திருக்குறள் கடைச்சொல் அகரமுதலி

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

திருக்குறள் கடைச்சொல் அகரமுதலி[தொகு]

குறிப்பு: திருக்குறள் கடைச்சொல் அகரமுதலி எனும் இத்தொகுப்பு, தமிழறிஞர் தமிழ்மணி சாமி. வேலாயுதம்பிள்ளை அவர்களின் திருக்குறட் கடைச் சொல்லடைவு என்பதனைப் பெரிதும் தழுவியது. அதன் குறிப்புரையில் அவர் ‘ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது அருங்குறளும் 419- தனிச்சொற்களில்தான் முடிவுறுகின்றன.’ என்கின்றார். அன்னாருக்கு எம் நெஞ்சார்ந்த நன்றி.

[ஒருசொல்லே பலமுறை வரும்போது, அதன் முன்னுள்ள சொல் அல்லது சொற்கள் அடைப்புக்குறிக்குள் அகரவரிசையில் கொடுக்கப்பட்டு, அதன்பின்னர் அந்தக் கடைச்சொல்/இறுதிச்சொல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறள் எண்களின் வரிசையில் அன்று. இது தேடுவதற்கு வசதியாக இருக்கும்.]

[தொகு]

அகத்து
(அறைபறைகண்ணார்)அகத்து, 1180
(அன்னகண்ணார்)அகத்து, 1305
(அன்னார்)அகத்து, 1323
(உடம்பின்)அகத்து, 1163
(தெரிவார்)அகத்து, 329
(பகைவர்)அகத்து, 877
(பல்லார்)அகத்து, 194
(பெரியார்)அகத்து, 694
(வல்லார்)அகத்து, 717.
அஞ்சாதவர்
(அவையகத்து)அஞ்சாதவர், 723.
அஞ்சுபவர்
(ஏதப்பாடு)அஞ்சுபவர், 464
(தோள்)அஞ்சுபவர், 906.
அஞ்சுபவர்க்கு
(நுண்ணவை)அஞ்சுபவர்க்கு, 726.
அடும்
(சென்று)அடும், 207.
அணி
(ஒருபாற் கோடாமை சான்றோர்க்கு)அணி, 118
(நெஞ்சத்துக் கோடாமை சான்றோர்க்கு)அணி, 115
(வையக்கு)அணி, 701.
அது
(பயனும்)அது, 45
(பொருளும்)அது, 901.
அமைச்சு
(அருவினையும் மாண்டது)அமைச்சு, 631
(ஐந்துடன் மாண்டது)அமைச்சு, 632
(சொல்லலும் வல்லது)அமைச்சு, 634
பொருத்தலும் வல்லது)அமைச்சு, 633.
அரசு
(உடையது)அரசு, 384
(செய்யும்)அரசு, 554
(வல்லது)அரசு, 385.
(10) அரண்
(அரியது)அரண், 747
(அழிப்பது)அரண், 744
(ஆகா)அரண், 421
(இல்லது)அரண், 750
(காடுமுடையது)அரண், 742
(நல்லாளுடையது)அரண், 746
(நீரது)அரண், 745
(மாண்டது)அரண், 749
(வெல்வது)அரண், 748.
அரம்
(தேய்க்கும்)அரம், 567.
அரிது
(ஆற்றல்)அரிது, 101
(எய்தல்)அரிது, 606
(ஒட்டல்)அரிது, 499
(ஒன்றல்)அரிது, 886
(கண்பாடு)அரிது, 1049
(காண்பு)அரிது, 16
(காத்தல்)அரிது, 29
(செய்தல்)அரிது, 843
(தீண்டல்)அரிது, 227
(துய்த்தல்)அரிது, 377
(தேற்றுதல் யார்க்கும்)அரிது, 693
(தொல்படைக்கல்லால்)அரிது, 762
(நீந்தல்)அரிது, 08
(மற்றாதல்)அரிது, 248
(மாணார்க்கு)அரிது, 823
(மாற்றல்)அரிது, 07
(வாயினராதல்)அரிது, 419
(வித்தகர்க்கல்லால்)அரிது, 235
(வெல்லல் யார்க்கும்)அரிது, 647.
அருள்
(ஆளும்), 251.
அல்லது
(கண்டபின்)அல்லது, 491.
அல்லவர்
(கீழ்)அல்லவர், 973.
அல்லவை
(தவறு)அல்லவை, 1286.
அல்லாதவர்க்கு
(கூன்கையர்)அல்லாதவர்க்கு, 1077.
அவர்
(உளரே)அவர், 1204.
அவா
(கூடுவேம் என்பது)அவா, 1310
(வஞ்சிப்பதோரும்)அவா, 366.
(20)அழுக்கறுப்பான்
(பேணாது)அழுக்கறுப்பான், 163.
அளவு
(காணும்)அளவு, 224.
அளறு
(அழுந்தும்)அளறு, 835
(ஆழும்)அளறு, 919
(செய்யாது)அளறு, 255.
அளி
(அளிக்கும்)அளி, 1192.
அறம்
(அன்பிலதனை)அறம், 77
(இயன்றது)அறம், 35
(இன்சொலினதே)அறம், 93
(செய்யும்)அறம், 249.
அறிகல்லாதவர்
(அஃது)அறிகல்லாதவர், 427.
அறிந்தார்
(கற்று)அறிந்தார், 399.
அறிந்து
(இழுக்கத்தின் ஏதம் படுபாக்கு)அறிந்து, 136
(இழுக்காற்றின் ஏதம் படுபாக்கு)அறிந்து, 164
(இன்மை)அறிந்து, 645
(என்பாக்கு)அறிந்து, 1312
(கரப்பாக்கு)அறிந்து, 1127
(தன்மை)அறிந்து, 767
(வேபாக்கு)அறிந்து, 1128.
அறிவினவர்
(ஆயும்)அறிவினவர், 914
( இன்னா)அறிவினவர், 857
(மாண்ட)அறிவினவர், 915.
அறிவு
(அப்பொருள்மெய்ப்பொருள் காண்பது)அறிவு, 423
(ஆயினும் மெய்ப்பொருள் காண்பது) அறிவு, 355
(இயல்பதாகும்)அறிவு, 452
(இல்லது)அறிவு, 425
(உய்ப்பது)அறிவு, 422
(உளதாகும்)அறிவு, 454
(உறைவது)அறிவு, 426
(ஊறும்)அறிவு, 396
(செம்பொருள் காண்பது)அறிவு, 358
(நுண்பொருள் காண்பது)அறிவு, 424.
(30)அற்று
(அடியுறைந்து)அற்று, 208
(அரிந்து)அற்று, 1304
(இரீஇ)அற்று, 660
(உடனுறைந்து)அற்று, 890
(எண்ணிக்கொண்டு)அற்று, 22
(கவர்ந்து)அற்று, 100
(காமுற்று)அற்று, 402
(சிமிழ்த்து)அற்று, 274
(சொரிந்து)அற்று, 718
(தழீஇ)அற்று, 913
(தளிர்த்து)அற்று, 78
(திரிந்து)அற்று, 1000
(தீத்துரீஇ)அற்று, 929
(நிறைந்து)அற்று, 523
(பழுத்து)அற்று, 1008
(பாம்புகொண்டு)அற்று, 1146
(பாவை)அற்று, 407
(பிழையாது)அற்று, 307
(மருட்டி)அற்று, 1020
(மூத்து)அற்று, 1007
(மேய்ந்து)அற்று, 273
(யாத்து)அற்று, 678
(வந்து)அற்று, 1058
(விழுங்கி)அற்று, 931
(விளிந்து)அற்று, 332.
அனைத்து
(கண்ணீரும்)அனைத்து, 828.
அன்று
(அறிவதொன்று)அன்று, 1255
(எண்ணப்படுவதொன்று)அன்று, 438
(எந்நலத்துள்ளதூஉம்)அன்று, 982
(ஏவற்பாற்று)அன்று, 515
(தம்பழி)அன்று, 1051
(தேறற்பாற்று)அன்று, 825
(நகையேயும் வேண்டற்பாற்று)அன்று, 871
(மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற்று)அன்று, 82
(யாநலத்துள்ளதூஉம்)அன்று, 641.

[தொகு]

ஆகாதது
(நீயெமக்கு)ஆகாதது, 1291
ஆகியார்
(இவறியார் இல்)ஆகியார், 935.
ஆங்கு
(இல்லாகி)ஆங்கு, 247
(கொன்று)ஆங்கு), 532.
ஆயவர்
(பேணலர் மேல்)ஆயவர், 1026.
ஆள்பவர்
(நாண்)ஆள்பவர், 1017.
ஆள்பவர்க்கு
(நட்பு)ஆள்பவர்க்கு, 791.
ஆள்பவற்கு
(நிலன்)ஆள்பவற்கு, 389.
(40) ஆறு
(அமைகலா)ஆறு, 219
(அளிக்கும்)ஆறு, 1321
(உய்க்கும்)ஆறு, 943
(கல்லாத)ஆறு, 397
(தாம்படா)ஆறு, 1140
(தான்கண்ட)ஆறு, 849
(படுப்பதோர்)ஆறு, 465
(வாழ்வதோர்)ஆறு, 932.
ஆற்றுபவர்
(நட்பினுள்)ஆற்றுபவர், 1165.

