பயனர் பேச்சு:Info-farmer/Tamil Lexicon/கண்டறிய வேண்டியன

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
 1. abandon~கைவிடு, விட்டுவிடு, துற
 2. abandonment of revenue~வருவாயைக் கைவிடுதல்
 3. abate~குறை, கழி, தணி, தாழ்த்து
 4. abatement~குறைப்பு, தணிப்பு
 5. abatement of charges~செலவுக் குறைப்பு, கட்டணக் குறைப்பு, கட்டணத் தள்ளுபடி
 6. abbreviation~சுருக்கம், குறுக்கம், சுருக்கக் குறியீடு
 7. abduct~கடத்து
 8. aberration~பிறழ்வு, பிறழ்ச்சி, நிலையினின்று விலகுதல்
 9. abetment~தூண்டிவிடல், உடந்தை
 10. abeyance~நிறுத்திவைத்தல்
 11. abide~இணங்கியொழுகு, ஏற்றுநட
 12. abiding~நிலையான, அழிவில்லாத, இணக்கமான, பணிவான, தொடர்ந்த
 13. ability~திறமை, திறன், ஆற்றல், வல்லமை
 14. abjure~ஆணையிட்டுக் கைவிடு, ஆணையிட்டு விட்டொழி
 15. able~ஆற்றலுடைய, திறமையுடைய, வல்லமையுள்ள, இயலுகிற
 16. abnegation~விட்டொழித்தல், மறுதளித்தல்
 17. abnormal~இயல்புமீறிய, இயல்பிற்குமாறான
 18. aboard~கப்பலில், வானூர்தியில்
 19. abode~உறையுள், இல்லம், இருப்பிடம்
 20. abolish~நீக்கு, ஒழி
 21. aboriginal (n)~பழங்குடி, தொன்முதியர்
 22. abort~கருச்சிதை, இடைச்சிதை, இடைமுறி, இடையழி
 23. abortion~கருச்சிதைவு, கருக்கலைவு
 24. abound~மிகுந்திரு, நிரம்பியிரு, நிரம்பிவழி
 25. about~குறித்து, பற்றி, சுற்றி, ஏறத்தாழ, கிட்டத்தட்ட, அங்குமிங்கும்
 26. above-board~களங்கமற்ற, ஐயத்திற்கிடமில்லாத
 27. abreast~இணையான, நிலையொத்து
 28. abridged~சுருக்கப்பட்ட
 29. abridged report~சுருக்க அறிக்கை
 30. abridgement~சுருக்கம், குறுக்கம்
 31. abroad~வெளிநாட்டிற்கு
 32. abrogate~சட்டநீக்கம் செய், நீக்கு
 33. abrupt~திடீரென, எதிர்பாராமல்
 34. abscond~தலைமறைவாகு, பதுங்கு, கரந்துறை
 35. absence~இன்மை, வாராமை, இராமை
 36. absent~இராத, வராத
 37. absent minded~மறதியான, கவனக்குறைவான, நினைவற்ற
 38. absentee~வராதவர், இராதவர், வருகை தராதவர்
 39. absenteeism~வராமை, இராமை
 40. absolute~முழுமையான, தனித்த, வரம்பற்ற, நிறைவான, நிபந்தனையற்ற
 41. absolve~குற்றச்சாட்டினின்று விடுவி, பழியினின்று நீக்கு
 42. absorb~உறிஞ்சு, உட்கொள், ஈர்த்துக்கொள், ஏற்றுக்கொள்
 43. absorption~உறிஞ்சல், உட்கொள்ளல், ஏற்றுக்கொள்ளல்
 44. abstain~தவிர், விலகு, விட்டிரு
 45. abstract~சுருக்கம், பொழிப்பு
 46. abstract bill~சுருக்கப் பட்டி
 47. abstract of accounts~கணக்குகளின் சுருக்கக் குறிப்பு
 48. absurd~பொருந்தாத, பொருளற்ற, நகைப்பிற்குரிய
 49. abuse~வசை, பழி, தவறாகப் பயன்படுத்து, வசை கூறு
 50. abuse of power~அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தல்
 51. abutment~உதைவு, முட்டிடம், ஒட்டுக்கிடக்கை, சார்வு
 52. academic~கல்விசார், அறிவுசெறிந்த, கலைசார்
 53. academic course~செயல்முறை சாராக் கல்வி
 54. academy~கலைக்கழகம், கல்விக்கூடம், கலைக்குழு, மன்று, கழகம்
 55. academy of tamil culture~தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கழகம்
 56. accede~இணங்கு, பதவி மேற்கொள், இசைந்திரு
 57. accelerate~முடுக்கு, விரைவுபடுத்து
 58. accent~அசையழுத்தம், அழுத்தக் குறி, ஒலி எடுப்பு
 59. accept~ஏற்றுக்கொள், ஒப்புக்கொள், இசைந்திரு
 60. acceptance~ஏற்பு, ஒப்புதல், இசைவு
 61. acceptance certificate~ஏற்புச் சான்றிதழ்
 62. acceptance of bail~பிணை ஏற்பு
 63. acceptance of tender~ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்பு
 64. accepted and countersigned~ஏற்று மேலொப்பமிடப்பட்டது
 65. accepted in principle~கொள்கையளவில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது, கொள்கையளவில் ஏற்கப்பட்டது
 66. access~வழி, வாய்ப்பு, நுழைவு, உரிமை, அணுகுதல்
 67. accessibility~எளிவரல், அணுக உரிமை, அணுகுதல்
 68. accessible~அணுகத்தகு, அடையத்தக்க, நெருங்கத்தக்க
 69. accession~உரிமைபெறல், பதவிஏற்பு, இணக்கம்
 70. accessory~உதவியாளர், இணைப்பொருள், இணைக்கருவி
 71. accident~நேர்ச்சி, எதிர்பாரா நேர்வு, தற்செயல் நிகழ்வு
 72. accident insurance~தீநேர்வு காப்பீடு, (விபத்து) ஈட்டுறுதி
 73. accidental~எதிர்பாராது நேரும், தற்செயலாய் நிகழும்
 74. acclaim~புகழ், பாராட்டு, ஆர்ப்பரி
 75. acclimatize~புதுச்சூழலுக்குப் பழக்கு, பழகிக்கொள்
 76. accomodation~இருப்பிடம், ஏற்பு, இசைவு
 77. accomodation control~இருப்பிடக் கட்டுப்பாடு, இடவசதிக் கட்டுப்பாடு
 78. accomodation facility~இருப்பிட வசதி, இடவசதி
 79. accomodative~ஒத்துதவும், உதவும் போக்குடைய, இணக்கமான
 80. accompany~உடன்செல், துணைசேர்
 81. accomplice~குற்றத்துணை, உள்ளாள், உடந்தை
 82. accomplish~வினைத்திறம், நிறைவேற்று, முடி, முடிவேற்று
 83. accord~இசைவு, ஒப்பந்தம், இசைவளி, ஒப்பளி
 84. accordance~இசைவு, பொருத்தம், இணக்கம், ஒப்புதல்
 85. according to~ஏற்ப, பொருந்த
 86. account~(பெ) கணக்கு, விளக்கப்பட்டியல், (வி) விளக்கு, எண்ணு, கணக்கிடு
 87. account code~கணக்கு விதித்தொகுப்பு
 88. account contra~எதிர்க்கணக்கு
 89. account for~கணக்குக்காட்டு, காரணங்கூறு, விடையளி, விளக்கு
 90. accountant~கணக்கர்
 91. accountant-general~கணக்காய்வுத் தலைவர்
 92. accounting~கணக்கு வைப்பு
 93. accounting procedure~கணக்கு வைப்புமுறை
 94. accounting year~கணக்கு வைப்பாண்டு
 95. accounts officer~கணக்கு அலுவலர்
 96. accredit~மதிப்பேற்று, செல்வாக்களி, சான்றளி
 97. accredited agent~ஏற்பளிக்கப்பட்ட முகவர்
 98. accrual~இயல்புச் சேர்க்கை, இயல்பு வளர்ச்சி
 99. accrue~இயல்பாய்ச் சேர், இயல்பாய் வளர்
 100. accumulate~திரட்டு, சேர், குவி
 101. accumulation~திரட்டு, குவிப்பு, சேர்ப்பு
 102. accuracy~துல்லியம், சரிநிலை
 103. accurate~துல்லியமான, மிகச்சரியான
 104. accusation~குற்றச்சாற்று
 105. accuse~குற்றஞ்சாட்டு, குற்றஞ்சாற்று
 106. accused~குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர், குற்றஞ்சாற்றப்பெற்றவர்
 107. accustom~பழக்கு, பயிற்று, பயில், பழக்கப்படு
 108. achieve~அடை, எய்தப்பெறு, முயன்றடை, எய்து, செய்து முடி, வெற்றிகொள்
 109. achievement~வெற்றிப்பேறு, முடித்த செயல், செயற்கரிய செயல் (சாதனை), அருவினை
 110. acid~காடிப்பொருள், புளியம், புளிப்பு(அமிலம்)
 111. acid test~கடும் தேர்வு, கடும் ஆய்வு
 112. acknowledgement~ஏற்பளிப்பு, ஒப்புகை, ஏற்பறிவிப்பு
 113. acquaint~தெரிவி, அறிமுகமாக்கு, பழக்கப்படுத்து
 114. acquaintance~பழக்கம், பழக்கமானவர், அறிமுகம்
 115. acquire~முயன்றடை, முயன்று பெறு, முயன்றீட்டு, கையகப்படுத்து
 116. acquisition~கையகப்படுத்தல், முயன்றடைதல்
 117. acquisition reference suit~நிலக் கையகப்படுத்துகை பற்றிய வழக்கு
 118. acquisitive~கைப்பற்று ஆர்வமுள்ள, பிறர் பொருளை வெஃகுகின்ற
 119. acquit~விடுவி, குற்றத்தினின்று விடுவி
 120. acquittal~குற்ற விடுதலை
 121. acquittance~பற்றொப்பம்
 122. acquittance register~பற்றொப்பப் பதிவேடு
 123. acquittance roll~பற்றொப்பப் பட்டியல்
 124. acre~ஒரு நிலவளவு, 3/4 காணி, 43,560 சஅ (ஏக்கர்)
 125. acreage~நிலப்பரப்பு
 126. acrimonious~எரிச்சலான, அழற்சியான
 127. across~குறுக்காக
 128. act~செயல், சட்டம், நாடகக் களம் (வி), செய், நடி
 129. acting~மாறாகப் பார்த்தல், மாற்றாள் பணி, நடித்தல்
 130. acting arrangement~நிகழ்கால ஏற்பாடு, (தற்காலிக) ஏற்பாடு
 131. acting incumbent~மாற்றாள், முறைப்பணிப் பொறுப்பாளர்
 132. acting personnel~மாற்றாள், முறைப்பணியாளர்
 133. action~செயல், நடவடிக்கை
 134. action committee~நடவடிக்கைக் குழு
 135. actionable~நடவடிக்கைக்குரிய
 136. actionable wrongs~நடவடிக்கைக்குரிய முறைகேடுகள்
 137. activate~செயற்படுத்து, கிளர்வூட்டு
 138. active~சுறுசுறுப்பான, செய்திறன்மிக்க
 139. active service~செயலார்ந்த பணி
 140. active support~செயலார்ந்த துணை, செயல்முறை ஆதரவு
 141. activity~செயல், நடவடிக்கை, வினை
 142. actual~உள்ளபடி, நடைமுறை, உண்மையான
 143. actual balance~உள்ளபடியான இருப்பு
 144. actual expenditure~உள்ளபடியான செலவு
 145. actual receipt~உள்ளபடியான வரவு
 146. actuals~உள்ளவை
 147. actuate~இயக்கு, உந்து, ஏவு
 148. acumen~அறிவுக்கூர்மை, மதிநுட்பம்
 149. acute~கூர்முனைய, கூர்மதிய, மிகக் கடிய
 150. ad valorem~மதிப்பீட்டின்படி, விலைமதிப்பீட்டிற்குத் தக
 151. adamant~ஒட்டாரம், விடாப்பிடி, முரண்டு, (பிடிவாதம்)
 152. adamantine~விட்டுக்கொடாத (பிடிவாதமான)
 153. adapt~தழுவு, பொருத்து, சீராக்கு
 154. adaptability~தழுவுமை, பொருத்துத் தன்மை
 155. adaptation~தழுவல், தகவமைத்தல்
 156. adaptation of law~சட்டத் தழுவல்
 157. adapted law~தழுவல் சட்டம்
 158. add~கூட்டு, சேர், இணை
 159. addendum~பிற்சேர்க்கை, பின்னிணைப்பு
 160. addition~கூட்டல், சேர்த்தல், துணைச்சேர்க்கை
 161. additional allotment~கூடுதல் ஒதுக்கீடு
 162. additional charge~கூடுதல் பொறுப்பு
 163. additional fee~கூடுதல் கட்டணம்
 164. additional security~கூடுதல் பிணை, கூடுதல் பாதுகாப்பு
 165. additional taxation~கூடுதல் வரிவிதிப்பு
 166. address~முகவரி, பெயர்வரி, உரை, உரையாற்று, எழுதிக்கேள், விளித்துரை
 167. addressee~முகவரியாளர், பெயர் வரியாளர், பெறுநர்
 168. adduce~சான்றாகக் காட்டு, சான்றாகக் கூறு
 169. adept~வல்லவர், கைவல்லுநர், திறனுடையர், கைவல்லோன்
 170. adequacy~நிறைவு, போதுமான அளவு, ஏற்றஅளவு
 171. adequate~நிறைவான, போதுமான
 172. adequate knowledge of tamil~போதிய தமிழறிவு
 173. adhere~கடைபிடி, ஒட்டியொழுகு
 174. adherence~கடைபிடித்தல், ஒட்டியொழுகல்
 175. adhesive~பசை, ஒட்டும், ஒட்டும் தன்மையுள்ள
 176. adhesive stamp~ஒட்டு வில்லை
 177. ad-hoc~இடைக்கால, தனிநோக்கிற்கென
 178. ad-hoc committee~தனிக்குழு, இடைக்காலக் குழு
 179. adjacent~அண்மையிலுள்ள, அடுத்துள்ள, அண்டை
 180. adjacent area~அருகிலுள்ள பகுதி, அடுத்துள்ள பகுதி
 181. adjoin~அடுத்திரு
 182. adjourn~தள்ளி வை, ஒத்தி வை
 183. adjourn sine die~வரையின்றி ஒத்தி வை, நாள்குறியாது ஒத்தி வை
 184. adjournment~ஒத்திவைப்பு, தள்ளிவைப்பு
 185. adjudge~தீர்ப்பளி
 186. adjudication~தீர்ப்பு, தீர்ப்பளித்தல்
 187. adjudication committee~தீர்ப்புக் குழு
 188. adjudicator~தீர்ப்பாளர்
 189. adjust~சரிகட்டு, சரிப்படுத்து, ஒழுங்காக்கு, நேர்ப்படுத்து
 190. adjusting heads~சரிகட்டும் தலைப்புகள்
 191. adjustment~சரிகட்டல், ஒழுங்காக்கல், நேர்ப்படுத்தல், சீரமைவு
 192. adjustment bill~சரிகட்டல் பட்டி
 193. adjustment register~சரிகட்டல் பதிவேடு
 194. administration of justice~நீதி வழங்கல், நீதி செலுத்துகை
 195. administration report~ஆட்சி அறிக்கை
 196. administrative~ஆட்சிமுறைசார், ஆளும்
 197. administrative authority~ஆட்சி அதிகாரி, ஆட்சி ஆணையம்
 198. administrative control~ஆட்சிக் கட்டுப்பாடு
 199. administrative expenses~ஆட்சிச் செலவுகள், நிருவாகச் செலவுகள்
 200. administrative head~ஆட்சித்தலைவர், ஆட்சித் தலைமை
 201. administrative officer~ஆட்சி அலுவலர்
 202. administrative powers~ஆட்சி அதிகாரங்கள்
 203. administrative sanction~ஆட்சிமுறை ஒப்பளிப்பு
 204. administrative section~ஆட்சிமுறைப் பிரிவு
 205. administrator~ஆட்சியாளர்
 206. admirable~போற்றத்தக்க, ஏற்றத்தக்க
 207. admire~வியந்து பார், வியந்து போற்று, போற்று
 208. admissible~ஏற்புடை, ஏற்கத்தக்க
 209. admissible allowances~ஏற்புடைய படிகள், உரிய படிகள்
 210. admission~நுழைவு, சேர்ப்பு, இசைவு, ஏற்பு, ஒப்புக்கொளல்
 211. admission of claim~உரிமைக் கோரிக்கை ஏற்பு
 212. admit~ஏற்றுக்கொள், ஒப்புக்கொள், சேர்த்துக்கொள், வழிவிடு, உள்விடு
 213. admittedly~ஏற்றுக்கொண்டபடி, ஒப்புக்கொண்டபடி
 214. admonish~நயம்படக் கடிந்துரை, நன்மதி கூறு
 215. adolescence~வளரிளமை, புதுமலர்ச்சிப் பருவம், குமரப் பருவம்
 216. adopt~தனதாக்கு, மகவெடுப்பு, மகவேற்பு, மேற்கொள், தத்தெடு
 217. adoption~ஏற்றல், தனதாக்கல், தத்து எடுத்தல்
 218. adoptive~ஏற்புடை, மேற்கொள்ளத்தக்க
 219. adult~முதிர் அகவையர், (வயது) வந்தவர், வளர்ந்த, அகவையடைந்த
 220. adult education~வயதுவந்தோர் கல்வி
 221. adult franchise~(வயது)வந்தவர் (வாக்கு)உரிமை
 222. adult population~வயதுவந்தோர் தொகை, அகவை அடைந்தோர் தொகை
 223. adulteration~கலப்பு, கலப்படம்
 224. adultery~பிறர்மனை உறவு
 225. advance~முன்பணம், வளர்ச்சி, (வி) முன்னேறு, முந்து, முன்கொணர்
 226. advantage~நன்மை, மேம்பாடு
 227. advent~வருகை, வந்தமைகை
 228. adventure~வீரச்செயல், திறன்வினை, துணிசெயல், அருஞ்செயல்
 229. adversary~எதிரி, பகைவர்
 230. adverse~எதிரான, கேடான
 231. adverse remark~எதிரான குறிப்புரை, குறைதெரி குறிப்புரை
 232. adverse season~எதிரான பருவம், தீங்கான பருவம், கேடான பருவம்
 233. adverse title~எதிரான உரிமை, மாறான உரிமை
 234. adversity~இன்னல், கேடு, அல்லல், துன்பம்
 235. advertence~விழிப்பு, கவனம்
 236. advertency~விழிப்புடைமை
 237. advertise~அறிவி, விளம்பரப்படுத்து
 238. advertisement~அறிவிப்பு, விளம்பரம்
 239. advice~அறிவுறுத்து, நல்லுரை கூறு
 240. advice slip~அறிவிப்புத் தாள், அறிவிப்புச் சீட்டு
 241. adviser~அறிவுரையாளர்
 242. advisory~அறிவுரை கூறுகின்ற, அறிவுரை அடங்கிய
 243. advisory board~அறிவுரைக் குழுமம்
 244. advisory committee~அறிவுரைக் குழு
 245. advisory memo~அறிவுரைக் குறிப்பு
 246. advocate~வழக்குரைஞர், வழக்குரை, வழக்காடு
 247. advocate general~மாநிலஅரசுத் தலைமை வழக்குரைஞர்
 248. aerated water~காற்றூட்டப்பட்ட நீர்
 249. aeration~காற்றூட்டம், வளியூட்டம்
 250. aerial~மேனிலை, வான்வெளி(சார்)
 251. aerial encroachment~வான்வெளி எல்லைக் கடப்பு
 252. aerial spray~மேல்வெளிவழித் தெளிப்பு, வான்வழித் தெளிப்பு
 253. aerial survey~வான்வழி ஆய்வு
 254. aerodrome~வானூர்தித் தளம்
 255. aerogram~வான்மடல், வான்வழிச் செய்தி
 256. aerometer~வளியளவி, காற்றளவி
 257. aeronautical education and training~வானூர்தியியல் கல்வியும் பயிற்சியும்
 258. aeronautics~வான்செலவியல், வானூர்தியியல்
 259. aeroplane~வானூர்தி
 260. aesthetic~அழகுணர்ச்சிசார்
 261. aesthetics~அழகியல், முருகியல்
 262. affair~செயல், அலுவல், நிகழ்வு
 263. affect~தாக்கு, (பாதிப்புச்)செய்
 264. affidavit~உறுதிமொழி ஆவணம், ஆணையுறுதி ஆவணம்
 265. affiliate~இணை, சேர்
 266. affiliation~இணைப்பு, சேர்ப்பு
 267. affiliation fee~இணைப்புக் கட்டணம்
 268. affinity~ஈர்ப்பு, வேட்பு, கவர்ச்சி
 269. affirm~உறுதிசெய்
 270. affirmation~உறுதிமொழி
 271. affix~ஒட்டு, எழுதிச்சேர்
 272. affluence~வளமை, செழுமை
 273. afford~வாய்ப்பளி, உதவு, இயலும் நிலையிலிரு
 274. afforestation~காடுவளர்ப்பு
 275. affray~தெருச்சண்டை, அமளி, பூசல், கலவரம்
 276. aforesaid~மேற்சொன்ன, முன்னுரைத்த
 277. afresh~புதியதாக, மறுபடியும்
 278. after-care~பிற்காப்பு
 279. after-effect~பின்விளைவு
 280. afternoon~பிற்பகல், பி.ப
 281. afterthought~பிற்சிந்தனை
 282. age~அகவை, (வயது)
 283. age certificate~அகவைச் சான்றிதழ்
 284. age limit~அகவை வரம்பு, வயது வரம்பு
 285. age of discretion~தன்னறிவு அகவை
 286. agency~முகவம், முகவாண்மை
 287. agenda~நிகழ்நிரல், நிகழ்ச்சிநிரல், செயல்நிரல்
 288. agent~முகவர்
 289. aggregate~திரள், கூட்டு, திரண்ட, மொத்தமான, மொத்தமாக்கு, கொண்டுகூட்டு
 290. aggregate income~மொத்த வருவாய், திரண்ட வருவாய்
 291. aggregate value~மொத்த மதிப்பு, திரண்ட மதிப்பு
 292. aggression~வன்தாக்கு
 293. aggrevate~மேலும் கெடு, கடுமையாக்கு
 294. aggrieved~தீங்கிழைக்கப்பட்ட, இடருற்ற, குறையுள்ள
 295. agile~சுறுசுறுப்பான
 296. agree~உடன்படு, இசை, இணங்கு
 297. agreement~உடன்பாடு, உடன்படிக்கை, இசைவு, இணக்கம்
 298. agreement and contract~உடன்படிக்கையும் ஒப்பந்தமும்
 299. agreement bond~உடன்படிக்கைப் பிணைமுறி
 300. agricultural college~வேளாண்மைக் கல்லூரி
 301. agricultural credit society~வேளாண்மைக் கடன் சங்கம்
 302. agricultural depot~வேளாண்மைக் கிடங்கு
 303. agricultural experiments~வேளாண்மை ஆராய்வுகள்
 304. agricultural implements~வேளாண்மைக் கருவிகள்
 305. agricultural income~வேளாண்மை வருமானம்
 306. agricultural journal~வேளாண்மைச் செய்தியிதழ்
 307. agricultural labour~வேளாண்மைத் தொழிலாளர்
 308. agricultural loan~வேளாண்மைக் கடன்
 309. agricultural marketing society~வேளாண்மை (விளைபொருள்) விற்பனைச்சங்கம்
 310. agricultural operations~வேளாண்மைச் செயற்பாடுகள்
 311. agricultural produce~வேளாண்மை விளைபொருள்
 312. agricultural refinance corporation~வேளாண்மை மறுநிதி (உதவிக்) கழகம்
 313. agricultural research station~வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்
 314. agricultural society~வேளாண்மைச் சங்கம்
 315. agricultural statistic~வேளாண்மைப் புள்ளி விளக்கம்
 316. agricultural year~வேளாண்மை ஆண்டு
 317. agriculture~வேளாண்மை, உழவு
 318. agriculturist~வேளாளர், உழவர்
 319. agriculturists’ debt relief~உழவர் கடன்தணிப்பு, உழவர் கடன் இடர் உதவி
 320. aid~உதவி
 321. aid and abet~துணையும் தூண்டலும்
 322. aided school~(அரசு) உதவிபெறு பள்ளி
 323. aide-de-camp~ஆளுநரின் மெய்க்காப்பாளர்
 324. aids~ஏமக் குறை நோய்
 325. ailment~நோய், உடல்நலிவு, நோக்காடு
 326. aim~நோக்கம், இலக்கு, குறிக்கோள்
 327. aims and objectives~நோக்கங்களும் இலக்குகளும்
 328. air~காற்று, கால், வளி
 329. air circulation~காற்றோட்டம்
 330. air craft~வானூர்தி
 331. air field~வானூர்தித் தளம், வானூர்தித் திடல்
 332. air force~வான்படை
 333. air hostess~வானூர்திப் பணிப்பெண்
 334. air parcel~வானஞ்சல் கட்டு, வான் சிப்பம்
 335. air pollution~காற்று மாசுறல், காற்று மாசு
 336. air proof~காற்றுக் காப்பு, காற்றுத் தடுப்பு
 337. airborne disease~காற்றுவழி நோய்கள், வளிவழி நோய்கள்
 338. airborne trade~வான்வழி வணிகம்
 339. air-brake~காற்றுத்தடை
 340. air-condition~காற்றுப்பதனம்
 341. airgun~காற்றுத் துமுக்கி, காற்றுப் பீச்சி
 342. air-lift~வான்வழி அனுப்பல், வான் விடுகை
 343. air-mail~வானஞ்சல்
 344. airport~வானூர்தித் தளம், வானூர்தி நிலையம்
 345. air-raid~வான்வழித் தாக்கல், வான் தாக்கல்
 346. airtight~காற்றுப்புகா
 347. airways~வான்வழிகள்
 348. airy~காற்றோட்டமான
 349. akin~குருதித் தொடர்புடைய, பண்பொத்த
 350. alarm~அலறி, எச்சரிப்பு
 351. alarm clock~ஒலிக் கடிகை, விழிப்புக் கடிகை, அலறிமணி
 352. alarming report~இடர்தெரி அறிக்கை, இடர்உரை அறிக்கை, விழிப்பறிக்கை
 353. album~திரட்டு, திரட்டு வைப்பேடு, தொகுப்பு
 354. alcohol~வெறியம், மது, சாராயம்
 355. alert~விழிப்பான
 356. algebra~இயற்கணிதம்
 357. alias~எனும், என்கின்ற
 358. alien~அயல், அயலார், அயலன்
 359. alienable right~உடைமை மாற்றத்தக்க உரிமை
 360. alienate~உரிமைமாற்று, உடைமைமாற்று, அயன்மைப்படுத்து
 361. alienation~உரிமைமாற்றம், உடைமைமாற்றம், அயன்மைப்படுதல்
 362. alienation of land~நில உரிமைமாற்றம்
 363. alienation of revenue~நிலவரி நீக்கம்
 364. alight~இறங்கு
 365. align~நேர்ப்படுத்து, ஒழுங்குசெய், அணிசேர்
 366. alike~ஒத்த, போன்ற, போல
 367. alimony~வாழ்க்கைப்படி, பேணற்படி
 368. alive~உயிருடன், விழிப்புடன்
 369. all along~தொடக்கமுதல் தொடர்ந்து, எப்போதும்
 370. all at once~திடுமென, திடீரென்று
 371. all in all~முழுதும் நிறைந்த
 372. all india service~அனைத்திந்தியப் பணி
 373. all over~எங்கும், முழுவதும்
 374. allay~குறை, தணி, அடக்கு, அமைதிப்படுத்து
 375. allegation~சாட்டுரை, குற்றச்சாற்று
 376. allergy~ஒவ்வாமை
 377. alliance~கூட்டு, திருமண உறவு, ஒப்பந்தம்
 378. allied~தொடர்புடைய, சார்
 379. allocate~ஒதுக்கு, பகிர்
 380. allocation~ஒதுக்கீடு
 381. allocation of fund~நிதி ஓதுக்கீடு
 382. allocation of seat~இட ஒதுக்கீடு
 383. allopathy~ஆங்கில மருத்துவம்
 384. allot~ஒதுக்கு, பங்கிடு, பகிர்ந்தளி
 385. allotee~ஒதுக்கீடு பெற்றவர்
 386. allotment~பகிர்ந்தளிப்பு, பங்கீடு, ஒதுக்கீடு
 387. allotment register~பங்கீட்டுப் பதிவேடு
 388. allow~இசைவளி, இடமளி
 389. allowance~படி, ஏற்பு வரம்பு
 390. alloy~பொன்மக் கலவை, மாழைக் கலவை
 391. alloy metal~கலவைப் பொன்மம், கலவை (உலோகம்)
 392. allude~குறிப்பாகத் தெரிவி, மறைமுகமாய்க் குறிப்பிடு, சுட்டு
 393. alluvial soil~வண்டல் மண்
 394. ally~நண்பர், நட்பு நாடு
 395. almirah~நிலைப்பேழை, நிலையடுக்கு
 396. alms~பிச்சை, ஈகை, ஐயம்
 397. alms house~இரவலர் இல்லம்
 398. alone~தனியாக, மட்டும், ஒன்றியாக
 399. along~உடன், நெடுக
 400. aloof~தனித்து, பற்றற்று, ஒட்டாமல்
 401. alpha system~அகரமுதலி அமைப்பு, அகரவரிசை அமைப்பு
 402. alphabet~நெடுங்கணக்கு, எழுத்துத் தொகுதி
 403. alphabetical order~அகரமுதலான வரிசை
 404. already~ஏற்கனவே, முன்னரே
 405. also~மேலும், கூட
 406. alter~மாற்று, திருத்து, நிலைமாற்று
 407. alteration~மாற்றம், திருத்தம், நிலைமாற்றம்
 408. alteration memo~மாற்றக் குறிப்பு
 409. altercation~வாய்ச்சண்டை
 410. alternate~மாற்று, (பதிலி), ஓன்று விட்டொன்று
 411. alternative occupation~மாற்றுத்தொழில்
 412. altitude~உயரம், குத்துயரம்
 413. altogether~முழுமையாக, முற்றிலும், ஒருங்காக
 414. alumni~முன்னாள் மாணவர்
 415. always~எப்பொழுதும்
 416. am~முற்பகல், மு.ப
 417. amalgamation~ஒன்றிணைத்தல்
 418. amass~குவி, திரட்டு
 419. amateur~தன்னார்வலர், தொழில்முறைசாரார்
 420. ambassador~தூதர்
 421. ambiguous~தெளிவற்ற, ஐயப்பாடுள்ள
 422. ambit~வளைவு, எல்லை, சுற்றெல்லை
 423. ambition~உயர்அவா, பேரவா
 424. ambulance~நோயர் உந்து
 425. amenable~இணங்கத்தக்க, கட்டுப்படக்கூடிய
 426. amend~திருத்து, நேர்செய், சீர்படுத்து
 427. amendment~திருத்தம்
 428. amendment of act~சட்டத்திருத்தம்
 429. amenity~நலம், வசதி
 430. amicable~இணக்கமான, நட்பிணக்கமான
 431. amid~இடையில், இடையே
 432. amidst~இடையில், இடையே
 433. amina~நிறைவேற்றுநர்
 434. ammunition~வெடிபொருட்கள்
 435. amnesty~பொதுமன்னிப்பு
 436. among~இடையில், ஊடே
 437. amount~தொகை, அளவு
 438. ample~போதிய, மிகுதியான, பேரளவான
 439. amplifier~பெருக்கி
 440. amplify~மிகு, பெருக்கு
 441. amputate~துண்டி, வெட்டியெடு
 442. amusement~மகிழ்விப்பு, பொழுதுபோக்கு, களியாட்டம்
 443. anachronism~காலமுரண்பாடு, காலத்திற்கொவ்வாமை
 444. anaemia~குருதிக்குறைவு, சோகை
 445. anaesthesia~உணர்வுநீக்கம்
 446. anaesthetic~உணர்வுநீக்கி
 447. analogy~ஒப்புமை
 448. analyse~பகுத்தாய்
 449. analysis~பகுத்தாய்வு, பகுப்பாய்வு
 450. analyst~பகுத்தாய்நர்
 451. analytical~பகுத்தாய்முறைசார்
 452. anarchy~ஆட்சிக்குலைவு, ஒழுங்கின்மை
 453. anatomy~உடற்கூற்றியல்
 454. ancestor~முன்னோர், மூதாதையர், முந்தையர்
 455. ancestral property~மரபுவழிச் சொத்து
 456. anchor~நங்கூரம், பற்றுக்கோடு
 457. ancient~தொன்மையான, பழமையான, பண்டைய
 458. ancient document~தொல்லாவணம்
 459. ancient monuments~பண்டைய நினைவுச் சின்னங்கள்
 460. ancient writings~பண்டைய நூல்கள், தொன்னூல்கள்
 461. ancillary~துணை
 462. ancillary industries~துணைத் தொழில்கள்
 463. ancillary units~துணைப் பிரிவுகள்
 464. animal husbandry~கால்நடை வளர்ப்பு
 465. animate~உயிரூட்டு, இயக்கமூட்டு
 466. animation~உயிரூட்டல், இயக்கமூட்டல்
 467. annals~வரலாற்றுப் பதிவேடு
 468. annex~இணை, சேர்
 469. annexure~இணைப்பு, பிற்சேர்க்கை
 470. anniversary~ஆண்டுவிழா
 471. anno domini(ad)~கிறித்துவிற்குப் பின், கி.பி.
