பயனர்:Mayooranathan:சோதனைப் பக்கம்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

வார்ப்புரு:ஐ_எகா வார்ப்புரு:ஆல்_எகா வார்ப்புரு:ஒடு_எகா வார்ப்புரு:ஓடு_எகா வார்ப்புரு:உடன்_எகா வார்ப்புரு:கு_எகா வார்ப்புரு:இன்_எகா வார்ப்புரு:நின்று_எகா வார்ப்புரு:இருந்து_எகா வார்ப்புரு:அது_எகா வார்ப்புரு:உடைய_எகா வார்ப்புரு:இல்_எகா வார்ப்புரு:இடம்_எகா வார்ப்புரு:கண்_எகா வார்ப்புரு:விளி_எகா வார்ப்புரு:பலவின்_நிகழ்காலம் வார்ப்புரு:ஆண்_எதிர்காலம் வார்ப்புரு:பெண்_எதிர்காலம் வார்ப்புரு:பலர்_எதிர்காலம் வார்ப்புரு:ஒன்றன்_எதிர்காலம் வார்ப்புரு:வினைமுற்றுகள்_தேன்-பேன் வார்ப்புரு:வினைமுற்றுகள்_தேன்-வேன் வார்ப்புரு:வினைமுற்றுகள்_றேன்-வேன் வார்ப்புரு:வினைமுற்றுகள்_றேன்-பேன் வார்ப்புரு:வினைமுற்றுகள்_டேன்-பேன் வார்ப்புரு:வினைமுற்றுகள்_னேன்-வேன் வார்ப்புரு:வினைமுற்றுகள்_டேன்-வேன் வார்ப்புரு:வினைமுற்றுகள்_னேன்-பேன்

பெயர்ச்சொல்[தொகு]

பன்மை:கண்கள்

வேற்றுமை உருபேற்றம்:

பொருள் விளக்கம்:

1. பார்வைக்கு உதவும் உறுப்பு
2. துளை

<p style="marginகாகம்

தொடர்புடைய சொற்கள்:

புருவம், இமை

பெறப்பட்ட சொற்கள்:

கண்ணாடி

மொழிபெயர்ப்பு[தொகு]

பெயர்ச்சொல்[தொகு]

பன்மை:கண்கள்

வேற்றுமை உருபேற்றம்:

பொருள் விளக்கம்:

1. பார்வைக்கு உதவும் உறுப்பு
2. துளை

<p style="marginகாகம்

தொடர்புடைய சொற்கள்:

புருவம், இமை

பெறப்பட்ட சொற்கள்:

கண்ணாடி

மொழிபெயர்ப்பு[தொகு]கண்[தொகு]

உச்சரிப்பு

சொற்பிறப்பு:

பெயர்ச்சொல்[தொகு]

பன்மை:{{{1}}} கண்கள்

வேற்றுமை உருபேற்றம்:

பொருள் விளக்கம்: <p style="marginகாகம்

எதிர்ச் சொற்கள்:

தொடர்புடைய சொற்கள்:

{{{1}}}

பெறப்பட்ட சொற்கள்:

{{{1}}}

மொழிபெயர்ப்பு[தொகு]


வினைச்சொல்[தொகு]

பொருள் விளக்கம்:

இடம், எண், பால், கால வேறுபாடுகள்: <p style="marginகாகம்

எதிர்ச் சொற்கள்:

தொடர்புடைய சொற்கள்:

{{{1}}}

பெறப்பட்ட சொற்கள்:

{{{1}}}

மொழிபெயர்ப்பு[தொகு]


பெயரடை[தொகு]

பன்மை:{{{1}}}

பொருள் விளக்கம்: <p style="marginகாகம்

எதிர்ச் சொற்கள்:

தொடர்புடைய சொற்கள்:

{{{1}}}

பெறப்பட்ட சொற்கள்:

{{{1}}}

மொழிபெயர்ப்பு[தொகு]


இவற்றையும் பார்க்கவும்[தொகு]

Wiki-ta.jpg
என்ற தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் விரிவான கட்டுரையையும் காண்க.