[தொகு]

இடத்து
(கண்ட)இடத்து, 1285
(காழ்த்த)இடத்து, 879
(சீர்த்த)இடத்து, 490
(நீங்கும்)இடத்து, 1124
(மேற்செல்லும்)இடத்து, 250
(வந்த)இடத்து, 968.
இடம்
(இல்லை)இடம், 1123.
இடை
(ஊர்ந்தான்)இடை, 37.
இயல்பு
(இலாத)இயல்பு, 161
(வேந்தற்கு)இயல்பு, 382.
இயற்றியான்
(உலகு)இயற்றியான், 1062.
இரண்டு
(பொறேன் இவ்)இரண்டு, 1247.
இரவு
(சொல்லி)இரவு, 1280
(நின்றான்)இரவு, 552.
இரா
(கழியும்)இரா, 1169
(மன்னோ)இரா, 1329.
(50) இருள்
(பாற்பட்டன்று)இருள், 999.
இல்
(அதனினூங்கு)இல், 644
(அதுவொப்பது)இல், 536
(இல்வழி)இல், 770
(இளிவந்தது)இல், 1066
(இனியது)இல், 1065
(இன்மையும்)இல், 577
(உண்டாயினும்)இல், 1005
(ஊர்வதஃதொப்பது)இல், 621
(எஞ்ஞான்றும்)இல், 44
(எழுமையும்)இல், 538
(என்பார்)இல், 1188
(ஓம்புவான்)இல், 84
(கண்டது)இல், 1071
(கண்டார்கண்)இல், 141
(கூரியது)இல், 759
(கொளக்கிடந்தது)இல், 583
(செயக்கிடந்தது)இல், 1001
(செய்தார்கண்)இல், 1243
(செய்வார்கண்)இல், 909
(செல்லாதது)இல், 472
(செற்றார் செயக்கிடந்தது)இல், 446
(தருவார்)இல், 256
(தீர்ந்தாரும்)இல், 170
(நிற்பதொன்று)இல், 233
(நினைப்பவருவதொன்று)இல், 1202
(நின்றாரிற்பேதையார்)இல், 142
(படுப்பதூஉம்)இல், 460
(பார்ப்பார்கண்)இல், 285
(பீடுடையது)இல், 1021
(பீழைதருவதொன்று)இல், 839
(புணைமன்னும்)இல், 1164
(புரிந்தார்கண்)இல், 287
(பெருந்தக்கது)இல், 1137
(பேதைமை)இல், 910
(பேதையிற் பேதையார்)இல், 834
(மாட்சித்தாயினும்)இல், 52
(மாநிலத்து)இல், 526
(யாண்டுமஃதொப்பது)இல், 363
(யாதொன்றும்)இல், 462
(வன்கணார்)இல், 276
(வல்லதூஉம்), 713
(வறுமைதருவதொன்று)இல், 934
(வன்கணார்)இல், 1198
(வன்பாட்டது)இல், 1063.
இல
(இடும்பை)இல, 04
(பயனும்)இல, 1100
(புகழும்)இல, 39.
இலர்
(அவலம்)இலர், 1072
(அற்றது)இலர், 365
(உடையரேனும்), 430
(குன்றல்)இலர், 778
(செய்தல்)இலர், 954.
இலவர்
(உஞற்று)இலவர், 607
இலவர்க்கு
(அன்பு)இலவர்க்கு, 79
(உஞற்று)இலவர்க்கு, 604
இலன்
(அதனின்)இலன், 341
(துன்பத்துட்டுன்பமுறுதல்)இலன், 629.
(துன்பமுறுதல்)இலன், 628.
இலாஅதவர்
(திறப்பாடு)இலாஅதவர், 640.
இலாதார்
(அறிவு)இலாதார், 140.
(60) இலேன்
(அறிந்தது)இலேன், 1226.
இல்லாதவர்
(மக்கட்பண்பு)இல்லாதவர், 997.
இல்லாதவர்க்கு
(மெய்யுணர்வு)இல்லாதவர்க்கு, 354.
இவள்
(தீ யாண்டுப் பெற்றாள்)இவள், 1104.
இழந்து
(தன்மை)இழந்து, 1144.
இழுக்கு
(ஆற்றுபவர்கண்) இழுக்கு, 893
(என்பது)இழுக்கு, 467
(முன்னர்)இழுக்கு, 716.
இறைக்கு
(என்குற்றம் ஆகும்)இறைக்கு, 436
(ஏதம்)இறைக்கு, 432.
இனிது
(ஊடல்)இனிது, 1326
(எல்லாம்)இனிது, 68
(என்றல்)இனிது, 181
(ஏந்தல்)இனிது, 772
(காமம்)இனிது, 1201
(குன்றல்)இனிது, 811
(இருதலையானும்)இனிது, 1196
(பற்றார்க்கு)இனிது, 865
(பொழுதே)இனிது, 1215
(வீழுநர்கண்ணே)இனிது, 1309
(வெளிப்படுந்தோறும்)இனிது, 1145.
இன்று
(எய்தல்)இன்று, 904
(தலைப்பிரிதல்)இன்று, 955
(செய்தல்)இன்று, 1090
(பாழ்படுதல்)இன்று, 83.
இன்னாதது
(இன்மையே)இன்னாதது, 1041.


[தொகு]

ஈண்டு
(வானோர்க்கும்)ஈண்டு, 18.
ஈன்பது
(கேடு)ஈன்பது, 165.


[தொகு]

உக்கக்கால்
(உடைந்து)உக்கக்கால், 1270.
உஞற்றுபவர்
(தாழாது)உஞற்றுபவர், 620.
உஞற்றுபவர்க்கு
(தாழாது)உஞற்றுபவர்க்கு, 1024.
உடம்பு
(என்புதோல் போர்த்த)உடம்பு, 80
(மறைப்பான்)உடம்பு, 1029.
உடைத்து
(அனையது) உடைத்து, 1010
(அன்னார்)உடைத்து, 667
(ஆங்கொன்று)உடைத்து, 1325
(இடர்ப்பாடு)உடைத்து, 624
(இரந்துகோட்டக்கது)உடைத்து, 780
(இலனாம்ஏமாப்பு)உடைத்து, 868
(இனநலத்தின்ஏமாப்பு)உடைத்து, 459
(இனநலம்ஏமாப்பு)உடைத்து, 458
(எழுமையும் ஏமாப்பு)உடைத்து, 126
(ஏஎர்)உடைத்து, 1053
(ஒருவற்கு எழுமையும் ஏமாப்பு)உடைத்து, 398
(கண்டன்னது)உடைத்து, 565
(கரியார்)உடைத்து, 277
(கொண்டன்னது)உடைத்து, 1082
(சூழ்வது)உடைத்து, 1276
(நகத்தக்கது)உடைத்து, 1173
(நணியது)உடைத்து, 353
(நாணத்தக்கது)உடைத்து, 1018
(நீரது)உடைத்து, 221
(நோன்மை)உடைத்து, 48
(பெருமை)உடைத்து, 907
(மருந்தொன்று)உடைத்து, 1275
(மூன்றும்)உடைத்து, 1085
(விற்றுக்கோட்டக்கது)உடைத்து, 220.
உடையார்
(ஊக்கார்அறிவு)உடையார், 463
(கைத்து)உடையார், 593
(கொள்ளார்அறிவு)உடையார், 404.
உணல்
(தமியர்)உணல், 229.
உணின்
(போற்றி)உணின், 942.
உண்டு
(உள்ளதொன்று)உண்டு, 1274
(உறுவதொன்று)உண்டு, 1271
(ஒழுகின்)உண்டு, 974
(காமத்திற்கு)உண்டு, 1281
(செவிலியால்)உண்டு, 757
(நிகழ்வதொன்று)உண்டு, 1273
(மடவார்கண்)உண்டு, 89.
உண்பவர்
(கள்)உண்பவர், 926.
உண்மையான்
(இடத்து)உண்மையான், 1153.
உப்பு
(தோன்றிய)உப்பு, 1328.
உயர்ந்து
(மறுப்போல்)உயர்ந்து, 957.
உயர்வு
(இலான்கண்)உயர்வு, 135
(உள்ளத்தனையது)உயர்வு, 595
(வேண்டும்)உயர்வு, 963.
உயிர்
(உண்டுஎன்)உயிர், 1213
(காதற்று)உயிர், 940
(போஒம்)உயிர், 1070
(மாயா)உயிர், 1230.
உயிர்க்கு
(அளிஇன்மைவாழும்)உயிர்க்கு, 557
(இருந்த)உயிர்க்கு, 340
( ஊங்கில்லை)உயிர்க்கு, 122
(ஊதியமில்லை)உயிர்க்கு, 231
(ஊறுபாடில்லை)உயிர்க்கு, 945
(எவனோ)உயிர்க்கு, 31
(என்பவாழும்)உயிர்க்கு, 392
(மன்னும்)உயிர்க்கு, 190.
உரு
(தவத்திற்கு)உரு, 261.
உரை
(உரைக்கும்), 193
(வாழ்வார்க்கு)1151.
(90) உரைக்கலான்
(உய்த்து), 1076.
உரைத்து
(பூசல்)உரைத்து, 1237.
உரையாதார்
(விரித்து)உரையாதார், 650.
உலகு
(ஆற்றுங்கொல்லோ)உலகு, 211
(உண்டிவ்)உலகு, 571
(உரிமையுடைத்திவ்)உலகு, 578
(என்னும்)உலகு, 1015
(ஏத்தும்)உலகு, 970
(கண்டனைத்திவ்)உலகு, 387
(கண்ணான்)உலகு, 1103
(கொள்ளாது)உலகு, 470
(கோடாது)உலகு, 520
(சுற்றும்)உலகு, 1025
(தங்கிற்று)உலகு, 874
(தங்கும்)உலகு, 389
(தள்ளாது புத்தேள்)உலகு, 290
(தீர்ந்தன்று)உலகு, 612
(தெரிவான்கட்டே)உலகு, 27
(நிற்கும்)உலகு, 544
(பாராட்டும்)உலகு, 994
(பிறங்கிற்று)உலகு, 23
(பெருமையுடைத்திவ்)உலகு, 336
(போற்றாதுபுத்தேள்)உலகு, 234
(முதற்றே)உலகு, 01 அகர
(வாழும்)உலகு, 58
(விழையும்)உலகு, 809
(வேண்டாது)உலகு, 670
(வையாது)உலகு, 841.
உழி
(வைப்பு)உழி, 226.
உழை
(உடையான்)உழை, 594.
உள
(உடையான்கண்ணே)உள, 223
(ஒண்டொடிகண்ணே)உள, 1101
(காதலார்கண்ணே)உள, 1099
(சுற்றத்தார்கண்ணே)உள, 521
(நீரார்க்கே)உள, 527
(பூரியார்கண்ணும்உள, 241.
உளன்
(எல்லாம்)உளன், 294.
உளேன்
(இன்னும்)உளேன், 1263
(உள்ள)உளேன், 1206
(யானே)உளேன், 1167.
உறாஅதவர்
(உற்றால்)உறாஅதவர், 1245.
(100) உறின்
(புலிதாக்கு)உறின், 599.
உறுப்பு
(நாட்டிற்கு)உறுப்பு, 737.
உறும்
(அடுத்தகோடி)உறும், 817
(இரவாமைகோடி)உறும், 1061
(எழுபதுகோடி)உறும், 639
(ஏதின்மைகோடி)உறும், 816
(காயினுந்தான்முந்து)உறும், 707
(சூழினுந்தான்முந்து)உறும், 280
(மடிதற்றுத்தான்முந்து)உறும், 1023.
உற்று
(காணல்)உற்று, 1244
(விதுப்பு)உற்று, 1290.