 472. announce~அறிவி, சாற்று
 473. announcement~அறிவிப்பு
 474. annoyance~எரிச்சல், நச்சரிப்பு
 475. annual~ஆண்டு, ஆண்டுக்குரிய
 476. annual audit~ஆண்டுத் (தணிக்கை), ஆண்டுக் கணக்காய்வு
 477. annual audit objection statement~ஆண்டுக் கணக்காய்வு மறுப்புரை அறிக்கை
 478. annual balance sheet~ஆண்டு இருப்புநிலைக் குறிப்பு, ஆண்டு ஐந்தொகைக் குறிப்பு
 479. annual establishment list~பணியாளர் ஆண்டுப்பட்டியல்
 480. annual financial statement~ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை
 481. annual increment~ஆண்டு ஊதிய உயர்வு
 482. annual programme~ஆண்டுத் திட்டம்
 483. annual report~ஆண்டறிக்கை
 484. annually~ஆண்டுதோறும்
 485. annuity~ஆண்டுத்தொகை, ஆண்டுப்பணம்
 486. annulity deposit~ஆண்டு வைப்புத்தொகை
 487. annulment~நீக்கம், ஒழிப்பு
 488. anomalous~ஒழுங்குமீறிய, முரணான, தாறுமாறான
 489. anomaly~ஒழுங்கின்மை, முரண்பாடு
 490. anonymous~மொட்டையான, பெயரிலா, பெயரிடாத
 491. answer~விடை, (பதில்)
 492. answerable~விடையளிக்கவேண்டிய, பொறுப்புள்ள
 493. antagonism~பகை, முரண், எதிர்ப்பு
 494. antagonize~பகையூட்டு, எதிரியாக்கு
 495. ante~முன்னால், முந்திய, மேலே
 496. ante natal~பேறுகாலத்திற்கு முந்திய
 497. antecedence~முன்நிகழ்வு, முன்நிகழ்ச்சி, முற்சான்று
 498. antecedent~முன்நிகழ்ச்சி, முன்மை
 499. antedated~முன்நாளிட்ட
 500. antenna~உணர்சட்டம், உணர்கொம்பு
 501. anti~எதிரான
 502. antibiotic~நோய் நுண்ணுயிர்க்கொல்லி
 503. anticipate~எதிர்நோக்கு
 504. anticipated revenues~எதிர்பார்க்கும் வருவாய்
 505. anticipated value~எதிர்பார்க்கும் மதிப்பு
 506. anticipation~எதிர்பார்ப்பு
 507. anti-clockwise~இடஞ்சுழி, எதிர் கடிகைச்சுற்று
 508. anti-dote~நச்சுமுறிவு
 509. antimalarial measures~மலேரியா தடுப்பு வினைகள்
 510. antiquities~தொல்பொருட்கள், பழமைச்சின்னங்கள்
 511. anti-rabies treatment~வெறிநாய்க்கடி மருத்துவம், வெறிவிலங்குக்கடி மருத்துவம்
 512. antiseptic~நோய் நுண்ணுயிர்த்தடை
 513. anvil~பணை, பட்டறைக்கல், பட்டடை
 514. anxiety~ஆவல், பற்றார்வம், கவலை
 515. anyhow~எப்படியேனும், எப்படியாயினும்
 516. anytime~எந்தநேரத்திலும்
 517. anyway~எப்படியும், எவ்வழியிலேனும்
 518. apart~தனியாக, நீங்கலாக, வேறாக, புறம்பாக
 519. apartment~அடுக்கில்லம், அடுக்ககம், தனியறை
 520. aperture~இடைக்கண், துளை, இடைவெளி
 521. apex~தலைமை, உயர்மட்டம், மேல்நுனி, உச்சி
 522. apiary~தேனீப் பண்ணை
 523. apiculture~தேனீ வளர்ப்பு
 524. apology~வருத்தந் தெரிவித்தல், மன்னிப்புக் கோரல்
 525. appalling~மலைக்க வைக்கும், திகைக்க வைக்கும், அச்சுறுத்தும்
 526. apparatus~ஆய்கருவி, ஆய்வுக்கருவி
 527. apparent~வெளித்தோற்றமான, தோற்றமான
 528. appeal~மேல்முறையீடு, வேண்டுகோள்
 529. appeal petition~மேல்முறையீட்டு மனு
 530. appeal suit~மேல்முறையீட்டு வழக்கு
 531. appearance~தோற்றம், நேர்வரல்
 532. appease~ஆற்று, தணி, அமைதிப்படுத்து, இணக்குவி
 533. appellant~மேல்முறையீட்டாளர்
 534. appellate~மேல்முறையீட்டுக்குரிய
 535. appellate authority~மேல்முறையீட்டதிகாரி, மேல்முறையீட்டு ஆணைக்குழு
 536. appellate jurisdiction~மேல்முறையீட்டு ஆட்சிவரம்பு
 537. appellate tribunal~மேல்முறையீட்டுத் தீர்ப்பாயம்
 538. append~இணை, ஒட்டு, சேர்
 539. appendage~இணைப்பு, பின்சேர்ப்பு
 540. applause~கைத்தட்டல், ஆரவாரப் பாராட்டு
 541. appliance~பயன்கருவி, துணைக்கருவி
 542. applicability~பொருந்துந் தன்மை, பொருந்துதல்
 543. applicable~பொருந்துகின்ற
 544. applicant~வேண்டுநர், விண்ணப்பிப்போர், மனு(தாரர்)
 545. application~வேண்டல், மனு, விண்ணப்பம், செயற்படுத்தல்
 546. application form~விண்ணப்பப் படிவம்
 547. applied~பயன்முறைசார்
 548. applied science~பயன்முறை அறிவியல்
 549. apply~வேண்டு, விண்ணப்பி, இடு
 550. appoint~அமர்த்து, பணியமர்த்து
 551. appointment~பணியில் அமர்த்தல், பணி, நேர ஒதுக்கு
 552. appointment committee~அமர்த்துக் குழு, (நியமனக்) குழு
 553. appointment order~பணி அமர்த்தாணை, (நியமன) ஆணை
 554. apportion~பகு, பிரி
 555. appraisal~மதிப்பீடு, (தர)மதிப்பு
 556. appraise~மதிப்பிடு, விலைகுறி, தகுதியிடு
 557. appraiser~மதிப்பீட்டாளர், விலைமதிப்பாளர்
 558. appreciable~பாராட்டத்தக்க, கணிசமான
 559. appreciate~பாராட்டு, மதிப்புயர்த்து
 560. appreciation~பாராட்டு, மதிப்புயர்வு, விலைஉயர்வு
 561. apprehend~கைப்பற்று, சிறைபிடி, தளைப்படுத்து
 562. apprehension~அச்சம், சிறைசெய்தல், ஆளைப்பிடித்தல்
 563. apprentice~பணிபழகுநர், தொழில்பழகுநர், பயிற்சியாளர்
 564. apprenticeship~பயிற்சிப் பருவம், பழகு பருவம்
 565. apprise~அறிவி, தெரிவி
 566. approach~அணுகுவழி, காணுமுறை, அணுகு
 567. approach road~அணுகு சாலை
 568. approbation~ஒப்புதல், ஏற்பு, ஒப்பளிப்பு
 569. appropriate~பொருத்தமான, தகுந்த
 570. appropriation~ஒதுக்கீடு, (நிதி) கைப்பற்றல்
 571. appropriation bill~நிதி ஒதுக்கீட்டுச் சட்டவரைவு
 572. approval~ஒப்புதல், ஏற்பு
 573. approve~ஒப்பு, ஒப்புக்கொள், ஏற்பளி
 574. approved list~ஏற்பளிக்கப்பட்ட பட்டியல்
 575. approved probationer~தகுதிகாணும் பருவம் எய்தியவர்
 576. approver~ஒப்பளிப்பவர், உடன் குற்றமேற்ற சான்றாளி
 577. approver’s evidence~குற்றம் ஒப்பியவர் சான்று
 578. approximate~தோராயமான, ஏறக்குறைய
 579. apt~பொருத்தமான, தகுந்த
 580. aptitude~இயல்நாட்டம்
 581. aptitude test~இயல்நாட்டத் தேர்வு
 582. aquarium~நீர்வாழினக் காட்சியகம், மீன் காட்சியகம்
 583. aquatic plants~நீர்த்தாவரங்கள், நீர்ச்செடிகள்
 584. arable land~பயிரிடத்தக்க நிலம், உழத்தக்க நிலம்
 585. arbiter~நடுவர்
 586. arbitrary~தான்தோன்றித்தனமான, விதிக் கட்டின்றி
 587. arbitrate~நடுநிலைத் தீர்ப்பளி
 588. arbitration~நடுவர் தீர்ப்பு
 589. arch~கமான்
 590. archaeological~தொல்லியல்சார்
 591. archaeological remains~தொல்பொருள் அழிபாட்டு எச்சங்கள்
 592. archaeological site~தொல்பொருள் களம்
 593. archaeology~தொல்லியல், தொல்பொருளாய்வியல்
 594. archaic~வழக்கொழிந்த
 595. architect~கட்டடக் கலைஞர்
 596. architecture~கட்டடக் கலை
 597. architecture and structural engineering~கட்டடக் கலையும் கட்டமைப்புப் பொறியியலும்
 598. archives~ஆவணக் காப்பகம், ஆவணகங்கள்
 599. arduous~கடினமான, எளிதிற் செய்ய இயலா, உழைப்புமிக்க
 600. area~பரப்பு, பரப்பளவு, இடம்
 601. area committee~பகுதிக்குழு
 602. area of operation~செயற்பாட்டுப் பகுதி
 603. arena~களரி, செயற்களம்
 604. argument~வழக்குரை, வழக்காடல், எடுத்துரைப்பு
 605. arid~உலர்ந்த, வறண்ட
 606. arising current~எழு நடப்பு, தொடங்கு நடப்பு, தோற்று நடப்பு
 607. aristrocratic~உயர்க்குடிசார், வல்லாண்மையான
 608. arithmetic~எண்ணியல், எண்கணக்குசார்
 609. armament~படைக்கலன், போர்த்தளவாடங்கள்
 610. armed~படைக்கலன் தாங்கிய
 611. armed force~ஆயுதப்படை, தரைப்படை
 612. armed reserve police~ஆயுத சேமப்படைக் காவலர்
 613. armour~மேற்காப்பு, கவசம், மெய்க்காப்பு
 614. armoury~படைக்கலத் தொகுதி, படைக்கலக் கொட்டில்
 615. arms~படைக்கலம்
 616. arms act~படைக்கலச் சட்டம்
 617. arms and ammunition~படைக்கலன்களும் தளவாடங்களும்
 618. arms licence~படைக்கல உரிமம்
 619. army~படை
 620. arrack~சாராயம்
 621. arraignment~குற்றச்சாற்று, கண்டனம், குற்றமுசாவக் கொணர்தல்
 622. arrange~ஏற்பாடுசெய்
 623. arrear bill~நிலுவைப் பட்டி
 624. arrear claim~நிலுவைக் கோரிக்கை
 625. arrear collection~நிலுவைத் தண்டல்
 626. arrear list~நிலுவைப் பட்டியல்
 627. arrears of pay~ஊதிய நிலுவை
 628. arrest and detention~சிறைப்படுத்திக் காவலில் வைத்தல்
 629. arrest warrant~சிறைப்படுத்துப் பற்றாணை
 630. arresting~கருத்தைக் கவர்கின்ற
 631. arrival~வருகை, அடைதல்
 632. arrogance~செருக்கு, இறுமாப்பு, திமிர், அகந்தை
 633. arson~தீவைப்பு
 634. art~கலை
 635. art gallery~கலைக்கூடம்
 636. art paper~கலைத் தாள்
 637. artesian well~ஊற்றுக்கிணறு
 638. article~பொருள், பண்டம், கட்டுரை, பிரிவுக்கூறு, உருப்படி
 639. article of constitution~அரசமைப்பு உறுப்பு
 640. articles of association~கழக அமைப்பு விதிகள்
 641. articles of peace~அமைதி (ஒப்பந்த) விதிகள்
 642. articles of war~போர் விதிகள்
 643. artificial~செயற்கையான
 644. artificial insemination~செயற்கைக் கருவூட்டம்
 645. artificial insemination centre~செயற்கைக் கருவூட்டு நிலையம்
 646. artisan~கைவினைஞர், கம்மியர்
 647. artist~கலைஞர்
 648. arts and crafts~கலைகளும் கைத்தொழில்களும்
 649. arts college~கலைக் கல்லூரி
 650. as a matter of fact~உள்ளபடியாக
 651. as a matter of policy~கொள்கையாக
 652. as a matter of principle~நெறிமுறையாக
 653. as a rule~வழக்கமாக, பொதுவாக
 654. as a special case~சிறப்பு நேர்வாக
 655. as and when required~தேவைப்பட்ட போதெல்லாம், வேண்டும் போதெல்லாம்
 656. as applicable~பொருந்துமாறு
 657. asbestos~கல்நார்
 658. ascending order~ஏறுவரிசை
 659. ascertain~உறுதிசெய்
 660. ascribe~குறித்துக்காட்டு, ஏற்றிச்சொல்
 661. ash~சாம்பல்
 662. ashtray~சாம்பற் கிண்ணம், சாம்பற் படிக்கம்
 663. aspect~நோக்கு, கூறு, தன்மை, வண்ணம், பார்வை, பக்கம்
 664. aspersion~பழிதூற்றல்
 665. asphalt~நிலக்கீல்
 666. aspiration~நாட்டம், விழைவு, பேரவா
 667. assassination~(அரசியல்) படுகொலை
 668. assault~வன்தாக்கு, தாக்கு
 669. assemble~திரள், ஒன்றுகூடு, குழுமு
 670. assembly~பேரவை, மன்றம், குழு
 671. assembly constituency~சட்டப்பேரவைத் தொகுதி
 672. assent~இசைவு, இணக்கம், ஒப்பம்
 673. assert~நிலைநாட்டு, உரிமைநாட்டு, உறுதியாகக்கூறு
 674. assess~மதிப்பிடு, தீர்வைசெய்
 675. assessee~தீர்வைசெலுத்துநர், வரிவிதிப்புக்குரியவர்
 676. assessing authority~வரிவிதிப்பு அதிகாரி, வரிவிதிப்பு ஆணைக்குழு
 677. assessment~மதிப்பீடு
 678. assessment of duty~தீர்வை மதிப்பீடு
 679. assessment of tax~வரி மதிப்பீடு
 680. assessment order~வரிவிதிப்பு ஆணை
 681. assessment year~வரிவிதிப்பு ஆண்டு
 682. assessor~மதிப்பீட்டாளர், தீர்வையாளர்
 683. asset~சொத்து, உடைமை
 684. assets and liabilities~உடைமைகளும் கடப்பாடுகளும், சொத்துகளும் பொறுப்புகளும்
 685. assign~ஒப்படை, ஒதுக்கு, உரிமைமாற்று
 686. assurance~இசைவுறுதி, உறுதிமொழி
 687. assure~உறுதிகூறு
 688. astrology~கணியியல், (சோதிடம்)
 689. astronomy~வானியல்
 690. astute~கூர்மதியுடைய, நுண்புலன்வாய்ந்த
 691. asylum~புகலிடம், காப்பிடம்
 692. at any cost~என்னநேரினும், எதுநிகழினும், எவ்வாறேனும்
 693. at any rate~எவ்வாறிருப்பினும்
 694. atlas~நிலப்படத்தொகுதி
 695. atmosphere~வளிமண்டலம், சூழல்
 696. atom~அணு
 697. atomic~அணுசார்
 698. atomic energy~அணு ஆற்றல்
 699. atrocity~அட்டூழியம்
 700. attach~இணை, சேர், ஒட்டு, பற்று
 701. attachment~பற்று, பற்றுகை
 702. attack~தாக்குதல், எதிர்ப்பு, தாக்கு, கண்டி
 703. attempt~முயற்சி, முயல், முயற்சிசெய்
 704. attend~கவனி, உடனிரு, கலந்துகொள்
 705. attendance~வருகை
 706. attendance register~வருகைப் பதிவேடு
 707. attendant~ஊழியர், துணையாள்
 708. attention~பார்வை, கவனம்
 709. attentive~கருத்துடன், விழிப்புடன்
 710. attest~சான்றொப்பமிடு
 711. attestation~சான்றொப்பம்
 712. attitude~மனப்போக்கு, மனப்பான்மை, போக்கு
 713. attorney~வழக்குரைஞர்
 714. attorney general of india~இந்திய அரசுத் தலைமை வழக்குரைஞர்
 715. attract~கவர், ஈர், மயக்கு
 716. attribute~இயற்பண்பு, இயல்குணம், அடைமொழி
 717. auction~பெருவிலை, ஏலம்
 718. auctioneer~பெருவிலை விடுநர், ஏலம் விடுநர்
 719. audacious~துணிச்சலான, துடுக்கான, (அவமதிக்கும்)
 720. audible~செவியுணர், காதில்விழும்படியான
 721. audience~பார்வையாளர், அவையோர், கேட்போர்
 722. audience hall~பார்வையாளர் கூடம், காணற்கூடம்
 723. audio~ஒலிஅமைவு, கேள்
 724. audio recording~ஒலிப்பதிவு
 725. audio-visual aids~ஒலி-ஒளித் துணைக்கலங்கள்
 726. audio-visual education~ஒலி-ஒளிக் கல்வி
 727. audio-visual equipment~ஒலி-ஒளித் தளவாடம்
 728. audit~கணக்காய்வு, தணிக்கை செய்
 729. audit certificate~கணக்காய்வுச் சான்றிதழ், தணிக்கைச் சான்றிதழ்
 730. audit fee~கணக்காய்வுக் கட்டணம் தணிக்கைக் கட்டணம்
 731. audit notes~கணக்காய்வுக் குறிப்புகள், தணிக்கைக் குறிப்புகள்
 732. audit objections~கணக்காய்வு மறுப்புரைகள், தணிக்கை மறுப்புரைகள்
 733. audit officer~கணக்காய்வு அலுவலர், தணிக்கை அலுவலர்
 734. audit register~கணக்காய்வுப் பதிவேடு, தணிக்கைப் பதிவேடு
 735. audit report~கணக்காய்வு அறிக்கை, தணிக்கை அறிக்கை
 736. audit slip~கணக்காய்வுச் சீட்டு, தணிக்கைச் சீட்டு
 737. auditor~கணக்காய்வர், தணிக்கையர், தணிக்கையாளர்
 738. auditor general~தலைமை கணக்காய்வு அலுவலர், தலைமை தணிக்கை அலுவலர்
 739. auditor’s certificate~கணக்காய்வர் சான்றிதழ், தணிக்கையர் சான்றிதழ்
 740. auditorium~அரங்கம்
 741. augment~பெருக்கு, வளர்ச்சிசெய்
 742. auspices~சார்பு, ஆதரவு
 743. auspicious~நற்குறியுள்ள, உகந்த, மங்கலமான
 744. austerity~சிக்கனம்
 745. authentic~நம்பத்தக்க, உற்றவழியிலான
 746. authenticate~உறுதிப்படுத்து, சான்றளி
 747. authentication~உறுதிப்பாடு, சான்றளிப்பு
 748. author~நூலாசிரியர், ஆக்கியோர், படைப்பாளர்
 749. authorisation letter~அதிகார அளிப்புக் கடிதம், உரிமை வழங்கு கடிதம்
 750. authorise~அதிகாரம் அளி
 751. authorised capital~ஒப்பளிக்கப்பட்ட மூலதனம்
 752. authorised dealer~ஒப்பளிக்கப்பட்ட வணிகர், உரிமைபெற்ற வணிகர்
 753. authorised edition~உரிமைபெற்ற பதிப்பு, ஒப்பளிக்கப்பட்ட பதிப்பு
 754. authorised person~அதிகாரம் பெற்றவர், உரிமை பெற்றவர்
 755. authorised representative~அதிகாரம்பெற்ற சார்பாளர், உரிமைபெற்ற சார்பாளர்
 756. authorised version~உரிமைபெற்ற பதிப்புரு, சான்றளிக்கப்பட்ட பதிப்புரு
 757. authoritative~உரிமைபெற்ற, தகுதிபெற்ற, அதிகாரம்பெற்ற
 758. authority~ஆணையம், மேற்கோள், அதிகாரி, அடிப்படை
 759. authorization~அதிகாரம் வழங்கல்
 760. auto suggestion~தற்றூண்டல், உள்தூண்டுகை
 761. autobiography~தன் வரலாறு
 762. autocracy~வல்லாட்சி, வல்லாண்மை
 763. automatc signal~தானியங்கு அறிவிப்புக் குறிகை, தானியங்கு கட்டளைக் குறிகை
 764. automatic~தானியங்கு, தன்னியக்க
 765. automobile~தானூர்தி, உந்தூர்தி
 766. autonomous~தன்னாட்சி(பெற்ற)
 767. autonomy~தன்னாட்சி
 768. autopsy~பிணக் கூறாய்வு
 769. autorikshaw~தானிழுவை, தானியங்கிழுவை
 770. autumn~கூதிர்ப்பருவம், இலையுதிர் காலம்
 771. auxiliary~துணை, துணைக்கருவி
 772. avail~பயன், பயன்படுத்து
 773. available~கிடைக்கக்கூடிய
 774. avenue trees~நிழற்சாலை மரங்கள்
 775. average~சராசரி, நிரல்,
 776. average emolument~நிரல் ஊதியம், சராசரி ஊதியம்
 777. average pay~நிரல் ஊதியம், (சராசரி) ஊதியம்
 778. averment~வலியுறுத்தல், வற்புறுத்தல், உறுதிக்கூற்று
 779. aversion~வெறுப்பு, பகைமை
 780. aviation~வான் பறப்பியல், வான் பயணம்
 781. aviator~வானோட்டி, வலவன்
 782. avoid~தவிர், விலக்கு
 783. avoidable~தவிர்க்கக்கூடிய, விலக்கக்கூடிய
 784. avoidable expenditure~தவிர்க்கக்கூடிய செலவினம்
 785. avoidance~தவிர்ப்பு, விலக்குகை
 786. await~காத்திரு, எதிர்பார்த்திரு
 787. awakening~விழிப்பு, கிளர்ச்சி, விழிப்பூட்டும்
 788. award~தீர்ப்பு, பரிசில், விருது, வழங்கு, ஒதுக்கிக்கொடு
 789. aware~தெரிந்துள்ள, விழிப்புள்ள, அறிந்துள்ள
 790. awareness~விழிப்புநிலை, தெரிநிலை
 791. awe-inspiring~அச்சமும் மதிப்பும் அளிக்கின்ற
 792. awful~அச்சந்தரும், பொறுக்கக்கூடாத
 793. awkward~அருவருப்பூட்டும், சீர்கேடான, பொருத்தமற்ற
 794. axiom~அடிக்கோள்
 795. axis~அச்சு
 796. ayacut~ஆயக்கட்டு, பாசனப் பரப்பு
 797. ayah~பணிப்பெண்
 798. babble~மழலைப்பேச்சு, பிதற்றல், பிதற்று
 799. baby~குழந்தை, மதலை, கன்று, குட்டி
 800. baby jelly~பொடி சல்லிக்கல்
 801. baby sitter~குழந்தைப் பேணுநர்
 802. babyhood~குழந்தைப்பருவம், மதலைப்பருவம்
 803. bachelor~மணமாகா ஆடவர், விடலை
 804. bachelor of arts~கலை இளவல், க.இ.
 805. back~முதுகு, பின்பக்கம், பின்னுள்ள, பின்செல்
 806. back bencher~பின்னிருக்கையாளர்
 807. back feeding~பின்னூட்டம்
 808. back file~பழங்கோப்பு, முன்கோப்பு
 809. back log~தேக்கம், நிலுவை
 810. back yard~புழைக்கடை, கொல்லைப்புறம்
 811. backbiting~புறங்கூறல், புறங்கூறுகிற
 812. backbone~முதுகெலும்பு, சிறப்புப் பற்றுக்கோடு, முக்கிய ஆதாரம்
 813. backdoor~பின்வாயில், முறைதவறான
 814. background~பின்புலம், பின்னணி
 815. backing~ஆதரவு
 816. backward class~பிற்பட்ட வகுப்பினர்
 817. bacteria~நுண்ணியிரி
 818. bactericide~நுண்ணுயிர்க்கொல்லி
 819. bad behaviour~தீயநடத்தை, தீயொழுக்கம்
 820. bad character~தீயபண்பு
 821. bad debt~வாராக்கடன்
 822. bad debt fund~வாராக்கடன் நிதி
 823. bad debt reserve~வாராக்கடனுக்கான ஒதுக்கீடு
 824. badge~அணி அடையாளக் குறி, அணி வில்லை
 825. badminton~இறகுப் பந்தாட்டம்
 826. baffle~தடு தகடு, குழப்பு, தடு
 827. bag and baggage~மூட்டை முடிச்சுகள்
 828. bail~பிணையம், பிணை
 829. bail application~பிணைவிடு விண்ணப்பம்
 830. bail bond~பிணைமுறி
 831. bait~தூண்டில் இரை, கவர்பொருள்
 832. balance~சமன்கோல், நிறைகோல், மீதிநிலுவை, இருப்புநிலுவை, எச்சத்தொகை
 833. balance sheet~இருப்புநிலைக் குறிப்பு, ஐந்தொகை
 834. balanced diet~சமனூட்ட உணவு
 835. balcony~மாடிமுகப்பு, மாடம்
 836. bald~வழுக்கையான, எழுச்சியிலா
 837. bale~பெருங்கட்டு, பெரும்பொதி
 838. ball~பந்து
 839. ball badminton~பூப்பந்தாட்டம்
 840. ballad~நாட்டுக் கதைப்பாடல், நாட்டுப்பாடல்
 841. ballot~(வாக்குச்) சீட்டு, குடஒலை
 842. ballot box~வாக்குப் பெட்டி
 843. ballot paper~வாக்குச் சீட்டு
 844. ban~தடை, தடைசெய்
 845. band~சுற்றுப்பட்டை, கட்டு, குழு
 846. bandage~கட்டுத்துணி, துணிப்பட்டை
 847. bandicoot~பெருச்சாளி
 848. baneful~கேடார்ந்த, அழிவார்ந்த
 849. banian~உள்மேலாடை, உள்சட்டை, உள்ளங்கி
 850. banish~நாடுகடத்து, வெளியேற்று
 851. bank~வைப்பகம், வங்கி, கரை
 852. bank deposit~வங்கி வைப்புத்தொகை
 853. bank draft~வங்கி வரைவோலை
 854. banker~வைப்பகர், வங்கியாளர்
 855. banking~வங்கியியல்
 856. bankrupt~நொடிந்தவர்
 857. banner~பதாகை, விளம்பரப் பட்டிகை
 858. banquet~பெருவிருந்து
 859. baptism~பெயரிடு விழா
 860. bar~வழக்குரைஞர் குழாம், பிணையர் கூண்டு, கம்பி, மதுவகம், தடை, தடு
 861. bar council~வழக்குரைஞர் கழகம்/மன்றம்
 862. barbarian~காட்டுமிராண்டி, காட்டுமிராண்டித்தனமான
 863. barbed wire~வரி முட்கம்பி
 864. barber~முடி திருத்துநர்
 865. bargain~பேரம், பேரம்பேசு
 866. barge~நீள்பெரும் படகு, வன்குறுக்கீடு
 867. bark~மரப்பட்டை, பட்டையுரி, குரை
 868. barometer~காற்றழுத்த அளவி, காற்றழுத்தமானி
 869. barracks~பாளையம், படைக்குடியிருப்பு
 870. barrage~குறுக்கணை
 871. barrel~உருள்கலன், பீப்பாய்
 872. barren~தரிசு, வளமற்ற, மலடான
 873. barricade~தடையரண், வழியடைப்பு
 874. barrier~தடை, தடைவேலி, தடையரண்
 875. barrister~வழக்குரைஞர்
 876. barter~பண்டமாற்று
 877. base~அடி, அடிப்படை, இழிவான
 878. base ball~தளக்கட்டுப் பந்தாட்டம்
 879. base line~எல்லைக்கோடு, வரைக்கோடு
 880. basement~நிலஅறை, கீழ்அறை
 881. basic~அடியாக அமைகின்ற, அடிப்படையான
 882. basic education~அடிப்படைக் கல்வி
 883. basin~வட்டில், கிண்ணம், வடிநிலம், படுகை
 884. basket~கூடை, பிரம்புக்கூடை
 885. bata~படிப்பணம்
 886. batch~தொகுதி
 887. bathing ghat~நீராடு துறை
 888. battalion~படைப்பிரிவு
 889. battery~அடுக்கு, மின்கல அடுக்கு
 890. battle~போர், போரிடு
 891. battle field~போர்க்களம்
 892. bay~விரிகுடா
 893. bayonet~துமுக்கி முனைக்கத்தி
 894. beacon~குறியொளி, ஒளி வழிகாட்டி
 895. beam~விட்டம், ஒளிக்கதிர்க் கற்றை
 896. bear~பொறுத்துக்கொள், தாங்கு, சும
 897. bearer~கொணர்பவர், தாங்குநர்
 898. bearer cheque~கொணர்பவர் காசோலை
 899. bearing~நோக்கு, தாங்கி
 900. bearing capacity~தாங்குதிறன்
 901. beat~துடிப்பு, முறைக்காவல், அடி, புடை
 902. bedridden~படுத்த படுக்கையான
 903. beehive~தேன்கூடு
 904. beekeeper~தேனீ வளர்ப்பவர்
 905. befit~பொருந்து, தகுதியாகு
 906. before christ(bc)~கிறித்துவுக்கு முன், கி.மு.
 907. befriend~நட்புக்காட்டு, உதவு, நட்புசெய்
 908. beggar~இரவலர், பிச்சைக்காரர்
 909. beggar home~இரவலர் இல்லம்
 910. behalf~சார்பு, பொருட்டு
 911. behave~ஒழுகு, நட
 912. behaviour~ஒழுகலாறு, நடத்தை
 913. behest~கட்டளை, வேண்டுகோள், விருப்பம்
 914. being~மெய்ம்மை, உயிருரு, இருப்புநிலை
 915. belated~காலங்கடந்த
 916. belief~நம்பிக்கை
 917. belittle~சிறுமைப்படுத்து, இகழ், புறக்கணி
 918. belong~உரியதாயிரு, கூறாயிரு
 919. beloved~அன்பிற்குரியர், காதலர், காதலி
 920. below~தாழ்வான, குறைவான, கீழாக
 921. belt~பட்டை, வார்க்கச்சை, பகுதி
 922. belt area~பகுதிப் பரப்பு, இடைநிலைப் பகுதி
 923. bemoan~துயருறு, எண்ணி இரங்கு
 924. bench~விசிப்பலகை, நீளிருக்கை, நடுவராயம்
 925. bench court~நடுவராய மன்றம், நடுவர்குழு மன்றம்
 926. bench mark~மட்டக் குறி
 927. beneath~கீழே, அடியில், தாழ்வாக
 928. beneficial~நலம்பயக்கும், நலந்தரு
 929. benefit~நன்மை, உதவி, நற்பயன்
 930. benefit of doubt~ஐயநிலை நலன்
 931. benefit performance~கொடை நிகழ்ச்சி
 932. benevolence~நலநாட்டம், நல்லுணர்வு
 933. benevolent fund~நல நிதி
 934. benificiary~நலனடைபவர், பயனுறுபவர்
 935. benign~அன்பான, நலம்அளிக்கின்ற
 936. benumb~உணர்விழக்கச் செய், மரக்கச் செய்
 937. bequeath~விருப்பாவணவழி அளித்தல்
 938. bereavement~உற்றார் உயிரிழப்பு, கையறுநிலை
 939. bereft~இழந்த, இழப்புக்காளான
 940. berth~துயிலிடம், கலன் நிறுத்துமிடம்
 941. beseech~வேண்டிக்கேள், மன்றாடு, கெஞ்சிக்கேள்
 942. besiege~முற்றுகையிடு
 943. best~முழுநிறை முயற்சி, மிகச்சிறந்த, மீமேலான
 944. bestiality~விலங்குத்தனம், விலங்கு நடத்தை
 945. bestow~அளி, வழங்கு, செலுத்து, ஈடுபடுத்து
 946. betray~இரண்டகம்செய், காட்டிக்கொடு, வஞ்சகம்செய்
 947. betrayal~இரண்டகம், வஞ்சகம், காட்டிக்கொடுத்தல், நம்பிக்கைக்கேடு
 948. better~மிகச்சிறந்த, நல்ல, மேம்பட்ட, தகுதிமேம்பட்ட, மிகுதியான, சீர்ப்படுத்து, மேம்படுத்து
 949. betterment~மேம்பாடு, சீர்திருத்தம்
 950. beverage~குடிநீர்மம், குடிப்பு, மது
 951. beware~கவனமாயிரு, கருத்தாய் இரு, விழிப்பாய் இரு, எச்சரிக்கையாய் இரு
 952. bewildered~தடுமாறிய, குழம்பிய
 953. beyond~அப்பால்
 954. bias~ஒருதலைச்சார்பு, மனச்சாய்வு, கோட்டம்
 955. bible~கிறித்துவத் திருமுறை, (விவிலிய) ஏடு
 956. bibliography~நூற்றொகை, நூலடைவு
 957. bicentenary~இருநூறாமாண்டு விழா
 958. bicycle~மிதிவண்டி
 959. bid~(ஏலம்), பெறுவிலை, விலைகேட்பு, விலைகேள்
 960. bidder~விலைகேட்பவர்
 961. bidding~விலைகூறல், விலைகேட்டல்
 962. biennial~ஈராண்டிற்கொரு முறை
 963. bifurcate~இருகூறாக்கு, இரண்டாகப் பிரி
 964. bigamy~இருதுணை மணம்
 965. bigot~குருட்டுப்பிடி(வாதம்) உடையவர், குருட்டு விடாப்பிடியர்
 966. bigwig~தலையானவர், முதல்வர், பெரும் செல்வந்தர்
 967. bilateral~இருபக்க, ஈரிடையான
 968. bilingual~இருமொழிசார்
 969. bill~சட்டமுன்வரைவு, பட்டி, விலைப்பட்டியல், சீட்டு, விளம்பரச்சீட்டு, விலையிடு
 970. bill collector~வரித் தண்டலர்
 971. bill of cost~செலவுப்பட்டி, விலைமதிப்புப் பட்டி
 972. bill of exchange~மாற்று முறி, மாற்றச்சீட்டு
 973. bill of loading~கப்பற் சரக்கு ஏற்றுப் பட்டியல்
 974. billing~பட்டியலிடல்
 975. billion~நூறுகோடி
 976. bimonthly~இருதிங்கட்கொரு முறை, இருமாதங்கட்கொரு முறை
 977. bin~தொட்டி, கொள்கலம்
 978. bind~கட்டு, பிணை
 979. bind over~பிணைப்படுத்தல்
 980. binder~புத்தகம் கட்டுநர், கட்டுநர்
 981. binocular~இரட்டைத் தொலைநோக்காடி
 982. bio-chemistry~உயிர் வேதியியல்
 983. bio-data~தன் தகுதிக் குறிப்பு, தன் வாழ்க்கைக் குறிப்பு
 984. biography~வாழ்க்கை வரலாறு
 985. biologist~உயிரியலாளர்
 986. biology~உயிரியல்
 987. biophysics~உயிரியற்பியல்
 988. bioscope~படக்காட்சி, படக்காட்சிப் பெட்டி
 989. bird’s eye view~பருந்துப் பார்வை, மேல்நிலைக் காணல், பொதுக்கண்ணோட்டம்
 990. birth~பிறப்பு
 991. birth and death register~பிறப்பு-இறப்புப் பதிவேடு
 992. birth control~கருத்தடை, பிறப்புக் கட்டுப்பாடு
 993. birthday party~பிறந்தநாள் விருந்து
 994. birth-mark~பிறவிக் குறி, பிறப்படையாளம்
 995. birth-pang~பேறுகால வலி
 996. birth-place~பிறப்பிடம், பிறந்த ஊர்
 997. birth-rate~பிறப்பு வீதம்
 998. birth-right~பிறப்புரிமை
 999. bit notice~துண்டறிக்கை
 1000. bitter~கசப்பான, இன்னலான
 1001. biweekly~இருகிழமைக்கொரு முறை, இரு (வார)த்திற்கொரு முறை
 1002. black board~கரும்பலகை
 1003. black cotton soil~கரிசல் மண்
 1004. black flag~கறுப்புக்கொடி
 1005. black list~தவறிழைத்தோர் பட்டியல், பிழையிழைத்தோர் பட்டியல், கரும்பட்டியல்
 1006. black mark~பிழைக்குறி, ஒழுங்கீனக் குறி, தவறுகைக் குறி
 1007. black market~கறுப்புச் சந்தை, கள்ளச் சந்தை
 1008. black marketeer~கள்ள வாணிகர்
 1009. black sheep~குழுக் கேடர், இனக் கேடர்
 1010. blackguard~கயவன், இழிமகன்
 1011. blackmail~மிரட்டிப் பறிப்பு, அச்சுறுத்திப் பணம் பறி, மிரட்டிப் பறி
 1012. black-out~இருட்டடிப்பு, செய்தி மறைப்பு, திடீர் உணர்விழப்பு
 1013. blacksmith~கொல்லர், கருமார்
 1014. blame~குற்றம், குற்றச்சாற்று, பழிச்சொல், குறை, குறைகூறு, பழிசுமத்து
 1015. blameworthy~பழிக்கத்தக்க
 1016. blank cheque~தொகை எழுதாக் காசோலை, வெற்றுக் காசோலை
 1017. blanket grant~ஒட்டுமொத்த நன்கொடை, ஒட்டுமொத்த உதவித்தொகை
 1018. blast~பீச்சு, வெடித்துச்சிதறல், வன்காற்று
 1019. blast furnace~ஊதுலை
 1020. bleaching powder~வெளுப்புக் காரம், வெளுப்புத்தூள்
 1021. bleak~மந்தமான, வற்றற்பாலையான
 1022. bleak prospect~மந்தவாய்ப்பு, நல்வாய்ப்பற்ற நிலை
 1023. bleed~குருதி ஒழுகு, பணம் பறி, சுரண்டு, நெஞ்சுருகு, இரங்கு
 1024. bleeding~குருதிப்போக்கு
 1025. blemish~கறை, கறைப்படுத்து, களங்கம்
 1026. blend~கலப்பு, இன்கலவை
 1027. bless~போற்று, வாழ்த்து, பூசனைசெய்
 1028. blind~மறைப்பு, தட்டி, குருடு, குருடான, பார்வையற்ற
 1029. blind alley~முட்டுச்சந்து
 1030. blink~இமைப்பு, இமை, முழி
 1031. bliss~பேரின்பம், மகிழ்ச்சி, கழிப்பேருஉவகை
 1032. bloc~கூட்டணி, கட்சிகளின் திரளணி
 1033. block~அடைப்பு, தடை, அச்சுக்கட்டை, படக்கட்டை, கட்டடத்தொகுதி, பாளம்
 1034. block development office~வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம்
 1035. block grant~மொத்த நன்கொடை
 1036. block head~முட்டாள், மூடன், மரமண்டை
 1037. block letter~தடிப்பு எழுத்து, தெளிவான எழுத்து
 1038. block survey~தொகுதி நிலவளவை
 1039. blockade~சூழடைப்பு, முற்றுகை, முற்றுகையிடு
 1040. blood feud~குடும்பச் சண்டை
 1041. blood group~குருதிப் பகுப்பினம், குருதிப் பிரிவு
 1042. blood poisoning~குருதி நச்சூட்டம், குருதி நச்சுப்பாடு
 1043. blood pressure~குருதி அழுத்தம்
 1044. blood transfusion~குருதி மாற்றம், குருதி மாற்றுகை
 1045. bloom~மலர்ச்சி, பூத்தொகுதி, பொலிவு
 1046. blot~புள்ளி, கறை, குற்றம்
 1047. blotting pad~மையொற்றி
 1048. blotting paper~மையொற்றுத் தாள், ஒற்றுத் தாள்
 1049. blow~அடி, வீச்சு, அதிர்ச்சி
 1050. blow hot and cold~ஊசலாடு, தயங்கு
 1051. blue film~மறை திரைப்படம், அவையல் திரைப்படம்
 1052. blue print~நீலப்படி, நீலப்பதிவு
 1053. bluff~வெற்று வேட்டு, ஏமாற்று, புளுகு
 1054. blunder~பெருந்தவறு, பெரும்பிழை
 1055. blunt~கூரற்ற, மழுங்கிய, நயமற்ற, உளம்திறந்த, மழுக்கு
 1056. blur~கறை, மங்கலாக்கு
 1057. board~வாரியம், பலகை, ஏறு
 1058. board of directors~இயக்குநர் குழுமம்
 1059. board of examiners~தேர்வாளர் குழுமம்
 1060. board of secondary education~இடைநிலைக் கல்விக் குழுமம்
 1061. board of studies~பாடத்திட்டக் குழுமம்
 1062. boarding and lodging~உணவகமும் உறைவிடமும், உண்டுறை மனை
 1063. boarding grant~உணவு நன்கொடை
 1064. boarding house~உணவகம்
 1065. boarding school~உண்டுறை பள்ளி
 1066. boat~படகு, நாவாய், தோணி
 1067. boat club~படகுக் குழாம்
 1068. boat house~படகு மனை
 1069. boat race~படகுப் போட்டி
 1070. bogus~போலி, பொய்யான
 1071. boil~பரு, கொப்புளம், கொதிக்க வை
 1072. boiler~கொதிகலன்
 1073. bold~துணிவான, பெரிய, எடுப்பான
 1074. bomb~வெடிகுண்டு
 1075. bombard~தொடர்ந்து தாக்கு, மோது
 1076. bonafide~உண்மையான, நேர்மையுள்ள
 1077. bond~பிணைப்பு, தளை, பிணைமுறி, பிணை ஆவணம், பிணை
 1078. bondage~பிணைப்பு, உறவு
 1079. bone~எலும்பு
 1080. bonfire~சொக்கப்பனை, விழவெரி தீ
 1081. bonus~ஊதியக்கொடை, நன்னர்
 1082. book~புத்தகம், ஏடு, சுவடி, நூல்
 1083. book adjustment~கணக்கில் சரிகட்டல்
 1084. book balance~ஏட்டிருப்பு
 1085. book shop~புத்தகக் கடை
 1086. book-case~புத்தக அடுக்குப்பெட்டி
 1087. book-debt~ஏட்டு நிலுவை, ஏட்டுக் கடன்
 1088. booking-office~நுழைவுச்சீட்டு விற்பனையகம்
 1089. book-keeper~கணக்கெழுத்தாளர், கடைக் கணக்கர்
 1090. book-keeping~கணக்கு வைப்பு
 1091. book-let~சிற்றேடு, கையேடு
 1092. book-post~நூலஞ்சல்
 1093. book-rack~நூல் அடுக்குத் தட்டு, புத்தக அடுக்குத் தட்டு
 1094. book-review~நூல் மதிப்புரை, நூல் நிறை
 1095. books and forms~நூல்களும் படிவங்களும்
 1096. books and periodicals~நூல்களும் பருவ வெளியீடுகளும்
 1097. books and publications~நூல்களும் வெளியீடுகளும்
 1098. book-value~ஏட்டு மதிப்பு
 1099. boom~நெடுங்கட்டை
 1100. boon~நற்பேறு, நல்விளைவு
 1101. boost~ஊட்டம், மேலுயர்த்தம், ஊட்டு, கூட்டு, உயர்த்து
 1102. booth~சாவடி, சவுக்கை
 1103. bootlegger~கள்ளச்சாராயக்காரன்
 1104. border~எல்லை, கரை
 1105. bore~துளை, சலிப்பு, சலிப்பூட்டுநர், சலிப்பூட்டு, துளையிடு
 1106. bore hole latrine~மலக்குழி, குழிக் கழிப்பிடம்
 1107. bore well~குழாய்க் கிணறு, துளைக் கிணறு
 1108. boredom~சலிப்பு, சோர்வுணர்ச்சி
 1109. bound~கட்டுக்குட்பட்ட
 1110. boundary~வரப்பு, எல்லை
 1111. boundary line~எல்லைக்கோடு
 1112. boundary stone~எல்லைக் கல்
 1113. bounds~எல்லை, வரம்பு, வரையறை
 1114. bouquet~பூச்செண்டு, மலர்க்கொத்து
 1115. boy scouts~சிறுவர் சாரணப் பிரிவு
 1116. boycott~புறக்கணிப்பு, புறக்கணி
 1117. boyhood~பிள்ளைப்பருவம்
 1118. brain trust~திறனாளர் குழு, அறிஞர் குழு
 1119. brain wash~மூளைச்சலவை
 1120. brain wave~கருத்து ஒளி
 1121. bran~தவிடு, கூலக் குப்பை
 1122. branch~கிளை
 1123. branch canal~கிளைக் கால்வாய்
 1124. branch office~கிளை அலுவலகம்
 1125. brand~(தர) வகை, வணிகச்சின்னம், சுட்டுக்குறி, அடையாளமிடு
 1126. branded weight~குறிக்கப்பட்ட எடை
 1127. brawl~பூசல், சச்சரவு, அமளி, பூசலிடு
 1128. breach~உடைப்பு, மீறல், முறிவு
 1129. breach of contract~ஒப்பந்த முறிவு, ஒப்பந்த மீறல்
 1130. breach of peace~அமைதிக் குலைவு
 1131. breach of privilege~உரிமை மீறல்
 1132. breach of promise~வாக்குறுதி மீறல்
 1133. breach of trust~நம்பிக்கைக் கேடு, நம்பிக்கைக் குலைவு
 1134. break~உடைவு, இடையீடு, விடிவு, வாய்ப்பு, இடைநிறுத்தம், தடை, நிறுத்து
 1135. break away~பிரிவினை, பிரிந்துசெலல், பிரிந்துசெல்
 1136. break down~செயல்நிறுத்தம், பழுதடைவு, சீர்குலைவு
 1137. break fast~காலை உண்டி, காலை உணவு
 1138. break of service~பணி இடைமுறிவு
 1139. break the ice~தொடக்கச் சிக்கல் அகற்று