உசாத்துணை[தொகு]
வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) பூங்கா; வேற்றுமை 2 (ஐ) பூங்காவை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) பூங்காவால், பூங்காவொடு, பூங்காவோடு, பூங்காவுடன் வேற்றுமை 4 (கு) பூங்காவுக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) பூங்காவின், பூங்காவினின்று, பூங்காவிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) பூங்காவினது, பூங்காவுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) பூங்காவில், பூங்காவிடம், பூங்காவின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) பூங்காவே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) தம்பி; வேற்றுமை 2 (ஐ) தம்பியை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) தம்பியால், தம்பியொடு, தம்பியோடு, தம்பியுடன் வேற்றுமை 4 (கு) தம்பிக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) தம்பியின், தம்பியினின்று, தம்பியிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) தம்பியினது, தம்பியுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) தம்பியில், தம்பியிடம், தம்பியின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) தம்பியே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) பழம்; வேற்றுமை 2 (ஐ) பழத்தை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) பழத்தால், பழத்தொடு, பழத்தோடு, பழத்துடன் வேற்றுமை 4 (கு) பழத்துக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) பழத்தின், பழத்தினின்று, பழத்திலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) பழத்தினது, பழத்தினுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) பழத்தில், பழத்திடம், பழத்தின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) பழமே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) பாய்; வேற்றுமை 2 (ஐ) பாயை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) பாயால், பாயொடு, பாயோடு, பாயுடன் வேற்றுமை 4 (கு) பாய்க்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) பாயின், பாயினின்று, பாயிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) பாயினது, பாயுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) பாயில், பாயிடம், பாயின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) பாயே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) கதிர்; வேற்றுமை 2 (ஐ) கதிரை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) கதிரால், கதிரொடு, கதிரோடு, கதிருடன் வேற்றுமை 4 (கு) கதிருக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) கதிரின், கதிரினின்று, கதிரிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) கதிரினது, கதிருடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) கதிரில், கதிரிடம், கதிரின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) கதிரே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) பண்; வேற்றுமை 2 (ஐ) பண்ணை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) பண்ணால், பண்ணொடு, பண்ணோடு, பண்ணுடன் வேற்றுமை 4 (கு) பண்ணுக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) பண்ணின், பண்ணினின்று, பண்ணிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) பண்ணினது, பண்ணுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) பண்ணில், பண்ணிடம், பண்ணின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) பண்ணே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) கவண்; வேற்றுமை 2 (ஐ) கவணை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) கவணால், கவணொடு, கவணோடு, கவணுடன் வேற்றுமை 4 (கு) கவணுக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) கவணின், கவணினின்று, கவணிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) கவணினது, கவணினுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) கவணில், கவணிடம், கவணின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) கவணே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) தூண்; வேற்றுமை 2 (ஐ) தூணை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) தூணால், தூணொடு, தூணோடு, தூணுடன் வேற்றுமை 4 (கு) தூணுக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) தூணின், தூணினின்று, தூணிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) தூணினது, தூணினுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) தூணில், தூணிடம், தூணின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) தூணே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) விண்; வேற்றுமை 2 (ஐ) விண்ணை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) விண்ணால், விண்ணொடு, விண்ணோடு, விண்ணுடன் வேற்றுமை 4 (கு) விண்ணுக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) விண்ணின், விண்ணினின்று, விண்ணிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) விண்ணினது, விண்ணுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) விண்ணில், விண்ணிடம், விண்ணின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) விண்ணே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) சாண்; வேற்றுமை 2 (ஐ) சாணை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) சாணால், சாணொடு, சாணோடு, சாணுடன் வேற்றுமை 4 (கு) சாணுக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) சாணின், சாணினின்று, சாணிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) சாணினது, சாணினுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) சாணில், சாணிடம், சாணின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) சாணே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) பால்; வேற்றுமை 2 (ஐ) பாலை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) பாலால், பாலொடு, பாலோடு, பாலுடன் வேற்றுமை 4 (கு) பாலுக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) பாலின், பாலினின்று, பாலிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) பாலினது, பாலினுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) பாலில், பாலிடம், பாலின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) பாலே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) பல்; வேற்றுமை 2 (ஐ) பல்லை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) பல்லால், பல்லொடு, பல்லோடு, பல்லுடன் வேற்றுமை 4 (கு) பல்லுக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) பல்லின், பல்லினின்று, பல்லிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) பல்லினது, பல்லுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) பல்லில், பல்லிடம், பல்லின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) பல்லே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) ஆம்பல்; வேற்றுமை 2 (ஐ) ஆம்பலை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) ஆம்பலால், ஆம்பலொடு, ஆம்பலோடு, ஆம்பலுடன் வேற்றுமை 4 (கு) ஆம்பலுக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) ஆம்பலின், ஆம்பலினின்று, ஆம்பலிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) ஆம்பலினது, ஆம்பலினுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) ஆம்பலில், ஆம்பலிடம், ஆம்பலின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) ஆம்பலே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) தூள்; வேற்றுமை 2 (ஐ) தூளை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) தூளால், தூளொடு, தூளோடு, தூளுடன் வேற்றுமை 4 (கு) தூளுக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) தூளின், தூளினின்று, தூளிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) தூளினது, தூளினுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) தூளில், தூளிடம், தூளின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) தூளே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) கள்; வேற்றுமை 2 (ஐ) கள்ளை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) கள்ளால், கள்ளொடு, கள்ளோடு, கள்ளுடன் வேற்றுமை 4 (கு) கள்ளுக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) கள்ளின், கள்ளினின்று, கள்ளிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) கள்ளினது, கள்ளுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) கள்ளில், கள்ளிடம், கள்ளின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) கள்ளே.