[தொகு]

ஊர்
(அனைத்திற்கே ஏதிலர் என்னும் இவ்)ஊர், 1129
(ஈந்ததிவ்)ஊர், 1142
(உறைவர் ஏதிலர் என்னும் இவ்)ஊர், 1130
(எடுக்கும்இவ்)ஊர், 1150.
ஊரவர்
(இவ்)ஊரவர், 1220.
ஊர்வது
(பசப்பு)ஊர்வது, 1185.
ஊன்
(தலைப்பிரிந்த)ஊன், 258.


[தொகு]

எஃகு
(அதன்)எஃகு, 773.
எடுத்து
(நாளை)எடுத்து, 776.
(110)எவன்
(அல்லற்படுவது)எவன், 379
(உழப்பது)எவன், 1172
(நோவது)எவன், 237
(பெறுவது)எவன், 46.
எளிது
(யார்க்கும்)எளிது, 864.
என்
(இழப்பினும்)என், 812
(காவாக்கால்)என், 301
(வாழினும்)என், 420.
எனப்படுவார்
(ஆழி)எனப்படுவார், 989.
எனல்
(கள்வேம்)எனல், 282
(நிற்பேம்)எனல், 1260
(நுதுப்பேம்)எனல், 1148
(பதடி)எனல், 196
(வாழ்தும்)எனல், 971.
எனின்
(ஆவர்)எனின், 1189
(கழியும்)எனின், 378
(காவான்)எனின், 560
(கோடாது)எனின், 546
(செய்யான்)எனின், 210
(தூற்றார்)எனின், 1190
(தொழாஅர்)எனின், 02
(பயக்கும்)எனின், 292
(வழங்காது)எனின், 19
(வீழப்படாஅர்)எனின், 1194
(வெகுளி)எனின், 309.
என்பார்
(வாழ்தும்)என்பார், 956.
என்று
(ஆகுதிர்)என்று, 1319
(இரவன்மின்)என்று, 1067
(ஒக்கும்)என்று, 1112
(ஒவ்வேம்)என்று, 1114
(கொல்)என்று, 1307
(சூடினீர்)என்று, 1313
(தும்மினீர்)என்று, 1317
(நோக்கினீர்)என்று, 1320
(மறைத்திரோ)என்று, 1318
(யாரினும்)என்று, 1314.
என்னுமவர்
(ஆஅதும்)என்னுமவர், 653.

[தொகு]

ஏங்குபவர்க்கு
(வைத்து)ஏங்குபவர்க்கு, 1269.
(120)ஏறு
(அரசருள்)ஏறு, 381.
ஏனையவர்
(கற்றாரோடு)ஏனையவர், 410.

[தொகு]

ஐந்து
(நாட்டிற்கிவ்)ஐந்து, 728.

[தொகு]

ஒப்பு
(ஒப்பதாம்)ஒப்பு, 993.
ஒருங்கு
(இரண்டும்)ஒருங்கு, 760
(தாஅயதெல்லாம்)ஒருங்கு, 610
(நாணும்)ஒருங்கு, 951
(வேண்டியவெல்லாம்)ஒருங்கு, 343.
ஒழுகலான்
(செய்து)ஒழுகலான்), 1073
(பூண்டு)ஒழுகலான், 30.
ஒழுகுபவர்
(பெட்டாங்கு)ஒழுகுபவர், 908.
ஒழுகுவார்
(கொண்டு)ஒழுகுவார், 921
(செய்து)ஒழுகுவார், 246
(சேர்ந்து)ஒழுகுவார், 691
(பிழைத்து)ஒழுகுவார், 896
(புரிந்து)ஒழுகுவார், 143.
ஒழுகுவான்
(நின்று)ஒழுகுவான், 1197.
ஒழுக்கு
(அமையாது)ஒழுக்கு, 20
(ஆன்ற)ஒழுக்கு, 148.
(130)ஒளி
(ஒல்லாது)ஒளி, 870
(மன்னர்க்கு)ஒளி, 556
(வேந்தர்க்கு)ஒளி, 390.
ஒள்ளியவர்
(வேர்ப்பர்)ஒள்ளியவர், 487.
ஒறுக்கிற்பவர்
(பிழைத்தது)ஒறுக்கிற்பவர், 779.
ஒற்று
(ஆராய்வது)ஒற்று, 584
(இலது)ஒற்று, 586
(இல்லதே)ஒற்று, 587
(வல்லதே)ஒற்று, 585.
ஒன்று
(அவற்றின்)ஒன்று, 875.


[தொகு]

ஓடாதவர்
(இயைந்துகண்)ஓடாதவர், 576.


அக இணைப்பான்கள்[தொகு]

அ- ஆ- இ- ஈ- உ- ஊ- எ- ஏ- ஐ- ஒ- ஓ-

க- கா- கீ- கு- கூ- கெ- கே- கொ- கோ-
சா- சி- சு- சூ- செ- சே- சொ- சோ-
த-தா- தி- தீ- து- தூ- தெ-தே- தொ- தோ-
ந- நா- நி நீ நு நூ நெ நே நொ நோ
# ## # # # #
[[# |]] [[# |]] [[# |]] [[# |]] [[# |]] [[# |]] [[# |]] [[# |]] [[# |]] [[# |]]

[தொகு]

கடன்
(கூறல்)கடன், 638
(சான்றோர்)கடன், 802.
கடை
(அகலாக்)கடை, 478
(அமையாக்)கடை, 803
(ஆக்கம்)கடை, 328
(ஆண்மை)கடை, 331
(ஆதல்)கடை, 998
(ஆற்றாக்)கடை, 469
(இயையாக்)கடை, 230
(இலாஅக்)கடை, 1059
(இழிந்த)கடை, 964
(ஊழுற்ற)கடை, 372
(கொள்ளாக்)கடை, 1195
(செல்வமுற்ற)கடை, 837
(நின்ற)கடை, 1019
(நீத்த)கடை, 1149
(போற்றாக்)கடை, 315
(மாணாக்)கடை, 53.
கட்டு
(அமர்)கட்டு, 1083
கண்
(அமர்ந்தன)கண், 1084
(அமையல)கண், 1283
(அமைவில)கண், 1178
(அளவினாற் கண்ணோட்டமில்லாத)கண், 574
(இவள்)கண், 1086
(இறப்பான்)கண், 145
(உற்றன)கண், 1179
(என்னாங்கண்ணோட்டமில்லாத)கண், 573
(கண்ட)1177,
(செய்தவென்)கண், 1175
(நாணின)கண், 1231
(பயத்தவோ)கண், 705
(பேதைக்கென்)கண், 1136
(மழை)கண், 1239
(மன்னவன்)கண், 581
(மன்னோவென்)கண், 1170
(வாரும்)கண், 1232.
(140) கண்டது
(யாம்)கண்டது, 171.
கண்டு
(உறுவது)கண்டு, 1259
(செய்தது)கண்டு, 1240.
கதவு
(வீழ்த்த)கதவு, 1251.
கயிறு
(ஆர்க்கும்)கயிறு, 482.
கரவு
(நெஞ்சில்)கரவு. 288.
கரி
(இந்திரனேசாலும்)கரி, 25
(ஞாலம்)கரி, 245
(தானேயுஞ்சாலும்)கரி, 1060.
கருதுபவர்
(ஞாலம்)கருதுபவர், 485.
கல்
(அடைக்கும்)கல், 38
(கட்டளை)கல், 505.
கலன்
(காம)கலன், 605.
கல்லாதவர்
(அனையர்)கல்லாதவர், 406
(உடையர்)கல்லாதவர், 393
(கடையரே)கல்லாதவர், 395.
(150) கவின்
(இழத்தும்)கவின், 1250.
களி
(முகத்துக்)களி, 923.
களிறு
(ஊன்றும்)களிறு, 597
(முத்தத)களிறு, 500.
கனி
(காழ் இல்)கனி, 1191.