 1140. break through~பேரேற்றம், பெருவளர்ச்சி, தடைமுறிவு, இடக் கடப்பு, ஊடுருவிச் செல்
 1141. break up~கூறு கூறான, கூறு கூறாக்கு, பிரிந்துசெல், துண்டு துண்டாக்கு
 1142. breakage~உடைப்பு, தொடர்முறிவு
 1143. breed~இனம், குருதி மரபு, கால்வழி, ஈனு, இனம் பெருக்கு
 1144. brew~வடிப்பு, வடி, காய்ச்சு, மது, இறக்கு
 1145. brewery~வடிப்பகம், வடிப்பாலை
 1146. bribe~கையூட்டு, கைக்கூலி, கையூட்டளி
 1147. bribery~கையூட்டு
 1148. brick-work~செங்கல் கட்டுமானம், செங்கற் பணி
 1149. bride~மணப்பெண், மணமகள்
 1150. bridegroom~மணமகன், மாப்பிள்ளை
 1151. bridge~பாலம், இணை
 1152. brief~வழக்குக் குறிப்பு, சுருக்கமான
 1153. brigade~படைப்பகுதி
 1154. brigadier~படைப்பகுதித் தலைவர்
 1155. bright~பொலிவான, ஒளிமிக்க, அறிவுக்கூர்மையான
 1156. brilliant~ஒளிமிக்க, திறமிக்க, நுண்ணறிவான
 1157. bring~கொணர், வருவி
 1158. bring about~நடைமுறைப்படுத்து, உண்டாக்கு, ஏற்படுத்து
 1159. bring down~வீழ்த்து, தாழ்த்து, குறை
 1160. bring forth~உண்டாக்கு, பெறு, பிறப்பி
 1161. bring home~நம்புவகை செய், நம்புவகை பதியச்செய்
 1162. brisk~சுறுசுறுப்பான, விரைவான, ஆர்வமான
 1163. bristle~மயிர்ச் சிலிர்ப்பு, தடித்த குறுமுடி
 1164. brittle~நொறுங்கும், நொய்மையான
 1165. broad guage~அகல இருப்புப்பாதை
 1166. broad minded~பரந்த நோக்குடைய
 1167. broadcast~ஓலி-ஓளி பரப்பு, அலைபரப்பு
 1168. brochure~சிற்றேடு, துண்டுவெளியீடு
 1169. broker~தரகர், இடையீட்டாளர்
 1170. brokerage~தரகு, தரகுத்தொழில், தரகுக்கூலி
 1171. brought forward~முன்பக்கப்படி
 1172. brush~தொடுவை, தீட்டுக்கோல், பூச்சு மட்டை, துடைப்பம், தூரிகை
 1173. bubble~நீர்க்குமிழி
 1174. bucket~வாளி
 1175. buckle~வார்ப்பூட்டு, கொளுவி
 1176. bud~முளை, போது, அரும்பு
 1177. budget~பாதீடு, வரவு-செலவுத் திட்டம்
 1178. budget estimate~வரவு-செலவுத்திட்ட மதிப்பீடு
 1179. buffer~அடிதாங்கி, இடைத்தடுப்பு, தடுக்கு
 1180. buffer stock~தாங்கிருப்பு
 1181. building~கட்டடம்
 1182. building regulations~கட்டட ஒழுங்குமுறை விதிகள்
 1183. building rules~கட்டட விதிகள்
 1184. building site~கட்டட மனை
 1185. built up area~கட்டடப் பரப்பு
 1186. bulb~குமிழ், புடைப்பு, பூண்டு
 1187. bulge~புடைப்பு, வீக்கம், பரு, வீங்கு
 1188. bulk~பெரு, பேரளவு
 1189. bulk consumer~பெரு நுகர்வோர்
 1190. bull~காளை, ஆனேறு, இலக்குக் குறி மையம்
 1191. bulldozer~நிலச்சமனி, நிலத்தகரி
 1192. bullet~(துமுக்கிக்) குண்டு
 1193. bullet proof~குண்டுபுகா
 1194. bulletin~சிறுவெளியீடு, சிற்றேடு, செய்திமடல்
 1195. bullion~தங்கப்பாளம், வெள்ளிக்கட்டி
 1196. bullock~எருது
 1197. bullock cart~மாட்டுவண்டி
 1198. bulwark~கொத்தளம், வல்லரண், அரணம்
 1199. bumper~காப்புத்தண்டு, முட்டுத்தாங்கி, ஏராளமான
 1200. bumper crop~பெரு விளைச்சல், மிகு விளைச்சல்
 1201. bund~வரப்பு, கரை, அணைக்கரை
 1202. bundle~கட்டு, மூட்டை முடிச்சு, சிப்பம்
 1203. bundobust~காப்புப்படுத்துக் காவல்
 1204. bungalow~வளமனை மாளிகை
 1205. bungle~செயற்குளறுபடி
 1206. bunk~பெட்டிக்கடை, பெட்டியறை
 1207. buntings~தோரணங்கள்
 1208. buoyancy~மிதப்பாற்றல்
 1209. burden~சுமை, பளு, பொறுப்பு
 1210. burden of proof~மெய்பிப்புப் பொறுப்பு
 1211. bureau~பணியகம், செயலகம்
 1212. bureaucracy~ஆளும்வகுப்பு
 1213. bureaucrat~அதிகார மனப்பான்மையாளர்
 1214. burglar~கன்னமிடுபவர், கள்வர்
 1215. burglar proof~கள்வர் (புகமுடியா) தடுப்பு/பாதுகாப்பு
 1216. burn~தீப்புண், எரி, கொளுத்து, தீப் பற்றவை
 1217. burrow~வளை, பொந்து, வளைதோண்டு
 1218. bursar~பொருளாளர்
 1219. burst~வெடிப்பு, தகர்ப்பு
 1220. bury~புதை, மற
 1221. bus~பேருந்து
 1222. bus depot~பேருந்து மனை
 1223. bus route~பேருந்துத் தடம்
 1224. bus shelter~பேருந்துப் பயணியர் நிழலகம்
 1225. bus stop~பேருந்து நிறுத்தம்
 1226. bus terminus~பேருந்து முனையம்
 1227. bus ticket~பேருந்துப் பயணச்சீட்டு
 1228. business management~வணிக மேலாண்மை
 1229. business statement~அலுவல்முறை அறிக்கை
 1230. bust~மார்பளவுச் சிலை, மார்புப்பகுதி
 1231. busy~சுறுசுறுப்பான, மிகுவேலையுள்ள
 1232. butcher~இறைச்சிக் கடைக்காரர், கறிக்கடைக்காரர்
 1233. butt in~தலையிடு, குறுக்கிடு
 1234. by chance~தன்னிகழ்வாக, தற்செயலாக
 1235. by order~ஆணைப்படி
 1236. by return of post~மறுஅஞ்சலில்
 1237. by stander~பார்வையாளர்
 1238. by the by~இதற்கிடையில்
 1239. by virtue of~என்ற தகுதியினால், என்ற தன்மையினால்
 1240. by-election~இடைத்தேர்தல்
 1241. by-gone~கழிந்த
 1242. by-lane~பக்கச்சந்து, குறுக்குச்சந்து
 1243. by-law~துணைவிதி
 1244. c.i.d(criminal investigation department)~குற்றப்புலனாய்வுத் துறை
 1245. cab~வாடகைச் சீருந்து, ஒட்டுநர் இயக்ககம்
 1246. cabinet~அமைச்சரவை, பெட்டி, கூடு
 1247. cable~வடம், தந்திச் செய்தி, தந்தி அனுப்பு
 1248. cablegram~தந்திச் செய்தி
 1249. cadet~படைப்பயிற்சி மாணவர்
 1250. cadre~பணிநிலைப் பிரிவு
 1251. cadre and category~பணிநிலைப் பிரிவும் வகையும்
 1252. cadre strength~பணிநிலைப் பிரிவினர் எண்ணிக்கை
 1253. cafe~சிற்றுண்டி விடுதி, அருந்தகம்
 1254. cage~கூடு, கூண்டு
 1255. calibre~குழல் விட்டம், பண்பாற்றல், திறமை, சிறப்பு
 1256. calico~பருத்தித்துணி
 1257. calico binding~பருத்தித்துணிக் கட்டமைப்பு
 1258. call~அழைப்பு, விளி, அழை
 1259. call attention motion~கவனஈர்ப்புத் தீர்மானம்
 1260. call attention to~கவனத்திற்குக் கொணரல்
 1261. call back~மீட்டல், திரும்ப அழை
 1262. call bell~அழைப்புமணி
 1263. call book~மறுகவனிப்புப் பதிவேடு
 1264. call off~கைவிடு
 1265. call on~சென்றுபார்
 1266. call to account~காரணங்காட்டக் கோரு, கணக்குக்காட்டக் கூறு
 1267. call up~வர ஆணையிடு
 1268. calorie~வெப்ப அளவலகு, கலோரி, கனலி
 1269. calumny~புறங்கூறல், இகழ்ந்துரை, (அவதூறு)
 1270. camel~ஒட்டகம்
 1271. camera~நிழற்படக் கருவி, மறைவறை
 1272. camping ground~முகாம் திடல், தங்கல் திடல்
 1273. campus~வளாகம், சுற்றிடம்
 1274. canal~கால்வாய், வாய்க்கால்
 1275. canalization~வழிப்படுத்தல், கால்வாய்க் கட்டுமானம்
 1276. cancel~நீக்கு
 1277. cancer institute~புற்றுநோய் மருத்துவ நிலையம்
 1278. candid~தெளிவான, கள்ளமிலா
 1279. candidate~வேட்பாளர், தேர்வு நாடுநர், பணி விண்ணப்பிப்பவர்
 1280. candle~குச்சி, மெழுகுக் குச்சி
 1281. candle-power~மெழுகுத்திறன் (ஒளி அளவை அலகு)
 1282. canon~நெறிமுறை, சட்டம், விதி, திருமுறை
 1283. canon-law~கிறித்துவச் சமயச் சட்டம்
 1284. capacity~கொள்திறன், திறமை, தகுதி
 1285. capital~முதல், முதலீடு, நிறைமுதல், முதன்மை, தலைநகர்
 1286. capital account~முதலீட்டுக் கணக்கு
 1287. capital budget~முதலீட்டுப் பாதீடு
 1288. capital cost~முதலீட்டுச் செலவு
 1289. car~சீருந்து, வண்டி, தேர், தொடர்வண்டிப் பெட்டி
 1290. car park~சீருந்து நிறுத்திடம்
 1291. care~அக்கறை, கவனம், கவலை, விழிப்பு, எச்சரிக்கை
 1292. care house~காப்பில்லம்
 1293. career~வாழ்தொழில், வாழ்வழி
 1294. caretaker~காவற் பொறுப்பாளர்
 1295. cargo~கப்பற் சரக்கு, வானூர்திச் சரக்கு
 1296. caricature~பகடிப்படம், (கேலிப்) படம், பகடிப்படம் வரை
 1297. carpentry~தச்சுவேலை, மரவேலை
 1298. carpentry unit~தச்சுவேலைப் பிரிவு
 1299. carpet area~மனை உள்ளுறைப் பரப்பு, கட்டட உள்ளுறைப் பரப்பு
 1300. carriage~வண்டி, ஊர்தி, சுமை கொண்டுசெலல், நிறைவேற்றம்
 1301. carrier~தாங்கி, தூதர், சரக்கேற்றி, ஏந்தூர்தி, பொதிஊர்தி, நோய்க்கடத்தி
 1302. carry on~தொடர், தொடர்ந்துசெய், முன்னேறு, மேற்செல்
 1303. carry out~நிறைவேற்று, செய்துமுடி
 1304. cart~வண்டி, கட்டைவண்டி, வில்வண்டி
 1305. cart tax~வண்டி வரி
 1306. cart track~வண்டித் தடம்
 1307. cartage~வண்டிக்கூலி
 1308. cartridge~வெடிச்சுரை, குண்டு பொதியுறை, வெடியுறை, (தோட்டா)
 1309. cart-road~வண்டிப்பாதை
 1310. case~பெட்டி, உறை, பை, வழக்கு, நேர்வு, நிகழ்வு
 1311. case history~நோய் விளக்கக் குறிப்பு, வழக்கு விளக்கம்
 1312. case law~தீர்ப்புவழிச் சட்டம்
 1313. cash~பணம், காசு
 1314. cash abstract~பண இருப்புச் சுருக்கக் குறிப்பு, பண இருப்புத் தொகுப்புக் கணக்கு
 1315. cash book~பணக் குறிப்பேடு, பண வரவு-செலவுக் குறிப்பேடு
 1316. cash box~பணப்பெட்டி
 1317. cash budget~பணப் பாதீடு, பண வரவு-செலவுத் திட்டம்
 1318. cash certificate~பணச் சான்றிதழ்
 1319. cash chest~பணப் பெட்டகம்
 1320. cash counter~பணம் செலுத்து/வாங்கு இடம், பணம் எண்ணுமிடம்
 1321. cash crop~பணப்பயிர், வணிகப்பயிர்
 1322. cash items~பண வகைகள், பண உருப்படிகள்
 1323. cash journal~பண நடவடிக்கைக் குறிப்பேடு
 1324. cash memo~பணக்குறிப்பு
 1325. cash on hand~கையிருப்புப் பணம், கையிருப்புத் தொகை
 1326. cash sales~பண விற்பனை
 1327. cash scroll~பணப் பட்டியல்
 1328. cash security~பணப் பிணையம்
 1329. cash value~பணமதிப்பு
 1330. cashier~காசாளர்
 1331. casing~உறையிடுதல், உறைபெட்டி
 1332. casino~பொது ஆடரங்கம்
 1333. casket~பேழை, பிணப்பெட்டி, பெட்டகம்
 1334. cast~வார்ப்பு, நடிப்புப்பகுதி, எறி
 1335. castigate~கண்டித்துரை, ஒறு, தண்டி, திருத்தம்செய்
 1336. casting~வார்ப்பு, வார்ப்படம், வார்ப்புரு, அளித்தல், எறிதல், இடுதல்
 1337. castle~கோட்டை
 1338. castor oil~ஆமணக்கு எண்ணெய், விளக்கெண்ணெய்
 1339. castration~காயடித்தல், ஆண்விதை நீக்கல்
 1340. casual inspection~தற்செயல் ஆய்வு, இயல்நிகழ் ஆய்வு
 1341. casual labour~நாள் கூலியாள், நாள் பணியாளர்
 1342. casual leave~தற்செயல் விடுப்பு, நேர்வு விடுப்பு
 1343. casual vacancy~தற்காலிக வேலைவாய்ப்பு
 1344. casualty~இடைநேர் இடர், தீ நிகழ்வுப்பட்டவர், உடலூறு உற்றவர், இறந்தவர்
 1345. casualty ward~இடைநேர் இடர் மருத்துவப்பிரிவு
 1346. casuarina~சவுக்க மரம்
 1347. catalogue~பட்டியல், பட்டி, பட்டியலிடு
 1348. cataloguing~அட்டவணைப்படுத்தல்
 1349. catalysis~வினையூக்கம்
 1350. catalyst~வினையூக்கி
 1351. catapult~கவண், உண்டை வில்
 1352. cataract operation~கண்புரை அறுவை மருத்துவம்
 1353. cat-call~சீழ்க்கை ஒலி
 1354. catch~பற்று, பிடிப்பு, பிடிபொருள், மறைஇடர், பிடி, கைப்பற்று, பற்று, அறி, உணர்
 1355. catch word~எடுப்புச் சொல், கொளுச் சொல்
 1356. catchment area~நீர்பிடிப்புப் பரப்பு
 1357. categorical~உறுதியான, முழுமையான, முடிவான
 1358. category~பொருள் வகுப்பு, வகை, இனம்
 1359. cater~உணவளி, நிறைவேற்று
 1360. catering establishment~உணவளிப்பு அமைப்பகம், உணவளிப்பு நிறுவனம்
 1361. catering technology~உணவாக்கத் தொழில்நுட்பம்
 1362. cattle~கால்நடை
 1363. cattle breeding~கால்நடை வளர்ப்பு
 1364. cattle census~கால்நடைக் கணக்கெடுப்பு
 1365. cattle diseases~கால்நடை நோய்கள்
 1366. cattle farm~கால்நடைப் பண்ணை
 1367. cattle feed~கால்நடை உணவு, கால்நடைத் தீனி, கால்நடைத் தீவனம்
 1368. cattle mortality~கால்நடை இறப்பு, கால்நடைச்சாவு
 1369. cattle pound~கால்நடைப்பட்டி
 1370. cattle shed~கால்நடைத் தொழுவம்/கொட்டில்
 1371. cattle show~கால்நடைக் கண்காட்சி
 1372. cattle statistics~கால்நடைப் புள்ளிக் கணக்கு
 1373. cattle trespass~கால்நடை வரைமீறல், கால்நடை எல்லைமீறல்
 1374. cause~காரணம், காரணியம், மூலம், (ஏது), இலக்கு, வழக்கு, செய்வி, நிகழ்த்து, விளைவி
 1375. cause of action~வினைமுதல், செயல் நோக்கம், வழக்கு மூலம்
 1376. cause way~தரைப்பாலம், படுகைப் பாலம்
 1377. caution~முன் மதி, எச்சரிக்கை, முன்னறிவிப்பு, முற்காப்புணர்வு, முன்னறிவி
 1378. caution deposit~பிணையத் தொகை
 1379. caution money~பிணையப் பணம்
 1380. cease~நிறுத்து, முடித்துக்கொள், முடிவுறு
 1381. cease-fire~போர்நிறுத்தம்
 1382. ceiling~உட்கூறை, உயர்வரம்பு, மேல்வரம்பு
 1383. ceiling fan~கூரை மின்விசிறி
 1384. ceiling price~உயர்வரம்பு விலை, உச்சவரம்பு விலை
 1385. celebrate~கொண்டாடு
 1386. celebrated~புகழ்வாய்ந்த, பெயர்பெற்ற
 1387. celebration~கொண்டாட்டம், விழா
 1388. cell~சிற்றறை, சிறையறை, கண்ணறை, மடம், சிறுகுழு, உயிரணு, மின்கலம், பிரிவு
 1389. cellular phone~செல்லிடப் பேசி
 1390. cement~பைஞ்சுதை, பசுங்காரை, இடைப்பிணைப்பு
 1391. cemetry~இடுகாடு
 1392. censor~சீர்காணி, சீர்மையர், (தணிக்கை) செய், சீரமை
 1393. censor board~சீர்காண் குழு, (தணிக்கைக்) குழு
 1394. censure~கண்டனம், கண்டனம்செய், கண்டி
 1395. census~மக்கள்தொகைக் கணக்கு, ஆயத்தொகைக் கணக்கு
 1396. census operation~மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு
 1397. cent~நூற்றில் ஒன்று
 1398. centage charge~நூற்றுவீதக் கட்டணம்
 1399. centenary~நூற்றாண்டு காலம், நூறாவது ஆண்டு
 1400. centenary celebration~நூற்றாண்டு விழா, நூறாண்டு நிறைவுவிழா
 1401. center~நடு, மையம், நிலையம், நடுவகம்
 1402. centering~மையமாக்கல், மையங்குறித்தல், சாரங்கட்டல்
 1403. centigrade~(சென்டிகிரேடு), நூற்றுப்பாகை வெப்பஅலகு
 1404. centimetre~(சென்டிமீட்டர்), மீட்டரளவில் நூறில் ஒன்று
 1405. central act~நடுவண்அரசுச் சட்டம், மையஅரசுச் சட்டம்
 1406. central co-operative bank~நடுவண் கூட்டுறவு வங்கி, மையக் கூட்டுறவு வங்கி
 1407. central government~மையவரசு, நடுவண்அரசு
 1408. central grant~மையஅரசின் நன்கொடை, நடுவன்அரசின் நல்கை
 1409. central jail~மையச் சிறை
 1410. central services~மையஅரசுப் பணித் தொகுதிகள்
 1411. central stores~நடுவண் கிடங்கு, மையப் பண்டகக் கிடங்கு
 1412. central survey office~மைய நிலவளவை அலுவலகம்
 1413. centre~நடு, மையம், நிலையம், நடுவம்
 1414. centrifugal~மைய விலகு
 1415. century~நூறு, நூற்றாண்டு
 1416. ceramics~மண்பாண்டத் தொழில், வெங்களித் தொழில்
 1417. cereal~கூலம், (தானியம்)
 1418. ceremonial dress~சடங்குடை, சடங்காடை
 1419. ceremonial parade~சடங்கு அணிவகுப்பு
 1420. certain~உறுதியான, நம்பகமான, எதோஒரு
 1421. certificate~சான்றிதழ், நற்சான்றிதழ்
 1422. certificate of approval~ஏற்புச் சான்றிதழ்
 1423. certificate of posting~அஞ்சல் அனுப்புகைச் சான்றிதழ்
 1424. certificate of poverty~ஏழ்மைச் சான்றிதழ்
 1425. certificate of registration~பதிவுச் சான்றிதழ்
 1426. certificate of sea worthiness~கடற்பயணத் தகுதிச் சான்றிதழ்
 1427. certificate of transfer of charge~பொறுப்பு மாற்றல் சான்றிதழ்
 1428. certificate of verification~சரிபார்ப்புச் சான்றிதழ்
 1429. certified copy~சான்றிடப்பட்ட படி
 1430. certified financial statement~சான்றிடப்பட்ட நிதி அறிக்கை
 1431. certify~சான்றிடு, சான்றளி
 1432. cess~மேல்வரி, வீதவரி
 1433. cess pit~கழிநீர்க்குழி, குப்பைக் குழி
 1434. cess pool~கழிநீர்க் குட்டை, வடி குட்டை
 1435. cessation~இடைநிறுத்தம்
 1436. chairman~தலைவர்
 1437. chairmanship~தலைமைப் பொறுப்பு
 1438. chalan~செலுத்துச்சீட்டு
 1439. chalan file~செலுத்துச்சீட்டுக் கோப்பு
 1440. chalk piece~சுண்ணத்துண்டு
 1441. challenge~அறைகூவல், அறைகூவு, எதிர்ப்புத் தெரிவி
 1442. chamber~அறை, கழகம், கூடம், நடுவர் தனியறை
 1443. chamber of commerce~வணிகர் கழகம்
 1444. champion~வாகையன், வெற்றி முதல்வன்
 1445. chance~வாய்ப்பு, நல்வாய்ப்பு, தற்செயல் நிகழ்வு
 1446. chancellor of university~பல்கலைக்கழக வேந்தர்
 1447. channel~வாய்க்கால், அலைவரிசை, கால்வாய் உருச்சட்டம்
 1448. channel of correspondence~கடிதத் தொடர்பு வழி
 1449. chaos~பெருங்குழப்பம், ஒழுங்கற்ற நிலை
 1450. character~பண்பு, தன்மை, எழுத்துரு, நாடகமாந்தர்
 1451. characterictic~தனிச்சிறப்பான, குறிப்பிடத்தக்க
 1452. charge~பொறுப்பு, விலை, குற்றச்சாட்டு, குற்றஞ்சாட்டு, செறிவூட்டு, மை ஏற்று, கட்டணமிடு, தாக்கு
 1453. charge allowance~பொறுப்புப் படி
 1454. charge de affairs~துணைநிலை தூதர்
 1455. charge held not proved~குற்றச்சாட்டு மெய்ப்பிக்கப்படவில்லை எனக் கொள்ளப்படுகிறது
 1456. charge memo~குற்றச்சாட்டுக் குறிப்பாணை
 1457. charitable endowment~அறக்கட்டளை
 1458. charitable organisation~அற நிறுவனம்
 1459. chart~அட்டவணை, விளக்கப்படம்
 1460. charted accountant~பட்டயக் கணக்காளர்
 1461. charter~பட்டயம், உரிமை ஆவணம்
 1462. cheat~ஏமாற்றுபவன், வஞ்சி, ஏமாற்று
 1463. check~தடை, தடுப்பமைப்பு, கட்டுப்பாடு, தடைசெய், சரிபார்
 1464. check list~சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
 1465. check measurement~அளவு சரிபார்த்தல், பணியளவு சரிபார்ப்பு
 1466. check memorandom~சரிபார்த்தல் குறிப்பு
 1467. check meter~சரிபார்ப்பளவி
 1468. check post~(தணிக்கைச்) சாவடி, சரிகாண் சாவடி
 1469. check register~சரிபார்ப்புப் பதிவேடு
 1470. check slip~சரிபார்ப்புச் சீட்டு
 1471. chemistry~வேதியியல்
 1472. cheque~காசோலை, பணமுறி
 1473. cheque book~காசோலை பொத்தகம்
 1474. chicken pox~சின்னம்மை, பயற்றம்மை
 1475. chide~கடிந்துகொள், குறைகாண்
 1476. chief~தலைவர்
 1477. chief accounts officer~முதன்மைக் கணக்கு ஆணையர்
 1478. chief minister~முதலமைச்சர்
 1479. child labour~சிறார் தொழிலாளி, குழந்தைத் தொழிலாளி
 1480. child marriage~குழந்தை மணம், சிறார் மணம்
 1481. choice~விருப்பேற்பு, தெரிவு, தேர்ந்தெடுப்பு
 1482. cholera~கக்கலும் கழிச்சலும், (வாந்தி பேதி), காலரா
 1483. chord~நாண், யாழ் நரம்பு
 1484. choultry~ஊண்கொடையகம், வழி தங்கு மனை, (சத்திரம்)
 1485. chronic~நீடித்த, நாள்பட்ட, கடுமையான
 1486. chronicle~தொடர்வரலாறு, நிகழ்ச்சித் தொடர்
 1487. chronological order~காலவரிசை முறை
 1488. chronology~காலவரிசை கணிப்பியல், காலக்கணிப்பு முறை நூல்
 1489. cine film~திரைப்படச்சுருள்
 1490. cinema~திரைப்படம்
 1491. cipher~சுழி, கன்னம், மறைகுறியீடு, மறைகுறியீட்டில் எழுது
 1492. circle~வட்டம்
 1493. circuit house~சுற்றுலா இல்லம்
 1494. circuitous~சுற்று, சுற்று வளைவான
 1495. circuitous route~சுற்றுவழி
 1496. circular~சுற்றோலை, சுற்றறிக்கை, வட்டமான
 1497. circulate~சுற்றிச்செலுத்து, பரப்பு
 1498. circulation~சுற்றோட்டம், சுற்றனுப்பல், புழக்கம்
 1499. circulation note~சுற்றுக் குறிப்பு
 1500. circumference~சுற்றளவு
 1501. circumvent~நுண்ணுத்தியால் மீறு, (தந்திரமாய்) மீறு, ஏமாற்று, சுற்றிச்செல்
 1502. circus~வட்டரங்கு, வட்டரங்கு (வித்தை), காட்சிக் கொட்டகை
 1503. cistern~நீர்த்தேக்கத் தொட்டி
 1504. citation~மேற்கோள், புகழுரை
 1505. cite~குறிப்பிடு, மேற்கோள்காட்டு
 1506. citizen~குடி, நாட்டவர், குடிமகன்
 1507. citizenship~குடியுரிமை, குடிமை
 1508. city~மாநகர், பெருநகர்
 1509. city civil court~மாநகர உரிமையியல் நீதிமன்றம்
 1510. city compensatory allowance~மாநகர ஈட்டுப்படி
 1511. city improvement trust~மாநகர மேம்பாட்டுப் பொறுப்பாட்சிக் குழுமம்
 1512. city police~மாநகரக் காவல், மாநகரக் காவல்துறை
 1513. civic amenities~குடிமை நலன்கள்
 1514. civic consiousness~குடிமை நல உணர்வு
 1515. civics~குடிமையியல், குடியியல்
 1516. civil~சீரியல், உரிமையியல், நாகரிகமான, குடிமுறைக்குரிய
 1517. civil accounts code~குடிமுறைக் கணக்கு விதித்தொகுப்பு
 1518. civil administration~குடிமுறை ஆட்சி
 1519. civil budget estimate~குடிமுறை வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு
 1520. civil case~உரிமையியல் வழக்கு
 1521. civil code~உரிமையியல் விதித்தொகுப்பு
 1522. civil court~உரிமையியல் வழக்குமன்றம்
 1523. civil disobedience~சட்டமறுப்பு
 1524. civil engineer~கட்டடப் பொறியாளர்
 1525. civil engineering works~கட்டடப் பொறியியல் வேலை
 1526. civil jail~உரிமையியல் சிறை
 1527. civil jurisdiction~உரிமையியல் ஆட்சி எல்லை
 1528. civil list~அரசுப்பணியாளர் பட்டியல்
 1529. civil procedure code~உரிமையியல் நடைமுறை விதித்தொகுப்பு
 1530. civil proceeding~உரிமையியல் வழக்கு நடவடிக்கை
 1531. civil remedy~உரிமையியல் தீர்வு
 1532. civil servant~குடிமுறை அரசுப்பணியாளர்
 1533. civil service~குடிமுறை அரசுப்பணி
 1534. civil service regulations~குடிமுறை அரசுப்பணி விதிமுறைகள்
 1535. civil suit~உரிமையியல் வழக்கு
 1536. civil supplies~குடிமைப் பொருட்கள்
 1537. civil surgeon~குடிமை அறுவை மருத்துவர்
 1538. civil war~உள்நாட்டுப் போர்
 1539. civilisation~நாகரிகம், பண்பட்ட நிலை
 1540. claim~உரிமை கோரிக்கை, உரிமைப்பொருள், உரிமைகேள்
 1541. claimant~உரிமை கோருபவர்
 1542. claims and objections~கோரிக்கைகளும் மறுப்புகளும்
 1543. claims tribunal~உரிமை கோரிக்கைத் தீர்ப்பாயம்
 1544. clamour~அமளி, ஆரவாரம், ஆர்ப்பரி, கூக்குரலிடு
 1545. clandestine~ஒளிவுமறைவான, திருட்டுத்தனமான, கள்ளத்தனமான
 1546. clarification~விளக்கம், தெளிவு
 1547. clarify~விளக்கு, தெளிவாக்கு
 1548. clash~மோதல், கைகலப்பு, முரண்பாடு, மோது
 1549. class~வகுப்பு, வகை, இனம், குழு
 1550. classification~வகைப்பாடு
 1551. clause~உட்கூறு, உட்பிரிவு
 1552. clear -cut~தெளிவான, திட்டவட்டமான
 1553. clear days~முழுமையான நாட்கள்
 1554. clearance certificate~தடைநீக்கச் சான்றிதழ், இசைவுச் சான்றிதழ்
 1555. clearance of arrears~நிலுவையை நீக்கல், நிலுவையைத் தீர்த்தல்
 1556. clearance of audit objection~(தணிக்கை) மறுப்புரை தீர்த்தல், ஆய்வு மறுப்பு சீர்செய்தல்
 1557. clearing~நிலந்திருத்தல், தடைநீக்கம், கணக்குத்தீர்வு
 1558. clemeny petition~அருள் மனு, (கருணை) மனு
 1559. clench~இறுகுப்பிடி, விடாப்பிடி, இறுகப்பற்று
 1560. clerical error~எழுத்துப்பிழை
 1561. clerk~எழுத்தர்
 1562. clever~திறமையான, அறிவார்ந்த, சூழ்ச்சித்திறன்மிக்க
 1563. client~கட்சிக்காரர், வாடிக்கையாளர்
 1564. climate~தட்பவெப்பநிலை, காலநிலை
 1565. clinic~தனி மருத்துவமனை
 1566. clip~கத்திரி, பிடிப்பூக்கு, பிடிக்கை, பற்றி, துண்டுபடுத்து, வெட்டு
 1567. clique~தன்னல உட்குழு, தனிக்குழு, சிறுகுழு
 1568. cloak room~பொருள் வைப்பறை
 1569. clock~மணிப்பொறி
 1570. clockwise~வலம்புரி, வலஞ்சுற்று
 1571. close~முடிவு, அடைப்பு, நெருங்கிய, குறுகிய, மூடு, அடை, முடி, முற்றுவி
 1572. close watch~அணுக்கக் கவனிப்பு, நெருக்க ஆய்வு
 1573. closet~தனிச்சிற்றறை, நிலையடுக்கு, கழிப்பிடம்
 1574. closing balance~முடிவிருப்பு
 1575. closure~முடிவு, முடித்தல்
 1576. clot~உறைவு
 1577. clothing~ஆடை, உடை
 1578. club~மன்றம், சங்கம், குழாம், உறுப்பினர் விடுதி, குறுந்தடி, இணை, தடியாலடி
 1579. clubbing~இணைத்தல், சேர்த்தல், தடியாலடித்தல்
 1580. clue~மறை திறவு, தடயம், துப்பு, வழிகாட்டுக் குறிப்பு
 1581. co-accused~உடன் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்
 1582. coach~பயிற்சியாளர், பயிற்றுநர், மூடுவண்டி, வாடகை வண்டி, பயிற்சி அளி
 1583. coal~நிலக்கரி
 1584. coalition government~கூட்டணி அரசு
 1585. coarse cloth~முரட்டுத் துணி
 1586. coast belt~கடற்கரைப் பகுதி
 1587. coat~மேலுடுப்பு, பூச்சு, பூசு
 1588. code~விதித்தொகுப்பு, குறிமுறை, ஒழுங்குமுறை, குழூஉக்குறி
 1589. code number~குறிமுறையெண்
 1590. code word~குறிமுறைச் சொல்
 1591. co-defendant~உடன் எதிர் வழக்காளி
 1592. co-education~ஆண்பெண் இணைக் கல்விமுறை
 1593. coercion~வலுக்கட்டாயம், வல்லந்தத் தடுப்பு
 1594. co-existence~உடன்உறைவு, உடனிருத்தல்
 1595. coffer~பணப்பேழை
 1596. coffin~பிணப்பெட்டி, பிணப்பேழை
 1597. cognizable~அறிந்துகொள்ளக்கூடிய, அடையாளம் கண்டுகொள்ளக்கூடிய, புலனால் உணரக்கூடிய
 1598. cognizable offence~பிடியாணையின்றிப் பிடியியல் குற்றம்
 1599. co-heir~உடன் மரபுரிமையார், பங்காளி
 1600. coir industry~கயிற்றுத் தொழில்
 1601. cold season~குளிர் பருவம்
 1602. cold storage~குளிர்ப்பு வைப்பறை, குளிர் பதனம்
 1603. collaboration~இணைவு ஆக்கம், உடனுழைப்பு
 1604. collapse~வீழ்ச்சி, வீழ்வு, முறிவு
 1605. collapsible door~மடங்குக் கதவு
 1606. collar~கழுத்துப்பட்டை, சுற்றுப்பட்டை
 1607. collateral purpose~உடனொத்த நோக்கம், துணை நோக்கம், பக்க நோக்கம்
 1608. collateral security~துணைப் பிணையம்
 1609. collation~ஒப்பாய்வு, சரிபார்ப்பு, ஒத்துப்பார்த்தல்
 1610. colleague~உடனிணை பணியாளர், ஒரே தொழிலகத் தோழர்
 1611. collect~திரட்டு, பணம்சேர், தண்டல்செய், சேர், தொகு
 1612. collection~தொகுப்பு, தண்டல், திரட்டு
 1613. collection centre~தண்டல் நடுவம், தண்டலிடம், பணம்பெறு மையம்
 1614. collective bargain~கூட்டுப் பேரம்
 1615. collective farming~கூட்டு வேளாண்மை
 1616. collective responsibility~கூட்டுப் பொறுப்பு
 1617. collector~தண்டலர், ஆட்சியர்
 1618. collector of excise~ஆயத்துறை ஆட்சியர்
 1619. collectorate~ஆட்சியர் அலுவலகம்
 1620. collision~மோதல், முரண்பாடு
 1621. colonization~குடியேற்றம்
 1622. colony~குடியிருப்பு, குடியேற்ற நாடு
 1623. colossal~மாபெரு, மிகப்பெரிய
 1624. colour wash~வண்ணப் பூச்சு
 1625. column~கட்டம், பத்தி, தூண், நிமிர்நிலை, அணிவரிசை
 1626. combination~இணைவு, சேர்வு, செயற் கூட்டுறவு, கூட்டு
 1627. combine~இணை, சேர்
 1628. combustible~எரியுறு, எரியத்தக்க
 1629. come to the point~செய்திக்கு வா
 1630. comfort~வசதி, இன்பநலம், ஆறுதல், துயராற்று, மகிழ்ச்சியூட்டு, தளர்வகற்று
 1631. command~ஆணை, கட்டளை, ஆணையிடு
 1632. commencement report~தொடக்க அறிக்கை
 1633. commend~புகழ்ந்துரை, பாராட்டு, பரிந்துரை
 1634. comment~குறிப்புரை, கருத்துரை, மதிப்புரை
 1635. commission~ஆணையம், செயற்படல், தரகு
 1636. commissioner~ஆணையர்
 1637. commit~ஒப்படை, உறுதியளி, வாக்களி, இசை, ஏற்றுக்கொள்
 1638. commitment~உறுதியளிப்பு, வாக்களிப்பு, ஒப்பிய பொறுப்பு
 1639. committal~ஒப்படைப்பு, பொறுப்புக் கடப்பாடு
 1640. committee~குழு
 1641. commode~இழுப்பறைப் பெட்டி, கழிவுக் கலன்
 1642. commodity~பண்டம், பயன்படு பொருள்
 1643. common~பொதுவான, வழக்கமான, இயல்பான
 1644. common law~எழுதாச் சட்டம்
 1645. common property~பொதுச்சொத்து
 1646. common sense~இயல்பறிவு, பொதுப்புலன்
 1647. commonwealth countries~கூட்டரசு நாடுகள்
 1648. commotion~கிளர்ச்சி, கொந்தளிப்பு, கலவரம்
 1649. communal~இனம்சார், வகுப்பைச் சேர்ந்த, குமுகாயம்
 1650. communal proportion~இனவீதம், வகுப்புவீதம்
 1651. communal representation~இனச்சார்பான்மை, வகுப்புச் சார்பான்மை
 1652. communicable disease~தொற்றுநோய், பரவுநோய்
 1653. communicate~தெரிவி, அறிவி, தொடர்புகொள்
 1654. communication~செய்தித்தொடர்பு, தொடர்பு அறிவிப்பு
 1655. communique~அரசு அறிவிப்பு, அரசு அறிக்கை
 1656. communist~பொதுவுடைமைக் கொள்கையர், பொதுவுடைமைக் கட்சியினர்
 1657. community~குமுகாயம், இனம், வகுப்பு
 1658. community centre~குமுகாய உறவு மையம்
 1659. community development block~குமுகாய வளர்ச்சி வட்டாரம்
 1660. community development project~குமுகாய வளர்ச்சித் திட்டம்
 1661. community hall~குமுகாயக் கூடம்
 1662. commutation~மாற்றுகை, பண ஈடாக மாற்றுதல்
 1663. commutation of pension~ஒய்வூதிய மாற்றுகை, ஒய்வூதியம் தொகுத்துப் பெறல்
 1664. commute~மாற்றிப்பெறு, தண்டனை குறை, இனம்மாற்று
 1665. compact~அடக்கமான, இறுகிய, நெருக்கமான, கச்சிதமான
 1666. compact area~அடக்கமான பகுதி, அமைவான பகுதி
 1667. companion~தோழன், உடனிருப்பவன்
 1668. company~குழுமம், நிறுமம், தோழமை
 1669. comparative statement~ஒப்புநோக்கு அறிக்கை
 1670. compare~ஒப்பிடு, ஒப்புநோக்கு
 1671. comparison~ஒப்புநோக்கல், ஒப்புநோக்கம், ஒப்பு மதிப்பீடு
 1672. compass~வட்டம் வரைவி, திசையறி கருவி, திசைக்காட்டி
 1673. compassionate allowance~அருள்படி, (கருணைப்) படி
 1674. compassionate ground~இரக்க அடிப்படை, (கருணை) அடிப்படை
 1675. compassionate pension~இரக்க ஒய்வூதியம், அருள் ஒய்வூதியம்
 1676. compendium~சுருக்கத் தொகுப்பு, சுருக்கப் பதிப்பு, பொழிப்பு, சாரம்
 1677. compensation~ஈடு, இழப்பீடு
 1678. compensation for loss~இழப்பீடு
 1679. compensatory allowance~ஈடுசெய் படி, ஈட்டுப் படி
 1680. compensatory leave~ஈடுசெய் விடுப்பு
 1681. compete~போட்டியிடு
 1682. competence~தகுதி, திறன், ஆற்றல், சட்ட உரிமை
 1683. competent~தகு, உரிய, தக்க, ஏற்புடைய
 1684. competent authority~தகுதியுடை அதிகாரி, தகுதியுடை ஆணைக்குழு
 1685. competent court~தகுதியுடைய வழக்குமன்றம்
 1686. competent witness~தகுதியுடை சான்றுரைஞர்
 1687. competition~போட்டி, பந்தயம்
 1688. compilation~திரட்டு, தொகுப்பு
 1689. compile~திரட்டு, தொகு, கூட்டிச்சேர்
 1690. complacency~அகமகிழ்வு, தன்னிறைவு
 1691. complain~முறையிடு, குறைதெரிவி
 1692. complainant~குற்ற முறையீட்டாளர், குறையீட்டாளர், வழக்காடுபவர்
 1693. complaint~முறையீடு, குறையீடு, குறைதெரிவிப்பு, பிணி, நோய், குற்றமுறையீடு
 1694. complaint book~குறையீட்டுப் புத்தகம், குறை பதிவுப்புத்தகம்
 1695. complaint cell~குறைமுறையீட்டுப் பிரிவு
 1696. complement~நிரப்புக்கூறு, நிறைவுப்பொருள், நிரப்பு
 1697. complicity~உடந்தை, குற்றப்பொறுப்பில் பங்கு
 1698. compliment~முகமன், புகழ்ச்சி, அன்பளிப்பு, பாராட்டு, பரிசு
 1699. components and accessories~உறுப்புகளும் இணைவுகளும்
 1700. composition~கட்டுரை, உட்கூறுகள், கூட்டமைவு
 1701. compositor~அச்சுக்கோப்பாளர்
 1702. compost manure~கலப்புரம், மக்குரம்
 1703. composure~அமைதி, உளவமைதி
 1704. compound~கூட்டு, வளாகம், சுற்றடைப்பு, சேர்மம்
 1705. compound interest~கூட்டுவட்டி
 1706. compound sentence~கூட்டுச் சொற்றொடர்
 1707. compound tax~கூட்டு வரி
 1708. compound wall~சுற்றுச் சுவர், சுற்றடைப்புச் சுவர்
 1709. compounder~மருந்து கலப்பவர்
 1710. comprehend~அறிந்துகொள், உள்ளடக்கு
 1711. comprehensive~தெளிவமைந்த, எல்லாமுட்கொண்ட
 1712. compression~அமுக்கம், அழுத்தம், சுருக்கம்
 1713. comprise~உள்கொண்டிரு, அடக்கிஇரு, உள்ளடக்கு
 1714. compromise~இணக்கம், உடன்பாடு, இணக்கத்தீர்வு, உடன்பாடுசெய்
 1715. comptroller~செலவுக் கட்டுப்பாட்டாளர்
 1716. compulsion~வலுக்கட்டாயம், வல்லந்தம்
 1717. compulsory acquisition~கட்டாயக் கையகப்படுத்துகை
 1718. compulsory education~கட்டாயக் கல்வி
 1719. compulsory enforcement~கட்டாய நடைமுறைப்படுத்தல், கட்டாயச் செயலாக்கம்
 1720. compulsory retirement~கட்டாய ஒய்வு
 1721. compute~கணி, கணக்கிடு
 1722. computed value~கணித்த மதிப்பு
 1723. computer~கணினி, கணிப்பொறி
 1724. concealment~மறைவடக்கம்
 1725. concentrate~ஒருமுகப்படுத்து, செறிவூட்டு, கூர்ந்துநோக்கு
 1726. concept~கருத்து
 1727. concession~விட்டுக்கொடுப்பு, சலுகை
 1728. conclusive evidence~அறுதிச்சான்று
 1729. conclusive proof~அறுதிச் சான்றுறுதி
 1730. concrete~கற்காரை, உறுதியான
 1731. concur~இசைவுறு, உடனிகழ், உடன்படு
 1732. concurrence~உடன்பாடு, இசைவு, உடனிகழ்ச்சி
 1733. concurrent~உடனிகழ்
 1734. concurrent audit~உடனிகழ் கணக்காய்வு, ஒருங்கியல் கணக்காய்வு
 1735. concurrent power~ஒருங்கியல் அதிகாரம், பொது அதிகாரம்
 1736. concurrent sentence~ஒருங்கியல் தண்டனை
 1737. condemn~கண்டி, பழித்துரை, கழித்துக்கட்டு
 1738. condemnation~கண்டித்துரைத்தல், கழித்துக்கட்டல், கண்டனம்
 1739. condense~சுருக்கம், உறைவு, சுருக்கு, உறைவி
 1740. condiment~சுவையூட்டுப் பொருள்
 1741. condition~நிலைமை, நிபந்தனை, கட்டுப்படுத்து
 1742. conditional~கட்டுப்பாடுடைய, வரையறையான
 1743. conditions of licence~உரிம வரையறைகள்
 1744. conditions of service~பணி வரையறைகள், பணி வரைமுறைகள்
 1745. conditions of tender~ஒப்பந்தப்புள்ளி வரையறைகள்
 1746. condolence~இரங்கல், வருந்துதல்
 1747. condolence meeting~இரங்கற் கூட்டம்
 1748. condom~கருத்தடை உறை
 1749. condonation~பிழை பொறுத்தல், மன்னிப்பு, பொறுத்தருளுமை
 1750. conducive~உகந்த, வாய்ப்பான
 1751. conduct~நடத்தை, ஒழுக்கம், ஒழுகலாறு, நடத்து, கடத்து