வேற்றுமை 1 (எழுவாய்) மக்கள்; வேற்றுமை 2 (ஐ) மக்களை; வேற்றுமை 3 (ஆல், ஒடு, ஓடு) மக்களால், மக்களொடு, மக்களோடு, மக்களுடன் வேற்றுமை 4 (கு) மக்களுக்கு, வேற்றுமை 5 (இன், நின்று, இருந்து) மக்களின், மக்களினின்று, மக்களிலிருந்து; வேற்றுமை 6 (அது, உடைய) மக்களினது, மக்களினுடைய; வேற்றுமை 7 (இல், இடம், கண்) மக்களில், மக்களிடம், மக்களின்கண், வேற்றுமை 8 (விழி) மக்களே.


இல்லைபெயர்ச்சொல்[தொகு]

வினைச்சொல்[தொகு]

சொல்[தொகு]

கண்

உச்சரிப்பு

(kaN)

சொற்பிறப்பு:

-

பெயர்ச்சொல்[தொகு]

பன்மை:{{{1}}}

கண்கள்

பொருள் விளக்கம்:

[1] மனிதர் மற்றும் விலங்குகளில் காணும் பார்வைக்கு உதவும் உறுப்பு
மனித உறுப்புக்களில் கண் மிக முக்கியமான உறுப்பாகும்
[2] சிறிய துளைகள், துவாரங்கள்
<p style="marginகாகம்
[1] விழி

எதிர்ச் சொற்கள்:

தொடர்புடைய சொற்கள்:

{{{1}}}
[1] பார்வை
[2] இமை
[3] குருடு

பெறப்பட்ட சொற்கள்:

{{{1}}}
[1] கண்ணாடி

வேற்றுமைகள்[தொகு]

சொல் வேற்றுமை
கண் (வேற்றுமை1)
கண்ணை (வேற்றுமை2)
கண்ணால்
கண்ணொடு
கண்ணோடு
கண்ணுடன்
(வேற்றுமை3)
கண்ணுக்கு (வேற்றுமை4)
கண்ணின்
கண்ணினின்று, கண்ணின்று
கண்ணிலிருந்து
(வேற்றுமை5)
கண்ணினது
கண்ணுடைய
(வேற்றுமை6)
கண்ணில்
கண்ணிடம்
கண்ணின்கண்
(வேற்றுமை7)
கண்ணே (வேற்றுமை8)
வேற்றுமை உருபுகள் சேர்க்கை
வேற்றுமை சொல் எடுத்துக்காட்டுகள்
1 நாடு (வேற்1)
2 நாட்டை ஒவ்வொருவரும் தனது நாட்டை மதிக்கவேண்டும்
3 நாட்டால்
நாட்டொடு
நாட்டோடு
நாட்டுடன்
-
-
-
-
4 நாட்டுக்கு -
5 நாட்டின்
நாட்டினின்று
நாட்டிலிருந்து
-
-
பெருமளவு படித்தவர்கள் நாட்டிலிருந்து வெளியேறுகிறார்கள்
6 நாட்டினது
நாட்டினுடைய
-
-
7 நாட்டில்
நாட்டிடம்
நாட்டின்கண்
நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை மோசமாக இருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் கூறுகின்றன
-
-
8 நாடே -


இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை எழுந்தேன் எழுகிறேன் எழுவேன்
பன்மை எழுந்தோம் எழுகிறோம் எழுவோம்
முன்னிலை ஒருமை எழுந்தாய் எழுகிறாய் எழுவாய்
பன்மை எழுந்தீர்கள் எழுகிறீர்கள் எழுவீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் எழுந்தான் எழுகிறான் எழுவான்
பெண்பால் எழுந்தாள் எழுகிறாள் எழுவாள்
பலர்பால் எழுந்தார்கள் எழுகிறார்கள் எழுவார்கள்
ஒன்றன்பால் எழுந்தது எழுகிறது எழும்
பலவின்பால் எழுந்தன எழுகின்றன எழும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை வந்தேன் வருகிறேன் வருவேன்
பன்மை வந்தோம் வருகிறோம் வருவோம்
முன்னிலை ஒருமை வந்தாய் வருகிறாய் வருவாய்
பன்மை வந்தீர்கள் வருகிறீர்கள் வருவீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் வந்தான் வருகிறான் வருவான்
பெண்பால் வந்தாள் வருகிறாள் வருவாள்
பலர்பால் வந்தார்கள் வருகிறார்கள் வருவார்கள்
ஒன்றன்பால் வந்தது வருகிறது வரும்
பலவின்பால் வந்தன வருகின்றன வரும்


இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை உழன்றேன் உழல்கிறேன் உழல்வேன்
பன்மை உழன்றோம் உழல்கிறோம் உழல்வோம்
முன்னிலை ஒருமை உழன்றாய் உழல்கிறாய் உழல்வாய்
பன்மை உழன்றீர்கள் உழல்கிறீர்கள் உழல்வீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் உழன்றான் உழல்கிறான் உழல்வான்
பெண்பால் உழன்றாள் உழல்கிறாள் உழல்வாள்
பலர்பால் உழன்றார்கள் உழல்கிறார்கள் உழல்வார்கள்
ஒன்றன்பால் உழன்றது உழல்கிறது உழலும்
பலவின்பால் உழன்றன உழல்கின்றன உழலும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை கற்றேன் கற்கிறேன் கற்பேன்
பன்மை கற்றோம் கற்கிறோம் கற்போம்
முன்னிலை ஒருமை கற்றாய் கற்கிறாய் கற்பாய்
பன்மை கற்றீர்கள் கற்கிறீர்கள் கற்பீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் கற்றான் கற்கிறான் கற்பான்
பெண்பால் கற்றாள் கற்கிறாள் கற்பாள்
பலர்பால் கற்றார்கள் கற்கிறார்கள் கற்பார்கள்
ஒன்றன்பால் கற்றது கற்கிறது கற்கும்
பலவின்பால் கற்றன கற்கின்றன கற்கும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை ஆண்டேன் ஆளுகிறேன் ஆளுவேன்
பன்மை ஆண்டோம் ஆளுகிறோம் ஆளுவோம்
முன்னிலை ஒருமை ஆண்டாய் ஆளுகிறாய் ஆளுவாய்
பன்மை ஆண்டீர்கள் ஆளுகிறீர்கள் ஆளுவீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் ஆண்டான் ஆளுகிறான் ஆளுவான்
பெண்பால் ஆண்டாள் ஆளுகிறாள் ஆளுவாள்
பலர்பால் ஆண்டார்கள் ஆளுகிறார்கள் ஆளுவார்கள்
ஒன்றன்பால் ஆண்டது ஆளுகிறது ஆளும்
பலவின்பால் ஆண்டன ஆளுகின்றன ஆளும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை கண்டேன் காண்கிறேன் காண்பேன்
பன்மை கண்டோம் காண்கிறோம் காண்போம்
முன்னிலை ஒருமை கண்டாய் காண்கிறாய் காண்பாய்
பன்மை கண்டீர்கள் காண்கிறீர்கள் காண்பீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் கண்டான் காண்கிறான் காண்பான்
பெண்பால் கண்டாள் காண்கிறாள் காண்பாள்
பலர்பால் கண்டார்கள் காண்கிறார்கள் காண்பார்கள்
ஒன்றன்பால் கண்டது காண்கிறது காணும்
பலவின்பால் கண்டன காண்கின்றன காணும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை எறிந்தேன் எறிகிறேன் எறிவேன்
பன்மை எறிந்தோம் எறிகிறோம் எறிவோம்
முன்னிலை ஒருமை எறிந்தாய் எறிகிறாய் எறிவாய்
பன்மை எறிந்தீர்கள் எறிகிறீர்கள் எறிவீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் எறிந்தான் எறிகிறான் எறிவான்
பெண்பால் எறிந்தாள் எறிகிறாள் எறிவாள்
பலர்பால் எறிந்தார்கள் எறிகிறார்கள் எறிவார்கள்
ஒன்றன்பால் எறிந்தது எறிகிறது எறியும்
பலவின்பால் எறிந்தன எறிகின்றன எறியும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை அடித்தேன் அடிக்கிறேன் அடிப்பேன்
பன்மை அடித்தோம் அடிக்கிறோம் அடிப்போம்
முன்னிலை ஒருமை அடித்தாய் அடிக்கிறாய் அடிப்பாய்
பன்மை அடித்தீர்கள் அடிக்கிறீர்கள் அடிப்பீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் அடித்தான் அடிக்கிறான் அடிப்பான்
பெண்பால் அடித்தாள் அடிக்கிறாள் அடிப்பாள்
பலர்பால் அடித்தார்கள் அடிக்கிறார்கள் அடிப்பார்கள்
ஒன்றன்பால் அடித்தது அடிக்கிறது அடிக்கும்
பலவின்பால் அடித்தன அடிக்கின்றன அடிக்கும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை ஓடினேன் ஓடுகிறேன் ஓடுவேன்
பன்மை ஓடினோம் ஓடுகிறோம் ஓடுவோம்
முன்னிலை ஒருமை ஓடினாய் ஓடுகிறாய் ஓடுவாய்
பன்மை ஓடினீர்கள் ஓடுகிறீர்கள் ஓடுவீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் ஓடினான் ஓடுகிறான் ஓடுவான்
பெண்பால் ஓடினாள் ஓடுகிறாள் ஓடுவாள்
பலர்பால் ஓடினார்கள் ஓடுகிறார்கள் ஓடுவார்கள்
ஒன்றன்பால் ஓடினது ஓடுகிறது ஓடும்
பலவின்பால் ஓடின ஓடுகின்றன ஓடும்


இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை ஆண்டேன் ஆளுகிறேன் ஆளுவேன்
பன்மை ஆண்டோம் ஆளுகிறோம் ஆளுவோம்
முன்னிலை ஒருமை ஆண்டாய் ஆளுகிறாய் ஆளுவாய்
பன்மை ஆண்டீர்கள் ஆளுகிறீர்கள் ஆளுவீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் ஆண்டான் ஆளுகிறான் ஆளுவான்
பெண்பால் ஆண்டாள் ஆளுகிறாள் ஆளுவாள்
பலர்பால் ஆண்டார்கள் ஆளுகிறார்கள் ஆளுவார்கள்
ஒன்றன்பால் ஆண்டது ஆளுகிறது ஆளும்
பலவின்பால் ஆண்டன ஆளுகின்றன ஆளும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை அடித்தேன் அடிக்கிறேன் அடிப்பேன்
பன்மை அடித்தோம் அடிக்கிறோம் அடிப்போம்
முன்னிலை ஒருமை அடித்தாய் அடிக்கிறாய் அடிப்பாய்
பன்மை அடித்தீர்கள் அடிக்கிறீர்கள் அடிப்பீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் அடித்தான் அடிக்கிறான் அடிப்பான்
பெண்பால் அடித்தாள் அடிக்கிறாள் அடிப்பாள்
பலர்பால் அடித்தார்கள் அடிக்கிறார்கள் அடிப்பார்கள்
ஒன்றன்பால் அடித்தது அடிக்கிறது அடிக்கும்
பலவின்பால் அடித்தன அடிக்கின்றன அடிக்கும்


இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை கற்றேன் கற்கிறேன் கற்பேன்
பன்மை கற்றோம் கற்கிறோம் கற்போம்
முன்னிலை ஒருமை கற்றாய் கற்கிறாய் கற்பாய்
பன்மை கற்றீர்கள் கற்கிறீர்கள் கற்பீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் கற்றான் கற்கிறான் கற்பான்
பெண்பால் கற்றாள் கற்கிறாள் கற்பாள்
பலர்பால் கற்றார்கள் கற்கிறார்கள் கற்பார்கள்
ஒன்றன்பால் கற்றது கற்கிறது கற்கும்
பலவின்பால் கற்றன கற்கின்றன கற்கும்


இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை விளையாடினேன் விளையாடுகிறேன் விளையாடுவேன்
பன்மை விளையாடினோம் விளையாடுகிறோம் விளையாடுவோம்
முன்னிலை ஒருமை விளையாடினாய் விளையாடுகிறாய் விளையாடுவாய்
பன்மை விளையாடினீர்கள் விளையாடுகிறீர்கள் விளையாடுவீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் விளையாடினான் விளையாடுகிறான் விளையாடுவான்
பெண்பால் விளையாடினாள் விளையாடுகிறாள் விளையாடுவாள்
பலர்பால் விளையாடினார்கள் விளையாடுகிறார்கள் விளையாடுவார்கள்
ஒன்றன்பால் விளையாடினது விளையாடுகிறது விளையாடும்
பலவின்பால் விளையாடின விளையாடுகின்றன விளையாடும்