கா[தொகு]

காட்சியவர்
(கடன்அறி)காட்சியவர், 218
(புன்மைஇல்)காட்சியவர், 174
(துளக்கற்ற)காட்சியவர், 699
(நடுக்கற்ற)காட்சியவர், 654.
காட்சியவர்க்கு
: (மாசறு)காட்சியவர்க்கு, 352.
காணாதவர்
(காதலர்க்)காணாதவர், 1219.
காதலவர்
(கன்றிய)காதலவர், 286
(நுண்ணியர்எம்)காதலவர், 1126.
காப்பு
(அதன்)காப்பு, 1038
(உள)காப்பு, 781.

கீ[தொகு]

கீழ்
(ஆகும்)கீழ், 1079
(செம்மாக்கும்)கீழ், 1074
(பயன்படும்)கீழ், 1078.


கு[தொகு]

(160) குடி
(இலாத)குடி, 1030
(கூடாதேயுட்பகையுற்ற)குடி, 881
(நீளும்)குடி, 1022
(பொருதுட்பகையுற்ற)குடி, 888
(வாழும்)குடி, 542.
குடிக்கு
(வாய்மைக்)குடிக்கு, 953.
குணம்
(கண்ணாள்)குணம், 1125.
குறித்தமையான்
(தீங்கு)குறித்தமையான், 827.
குறிப்பு
(உற்றார்)குறிப்பு, 1007.
குற்றத்தார்க்கு
(பெரும்)குற்றத்தார்க்கு, 924.
குன்றிக்கால்
(வளம்)குன்றிக்கால், 14.

கூ[தொகு]

கூழ்
(அளாவிய)கூழ், 64.
கூற்று
(உண்ணும்)கூற்று, 326
(காடிக்கும்)கூற்று, 1050.


கெ[தொகு]

கெட
(எல்லாம்)கெட, 1266.
(170) கெடின்
(அவாவென்னும் துன்பத்துள் துன்பம்)கெடின், 369
(இகலென்னும் துன்பத்துள் துன்பம்)கெடின், 854.
கெடும்
(அன்றிக்)கெடும், 437
(ஆங்கே)கெடும், 566
(ஆண்மைபோலக்)கெடும், 614
(ஆவதுபோலக்)கெடும், 283
(இலானும்)கெடும், 448
(உண்பதூஉமின்றிக்)கெடும், 166
(உயிர்ப்பக்)கெடும், 763
(உள்ளதூஉமின்றிக்)கெடும், 1069
(உளத்தினுள்உள்ளக்)கெடும், 622
(ஒருங்கு)கெடும், 1056
(ஒருவந்தமொல்லைக்)கெடும், 563
(கடுகியொல்லைக்)கெடும், 564
(கருதக்)கெடும், 1028
(குன்றக்)கெடும், 134
(சூழக்)கெடும், 176
(செய்யாமையானும்)கெடும், 466
(தானே)கெடும், 548
(தூறுபோலக்)கெடும், 435
(தோன்றாக்)கெடும், 479
(நன்றுள்ளக்)கெடும், 109
(நாடு)கெடும், 553
(போன்று)கெடும், 1203
(மாய்ந்து)கெடும், 601
(மாற்றக்)கெடும், 609
(வல்லைக்)கெடும், 480
(விரைந்து)கெடும், 474
(வெய்து)கெடும், 569
(வேந்து)கெடும், 895.


கே[தொகு]

கேடு
(இல்லை)கேடு, 32
(உள்ளதாம்)கேடு, 889
(ஊக்குமாம்)கேடு, 858
(சூழ்ந்தவன்)கேடு, 204.
கேண்மையவர்
(வழிவந்த)கேண்மையவர், 807.
கேளாதவர்
(சொல்)கேளாதவர், 66.
கேள்வியவர்
(ஈண்டிய)கேள்வியவர், 417.

கொ[தொகு]

கொண்டனள்
(கண்ணிறை நீர்)கொண்டனள், 1315.
கொளல்
(அல்லார்கண்ணும்)கொளல், 986
(அல்லார்முற்கோட்டி)கொளல், 720
(அறியாமை)கொளல், 925
(ஆக்கிக்)கொளல், 1026
(ஆய்ந்து)கொளல், 795
(இன்றிக்கோட்டி)கொளல், 401
(உள்ளம்)கொளல், 677
(எண்ணிக்)கொளல், 530
(ஒட்டிக்)கொளல், 679
(ஒப்பக்)கொளல், 702
(ஒற்றிக்)கொளல், 588
(கொடுத்தும்)கொளல், 703
(சூழ்ந்து)கொளல், 445
(தமராக்)கொளல், 443
(தேர்ந்து)கொளல், 441
(நாடிமிக்க)கொளல், 504
(பாலால்)கொளல், 279
(பேணிக்)கொளல், 442
(மிக்காருள்மிக்க)கொளல், 724
(வண்ணம்)கொளல், 714.
கொளின்
(ஆயம்)கொளின், 939
(மேல்)கொளின், 836.
கொள்பவர்க்கு
(மேல்)கொள்பவர்க்கு, 981.
கொள்பவன்
(பகை)கொள்பவன், 873.

கோ[தொகு]

கோல்
(அளப்பதோர்)கோல், 796
(மன்னவன்)கோல், 543.
கோள்
(ஆய்ந்தவர்)கோள், 662
(பிறர்க்கின்னா செய்யாமை மாசற்றார்)கோள், 311
(மறுத்தின்னா செய்யாமை மாசற்றார்)கோள், 312
(மாட்சியின் மாசற்றார்)கோள், 646.


சா[தொகு]

சாய்பவர்
(கண்)சாய்பவர், 927.
சால்பு
(ஒல்லாச்)சால்பு, 1064
(குறித்தது)சால்பு, 1013
(நலத்தது)சால்பு, 984
(பயத்ததோ)சால்பு, 987.


சி[தொகு]

சிதைக்கலாதார்
(செம்மல்)சிதைக்கலாதார், 880.
சிறப்பு
(எய்தும்)சிறப்பு, 75
(செய்யும்)சிறப்பு, 1208
(செய்வர்)சிறப்பு, 752
(நாடாச்)சிறப்பு, 74
(மாந்தர்)சிறப்பு, 1012
(விழையும்)சிறப்பு, 630.
சிறிது
(உண்டாம்)சிறிது, 1075
(காண்கம்)சிறிது, 1301.
சினம்
(கொல்லும்)சினம், 305.


சு[தொகு]

சுடும்
(அடுங்காலை உள்ளினும் உள்ளம்)சுடும், 799
(அறியேன், உள்ளினும் உள்ளம்)சுடும், 1207
(தன்னைச்(சுடும்), 293
(புணையைச்)சுடும், 306.


சூ[தொகு]

சூது
(உழப்பிக்கும்)சூது, 938.