 1752. conduct and character~நடத்தையும் பண்பும்
 1753. conductor~நடத்துநர், கடத்தி
 1754. conduit~குழாய்க் கால்வாய், நீர்மக்குழாய்
 1755. confer~அளி, கலந்தாய்
 1756. conference~மாநாடு, கலந்தாய்வு
 1757. confession~குற்ற ஒப்புரைவு, குற்றஏற்புரை
 1758. confide~நம்பிக்கை வை
 1759. confidence~தற்சார்புணர்வு, பற்றுறுதி, தன்னுறுதி
 1760. confident~நம்பிக்கையான, உறுதியான
 1761. confidential cover~கமுக்க உறை
 1762. confidential report~கமுக்க அறிக்கை
 1763. confinement~கட்டுப்பாடு, சிறைப்பட்ட நிலை, அடைப்பு
 1764. confirm~உறுதிசெய், நிலைநாட்டு
 1765. confirmation~உறுதிசெய்தல், உறுதியாக்கம்
 1766. confiscate~பறிமுதல்செய், கைப்பற்று
 1767. confiscation~பறிமுதல்
 1768. conflict~முரண், முரண்பாடு, பிணக்கு, பூசல்
 1769. conform~ஒத்திரு, இணங்கு
 1770. confound~சீர்குலை, குழப்பு, திகைப்பூட்டு, தோல்வியுறச் செய்
 1771. confront~எதிர்த்துநில், சந்தி, முரணு
 1772. confusion~குழப்பம், கலக்கம்
 1773. congenital debility~பிறவி நொய்மை
 1774. congenital deformity~பிறவி ஊனம்
 1775. congratulate~வாழ்த்து, பாராட்டு
 1776. congratulation~வாழ்த்து, பாராட்டு
 1777. congregation~(சமயக்) கூட்டம்
 1778. congress~பேராயம்
 1779. conjecture~கணிப்பு, உய்த்துணர்வு, (ஊகம்)
 1780. connected matter~தொடர்புடைய பொருண்மை
 1781. connection~இணைப்பு, உறவு, தொடர்பு
 1782. connivance~உடந்தை
 1783. conqueror~வெற்றியாளர்
 1784. conquest~வெற்றி(ப்பேறு)
 1785. conscience~மனச்சான்று, உளச்சான்று, நேர்மையுணர்வு
 1786. conscientious~மனச்சான்றுக்குக் கட்டுப்பட்ட
 1787. conscious~உணர்வுடை, உணர்நிலையான
 1788. consciousness~உணர்நிலை, அறிநிலை, விழிப்புநிலை
 1789. consecutive~அடுத்தடுத்த, தொடர்ந்து வருகின்ற
 1790. consensus~கருத்தொருமிப்பு
 1791. consent~இசைவு, ஒப்புதல், இணக்கம், உடன்படு, இணங்கு
 1792. consent letter~இசைவுக் கடிதம்
 1793. consequence~விளைவு, பயன்
 1794. conservancy~காப்பு, பாதுகாப்பு
 1795. conservancy staff~துப்புரவுப் பணியாளர்
 1796. conservation~காப்பு, காத்தல், பேணுகை
 1797. conservative~பழமை விரும்பி, மாறுதல் விரும்பாத
 1798. conservator~காப்பாளர், காவலாளர்
 1799. considerable~எண்ணத்தக்க, கணிசமான
 1800. consideration~கருதுதல், மறுபயன், சலுகை
 1801. considered opinion~தேர்ந்த கருத்து
 1802. consignee~சரக்குப் பெறுநர், பண்டம் பெறுபவர்
 1803. consignment~அனுப்புச் சரக்கு, ஒப்படைப் பொருள்
 1804. consignor~சரக்கு அனுப்புநர்
 1805. consist~அமைந்திரு, கொண்டிரு, உளதாகு
 1806. consistence~மாறாமை, ஒருநிலை நிற்றல், பொருந்துகை
 1807. consolidated certificate~ஒருங்கிணைவுச் சான்றிதழ்
 1808. consolidated pay~தொகுப்பூதியம்
 1809. consolidated reminders~தொகுப்பு நினைவூட்டுகள்
 1810. consolidated statement~தொகுப்பு விளக்க அறிக்கை
 1811. consolidation~தொகுப்பு, ஒருங்கிணைப்பு, வலுவூட்டம்
 1812. consortium~கூட்டமைப்பு
 1813. conspiracy~சூழ்ச்சி, கூட்டுச்சூழ்ச்சி, (சதி)
 1814. conspire~சூழ்ச்சிசெய், திட்டமிடு
 1815. constable~காவலர்
 1816. constituency~தொகுதி
 1817. constituent~கூறு, இயைபு உறுப்பு, ஆக்கக்கூறு
 1818. constituent assembly~அரசமைப்புச் சட்டப்பேரவை
 1819. constitute~அமை, உருவாக்கு, நிறுவு
 1820. constitution~உள்ளமைப்பு, அரசமைப்பு, உடல் கட்டமைவு
 1821. constitution bench~அரசமைப்புச் சட்டச்சிக்கல் தீர் நடுவர் ஆயம்
 1822. constitution of india~இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம்
 1823. constitutional remedy~அரசமைப்புச் சட்டத்தீர்வு
 1824. constrain~வற்புறுத்து, தடு
 1825. constraint~வற்புறுத்தல், தளை, புறக்கட்டுப்பாடு
 1826. construction~கட்டுமானம், அமைப்பு, உருவமைதி
 1827. construction and maintenance~கட்டுமானமும் பேணலும்
 1828. constructive~ஆக்கஞ்சார், வளர்ஆக்கம் நாடுகின்ற
 1829. construe~உய்த்துணர், பொருள்கொள்
 1830. consul~தூதர், அயல்நாட்டுப் பேராளர்
 1831. consulate~தூதரகம், அயல்நாட்டுப் பேராளர் அலுவலகம்
 1832. consult~கலந்தாய்வு
 1833. consultant~கலந்தாய்வுரைஞர், அறிவுரைஞர்
 1834. consultation~கலந்தாய்வு, கலந்தறிதல்
 1835. consultation fees~கலந்தறி கட்டணம்
 1836. consultative committee~கலந்தாய்வுக் குழு
 1837. consumer goods~நுகர்பொருள்
 1838. consummate~முழுமைப்படுத்து, மணவுறவு நிறைவுசெய்
 1839. consumption~நுகர்வு, பயன்பாடு
 1840. contact~தொடர்பு, இணைவு, தொடுகை, தொடர்புகொள்
 1841. contagious~தொற்று
 1842. contagious disease~தொற்றுநோய்
 1843. contamination~தூய்மைக்கேடு, மாசுகலத்தல்
 1844. contemporary~உடன் வாழ்நர், சமகாலத்தவர், ஒரேகாலத்திற்குரிய, உடன்நிகழ்வான
 1845. contempt~இகழ்ச்சி, இகழ்வு, ஏளனம், (அவமதிப்பு)
 1846. contempt of court~நடுவர்மன்ற இகழ்ச்சி, நீதிமன்ற (அவமதிப்பு)
 1847. contend~முயற்சிசெய், தருக்கஞ்செய், போராடு
 1848. content (adv)~உளநிறைவு, உள்ளடக்கம், உட்பொருள், பொருளடக்கம்
 1849. contention~கருத்து முடிவு
 1850. contentment (n)~உளநிறைவு, மனநிறைவு
 1851. contest~போட்டி, போட்டியிடு, எதிர், வழக்காடு
 1852. context~குழமைவு, கட்டம், தறுவாய், சூழ்நிலை
 1853. contigency fund~எதிர்பாராச் செலவு நிதி
 1854. contiguous~ஒட்டியுள்ள, சேர்ந்துள்ள, அடுத்துள்ள, தொடர்ந்தருகுள்ள
 1855. contingent~படைப்பிரிவு, எதிர்பாராது நிகழ், இடைநிகழ்
 1856. contingent account~எதிர்பாராச் செலவினக் கணக்கு
 1857. contingent bill~சில்லறைச் செலவினப் பட்டி
 1858. contingent expenditure~சில்லறைச் செலவினம், மேல்நிகழ் செலவினம்
 1859. contingent register~சில்லறைச் செலவினப் பதிவேடு
 1860. contingent staff~சில்லறைச் செலவின ஊதியப் பணியாளர்
 1861. continuance~தொடர்ச்சி
 1862. continuation~தொடர்ச்சி, நீட்டிப்பு
 1863. continue~தொடர், தொடர்ந்துசெய்
 1864. contra account~எதிர்கணக்கு
 1865. contraband~கள்ளக்கடத்தல் பொருள், கடத்தல் பொருள்
 1866. contract of service~பணி ஒப்பந்தம்
 1867. contraction~சுருக்கம்
 1868. contractor~ஒப்பந்தக்காரர்
 1869. contradict~மறுத்துக்கூறு, முரண்படு
 1870. contradiction~முரண்பாடு, மறுத்துரைத்தல், மறுப்பு
 1871. contrary~எதிர்நிலையான, மாறுபடு
 1872. contrast~வேறுபாடு, வேறுபடும் பண்
 1873. contravene~மீறிநட
 1874. contravention~மீறுகை
 1875. contribution~(நன்)கொடை, பங்கு
 1876. contributory negligence~தன் கவனமின்மை
 1877. contrive~திட்டமிடு
 1878. control~கட்டுப்பாடு, கட்டுப்படுத்து, அடக்கி ஆள்
 1879. control measures~கட்டுப்படுத்து நடவடிக்கைகள்
 1880. control price~கட்டுப்பாட்டு விலை
 1881. controlled commodities~கட்டுப்பாடுடை பொருட்கள்
 1882. controller~கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்
 1883. controversy~கருத்து மாறுபாடு, கருத்து முரண்பாடு
 1884. convalescent period~(நோய் நீங்கி) நலம்பெறு காலம்
 1885. convene~கூட்டு, அழை, ஒன்றுசேர்
 1886. convener~கூட்டுநர்
 1887. convenience~வசதி, வாய்ப்பு நலம், தகை நலம், அலம்பு மனை, கழிப்பிடம்
 1888. convenient~வசதியான, வாய்ப்பான, இசைவான
 1889. convent~பெண்துறவியர் மடம், கன்னிமாடம்
 1890. convention~மரபு, வழக்காறு, அவை, பேரவை
 1891. convergence~குவிதல், கூடுகை
 1892. conversant~பழகியறிந்த, கற்றுணர்ந்த, நன்கறிந்த
 1893. conversation~உரையாடல், பேச்சு
 1894. convey~ஏற்றிச்செல், கொண்டுசெல், அறிவி, செய்திஅனுப்பு
 1895. conveyance~ஊர்தி, செல்கலன், வண்டி
 1896. conveyance allowance~ஊர்திப் படி
 1897. convict~தீர்ப்புக் குற்றவாளி, குற்றவாளியெனத் தீர்ப்பளி
 1898. conviction~குற்றத்தீர்ப்பு, பற்றுக்கோள், திடநம்பிக்கை
 1899. convince~நம்பவை, மெய்ப்பி
 1900. convocation~பட்டமளிப்பு விழா
 1901. co-ordinate~ஒருங்கிணை, ஒரினப்படுத்து, ஒருமுகப்படுத்து, ஒத்திசைவி
 1902. co-owner~கூட்டு உரிமையாளர்
 1903. co-ownership~கூட்டுரிமை நிலை
 1904. copying fees~படியெடுப்புக் கட்டணம்
 1905. core~உள்ளகம், அகடு, அடிப்படை
 1906. coronation~முடிசூட்டு விழா
 1907. coroner~பிணஆய்வாளர்
 1908. corporation~மாநகராட்சி, நிறுவனம், கழகம், கூட்டுரிமைக் குழு
 1909. corps~படைப்பிரிவு, தனிப் பணிக்குழு
 1910. corpse~பிணம்
 1911. correlation~ஒப்புமைத்தொடர், இடைத்தொடர்
 1912. correspond~தொடர்புகொள், ஒத்திரு, பொருத்து
 1913. correspondence~கடிதத்தொடர்பு, நட்புத்தொடர்பு
 1914. correspondent~நிறுவனப் பேராளர், செய்தியாளர், தாளாளர், கடிதத்தொடர்பாளர்
 1915. corridor~நடைக்கூடம், இடைவழி
 1916. corrigendum~பிழைத்திருத்தம், பிழைத்திருத்தப்பட்டி
 1917. corrigible~திருத்தக்கூடிய
 1918. corroborate~சான்றுறுதி செய், சான்று நிலைநிறுத்து
 1919. corruption~ஊழல், ஒழுக்கக்கேடு, சீரழிவு
 1920. cosmopolitan~பெருநோக்கர், பொதுநோக்காளர், உலகர்
 1921. cost~விலை, செலவு, இழப்பு
 1922. cost of living~வாழ்க்கைச் செலவு
 1923. cost of maintenance~பேணுகைச் செலவு
 1924. cost of production~ஆக்கச்செலவு, உற்பத்திச்செலவு
 1925. cost price~அடக்கவிலை, கொள்விலை
 1926. co-tenant~உடன் வாடகைக்கிருப்பவர், உடன் குடிக்கூலியாளர்
 1927. coterie~ஒருநோக்கக் குழு, தனிக்குழு
 1928. cottage~குடில், குடிசை, குச்சில், சிற்றில்
 1929. cottage industry~குடிசைத் தொழில்
 1930. cotton~பஞ்சு, பருத்தி
 1931. cotton waste~கழிவுப் பஞ்சு
 1932. council~அவை, மன்றம், சட்டமன்றம், நகரவை, ஆட்சிக்குழு
 1933. councillor~மன்ற உறுப்பினர், அவை உறுப்பினர்
 1934. counsel~கலந்தாய்வு, அறிவுரை, வழக்குரைஞர், அறிவுரை கூறு
 1935. counter~செயலிட முகப்பு, எண்ணுபொறி, எதிரான(து), எதிர், மறுதலி
 1936. counter claim~எதிர் கேட்புரிமை
 1937. counter petition~எதிர் மனு, எதிர் விண்ணப்பம்
 1938. counterfeit~போலி, கள்ள(ச் சரக்கு), போலியான
 1939. counterfeit note~கள்ளநோட்டு, கள்ளத் தாள்நாணயம்
 1940. counterfoil~மறுபாதி, அடிச்சீட்டு
 1941. countermand~மாற்று ஆணை, ஆணை மாற்று
 1942. countermove~எதிர்ச் செயல்பாடு, எதிர்ப்புத் திட்டம்
 1943. counterpart~ஒத்தப்பகுதி, ஒத்தநிலையினர்
 1944. countersign~மேலொப்பம், மேலொப்பமிடு
 1945. courage~துணிவு, மனவுரம், வீரம்
 1946. courier~பயண ஏற்பாட்டாளர், விரைதூதர்
 1947. course~செல்வழி, வழி, படிப்புப் பிரிவு, போக்கு
 1948. court~வழக்குமன்றம், அரசவை, விளையாட்டரங்கம்
 1949. court fee~நீதிமன்றக் கட்டணம்
 1950. court of enquiry~உசாவல் நீதிமன்றம், (விசாரணை) நீதிமன்றம்
 1951. courtesy~மதிப்பு, நயச்சொல், நயப்பண்பு, வணக்கமுறை
 1952. cousin~பெற்றோர் உடன்பிறந்தோர் பிள்ளை, (அத்தை மகன், அத்தை மகள், மாமன் மகன், மாமன் மகள்)
 1953. covenant~வரைமொழி, உடன்பாடு
 1954. cover~உறை, மூடி, தாள் கூடு, மறைப்பு, மறை, மூடு
 1955. coverage~முழுத் தழுவு அளவு
 1956. covering letter~முகப்புக் கடிதம், மேல்கடிதம்
 1957. craft~கைவினை, கைத்தொழில், சிறு மரக்கலன், சிறுகலன், வஞ்சனை, நுண்ணுத்தி
 1958. craftsman~கைவினைஞர்
 1959. crafty~திறமையான, வஞ்சனையான, நுண்ணுத்தியான, (தந்திரமான)
 1960. cramp~சுளுக்கு, சதைப்பிடிப்பு, தசைப்பிடிப்பு, நெருக்கம்
 1961. crane~சுமைதூக்கி, ஓந்தி, கொக்கு, நாரை
 1962. crash~தகர்வொலி, திடீர்வீழ்ச்சி, மோது, நொறுக்கு, விரைந்து வீழ்
 1963. crash programme~மிகு விரைவுத்திட்டம், உடனடி திட்டம்
 1964. crease~மடிகோடு, வரைகோடு
 1965. creation~ஆக்கம், படைப்பு உருவாக்கம்
 1966. creature~உயிரினம், விலங்கு
 1967. creche~குழந்தைகள் காப்பகம்
 1968. credential~அறிமுக ஆவணம்
 1969. credit~நம்பிக்கை, மேன்மை, கடன், வரவு, நன்மதிப்பு, பற்று கடனளி, கணக்கேட்டு வரவில் பதிவுசெய்
 1970. credit card~பற்றட்டை, கடன் அட்டை
 1971. creditor~பற்றாளர், கடன்கொடுத்தவர்
 1972. cremation ground~சுடுகாடு
 1973. crevice~வெடிப்பு, பிளவு, சிறு இடைவெளி
 1974. crew~படையணி, பணியாளர் தொகுதி, கூட்டம்
 1975. crime~குற்றம்
 1976. crisp~முறுகலான, முறுமுறுப்பான, கூர்அறிவான
 1977. criterion~அளவுகோல், அடிப்படைமுதல்
 1978. critic~திறனாய்வாளர், மதிப்புரை எழுதுபவர்
 1979. critical~நுண்ணாய்வுடைய, குறைகாண், நெருக்கடியான, இக்கட்டான, உய்ய
 1980. criticism~திறனாய்வு, நடுநிலை மதிப்பீடு
 1981. crooked~வளைந்த, நேர்மையற்ற, கூனான
 1982. crop~பயிர், அறுவடைசெய்
 1983. cross examination~குறுக்காய்வு, குறுக்கு (விசாரணை), குறுக்கு உசாவல்
 1984. cross talk~இடைப்பேச்சு, குறுக்குப்பேச்சு
 1985. cross-country~வயல்கள் ஊடாகச் செல்கின்ற
 1986. crude~முரடான, திருந்தாத, செப்பமற்ற
 1987. crux~சிக்கல்கூறு, சாரக்கூறு
 1988. cull~தேர்ந்தெடு, கொய்
 1989. culminate~உச்சம் அடை, உச்சத்தைத்தாண்டு
 1990. culmination~உச்சநிலை, உச்ச வளர்நிலை
 1991. culpable~பழிக்குரிய, குற்றமுடைய
 1992. culprit~குற்றவாளி, தவறிழைத்தவர்
 1993. cultivator~வேளாளர், உழுகருவி, வேளாண்கருவி
 1994. culture~பண்பாடு, வளர்ப்பு, பயன்படுத்து, வளர்
 1995. culvert~சிறுபாலம்
 1996. cumbersome~இடைஞ்சலான, பலப்படியான, சிக்கலான
 1997. cumulative~திரள்விளைவான, கூட்டுப்பயனுடைய
 1998. cunning~சூழ்ச்சியான, வஞ்சகமான, கரவடமான
 1999. cupboard~நிலையடுக்கு, அடுக்குப்பலகை
 2000. curator~(அருங்காட்சியகக்) காப்பாளர், பொறுப்பாளர்
 2001. curb~தடைகாப்பு, ஒர வரிசைக்கல், அடக்கு, கட்டுப்படுத்து
 2002. curious~ஆர்வமுள்ள, வியப்பூட்டுகின்ற
 2003. currency~செலாவணி, நடப்பு நாணயம்
 2004. current~ஓட்டம் (நீரோட்டம், மின்னோட்டம்), நடப்பு
 2005. current account~நடப்புக் கணக்கு
 2006. current duties~நடப்பு
 2007. current file~நடப்புக் கோப்பு
 2008. current year~நடப்பு ஆண்டு, நிகழ் ஆண்டு
 2009. curriculum~பாடத்திட்டம்
 2010. curtail~குறை, வெட்டு
 2011. curtain~திரை, மறைப்பு
 2012. custody~பாதுகாப்புப் பொறுப்பு, சிறைகாப்பு, சிறைக்காவல்
 2013. custom~வழக்கம், வாடிக்கை, செயல் வழக்காறு, சுங்கவரி, தீர்வை
 2014. custom house~சுங்கச்சாவடி, சுங்கவரி நிலையம்
 2015. customary~வழக்கமான, மரபுவழக்கான
 2016. customer~வாடிக்கையாளர், வாங்குபவர்
 2017. customs~சுங்கம்
 2018. customs duty~சுங்கத் தீர்வை
 2019. cutcha road~கரட்டுச்சாலை, செம்மையிலாச் சாலை
 2020. cyclostyle~படிபெருக்கி, படியெடுப்பி, படியெடு
 2021. cylinder~உருளை
 2022. cynic~சிடுமூஞ்சி, குறையே, காண்பவர், சிடுசிடுப்பான
 2023. daily~நாளிதழ், நாள்தோறும்
 2024. dairy~பால்பண்ணை
 2025. dais~மேடை, மேடையரங்கம்
 2026. dam~அணை
 2027. damage~ஊறு, சிதைவு, மதிப்பிழப்பு, சிதை, ஊறுவிளை, மதிப்புக்குறை
 2028. damages~இழப்பீடு
 2029. damn~கண்டி, பழி, தெறுமொழி
 2030. damp~ஈரம், சோர்வு, ஈரமான, ஒதம் தோய்ந்த
 2031. damp proof~ஈரம்புகாத, ஈரக்காப்பு
 2032. dance~நடனம், நாட்டியம், கூத்து, ஆடல், கூத்தாடு, நடனமாடு
 2033. danger~கேடு, இடர், (அபாயம்), ஏதம்
 2034. dare~துணிவுகொள், எதிர்த்துநில், அறைகூவு
 2035. dark~இருள், அறியாநிலை, இருண்ட, கரிய
 2036. dash~மோதல், சிறுகோடு, மோது, விரை, தகர்
 2037. dashing~ஊக்கமுள்ள, பதட்டமான
 2038. data~தெரிபொருள், தரவு
 2039. data processing centre~தரவு நெறிப்பாட்டு மையம்
 2040. de facto~உண்மையான, நடப்பிலுள்ள, நிகழ்நிலைப்படி
 2041. dead end~முட்டுச்சந்து, வழிஇறுதி
 2042. dead lock~முடக்கம், முட்டுநிலை
 2043. dead loss~ஈடில் இழப்பு, முற்றிழப்பு
 2044. dead slow~மிகமெல்ல
 2045. dead stock~முடங்கியிருப்பு, விலைபோகா இருப்பு
 2046. deal~பங்கு, பேரம், நடவடிக்கை, மேற்கொள்
 2047. dealer~விற்குநர், விற்பவர், வணிகர்
 2048. dealing~கொடுக்கல்வாங்கல், செயல்தொடர்பு, வணிகத்தொடர்பு
 2049. dean~கல்வித்துறைத் தலைவர், பல்கலைக்கழகப் புல முதல்வர்
 2050. dear~அன்பிற்குரியவர், அன்பார்ந்த, அன்புடைய, கிடைத்தற்கரிய, பெருமதிப்பு உடைய
 2051. dearness allowance~அகவிலைப்படி
 2052. dearth~போதியஅளவின்மை, பஞ்சம்
 2053. death~இறப்பு, சாவு, அழிவு, இறுதிமுடிவு
 2054. death cum retirement gratuvity(dcrg)~இறப்பு, ஓய்வுப் பணிக்கொடை
 2055. death duty~இறப்புவரி
 2056. debacle~தகர்வு, படுவீழ்ச்சி
 2057. debar~விலக்கி வை, தடு, தடங்கல்செய்
 2058. debate~சொற்போர், (வாதம்), சொற்போரிடு, (வாதிடு)
 2059. debenture~ஈட்டு ஆவணம், கடனீட்டு ஆவணம்
 2060. debit~பற்று, பற்று வை, செலவு
 2061. debit and credit entries~பற்று-வரவுப் பதிவுகள்
 2062. debit note~பற்றுக்குறிப்பு
 2063. debit side~செலவுப் பக்கம், பற்றுப் பக்கம்
 2064. debt~கடன், கடப்பாடு
 2065. debtor~கடனாளி, கடன்பட்டார்
 2066. decade~பத்தாண்டுக் காலம்
 2067. decay~சிதைவு, அழுகுதல்
 2068. deceit~வஞ்சகம், சூது, ஏய்ப்பு
 2069. deceive~ஏமாற்று, ஏய்
 2070. decelerate~ஒடுக்கு, வேகத்தைக்குறை
 2071. decency~நற்பாங்கு, நயத்தக்கப் பண்பு, தகைமை
 2072. decency and decorum~நற்பாங்கும் சீரொழுக்கமும்
 2073. decent~பண்பார்ந்த, பாங்கான, ஏற்புடைய
 2074. decentralization~பன்முகப்படுத்தல், பரவலாக்கல்
 2075. deception~வஞ்சகம், சூது, ஏமாற்றுதல்
 2076. deceptive~ஏமாற்றக்கூடிய, ஏமாற்றும் இயல்புடைய
 2077. decide~முடிவுசெய், தீர்வுசெய், உறுதிகொள்
 2078. decimal system~பதின்மானமுறை, பதின்கூறான முறை
 2079. deciphering~பொருள் கண்டுணர்தல், அடையாளங் காணல்
 2080. decision~முடிவு, தீர்வு
 2081. decisive~முடிவுசெய்கிற, தீர்மானிக்கும் ஆற்றலுள்ள, தெளிவான, ஐயமற்ற
 2082. deck~கப்பல் மேற்தளம்
 2083. decker~தள அடுக்கு ஊர்தி
 2084. declamatory~உணர்ச்சிவயப்படுத்துகிற, உணர்ச்சியூட்டுகின்ற
 2085. declararion~சாற்றுரை, உறுதிமொழி, உறுதிஆவணம்
 2086. decline~சரிவு, நலிவு, இறக்கம், மறு
 2087. decomposition~சிதைவு, சிதைதல், அழுகுதல்
 2088. decontrol~கட்டுப்பாடு நீக்கம்
 2089. decoration~அணிசெய்தல், அழகுசெய்தல்
 2090. decorum~சீரொழுங்கு
 2091. decoy~கவர்பொருள், தூண்டிற்பொருள்
 2092. decrease~குறைபாடு, குறைவு, குறை, குறைவாக்கு
 2093. decree~ஆணை, தீர்ப்பாணை, கட்டளையிடு, தீர்ப்பளி
 2094. dedication~படையல், காணிக்கை, ஒப்படைப்பு
 2095. deduction~கழிவு, கழித்தல், உய்த்துணர்தல்
 2096. deed~ஆவணம், ஒப்பாவணம், செயல்
 2097. deemed to be~கருதப்படக்கூடிய
 2098. deep~ஆழ்ந்த, ஆழமான
 2099. deface~உருக்குலை, மதிப்பைக்கெடு
 2100. defalcation~பணக் கையாடல்
 2101. defamation~இழுக்குண்டாக்கல், புகழ்கெடுத்தல்
 2102. default~செய்தக்க செய்யாமை
 2103. defeat~தோல்வி, தோல்வியுறச்செய்
 2104. defect~குறைபாடு, ஊனம், வெளியேறு
 2105. defection~வெளியேறல், கட்சிமாறல்
 2106. defence~தற்காப்பு, பாதுகாப்பு, மறுப்புரை
 2107. defer~தள்ளிவை, ஒத்திப்போடு, கீழ்ப்படி, இணங்கிப்போ
 2108. defiance~மீறுகை, கீழ்ப்படியாமை, எதிர்ப்பு
 2109. deficiency~குறைவு, பற்றாக்குறை
 2110. deficit~பற்றாக்குறை
 2111. definite~உறுதியான, தெளிவான, வரையறுக்கப்பட்ட, நிலையான
 2112. definition~வரையறை
 2113. deflation~வளிமநீக்கம், பணக்குறைப்பு, தளர்வுநிலை
 2114. deformity~உருத்திரி
 2115. defraud~ஏமாற்று, வஞ்சி
 2116. defunct~செயலற்ற, கழிந்த, இறந்த
 2117. degrade~தரம்தாழ்த்து, நிலைதாழ்த்து, இழிவுப்படுத்து
 2118. degree~பட்டம், படிநிலை, பாகை
 2119. degression~இறக்கம், கீழ்நோக்கிய போக்கு
 2120. dehusking~உமிநீக்கம்
 2121. dehydration~நீரற்றநிலை, உலர்தல்
 2122. deity~இறை, கடவுள்
 2123. dejection~மனத்தளர்ச்சி, உளச்சோர்வு
 2124. delay~காலத்தாழ்வு, சுணக்கம், காலந்தாழ்த்து
 2125. deliberation~ஆழ்ந்தாய்வு, கலந்தாய்வு
 2126. delicacy~மென்மை, மென்னயம், நுண்ணயம், அருஞ்சுவைப் பொருள்
 2127. delicate~மென்மையான, இக்கட்டான, நுண்மையான, இன்சுவையான
 2128. delicious~சுவைமிக்க
 2129. delimitation~வரையறை, எல்லைக்குறியீடு
 2130. delineate~வரைந்து விளக்கு, விரித்துரை
 2131. delivery~கொடுத்தல், ஒப்படைப்பு, ஈனல், மகப்பேறு, வெளியேற்றம்
 2132. delivery of possession~உடைமை ஒப்படைப்பு, துய்ப்புரிமை அளிப்பு
 2133. delivery order~ஒப்படைப்பு ஆணை
 2134. delivery pipe~வெளியேற்றுக் குழாய்
 2135. delta~வடிநிலம், ஆற்றுக் கழிமுகம்
 2136. delta area~ஆற்றுக் கழிமுகப் பகுதி
 2137. deluge~பெருவெள்ளம், பெருமழை
 2138. deluxe~மீவசதி
 2139. demand~கோரிக்கை, தேவை, உரிமைகோரு, கேள்
 2140. demand collection & balance~கேட்புத் தண்டல் மற்றும் நிலுவை
 2141. demand draft~கேட்பு வரைவோலை
 2142. demand notice~கேட்புத்தொகை அறிவிப்பு
 2143. demarcation~எல்லை குறித்தல், எல்லை வரையறை
 2144. demerit~குறை
 2145. demi-official letter~நேர்முகக் கடிதம்
 2146. democracy~மக்களாட்சி
 2147. demography~மக்கள்தொகையியல்
 2148. demolish~தகர், சிதை
 2149. demonstration~செயல்விளக்கம், ஆர்ப்பாட்டம், ஊர்வலம்
 2150. demonstrator~செயல்முறை பயிற்றாசிரியர், செயல்முறை விளக்குநர், ஆர்ப்பாட்டாளர்
 2151. demote~படியிறக்கு, நிலைதாழ்த்து
 2152. demurrage~சுணக்கக் கட்டணம்
 2153. denaturated spirit~வீரியம்குறைந்த சாராவி
 2154. denomination~வகை, வகைப்பாடு, இனம்
 2155. denote~குறித்துக்காட்டு, சுட்டிக்காட்டு
 2156. denotified community~குற்றமரபினர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்ட இனத்தவர்
 2157. denounce~(வெளிப்படையாய்ப்) பழித்துரை
 2158. dense~அடர்ந்த, செறிந்த, நெருக்கமான
 2159. density~அடர்த்தி, நெருக்கம்
 2160. dent~வடு, குழி, தழும்பு
 2161. dentist~பல்மருத்துவர்
 2162. deny~மறு
 2163. department~துறை
 2164. departmental manual~துறை நடைமுறை நூல்
 2165. departmental proceeding~துறை செயல்முறை ஆணை
 2166. departure~புறப்பாடு, பிறழ்வு
 2167. dependant~சார்ந்துள்ளவர், பிறர் துணையிலுள்ளவர்
 2168. dependent~சார்ந்துள்ள, துணைமையான
 2169. depict~வரைந்துகாட்டு, தீட்டிக்காட்டு, சொற்களால் விளக்கிக்காட்டு
 2170. deponent~சான்றுரைப்பவர், சான்றுரைஞர்
 2171. deport~நாடுகடத்து, வெளியேற்று
 2172. depose~சான்றுரை, நிலையிறக்கு, படியிறக்கு
 2173. deposit~வைப்பு, பணையம், படிவு, வை, சேர்த்து வை
 2174. deposition~சான்றுரை, நிலையிறக்கம்
 2175. depositor~தொகைசெலுத்துபவர், கணக்குடைமையர்
 2176. depot~மண்டி, கிடங்கு, வைப்பிடம், நிலையம்
 2177. depot agent~நிலைய முகவர்
 2178. deprecate~விருப்பமின்மை தெரிவி, தவிர்த்திடக் கூறு, ஒவ்வாமை உரை
 2179. depreciate~மதிப்பிறக்கு, இகழ், சிறுமைப்படுத்து
 2180. depreciation~மதிப்பிறக்கம், தேய்மானம்
 2181. depreciation reserve fund~தேய்மானக் காப்புநிதி
 2182. depress~தாழ்த்து, அமுக்கு
 2183. depressed class~தாழ்த்தப்பட்ட/ஒடுக்கப்பட்ட இனத்தினர்
 2184. deprive~இழக்கச்செய், இல்லாததாக்கு
 2185. deputation~பேராண்மைக்குழு, வேற்றுப்பணிக்கு அனுப்பல்
 2186. depute~ஆட்பேர் உரிமையளி, வேற்றுப்பணிக்கனுப்பு, பகரமாக அனுப்பு
 2187. deputy~துணை, பகர உரிமை பெற்றவர்
 2188. deputy chairman~துணைத் தலைவர்
 2189. derail~தண்டவாளத்தினின்று பிறழ்தல், தடம்பிறழ்தல்
 2190. dereliction of duty~கடமை தவறுதல், கடமை கைவிடல்
 2191. derive~உய்த்தறி, (ஒன்றிலிருந்து) உய்த்துப்பெறு
 2192. derogatory~சிறுமைப்படுத்துகிற, இழுக்கான, தாழ்த்துகிற, பெருமைகுலைக்கின்ற
 2193. descend~இறங்கு, கீழ்ச்செல்
 2194. descendant~மரபினர், வழித்தோன்றல்
 2195. descent~இறக்கம், சரிவு
 2196. describe~விளக்கு, விரித்துரை
 2197. description~விளக்கம், விரித்துரை
 2198. designate~அமர்வுசெய், பணியமர்த்து
 2199. designation~பதவிப்பெயர், பொறுப்புப் பெயர்
 2200. desist~தவிர், விலகியிரு
 2201. desk~சாய்வுமேசை
 2202. desk-work~எழுத்தர்வேலை, மேசைப்பணி
 2203. despatch~அனுப்புகை, அனுப்பு
 2204. despatch register~அனுப்புகைப் பதிவேடு
 2205. despatcher~அனுப்புகைப் பணியாளர்
 2206. despatching clerk~அனுப்புகை எழுத்தர்
 2207. destination~செல்லிடம், சேரிடம், பயண இலக்கு
 2208. destiny~ஊழ்
 2209. destitute~துணையற்ற, ஏதுமற்ற, கைவிடப்பட்ட
 2210. destruction of records~பதிவுருக்கள் அழிப்பு
 2211. desultory~தொடர்பற்ற, முறையற்ற, இடையிடைவிட்ட
 2212. detach~பற்றறு, பிரி, இணைப்பகற்று, தொடர்பறு
 2213. detail~விரிவு, விளக்கம், வயணம்
 2214. detailed arrear list~விரிவான நிலுவைப் பட்டி
 2215. detailed estimate~விரிவான மதிப்பீடு
 2216. detailed heads of account~விரிவான கணக்குத் தலைப்புகள்
 2217. detailed probe~விரிவான நுண்ணாய்வு
 2218. detailed report~விரிவான அறிக்கை, விரிவறிக்கை
 2219. detailed review~விரிவான ஆய்வு
 2220. detain~நிறுத்தி வை, காப்பில் வை, தங்கச்செய்
 2221. detect~கண்டுபிடி, ஆய்ந்து காண், துப்பறி
 2222. detective~துப்பறிவாளர்
 2223. detemination~உறுதி, முடிவு, திண்ணம்
 2224. detention~நிறுத்தல், நிறுத்திவைத்தல், காப்பில்வைத்தல், சிறைவைப்பு
 2225. detention order~சிறைவைப்பு ஆணை, காப்பில்வைப்பு ஆணை
 2226. detenu~தடுப்புக்காவல் தளையர், தடுப்புக்காவல் (கைதி)
 2227. deter~பின்னடையச்செய், தயங்கச்செய்
 2228. detergent~துப்புரவுபடுத்தி, தூய்மையாக்குகின்ற,
 2229. deterioration~சீர்குலைவு, கெட்டழிவு, அழிகேடடைவு
 2230. deterrent punishment~குற்றம் குறை தண்டனை, அச்சமளி தண்டனை, அச்சுறுத்துத் தண்டனை
 2231. detrimental~கெடுதலான, ஊறு பயக்கத்தக்க, தீங்கு தரத்தக்க
 2232. devastate~பாழாக்கு, அழி, சூறையாடு
 2233. development~வளர்ச்சி, பெருக்கம், மேம்பாடு
 2234. development activities~மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள்
 2235. deviate~விலகு, பிறழ்
 2236. devise~உருவாக்கு, திட்டமிடு
 2237. devoid~சிறிதுமிலாத, ஏதுமற்ற, முற்றும்ஒழிந்த
 2238. devolute~ஒப்படை
 2239. devolution~ஒப்படைப்பு, ஒப்படைவு
 2240. devolution of power~அதிகார ஒப்படைப்பு
 2241. devotion to duty~கடமையார்வப் பற்று
 2242. diagnosis~நோயறிதல், நோய்நாடல்
 2243. diamond jubilee~வைரவிழா, அறுபதாமாண்டு நிறைவுவிழா
 2244. diary~நாட்குறிப்பு
 2245. dictator~வல்லாட்சியர், (சர்வாதிகாரி)
 2246. diction~சொல்நடை, சொற்றேர்வு
 2247. dictionary~அகரமுதலி, சொற்பொருள் தொகுதி
 2248. dictum~கருத்துரை, பழமொழி, மூதுரை
 2249. diet~உணவு, சீருணவு, திட்டமிட்ட உணவு, பத்திய உணவு
 2250. differ~வேறுபடு, மாறுபடு
 2251. difference~வேறுபாடு, மாறுபாடு
 2252. difference of opinion~கருத்து வேறுபாடு
 2253. differentiate~வேறுபடுத்து, வேறுபாடுகாண்
 2254. difficult~கடுமையான, செய்தற்கரிய, வருத்தமிக்க
 2255. diffident~தன்னம்பிக்கையற்ற
 2256. digest~சுருக்கம், தொகுப்பு, செரி, மனதிற்கொள்
 2257. digit~இலக்கம்
 2258. diglot register~இருமொழிப் பதிவேடு
 2259. dilatory~காலங்கடத்தும், காலம்நீட்டிக்கும்
 2260. dilatory tactics~காலங்கடத்தும் சூழ்ச்சிமுறைகள்
 2261. dilemma~இரண்டகநிலை, குழப்பநிலை
 2262. diligence~தளர்விலா முயற்சி, தளரா ஊக்கம், கடும்உழைப்பு
 2263. dilute~செறிவுகுன்றிய, நீர்த்த, நீர்க்கவை, செறிவைக் குறை
 2264. dimension~அளவு, பருமானம், உருவளவை
 2265. diminish~குறுகு, குறை, தாழ்த்து, தாழ்வுறு
 2266. dining room~உண்ணறை
 2267. diploma~பட்டயம்
 2268. diplomacy~அரசியல் செயலாட்சி நயம், செயலாண்மைத் திறன், செயல் நயம்
 2269. diplomat~தூதர்
 2270. diplomatic privileges~தூதுவர் உரிமைகள்
 2271. diplomatic relations~அயல்நாட்டு அரசியல் தொடர்புகள், தூதர்வழித் தொடர்புகள்
 2272. direct~நேரான, வெளிப்படையான, வழிகாட்டு, இயக்கு
 2273. direct action~நேர்முக நடவடிக்கை
 2274. direct evidence~நேர்முகச் சான்று
 2275. direct recruitment~நேரடி ஆளெடுப்பு
 2276. direct tax~நேர்முக வரி
 2277. direction~இயக்கம், வழிகாட்டுதல், திசை
 2278. directive principles~வழிகாட்டுக் கோட்பாடுகள்
 2279. director~இயக்குநர்
 2280. directorate~இயக்ககம்
 2281. disability~இயலாமை, ஊனம், தகுதிக் குறை, ஆற்றலின்மை
 2282. disability leave~இயலாமை விடுப்பு
 2283. disadvantage~குறைபாடு, பலனின்மை, நன்மையற்ற நிலை
 2284. disafforestation~காடழித்தல்
 2285. disallow~மறு, ஏற்க மறு, தள்ளிவிடு
 2286. disappearence~மறைவு
 2287. disappoint~ஏமாறச்செய், பொய்ப்பி
 2288. disappointment~ஏமாற்றம்
 2289. disapprobation~ஏற்பளிக்காமை, ஒப்புதலளிக்காமை
 2290. disband~கலை, கலைத்துவிடு
 2291. disbar~வழக்கறிஞர் தகுதி நீக்கு, தகுதி நீக்கு
 2292. disbursement~கொடுத்தல், அளித்தல், பிரித்தளித்தல், வழங்கல்
 2293. disbursing officer~வழங்கு அலுவலர்
 2294. discharge~வெளியேற்றம், நிறைவேற்றம், விடுவிப்பு, மின்னிறக்கம், வெளியேற்று, நிறைவேற்று, விடுவி
 2295. discharge certificate~விடுவிப்புச் சான்றிதழ்
 2296. disciple~மாணாக்கர்
 2297. disciplinary action~ஒழுங்கு நடவடிக்கை
 2298. disciplinary cases~ஒழுங்கு நடவடிக்கை இனங்கள்
 2299. disciplinary proceeding~ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கை
 2300. discipline~கட்டுப்பாடு, நெறிமுறை, ஒழுங்குமுறை, ஒழுக்கம், ஒழுங்கு, சமயப்பிரிவு
 2301. disclaim~உரிமை கைவிடு, பொறுப்பேற்க மறு, மறுதலி
 2302. disclose~வெளிப்படுத்து, வெளியிடு, தெரிவி, திறந்துகாட்டு
 2303. disconcert~குலை, குழப்பு, கலக்கு, கெடு
 2304. disconnect~பிரி, துண்டி
 2305. discontent~மனக்குறை, மனநிறைவின்மை
 2306. discontinue~இடைநிறுத்து, தொடர்பறு
 2307. discord~முரண்பாடு, முரண்படு, வேறுபடு
 2308. discount~கழிவு, தள்ளுபடி, கழிமானம்
 2309. discourage~ஊக்கங்கெடு, தன்னம்பிக்கை இழக்கச்செய்
 2310. discourse~விரிவுரை, பேருரை
 2311. discourteous~மதிப்பற்ற, பண்பற்ற, நடைநயமில்லா
 2312. discover~கண்டுபிடி
 2313. discovery~கண்டுபிடிப்பு
 2314. discredit~மதிப்புக்கேடு, நற்பெயர்க் கேடு, நாணயக்கேடு, மதிப்பழி, நற்பெயர்கெடு
 2315. discreet~முன்விழிப்புடைய, கூரிய, இடைவிட்ட
 2316. discrepancy~குறைபாடு, வேறுபாடு, முரண்பாடு
 2317. discrete~தனித்த, வெவ்வேறான, தொடர்ச்சியற்ற
 2318. discretion~விருப்புரிமை, தனக்கேற்புமை
 2319. discretionary functions~விருப்புரிமைப் பணிகள்
 2320. discretionary grant~விருப்புரிமைக் கொடை, விருப்புரிமை நல்கை
 2321. discretionary power~விருப்புரிமை அதிகாரம்
 2322. discrimination~வேறுபடுத்தல், பிரித்துக்காணல், ஒருசார்பாய் இருத்தல்
 2323. discussion~கலந்துரையாடல், கலந்தாய்வு
 2324. disease~நோய், பிணி
 2325. diseases and pests~நோய்களும் நோய்ப் பூச்சிகளும்
 2326. disfigure~தோற்றங்குலை, அழகைக்கெடு, உருக்குலை, கறைப்படுத்து
 2327. disgust~வெறுப்புணர்ச்சி, கடுவெறுப்பு, அருவருப்பு, குமட்டல்
 2328. dish~வட்டில், உணவுவகை, வள்ளம், உண்கலம்
 2329. dishonest~நேர்மையற்ற, நாணயமற்ற
 2330. dishonour~இகழ்ச்சி, மானக்கேடு, இழிதகைமை, இகழ்
 2331. disincentive~ஊக்கத்தடை, ஊக்கக்கேடு, ஊக்கம்கெடுக்கின்ற
 2332. disinfectant~நச்சுக்கொல்லி, நச்சுத் தடைகாப்புப் பொருள்
 2333. disinherit~மரபுரிமை மறு, மரபுரிமை இழக்கச்செய்
 2334. disintegrate~கூறுகூறாக்கு, பிரிவுறச்செய், சிதை, கூட்டழி
 2335. disintegration~சிதைவு, ஒருமைக்கேடு
 2336. disinterested~அக்கறையற்ற, பற்றற்ற
 2337. disk~வட்டு, வட்டத்தட்டு
 2338. dislocate~இடமாற்று, நிலைகுலை, இணைவறு
 2339. dislocation~இடமாற்றம், இடப்பெயர்ச்சி, நிலைகுலைவு, சீர்க்குலைவு
 2340. dismiss~நீக்கு, கலை, பணிநீக்கு, தள்ளுபடிசெய்
 2341. dismissal from service~பணியறவு, பணிநீக்கம்
 2342. dismissal of suit~வழக்குத் தள்ளுபடி
 2343. disobedience~கீழ்ப்படியாமை, பணியாமை
 2344. disorder~ஒழுங்கின்மை, முறையின்மை, குழப்பம், சீர்குலைவு, கொந்தளிப்பு
 2345. disorderly conduct~முறையற்ற நடத்தை
 2346. disown~கைவிடு, ஏற்கமறு, துற
 2347. disparaging remark~இழிவுரை, இகழ்வுரை
 2348. disparity~ஏற்றத்தாழ்வு, ஒப்புமையின்மை, பாகுபாடு
 2349. dispassionate~உணர்ச்சிவயப்படாத, நடுநிலையான, அமைதியான
 2350. dispensable~இன்றியமையத்தக்க, கட்டாயத் தேவைஇல்லாத
 2351. dispensary~மருந்தகம், மருந்தில்
 2352. dispense with~விட்டொழி, இல்லாது கழி, கட்டுப்பாடு தளர்த்து