செ[தொகு]

செயல்
(அல்லதன்கண்)செயல், 832
(அரிய)செயல், 489
(அறிந்து)செயல், 637
(ஆங்கே)செயல், 333
(ஆற்றாதாரின்னா), 894
(இருப்பச்)செயல், 67
(உடைய)செயல், 975
(உணர்ந்து)செயல், 516
(உரியனாகச்)செயல், 518
(எண்ணிச்)செயல், 675
(எல்லாம்)செயல், 33
(கடிந்து)செயல், 668
(கருதிச்)செயல், 949
(சூழ்ந்து)செயல், 461
(தூக்கிச்)செயல், 471
(நல்ல)செயல், 905
(நோக்கிச்)செயல், 673
(பார்த்துச்)செயல், 676
(பிறன்கண்)செயல், 316
(மன்னுயிர்க்கின்னா)செயல், 318
(வண்ணம்)செயல், 664
(வாய்ப்பச்)செயல், 948.
செயற்கு
(செல்வம்)செயற்கு, 375.
செயின்
(அல்ல)செயின், 116
(அறிந்து)செயின், 483
(அனைய)செயின், 965
(இழுக்கநட்டார்), 808
(இன்னா)செயின், 881
(எண்ணியிடத்தால்)செயின், 497
(கருதியிடத்தால்)செயின், 484
(கருவியாற்போற்றிச்)செயின், 537
(கேளாதுநட்டார்)செயின், 805
(தம்போல்)செயின், 120
(பெட்ப)செயின், 1257
(போற்றார்கட்போற்றிச்)செயின், 493
(முட்டாச்)செயின், 547
(வெறிய)செயின், 175.
செய்கலாதார்
(அரிய)செய்கலாதார், 26.
செய்தது
(அவள்)செய்தது, 1279.
செருக்கு
(தீவினையென்னும்)செருக்கு, 201
(நன்னநமென்னும்)செருக்கு, 860
(பட்ட)செருக்கு, 878
(யாமென்னும்)செருக்கு, 844
(வள்ளியமென்னும்)செருக்கு, 598
(வாழுநமென்னும்)செருக்கு, 1193
(வேண்டாமையென்னும்)செருக்கு, 180
(வேளாண்மையென்னும்)செருக்கு, 613.
செலல்
(பின்)செலல், 1293
செல்பவர்
(பின்)செல்பவர், 1033.
செவி
(தோட்கப் படாத)செவி, 418.
(200) செவிக்கு
(இனிய)செவிக்கு, 1199
(இன்பம்)செவிக்கு, 65.
செறப்பட்டவர்
(வேந்து)செறப்பட்டவர், 895.
செறிவு
(கிளவார்)செறிவு, 715.
செறின்
(சீரார்)செறின், 900
(தக்கார்)செறின், 897.
சென்று
(தேயத்துச்)சென்று, 753.

சே[தொகு]

சேராதார்
(இறைவனடி)சேராதார், 10.

சொ[தொகு]

சொல்
(இலாச்)சொல், 200
(இல்லாத)சொல், 198
(உடையார்வாய்ச்)சொல், 415
(எனப்படும்)சொல், 453
(எனும்)சொல், 70
(கண்டார்வாய்ச்)சொல், 91
(தலைப்பிரியாச்)சொல், 79
(நோக்காச்)சொல், 184
(பிறந்தார்வாய்ச்)சொல், 959
(மொழிவதாம்)சொல், 643.
சொலல்
(இலாத)சொலல், 291
(வாயால்)சொலல், 139
(வேட்பச்)சொலல், 696.
சொலவர்க்கு
(இன்)சொலவர்க்கு, 94.
சொலின்
(இனிய)சொலின், 96
(உடையார்)சொலின், 195.
(210) சொல்லாதார்
(செலச்)சொல்லாதார், 730.
சொல்லுவார்
(கற்றசெலச்)சொல்லுவார், 722
(நன்குசெலச்)சொல்லுவார், 719.

சோ[தொகு]

சோர்வு
(உண்டதன்)சோர்வு, 930
(சொல்லின்கண்)சோர்வு, 642
(மகிழ்ச்சியில்)சோர்வு, 531.

[தொகு]

தக
(அதற்குத்)தக, 391.
தகைத்து
(செல்வம்)தகைத்து, 125
(பேரும்)தகைத்து, 486.
தகைமையவர்
(கெடுக்கும்)தகைமையவர், 447.
தந்து
(ஏதில)தந்து, 1089
(பசலையும்)தந்து, 1183.
தம
(போகா)தம, 375.
தரற்கு
(கேடு)தரற்கு, 859
(நாடித்)தரற்கு, 1214.
தரும்
(அருப்பறா ஆக்கம் பலவும்)தரும், 522
(அறமும்)தரும், 296
(ஆங்கே)தரும், 171
(இயற்கை)தரும், 370
(இழுக்குத்)தரும், 911
(இன்பம்)தரும், 98
(உய்யாவிழுமம்)தரும், 313
(உரைத்தலும் நாணுத்)தரும், 1162
(எற்றா விழுமந்)தரும், 663
(எற்றெற்றென்றேதம்பலவும்)தரும், 275
(என்றும்இடும்பை)தரும், 138
(ஐயம்)தரும், 845
(ஐயுறவுந்தீராவிடும்பை)தரும், 510
(கிழமை)தரும், 785
(கூலி)தரும், 619
(கூறுமாக்கம்)தரும், 183
(கேடு)தரும், 700
(சேர்ந்தாம்ஆக்கம் பலவும்)தரும், 492
(சோர்வு)தரும், 1044
(துயரம்)தரும், 792
(நல்லாருள்நாணுத்)தரும், 903
(நாணாக நாணுத்)தரும், 902
(பிறவினையெல்லாம்)தரும், 321
(பீழை)தரும், 658
(புகழும்)தரும், 457
(பூசல்)தரும், 71
(பெருமை)தரும், 416
(பேதைமையெல்லாம்)தரும், 507
(பேராவிடும்பை)தரும், 892
(மன்னியவாக்கம்)தரும், 692
(மாணாஏதம் பலவும்)தரும், 884
(முயற்சி)தரும், 611
(முறையான்ஏதம் பலவும்)தரும், 885
(வழிமுறை தீராவிடும்பை)தரும், 508
(விளக்கம்)தரும், 853
(வீயா விழுமம்)தரும், 284
(வேண்டியவெல்லாம்)தரும், 651.
(220) தலை
(இன்னாசெய்யாமை)தலை, 852
(உரைப்பான்)தலை, 687
(உழவே)தலை, 1031
(ஓம்பல்)தலை, 43
(காப்பே)தலை, 57
(கிழக்காம்)தலை, 488
(சூழ்வான்)தலை, 325
(செய்வாரின்)தலை, 295
(செல்வத்துளெல்லாம்)தலை, 411
(தனிமை)தலை, 814
(தொகுத்தவற்றுளெல்லாம்)தலை, 322
(நல்குரவே)தலை, 657
(நாட்டின்)தலை, 736
(பண்பே)தலை, 579
(பொறுத்தல்)தலை, 151
(போற்றலுளெல்லாம்)தலை, 891
(மாணாசெய்யாமை)தலை, 317
(முயல்வாருளெல்லாம்)தலை, 47
(வணங்காத்)தலை, 09
(வன்மையுளெல்லாம்)தலை, 444
(வெறுக்கையுளெல்லாம்)தலை, 761.
தலைப்படாதார்
(வேள்வி)தலைப்படாதார், 88.
தலைப்படுவார்
(செவ்வி)தலைப்படுவார், 1289.
தலைப்பட்டவர்க்கு
(ஆற்றல்)தலைப்பட்டவர்க்கு, 269.
தலைப்பிரியாதார்
(பண்பின்)தலைப்பிரியாதார், 810.
தவம்
(பெறுவான்)தவம், 842
(மற்றையவர்கள்)தவம், 263.
தவறு
(உண்டோ)தவறு, 1154.
தனக்கு
(தானே)தனக்கு, 847.
தன்மையவர்
(ஊக்கும்)தன்மையவர், 855.


தா[தொகு]

தாமரையினாள்
(தாள்உளாள்)தாமரையினாள், 617.
(230) தாய்
(கேட்ட)தாய், 69.
தாழ்வு
(தங்கியான்)தாழ்வு, 117.


தி[தொகு]

திரு
(அறிவாளன்)திரு, 215
(ஆங்கே)திரு, 179
(சிறுகும்)திரு, 568
(நீங்கும்)திரு, 519
(பட்ட)திரு, 408.
தினல்
(ஊன்)தினல், 254.
தின்பவர்க்கு
(இல்லை)தின்பவர்க்கு, 252.

தீ[தொகு]

தீ
(ஆற்றுமோ)தீ, 1159.
தீது
(செய்தலின்)தீது, 192
(தங்குதல்)தீது, 671.


து[தொகு]

துகில்
(முலைமேல்)துகில், 1087.
துணிவு
(நூலோர்க்கும்)துணிவு, 533
(பனுவல்)துணிவு, 21.
துணை
(அறத்திற்கும்அஃதே)துணை, 76
(இல்லை)துணை, 1168
(ஊற்றாம்)துணை, 414
(என்பான்)துணை, 42
(ஓம்பித்தேரினும்அஃதே)துணை, 132
(துறந்தார்)துணை, 310
(தேர்ச்சித்)துணை, 635
(நின்)துணை, 1222
(நின்ற)துணை, 41
(பல்லாற்றான்தேரினும்அஃதே)துணை, 242
(பொன்றாத்)துணை, 36
(வாழ்க்கைத்)துணை, 51.
துப்பு
(ஏதிலான்)துப்பு, 862.
துயர்
(உழக்கும்)துயர், 1135
(உற்ற)துயர், 1256.


தூ[தொகு]

தூண்
(ஊன்றிய)தூண், 983
(ஊன்றும்)தூண், 615
தூது
(அறிவதாம்)தூது, 686
(உறுதிபயப்பதாம்)தூது, 690
(நன்றிபயப்பதாம்)தூது, 685.
தூய்மையவர்
(சொல்லுகசொல்லின்தொகைஅறிந்த)தூய்மையவர், 711
(சோரார்சொல்லின்தொகைஅறிந்த)தூய்மையவர், 721.


தெ[தொகு]

தெரிவார்
(பயன்)தெரிவார், 104
தெளிவு
(நன்குடையான்கட்டே)தெளிவு, 513
(நாணுடையான்கட்டே)502.
தெறும்
(போலத்)தெறும், 674
(மாணத்)தெறும், 883.


தே[தொகு]

தேற்றாதவர்
(ஆடல்)தேற்றாதவர், 187
(ஒம்புதல்)தேற்றாதவர், 626
(சொல்லல்)தேற்றாதவர், 649
(மற்றைய)தேற்றாதவர், 289.

தொ[தொகு]

தொக்கு
(விளையுளும்)தொக்கு, 545.
(250) தொடர்பு
(இயைந்த)தொடர்பு, 73
(உடையாளர்)தொடர்பு, 783
(நின்றார்)தொடர்பு, 806
(நீக்கப்பட்டார்)தொடர்பு, 920
(பகைவர்)தொடர்பு, 882
(பழிப்பார்)தொடர்பு, 820
(வேறுபட்டார்)தொடர்பு, 829.
தொழில்
(அறிதல்வேந்தன்)தொழில், 582
(அறிவார்)தொழில், 428
(அன்றுவேந்தன்)தொழில், 549
(ஆளும்)தொழில், 1252
(புலவர்)தொழில், 394
(பேதை)தொழில், 833.
தொழும்
(உயிரும்)தொழும், 260
(எல்லாம்)தொழும், 268.


தோ[தொகு]

தோயாதார்
(தோள்)தோயாதார், 149.
தோள்
(இயன்றன)தோள், 1106,
(கதுப்பினாள்)தோள், 1105
(தொடியொடு தொல்கவின் வாடிய)தோள், 1235
(நீக்கித், தொல்கவின் வாடிய)தோள், 1234
(பாரிப்பார்)தோள், 916
(புணர்பவர்)தோள், 917
(வீங்கிய)தோள், 1233.
தோளவட்கு
(வேய்த்)தோளவட்கு, 1113.


[தொகு]

நகும்
(அகத்தே)நகும், 271
(நல்லாள்)நகும், 1040
(பறியா)நகும், 774
(பைய)நகும், 1098
(போல)நகும், 1095
(மெல்ல)நகும், 1094.
நகை
(பொய்த்து)நகை, 182.
நசை
(நல்குரவுஎன்னும்)நசை, 1043
(நல்குவரென்னும்)நசை, 1156.
நச்சப்படாஅதவன்
(ஒருவரால்)நச்சப்படாஅதவன், 1004.
(260)நடை
(அன்றோபீடு)நடை, 1014
(போற்பீடு)நடை, 59.
நட்பு
(அறுப்பார்)நட்பு, 798
(உயிருடை)நட்பு, 338
(உழப்பதாம்)நட்பு, 787
(எம்மிடை)நட்பு, 1122
(என்னும்)நட்பு, 790
(ஒப்பிலார்)நட்பு, 800
(களைவதாம்)நட்பு, 788
(கீழ்ந்திடா)நட்பு, 801
(துடைத்தவர்)நட்பு, 107
(துப்பாயார்)நட்பு, 106
(நட்பது)நட்பு, 786
(நிரந்தவர்)நட்பு, 821
(பேதையார்)நட்பு, 732
(யாக்க)நட்பு, 793
(வேண்டும்)நட்பு, 794.
நணித்து
(கெடலும்)நணித்து, 856
நயவாதவன்
(பெண்மை)நயவாதவன், 117.
நன்கு
(உடையார்க்கு)நன்கு, 534.
நன்மையவர்
(தெரிந்த)நன்மையவர், 712.
நன்று
(அதனினும்)நன்று, 152
(அல்ல செய்யாமை)நன்று, 157
(அன்ன செய்யாமை)நன்று, 655
(இல்லாயின்)நன்று, 49
(ஈதலே)நன்று, 222
(உண்ணாமை)நன்று, 259
(எய்தாமை)நன்று, 815
(எனப்படுதல்)நன்று, 967
(செய்யாமைசெய்யாமை)நன்று, 297
(சொல்லாமை)நன்று, 197
(தோன்றாமை)நன்று, 236
(நயவாமை)நன்று, 150
(பொய்யாமை)நன்று, 323
(மறப்பது)நன்று, 108
(வெகுளாமை)நன்று, 308.

நா[தொகு]

நாடு
(இயல்வது)நாடு, 734
(இல்லது)நாடு, 735
(இல்லாத)நாடு, 740
(சேர்வது)நாடு, 731
(தரும்)நாடு, 739
(நேர்வது)நாடு, 733
(விளைவது)நாடு, 732.;
நாணுபவர்
(அன்மை)நாணுபவர், 172.
நாணுவார்
(பழி)நாணுவார், 433.

நி[தொகு]

நிரப்பு
(போலும்)நிரப்பு, 1048
நிலத்து
(ஒப்பர்)நிலத்து, 413
(ஓடா)நிலத்து, 496
(மாய்வர்)நிலத்து, 898.
நிலம்
(பொறுத்த)நிலம், 239
(மன்னன்)நிலம், 386.
நிலை
(இல்லை)நிலை, 449
(ஊன்றும்)நிலை, 789
(என்பார்க்கு)நிலை, 1036
(சென்று)நிலை, 966.
நிற்பவை
(முன்)நிற்பவை, 636.
நிறுத்து
(என்கண்)நிறுத்து, 1174
(நீக்கி)நிறுத்து, 1132
நினைந்து
(ஆற்ற)நினைந்து, 1209
நின்றவர்
(கல்)நின்றவர், 771.

நீ[தொகு]

நீத்து
(காரிகை)நீத்து, 1262.
நீர்
(அட்டிய)நீர், 1093
(ஊறிய)நீர், 1121.
(280) நீர்த்து
(அன்ன)நீர்த்து, 1143
(காரிகை)நீர்த்து, 777
(தள்ளாமை)நீர்த்து, 596
(பெருமித)நீர்த்து, 431.
நீழலவர்
(அலகுடை)நீழலவர், 1034.

நு[தொகு]

நுதல்
(பேதை)நுதல், 1238.
நுழைந்து
(ஆற்றின்)நுழைந்து, 130.

நூ[தொகு]

நூல்
(உரைக்கும்)நூல், 743
(ஏதிலார்)நூல், 440
(கற்ற)நூல், 727.

நெ[தொகு]

நெஞ்சு
(இடும்பைக்கென்)நெஞ்சு, 1295
(இருந்ததென்)நெஞ்சு, 1296
(உழைச்சேறியென்)நெஞ்சு, 1292
(ஏறுமென்)நெஞ்சு, 1264
(காக்கதன்)நெஞ்சு, 281
(காதல்)நெஞ்சு, 1298
(காய்தியென்)நெஞ்சு, 1246
(சென்றதென்)நெஞ்சு, 1284
(பேதையென்)நெஞ்சு, 1248
(மாலுமென்)நெஞ்சு, 1081
(வாழிய)நெஞ்சு, 1200
(வாழியென்)நெஞ்சு, 1242.
நெறி
(சூழும்)நெறி, 324
(வழங்கும்)நெறி, 477
(வாரா)நெறி, 356.

நே[தொகு]

நேர்
(அதனோடு)நேர், 550
(கள்வரும்)நேர், 813.

நொ[தொகு]

நொந்து
(கூறல்)நொந்து, 1236.

நோ[தொகு]

நோக்கு
(என்னும்)நோக்கு, 976
(290) நோய்
(அளவுமோர்)நோய், 848
(இரையான்கண்)நோய், 946
(கெடும்)நோய், 360
(சார்தரும்)நோய், 359
(நீளுமிந்)நோய், 1147
(பாரிக்கும்)நோய், 851
(மலருமிந்)நோய், 1227
(வருவதோர்)நோய், 429.
நோலாதவர்
(பலர்)நோலாதவர், 270.
நோற்கிற்பவர்
(சொல்)நோற்கிற்பவர், 159.
நோற்கிற்பவர்க்கு
(சுடச்சுட)நோற்கிற்பவர்க்கு, 267.

[தொகு]