 2353. disperse~கலை, கலையச்செய், பரவு, சிதறு, தூவு
 2354. display~காட்சி, கண்காட்சி, வெளிக்காட்டு
 2355. display board~காட்சிப் பலகை
 2356. displeasure~மனக்குறை, மகிழ்வின்மை, மனநிறைவின்மை
 2357. disposal~தீர்வு, முடிவு, முடிப்பு, நிறைவேற்றம்
 2358. disposal index register~முடிப்பு அட்டவணைப் பதிவேடு
 2359. disposal number~முடிப்பெண்
 2360. dispose of~முடிவுசெய், தீர்வுசெய்
 2361. disposition~ஒழுங்கமைதி, தன்மை, மனநிலை, ஏற்பாடு, அமைப்பு
 2362. dispossession~உடைமை பறித்தல்
 2363. disproportionate~பொருத்தமற்ற, தகவற்ற, அளவிற்கொவ்வாத
 2364. disproved~மெய்ப்பிக்கப்படாத, பொய்ப்பிக்கப்பட்ட, அன்றென்று எண்பிக்கப்பட்ட
 2365. disputable~கேள்விக்குரிய, ஐயத்திற்குரிய, பூசலுக்குரிய
 2366. dispute~தடை, மறுப்பீடு, சிக்கல், உறழ்வு
 2367. disqualification~தகுதிநீக்கம்
 2368. disqualify~தகுதியின்மையாக்கு, தகுதிகெடு, தகுதிநீக்கு
 2369. disregard~மதியாமை, புறக்கணிப்பு, புறக்கணி, மதியாதிரு
 2370. disrespect~மதிப்பின்மை, மதிப்புக்கேடு
 2371. disrupt~ஊடறு, பிள, தொடர்புகெடு
 2372. disruption~தடை, பிளவு
 2373. dissatisfaction~மனக்குறை, மனநிறைவின்மை
 2374. disseminate~பரப்பு, பரவவிடு, தூவு
 2375. dissent~மறு, மாறுபடு
 2376. dissenting judgement~மாறுபட்ட தீர்ப்பு, முரண் தீர்ப்பு
 2377. dissenting note~மாறுபட்ட குறிப்பு, முரண் குறிப்பு
 2378. dissertation~விளக்கவுரை
 2379. dissident~மாறுபட்டவர், இணக்க மற்றவர், ஒத்திராத, மாறுபட்ட, இணக்கமற்ற
 2380. dissimilar~ஒத்திராத, வேறுபட்ட, இணக்கமற்ற
 2381. dissipation~கலைதல், சிதறுதல், அழிவு, இழப்பு
 2382. dissociate~தொடர்பறு, பிரிந்துபோ
 2383. dissolution~கலைப்பு, கலைத்தல், முறிப்பு
 2384. dissolve~கலை, கரை
 2385. dissuade~எதிரதாய் அறிவுறுத்து, செயல்படுவதனின்றும் தடு, கருத்தைமாற்று
 2386. distant~தொலைவான, நெருக்கமில்லாத
 2387. distemper~சுவர் வண்ணம்
 2388. distillation~காய்ச்சிவடித்தல்
 2389. distilled water~வடிநீர்
 2390. distillery~வடிப்பகம், வடிமனை
 2391. distraint~கைப்பற்றுகை, கைப்பற்றுதல், பறிமுதல்
 2392. distress signal~இடுக்கண் அறிவிப்புக் குறிகை
 2393. distribute~பகிர்ந்தளி, வழங்கு, பிரித்தளி
 2394. distribution~பகிர்வு, பங்கீடு, பகிர்மானம், வழங்குதல்
 2395. district~மாவட்டம், நிலப்பிரிவு
 2396. district administration~மாவட்ட ஆட்சி
 2397. district board~மாவட்டக் கழகம்
 2398. district boundary~மாவட்ட எல்லை
 2399. district central library~மாவட்ட மைய நூலகம்
 2400. district collector~மாவட்ட ஆட்சியர்
 2401. district court~மாவட்ட வழக்குமன்றம், மாவட்ட(நீதி) மன்றம்
 2402. district development council~மாவட்ட வளர்ச்சி மன்றம்
 2403. district gazette~மாவட்ட அரசிதழ்
 2404. district headquarters hospital~மாவட்டத் தலைமை மருத்துவமனை
 2405. district touring map~மாவட்டப் பயண நிலப்படம்
 2406. distrust~நம்பிக்கையின்மை, ஐயப்பாடு
 2407. disturbance~குழப்பம், கிளர்ச்சி, இடையூறு, இடைத்தடை, தடுமாற்றம், அமளி, உலைவு
 2408. ditch~கழிநீர்க் கால்வாய், குழி, பள்ளம், நீர்வடிகால்
 2409. ditto~மேற்படி, முன்குறிப்பிட்ட
 2410. diversion~மாற்றுவழி, போக்கு மாற்றம்
 2411. diversion of fund~நிதித்திருப்புகை, நிதிஒதுக்கீடு மாற்றுகை
 2412. diversity~விரிவு, மாறுபாடு, வேற்றுமை
 2413. divert~மாற்று, திசைதிருப்பு, போக்கு மாற்று
 2414. divide~பிரி, பகிர், வகு, கூறுபடுத்து
 2415. dividend~ஈட்டப்பங்கு, பங்குவீதம், வகுபடுஎண்
 2416. divisible~வகுபடு
 2417. division~கோட்டம், வகுத்தல், பிரிவு, பிளவு, பங்கீடு, பகுதி
 2418. division bench~ஈராயம், பகுதி நடுவர் ஆயம்
 2419. divorce~மணமுறிவு, மணவிலக்கு, மணமுறிவுசெய்
 2420. divorcee~மணமுறிவுற்றவர்
 2421. divulge~வெளிப்படுத்து, பலரறியக் கூறு
 2422. dizzy~தலைசுற்றும், மயக்கமான, கிறக்கும்
 2423. dock~கப்பற்தளம், கலத்துறை, குற்றவாளிக்கூண்டு
 2424. docket sheet~புற உரத்தாள், பொதி அட்டைத்தாள், உறைத்தாள்
 2425. docketing~பொழிப்புக் குறித்தல், சுருக்கக்குறிப்பு, புறத்தாளிடுதல்
 2426. dockyard~கப்பல் பட்டறை
 2427. doctor~மருத்துவர், முனைவர், பண்டாரகர்
 2428. doctorate~முனைவர் பட்டம்
 2429. doctrine~கோட்பாடு, கொள்கை, சித்தமுடிவு
 2430. document~ஆவணம்
 2431. documentary evidence~ஆவணச் சான்று, எழுத்துச் சான்று
 2432. dodge~ஏய்ப்பு, காலங்கடத்தல், சொற்புரட்டு, ஏமாற்று, தட்டிக் கழி
 2433. dogma~உறுதிக்கோட்பாடு, சமயக்கொள்கை
 2434. domestic~குடும்பம்சார், உள்நாட்டைச்சார், வீட்டிற்கான, பழகிய
 2435. domicile~உறைவிடம், உறையுள், குடியிருப்பு, உரிமையிடம்
 2436. domination~ஆதிக்கம், மேம்பட்ட செல்வாக்கு, மேலாட்சி
 2437. donation~நன்கொடை
 2438. donee~கொடைபெறுவோர், பரிசிலர்
 2439. donor~கொடையாளி, கொடையாளர்
 2440. dormitory~துயில்கூடம், ஓய்வில்லம்
 2441. dosage~வேளை மருந்தளவு, மருந்தளவு
 2442. dossier~வாழ்க்கைக்குறிப்பு கோப்பு, ஆவணக்கோப்பு
 2443. double~எதிர்இணை, இருமடங்கு, இரட்டை, இருமடங்காக்கு
 2444. double bracket~இரட்டை அடைப்புக்குறி
 2445. double decked bus~இருதளப் பேருந்து, மாடிப் பேருந்து
 2446. double payment~இரட்டைக் கொடுப்பு
 2447. double taxation~இரட்டை வரிவிதிப்பு
 2448. doubt~ஐயம், ஐயுறு
 2449. doubtful~ஐயமுள்ள, ஐயப்பாடான
 2450. down trodden~தாழ்த்தப்பட்ட, கீழ்நிலைப்படுத்தப்பட்ட
 2451. downward trend~இறங்குமுகம், இறங்குமுகப் போக்கு
 2452. dowry~பெண்வழிச் சீர், (சீதனம்), பரிசம்
 2453. draft~வரைவு
 2454. draft amendment~வரைவுத் திருத்தம்
 2455. draft bill~வரைவுச்சட்டம்
 2456. draft declaration~வரைவு அறிவிப்பு
 2457. draft letter~வரைவுக் கடிதம்
 2458. draft notification~வரைவு அறிவிக்கை
 2459. draft order~வரைவு ஆணை
 2460. draft rule~வரைவு விதி
 2461. drafting capacity~வரைவுத் திறன்
 2462. drain~சாக்கடை, வடிகால், வலுக்கெடு, வற்றச்செய்
 2463. drainage~வடிகால், வடிகால் அமைப்பு, சாக்கடை
 2464. drainage channel~வடிகால், கழிவுநீர் வாய்க்கால்
 2465. drainage pipe~வடிகால் குழாய்
 2466. drainage scheme~வடிகால் திட்டம்
 2467. dramatic performance~நாடக நிகழ்ச்சி
 2468. drastic~கடுமையான, கண்டிப்பான, முனைத்த
 2469. draughtsman~வரைவாளர்
 2470. drawal~வாங்கல், எடுத்தல், உருவல்
 2471. drawback~பின்னடைவு, குறைபாடு, பின்வாங்கு
 2472. drawee~பெயரவர், காசோலைக்குரியர், பெயரினர்
 2473. drawer~வரைபவர், எடுப்பவர், வாங்குபவர், மேசை இழுப்பறை
 2474. drawing officer~பணம் எடுக்கும் அலுவலர்
 2475. drawing-instrument~வரைகருவி
 2476. dredger~தூர்வாரி, தூர்வார் படகு
 2477. drench~கொட்டு மழை, நனை
 2478. dress~உடை, உடுப்பு, உடு
 2479. driage loss~காய்ச்சல் இழப்பு
 2480. drill~உடற்பயிற்சி, படைப்பயிற்சி, துரப்பணம், துளைகருவி
 2481. drilling machine~துளைகருவி, துளையிடு எந்திரம்
 2482. drink~குடிபொருள், குடி, பருகு
 2483. drinking habit~குடிப்பழக்கம்
 2484. drip irrigation~சொட்டுநீர்ப் பாசனம்
 2485. drive~வண்டிப்பாதை, ஓட்டு, இயக்கு, ஊக்கு, துரத்து
 2486. driving licence~ஓட்டு உரிமம்
 2487. drop-out~உதிரி
 2488. dry battery~பசை மின்கலம்
 2489. dry climate~வறண்ட வானிலை
 2490. dry crop~புன்செய் பயிர்
 2491. dry fish~வாடூன், கருவாடு
 2492. dry land~புன்செய், புன்செய் நிலம், வறண்ட நிலம்
 2493. dry season~வறண்ட பருவம்
 2494. dry zone~வறட்சி மண்டலம்
 2495. dry-clean~உலர்சலவை
 2496. dual~இரட்டை, இருமுக
 2497. dual control~இணைக் கட்டுப்பாடு, இருமுகக் கட்டுப்பாடு
 2498. dubious~ஐயத்திற்கிடமான, தெளிவற்ற, கேள்விக்கிடமான, நம்பகமற்ற
 2499. due~வரி, தீர்வை, சுங்கம், கடன், உரியது, முறையான, தக்க, உரிய
 2500. due date~உரிய நாள், இறுதி நாள், குறித்த நாள், முடிவு நாள்
 2501. due to~விளைவாக, காரணமான
 2502. duliness~ஊக்கமின்மை, சோர்வு, மழுக்கம்
 2503. duly~ஏற்றவாறு, தக்கவாறு, சரியாக
 2504. dummy~மாற்று, போலி, பொம்மை, பாசாங்கு
 2505. dummy parade~பாசாங்கு அணிவகுப்பு
 2506. dummy slip~மாற்றுச்சீட்டு
 2507. dumping depot~குப்பைக்கிடங்கு
 2508. dupe~ஏமாளி, ஏமாற்று
 2509. duplex~இரட்டையான, இருமையான
 2510. duplicate~போலி, நிகரொத்த, இரட்டையாக, நகலெடு
 2511. duplicating paper~படியெடு தாள், படிபெருக்குத் தாள்
 2512. duplicator~படிபெருக்கி, படியெடுப்பி
 2513. duplicity~வஞ்சகம், இரண்டகம், ஏமாற்றல்
 2514. durable~நீடித்துழைக்கக்கூடிய, நிலைத்து நிற்கக்கூடிய
 2515. duration~காலஅளவு, காலவரையறை
 2516. dust bin~குப்பைக்கூடை, குப்பைத்தொட்டி
 2517. dust proof~தூசிபுகா
 2518. dust-cover~புத்தகமேலட்டை, புத்தகமேலுறை
 2519. duster~தூசிதுடைப்பான், துடைப்பான்
 2520. dust-man~குப்பை அகற்றுபவர்
 2521. duties imposed~விதிக்கப்பட்ட கடமை, விதிக்கப்பட்ட தீர்வை
 2522. duty~கடமை, அலுவல், தீர்வை, சுங்கவரி
 2523. duty chart~அலுவல் அட்டவணை
 2524. duty-allowance~பணிப் படி, அலுவல் படி
 2525. duty-free~தீர்வையில்லா
 2526. dyeing declaration~இறப்பு வாக்குமூலம்
 2527. dyes and dyeing~சாயமும் சாயம்தோய்த்தலும்
 2528. dynamic~இயக்கஆற்றல் மிகுந்த, ஊக்கமிக்க
 2529. dynamite~வலுவெடி
 2530. dynamo~மின்னாக்கி
 2531. dynamometer~விசையளவி
 2532. dynasty~அரச மரபு, மன்னர்வழி மரபு
 2533. dysentery~வயிற்று உலைச்சல், வயிற்றுக் கடுப்பு, குளிர்க் கழிச்சல், (சீதபேதி)
 2534. each~ஒவ்வொரு
 2535. early bird~முன்வருபவர், முன்எழுபவர்
 2536. earmark~அடையாளக்குறி, குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீடு, குறிப்பிட்டொதுக்கு
 2537. earned leave~ஈட்டிய விடுப்பு
 2538. earnest~உள்ளார்ந்த, அக்கறையுள்ள
 2539. earnest money~பிணைஉறுதிப் பணம், பொறுப்புறுதிப் பணம்
 2540. earnest money deposit~பிணை வைப்புத்தொகை
 2541. earning member~பொருளீட்டுபவர்
 2542. easement~துய்ப்புரிமை, நெருக்கடி தளர்வு
 2543. eclipse~ஒளிமறைப்பு, இடைத்தடுப்பு
 2544. ecology~(உயிரினவாழ்க்கைச்) சூழலியல்
 2545. economic~பொருளியல்சார், சிக்கனமான
 2546. economic advisor~பொருளியல் அறிவுரைஞர்
 2547. economic condition~பொருளியல் நிலைமை
 2548. economic depression~பொருளியல் தொய்வு
 2549. economic equality~பொருளியல் சமநிலை
 2550. economic policy~பொருளியல் கொள்கை
 2551. economic problem~பொருளியல் சிக்கல்
 2552. economic progress~பொருளியல் முன்னேற்றம்
 2553. economical~சிக்கனமான, வீணழிவற்ற
 2554. economics~பொருளியல்
 2555. economist~பொருளியலர்
 2556. economize~சிக்கனப்படுத்து, செலவுகளைக் குறை
 2557. economy~பொருள்வளம், பொருளடிப்படை, சிக்கனம்
 2558. economy class~சிக்கனப் பிரிவு
 2559. economy size~சிக்கன வகை, சிக்கன வடிவு
 2560. edge~விளிம்பு, ஓரம், முனை, சிடுசிடுப்பு
 2561. edible~உண்ணத்தகு, தின்னற்கேற்ற
 2562. edit~பதி, திருத்தியமை, முறைப்படுத்து, தொகுத்தமை
 2563. edition~பதிப்பு
 2564. editor~பதிப்பாளர், பதிப்பாசிரியர், தொகுப்பாளர், இதழாசிரியர்
 2565. editorial~தலையங்கம்
 2566. educate~கற்பி, பயிற்றுவி
 2567. education~கல்வி
 2568. educational officer~கல்வி அலுவலர்
 2569. educational trust~கல்விப் பொறுப்பாட்சிக் குழுமம்
 2570. effect~விளைவு, பயன், தாக்கம், செய்துமுடி
 2571. efficiency~திறப்பாடு, திறமை
 2572. efficient~திறமையான, ஆற்றலான
 2573. effluent~வெளியேறு கழிவு, தொழிலக நீர்மக்கழிவு
 2574. efflugence~ஒளிர்வு
 2575. efflugent~ஒளிர், பேரொளி விடுகின்ற
 2576. efflux~கழிவு, வழியல்
 2577. effort~முயற்சி, ஊக்கம், தொடர் உழைப்பு
 2578. egalitarian~சமநோக்காளர்
 2579. elapse~காலக்கழிவு, (காலம்) கழிந்துவிடு
 2580. elastic~மீள்திறனுடைய
 2581. elate~கிளர்வெழுப்பு, ஊக்கப்படுத்து
 2582. elation~எழுச்சி, மனவெழுச்சி
 2583. elbow~முழங்கை, கைமூட்டு
 2584. elect~தேர்ந்தெடு, தெரிந்தெடு
 2585. election~தேர்தல்
 2586. election commission of india~இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்
 2587. election petition~தேர்தல் மனு
 2588. election tribunal~தேர்தல் தீர்ப்பாயம்
 2589. elector~தேர்ந்தெடுப்பவர், (வாக்காளர்)
 2590. electoral laws~தேர்தல் சட்டங்கள்
 2591. electoral rights~வாக்காளர் உரிமைகள்
 2592. electoral roll~வாக்காளர் பட்டியல்
 2593. electorate~வாக்காளர் தொகுதி
 2594. electric~மின்சார, மின்சார்
 2595. electric bulb~மின்விளக்கு, மின்விளக்குக் குமிழ்
 2596. electric current~மின்னோட்டம்
 2597. electric grid~மின் வலையிணைப்பு, மின்கட்டமைப்பு
 2598. electric heater~மின்னடுப்பு
 2599. electric installation~மின்னமைப்பு
 2600. electric light~மின்விளக்கு
 2601. electric meter~மின்னளவி
 2602. electric motor~மின்னோடி
 2603. electric plug~மின்செருகி
 2604. electric shock~மின்னதிர்ச்சி
 2605. electric stove~மின்னடுப்பு
 2606. electric traction~மின்முறை இழுப்பு
 2607. electric train~மின் தொடர்வண்டி
 2608. electric wiring~மின்கம்பியிடல்
 2609. electrical lift~மின்தூக்கி
 2610. electricity~மின்சாரம், மின்னாற்றல்
 2611. electricity board~மின்வாரியம்
 2612. electrification~மின்மயமாக்கம்
 2613. electrify~மின்வசதிசெய், மின்மயமாக்கு
 2614. electritian~மின்வினைஞர்
 2615. electro magnet~மின்காந்தம்
 2616. electro plating~மின்முலாம் பூசுதல்
 2617. electrocardiogram(ecg)~மின் இதயத்துடிப்புப் பதிவி
 2618. electronics~மின்னணுவியல்
 2619. electroscope~மின்காட்டி
 2620. electrucution~மின்பாய்விறப்பு
 2621. electrucution chamber~மின்பாய்வு இறப்பறை, மின்னூட்டிக் கொல்லறை
 2622. elegant~சீரிய, அழகுடைய, நடையினிய, நேர்த்தியான
 2623. element~தனிமம், உறுப்பு, கூறு
 2624. elementary~தொடக்க
 2625. elementary education~தொடக்கக் கல்வி
 2626. elementary school~தொடக்கப் பள்ளி
 2627. elephantiasis~யானைக்கால் நோய்
 2628. elevation~உயர்வு, உயர்த்துதல், ஏற்றம், முன்புறத்தோற்றம், மேடு
 2629. elevator~உயர்த்தி, உயர்த்து மாடம்
 2630. elicit~வெளியிடச்செய், வெளிக்கொணர்
 2631. eligibility~தகுதி
 2632. eligible~தகுந்த, தகுதியுடைய
 2633. elimination~நீக்கம், அகற்றல், விலக்கீடு
 2634. eliminator~மின் அலைவுநீக்கி
 2635. elite~உயர்ந்தோர்குழு
 2636. ellipse~நீள்வட்டம்
 2637. elusive~மழுப்புகின்ற, நழுவித் தப்பித்துக் கொள்கிற
 2638. e-mail~மின்னஞ்சல்
 2639. emanate~தோன்று, வெளிப்படு, எழு
 2640. emancipate~விடுவி, விடுதலை உரிமையளி, குறைநீக்கியுதவு
 2641. embalm~பிணத்தைப் பதனிடு, நறுமணம் தோய்வி
 2642. embank~கரையிடு, கரைசெய், அணையிடு, அரண்செய்
 2643. embankment~கட்டுக்கரை, செய்கரை
 2644. embargo~தடையாணை, நிறுத்தி வைப்புக் கட்டளை
 2645. embark~கப்பல்ஏறு, தொடங்கு
 2646. embarrassment~மனஉளைவு, தடுமாற்றம்
 2647. embassy~தூதரகம்
 2648. embezzlement~கையாடல்
 2649. emblem~தனிக்குறி, சின்னம், சிறப்பு அடையாளம்
 2650. embodiment~பண்புருவம், கருத்துருவம், உள்ளடக்கம்
 2651. emerald~பச்சைக்கல், பைம்மணி, மரகதம்
 2652. emerge~வெளிப்படு, கிளம்பு, மேலெழு, மீள்
 2653. emergency~நெருக்கடிநிலை, உடனடித்தேவை
 2654. emergency case~உடனடி கவனிப்பிற்குரிய நோயாளர், உடனடி கவனிப்பிற்குரிய வழக்கு
 2655. emergency committee~நெருக்கடிநிலைக் குழு
 2656. emergency reserve~நெருக்கடிநிலைக்குரிய இருப்பு
 2657. emeritus~தகைமைப் (பேராசிரியர்), ஓய்வுபெற்ற சிறப்புநிலை (பேராசிரியர்)
 2658. emigrant~நாடுபெயர்ந்தவர், நாடுபெயர்ந்த
 2659. emigrate~நாடுபெயர்ந்து குடியேறு
 2660. eminent domain~தனியார் உடைமை எடுப்புரிமை
 2661. emissary~தூதுச் செய்தியாளர்
 2662. emolument~ஊதியம், பணிப் பணம், திரளம்
 2663. emotion~பேர்உணர்வு, மனக்கிளர்ச்சி, உணர்ச்சிப்பெருக்கு
 2664. emotional~உணர்ச்சிவயப்பட்ட
 2665. emphasis~அழுத்தம், வலிவூட்டம்
 2666. emphasize~வலியுறுத்து, வற்புறுத்து
 2667. employ~வேலைகொடு, தொழிலில் பயன்படுத்து, பணியமர்த்து, பயன்படுத்து
 2668. employee~பணியாள், தொழிலாளி, ஊழியர்
 2669. employees state insurance corporation(esi)~தொழிலாளர் ஈட்டுறுதிக் கழகம்
 2670. employees’ provident fund~தொழிலாளர் வருங்கால வைப்புநிதி
 2671. employer~வேலைதருநர், அமர்த்துநர்
 2672. employer’s liability~வேலையில் அமர்த்துநர் கடப்பாடு
 2673. employment~வேலை, தொழில், பணி
 2674. employment advisory committee~வேலைவாய்ப்பு அறிவுரைக் குழு
 2675. employment exchange~வேலைவாய்ப்பகம்
 2676. employment guidance bureau~வேலைவாய்ப்புச் செய்தியளிப்பகம்
 2677. employment oppurtunity~வேலைவாய்ப்பு
 2678. emporium~வணிகநிலையம், கடை
 2679. empower~அதிகாரம்அளி, உரிமைகொடு
 2680. empress~பேரரசி
 2681. en bloc~ஒட்டுமொத்தமாக, கூட்டாக, தொகுதியாக
 2682. enact~ஆணையிடு, சட்டமியற்று, பங்குகொள், மேடையேற்று
 2683. enactment~சட்டம், செய் சட்டம், இயற்றிய சட்டம்
 2684. encircle~சுற்றிச்சூழ், சுற்றிவளை
 2685. enclose~உள்ளடக்கு, சூழ், இணை
 2686. enclosure~இணைப்பு, அடைப்பு
 2687. encode~குறிமுறையேற்று
 2688. encomium~புகழ்மாலை, போற்றுதல்
 2689. encompass~சுற்றிவளை, உள்ளடக்கு, சூழ்ந்துகொள்
 2690. encounter~தற்செயல் சந்திப்பு, பகைநேர் எதிர்த்தல், நேர் எதிர்த்து நில்
 2691. encourage~ஊக்குவி, துணிவூட்டு, தூண்டு
 2692. encroachment~எல்லைமீறல், வரம்பு கடப்பு
 2693. encumbrance~சுமை, வில்லங்கம்
 2694. encumbrance certificate~வில்லங்கச் சான்றிதழ்
 2695. encyclopedia~கலைக்களஞ்சியம்
 2696. end product~இறுதி விளைபொருள்
 2697. endanger~இடருண்டாக்கு
 2698. endeavour~பெருமுயற்சி, பெருமுயற்சிசெய்
 2699. endorse~மேல் குறிப்பெழுது, உடன்படு, ஒப்பளி
 2700. endorsement~ஏற்பிசைவு, புறக்குறிப்பு, மேற்குறிப்பு
 2701. endowment~அறக்கட்டளை
 2702. endowment fund~அறக்கட்டளை நிதி
 2703. endowment insurance~காலவரை ஈட்டுறுதி
 2704. endowment lectures~அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவுகள்
 2705. endurance~பொறை, தாங்காற்றல், நீடித்திருக்குந்திறன்
 2706. energetic~ஆற்றலுள்ள, ஊக்கமுள்ள, சுறுசுறுப்பான
 2707. enfacement slip~முகப்புச்சீட்டு
 2708. enforcement~நடைமுறைப்படுத்தல், செயலாக்கம், கட்டாயப்படுத்தல்
 2709. enfranchisement~வாக்குரிமை அளிப்பு
 2710. engagement~ஈடுபாடு, அலுவல், நிகழ்ச்சி, மணஉறுதி, பணிக்கடப்பாடு
 2711. engine~பொறி
 2712. engineer~பொறியாளர், உண்டாக்கு, வகு
 2713. engineering college~பொறியியல் கல்லூரி
 2714. engineering section~பொறியியல் பிரிவு
 2715. enhancement~உயர்த்தல், மிகுதியாக்கல்
 2716. enigma~புதிர், விளங்காதது, புரிந்துகொள்ள முடியாதவர்
 2717. enjoyment~துய்ப்பு
 2718. enjoyment document~துய்ப்பு ஆவணம்
 2719. enlargement~பெரிதாக்கம், விரிவாக்கம்
 2720. enlighten~தெளிவூட்டு, அறிவூட்டு, கற்பி
 2721. enlist~ஆள்சேர், ஈடுபடுத்து
 2722. enquiry~உசாவல், உசாவுகை, (விசாரணை)
 2723. enquiry counter~செய்தி அறியுமிடம், செய்தி அளிப்பிடம்
 2724. enrich~வளம்பெருக்கு, செழிப்பாக்கு, செறிவூட்டு
 2725. ensure~உறுதிசெய்
 2726. entanglement~சிக்கல்
 2727. enterprise~வினைத்திட்பம், துணிவாண்மை, வணிக நடுவம்
 2728. entertainment~கேளிக்கை, பொழுதுபோக்கு, விருந்தளிப்பு
 2729. entertainment and amusement~கேளிக்கையும் வேடிக்கையும்
 2730. entertainment tax~கேளிக்கை வரி
 2731. entirely~முழுதும், முழுமையாக
 2732. entomologist~பூச்சியியலர்
 2733. entrance examination~நுழைவுத்தேர்வு
 2734. entrance ticket~நுழைவுச்சீட்டு
 2735. entrepreneur~தொழில்முனைவர், தொழிலக உரிமையாளர்
 2736. entries of good services~நற்பணிப் பதிவுகள்
 2737. entrust~ஒப்படை, நம்பிக்கை வை
 2738. entry~பதிவு, நுழைவு, நுழைவாயில், போட்டியாளர் பட்டியல்
 2739. enumerate~கணக்கிடு, எண்ணிக்கையிடு
 2740. enumeration~கணக்கெடுப்பு, கணக்கீடு
 2741. enumeration form~கணக்கெடுப்புப் படிவம்
 2742. enumerator~கணக்கெடுப்பவர்
 2743. enunciate~விளக்கிக்கூறு, தெளிவாய்க்கூறு
 2744. enunciation~விளக்கக்கூற்று
 2745. envelope~உறை, கடிதஉறை
 2746. environment~சூழல், சுற்றுச்சூழல்
 2747. environment sanitation~சுற்றுப்புறத் துப்புரவு
 2748. envisage~எதிர்கொள், ஆழ்ந்து சிந்தி, கருது
 2749. envoy~தூதர்
 2750. envy~பொறாமை, அழுக்காறு, பொறாமைகொள்
 2751. epidemic disease~கொள்ளைநோய், தொற்றுநோய்
 2752. epigraphy~கல்வெட்டியல், பொறித்தற் கலை
 2753. equable~சீரான, ஏற்றத்தாழ்வற்ற
 2754. equal~ஈடானவர், ஈடு, சமன், ஒத்த, ஒப்பான, சமமாயிரு
 2755. equal instalment~சம தவணை
 2756. equality~சமத்துவம், சமநிலை
 2757. equality of status and opportunity~ஒத்த படிநிலையும் வாய்ப்பும்
 2758. equate~சமப்படுத்து, ஒன்றுபடுத்து
 2759. equilibrium~சமநிலை, சரியொப்பு நிலை, சரி அமைதி நிலை
 2760. equip~அளி, ஏற்பாடுகள் செய்து வை, கொண்டிரு
 2761. equipment~கருவி, தளவாடம்
 2762. equipment register~தளவாடப் பதிவேடு
 2763. equity~நேர்மை நெறி, தகைமை முறை, சரிஒப்பு, வீதப்பங்கு
 2764. equivalent~இணைமாற்று, நிகரான, சமமான
 2765. equivocal~தெளிவற்ற, இருபொருள்தரு, ஐயத்திற்குரிய
 2766. eradicate~வேரோடு அழி, முற்றிலுமழி, அடியோடழி
 2767. erase~அழி, நீக்கு, துடைத்தழி, தேய்த்தழி
 2768. eraser~அழிப்பான், துடைப்பான்
 2769. erasure~துடைத்தழிப்பு, அழித்தல், தடமழிப்பு
 2770. erect~நிமிர்ந்த, குத்தான, நிறுத்து, நிமிர்த்து
 2771. erosion~அரிப்பு, அரித்தழிப்பு, உள்ளரிப்பு
 2772. erotic~பாலுணர்வெழுப்பும், பாலுணர்வு தூண்டும்
 2773. err~வழுவு, பிழைபடு, தவறுசெய்
 2774. errand~குற்றேவல், தூது, பயணநோக்கம்
 2775. errata~பிழைகள், அச்சுப்பிழைகள்
 2776. errata list~பிழைதிருத்தப் பட்டியல்
 2777. erratic~பிழைமலி, நெறிபிறழ்ந்த, தவறான
 2778. erroneous~தவறான, பிழைப்பட்ட
 2779. error~தவறு, பிழை, பிறழ்ச்சி
 2780. erstwhile~முந்தைய, முன்னாட்களுக்குரிய
 2781. escape~தப்புதல், வெளியேற்றம், ஒழுக்கு, தப்பிச்செல், தவிர்
 2782. escort~மெய்க்காவலர், வழிக்காவலர், வழிக்காவல்
 2783. espionage~ஒற்றாடல், வேவுபார்த்தல், உளவுபார்த்தல்
 2784. essay~கட்டுரை, முயன்றுபார்
 2785. essence~சாறு, பிழிவு, உள்ளியல்பு
 2786. essential~இன்றியமையாத, சாறுசார்
 2787. essential commodities~இன்றியமையாப் பண்டங்கள்
 2788. essential services~இன்றியமையாப் பணிகள்
 2789. essential supplies~இன்றியமையாப் பொருட்கள்
 2790. essentiality certificate~இன்றியமையாமைச் சான்றிதழ்
 2791. establishment~தொழிலகம், நிறுவனம், பணியாளர் தொகுதி, நிறுவுதல், பணியாளர் அமைப்பு
 2792. establishment charges~பணியாளர் தொகுதிச் செலவினம்
 2793. estate~தோட்டம், பண்ணை, சொத்து
 2794. estate duty~இறப்பு வரி
 2795. estimate~மதிப்பீடு, மதிப்பிடு
 2796. estimated expenditure~மதிப்பிடப்பட்ட செலவினம்
 2797. estuary~கழிமுகம், ஆற்றுக் கழிமுகம்
 2798. etcetera~முதலியன, இன்னபிற
 2799. evacuate~வெளியேறு, வெளியேற்று, அப்புறப்படுத்து
 2800. evade~தவிர், நழுவு, மழுப்பு
 2801. evaluate~மதிப்பிடு, கணி, கணக்கிடு
 2802. evaluation~மதிப்பாய்வு
 2803. evaporation~ஆவியாதல், ஈரப்புலர்வு
 2804. evasion~ஏய்ப்பு, தவிர்ப்பு, மழுப்பல், தட்டிக்கழித்தல், நழுவுதல்
 2805. evasion of tax~வரி ஏய்ப்பு
 2806. evasive answer~மழுப்பலான விடை
 2807. event~நிகழ்ச்சி, நிகழ்வு, நேர்வு
 2808. evoke~நினைவுக்குக் கொண்டு வா
 2809. evolution~படிமலர்ச்சி, உள்ளது சிறத்தல்
 2810. ex~முன்னாள்
 2811. exact~மிகச்சரியான, துல்லியமான
 2812. exaggeration~மிகைப்படுத்தல்
 2813. examination~தேர்வு, ஆராய்வு
 2814. examination centre~தேர்வு மையம்
 2815. examination fees~தேர்வுக் கட்டணம்
 2816. examination-in-chief~முதன்மை உசாவல், முதன்மை(விசாரணை)
 2817. examiner~தேர்வாளர், ஆராய்வாளர்
 2818. exceed~விஞ்சு, மீறு
 2819. excellency~மேதகைமை
 2820. excellent~மிகச்சிறந்த, நேர்த்திவாய்ந்த, தலைசிறந்த
 2821. exception~விதிவிலக்கு, நெறிவிலக்கு, புறநடை
 2822. excerpt~மேற்கோள் நூலின் எடுபகுதி
 2823. excess~மிகை, மிஞ்சியஅளவு, அடாச்செயல்
 2824. excess expenditure~மிகைச்செலவு
 2825. excess payment~மிகை அளிப்பு, மிகைக் கொடுப்பு
 2826. excess profit tax~மிகை ஈட்ட வரி
 2827. exchange~மாற்றுகை, பரிமாற்றம், பண்டமாற்று, இணைப்பகம்
 2828. exchange compensation allowance~பரிமாற்ற ஈடுசெய் படி
 2829. exchange deed~பரிமாற்ற ஒப்பந்தம்
 2830. exchequer~நிதித்துறை கருவூலம், வைப்புழி, வைப்பிடம்
 2831. excise~ஆயம், உல்கு, (சுங்கம்), தீர்வை
 2832. excise administration~ஆயத்துறை ஆட்சி
 2833. excise commissioner~ஆயத்துறை ஆணையர்
 2834. excise committee~ஆயத்துறைக் குழு
 2835. excise department~ஆயத்துறை
 2836. excise duty~ஆயத் தீர்வை
 2837. excise manual~ஆயத்துறை நடைமுறை நூல்
 2838. exclusion~நீக்கல், விலக்கல்
 2839. exclusively~அதற்கேஉரிய, தனிப்பட்ட
 2840. excreta~உடற்கழிவு, கழிவுப்பொருட்கள்
 2841. excretion~கழிவு, மலம்
 2842. excursion~மகிழ்வுலா, சுற்றுலா, இன்பச்செலவு
 2843. excuse~மன்னிப்பு, பொறுத்தல், சாக்கு, பொறு, மன்னிக்க
 2844. executant~நிறைவேற்றுநர், நிகழ்த்துநர்
 2845. execute~செயலாற்று, நிகழ்த்து, தூக்குத்தண்டனை நிறைவேற்று
 2846. execution~(தூக்குத்தண்டனை) நிறைவேற்றம்
 2847. execution proceedings~நிறைவேற்று நடவடிக்கைகள்
 2848. executioner~தூக்குத்தண்டனை நிறைவேற்றுபவர், தூக்கிலிடுபவர்
 2849. executive~செயலாண்மையர், செயலாட்சி, செயலாண்மைக் குழு, செயலாக்கத்தகுந்த
 2850. executive ability~செயல்திறன்
 2851. executive and judiciary~செயலாட்சித் துறையும் நீதித் துறையும்
 2852. executive authority~செயலாட்சி அதிகாரி, செயல் அதிகாரம்
 2853. executive committee~செயற்குழு
 2854. executive council~செயல் மன்றம், செயலாட்சி மன்றம்
 2855. executive officer~செயல் அலுவலர்
 2856. executive order~செயலாக்க ஆணை
 2857. executive petition~நிறைவேற்று விண்ணப்பம், செயற்படுத்து விண்ணப்பம்
 2858. executive staff~செயலாண் பணியாளர், செயலாட்சித்துறைப் பணியாளர்
 2859. exemplary~பின்பற்றத்தக்க, எடுத்துக் காட்டாகவுள்ள, முன்மாதிரியான
 2860. exemption~விதிவிலக்கு, விலக்களிப்பு, நெறிவிளக்கு
 2861. exercise~பயிற்சி, உடற்பயிற்சி, பயிற்சிப் பாடம், பயிற்சிசெய்
 2862. exert~முயற்சிசெய், நெருக்கு
 2863. exertion~கடுமுயற்சி, நெருக்குதல்
 2864. exgratia payment~அருட்கொடையளிப்பு
 2865. exhaust~புறம்போக்கி, வெளியேற்றம், வெளியேற்று, பயன்படுத்தித் தீர், சோர்வடை
 2866. exhibit~காட்சிப்பொருள், சான்றுப் பொருள், சான்றாவணம், காட்சிக்கு வை, ஆய்வுக்கு முன் வை
 2867. exhibition~பொருட்காட்சி, கண்காட்சி
 2868. exhumation~(பிணத்தைத்) தோண்டி எடுத்தல்
 2869. exigence~உடனடித்தேவை, நெருக்கடிநிலை
 2870. exile~நாடுகடத்தப்பட்டவர், நாடுகடத்தல், நாடுகடத்து
 2871. existence~நிலவுகை, உளதாம் தன்மை, பிழைப்பு, உள்ளவை
 2872. existing~நிலவும், நடப்பில் உள்ள, வாழ்கின்ற
 2873. exit~வெளிச்செல் வழி, வெளிச்செல்
 2874. ex-officio~அலுவல்வழி, அலுவல்சார்
 2875. ex-officio member~பதவிவழி உறுப்பினர், அலுவல்வழி உறுப்பினர்
 2876. ex-officio president~பதவிவழித் தலைவர், அலுவல்வழித் தலைவர்
 2877. exonerate~குற்றச்சாட்டினின்று விடுவி, குற்றமில்லையெனத் தெளிவுபடுத்து
 2878. exoneration~குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுப்பு, பழியினின்று விடுதலை
 2879. exorbitant~வரம்பிகந்த, அளவுகடந்த, மிகையான
 2880. exotic~அயற்பண்புடைய, கவர்ச்சியுடைய, விந்தையான
 2881. expansion~விரிவு, விரிவாக்கம்
 2882. ex-parte~ஒருதலையான, ஒருசார்பான
 2883. expatriate~நாடுகடத்தப்பட்டவர், நாடுகடத்து
 2884. expedient~தகுமுறை, உகந்த
 2885. expeditious~விரைவார்ந்த, செயல்விரைவுடைய
 2886. expel~வெளியேற்று, நீக்கு
 2887. expenditure~செலவினம், செலவு
 2888. expenditure statement~செலவின விளக்க அறிக்கை
 2889. expense~செலவு, இழப்பு, செலவுத்தொகை
 2890. expensive~விலைமிகு, விலையுயர்ந்த, ஊதாரித்தனமான
 2891. experience~பட்டறிவு, நேருணர்வு, (அனுபவம்), நுகர், துய்த்துணர், பட்டறி
 2892. experiment~செய்முறை, தேர்வாய்வு
 2893. expert~வல்லுநர், திறவோர், தனித்திறனாளர்
 2894. expert opinion~வல்லுநர் கருத்து
 2895. expiry~காலமுடிவு, காலக்கழிவு, இறப்பு, காலஎல்லைக் கடப்பு
 2896. explain~விளக்கு, விரித்துரை
 2897. explanation~விளக்கம்
 2898. explanatory note~விளக்கக் குறிப்பு
 2899. explicit~தெளிவான, விளக்கமான, வெளிப்படையான
 2900. exploitation~சுரண்டல், தன்னலப்படுத்தல்
 2901. exploration~தேட்டம், முற்றாய்வு, புத்தாய்வு
 2902. explosion~வெடித்தல், வெடிப்பொலி
 2903. explosive act~வெடிபொருள் சட்டம்
 2904. explosive licence~வெடிபொருள் உரிமம்
 2905. export~ஏற்றுமதி, ஏற்றமதிச் சரக்கு, ஏற்றுமதிசெய்
 2906. export duty~ஏற்றுமதித் தீர்வை,
 2907. export-import trade~ஏற்றுமதி இறக்குமதி வணிகம்
 2908. expose~மறையகற்று, வெளிப்படுத்து, வெளிக்கொணர்
 2909. express bus~விரைவுப்பேருந்து
 2910. express telegram~விரைவுத் தந்தி
 2911. express train~விரைவுத் தொடர்வண்டி
 2912. expropriation~பறித்தல், சொத்தெடுப்பு, உடைமை கவர்வு
 2913. expulsion~வெளியேற்றம், நாடுகடத்தல்
 2914. expunge~நீக்கு, அழி, அகற்று
 2915. extensive~விரிவான, பரந்தகன்ற, படர்ந்த, மிகுந்த
 2916. extent~பரப்பு, அளவு
 2917. exterior~புறம், புறத்தோற்றம், வெளிப்புற
 2918. external~புற, வெளி, வெளிப்புற
 2919. external affairs~வெளியுறவு
 2920. extinct~வழக்காறொழிந்த, தொடர்பற்றுப்போன
 2921. extinguish~அணை, அழி, தணிவி, அவி
 2922. extra~துணைநடிகர், மிகையான, மிகைப்படியானவர்
 2923. extra curricular activities~பாடத்திட்டம்சாராச் செயல்கள்
 2924. extra territorial jurisdiction~புற நிலவரை ஆட்சியெல்லை
 2925. extract~உறைசத்து, வடிசாறு, பொழிப்பு, பிழிவு, பிழிந்தெடு
 2926. extraction~சாறு, பிழிவு, பொழிப்பு, இனக்கூறு
 2927. extradition~(குற்றவாளியை) அயல்நாட்டிடம் ஒப்புவிப்பு, கடத்தல் மீட்டொப்படைப்பு
 2928. extra-judicial~சட்டமுறைக்குப் புறத்தான
 2929. extraneous~தொடர்பற்ற, புறம்பான
 2930. extraordinary~சிறப்பான, தனிப்பட்ட, வியத்தகு
 2931. extraordinary expenditure~இயல்கடந்த செலவினம்
 2932. extraordinary gazette~சிறப்பு அரசிதழ்
 2933. extraordinary leave without allowance~படிகளற்ற மிகை விடுப்பு
 2934. extraordinary pension~சிறப்பு ஓய்வூதியம்
 2935. extraordinary powers~சிறப்பு அதிகாரங்கள்
 2936. extravagancy~ஊதாரித்தனம், வீண்செலவு
 2937. extravagant~கழிமிகையான, வரம்பிகந்த, ஊதாரித்தனமான
 2938. eye sketch~நோக்க உருவரைவு
 2939. eye-opener~கண்திறப்பாளர், தெளிவூட்டி
 2940. fabric~துணி
 2941. fabricate~கோத்திணை, பூட்டு, இட்டுக்கட்டு கட்டமை, புனைந்து கட்டு
 2942. fabulous~மிகச்சிறந்த, நம்பவொண்ணா
 2943. face value~பார்வை மதிப்பு, முகமதிப்பு
 2944. facial expression~முகக்குறிப்பு
 2945. facilitate~எளிதாக்கு, வசதிசெய்
 2946. facility~வசதி, வாய்ப்புநலன்
 2947. facsimile~உருவ நேர்படி, ஒப்பு நேர்படி
 2948. facsimile signature~கையொப்ப நேர்படி, நேர்படி உருப்பகர்ப்பு
 2949. fact~பொருண்மை, மெய்மை, உண்மை
 2950. faction~அணி, கூறு, தன்னலக்கும்பல்
 2951. factor~கூறு, காரணி, ஆக்கக்கூறு, துணைக்கூறு
 2952. factories act~தொழிலகச் சட்டம், தொழிற்சாலைச் சட்டம்
 2953. fag-end of the year~ஆண்டு முடியும் தறுவாய்
 2954. failure of justice~நீதி தவறுகை
 2955. failure to report~அறிவிக்கத் தவறுகை
 2956. fair~சந்தை, விழாக்காட்சி, அழகான, நேர்மையான, செவ்வையான
 2957. fair copy~செம்மைப்படி
 2958. fair play~நேர்நடத்தை, நடுவுநிலை கோடாமை
 2959. fair price shop~நியாயவிலைக் கடை, நயன்விலைக் கடை
 2960. fair sex~பெண்டிர், பெண்பாலர்
 2961. faithful~உண்மையான, நேர்மையான
 2962. fake~போலித்தனம், போலி, கள்ள, போலச்செய்
 2963. false claim~தவறான உரிமை கோரிக்கை
 2964. false evidence~பொய்ச்சான்று
 2965. false personation~ஆள்மாறாட்டம்
 2966. falsification~பொய்ப்பித்தல், மாறாட்டம், ஏமாற்று
 2967. falsification of accounts~பொய்க்கணக்கு எழுதுதல்
 2968. falsification of records~பொய்ப்பதிவுரு அமைத்தல்
 2969. familiar~மிகத்தெரிந்த, நெருக்கமான
 2970. family allowance~குடும்பப் படி
 2971. family benefit fund~குடும்பக் காப்பு நிதி, குடும்ப நல நிதி
 2972. family benefit scheme~குடும்பக் காப்புத் திட்டம்
 2973. family pension~குடும்ப ஓய்வூதியம்
 2974. family planning~குடும்பநலத் திட்டம்
 2975. famine~பஞ்சம், கருப்பு, வற்கடம்
 2976. famine relief~பஞ்ச இடருதவி
 2977. famine relief programme~பஞ்ச இடருதவித் திட்டம்
 2978. fanatic~விடாப்பிடியர், வெறியர், வெறியார்ந்த
 2979. fancy goods~பகட்டுப் பொருட்கள்
 2980. far-reaching~மிகப்பரவலான, பரந்த செயல் விளைவுடைய
 2981. fasali~வருவாய்த்துறை ஆண்டு
 2982. fasting~உண்ணாமை, உண்ணாநோன்பு
 2983. fatal~சாவுக்குரிய, இறப்பிற்குரிய, அழிவார்ந்த, முடிவான
 2984. fathom~மெட்டு, ஆறடி ஆழ அலகு
 2985. favour~சலுகை, சார்வுப்பயன், உதவி, வசதி
 2986. favourable order~சார்வான ஆணை
 2987. favourable season~தகுந்த பருவம், உகந்த பருவம்
 2988. fax~தொலைநகலி, தொலைநகல்
 2989. feasible~இயலக்கூடிய, செய்யத்தக்க, நடைபெறக்கூடிய, செயலெளிமையுள்ள
 2990. feature~தோற்றம், சிறப்பியல், முதன்மை, திரைப்படம், பங்குகொள்
 2991. federal government~கூட்டரசு, கூட்டிணை அரசு
 2992. federation~இணையம், கூட்டுப் பேராட்சி, கூட்டமைப்பு
 2993. fee~கட்டணம், ஊதியம்
 2994. fee remission~கட்டணத் தள்ளுபடி
 2995. fees for stamping~முத்திரைக் கட்டணம்
 2996. felicitate~வாழ்த்து, பாராட்டு, மகிழ்ச்சிதெரிவி
 2997. felicity of expression~சொற்றிறன், உரைத்திறன்
 2998. fellowship~தோழமை, கூட்டுணர்வு, ஆய்வுதவித் தொகை
 2999. fencing~வேலியமைப்பு
 3000. fend~காத்தமை, கவனி, சரிப்படுத்து
 3001. fermentation~நொதித்தல், பொங்குதல், கொந்தளிப்பு
 3002. ferocious~கடுஞ்சினமான, கொடிய, முரட்டுத்தனமான
 3003. ferrule~பூண், இணைப்புச்சுரை
 3004. ferry~தோணி, தோணித்துறை, தோணிசெலுத்து
 3005. fertile~வளமான, செழிப்பான, இனப்பெருக்கமிக்க
 3006. fertilization~வளமாக்கல், கருவுறச்செய்தல்
 3007. fertilizer~உரம், எரு
 3008. festival advance~விழா முன்பணம்
 3009. few~சில, குறைவான
 3010. fibre~நார், இழை
 3011. fibre-optics~இழையாடி இயல்
 3012. fidelity~நம்பிக்கை, நம்பகம்
 3013. fidelity bond~நம்பிக்கைப் பிணைமுறி
 3014. field~நிலம், புலம், களம், வயல், பங்குபெறச் செய், களத்தில் இறக்கு
 3015. field assistant~களப்பணி உதவியாளர்
 3016. field boundary~புல எல்லை
 3017. field events~கள நிகழ்ச்சிகள், கள விளையாட்டுகள்
 3018. field measurement book~புல அளவைச் சுவடி, கள அளவைச் சுவடி
 3019. field officer~கள அலுவலர்
 3020. field register~புலப் பதிவேடு, களப் பதிவேடு
 3021. field sketch~புல உருவரைப் படம்
 3022. field staff~களப் பணியாளர்
 3023. field stone~புல எல்லைக்கல்
 3024. figure~உருவம், தோற்றம், எண் இலக்கம்
 3025. filament~இழை, படலம்
 3026. file~அரம், கட்டு, கோப்பு, ஆள் அணிவரிசை
 3027. file disposal~கோப்பு முடிவு
 3028. file pad~கட்டு அட்டை, கோப்பு அட்டை
 3029. filing~கோத்தல், பதித்தல், அராவுதல்
 3030. filing fees~தாக்கல் கட்டணம்
 3031. filing of index slips~அட்டவணைச் சீட்டுகளைக் கோத்தல்
 3032. filing of records~பதிவுருக்களைக் கோத்து வைத்தல்
 3033. film~மென்படலம், திரைப்படம், படச்சுருள், மென்தகடு, படமெடு
 3034. filmsy~மெலிந்த, நொய்தான
 3035. filter point~வடிமுனைக் குழாய்
 3036. final bill~இறுதிப்பட்டி
 3037. final decree~இறுதித் தீர்ப்பாணை
 3038. final order~இறுதி ஆணை
 3039. final payment~இறுதி வழங்கல், இறுதிக் கொடுப்பு, இறுதிச் செலுத்தம்
 3040. final withdrawal~இறுதிப் பெறுகை
 3041. finance~நிதி, நிதியகம், நிதிஉதவு
 3042. finance bill~நிதிச் சட்ட முன்வரைவு
 3043. finance committee~நிதிக்குழு
 3044. finance department~நிதித்துறை
 3045. financial~நிதி(சார்)
 3046. financial adjustment~நிதி சரிக்கட்டல்
 3047. financial administration~நிதி நிருவாகம்
 3048. financial agreement~நிதி உடன்படிக்கை, நிதி உடன்பாடு
 3049. financial aspect~நிதி நோக்கு
 3050. financial bill~நிதிநிலைக்குரிய சட்டவரைவு
 3051. financial code~நிதி விதித்தொகுப்பு
 3052. financial commission~நிதி ஆணையம்
 3053. financial control~நிதிக் கட்டுப்பாடு
 3054. financial corporation~நிதிக் கழகம்
 3055. financial emergency~நிதி நெருக்கடி
 3056. financial implication~நிதிச் செலவீடு, நிதி விளைவு
 3057. financial investment corporation~நிதி முதலீட்டுக் கழகம்
 3058. financial irregularity~நிதி முறைகேடு
 3059. financial liability~நிதிப் பொறுப்பு
 3060. financial limits~நிதி வரம்புகள்
 3061. financial manipulations~நிதி கையாளுகை
 3062. financial obligations~நிதிக் கடப்பாடுகள்
 3063. financial outlay~நிதி முதலீடு
 3064. financial position~நிதி நிலை
 3065. financial powers~நிதி அதிகாரங்கள்
 3066. financial propriety~நிதி ஒழுங்கு, நிதித் தகவு
 3067. financial resources~நிதி வளங்கள்
 3068. financial sanction~நிதி ஒப்பளிப்பு
 3069. financial statement~நிதிநிலை அறிக்கை
 3070. financial stringency~நிதித் தட்டுப்பாடு
 3071. financial year~நிதியாண்டு
 3072. fine~தண்டம், ஒறுப்புக் கட்டணம், நேர்த்தியான, உயர்ந்த, மிகமெல்லிய, கவின்
 3073. fine arts~கவின் கலைகள், நுண்கலைகள்
 3074. fire~தீ, தீயிடு, சுடு
 3075. fire accident~தீ நிகழ்வு, தீ (விபத்து)
 3076. fire alarm~தீ எச்சரிக்கை, தீ அலறி
 3077. fire brigade~தீயணைப்புப் படை
 3078. fire-arms~சுடு படைக்கலங்கள்
 3079. fire-bricks~உலைச் செங்கல், தீக்காப்புச் செங்கல்
 3080. fire-engine~தீயணைப்பு ஊர்தி
 3081. fire-escape~தீக்காப்புத் தப்பு வழி
 3082. fire-extinguisher~தீயணைப்பான்
 3083. fire-insurance~தீயீட்டுறுதி, தீ நேர்வுக் காப்பீடு
 3084. fireproof~தீத்தடுப்பு, தீக்காப்பு
 3085. firewood~விறகுக்கட்டை
 3086. fireworks~வாணவெடி
 3087. fire-worship~தீ வழிபாடு
 3088. firing order~சுடு ஆணை
 3089. firka~குறுவட்டம், உள்வட்டம்
 3090. firm~கூட்டு வாணிக நிலையம், நிறுவனம், அசையாத, மாறாத
 3091. first aid~முதலுதவி
 3092. first aid box~முதலுதவிப் பெட்டி
 3093. first aid centre~முதலுதவி நிலையம், முதலுதவி மையம்
 3094. first copy~முதற்படி, முதல் நகல்
 3095. first crop~முதல் விளைச்சல், முதல் (போகம்)
 3096. first information~முதல் செய்தி, முதல்(தகவல்)
 3097. first information report~முதற் செய்தி அறிக்கை
 3098. first payment~முதல் அளிப்பு, முதல் கொடுப்பு
 3099. first-offender~முதன்முறைக் குற்றவாளி
 3100. fiscal year~நிதியாண்டு
 3101. fish culture~மீன்வளர்ப்பு
 3102. fish farm~மீன் பண்ணை
 3103. fish plate~தண்டவாள இணைப்புக் கட்டை
 3104. fish preservation~மீன்பதனம்
 3105. fishermen co-operative society~மீனவர் கூட்டுறவுச் சங்கம்
 3106. fishery~மீன்பிடி துறை, மீன் துறை, மீன் பண்ணை
 3107. fishery research~மீன்வள ஆராய்ச்சி
 3108. fishery right~மீன்பிடி உரிமை
 3109. fishy~மீனொத்த, ஐயத்திற்குரிய
 3110. fission~அணுப்பிளப்பு
 3111. fitful~விட்டுவிட்டு இயங்கு
 3112. fitment~பொருத்தம், அறை நிலைக்கலன்கள்
 3113. fitness~தகுதி, பொருத்தமுடைமை
 3114. fitness certificate~தகுதிச் சான்றிதழ்
 3115. fitter~பொருத்துநர்
 3116. fitting~சரியான, பொருந்திய, ஏற்ற, பொருத்தமைப்பு
 3117. fixation~பொருத்தம், அறுதியிடல், மாறாநிலை
 3118. fixation of fair rent~நயன் வாடகை அறுதியிடல்
 3119. fixation of pay~ஊதியம் அறுதியிடல்
 3120. fixed assets~நிலை சொத்துகள்
 3121. fixed deposit~நிலை வைப்பு
 3122. fixed travelling allowance~அறுதியிட்ட பயணப்படி
 3123. fizzle out~தேய்ந்திறு, தோல்வியுறு, பிசுபிசுத்துப் போ
 3124. flag~கொடி
 3125. flag hoisting~கொடி ஏற்றல்
 3126. flag mast~கொடிக் கம்பம்
 3127. flag-day~கொடிநாள்
 3128. flagrant~வெளிப்படையான, பழிப்பூட்டுகின்ற
 3129. flash back~பழைய நினைவு, முன்நிகழ்வு ஞாபகம்
 3130. flash flood~திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு
 3131. flash news~உடனடிச் செய்தி
 3132. flash-light~பளீர் ஒளிவிளக்கு
 3133. flat rate~ஒரே விலைவீதம், ஒரேவிலை
 3134. flattery~முன்னிலைப் புகழ்ச்சி, மிகைப் பாராட்டு, போலிப் புகழ்ச்சி
 3135. flee~ஓடிப்போ, தப்பியோடு
 3136. fleet~கப்பற்படைத் தொகுதி, தொகுதி
 3137. fleet owner~பேருந்துத் தொகுதி உரிமையாளர்
 3138. flexible~நெகிழ்வான, வளையத்தக்க, துவள்கின்ற
 3139. flick~சுண்டுதல், தெறித்தல், சொடுக்கு, சுண்டு
 3140. flicker~விட்டு விட்டெரி, மின்மினு
 3141. flight~வானூர்திப் பயணம், வான் செலவு
 3142. floating capital~நடை முதல்
 3143. floating population~வந்துசெல் மக்கள்தொகை
 3144. flood control~வெள்ளக் கட்டுப்பாடு
 3145. flood gate~வெள்ளமடை, வெள்ள வாரி
 3146. flood light~மிகு ஒளிவிளக்கு
 3147. floor~தரை, தளம், அடித்து வீழ்த்து, தளமிடு
 3148. floor area~தளப்பரப்பு
 3149. floor price~அடிநிலை விலை, ஆக்கவிலை
 3150. fluctuation~ஏற்ற இறக்கம், ஊசலாட்டம், தடுமாற்றம்
 3151. fluency~தடையின்மை, ஒழுங்கு, ஆற்றொழுக்கு, சொல்லோட்டம்
 3152. flush out latrine~நீரடிக் கழிப்பிடம்
 3153. fly leaf~குறிச்சீட்டு, அடையாளச் சீட்டு
 3154. fly -over~மேம்பாலம்
 3155. foam~நுரை
 3156. focul point~குவி மையம்
 3157. focus~குவியம், ஒருமுகப்படுத்து
 3158. fodder~தீனி, தீவனம்
 3159. fog~மூடுபனி
 3160. foil~இதழ், மென்தகடு, தோல்வியுறச்செய்
 3161. fold~மடிப்பு, பட்டி, மடக்கு, மடி
 3162. folder~மடிப்பு, மடிப்புத் தாள்
 3163. folio~இணைபக்கம், எதிரெதிர்ப் பக்கம்
 3164. follow~பின்தொடர், பின்பற்று, கூர்ந்து கவனி
 3165. follow suit~ஒத்துச் செயல்படு, பின்பற்றிச் செய்
 3166. follow up action~தொடர் நடவடிக்கை
 3167. follower~பின்பற்றுபவர்
 3168. folly~மடமை, அறிவிழிவு, மூட எண்ணம், மூடப்பழக்கம்
 3169. food adulteration~உணவுப்பொருள் கலப்படம்
 3170. food and agricultural organisation~உணவு வேளாண் நிறுவனம்
 3171. food control~உணவுக் கட்டுப்பாடு
 3172. food corporation of india~இந்திய உணவுப்பொருள் கழகம்
 3173. food crop~உணவுப் பயிர்
 3174. food habits~உணவுப் பழக்கங்கள்
 3175. food-stuff~உணவுப்பண்டம்
 3176. foolproof~தவறுக்குள்ளாகாத, தவறு ஏற்பட வாய்ப்பில்லாத
 3177. foolscap paper~முழுத்தாள்
 3178. foot~பாதம், காலடி
 3179. foot bridge~நடைபாலம்
 3180. foot path~நடைபாதை
 3181. foot-note~அடிக்குறிப்பு
 3182. footrest~காலடி தாங்கி, காலடி மனை
 3183. footstep~அடிச்சுவடி, அடிச்சுவடு
 3184. footwear~காலணிகள்
 3185. for and against~ஏற்பும் எதிர்ப்பும், சார்ந்தும் எதிர்த்தும்
 3186. for official use~அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கு
 3187. for orders~ஆணைக்காக, ஆணைக்கு
 3188. for personal attention~நேர்முகப் பார்வைக்கு, நேர்முகக் கவனத்திற்கு
 3189. for ready reference~உடன் பார்வைக்காக
 3190. forbid~தடு, தடைசெய், உரிமை மறு
 3191. force~படை, வலிமை, விசை, வற்புறுத்து
 3192. forceps~பற்றுக் குறடு
 3193. forecast~முன்கணிப்பு, முன்னுணர்ந்துரை
 3194. forecast of expenditure~செலவின முன்மதிப்பீடு
 3195. forefeit one’s bail~பிணை இழத்தல்
 3196. forefeit the right~உரிமை இழ
 3197. forefeiture~தண்ட இழப்பு, பறிமுதல், ஒறுப்புத்தொகை
 3198. forehead~நெற்றி, நுதல்
 3199. foreign~அயல், வெளிநாட்டுக்குரிய
 3200. foreign collaboration~அயல்நாட்டு இணைவாக்கம்
 3201. foreign employer~அயல்நாட்டுப் பணியளிப்பவர்
 3202. foreign exchange~அயற் செலாவணி
 3203. foreign liquor~அயல்நாட்டு மதுவகை
 3204. foreign service~அயல்துறைப் பணி
 3205. foreign sevice conditions~அயல்துறைப் பணி வரையறைகள்
 3206. foreigner~வெளிநாட்டவர், அயல்நாட்டவர்
 3207. foreman~முதலாள், முகவர்
 3208. foremost~மிகமுக்கியமான, மிகச்சிறப்பான, மிகமுற்பட்ட
 3209. forenoon(fn)~முற்பகல் (மு.ப)
 3210. fore-runner~முன்னோடி, முன்னறி குறி
 3211. forest college~கானியல் கல்லூரி
 3212. forest guard~கானகக் காவலர்
 3213. forest range office~கானகக் சரக அலுவலகம்
 3214. forest revenue~கானக வருவாய்
 3215. forest road~காட்டுச் சாலை
 3216. forestall~முன்தடு
 3217. foreword~முன்னுரை, பாயிரம், புறவுரை
 3218. forfeit~இழ, விட்டுக்கொடு
 3219. forged document~போலி ஆவணம், பொய் ஆவணம்
 3220. forged signature~போலி ஒப்பம், பொய் ஒப்பம்
 3221. forgery~பொய்க் கையெழுத்து
 3222. forget~மற
 3223. forgive~பிழைபொறு, மன்னித்துவிடு, பொறுத்தருள்
 3224. forgo~துற, கைவிடு, விட்டுவிடு
 3225. fork~முட்கரண்டி, கவைக்கோல், மண்வாரி
 3226. forlorn~கைவிடப்பட்ட, நம்பிக்கையற்ற
 3227. form~உருவம், படிவம், வகுப்பு, வகுத்தமை
 3228. form of address~உரைமுறை, விளிமுறை
 3229. form proof~அச்சகப் பார்வைப் படி
 3230. formal~முறையான, முறைசார்
 3231. former~முன்னாள், முந்தைய
 3232. formidable~வலிமைமிக்க, அஞ்சத்தக்க, எதிர்த்து நிற்கமுடியாத
 3233. formula~வாய்பாடு
 3234. formulate~முறைப்படுத்து, வடிவமை
 3235. forsake~விட்டுவிடு, கைவிடு, துற, புறக்கணி
 3236. fort~கோட்டை, எயில்
 3237. forte~தனித்தன்மை, வன்மைக்கூறு, உரத்த
 3238. forth~முன், முன்னே
 3239. forthcoming~அடுத்துவரும், வரவிருக்கின்ற
 3240. fortnightly diary~அரைத்திங்கள் அலுவல் குறிப்பு
 3241. fortnightly progress report~இரு(வார)முன்னேற்ற அறிக்கை, அரைத்திங்கள் முன்னேற்ற அறிக்கை
 3242. fortnightly report~அரைத்திங்கள் அறிக்கை
 3243. fortstgeorge gazette~தமிழ்நாடு அரசிதழ்
 3244. fortune teller~குறிசொல்பவர், வருவதுரைப்போர்
 3245. forum~அவை, மன்றம்
 3246. forward~முன்னோக்கிய, முன்னேறிய, மேலனுப்பு, அனுப்பு
 3247. forwarded for compliance~வேண்டியவாறு செயற்படுத்த மேலனுப்பப்படுகிறது
 3248. forwarded for disposal~தீர்விற்காக மேலனுப்பப்படுகிறது
 3249. forwarding endorsement~மேலனுப்புக் குறிப்பு, மேற்குறிப்பு
 3250. foundation-stone~கால்கோள் கல், கடைக்கால் கல்
 3251. founder~நிறுவுநர்
 3252. foundry~வார்ப்பகம், வார்ப்பிடம்
 3253. fountain~ஊற்று, நீரூற்று
 3254. fountain-pen~தூவல், ஊற்றுப்பேனா
 3255. fox~நரி, சூழ்ச்சிக்காரன்
 3256. fraction~பகவு, பின்னம், கூறு, பகுதி, சிறுதுண்டு
 3257. fracture~உடைவு, (எலும்பு) முறிவு
 3258. fragment~முறிந்த துண்டு, உடைத்துத் துண்டுகளாக்கு
 3259. frame~சட்டம், அமைப்பு, உருவாக்கு, அமை
 3260. frame charges~குற்றச்சாட்டுகளைச் சுமத்து, குற்றச்சாட்டுகளைத் தொகுத்தமை
 3261. frame work~கட்டமைப்பு
 3262. franchise~வாக்குரிமை
 3263. frank~வெளிப்படையான, ஒளிவுமறைவற்ற
 3264. fraud~ஏமாற்று, வஞ்சனை, சூது, வஞ்சகன், (மோசடி)
 3265. fraudulent claim~ஏமாற்று உரிமை கோரிக்கை
 3266. fraudulent transaction~ஏமாற்று நடவடிக்கை
 3267. fraudulently~வஞ்சகமாக, சூதாக, (மோசடியாக)
 3268. free~விலையின்மை, (இலவசம்), கட்டற்ற, தன்னுரிமையுடைய, தளையறு, கட்டுநீக்கு
 3269. free and compulsory education~கட்டணமற்ற கட்டாயக் கல்வி
 3270. free bird~கட்டுப்பாடற்றவர்
 3271. free gift~பரிசு
 3272. free hold land~தீர்வை விலக்கப்பட்ட நிலம், இறையிலி நிலம்
 3273. free pass~கட்டணமற்ற நுழைவுச்சீட்டு
 3274. free port~தீர்வை இல்லாத் துறைமுகம்
 3275. free reading room~(இலவச) படிப்பகம், பொதுப் படிப்பகம்
 3276. free supply~(இலவச) வழங்கல், பொதுவழங்கல்
 3277. free transport facilities~(இலவச) போக்குவரத்து வசதிகள், கட்டணமில்லாப் போக்குவரத்து வசதிகள்
 3278. freedom~தன்னுரிமை, விடுதலை, உரிமை
 3279. freedom fighters’ pension~விடுதலை வீரர் ஒய்வூதியம்
 3280. freedom of religion~சமய உரிமை
 3281. freedom of speech~பேச்சுரிமை
 3282. freedom of the press~எழுத்துரிமை
 3283. free-hand~முழுஉரிமை, தடையில்லா உரிமை
 3284. freehold~இறையிலி நிலம்
 3285. free-trade~தடையிலா வணிகம், வரிக்கட்டுப்பாடற்ற வணிகம்
 3286. fresh~புதிய
 3287. friction~உராய்வு, முரண்பாடு, பிணக்கு
 3288. frigidaire~குளிர்பதனப் பெட்டி
 3289. fringe~ஒரம், விளிம்பு
 3290. frisk~துள்ளு, குதி
 3291. frivolous~சிறுமையான, எண்மையான, விளையாட்டுத்தனமான (அற்பமான)
 3292. from time to time~அவ்வப்போது
 3293. frontier~எல்லைப்புறம்
 3294. fruit canning unit~பழப் பதனகம்
 3295. fruitful~பயனுள்ள, நற்பயனளிக்கும், செழிப்பான
 3296. frustration~மனஉளைப்பு, எண்ணக் குலைவு
 3297. fuel~எரிபொருள்
 3298. fuel consumption~எரிபொருள் நுகர்வளவு
 3299. fugitive~தப்பிஓடுபவர்
 3300. fulfil~நிறைவேற்று, நிறைவுசெய்
 3301. fulfilment~நிறைவு, நிறைவேற்றம்
 3302. full~முழுமை, நிறைவு, நிறைவான, நிறைந்த
 3303. full bench~முழு ஆயம்
 3304. full time servant~முழுநேரப் பணியாளர்
 3305. full time work~முழுநேர வேலை
 3306. fumble~தடுமாற்றம், தட்டித் தடவு, தடுமாறு
 3307. fume~ஆவி, மனக்குமுறல், சீற்றம்
 3308. functionary~அலுவலர், பணித்துறை மேலாளர்
 3309. fund~நிதி, நிதியளி
 3310. fundamental~அடிப்படை
 3311. fundamental rights~அடிப்படை உரிமைகள்
 3312. fundamental rules~அடிப்படை விதிகள்
 3313. fundamentalist~மாறா மரபுக் கோட்பாட்டாளர்
 3314. fungicide~பூஞ்சைக்கொல்லி
 3315. furnace~உலை, உலைக்களம்
 3316. furnish~அளி, கொடு, அமைத்துக்கொடு
 3317. furnishings~பயன்தரு அறை அமைவுகள்
 3318. furniture~அறைக்கலன்கள்
 3319. furore~ஆரவாரம், பரபரப்பு, பற்றார்வ வெறி, கம்பலை
 3320. furrow~உழுசால், செல்தடம், வடு, உழு
 3321. further~மேலும், இனியும், மேற்கொண்டு, ஊக்கமூட்டு
 3322. fuse~உருகிழை, உருக்கி இளக்கு
 3323. fuss~அமளி, வெற்று ஆர்ப்பரிப்பு
 3324. futile~பயனற்ற, சிறுமையான, அற்ப
 3325. futility~பயனின்மை
 3326. future~எதிர்காலம், வருங்காலம்
 3327. gaaurd of honour~மதிப்பளி அணிவகுப்பு
 3328. gabble~பிதற்றல், உளறல், உளறு
 3329. gadget~கருவித்தொகுதி
 3330. gag~வாயடை, வாய்ப்பூட்டிடு, ஏமாற்று
 3331. gain~ஈட்டம், பலன், ஊதியம், பெறு, ஈட்டு
 3332. gala~கொண்டாட்டம், மகிழ்வு
 3333. galley proof~முதல்பார்வைப் படி, செம்மையிலா மெய்ப்பு
 3334. game~விளையாட்டு, வேட்டை, ஆட்டம்
 3335. game licence~வேட்டை உரிமை
 3336. game rules~வேட்டை விதிகள், ஆட்ட விதிகள்
 3337. gamekeeper~வேட்டைக் காட்டுக் காவலர், காட்டுயிர்க் காவலர்
 3338. gaming house~சூதாடு மனை
 3339. gang~கூட்டுக்குழு, குழு, வேலையாட்களின் தொகுதி
 3340. gang mazdoors~தொகுதி வேலையாட்கள்
 3341. gantry~தாங்கமைப்பு, தாங்குச்சட்டம்
 3342. gaol~சிறை, காவற்கூடம்
 3343. gap~இடைவெளி, பிளவு, இடையீடு
 3344. garbage~குப்பை, கூளம்
 3345. garden crop~தோட்டப்பயிர்
 3346. garden land~தோட்டக்கால், தோட்ட நிலம்
 3347. gathering~கூட்டம், திரட்டு
 3348. gazette~அரசிதழ், செய்தித் திரட்டிதழ், பணித்துறை வெளியீடு
 3349. gazette extraordinary~சிறப்பு அரசிதழ்
 3350. gazetted assistant~அரசிதழ் பதிவுபெற்ற உதவியாளர்
 3351. gazetted officer~அரசிதழ் பதிவுபெற்ற அலுவலர்
 3352. gazetteer~செய்தி விளக்கச் சுவடி, கருப்பொருள் களஞ்சியம்
 3353. gelatin~ஊன்பசை வெடிமருந்து
 3354. gem clips~தாள் பிடிப்பி
 3355. genaral administration~பொதுஆட்சி
 3356. genealogy~கால்வழி, குடிமரபு, வழி ஆய்வு
 3357. general~பொது, படைப் பெருந்தலைவர்
 3358. general body~பொதுக்குழு
 3359. general clauses act~பொது வகையங்கள் சட்டம்
 3360. general education~பொதுக்கல்வி
 3361. general fund account~பொது நிதிக் கணக்கு
 3362. general hospital~பொது மருத்துவமனை
 3363. general information register~பொது செய்திக் குறிப்பேடு
 3364. general knowledge~பொது அறிவு
 3365. general order~பொது ஆணை
 3366. general power of authority~பொது அதிகார அளிப்பாவணம்
 3367. general provident fund~பொது வருங்கால வைப்புநிதி
 3368. general remarks~பொதுக் குறிப்புரைகள்
 3369. general review~பொது ஆய்வு
 3370. genetic code~மரபணுக் குறிமுறை
 3371. genuine~மெய்யான, உண்மையான, தூயதான
 3372. geographical divisions~நிலவியற் பிரிவுகள்
 3373. geography~புவிப்பரப்பியல்
 3374. geology~பு(வி)யியல்
 3375. geometry~வடிவஇயல்
 3376. germ~நோய் நுண்ணுயிரி
 3377. germicide~நுண்ணுயிர்க்கொல்லி
 3378. germination~முளைத்தல், அரும்புதல்
 3379. gift~பரிசில், கொடை, அன்பளிப்பு
 3380. gist~சாரம், சுருக்கம், வடிகூறு, உரம்
 3381. glamour~கவர்அழகு, கவர்ச்சி
 3382. glance~மேலோட்டப்பார்வை, மேனோக்கு, கண்ணோட்டம்
 3383. globe~கோளம், உலகு
 3384. glossary~அருஞ்சொல் திரட்டு, அருஞ்சொல் அகரமுதலி
 3385. glue~ஒட்டுப்பசை, பிசின், பசை, பசைகொண்டொட்டு
 3386. glycerine~கிளிசரின், கண்ணீர்பெருக்கி
 3387. goad~தூண்டுகோல், தார்க்கோல், தூண்டு, விரைவுபடுத்து
 3388. go-ahead~மேலே தொடர்ந்துசெய், மேலே தொடர்
 3389. godown~கிடங்கு
 3390. godown keeper~கிடங்குப் பொறுப்பாளர்
 3391. good behaviour~நன்னடத்தை, நல்லொழுக்கம்
 3392. good debt~வருங்கடன், மீள்நிலைக் கடன்
 3393. good service~நற்பணி
 3394. goods train~சரக்குத் தொடர்வண்டி
 3395. goods vehicle~சரக்கு ஊர்தி
 3396. goodwill~நற்பெயர், நல்லெண்ணம்
 3397. gorgeous~கண்கவர், மிகஅழகான
 3398. gossip~அலர், வம்பளப்பு
 3399. gout~கீல்நோய், மூட்டுநோய்
 3400. govern~ஆள், ஆட்சிசெய்
 3401. governing body~ஆட்சிக்குழு, ஆளுகைக்குழு
 3402. government~அரசாங்கம்
 3403. government contribution~அரசுப் பங்களிப்பு
 3404. government estate~அரசினர் தோட்டம்
 3405. government farm~அரசுப் பண்ணை
 3406. government gazette~அரசாணையிதழ்
 3407. government grant~அரசு நன்கொடை (நல்கை)
 3408. government guarantee~அரசுப் பொறுப்புறுதி
 3409. government maternity hospital~அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை
 3410. government museum~அரசு அருங்காட்சியகம்
 3411. government opthalmic hospital~அரசுக் கண் மருத்துவமனை
 3412. government order~அரசாணை
 3413. government pleader~அரசு வழக்குரைஞர்
 3414. government press~அரசு அச்சகம்
 3415. government promisory note~அரசுக் கடனுறுதிச் சீட்டு
 3416. government security~அரசுப் பிணையம்
 3417. government servants’conduct regulations~அரசுப் பணியாளர் நடத்தை நெறிமுறைகள்
 3418. government servants’conduct rules~அரசுப் பணியாளர் நடத்தை விதிகள்
 3419. government service~அரசுப் பணி
 3420. government subsidy~அரசு உதவித்தொகை
 3421. government suits register~அரசு வழக்குப் பதிவேடு
 3422. government technical examination~அரசுத் தொழில்நுட்பத் தேர்வு
 3423. governor~ஆளுநர்
 3424. grace~அழகு, சிறப்புச்செய், அருள்
 3425. grace period~நயப்புக் காலஅளவு, சலுகை காலம்
 3426. gracious~அருளுடைய
 3427. gradation~தரப்படுத்தல்
 3428. grade~தரம், தரநிலை, தரப்படுத்து
 3429. grade certificate~தரநிலைச் சான்றிதழ், படிநிலைச் சான்றிதழ்
 3430. gradual~படிப்படியான
 3431. graduate~பட்டம்பெற்றவர்
 3432. graduate constituency~பட்டம்பெற்றோர் தொகுதி
 3433. graft~ஒட்டுச்செடி, ஒட்டுமுறை, ஏமாற்றுவேலை, கையூட்டு
 3434. grain~கூலம், துகள், மிகச்சிறுஅளவு
 3435. grammar~இலக்கணம்
 3436. granary~கூலக் களஞ்சியம், குதிர்
 3437. grand~மிகச்சிறந்த, மிகப்பெருமைவாய்ந்த
 3438. grand total~ஆகமொத்தம், தொகுமொத்தம்
 3439. grand trunk road~நீள் பெருஞ்சாலை, பெருவழிச்சாலை
 3440. granite~கருங்கல்
 3441. granite chips~கருங்கற் சிறு சல்லி
 3442. granite metal~கருங்கற்சல்லி
 3443. grant~நன்கொடை, உதவித்தொகை, அளி, வழங்கு
 3444. grant in aid~உதவி நன்கொடை
 3445. grantee~கொடையளிக்கப்பட்டவர், கொடையடைந்தார்
 3446. granules~சிறுமணிகள், பரல்கள்
 3447. graph~கட்டவரைபடம், வரைகட்டம்
 3448. graph paper~வரைகட்டத் தாள்
 3449. graphic~வரைபட விளக்க
 3450. graphite~வன் கரிப்பொருள்
 3451. grasp~பிடிப்பு, பற்றல், பிடி, பற்று, புரிந்துகொள்
 3452. grass~புல்
 3453. grasshopper~வெட்டுக்கிளி
 3454. gratuity~பணிக்கொடை
 3455. grave~கல்லறை, கடுமையான, கொடிய, இடரார்ந்த
 3456. grave allegation~கடுஞ் சாட்டுரை
 3457. grave charge~கடுங் குற்றச்சாட்டு
 3458. grave yard~இடுகாடு, சுடுகாடு
 3459. gravel~சரளைக் கல்
 3460. gravel road~சரளைச் சாலை
 3461. gravitational force~ஈர்ப்புவிசை
 3462. grazing~மேய்ப்பு, மேய்ச்சல்
 3463. grease~மசகு, உயவு
 3464. greatful~நன்றியுள்ள
 3465. green fodder~பசுந்தீவனம்
 3466. green manure~தழை உரம், பசுந்தாள் உரம்
 3467. greenwich mean time~உலகப் பொது நேரம்
 3468. greeting~வாழ்த்து
 3469. grid~வலையிணைப்பு, மின்கட்டமைப்பு
 3470. grief~துயரம், கவலை
 3471. grievance~குறை, மனக்குறை
 3472. grievous injury~கொடிய உடலூறு, உயிரழி உடலூறு
 3473. grill~அளியடைப்பு, வலைத்தடுப்பு, (கிராதி)
 3474. ground rent~மனை வரி, மனைத் தீர்வை
 3475. ground water~நிலத்தடி நீர்
 3476. group~தொகுதி, குழு
 3477. group discussion~குழுக் கலந்தாய்வு
 3478. guardian~காப்பாளர், பாதுகாப்பாளர்
 3479. guess~ஊகம்
 3480. guest house~விருந்தினர் இல்லம், விருந்தகம்
 3481. guidance~வழிகாட்டல்
 3482. guide~வழிகாட்டி, வழிகாட்டு
 3483. guide book~வழிகாட்டேடு, வழிகாட்டி
 3484. guide lines~வழிகாட்டு நெறிகள்
 3485. guild~கழகம், மன்றம்
 3486. guild of service~நற்பணிக் கழகம்
 3487. gulf~வளைகுடா
 3488. gulity~குற்றமுள்ள
 3489. gum~பிசின், பசை, பல்லீறு
 3490. gum-bottle~பசைக்குப்பி, பிசின்குப்பி
 3491. gun~துமுக்கி, (துப்பாக்கி)
 3492. gun licence~துமுக்கி உரிமம், (துப்பாக்கி) உரிமம்
 3493. gunny bag~சணற்பை, (கோணிப்) பை
 3494. gur~வெல்லம்
 3495. gush~பீறிட்டுப் பெருகிவழிகின்ற
 3496. gymnasium~உடற்பயிற்சிக்கூடம்
 3497. gynaecology~மகளிர் நோய் மருத்துவயியல்
 3498. habeas corpus~ஆட்கொணர் பேராணை
 3499. habit~பழக்கம், பழக்க வழக்கம்
 3500. habitation~உறைவிடம், வாழிடம்
 3501. habitual~வழக்கமான
 3502. habitual offender~வழக்கமாய்க் குற்றஞ்செய்பவர், வாடிக்கைக் குற்றவாளி
 3503. haemorrhage~குருதிப்போக்கு
 3504. half yearly journal~அரையாண்டு இதழ்
 3505. half yearly return~அரையாண்டு அறிக்கை
 3506. half-sister~ஒன்றுவிட்ட உடன்பிறந்தாள்
 3507. hall~மண்டபம், மன்றம், கூடம்
 3508. hallmark~தரக்குறியீடு, அடையாள முத்திரை
 3509. halt~இடைத்தங்கல், நில், நிறுத்து
 3510. halt and go~நின்று செல்க
 3511. halting allowance~இடைத்தங்கற் படி
 3512. hamlet~சிற்றூர், தொட்டி
 3513. handbag~(மகளிர்) கைப்பை
 3514. handbook~கையேடு
 3515. hand-cuff~கைவிலங்கு
 3516. handful~கையளவு, சிறிதளவு
 3517. handhold~கைப்பிடிப்பு
 3518. handicap~இடையூறு, தடங்கல்
 3519. handicapped~ஊனமுற்றோர், ஊனமுற்ற
 3520. handicraft~கைவினை, கைவினைப்பொருள்
 3521. handingover charge~பொறுப்பு ஒப்புவித்தல்
 3522. handwriting expert~கையெழுத்தியல் வல்லுநர்
 3523. haphazard~நோக்கமின்றி, அரைகுறையான
 3524. harbouring the accused~குற்றவாளிக்குப் புகலிடமளித்தல்
 3525. hard-earned~வருந்திஈட்டிய, பாடுபட்டுப்பெற்ற
 3526. hardware~இரும்புப்பொருட்கள், வன்பொருள்
 3527. harijans~ஆதிதிராவிடர்
 3528. harsh~கடுமையான, இனிமையற்ற, இன்னாத, உறுத்தலான
 3529. hartal~கண்டன வேலைநிறுத்தம், கடையடைப்பு
 3530. harvest~கதிரறுப்பு, அறுவடை, பலன், அறுவடைசெய்
 3531. haste~விரைவு, பதற்றம், (அவசரம்)
 3532. hasten~விரைவுபடுத்து
 3533. havildar~படைத்துறை மேலாள்
 3534. havoc~பேரழிவு, சூறை
 3535. hawk~வல்லூறு, கூவி விற்பனைசெய்
 3536. hawker~கூவிவிற்பவர்
 3537. hazard~இன்னல், இடையூறு, தீங்கு, இடர்
 3538. head load~தலைச்சுமை
 3539. head of account~கணக்குத் தலைப்பு
 3540. head of department~துறைத்தலைவர், துறைத் தலைமை
 3541. head office~தலைமை அலுவலகம், தலைமையகம்
 3542. head quarters~பணித் தலைமையிடம், தலைமையகம்
 3543. heading~தலைப்பு, முன்னேறுதல்
 3544. headlight~முன்விளக்கு, முகப்புவிளக்கு
 3545. headline~தலைப்புச்செய்தி, தலைப்பு வரி
 3546. headlong~தலைகுப்புறப் பாய்கின்ற, தலைகீழான, கண்மூடித்தனமான
 3547. headwise~தலைப்புவாரியாக
 3548. heal~(புண்) ஆற்று, குணப்படு
 3549. health~உடல்நலம், நலம்
 3550. health and holiday resort~நல்வாழ்வு மற்றும் ஓய்வகம்
 3551. health centers~நல நிலையங்கள்
 3552. health-officer~நலத்துறை அலுவலர்
 3553. heap~குவியல், குவி
 3554. hearing~வழக்கு உசாவுகை, கேட்புரை, வழக்கு (விசாரணை), கேட்டுணர் வாய்ப்பு
 3555. hearing date~வழக்கு உசாவுகை நாள்
 3556. hearsay evidence~கேள்விநிலைச் சான்று, செவிவழிச் செய்திச் சான்று, கேள்விச் சான்று
 3557. heavy industries~பெருவகைத் தொழில்
 3558. heavy vehicle~(கனி) ஊர்தி, பெருஞ்சுமை ஊர்தி
 3559. heavy weight~மிகு எடை
 3560. heinous~கடுங்கொடிய, மிக வெறுக்கத்தக்க
 3561. heir~மரபுரிமையர், வழித்தோன்றல், வாரிசு
 3562. heir apparent~உறுதிநிலை மரபுரிமையர்
 3563. heir presumptive~இற்றைநிலை மரபுரிமையர்
 3564. helmet~தலைக்காப்பணி
 3565. hemp~சணல்நார்
 3566. henceforth~இதுமுதற்கொண்டு, இப்போதிருந்து
 3567. herald~பறைசாற்றுவோர், அறிவிப்போர், சாற்று, அறிவி
 3568. hereby~இதனால், இதன்மூலம், இதன்பயனாக
 3569. hereditary~மரபுரிமையான, மரபுவழியான
 3570. herewith~இத்துடன், இதனுடன்
 3571. heridity~மரபுவழி, கால்வழி
 3572. heritage~மரபுவழிச் சொத்து
 3573. hetrogeneous~பலபடித்தான, பல்வேறான கூறுகளைக்கொண்ட
 3574. high breed variety~உயர்கலப்பின வகை
 3575. high command~மேலிடம்
 3576. high commission~தூதரகம், உயர் ஆணையர் பணியகம்
 3577. high court~உயர் வழக்குமன்றம், உயர்(நீதி) மன்றம்
 3578. high court judge~உயர் வழக்குமன்ற நடுவர்
 3579. high ground~மேட்டுநிலம்
 3580. high road~நெடுஞ்சாலை
 3581. high school~உயர்நிலைப்பள்ளி
 3582. high school education~உயர்நிலைப்பள்ளிக் கல்வி
 3583. high seas~ஆழ்கடல்
 3584. high tide~உயர் ஓதம்
 3585. hill allowance~மலையிடப்பணிப் படி
 3586. hill station~மலைவாழிடம்
 3587. hill tribes~மலைவாழ் பழங்குடியினர்
 3588. hindrance~இடையூறு, தடை, தடங்கல்
 3589. hindu law~இந்து சட்டம்
 3590. hindu religious and charitable endowment department~இந்து சமய அறநிலைய ஆட்சித்துறை
 3591. hire purchase scheme~தவணைமுறை வாங்குத் திட்டம்
 3592. his exellency~மேதகு
 3593. hitch~சிக்கல், முடிச்சு, முட்டு, திடீர் உந்தல், உயர்த்து
 3594. hitch-hike~இடைவழி ஊர்தி இரவல் பயணம்
 3595. hitherto~இதுவரை, இந்நேரம்வரை
 3596. holy~தூய்மையான, (புனிதமான)
 3597. homage~வழிபாடு, வணக்கமுறை
 3598. home department~உள்ளாட்சித்துறை
 3599. home guard~ஊர்க்காவலர்
 3600. home land~தாயகம், தாய்நாடு, பிறந்தநாடு
 3601. home minister~உள்துறை அமைச்சர்
 3602. home rule~குடியாட்சி, தன்னாட்சி
 3603. home science~மனையியல்
 3604. home secretary~உள்துறைச் செயலர்
 3605. homeopathy~இனமுறை மருத்துவம்
 3606. homicide~இறப்பு விளைவித்தல், ஆட்கொலை
 3607. homogeneous~ஒருசீரான, ஓரினமான, ஒருபடித்தான
 3608. honorarium~மதிப்பூதியம்
 3609. honorary~மதிப்புறு, ஊதியமிலா
 3610. honorary magistrate~குற்றவியல் மதிப்புறு நடுவர்
 3611. honour~நற்சிறப்பு, நன்மதிப்பு, மேதகைமை, சிறப்பிற்குரிய, மதிப்பளி
 3612. honourable~மாண்புமிகு
 3613. honourable intention~உயர்நோக்கம், நன்னோக்கம்
 3614. honours and titles~விருதுகளும் பட்டங்களும்
 3615. hook~கொக்கி, தூண்டில்முள்
 3616. hooliganism~போக்கிரித்தனம்
 3617. horsepower~குதிரைத்திறன்