பகை
(உழவர்)பகை, 872
(செய்த)பகை, 1225
(செய்வான்)பகை, 867
(தரூஉம்)பகை, 434
(மேக)பகை, 861.
பகைக்கு
(எளியன்)பகைக்கு, 863.
பசந்து
(மேனி)பசந்து, 1278.
பசப்பு
(ஊரும்)பசப்பு, 1182
(கொள்வற்றே)பசப்பு, 1187
(பார்க்கும்)பசப்பு, 1186
(பிறவோ)பசப்பு, 1184
(மென்றோள்)பசப்பு, 1265.
பசி
(உடற்றும்)பசி, 13.
பசித்து
(துவரப்)பசித்து, 944.
(300) படாஅதவர்
(இடும்பை)படாஅதவர், 623
படின்
(அல்லவர்கண்)படின், 623
(உடையான்கண்)படின், 216
(கோற்கீழ்ப்)படின், 558
(தகையான்கண்)படின், 217
(தானறி குற்றப்)படின், 272.
படும்
(அலகையா வைக்கப்)படும், 850
(ஆளப்)படும், 511
(இடுக்கண்)படும், 625
(இன்றிப்)படும், 947
(ஈயப்)படும், 412
(உள்ளப்)படும், 665
(எச்சத்தாற்காணப்)படும், 114
(எள்ளப்)படும், 191
(என்காமம் மறையிறந்து மன்று)படும், 1254
(என்றுணரப்)படும், 575
(என்றுவைக்கப்)படும், 388
(என்னாது காமம் மறையிறந்து மன்று)படும், 1138
(ஐயப்)படும், 958
(ஒட்டார் சொல்ஒல்லைஉணரப்)படும், 826
(ஒளியோடு ஒழுகப்)படும், 698
(ஓம்பப்)படும், 131
(கூடலிற்காணப்)படும், 1327
(கூறப்)படும், 186
(சாலப்)படும், 1037
(சுற்றப்)படும், 525
(செத்தாருள் வைக்கப்)படும், 214
(செய்யப்)படும், 335
(செறாஅச்சொல் ஒல்லையுணரப்)படும், 1096
(சென்று)படும், 1045
(சொல்லாடச் சோர்வு)படும், 405
(தீயினும் அஞ்சப்)படும், 202
(தெய்வத்துள் வைக்கப்)படும், 50
(தெரிந்து தேறப்)படும், 501
(தொக்கதேறப்)படும், 589
(நிலையாமை காணப்)படும், 349
(நினைக்கப்)படும், 169
(நோக்கப்)படும், 1047
(புறமே(படும்), 933
(புன்மையாற் காணப்)படும், 185
(பேணப்)படும், 866
(பொத்துப்)படும், 468
(பொருட்சோர்வு)படும், 1046
(போற்றியொழுகப்)படும், 154
(முயலப்)படும், 265
(வஞ்சரையஞ்சப்)படும், 824
(வாய்மையாற் காணப்)படும், 298
(வேறு)படும், 822.
படை
(ஆற்றலதுவே)படை, 765
(உள்ளமுடைக்கும்)படை, 1324
(கொல்லும்)படை, 1228
(தேய்க்கும்)படை, 555
(பெண்மையுடைக்கும்)படை, 1258
(மாற்றும்)படை, 785
(வன்கணதுவே)படை, 764
(வெல்லும்)படை, 769.
படைக்கு
(ஏமம்)படைக்கு, 766.
பட்டது
(இதன்)பட்டது, 1176.
பட்டார்
(மூடப்)பட்டார், 936.
பட்டு
(ஆசையுள்)பட்டு, 266
(இழுக்குப்)பட்டு, 127
(நெஞ்சில்)பட்டு, 1297.
பணிந்து
(பெரியார்ப்)பணிந்து, 680.
பணிவு
(யார்க்கும்)பணிவு, 960.
(310) பண்பு
(தூதுரைப்பான்)பண்பு, 681
(வழியுரைப்பான்)பண்பு, 688
(வினையுரைப்பான்)பண்பு, 683.
பயன்
(அரிதாம்)பயன், 177
(கூடியார் பெற்ற)பயன், 1109
(பெற்றத்தாற் பெற்ற)பயன், 524
(வேள்விப்)பயன், 87.
பல
(அல்ல)பல, 337
(இயற்பால)பல, 342.
பலர்
(ஆகுமாந்தர்)பலர், 514
(இருந்து வாழ்வார்)பலர், 1160
(ஒழுகு மாந்தர்)பலர், 278
(நோக்கி வாழ்வார்)பலர், 528
(முரிந்தார்)பலர், 473.
பழம்
(நெருஞ்சிப்)பழம், 1120.
பழி
(இன்மை)பழி, 618
(எய்தாப்)பழி, 137
(ஒரும்)பழி, 40
(நாணார்)பழி, 506
(நிற்கும்)பழி, 145.
பறை
(படாஅ)பறை, 1115.


பா[தொகு]

பாக்கியத்தால்
(அறியார்)பாக்கியத்தால்,1141
பாடு
(இலர்)பாடு, 409
பால்
(தீ வினைப்)பால், 209
(320) பாலவை
(நல்)பாலவை, 659.
பாற்று
(உணரல்)பாற்று, 11
(புல்லல்)பாற்று, 829

பி[தொகு]

பிரிவு
(இனியார்)பிரிவு, 1158.
பிற
(அதனைப்)பிற, 495
(அல்ல)பிற, 61
(இல்லை)பிற, 710
(உரைக்கோ)பிற, 1181
(உளவோ)பிற, 304
(எல்லாம்)பிற, 661
(ஒப்புரவினல்ல)பிற, 213
(தீய)பிற, 302
(நாணுப்)பிற, 1011
(நீர)பிற, 34
(மற்றுப்)பிற, 95
(வாய்மையினல்ல)பிற, 300.
பிறந்தார்
(குடிப்)பிறந்தார், 952.
பிறப்பு
(இவறும் மருளானாம் மாணாப்)பிறப்பு, 1002
(உணரும் மருளானாம் மாணாப்)பிறப்பு, 351
(போலும்)பிறப்பு, 339
(வேண்டாப்)பிறப்பு, 357.
பிறர்
(கொள்வார்)பிறர், 1009.
பிறர்க்கு
(உரியர்)பிறர்க்கு, 72.
பின்
(ஆற்றலின்)பின், 225
(நோற்பாரின்)பின், 160.

பீ[தொகு]

பீடு
(என்)பீடு, 1088.
(330) பீழிப்பது
(எம்மைப்)பீழிப்பது, 1217.


பு[தொகு]

புகல்
(இல்)புகல், 144
(உலகம்)புகல், 243
(பேதை)புகல், 840.
புகழ்
(துணையும்)புகழ், 156
(நிற்கும்)புகழ், 232.
புகின்
(காலை)புகின், 937.
புகும்
(உலகம்)புகும், 346.
புணர்வு
(அரிதால்)புணர்வு, 1155
(உடைத்தால்)புணர்வு, 1152.
புணை
(என்னும்)புணை, 1134.
புலத்தக்கனள்
(புல்லாள்)புலத்தக்கனள், 1315.
புலந்து
(என்)புலந்து, 1287.
புலம்
(மிசைவான்)புலம், 85.


பெ[தொகு]

பெண்
(இலாள்)பெண், 56.
பெயர்த்து
(இலனாகும்மற்றும்)பெயர்த்து, 205
(மயலாகும் மற்றும்)பெயர்த்து, 344.
பெயல்
(வானம்)பெயல், 559.
பெயின்
(மிகுத்துப்)பெயின், 475.
பெரிது
(அதனில்)பெரிது, 1166
(அன்று)பெரிது, 1092
(கடலில்)பெரிது, 103
(ஞாலத்தின் மாணப்)பெரிது, 102
(நீர்மை)பெரிது, 1272
(மலையினும் மாணப்) பெரிது, 124.
பெறின்
(அடங்கப்)பெறின், 123
(அன்மை)பெறின், 162
(இருக்கப்)பெறின், 403
(இன்மை)பெறின், 119
(உடைமை)பெறின், 838
(உள்ளப்)பெறின், 540
(உற்றதுணர்வார்ப்)பெறின், 708
(ஒழுகப்)பெறின், 111
(கற்பென்னுந் திண்மை உண்டாகப்)பெறின், 54
(சால்பென்னுந் திண்மை உண்டாகப்)பெறின், 988
(சொலனாகப்)பெறின், 92
(திண்ணியராகப்)பெறின், 666
(பகைவர்ப்)பெறின், 869
(புண்ணதுணர்வார்ப்)பெறின், 257
(மக்கள்)பெறின், 62
(முயங்கப்)பெறின், 1330
(வகைமையுணர்வார்ப்)பெறின், 709
(வல்லார்ப்)பெறின், 648
(வாளதுணர்வார்ப்)பெறின், 334.
பெறும்
(படைத்தகையாற்பாடு)பெறின், 768
(வாடினும் பாடு)பெறின், 1322.


பே[தொகு]

பேறு
(மக்கள்)பேறு, 60.


பொ[தொகு]

பொதிந்து
(போல்)பொதிந்து, 155.
பொருட்டு
(இடித்தல்)பொருட்டு, 784
(ஓம்பி வேளாண்மைசெய்தல்)பொருட்டு, 81
(கொடுத்தல்)பொருட்டு, 725
(தக்கார்க்கு வேளாண்மைசெய்தல்)பொருட்டு, 212.
(350) பொருள்
(இல்லை)பொருள், 751
(கைப்)பொருள், 178
(தேறும்)பொருள், 509
(போற்றுபவர்க்கும்)பொருள், 741
(வந்த)பொருள், 754
(வேந்தன்)பொருள், 756.
பொழுது
(வாழி)பொழுது, 1221
(வேண்டும்)பொருள், 481.
பொறுத்து
(எல்லாம்)பொறுத்து, 1032.
பொறை
(இல்லை நிலக்குப்)பொறை, 570
(உண்மை நிலக்குப்)பொறை, 572
(உரைப்பான்)பொறை, 189
(தோற்ற நிலக்குப்)பொறை, 1003
(மடவார்)பொறை, 153
(மன்னோ)பொறை, 990
(மேற்றே)பொறை, 1027.

போ[தொகு]

போழ்து
(உறும்)போழ்து, 539
(படர்தரும்)போழ்து1229.