 3618. horticulture~தோட்டக்கலை
 3619. hospital~மருத்துவமனை
 3620. hostile witness~பிறழ் சான்றுரைஞர்
 3621. hostility~பகைமை, எதிர்ப்பு
 3622. hotel~உணவகம், அருந்தகம், வழித்தங்கல் மனை
 3623. house breaking~மனை வன்நுழைவு, கன்னக்களவு
 3624. house building society~வீடு கட்டும் சங்கம்
 3625. house keeping~குடும்பம் நடத்தும் பொறுப்பாண்மை, மனையாளுகை
 3626. house of people~மக்களவை
 3627. house rent~குடிக்கூலி, வீட்டுவாடகை
 3628. house rent allowance~குடிக்கூலிப் படி, வீட்டுவாடகைப் படி
 3629. house site~வீட்டுமனை
 3630. house tax~வீட்டு வரி, வீட்டுத் தீர்வை
 3631. house trespass~அத்துமீறிய மனை நுழைவு
 3632. household article~வீட்டுப் பயன்பாட்டுப் பொருள்
 3633. housemaid~வீட்டுப் பணிப்பெண்
 3634. house-surgeon~பயில்மருத்துவர்
 3635. housewife~இல்லத்தரசி, இல்லாள்
 3636. housing board~வீட்டுவசதி வாரியம்
 3637. housing board colony~வீட்டுவசதி வாரியக் குடியிருப்பு
 3638. housing scheme~வீடுகட்டுந் திட்டம், வீட்டுவசதித் திட்டம்
 3639. hue and cry~கூச்சல், கூக்குரல், ஆரவாரம்
 3640. huff~சினநிலை, வெடுவெடுப்பு
 3641. hug~இறுகத்தழுவு, கட்டியணை
 3642. hull~உமி, மேலோடு, உமிநீக்கு
 3643. humble~பணிவான, தாழ்மையுடைய, பகட்டற்ற, தாழ்த்து, குறைபடுத்து
 3644. humbug~ஏய்ப்பு, ஏய்ப்புமொழி, ஏய்ப்பாளர், ஏமாற்று
 3645. hume pipe~கற்காரைக்குழாய்
 3646. humid~ஈரமான
 3647. humidity~ஈரப்பதம்
 3648. humiliate~தாழ்வுபடுத்து, மதிப்புக்குறை, கீழ்ப்படுத்து, அழுங்குவி
 3649. humility~பணிவு, அடக்கம்
 3650. hundi~உண்டியல்
 3651. hunger~பசி, பெருவிருப்பு, பெருவேட்கை
 3652. hunger strike~ஊண்நிறுத்தம், உண்ணாநோன்பு
 3653. hurricane~சூறாவளி, கடும்புயல்
 3654. hut~குடிசை, சிறுகுடில்
 3655. hydraulic~நீரியல்(சார்)
 3656. hydro electric project~நீர்மின் திட்டம்
 3657. hydro-electric scheme~புனல்மின் திட்டம்
 3658. hydrogen~நீரியம், நீரகம்
 3659. hydrogen bomb~நீர்வளிக் குண்டு
 3660. hydrologist~நீரியலர்
 3661. hydrometer~நீர்ம அடர்த்தி அளவி
 3662. hygine~நலவியல், நலச்சூழல்
 3663. hypotenuse~செம்பக்கம்
 3664. hypothecation~அடைமானம், ஒற்றி
 3665. hypothesis~கருதுகோள்
 3666. hysteria~இசிப்புநோய், நரம்புத்தளர்ச்சி நோய்
 3667. idea~கருத்து, எண்ணம்
 3668. ideal~சீர்மை, நிறை செப்பம், கருத்தியலான
 3669. idealist~கருத்தியலாளர், இலக்கியலாளர்
 3670. idealogy~கருத்தியல்
 3671. identical~முழுதொத்த
 3672. identical post~ஒத்தநிலைப்பணி
 3673. identical scale of pay~ஒத்த ஊதிய அளவுமுறை
 3674. identification certificate~அடையாளச் சான்றிதழ்
 3675. identification marks~அடையாளக் குறிகள்
 3676. identification parade~அடையாள அணிவகுப்பு
 3677. identification slip~அடையாளச் சீட்டு
 3678. identify~அடையாளங்காண், குறித்துக்காட்டு, இனங்கான்
 3679. identity~அடையாளம், தனித்துவம்
 3680. identity card~அடையாள அட்டை
 3681. idiom~மரபுத்தொடர், மொழிமரபு, மொழிவழக்கு
 3682. idol~தெய்வஉரு, தெய்வச்சிலை, வழிபாட்டுஉரு
 3683. ignite~கொளுத்து, தீப்பற்ற வை
 3684. ignorance~அறியாமை, மடமை
 3685. ignore~புறக்கணி, பொருட்படுத்தாதிரு
 3686. illegal~சட்டமுரணான, முறைகேடான, சட்டப்புறம்பான
 3687. illegitimate~சட்டஇசைவற்ற, முறைகேடான, முறைகேடாகப் பிறந்த
 3688. ill-gotten~தகாவழியில் ஈட்டிய, தீயவழியில் ஈட்டப்பட்ட
 3689. illicit~சட்டவிலக்கான, கள்ளத்தனமான, விதிமுறைக்குமாறான
 3690. illict liquor~கள்ளச்சாராயம்
 3691. illiteracy~கல்லாமை, படிப்பறிவின்மை
 3692. illiterate~எழுத்தறிவில்லாதவர், கல்லாதவர், எழுதப்படிக்கத் தெரியாத
 3693. ill-judged~ஆய்வமைவற்ற, தவறான முடிவுகொண்ட
 3694. ill-mannered~நடைகேடான, நன்னடத்தையற்ற
 3695. illness~நோய், பிணி, உடல்நலக்கேடு
 3696. ill-treat~கொடுமைப்படுத்து, முறைகேடாக நடத்து
 3697. illumination~ஒளிவிளக்கம், ஒளிஊட்டம்
 3698. illusion~பொய்த்தோற்றம், மருட்சி, மயக்கம்
 3699. illustration~எடுத்துக்காட்டு, விளக்கப்படம், விளக்கம்
 3700. illustrious~புகழ்விளங்கிய, சிறப்புவாய்ந்த, மேதக்க
 3701. ill-will~பகைமை எண்ணம், தீய எண்ணம்
 3702. image~உருவம், உரு, படிவம்
 3703. imagination~கற்பனை
 3704. imbalance~சமமின்மை, நிலைதடுமாற்றம்
 3705. imbibe~உள்ளீர்த்துக்கொள், மனதிற்கொள், உள்வாங்கு
 3706. imitate~போலி செய், போன்று நடி, போன்று நட
 3707. imitation~போலி, போலியான
 3708. immediate~உடனடி, நேரடியான
 3709. immense~பரந்த, மிகப்பெரிய, அளப்பரு
 3710. immerse~அமிழ்த்து, மூழ்குவி, அமிழ், மூழ்கு
 3711. immigration~குடியேற்றம்
 3712. immigration law~குடிபுகு சட்டம்
 3713. imminent~உடனிகழ உள்ள
 3714. immolation~தீக்குளிப்பு, பலியாக உயிர்துறப்பு
 3715. immoral~ஒழுக்கமற்ற, நெறியற்ற, ஒழுக்கக்கேடான
 3716. immoral traffic~பரத்தமைத் தொழில்
 3717. immortal~இறப்பிலி, அழியாத, நிலைபேறான
 3718. immovable property~அசையாச் சொத்து, இடம்பெயராச் சொத்து
 3719. immunity~சட்டவிலக்களிப்பு, நோய்எதிர்ப்புத்திறன், நோய்த்தடுதிறன்
 3720. immunize~நோய்எதிர்ப்புத்திறன் அளி
 3721. immutable~மாற்றமுடியாத, மாறும் இயல்பற்ற, மாற்றரு
 3722. impact~தாக்கம், பயன், விளைவு
 3723. impart~பங்களி, தெரிவி
 3724. impartiality~ஒருபாற் கோடாமை, நடுவுநிலைமை
 3725. impasse~இக்கட்டு, தப்பலாகா நிலை
 3726. impassive~மனக்கிளர்ச்சியற்ற, உணர்ச்சித்திறன் குறைவான
 3727. impatience~பொறுமையின்மை
 3728. impeachment~அரசியல் குற்றச்சாட்டு
 3729. impediment~தடை, இடர்ப்பாடு, முட்டுக்கட்டை, குறை
 3730. imperative~அதிகாரமான, கட்டாயமான, தவிர்க்கமுடியாத
 3731. imperfect~நிறைவிலாத, குறைபாடான
 3732. imperial~பேரரசுக்குரிய, மேன்மைபொருந்திய
 3733. impersonation~ஆள்மாறாட்டம்
 3734. impertinent~முறைகேடான, தகாத, பொருத்தமற்ற, மட்டுமதிப்பற்ற
 3735. impervious~ஊடுருவமுடியாத, நுழைய இடங்கொடாத
 3736. impetus~தூண்டுவிசை, தூண்டுகை
 3737. implement~கருவி, ஏனம், செயற்படுத்து, நிறைவேற்று
 3738. implementation~செயற்படுத்துகை
 3739. implements~கருவி கலத்தொகுப்பு, செயற்கருவிகளின் தொகுதி
 3740. implicate~சிக்க வை, பாதிக்கச்செய், உய்த்துணரச்சொல்
 3741. implicit~ஐயுறாத, முழுநிறைவான, உள்ளடக்கமான
 3742. implore~மன்றாடு, இரந்துவேண்டு, கெஞ்சிக்கேள்
 3743. imply~குறிப்பாகச் சுட்டு
 3744. impolite~மதிப்புறவற்ற, மரியாதையற்ற, நன்னயமற்ற
 3745. import~இறக்குமதி, உட்பொருள், இறக்குமதிசெய், பொருள்சுட்டு
 3746. import duty~இறக்குமதித் தீர்வை
 3747. important~முகமையான, சிறப்பான, முக்கியமான
 3748. important file~முகமைக் கோப்பு, முக்கியக் கோப்பு
 3749. impose~சுமத்து, விதி, பொருத்து
 3750. imposition~விதிப்பு, சுமத்தீடு, மீண்டுமீண்டெழுது தண்டம்
 3751. impossible~இயலாத, கூடாத, முடியாத
 3752. impostor~ஏமாற்றாளர், வஞ்சகர்
 3753. impotent~ஆற்றலற்ற, ஆண்மையற்ற
 3754. impound~பட்டியிலடை, கையகப்படுத்து, பறிமுதல்செய்
 3755. impracticable~செயல்முறைக்கியலாத, நடைமுறைக்காகாத
 3756. impregnate~சினைப்படுத்து, கருவுறச்செய், செறிவூட்டு
 3757. impression~முத்திரை, பொறிப்பு, கருத்துப்பதிவு, பதிப்பு
 3758. impressive~மனதில்பதியத்தக்க, உளக்கிளர்ச்சி உண்டாக்கத்தக்க
 3759. imprest~சில்லறைச்செலவு முன்பணம், பணி முன்செலவுப் பணம்
 3760. imprest advance~பணிச்செலவு முன்பணம், சில்லறைச்செலவு முன்பணம்
 3761. imprint~பெயர்விளக்கப் பொறிப்பு, முத்திரையிடு
 3762. imprisonment~சிறையடைப்பு, காவலடைப்பு
 3763. improbable~நிகழ்தற்கரிய, பொருத்தமற்ற
 3764. impromptu~முன்முயற்சியற்ற, முன்னேற்பாடற்ற
 3765. improper~முறையற்ற, ஒழுங்கற்ற, தகுதியற்ற
 3766. improved agriculture practice~மேம்படுத்தப்பட்ட வேளாண்மை
 3767. improvement~மேம்பாடு, முன்னேற்றம்
 3768. impunged order~மறுத்துரைக்கப்பட்ட ஆணை, வினாவெழுப்பப்பட்ட ஆணை
 3769. imterim budget~இடைக்கால வரவு-செலவுத் திட்டம்/பாதீடு
 3770. in absentia~ஆளில்லா நிலையில், நேரில்வரா நிலையில்
 3771. in camera~தனிமறைவான, மறைவாக, நடுவர் உள்ளரங்கில்
 3772. in case~ஒருவேளை
 3773. inaccessibility~அணுகமுடியாமை, நெருங்கமுடியாமை
 3774. inaccuracy~சரியின்மை, தவறு
 3775. inaction~செயலின்மை
 3776. inadequate~போதாத, பற்றாத, தேவைக்குக்குறைவான
 3777. inadmissible~ஏற்பளிக்கத்தகாத, அனுமதிக்கத்தகாத
 3778. inadvertent~கவனக்குறைவான, விழிப்புணர்வற்ற
 3779. inalienable~மாற்றித்தரஇயலாத
 3780. inalterable~மாற்றல்இயலாத
 3781. inapplicable~பொருத்தமற்ற, பொருந்தாத
 3782. inaugural address~தொடக்க உரை
 3783. inaugurate~தொடங்கி வை
 3784. inauspicious~மங்கலமற்ற
 3785. incapable~திறமையற்ற
 3786. incapacity~திறமையின்மை
 3787. incentive~ஊக்கமளிப்பு, தூண்டுவிசை
 3788. inception~தொடக்கம்
 3789. incessant~இடையறாத, ஓயாத, தொடர்ச்சியான
 3790. inch~விரற்கடை நீளஅலகு, (அங்குலம்), மெல்லநகர்
 3791. incharge~பணிப்பொறுப்பு, பொறுப்பிலுள்ள
 3792. incidence~நிகழ்வுநிலை
 3793. incidence of cost~செலவுவீதம்
 3794. incident~நிகழ்ச்சி, நிகழ்வு
 3795. incidental charge~வருநிகழ் செலவு, இடைநிகழ் செலவு
 3796. incidental expenditure~இடைநிகழ் செலவினம்
 3797. incinerator~எரிதொட்டி, நீற்றுலை
 3798. incisive~அறிவுக்கூர்மையான, துளைத்துச்செல்கின்ற
 3799. incite~தூண்டு, கிளறிவிடு
 3800. inclement~புயலார்ந்த, கடுமையான
 3801. inclination~சாய்வு, சரிவு, பற்றுகை, விருப்பம்
 3802. include~சேர்த்துக்கொள், உள்ளடக்கு, உட்கொண்டிரு
 3803. inclusion~சேர்ப்பு, உட்படுத்தல், சேர்த்துக்கொள்ளல்
 3804. incognito~உரு கரந்துரைபவர், மாற்றுருவினர், கரந்துறையும்
 3805. incognizable~அறிந்துகொள்ளமுடியாத, அறியமுடியாத
 3806. incoherent~தொடர்பிசைவற்ற
 3807. income~வருமானம்
 3808. income-tax appeal~வருமானவரி மேல்முறையீடு
 3809. income-tax assessment~வருமானவரி மதிப்பீடு
 3810. income-tax auditor~வருமானவரி தணிக்கையர்
 3811. income-tax composition~வருமான இணக்க வரிவிதிப்பு
 3812. income-tax deduction~வருமானவரிப் பிடித்தம்
 3813. income-tax exemption~வருமானவரி விலக்கு
 3814. income-tax officer~வருமானவரி அலுவலர்
 3815. income-tax refund~வருமானவரி திருப்பிக்கொடுத்தல்
 3816. income-tax review petition~வருமானவரி மறுஆய்வு மனு
 3817. income-tax revision petition~வருமானவரி சீராய்வு மனு
 3818. income-tax surcharge~வருமானவரி மேல்வரி
 3819. income-tax(it)~வருமானவரி
 3820. incomparable~ஒப்புமையற்ற, ஒப்பற்ற, இணையற்ற, ஈடற்ற
 3821. incompatible~ஒவ்வாத, மாறுபாடான, முரண்பாடான, பொருத்தமற்ற
 3822. incompetence~திறனின்மை, தகுதியின்மை
 3823. incomplete~முடிவுபெறாத, நிறைவடையாத, அரைகுறையான
 3824. incomprehencible~புரிந்துகொள்ளமுடியாத, உணர்வுகடந்த
 3825. inconclusive~முடிவுறாத
 3826. inconsistency~ஒருங்கின்மை, முரண்பாடு
 3827. inconsistent~முரண்பாடான, ஒன்றுக்கொன்று மாறான
 3828. inconsistent statement~முரணான அறிக்கை, முரணான வாய்மொழிச் சான்று
 3829. inconvenience~இடைஞ்சல், வசதிக்குறைவு, தொல்லையளி
 3830. incorporate~ஒருங்கொத்திணைந்த, ஒருங்கிணைந்து அமைந்த, கூட்டு இணைவாகச் சேர்
 3831. incorrect~தவறான, சரியில்லாத, பிழைபட்ட
 3832. incorrigible~திருத்தமுடியாத, சீர்படுத்தமுடியாத
 3833. incorruptible~ஒழுக்கக்கேட்டிற்கு உள்ளாக்க முடியாத, கையூட்டுக்கு ஆட்படுத்தப்பட முடியாத, அழிவுக்கு ஆளாகாத
 3834. increase~மிகுதியாகு, பெருகு, மிகுதியாக்கு, பெருக்கு
 3835. increment certificate~ஊதிய உயர்வுச் சான்றிதழ்
 3836. incriminate~குற்றச்சாட்டில் உட்படுத்து, குற்றஞ்சுமத்து
 3837. incubator~அடைகாப்புக் கருவி
 3838. inculcate~மனதில் ஆழப் பதிய வை
 3839. incumbent~நடப்புப் பதவியாளர்
 3840. incur~உள்ளாகு, ஆட்படு
 3841. incurable~திருத்தமுடியாத, குணப்படுத்தமுடியாத
 3842. incurable disease~தீராப் பிணி, தீராநோய்
 3843. indebtedness~கடன்பட்டநிலை, கடப்பாடு
 3844. indecisive~முடிவுக்குவராத
 3845. indeed~மெய்யாக, உண்மையாகவே, உண்மையிலேயே
 3846. indefatigable~சோர்வுறாத, தளர்ச்சியடையாத, விடாமுயற்சியுடைய
 3847. indefinite~வரையரையற்ற, அறுதியற்ற
 3848. indelible~துடைத்தழிக்க முடியாத
 3849. indelible ink~அழியா மை
 3850. indemnify~இழப்பெதிர்காப்புச் செய், சட்ட விலக்குரிமை அளி, இழப்பீடுசெய்
 3851. indemnity bond~ஈட்டுறுதிப் பிணைமுறி, இழப்பெதிர்காப்புப் பிணைமுறி
 3852. indent~தேவைக்கோரிக்கை, வடு
 3853. indent book~தேவைக்கோரிக்கைப் பதிவேடு
 3854. independence~விடுதலை, தற்சார்பு, தன்னுரிமை
 3855. independent charge~தற்சார்ப்பு பொறுப்பு, தனித்தியங்கு பொறுப்பு, தன்னாண்மைப் பொறுப்பு
 3856. index~அட்டவணை, பொருளடக்க அட்டவணை, அகரவரிசை அட்டவணை, சுட்டி
 3857. index card~அட்டவணை அட்டை
 3858. index numbers~குறியீட்டெண்கள், அட்டவணை எண்கள்
 3859. index register~அட்டவணைப் பதிவேடு
 3860. index slips~அட்டவணைச் சீட்டுகள்
 3861. indian administrative service (ias)~இந்திய ஆட்சிப் பணி (இஆப)
 3862. indian audit and accounts service~இந்தியத் தணிக்கை கணக்குப் பணி
 3863. indian civil service (ics)~இந்தியக் குடிமுறை ஆட்சிப்பணி
 3864. indian companies’ act~இந்திய நிறுவனச் சட்டம்
 3865. indian companies’ registration act~இந்திய நிறுவனப் பதிவுச் சட்டம்
 3866. indian emigration act~இந்தியக் குடியேற்றச் சட்டம்
 3867. indian family pension fund~இந்தியக் குடும்ப ஓய்வூதிய நிதி
 3868. indian forest service (ifs)~இந்தியக் கானகப் பணி, இந்திய வனப் பணி (இவப)
 3869. indian independence act~இந்திய விடுதலைச் சட்டம்
 3870. indian industrial conference~இந்தியத் தொழில் மாநாடு
 3871. indian penal code (ipc)~இந்தியக் குற்றத்தண்டனை விதித்தொகுப்பு
 3872. indian police service (ips)~இந்தியக் காவல் பணி (இகாப)
 3873. indian registration act~இந்தியப் பதிவுச் சட்டம்
 3874. indian revenue service~இந்திய வருவாய்ப் பணி
 3875. indian science congress~இந்திய அறிவியல் பேரவை
 3876. indian standard time~இந்தியநேரம்
 3877. indicate~சுட்டிக்காட்டு, குறிப்பிடு, குறிப்பாகத்தெரிவி
 3878. indicator~சுட்டிக்காட்டுக் கருவி, சுட்டிக்காட்டி
 3879. indict~குற்றஞ்சாட்டு
 3880. indictable offence~வழக்குத்தொடர்வதற்குரிய குற்றம்
 3881. indifference~அக்கறையின்மை, கருத்தின்மை, ஆர்வமின்மை, புறக்கணிப்பு
 3882. indigeneous~உள்நாட்டைச்சார்
 3883. indigeneous system of medicines~நாட்டு மருத்துவமுறை
 3884. indignation~அநீதிக்கெதிரான சீற்றம்/ உளக்கொதிப்பு
 3885. indignity~இகழ்ச்சி, மதிப்புக்கேடு
 3886. indirect~மறைமுக
 3887. indirect-tax~மறைமுக வரி
 3888. indiscipline~ஒழுங்கின்மை, கட்டுப்பாடு இன்மை
 3889. indiscriminate~பாகுபாடற்ற, தாறுமாறான, வரிசையறியாத
 3890. indispensable~இன்றியமையாத, தவிர்க்கமுடியாத
 3891. indisposition~உடல்நலமின்மை, உளநலமின்மை, ஆர்வமின்மை
 3892. indisputable~மறுக்கமுடியாத, எதிர்க்கமுடியாத
 3893. individual~தனிஒருவர், தனியான, தனிச்சிறப்பான
 3894. individual order~தனிப்பட்ட ஆணை
 3895. individuality~தனித்தன்மை, தனிப்பண்பு
 3896. indoor games~உள்ளரங்க விளையாட்டுகள்
 3897. indoor work~மனையக வேலை
 3898. induce~தூண்டு, இணக்குவி
 3899. induction~முன்னுரை, தொடங்கிவைப்பு, தூண்டல்
 3900. inductive method~உய்த்தறி முறை
 3901. industrial area~தொழிலகப் பகுதி
 3902. industrial centre~தொழில் மையம்
 3903. industrial company~தொழில் நிறுமம்
 3904. industrial conference~தொழில் மாநாடு
 3905. industrial co-operative society~தொழில் கூட்டுறவுக் கழகம்
 3906. industrial co-operatives~தொழில் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்
 3907. industrial disputes~தொழில் தகராறுகள்
 3908. industrial engineering workshop~தொழிலகப் பொறியியல் பட்டறை
 3909. industrial estates~தொழில் பேட்டைகள்
 3910. industrial monopolies~தொழில் ஓராண்மை, தொழில் தனி உரிமைகள்
 3911. industrial school~தொழில் பயிற்சிப் பள்ளி, தொழில் பள்ளி
 3912. industrial training institute~தொழில்பயிற்சி நிலையம்
 3913. industrial tribunal~தொழில் தீர்ப்பாயம்
 3914. industrial trust~தொழில் பொறுப்பாட்சிக் குழுமம்
 3915. industrialisation~தொழில்மயமாக்கல்
 3916. industrious~கடுமையாக உழைக்கின்ற, பெருமுயற்சியுள்ள
 3917. industry~தொழில், தொழிலகம்
 3918. ineffective~விளைபயனற்ற, திறமையற்ற
 3919. inefficiency~திறமையின்மை
 3920. ineligibility~தகுதியின்மை
 3921. inescapable~தப்பவியலாத, தவிர்க்கமுடியாத
 3922. inevitable~தவிர்க்கவியலா, வேறுவழியற்ற நிகழ்வதுறுதியான,
 3923. inevitable payment~தவிர்க்கவியலாக் கொடுப்பு
 3924. inexperience~பட்டறிவின்மை
 3925. infallible~தவறிழைக்காத, பிழையாத
 3926. infant~குழவி, இளஞ்சிறார்
 3927. infant mortality rate~குழவி இறப்புவீதம், இளஞ்சிறார் இறப்புவீதம்
 3928. infected area~நோய்தொற்றிய பகுதி
 3929. infectious disease~தொற்றுநோய்
 3930. infer~உய்த்துணர், முடிவுசெய்
 3931. inferior~கீழோர், தாழ்ந்தோர், கீழ்மையான, தாழ்ந்த
 3932. inferior service~கீழ்நிலைப் பணி
 3933. inferiority complex~தாழ்வுமனப்பான்மை
 3934. infiltration~ஊடுருவுதல், ஊடுபரவுதல்
 3935. infinite~வரம்பிலி, எல்லையற்ற, முடிவில்லாத
 3936. inflation~பணவீக்கம், வீக்கம்
 3937. inflict~ஏற்படுத்து, உண்டாக்கு
 3938. inflow~உட்பாய்வு
 3939. influence~செல்வாக்கு
 3940. inform~தெரிவி, அறிவி, செய்திகூறு
 3941. informal conference~முறைசாரா மாநாடு, நடைமுறை வரையறுக்கப்படாத மாநாடு
 3942. informant~அறிவிப்பவர், செய்தி தருபவர்
 3943. information~செய்தி, தகவல்
 3944. information officer~தகவல் அலுவலர்
 3945. informatory~அறிவுறுத்துகிற, கற்பிக்கிற, செய்திதெரிவிக்கிற
 3946. informer~காட்டிக்கொடுப்பவர், குற்றம் உரைப்பவர்
 3947. infra-structure~உள்ளமைப்பு, இணைப்பமைவு
 3948. infringment~மீறுகை, மாறாக நடத்தல்
 3949. infructuous~பயனற்ற, வீணான, பலனளிக்காத
 3950. infuriate~சினமூட்டு, வெறியூட்டு
 3951. infuse~உட்செலுத்து, குத்து, கட்டு, பாய்ச்சு
 3952. infusible~உருக்கமுடியாத
 3953. ingenious~கூர்அறிவுடைய, புனைதிறம்வல்ல, சூழ்திறமிக்க
 3954. inherent power~இயல்பான அதிகாரம், உள்ளார்ந்த அதிகாரம்
 3955. inheritance~மரபுவழிச் சொத்து, வழிவழி உடைமை, மரபுரிமைவழி அடைதல்
 3956. inhibition~தடை, தடையுணர்ச்சி
 3957. initial~தொடக்கம், சுருக்கொப்பம், தொடக்க
 3958. initials~தலைப்பெழுத்துகள்
 3959. initiate~தொடங்கு, துவங்கு
 3960. initiative~தன்முயற்சி, தொடக்க முயற்சி
 3961. injection~(மருந்து) உட்செலுத்தல்
 3962. injunction~உறுத்துக்கட்டளை, தடை ஆணை
 3963. injurious~தீங்கான, ஊறுவிளைவிக்கின்ற, கெடுதலான
 3964. injury~தீங்கு, ஊறு, இழப்பு
 3965. injustice~நேர்மைக்கேடு, முறைமையின்மை, தீங்கிழைப்பு
 3966. ink~மை
 3967. ink-bottle~மைக்கூடு
 3968. ink-filler~மை நிரப்பி
 3969. ink-pad~மை ஒற்றி
 3970. inland letter~உள்நாட்டு அஞ்சல் தாள்
 3971. inland water ways~உள்நாட்டு நீர்ப்போக்குவரத்து வழி
 3972. inlet~நுழைவாய், நுழைவிடம்
 3973. inmate~உடனுறைபவர், குடியிருப்பவர்
 3974. innocent~குற்றமற்றவர், கரவற்றவர்
 3975. innovate~புத்தமை, புதிதுபுனை
 3976. innumerable~எண்ணிக்கையற்ற, மிகப்பலவாகிய
 3977. inoculation~நோய்த்தடுப்பு ஊசிமருந்து
 3978. inoperative~செயலற்ற, இயக்கமற்ற
 3979. inordinate~அளவுகடந்த, மட்டுமீறிய
 3980. input~உள்ளீடு, முதலீடு
 3981. inquest report~இறப்பு ஆய்வறிக்கை, ஆய்வறிக்கை
 3982. inquiry~உசாவல், (விசாரணை), செய்தி ஆய்வு
 3983. insane~அறிவுகுலைந்த, பித்துப்பிடித்த, வெறியார்ந்த, மனநிலைகுலைந்த
 3984. insane asylum~மனநோயாளர் காப்பு இல்லம்
 3985. insanitary~துப்புரவற்ற, தூய்மையற்ற
 3986. inscriptions~வெட்டெழுத்துகள், கல்வெட்டெழுத்துகள்
 3987. insecticide~பூச்சிக்கொல்லி
 3988. insects and pests~பூச்சிகளும் புழுக்களும்
 3989. insecurity~பாதுகாப்பின்மை
 3990. inseminate~வித்திடு, விதை ஊன்று, கருவூட்டு
 3991. inseperable~பிரிக்கலாகா, பிரிக்கவியலா
 3992. insert~இடைநுழை, செருகு, குத்து
 3993. inservice training~பணியிடைப் பயிற்சி
 3994. inset~உள்ளீடு, இடைசேர்ப்பு, உள்ளீடுசெய்
 3995. inside~உட்பக்கம், உள்ளிடம், உட்புறம்
 3996. insight~உள்நோக்கும் நுண்ணறிவு, உள்ளொளி
 3997. insignificant~சிறப்பில்லாத, மிகச்சிறு, பொருட்டில்லா
 3998. insist~வற்புறுத்து
 3999. inspecting agency~ஆய்வு முகமை, ஆய்விடு அமைப்பு
 4000. inspecting officer~ஆய்வு அலுவலர்
 4001. inspection~ஆய்வு, பார்வையிடல்
 4002. inspection bungalow~ஆய்வாளர் விடுதி
 4003. inspection notes~ஆய்வுக் குறிப்புகள்
 4004. inspection report~ஆய்வு அறிக்கை
 4005. inspection staff~ஆய்வுப் பணியாளர்
 4006. inspector~ஆய்வாளர்
 4007. inspectorate~ஆய்வாளர் அலுவலகம்
 4008. inspiration~உள்ளூக்கம், அகத்தூண்டுதல், அகவெழுச்சி
 4009. inspire~எழுச்சியூட்டு, ஊக்கமளி, உயிர்ப்பூட்டு
 4010. install~அமர்த்து, நிறுவு, பதவியில் அமர்த்து
 4011. installation~அமர்த்தல், நிறைவேற்றம், அமைப்பு
 4012. instalment~தவணை, தவணைப் பணம், வெளியீட்டுக்கூறு
 4013. instalment system~தவணைமுறை
 4014. instance~எடுத்துக்காட்டு, சான்று நிகழ்வு, நிகழ்ச்சி
 4015. instant~உடனடி, அக்கணம்
 4016. instantaneous~உடனடியான, கணத்தில் நிகழ்கின்ற
 4017. instead~பகரமாக, மாறாக, (பதிலாக)
 4018. instigate~தூண்டு, தூண்டிவிடு
 4019. instinct~இயல்புணர்ச்சி, உள்ளுணர்வு, உந்து உள்ளுணர்வு
 4020. institute~நிலையம், நிறுவனம், நிறுவு, ஏற்படுத்து
 4021. institution~நிலையம், பொதுஅமைப்பு
 4022. institutional finance~நிறுவன நிதி
 4023. instruction~அறிவுரை, கற்பித்தல், செயலுறுத்தக் கட்டளை
 4024. instructor~பயிற்றுநர்
 4025. instrument~கருவி, செயற்கருவி
 4026. instrumental~கருவியாகப் பயன்படுகிற, காரணமான, ஏதுவான
 4027. insubordination~கீழ்ப்படியாமை, அடங்காமை
 4028. insufficiency~போதாமை, பற்றாமை
 4029. insufficient~போதாத, பற்றாத
 4030. insult~இகழ்ச்சி, பழிப்புரை, (அவமதிப்பு), வசையுரை
 4031. insulting questions~இழிவுபடுத்தும் வினாக்கள்
 4032. insurance~ஈட்டுறுதி, காப்புறுதி
 4033. insurance company~ஈட்டுறுதி நிறுமம்
 4034. insurance corporation~காப்பீட்டுக் கழகம்
 4035. insurance policy~ஈட்டுறுதி ஆவணம், காப்பீட்டு ஆவணம்
 4036. insurance premium~ஈட்டுறுதித் தவணைத்தொகை, காப்பீட்டுத் தவணைத்தொகை
 4037. insured post~ஈட்டுறுதி அஞ்சல், காப்பீட்டு அஞ்சல்
 4038. insurgency~கிளர்ச்சி, எதிரெழுச்சி
 4039. intact~முழுமையான, குறைபடாத
 4040. integrated project~ஒருங்கினைந்த திட்டம்
 4041. integration~ஒருமைப்பாடு
 4042. integrity~நேர்மை, நாணயம், முழுமை
 4043. intellectual~அறிவுத்திறனுடையார், அறிஞர், ஆய்வாளர், அறிவாற்றலுள்ள
 4044. intelligence~அறிவுத்திறம், நுழைபுலம், நுண்ணறிவு, புலன் ஆய்வறிவு
 4045. intense~செறிவான, முனைப்பான, ஆழ்வான
 4046. intensive~செறிவான, ஆழ்ந்த
 4047. intensive care unit~முனைப்புக் கவனிப்புப் பிரிவு
 4048. intensive cultivation scheme~முனைப்புச் சாகுபடித் திட்டம், முனைப்புப் பயிர்செய் திட்டம்
 4049. intensive manuring scheme~முனைப்பு எருவிடல் திட்டம்
 4050. intensive study~ஆழ் ஆய்வு, ஆழ்ந்த ஆய்வு
 4051. intention~உட்கருத்து, உட்கோள், நோக்கம்
 4052. intentionally~வேண்டுமென்றே, திட்டமிட்டு, உள்நோக்கத்தோடு
 4053. inter alia~மற்றவற்றிற்கிடையில்
 4054. interchange~பண்டமாற்று, கொடுக்கல்வாங்கல், இடைமாற்றம், இடைமாற்று
 4055. interest~வட்டி, பற்று, அக்கறை, நலன்
 4056. interim committee~இடைக்காலக் குழு
 4057. interim relief~இடைக்கால உதவி
 4058. interim reply~இடைக்கால மறுமொழி
 4059. interim stay~இடைக்காலத் தடை, இடைக்காலத் தடுப்பாணை
 4060. interior decoration~உட்புற அழகமைப்பு, உட்புற அணிபுனைவு
 4061. interlineation~வரிப்பிரிப்பு, வரியிடைச்சேர்ப்பு
 4062. interlock~பிணைப்பூட்டு, ஊடுபிணைப்பு
 4063. intermediary~இடையீட்டாளர், நடுவர், சந்துசெய்விப்பவர்
 4064. intermission~இடைநிறுத்தம், இடைவேளை
 4065. intermittent~இடைவிட்டு நிகழ்கின்ற
 4066. intern~உள்ளுறை மருத்துவர், முதிர்மாணவ மருத்துவர்
 4067. internal~உள், உள்ளான, அகவியல்பான
 4068. internal audit~உள் தணிக்கை, துறைத் தணிக்கை
 4069. internal security~உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு
 4070. international agreement~நாட்டிடை உடன்படிக்கை, பன்னாட்டு உடன்படிக்கை
 4071. international airport~பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம்
 4072. international conference~பன்னாட்டு மாநாடு
 4073. international law~பன்னாட்டுச் சட்டம், அனைத்து நாடுகள் சட்டம்
 4074. international peace and security~உலக அமைதியும் காப்பும், பன்னாட்டிடை அமைதியும் பாதுகாப்பும்
 4075. internationalist~உலகர்
 4076. internet~(கணினி) இணையம்
 4077. internment~பாதுகாப்புக் காவல்
 4078. interpol~அனைத்துநாட்டுக் குற்ற ஒழிப்புக் காவல்துறைக் குழு
 4079. interpolation~இடைச்செருகல், இடைக்கணிப்பு
 4080. interpretation~பொருள்விளக்கம்
 4081. interpreter~மொழிபெயர்ப்பாளர், விளக்கியுரைப்பவர்
 4082. interrogation~கேள்விகேட்டல், வினாவல், உசாவல்
 4083. interruption~இடைத்தடுப்பு, குறுக்கீடு, தடங்கல்
 4084. intersection~ஊடறுப்பு, குறுக்குச்சந்திப்பு
 4085. interseniority~பணி அமைப்பில் பணிமூப்பு வரிசை
 4086. interstate~மாநிலங்களுக்கு இடையிலான
 4087. interval~இடைவெளி, இடைவேளை, இடைநேரம்
 4088. intervention~இடையீடு, குறுக்கீடு, தலையீடு, இடைத்தடை
 4089. interview~நேர்காணல், (பேட்டி)
 4090. intestate~விருப்புறுதி ஆவணம் எழுதாத
 4091. intimation~செய்திதெரிவிப்பு, செய்திஅறிவிப்பு
 4092. intimation slip~செய்திஅறிவிப்புச் சீட்டு, செய்திஅளி சீட்டு
 4093. intimidate~அச்சுறுத்து, மிரட்டித் தன்வழிப்படுத்து
 4094. intoxicant~வெறியூட்டுப் பொருள், வெறியூட்டு மதுவகை, வெறியூட்டுகிற, மதிமயக்குகிற
 4095. intrigue~உட்கிளர்ச்சி, உட்சூழ்ச்சி, கள்ளத்தொடர்பு
 4096. introduction~அறிமுகம், முன்னுரை, முகவுரை, பாயிரம்
 4097. intuition~உள்ளுணர்வு, இயலுணர்வு
 4098. invalid~இயலாதவர், செல்லாத, பயன்படாத, கட்டுப்படுத்தாத
 4099. invalid pension~இயலாநிலை ஓய்வூதியம்
 4100. invalidate~செல்லாததாக்கு, பயனற்றதாக்கு, இயலாததாக்கு
 4101. invaluable~விலைமதிக்கவியலாத, விலைமதிப்பற்ற
 4102. invention~புதியகண்டுபிடிப்பு, புத்தாக்கப் புனைவு
 4103. inventory~விளக்கப்பட்டியல், பொருள் (விவரப்) பட்டியல்
 4104. inverse~தலைகீழான, நேர் எதிர்மாறான
 4105. invest~முதலீடு
 4106. investigate~புலனாய்வுசெய், அலசி ஆராய், துருவித்தேடு
 4107. investigation~புலனாய்வு
 4108. investigation department~புலனாய்வுத்துறை
 4109. investment~முதலீடு, முதலீடுகை
 4110. investment register~முதலீட்டுப் பதிவேடு
 4111. invigilator~தேர்வுக்கூடக் கண்காணிப்பாளர்
 4112. invincible~வெல்லமுடியாத, தாழ்த்தமுடியாத
 4113. invisible~கட்புலனாகாத, காட்சித் தெளிவற்ற, மறைந்துள்ள
 4114. invitation~அழைப்பு, அழைப்பிதழ், கவர்ச்சி
 4115. invocation~வேட்பு வழிபாடு, நேர்வு வழிபாடு
 4116. invoice~பொருள் விளக்கப் பட்டியல், விலைப்பட்டியல்
 4117. involuntary~தானாக இயல்கின்ற, எண்ணாமல் நிகழ்கின்ற
 4118. involve~உட்படுத்து, உள்ளாக்கு, சிக்கவை
 4119. inward~உட்புறமான, உள்நோக்கிய, மனத்திலுள்ள
 4120. ipso facto~அதன்காரணமாகவே, அவ்வுண்மை காரணமாகவே
 4121. irksome~எரிச்சலூட்டுகிற, தொந்தரவூட்டுகின்ற
 4122. iron rack~இரும்பு நிலையடுக்கம்
 4123. iron safe~இரும்புப் பெட்டகம்
 4124. irony~வஞ்சப்புகழ்ச்சி, முரண் நகைப் பண்பு
 4125. irradiant~ஒளிவீசுகின்ற
 4126. irrational~பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாத, அறிவுக்குப் பொருந்தாத
 4127. irreclaimable~பண்படுத்தமுடியாத, சீர்திருத்தவியலாத
 4128. irreconcilable~ஒத்திணைந்துவராத, விட்டுக்கொடுக்காத
 4129. irrecoverable~மீட்கவியலாத, திரும்பப்பெறமுடியாத
 4130. irrecoverable tax~தண்டல் இயலா வரிப்பணம்
 4131. irredeemable~மீட்கவியலாத, உருப்படாத
 4132. irreducible minimum~மேலும் குறைக்கமுடியாத சிறுமம்
 4133. irrefutable~மறுக்கமுடியாத, பொய்யென எண்பிக்கமுடியாத
 4134. irregular~ஒழுங்கற்ற, முறையற்ற
 4135. irrelevant~தொடர்பற்ற, பொருத்தமற்ற
 4136. irreparable~சரிசெய்யவியலாத, சீர்படுத்தமுடியாத
 4137. irresponsible~பொறுப்பற்ற
 4138. irrevocable~மாற்றமுடியாத, மீட்டுப் பெறமுடியாத
 4139. irrigation~நீர்ப்பாசனம்
 4140. irrigation canal~பாசனக் கால்வாய்
 4141. irrigation cess fund~பாசன மேல்வரி நிதி
 4142. irrigation channel~பாசன வாய்க்கால்
 4143. irrigation dispute~பாசன வழக்கு, பாசனச் சிக்கல்
 4144. irrigation project~பாசனத் திட்டம்
 4145. irrigation sluice~பாசன மடை, மதகு
 4146. irrigation tank~பாசன ஏரி
 4147. irrigation works~பாசன அமைப்புகள்
 4148. irritation~எரிச்சல், தினவு, நமைச்சல், சினமூட்டல்
 4149. island~தீவு, திட்டு
 4150. isolate~ஒதுக்கு, தனிப்படுத்து
 4151. isolation ward~தனிமைப்பிரிவு, ஒதுக்கப்பிரிவு
 4152. issue~வழக்கெழு வினா, வழக்குப் பொருள், மகப்பேறு, வெளியீடு, வழங்கு, அனுப்பு, பிறப்பி
 4153. issue register~வழங்கல் பதிவேடு
 4154. italic~வலப்பக்கம் சாய்ந்த
 4155. itch~நமைச்சல், ஆர்வத்துடிப்பு
 4156. item~உருப்படி, வகை
 4157. itemize~வகைப்படுத்து
 4158. itinerary~பயண வழி விளக்கம், பயண வழிக்காட்டி ஏடு
 4159. ivory~தந்தம், மருப்பு
 4160. jack of all trades~பல்கலைவாணன்
 4161. jam~பழப்பாகு, நெருக்கடி, திணி, நெருக்கு
 4162. jaundice~மஞ்சள்காமாலை
 4163. jealousy~பொறாமை, அழுக்காறு
 4164. jeans~வன் துணியாடை
 4165. jeep~ஈப்பு
 4166. jeer~இகழ்ச்சி, ஏளனம், இகழ், ஏளனம்செய்
 4167. jelly~இழுது, பாகு, சல்லிக்கல்
 4168. jemmy~கன்னக்கோல்
 4169. jeopardize~கெடு, ஊறுவிளைவி, இடருள்ளாக்கு
 4170. jerk~வெட்டிழுப்பு, துடிப்பதிர்ச்சி
 4171. jerkin~குறுந்தோற்சட்டை
 4172. jerricane~நீர்மச் சிறு கொள்கலன்
 4173. jet~பீற்றி, தாரை
 4174. jetty~தோணித்துறை, துறைமுக அணைக்கரை
 4175. jewel~அணிமணிப்பூண், அணிகலன், நகை, மணிக்கல், உயர்மதிப்புப் பொருள்
 4176. job~பணி, வேலை, தொழில்
 4177. job-work~சில்லறைவேலை, கூலிவேலை
 4178. joining report~பணியேற்பு அறிக்கை
 4179. joining time~பணியேற்பு இடைக்காலம்
 4180. joint~பொருத்து, இணைப்பு, மூட்டு, சேர்
 4181. joint account~கூட்டுக்கணக்கு
 4182. joint committee~கூட்டுக்குழு
 4183. joint family~கூட்டுக்குடும்பம்
 4184. joint inspection~கூட்டாய்வு
 4185. joint patta~கூட்டுரிமை
 4186. joint purchase~கூட்டுக்கொள்முதல்
 4187. joint responsibility~கூட்டுப்பொறுப்பு
 4188. joint sector~கூட்டுத்துறை
 4189. joint session~கூட்டமர்வு
 4190. joint sitting~கூட்டமர்வு
 4191. joint stock~கூட்டுப்பங்கு
 4192. joint stock company~கூட்டுப்பங்கு முதலீட்டு நிறுமம்
 4193. joint venture~கூட்டுமுயற்சி
 4194. joist~வாரை, விட்டம், தள குறுக்குக்கட்டை
 4195. joke~நகைச்சுவை, பகடிப்பேச்சு, பகடி பண்ணு
 4196. joker~கோமாளி, பகடிசெய்பவர், வேழம்பர்
 4197. jolt~அதிர்ச்சி, குலுக்கல், மனப்பாதிப்பு, அதிர்ச்சியூட்டு, குலுக்கு
 4198. jot~புள்ளியளவு, சிற்றளவு, சுருக்கக் குறிப்பெடு
 4199. journal~இதழ், நாளேடு, செயல் குறிப்பேடு, நடப்பு குறிப்புப் புத்தகம்
 4200. journalism~இதழியல்
 4201. journalist~இதழாளர், இதழாசிரியர்
 4202. journey~பயணம், செலவு, பயணம்செய்
 4203. judge~நடுவணர், நடுநிலைத் தீர்ப்பாளர், நடுவர், (நீதிபதி), முறைசெய், தீர்ப்பளி, கருத்தளி, மதிப்பிடு, திறனாய்ந்துரை
 4204. judgement~தீர்ப்பு, தீர்ப்புரை, கருத்து முடிவு, மதிப்பீடு, திறனாய்வு முடிவு
 4205. judicature~தீர்ப்புமுறை ஆட்சி, நீதித்துறை ஆட்சி