[தொகு]

மகற்கு
(கொன்ற)மகற்கு, 110.
மடல்
(ஏறும்)மடல், 1133.
மடி
(தோன்றும்)மடி, 371.
மதி
(காதலை வாழி)மதி, 1118
(தோன்றல்)மதி, 1119
(படாஅதி வாழி)மதி, 1210.
மருண்டு
(மறுகும்)மருண்டு, 1139.
(360) மருந்து
(கூற்றே)மருந்து, 950
(தானே)மருந்து, 1102
(தீர்க்கும்)மருந்து, 1241
(நோய்)மருந்து, 1091.
மழை
(ஆயதூஉம்)மழை, 12
(எல்லாம்)மழை, 15
(பெய்யும்)மழை, 55.
மறை
(ஆகும்)மறை, 590
(கேட்க)மறை, 695.
மற்று
(உடையரோ)மற்று, 591
(துவ்வாய்காண்)மற்று, 1294.
மற்றையவர்
(வலைப்பட்டார்)மற்றையவர், 348.
மற்றையவை
(அல்ல)மற்றையவை, 400.
மன்
(சாற்றுவேன்)மன், 1212
(நீங்கலர்)மன், 1216
(மாய்வது)மன், 996.
மனம்
(உண்டார்)மனம், 253.


மா[தொகு]

மாட்டு
(அறிவார்)மாட்டு, 995
(ஏதிலார்)மாட்டு, 188
(சேயிழை)மாட்டு, 1110
(தேற்றாதார்)மாட்டு, 1054
(புரிந்தார்)மாட்டு, 05.
மார்பு
(கள்வநின்)மார்பு, 1288
(பரத்தநின்)மார்பு, 1311.
(370) மாலையவர்
(உண்)மாலையவர், 1035.


மி[தொகு]

மிகும்
(அறிவே)மிகும், 373
(ஆங்கே)மிகும், 928
(போல)மிகும், 1161.
மிகை
(உடம்பு)மிகை, 345.


மீ[தொகு]

மீன்
(கலங்கிய)மீன், 1116.


மு[தொகு]

முகத்து
(மாதர்)முகத்து, 1117.
முகம்
(காட்டும்)முகம், 706.
முந்து
(தன்னினும்)முந்து, 603.
முயக்கு
(அரிவை)முயக்கு, 1107
(போழப்படா)முயக்கு, 1108
(மகளிர்)முயக்கு, 918.
முறை
(செய்வஃதே)முறை, 541.


மூ[தொகு]

மூன்று
(அமையாத)மூன்று, 682
(எண்ணிய)மூன்று, 941.


மே[தொகு]

மேல்
(கொள்ளாதாம்)மேல், 627.
மேற்கொள்வது
(இரப்பவர்)மேற்கொள்வது, 1055
(இலார்)மேற்கொள்வது, 262.


[தொகு]

வடு
(சுட்ட)வடு, 129.
வரல்
(ஓவா)வரல், 1205.
வரின்
(உறாஅ)வரின், 1052
(கேளிர்)வரின், 1267
(நிறைய)வரின், 1282
(மானம்)வரின், 969.
வரும்
(அதனான்)வரும், 303
(ஆற்றான்)வரும், 367
(இம்மையுமின்றி)வரும், 1042
(காரணமின்றி)வரும், 529
(தவத்தான்)வரும், 264
(தாமே)வரும், 319
(தூவா)வரும், 455
(போல)வரும், 1224
(மேன்மேல்)வரும், 368
(வளர)வரும், 1223
(வாய்மை வேண்ட)வரும், 364
(வினையான்)வரும், 63
(வேண்டாமை வேண்ட)வரும், 362.
வரைத்து
(சால்பின்)வரைத்து, 105.
வலி
(இல்லை)வலி, 1131.
வழக்கு
(இரண்டும் பண்புடைமை என்னும்)வழக்கு, 992
(யார்மாட்டும், பண்புடைமை என்னும்)வழக்கு, 991.
வழங்குவது
(வன்சொல்)வழங்குவது, 99.
(390) வழி
(இல்லா)வழி, 1308
(தமரல்)வழி, 1300
(துணையல்)வழி, 1299.
வளை
(இறவாநின்ற)வளை, 1157
(உணர்ந்த)வளை, 1277.
வன்கணவர்
(இழக்கும்)வன்கணவர், 228.
வன்கணவர்க்கு
(அன்றோ)வன்கணவர்க்கு, 775.
வன்கணவன்
(சோரா)வன்கணவன், 689.


வா[தொகு]

வாழாதவர்
(வாழ்வாரே)வாழாதவர், 240.
வாழ்க்கையவர்
(தீ)வாழ்க்கையவர், 330.
வாழ்வார்
(நிலமிசை நீடு)வாழ்வார், 03
(நின்றார் நீடு)வாழ்வார், 06.
வானத்தவர்க்கு
(விருந்து)வானத்தவர்க்கு, 86.


வி[தொகு]

விடல்
(அவன்கண்)விடல், 517
(ஊர்ந்து)விடல், 979
(ஒழிய)விடல், 113
(கேண்மையொரீஇ)விடல், 797
(தொடர் கை)விடல், 450
(செய்து)விடல், 314
(செய்யா)விடல், 203
(சொல்லா)விடல், 697
(சோர)விடல், 818
(நட்பொரீஇ)விடல், 830
(நள்ளா)விடல், 912
(நீள)விடல், 1302
(பகாஅன்)விடல், 876
(புரள)விடல், 755
(புல்லா)விடல், 1303
(போக)விடல், 831
(வருப)விடல், 961
(வென்று)விடல், 158.
(400) விடற்கு
(பற்று)விடற்கு, 350.
விடாஅதவர்க்கு
(பற்றி)விடாஅதவர்க்கு, 347.
விடின்
(நல்காது ஆகி)விடின், 17
(ஒழித்து)விடின், 280
(பெறாஅ)விடின், 238.
விடும்
(அடிமை புகுத்தி)விடும், 608
(அழிந்து)விடும், 498
(ஆகாதாகி)விடும், 128
(இரங்கி)விடும், 535
(இருளுய்த்து)விடும், 121
(இறுதியாகி)விடும், 476
(இன்மைபுகுத்தி)விடும், 616
(ஊடி)விடும், 1039
(கூறி)விடும், 980
(சூழ்ந்து)விடும், 451
(தவ்வையைக் காட்டி)விடும், 167
(தீயுழியுய்த்து)விடும், 168
(தோன்றி)விடும், 1253
(நீங்கி)விடும், 592
(பக்கு)விடும், 1068
(பிறப்பாய்)விடும், 133
(மொழி காட்டி)விடும், 28.
வித்து
(ஈனும்)வித்து, 361
(ஓர்)வித்து, 24.
வியந்து
(தன்னை)வியந்து, 978.
விரல்
(தேய்ந்து)விரல், 1261.
விருந்து
(அயர்கம்)விருந்து, 1268
(குறையும்)விருந்து, 90
(செய்வேன்கொல்)விருந்து, 1211.
விரைந்து
(ஆவர்)விரைந்து, 1218
(உரியர்)விரைந்து, 1080.
விளக்கு
(விளக்கே)விளக்கு, 299.
(410) வினை
(அஞ்சும்)வினை, 244
(ஆகா)வினை, 456
(செய்க)வினை, 512
(செய்யும்)வினை, 672
(செய்வான்)வினை, 758
(நயவற்க நன்றி பயவா)வினை, 439
(நீக்கும்)வினை, 327
(பயக்கும்)வினை, 669
(பழிக்கும்)வினை, 656
(புகழொடு நன்றி பயவா)வினை, 652.
வினைக்கு
(செல்க)வினைக்கு, 684.
வீழ்பவள்
(யாம்)வீழ்பவள், 1111.

வெ[தொகு]

வெளிறு
(அரிதே)வெளிறு, 503.


வே[தொகு]

வேண்டாதார்
(எண்ணப்பட)வேண்டாதார், 922.
வேண்டாதான்
(அடல்)வேண்டாதான், 206.
வேண்டுபவர்
(இன்பம்)வேண்டுபவர், 173
(குடியாக)வேண்டுபவர், 602
(நாகரீகம்)வேண்டுபவர், 580
(நீங்காமை)வேண்டுபவர், 562
(நோயின்மை)வேண்டுபவர், 320
(பேராண்மை)வேண்டுபவர், 962.
வேந்து
(ஒழுகும்)வேந்து, 551
(ஒறுப்பது)வேந்து, 561.
வேறு
(ஆதலும்)வேறு, 374
(ஆதலே)வேறு, 600
(அனையரால்)வேறு, 704.
(419) வேற்றுமையான்
(செய்தொழில்)வேற்றுமையான், 972.(திருக்குறள் கடைச்சொல் அகரமுதலி முற்றும்)


அக இணைப்பான்கள்[தொகு]

அ- ஆ- இ- ஈ- உ- ஊ- எ- ஏ- ஐ- ஒ- ஓ-

க- கா- கீ- கு- கூ- கெ- கே- கொ- கோ-
சா- சி- சு- சூ- செ- சே- சொ- சோ-
த-தா- தி- தீ- து- தூ- தெ-தே- தொ- தோ-
ந- நா- நி- நீ- நு- நூ- நெ- நே- நொ- நோ-
ப- பா-பி- பீ- பு- பெ- பே- பொ- போ-
ம- மா- மி- மீ- மு- மூ- மே-
வ- வா- வி- வெ- வே.
# ## # # # #:# ## # # # #

பார்க்க:[தொகு]

திருக்குறள் அகரமுதலி

திருக்குறள் முதற்குறிப்பு அகரமுதலி

திருக்குறள் கடைச்சொல் அகரமுதலி