 4206. judicial~நடுவர்மன்ற, வழக்குமன்ற
 4207. judicial commission~நீதி ஆணையம்
 4208. judicial decision~நீதிமுறை முடிவு
 4209. judicial department~நீதித்துறை
 4210. judicial discretion~நீதிமுறை விருப்புரிமை
 4211. judicial proceedings~நீதிமுறை நடவடிக்கைகள்
 4212. judicial seperation~தீர்ப்புவழிப் பிரிவுறைவு
 4213. judicial service~நீதித்துறைப் பணித்தொகுதி
 4214. judicious~முறையான, அறிவார்ந்த, முன்கவனமான
 4215. juice~சாறு, பழச்சாறு, (சத்து), உயிர்க்கூறு
 4216. juke-box~தானியங்கு இசைப்பெட்டி
 4217. jumbo~மிகப்பேருரு, பேருருவம்
 4218. jump~குதிப்பு, துள்ளல், குதி, தாண்டு, தாக்கு
 4219. junction~சந்தி, சந்திப்பு, கூடல், இணைப்பு, இணைப்பிடம்
 4220. juncture~நிலைமை, வேளை, தறுவாய், கூடிடம்
 4221. jungle~காடு, புதர்க்காடு
 4222. jungle clearance~காடழிப்பு, புதரழிப்பு
 4223. jungle stream~காட்டோடை, சிற்றோடை
 4224. junior~இளநிலையர், இளநிலை
 4225. juridical~வழக்குமன்ற நடவடிக்கைசார்
 4226. jurisprudence~சட்டவியல்
 4227. jurist~சட்டவல்லுநர், சட்டஇயலர், சட்டஅறிஞர்
 4228. juror~தீர்ப்பாய உறுப்பினர், அறங்கூறவை உறுப்பினர், அறங்கூறுநர்
 4229. jury~தீர்ப்பாயம், சான்றாயம், அறங்கூறாயம், முறைகாண் ஆயம்
 4230. just~நேரிய, நேர்மையான, முறையான
 4231. justice~நயன்மை, நேர்மை, முறைமை, நடுவர், சார்பின்மை
 4232. justice of peace~அமைதிகாப்பு நடுவர்
 4233. justification~மெய்ப்பென நிறுவுகை, எண்பிப்பு, சரியென நிறுவுகை
 4234. jute~சணல்
 4235. jute twine~சணல்கயிறு
 4236. juvenile~இளைஞர், இளம்
 4237. juvenile offender~இளங்குற்றவாளி
 4238. kaleidoscope~பல்வண்ணக் காட்சிக் கருவி
 4239. kazi~இசுலாமிய சமய அறிஞர்
 4240. keep~வைப்பு, வைத்திரு, தொடர்
 4241. keep the ball rolling~செயல்கள் தொடர்ந்து நடக்குமாறு செய்
 4242. keeper~காப்பாளர், பேணுநர்
 4243. kettle~அடு பிடிகலன், கொதி கெண்டி
 4244. key~திறவுகோல், குறிப்பு, ஆப்பு, தட்டச்சு விரற்கட்டை
 4245. key industries~அடிப்படைத் தொழில்கள், இன்றியமையாத் தொழில்கள்
 4246. key map~கைப்படம், நிலச்சிறுபடம்
 4247. key to map~பட விளக்கக் குறிப்பு
 4248. keyboard~தட்டச்சுப் பலகை, விசைப்பலகை, திறவுகோல் வைப்புப்பலகை
 4249. key-stone~மையக்கல், உயிர்க்கூறு, உயிர்நாடி
 4250. khadi~கைநூலாடை, (கதர்)ஆடை
 4251. kiln~சூளை, காளவாய்
 4252. kin~உறவினர், உறவு
 4253. kind~அன்பு, இனம், வகை, பொருள்
 4254. kindergarten~சிறுவர் விளையாட்டுமுறைக் கல்வி
 4255. kindle~தூண்டு, அவாஊட்டு, ஏற்று, கிளறு
 4256. kindness~அன்பு, இரக்கம், அருட்குணம்
 4257. kindred~குருதிஉறவான
 4258. kingdom~அரசு, நாடு, ஆட்சிப்பகுதி
 4259. kingpin~மிகமுதன்மையானவன், அச்சாணி
 4260. kinship~உறவுமுறைமை
 4261. kit~கைப்பெட்டி, கருவிக் கலப்பெட்டி
 4262. kneel~அடிபணி, மண்டியிடு
 4263. knife~கத்தி, கத்தியால்குத்து
 4264. knight~வீரப்பெருந்தகை, மறவன்
 4265. knit~பின்னு, துன்னு, பின்னியிழை
 4266. knit wear~பின்னலாடை
 4267. knob~குமிழ்க் கைப்பிடி, கைப்பிடிக் குமிழ்
 4268. knock~தட்டொலி, இடிப்பு, தட்டு, மோது, இடி
 4269. knock-out~மயங்கவைக்கும் அடி, தோல்வியுற வை
 4270. knot~முடிச்சு, சிக்கல், புதிர், கடல் நீட்டலளவை அலகு (6080 அடிகள்)
 4271. knotty problem~புதிரான சிக்கல், விளங்காச் சிக்கல்
 4272. know-how~செய்நுட்ப அறிவு, வழிவகை அறிவு
 4273. knowledge~அறிவு, அறிந்தசெய்தி, பட்டறிவு
 4274. label~முகப்புச்சீட்டு, முகப்பொட்டி, மேல்குறிப்புச் சீட்டு
 4275. laboratory~ஆய்வகம், ஆய்வுக்கூடம்
 4276. laboratory technician~ஆய்வகத் தொழில்நுட்பப் பணியாளர்
 4277. laborious~கடினமான, வருந்தி உழைக்கத்தக்க
 4278. labour~உழைப்பு, மகப்பேறுவலி, உழை, கடுமுயற்சிசெய்
 4279. labour act~தொழிலாளர் சட்டம்
 4280. labour colony~தொழிலாளர் குடியிருப்பு
 4281. labour contract~வேலை வீதத்தொகை ஒப்பந்தம்
 4282. labour department~தொழிலாளர் துறை
 4283. labour dispute~தொழிலாளர் வழக்கு, தொழில் தகராறு
 4284. labour employment bureau~தொழிலாளர் வேலைவாய்ப்பு நிலையம்
 4285. labour movement~தொழிலாளர் இயக்கம்
 4286. labour problem~தொழிலாளர் பிரச்சினை
 4287. labour room~ஈனறை, மகப்பேற்றறை
 4288. labour union~தொழிலாளர் சங்கம்
 4289. labourer~உழைப்பாளி, தொழிலாளர், வேலையாள், பாட்டாளி
 4290. lack~குறைப்பாடு, பற்றாக்குறை
 4291. lactometer~பால்மானி, பால்அடர்த்தியளவி
 4292. lacuna~வெறுமை, இடைவெளி
 4293. lagoon~காயல், உப்பங்கழி
 4294. lake~ஏரி
 4295. lakh~நூறாயிரம், இலக்கம்
 4296. lame execuse~நொண்டிச்சாக்கு
 4297. lamina~மென்தகடு, அடுக்கு
 4298. laminate~அடுக்கு, மென்தகடாக்கு, தகடாக்கு
 4299. lamination~மென்படல உறை
 4300. lamp~விளக்கு
 4301. land~நிலம்
 4302. land acquisition~நிலம் எடுப்பு, நிலம் கையகப்படுத்துமை
 4303. land alienation~நிலஉரிமை மாற்றம்
 4304. land development bank~நிலவள வங்கி
 4305. land legislation~நிலச்சட்டம்
 4306. land records~நிலப் பதிவுருகள்
 4307. land reform~நிலச் சீர்திருத்தம்
 4308. land revenue~நில வருவாய்
 4309. land survey~நில அளவை
 4310. land tax~நிலவரி
 4311. land tenure~நிலஉரிமை முறை, நிலக்குடிமுறை
 4312. land tenure and tenancy~நிலஉரிமையும் குடியுரிமையும்
 4313. land value~நில மதிப்பு
 4314. landholder~நில உரிமையாளர்
 4315. landing and shipping fee committee~இறக்குமதி ஏற்றுமதிக் கட்டணக்குழு
 4316. landlord~நிலக்கிழார்
 4317. landmark~எல்லைக்கல், சிறப்புநிகழ்வு
 4318. landscape~இயற்கைக்காட்சி
 4319. landslide~நிலச்சரிவு
 4320. landslide victory~மாபெரு வெற்றி, மிகப்பெரு வெற்றி
 4321. lane~சந்து, வரைபாதை
 4322. language~மொழி
 4323. lapse~பிழை, குறை, தவறு, கழிவு, காலக்கழிவு
 4324. lapse of time~காலக்கெடு கழிவு
 4325. larcency~திருட்டு
 4326. lascar~உழையர், சிற்றேவலர்
 4327. laser~கிளர்கதிர் ஒளிமி
 4328. last~இறுதி, இறுதியாக
 4329. last pay certificate(l p c)~முன் ஊதியச் சான்றிதழ், இறுதி ஊதியச் சான்றிதழ்
 4330. lasting solution~நிலைத்த தீர்வு
 4331. late fee~சுணக்கக் கட்டணம், காலத்தாழ்த்தக் கட்டணம்
 4332. latent~உள்ளுறை, மறை, உட்கிடை
 4333. latent defect~உட்கிடைக் குறைபாடு, உள்ளுறை குறைபாடு
 4334. lateral~பக்கவாட்டு, பக்க, புடை
 4335. lathe~கடைசல் எந்திரம்
 4336. lathi~குறுந்தடி, குண்டாந்தடி
 4337. latitude~வாய்ப்பு, அகலாங்கு, பரந்த மனப்பான்மை, நெகிழ்வு
 4338. latrine~கழிப்பிடம்
 4339. latter~பின்னர், பிந்திய
 4340. laughable~நகைப்பூட்டு, நகுதற்குரிய
 4341. launch~தொடங்கு
 4342. laundry~(உடை) வெளுப்பகம்
 4343. laureate~அரசவைப்பாவலர், வாகை கொண்ட, வெற்றிமாலை சூடப்பெற்ற
 4344. lavatory~கழிப்பிடம், கழிப்பறை
 4345. lavish~பகட்டான, மிகையான
 4346. law~சட்டம், விதி, விதிமுறை, ஓழுக்கமுறைமை
 4347. law abiding~சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிகின்ற
 4348. law and justices~சட்டமும் முறைமையும்
 4349. law and order~சட்டமும் ஓழுங்கும்
 4350. law charges~வழக்குச் செலவுகள்
 4351. law college~சட்டக் கல்லூரி
 4352. law journal~சட்டச் செய்தி இதழ்
 4353. law of evidence~சாட்சியச் சட்டம்
 4354. law officer~சட்ட அலுவலர்
 4355. law report~(சட்ட)ச் செய்தி இதழ்
 4356. lawsuit~உரிமை கோரிக்கை வழக்கு
 4357. lawyer~வழக்குரைஞர்
 4358. lay down~வகுத்துக்கூறு
 4359. layer~அடுக்கு
 4360. layman~எளியமாந்தர், எளிய(மனிதர்)
 4361. lay-off~பணியிடை நிறுத்தகாலம்
 4362. lead~ஈயம், காரீயம், முன்னேற்றம், முதன்மை, முன்னோடி, முந்து, முன்னடத்து, தலைமையேற்று நடத்து
 4363. leader~தலைவர்
 4364. leadership~தலைமை, முதன்மை, தலைமைப்பதவி
 4365. leading note~வழியமைக் குறிப்பு
 4366. leading question~விடையமை வினா
 4367. leaflet~துண்டுவெளியீடு, துண்டறிக்கை
 4368. league~கூட்டமைப்பு, சங்கம்
 4369. leak~கசிவு, கசியவிடு, வெளியிடு
 4370. leakage~கசிவு, ஒழுக்கு, மறைவெளிப்பாடு
 4371. leakout~மறைசெய்தி வெளியீடு
 4372. lean~சாய்வு, மெலிந்த, வளமற்ற, குறைந்த, சாய்ந்திரு, சார்ந்திரு
 4373. leap year~மிகுநாளாண்டு (366 நாட்களுடை ஆண்டு)
 4374. learned~கற்றறிந்த, படித்துத்தேர்ந்த, துறைபோன
 4375. lease~குத்தகை
 4376. lease deed~குத்தகை ஆவணம்
 4377. leaseholder~குத்தகையாளர்
 4378. least~மீச்சிறு, அறச்சிறிது
 4379. leave~இசைவு, விடுப்பு, செல்விடை, நீங்கு, கைவிடு
 4380. leave account~விடுப்புக் கணக்கு
 4381. leave on loss of pay~ஊதியமற்ற விடுப்பு
 4382. leave on medical certificate~மருத்துவ விடுப்பு, மருத்துவச் சான்றிதழின் பேரில் விடுப்பு
 4383. leave on private affairs~சொந்தப் பணிக்கான விடுப்பு
 4384. leave rules~விடுப்பு விதிகள்
 4385. leave salary~விடுப்பூதியம்
 4386. leave salary contribution~விடுப்பு ஊதியப் பங்குத்தொகை
 4387. lecture~விரிவுரை, சொற்பொழிவு, சொற்பொழிவாற்று
 4388. lecturer~விரிவுரையாளர், சொற்பொழிவாளர்
 4389. ledger~பேரேடு, பற்று-வரவு கணக்குப் பதிவேடு
 4390. left~இடது, இடப்பக்கம், முற்போக்கான
 4391. legacy~விருப்புரிமைக் கொடை
 4392. legal~சட்டம்சார், சட்டப்படியான
 4393. legal advisor~சட்டவியல் அறிவுரையாளர்
 4394. legal duty~சட்டக்கடமை
 4395. legal heir~சட்டப்படியான வழி முறையாளர், சட்டப்படியான மரபுரிமையாளர்
 4396. legal opinion~சட்டக்கருத்து
 4397. legal practitioner~வழக்குரைஞர்
 4398. legal proceeding~சட்ட நடவடிக்கை
 4399. legal remedy~சட்டத்தீர்வு
 4400. legal representative~சட்டமுறைச் சார்பாளர், சட்டப் பேராளர்
 4401. legal studies~சட்டக்கல்வி
 4402. legal tender~சட்டமுறைச் செலவாணி
 4403. legality~சட்டப்பண்பு, சட்டஉரிமை, முறைமை உடைமை
 4404. legalize~சட்டமாக்கு, சட்டப்படி செல்லுபடியாக்கு
 4405. legend~மரபுவழிக்கதை, பழங்கதை, குறி பொறிப்பு
 4406. legible~எழுத்துத்தெளிவான, படிக்கத்தெளிவான
 4407. legislate~சட்டமியற்று
 4408. legislation~சட்டம், சட்டமியற்றல்
 4409. legislative~சட்டமியற்றக்கூடிய
 4410. legislative assembly~சட்டப்பேரவை
 4411. legislative council~சட்டமேலவை
 4412. legislator~சட்டமன்ற உறுப்பினர்
 4413. legislator hostel~சட்டமன்ற உறுப்பினர் விடுதி
 4414. legislature~சட்டமன்றம்
 4415. legitimacy~சட்ட உரிமைநிலை, முறைமைநிலை
 4416. legitimate~சட்டப்படியான, ஒழுங்குமுறையான
 4417. legitimize~முறைமை உடையதாக்கு, சட்டமுறைமை உடையதாக்கு
 4418. leisure~ஓய்வு, ஓய்வுநேரம், ஒழிந்தநேரம்
 4419. lend~கடன்கொடு, இரவல்கொடு, கொடுத்துதவு, வட்டிக்கு வழங்கு
 4420. length~நீளம்
 4421. length and breadth~நீளமும் அகலமும்
 4422. lenient view~கனிந்தநோக்கு, கனிவுநோக்கு
 4423. leper~தொழுநோயாளி, குட்டநோயாளர்
 4424. leper asylum~தொழுநோயாளர் புகலிடம்
 4425. leprosy~தொழுநோய், குட்டம்
 4426. leprosy clinic~தொழுநோய் மருத்துவமனை
 4427. lessee~குத்தகையாளர்
 4428. let off with warning~எச்சரித்து விடு
 4429. lethal~கொல்லும், சாகடிக்கும்
 4430. lethargic~சோம்பலான, மந்தமான, ஈடுபாடற்ற
 4431. letter~முடங்கல், கடிதம், மடல், எழுத்து, எழுத்துரு
 4432. letter box~அஞ்சல் பெட்டி
 4433. letter of administration~ஆட்சி உரிமை ஆவணம்
 4434. letter of authority~உரிமை ஆவணம்
 4435. letter of credit~கடன் சான்று
 4436. letter pad~தன்முகவரியுடை கடிதத்தாள் கற்றை
 4437. levelling instrument~மட்டம்காண் கருவி
 4438. lever~நெம்புகோல்
 4439. leverage~நெம்புத்திறன், ஊக்குஆற்றல்
 4440. levy~விதிப்பு, தீர்வை, சுங்கவரி, வரிவிதி
 4441. lexicography~அகராதிக்கலை, அகரமுதலி தொகுகலை, சொற்களஞ்சியக் கலை
 4442. lexicon~அகராதி, அகரமுதலி, சொற்களஞ்சியம்
 4443. liability~கடன்பொறுப்பு, கடன் திருப்புப் பொறுப்பு, சட்டக்கடப்பாடு
 4444. liable~சட்டக் கடப்பாடுடைய, சட்டப்பொறுப்பிற்குட்பட்ட
 4445. liaison officer~தொடர்பு அலுவலர், இணைப்பு அலுவலர்
 4446. libel~பழிப்புரை, இகழுரை, மதிப்புக்கேடு
 4447. libellous~பழிப்புரையான
 4448. liberal~முற்போக்காளர், பரந்த, முற்போக்கான, பெருந்தன்மையான
 4449. liberate~விடுவி, தளையகற்று, விடுதலைசெய்
 4450. liberty~உரிமை, தனியுரிமை
 4451. liberty of expression~பேச்சுரிமை
 4452. liberty of faith~சமயநம்பிக்கை உரிமை
 4453. liberty of thought~கருத்துரிமை
 4454. liberty of worship~வழிபாட்டு உரிமை
 4455. librarian~நூலகர், நூலகக் காப்பாளர்
 4456. library~நூலகம்
 4457. licence~உரிமம்
 4458. licence fee~உரிமக் கட்டணம்
 4459. licensee~உரிமம் பெற்றவர்
 4460. licensing authority~உரிமம் வழங்கு அதிகாரி, உரிமை வழங்கு அதிகார அமைப்பு
 4461. lie over~நிறுத்திவைக்க
 4462. lien~பற்றுரிமை, மீள்உரிமை
 4463. lieu~மாற்று, (பதில்), பகரம்
 4464. lieutenant governer~துணைநிலை ஆளுநர்
 4465. life~உயிர், வாழ்க்கை
 4466. life assurance~வாழ்க்கைக் காப்பீடு, ஆயுள் காப்பீடு
 4467. life imprisonment~ஆயுள் சிறைத்தண்டனை
 4468. life insurance~ஆயுள் காப்புறுதி
 4469. life insurance policy~ஆயுள் காப்புறுதி ஆவணம்
 4470. life size~இயற்கை வடிவளவான
 4471. life span~ஆயுட்காலம்
 4472. lifebelt~உயிர்காப்பு மிதவை
 4473. lift~மின்தூக்கி
 4474. lift irrigation~இறைவைப் பாசனம்
 4475. light~ஒளி, வெளிச்சம்
 4476. light hearted~கவலையில்லாத, ஆய்ந்தமைவில்லாத
 4477. light house~கலங்கரை விளக்கம்
 4478. lighten~எடைகுறை, தணியச்செய், ஒளிர்வி
 4479. lightening strike~திடீர் வேலைநிறுத்தம்
 4480. lignite~பழுப்புநிலக்கரி
 4481. like minded~ஒத்தகருத்துடைய, ஒத்தநோக்குடைய
 4482. likely~நடக்கக்கூடிய, நிகழக்கூடிய
 4483. likeness~ஒத்ததன்மை, சாயல், ஒப்புமை
 4484. likewise~இதுபோன்று
 4485. liking~விருப்பம், பற்று, நாட்டம்
 4486. lime~சுண்ணம், சுண்ணாம்பு, எலுமிச்சை
 4487. limelight~பலரறி நிலை
 4488. lime-stone~சுண்ணாம்புக்கல்,
 4489. limit~எல்லை, வரம்பு, வரையளவு, மட்டு, கெடு, கட்டுப்படுத்து
 4490. limitation~வரம்பு, வரையறை
 4491. limitation of time~காலக்கெடு, காலவரம்பு
 4492. limited~வரையறுக்கப்பட்டது
 4493. limited company~வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம்
 4494. limited liability~வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு
 4495. line clear~மின்னூட்டம் நீக்கம், தடைநீக்கம்
 4496. line inspecter~மின்பாதை ஆய்வாளர், கம்பிப்பாதை ஆய்வாளர்
 4497. line loss~மின்தொடரிழப்பு, மின்பாதை இழப்பு, மின்கம்பி இழப்பு
 4498. linear~நேரியல், ஒருபடி, நேரான
 4499. lingua franca~பொதுமொழி, கலப்புமொழி
 4500. linguist~மொழியியலர்
 4501. linguistic minorities~மொழிவழிச் சிறுபான்மையர்
 4502. linguistics~மொழியியல்
 4503. lining~உள்வரித்துணி, உள்பட்டை, அகவுறை
 4504. link~கண்ணி, வளையம், இணைப்பு, நீட்டலளவை அலகு, ஒன்றுசேர், பிணை
 4505. link language~இணைப்புமொழி, தொடர்புமொழி
 4506. linked file~இணைப்புக் கோப்பு
 4507. lip service~போலி வழிபாடு, பாவனை
 4508. liquid assets~எளிதில் பணமாக்கக்கூடிய சொத்து, நீர்மச்சொத்து
 4509. liquidation~கலைப்பு, தீர்த்துக்கட்டல்
 4510. list~பட்டியல், பட்டியலிடு
 4511. literacy~கல்வியறிவு, எழுத்தறிவு, படிப்பறிவு
 4512. literal~நேர்ச்சரியான, சொல்லுக்குச் சொல் சரியான
 4513. literary~இலக்கிய
 4514. literary association~இலக்கியமன்றம், இலக்கியக்கழகம்
 4515. literate~படிப்பறிவுடையவர், கல்வியறிவுடையவர், கற்றறிந்த
 4516. literature~இலக்கியம்
 4517. litigant~வழக்காடுபவர்
 4518. litigate~வழக்காடு
 4519. litigation~வழக்கு, வழக்காடல்
 4520. litre~முகத்தல் அளவையலகு
 4521. litter~குப்பைக்கூளம், வைக்கோட்படுகை
 4522. live stock~கால்நடை, வீட்டுவிலங்குகள்
 4523. live stock farm~கால்நடைப் பண்ணை
 4524. livelihood~பிழைப்பு, வாழ்க்கைத்தொழில்
 4525. load~சுமை, பளு, சுமையேற்று
 4526. load despatch center~சுமை பகிர்ந்தளி மையம்
 4527. loaf~துண்டு, பகுதி, சோம்பித்திரி
 4528. loafer~சோம்பித்திரிபவர், காலத்தை வெற்றே கழிப்பவர்
 4529. loam~பசளைமண்
 4530. loan~கடன், இரவல், கடனளி
 4531. loan certificate~கடன் சான்றிதழ்
 4532. loanee~கடனாளி, கடன்பெற்றவர், கடன்பட்டார்
 4533. loathsome~வெறுக்கத்தக்க, அருவருப்பூட்டுகிற
 4534. lobby~முகப்பறை, புறக்கூட்டம், தேற்றுதல்
 4535. local~உள்ளூர், அக, உள், வட்டார
 4536. local administration~உள்ளாட்சி
 4537. local allowance~உள்ளூர்ப்படி, வட்டாரப்படி
 4538. local attraction~உள்ளிடக்கவர்ச்சி, உள்ளூர்க்கவர்ச்சி
 4539. local board~உள்ளாட்சிக்கழகம்
 4540. local body~உள்ளாட்சிமன்றம்
 4541. local delivery~உள்ளூர் அனுப்புகை
 4542. local delivery register~உள்ளூர் அனுப்புகைப் பதிவேடு
 4543. local development works~உள்ளூர் வளர்ச்சிப்பணிகள்
 4544. local fund~உள்ளாட்சி நிதியம்
 4545. local fund account~உள்ளாட்சி நிதிக்கணக்கு
 4546. local fund deposit~உள்ளாட்சி நிதிவைப்புத்தொகை
 4547. local inspection~உள்ளூர் ஆய்வு
 4548. local interest~வட்டார நலம்
 4549. local investigation~நிகழிடப் புலனாய்வு
 4550. local law~வட்டாரச் சட்டம், நிகழ்விடச் சட்டம்
 4551. local library authority~வட்டார நூலகக்குழு
 4552. local purchase~நேரடிக்கொள்முதல்
 4553. local tax~உள்ளூர் வரி, வட்டார வரி
 4554. locale~நிகழ்வு இயலிடம்
 4555. locality~இடம், வட்டாரம்
 4556. localize~ஓரிடத்திற்குட்படுத்து
 4557. locate~இருப்பிடங்காண், இடங்குறி
 4558. location~இடம், இருப்பிடம், அமைவிடம்
 4559. locker~பெட்டகம், பாதுகாப்புப் பெட்டகம்
 4560. lockout~கதவடைப்பு, தொழில்முடக்கம்
 4561. locus-standi~தலையீட்டுரிமை, வழக்குரிமை
 4562. locust~வெட்டுக்கிளி
 4563. loft~பரண்
 4564. log~மரக்கட்டை, குறித்துவை
 4565. log sheet~நிகழ்வு பதி தாள், நிகழ்ச்சிப் பதித் தாள்
 4566. log-book~நடப்புக் குறிப்பேடு, நிகழ்வுக் குறிப்பேடு
 4567. logic~ஏரணம், ஏரணவியல்
 4568. logical~ஏரண
 4569. loin cloth~அரைத்துணி, கவ்வணம், இடுப்புத்துணி
 4570. loneliness~தனிமை
 4571. lonely~தனித்த, துணையற்ற, ஒதுக்கமான
 4572. long~நீண்ட, நெடுந்தொலைவான, பெரிது விரும்பு, ஏங்கு
 4573. long range view~தொலைநோக்கு
 4574. long term loan~நீண்டகாலக் கடன்
 4575. longevity~நீண்டவாழ்க்கை, நீள் வாணாள்
 4576. long-standing~நீடித்து நிலவுகின்ற நீடித்துழைக்கின்ற
 4577. loom~நெசவுத்தறி
 4578. loony~கிறுக்கன், பித்தன்
 4579. loop~கண்ணி, வளையம்
 4580. loop line~பக்க இணைப்புப்பாதை
 4581. loop-hole~தப்பிக்கும் வழி, சிறு இடைவழி
 4582. looting~சூறையாடல், கொள்ளையடித்தல்
 4583. loss~இழப்பு
 4584. loss of pay~ஊதிய இழப்பு
 4585. lotion~மருந்துடை நீர்மம், கழுவு நீர்மம்
 4586. lottery~பரிசுச்சீட்டு, குலுக்குச்சீட்டு
 4587. loud speaker~ஒலிபெருக்கி
 4588. love~அன்பு, காதல், பற்று, காதலி, காதலன்
 4589. low~இழிந்த, எளிய, தாழ்ந்த
 4590. low voltage~தாழ் மின்னழுத்தம்
 4591. lower grade~கீழ்நிலை
 4592. lower secondary education~கீழ் இடைநிலைக்கல்வி
 4593. loyalist~கடமைதவறாதவர், பற்றுக்குறையாதவர்
 4594. lubricant~உயவு, மசகு, மசகுநெய்
 4595. lubricate~உயவூட்டு, மசகிடு
 4596. lubrication~உயவிடல், மசகிடல்
 4597. lucid~தெளிவான, நன்குவிளங்குகின்ற
 4598. luck~ஆகூழ், நல்வாய்ப்பு, நற்பேறு, குருட்டடி
 4599. luminary~அறிவுமேதை, ஆன்றோர், ஒளிப்பிழம்பு
 4600. luminescene~ஒளியுமிழ்வு
 4601. lump~கட்டி, மொத்தை, குவியல், திரள், மிகுஅளவு
 4602. lump sum grant~ஒட்டுமொத்த உதவித்தொகை
 4603. lump sum provision~ஒட்டுமொத்த ஒதுக்கீடு
 4604. lunacy~கிறுக்கு, பித்து, பித்தியம்
 4605. lunacy and mental deficiency~பித்துநிலையும் மன ஊனமும்
 4606. lunar eclipse~நிலவொளி மறைப்பு
 4607. lunatic~பித்தர், கிறுக்கர், சித்தங்கலங்கியவர், வெறியர்
 4608. lunch~பகலுணவு, நண்பகலுணவு, நண்பகலுணவு கொள்
 4609. luncheon~நண்பகலுணவு
 4610. lurk~ஒளிந்திரு, பதுங்கியிரு, காத்திரு
 4611. lustre~பளபளப்பு, ஒளிர்வு, பிறங்கொளி
 4612. luxury~பகட்டு, உயர் இன்ப வாழ்க்கை
 4613. luxury articles~பகட்டுப் பொருட்கள்
 4614. luxury coach~பகட்டுந்து, மிகுவசதி வண்டி
 4615. lyric~உணர்ச்சிப்பாடல், இசைப்பாடல், தன்னுணர்ச்சிப் பாட்டு
 4616. machine~எந்திரம்
 4617. machine tools~எந்திரக் கருவிகள்
 4618. machinery~எந்திரத்தொகுதி, எந்திரவியல் அமைப்பு
 4619. machinist~எந்திர வினைஞர்
 4620. madam~அம்மையீர், அம்மை, திருவாட்டி, பெருமாட்டி
 4621. madness~பித்து, வெறி, பித்தியம்
 4622. magazine~பருவஇதழ், பருவவெளியீடு
 4623. magic~வித்தை, மாயவேலை
 4624. magisterial~குற்றவியல் நடுவர்க்குரிய
 4625. magistrate~குற்றவியல் நடுவர், குற்றவியல் (நீதிபதி)
 4626. magnanimous~அருளார்ந்த, பெருந்தன்மையான
 4627. magnet~கவரிரும்பு, (காந்தம்)
 4628. magnify~பெரிதாக்கு, மிகையாக்கு
 4629. magnitude~பருமை, அளவு
 4630. maid~பணிப்பெண், இளம்பெண், கன்னிப்பெண்
 4631. maiden attempt~முதல் முயற்சி, கன்னி முயற்சி
 4632. maiden speech~கன்னிப்பேச்சு, முதற்பேச்சு
 4633. mail~அஞ்சல், அஞ்சல்வழி அனுப்பு
 4634. mail box~அஞ்சல் பெட்டி
 4635. maim~முடமாக்கு, ஊனமாக்கு, சிதை
 4636. maintenance~பேணுகை, வாழ்க்கைப் பொருளுதவி, வாழ்க்கைச் செலவுத்தொகை
 4637. maintenance and repair~பேணுகையும் பழுதுபார்த்தலும்
 4638. maintenance of account~கணக்குப் பேணுகை
 4639. maintenance works~பேணுகைப் பணிகள்
 4640. mairine department~கடல்துறை
 4641. maistry~மேலாள்
 4642. majesty~மாட்சிமை
 4643. major head of account~கணக்குப் பெருந்தலைப்பு
 4644. major irrigation scheme~பெரும் பாசனத்திட்டம்
 4645. major ports~பெருந்துறைமுகங்கள்
 4646. majority~பெரும்பான்மை
 4647. majority communities~பெரும்பான்மை இனங்கள்
 4648. make capital out of~ஈட்டமாகப் பயன்படுத்திக்கொள், பயன்பெறு
 4649. make good the loss~இழப்பை ஈடுசெய்க
 4650. maker~இயற்றியவர், உண்டாக்கியவர்
 4651. maladministration~முறைகெட்ட ஆட்சி, சீர்கேடான ஆளுகை
 4652. malafide~சூதான, நல்லெண்ணமற்ற, தீயஎண்ணமுடைய
 4653. malaria~முறைக்காய்ச்சல்
 4654. malice~வன்மம், கெடுநோக்கு
 4655. malicious~கெடுநோக்குடைய, வன்மநோக்கான
 4656. malicious prosecution~வன்மக்குற்ற வழக்குத்தொடுப்பு
 4657. malign~பழிதூற்று, கெடுதல்விளை
 4658. malnutrition~ஊட்டக்குறைவு, (சத்துக்) குறைவு
 4659. malpractice~ஒழுங்கிலாச் செயல், முறையிலா நடப்பு
 4660. malt~மாவுப்பொருள்
 4661. maltreat~கொடுமைப்படுத்து, தவறாய்நடத்து
 4662. malversation~நிதி (மோசடி), செயலாட்சிக்கேடு, நிதி தவறாளுகை
 4663. management~மேலாண்மை
 4664. manager~மேலாளர்
 4665. managing agent~மேலாண் முகவர்
 4666. managing body~மேலாண் குழு
 4667. managing director~மேலாண் இயக்குநர்
 4668. managing trustee~மேலாண் பொறுப்பாட்சியர்
 4669. mandate~உரிமைக்கட்டளை, ஆணை
 4670. mandatory~கட்டளைச்சார்
 4671. mandatory function~தவிர்க்கலாகாத செய் கடமை
 4672. mandatory order~தவிர்க்கலாகா ஆணை
 4673. mandolin~ஒரு யாழ் வகை
 4674. manhood~ஆண்மைநிலை
 4675. maniac~வெறியர்
 4676. manifesto~கொள்கை விளக்க அறிக்கை
 4677. manifolding paper~படியெடு தாள்
 4678. manipulate~சூழ்ச்சித்திறத்துடன் கையாளு, தக ஆள்
 4679. manner~பாங்கு, நடத்தை
 4680. manometer~அழுத்தஅளவி
 4681. mansonry~கொத்துவேலை, கட்டுமானவேலை
 4682. mansonry drain~கல்கட்டு வடிகால்
 4683. mantle lamp~வெண்தழல் விளக்கு
 4684. manual~செய்முறை ஏடு, கையேடு, பார்வை ஏடு
 4685. manual labour~உடலுழைப்பு
 4686. manufacture~இயற்றுதல், உற்பத்திசெய், உருவாக்கு
 4687. manufacturer~ஆக்குபவர், உற்பத்தியாளர்
 4688. manufacturing plant~உற்பத்தித் தொழிலகம்
 4689. manure~உரம், எரு
 4690. manuscript~கையெழுத்து நகல், கையெழுத்துப்படி
 4691. map~நிலப்படம், நாட்டுப்படம், திட்டம்வகு, வரைபடம்
 4692. marble~மழப்புக்கல், சலவைக்கல்
 4693. march~அணிவகுத்து நட, முன்னேறு
 4694. march-past~(படை) அணிவகுப்பு
 4695. margin~ஓரம், விளிம்பு, எச்சம்
 4696. margin of profit~விளிம்புநிலை ஈட்டஅளவு
 4697. marginal money~விடுமிகைத் தொகை
 4698. marginal utility~விளிம்புநிலைப் பயன்பாடு
 4699. marine~கடற்சார்
 4700. marine engineer~கடல்துறைப் பொறிஞர்
 4701. marine fishery development~கடல் மீன்வளப் பெருக்கம்
 4702. maritime law~கடலாண்மைச் சட்டம்
 4703. mark~தெரிகுறி, குறியீடு, சின்னம், மதிப்பெண்
 4704. market~அங்காடி, சந்தை, வணிகவாய்ப்பு
 4705. market price~நிலவு சந்தைவிலை
 4706. market rate~நிலவு சந்தைவிலை வீதம்
 4707. market value~நிலவு சந்தைமதிப்பு, நடப்புச் சந்தைமதிப்பு
 4708. marketable~விற்பனையாகக்கூடிய
 4709. marketing scheme~விற்பனைத் திட்டம்
 4710. marriage~திருமணம், வாழ்க்கை ஒப்பந்தம்
 4711. marriage act~திருமணச் சட்டம்
 4712. marriage registrar~திருமணப் பதிவாளர்
 4713. marsh~சதுப்புநிலம்
 4714. martial court~படைத்துறை வழக்குமன்றம்
 4715. martial law~படைத்துறைச் சட்டம், படைத்துறை ஆட்சி
 4716. martyr~ஈகையர், (தியாகி)
 4717. marvel~வியப்பு, புதுமை
 4718. masculine~ஆண்பால், ஆண்தன்மையுடைய, ஆண்மைவாய்ந்த
 4719. mask~முகமூடி, முகத்திரை, முகம்மறை
 4720. mason~கொத்தர்
 4721. mass~பொருண்மை, நிறை, மக்கள்திரள்
 4722. mass concrete~திண்கற்காரை
 4723. mass drill~பெருங்கூட்ட உடற்பயிற்சி, கூட்டு உடற்பயிற்சி
 4724. mass media~மக்கள் செய்தி வாயில்கள், மக்கள் தொடர்பு அமைப்பு
 4725. mass meeting~மாபெரும் பொதுக்கூட்டம்
 4726. mass production~பேரளவாக்கம், பேரளவு உற்பத்தி
 4727. mass scale~பெரும் அளவு
 4728. mass transfer~ஒட்டுமொத்த மாற்றம், பேரளவு மாற்றம்
 4729. massacre~படுகொலை
 4730. masterpiece~தலைசிறந்த படைப்பு
 4731. masterplan~சிறப்புத்திட்டம், பெருந்திட்டம்
 4732. mastery~நல்தேர்ச்சி, சிறப்பாளுமை
 4733. matching grant~ஈடான உதவித்தொகை, இணை உதவித்தொகை
 4734. material alteration~மூலமாற்றம், பெருமளவிலான மாற்றம்
 4735. materialism~பொருள்முதல் கொள்கை
 4736. materialize~உருவாக்கு, உருக்கொடு, உருவாகு
 4737. maternal~தாய்சார், தாய்வழி
 4738. maternal morbidity and mortality~பேறுகால நோக்காடும் சாக்காடும்
 4739. maternity~தாய்மை, மகப்பேறு
 4740. maternity and child welfare~தாய்சேய் நலம்
 4741. maternity assistant~மகப்பேறு உதவியாளர்
 4742. maternity benefit act~பேறுகாலச் சலுகைச் சட்டம், மகப்பேறு நலச்சட்டம்
 4743. maternity hospital~மகப்பேறு மருத்துவமனை
 4744. maternity relief~பேறுகால உதவி
 4745. maternity ward~மகப்பேறுப் பிரிவு
 4746. maternity welfare~தாய்மை நலம்
 4747. mathematical instruments~கணிதக் கருவிகள்
 4748. mathematics~கணக்கியல், கணிதம்
 4749. matinee~பிற்பகல் காட்சி
 4750. matriculation~பல்கலைக்கழக நுழைவுத்தேர்வு, பல்கலைக்கழக நுழைவுரிமைப் பேறு
 4751. matron~விடுதித் தலைவி, மருந்தகத் தலைமைச்செவிலி, மூதாய்
 4752. matter~பருப்பொருள், பொருண்மை, கருத்துப்பொருள்
 4753. matter of opnion~கருத்துக்குரிய பொருள்
 4754. mattress~அடிமெத்தை
 4755. maturity~முதிர்வு, பருவநிறைவு, நிறைநிலை
 4756. maximum~பெருமம்
 4757. maximum wage~பெருமக்கூலி
 4758. mayor~மேயர், மாநகர முதல்வர்
 4759. meagre~மிகக்குறைவான
 4760. meal~உணவு
 4761. mean~நிரல், இடைநிலை, கீழ்த்தரமான, தாழ்ந்த, கருது, குறி, பொருள்கொண்டிரு
 4762. means~வழிவகை, வழிமுறை, வருவாய் வகை, துணைப்பொருள்
 4763. meanwhile~இடைப்பட்ட நேரத்தில், இடைநேரத்தில்
 4764. measles~தட்டம்மை
 4765. measure~அளவு, நடவடிக்கை, வரையளவு, அளவிடு
 4766. measurement~அளவை, அளவு
 4767. measurement book~அளவைக் குறிப்பேடு, அளவைப் பதிவேடு
 4768. measuring tape~அளவை நாடா
 4769. mechanic~எந்திர வினைஞர், கம்மியர்
 4770. mechanical engineering~எந்திரப் பொறியியல்
 4771. mechanical expert~எந்திரவல்லுநர்
 4772. mechanics~விசையியல்
 4773. mechanism~இயங்குநுட்பம், இயங்கமைப்பு
 4774. medal~பதக்கம்
 4775. meddle~குறுக்கிடு, தலையிடு
 4776. meddlesome~குறுக்கிடுகின்ற, தலையிடுகின்ற
 4777. median~நடுவரை, நடுவன், நடுத்தடுப்பு
 4778. mediation~சந்துசெய்தல், நடுவிருந்து இணக்குவித்தல்
 4779. medical~மருத்துவ
 4780. medical board~மருத்துவக் குழுமம்
 4781. medical certificate~மருத்துவச் சான்றிதழ்
 4782. medical college~மருத்துவக் கல்லூரி
 4783. medical concession~மருத்துவச் சலுகை
 4784. medical grounds~மருத்துவக் காரணங்கள்
 4785. medical institution~மருத்துவ நிலையம்
 4786. medical practitioners~தொழில் மருத்துவர்கள்
 4787. medical registrations~மருத்துவப் பதிவு
 4788. medical service~மருத்துவப் பணி
 4789. medical store~மருத்துவப் பண்டகம்
 4790. medical treatment~பண்டுவம், மருத்துவ சிகிச்சை
 4791. medicinal~மருந்துத்தன்மைகொண்ட, மருத்துவத்தன்மைகொண்ட
 4792. medicine~மருந்து
 4793. medicine chest~மருந்துப்பெட்டி
 4794. medicolegal~சட்டம்சார் மருத்துவம்
 4795. medieval age~வரலாற்று இடைக்காலம்
 4796. mediocre~இரண்டாம்தர, தாழ்தர
 4797. medium of instruction~பயிற்றுமொழி
 4798. medium quality~நடுத்தரம், நடுத்தர வகை
 4799. meek~பணிவான
 4800. meet~சென்றெதிர்கொள், சந்தி, நிறைவுசெய், ஏற்றுக்கொள்
 4801. meeting~கூட்டம், சந்திப்பு
 4802. meeting hall~கூட்டமன்றம், கூட்டக்கூடம்
 4803. mega~ஆயிரமாயிரம்
 4804. megrim~ஒற்றைத்தலைவலி
 4805. melee~கைகலப்பு, அடிதடிச் சண்டை
 4806. mellow~கனிந்த, முதிர்வுற்ற
 4807. melodrama~உணர்ச்சிமிக்க இன்பமுடிவு நாடகம்
 4808. melting point~உருகுநிலை
 4809. member~உறுப்பினர், உறுப்பு
 4810. membrane~மென்தோல், சவ்வு, மென்படலம்
 4811. memento~நினைவுப்பரிசு, நினைவுக்குறிப்பு
 4812. memo~குறிப்பாணை
 4813. memorable~நினைவில்கொள்ளத்தக்க
 4814. memorandum~நினைப்பூட்டுக் குறிப்பு, நிகழ்ச்சிப்பதிவுக் குறிப்பு, கோரிக்கை மனு
 4815. memorandum of association~சங்க அமைப்பு விதிக்குறிப்பு
 4816. memorandum of evidence~சாட்சியக் குறிப்பு
 4817. memorial~நினைவுச்சின்னம், மனு
 4818. memory~நினைவு, நினைவாற்றல்
 4819. mend~சரிப்படுத்து, திருத்து
 4820. menials~சிற்றேவலர், குற்றேவலர்
 4821. mental depression~மனச்சோர்வு
 4822. mental hospital~மனநோய் மருத்துவமனை
 4823. menu~(உணவு) வகைப்பட்டியல்
 4824. mercantile~வாணிகம்சார்
 4825. mercenary~கூலிப்படை
 4826. merchandise~வாணிகப் பொருட்கள், வாணிகச் சரக்கு
 4827. merchandise marks~வணிகச் சரக்குக் குறிகள்
 4828. merchant~வணிகர்
 4829. merchant ship~வணிகச் சரக்குக் கப்பல்
 4830. mercury vapour lamp~இதள் ஆவி விளக்கு
 4831. mercy petition~கருணைமனு
 4832. mere~வெறும்
 4833. merge~ஒன்றாக்கு, ஒன்றாகு, இரண்டறக்கல
 4834. merit~தகுதி, சிறப்பு, மதிப்பு
 4835. merit scholarship~தகுதி படிப்புதவித் தொகை
 4836. merits and demerits~நற்கூறுகளும் தீயகூறுகளும்
 4837. merry~களிப்புமிக்க, உவகைமிக்க, மகிழ்வார்ந்த
 4838. merry go round~குடை இராட்டினம்
 4839. mesh~வலைக்கண், வலைக்கண்ணி
 4840. mess~குழப்பம், குழப்பநிலை, உணவகம், உண்பகம்
 4841. message~செய்தி, தூது, செய்தியீடு
 4842. messenger~செய்தியாளர், செய்தி கொணர்வர், தூதுவர்
 4843. metal~மாழை, (உலோகம்), சரளைக்கல்
 4844. metal detector~மாழைக் கண்டறியும் பொறி
 4845. metallurgy~மாழையியல்
 4846. metamorphic~உருமாற்றம்சார்
 4847. meteorological condition~வானிலை நிலவரம்
 4848. meteorology~வானிலையியல்
 4849. meter~அளவி, அளவுக்கருவி
 4850. method~முறை, முறைமை
 4851. methodology~ஆராய்ச்சி நெறிமுறையியல்
 4852. meticulous~மிகஉன்னிப்பாக
 4853. metre~மீட்டர் (நீட்டலளவை அலகு)
 4854. metre gauge~மீட்டர் அகல இருப்புப்பாதை
 4855. metric~பதின்ம முறைசார்
 4856. metropolis~நாட்டின் தலைநகரம், பெருநகர்
 4857. micro examination~நுண்ணாய்வு
 4858. microwave~நுண்ணலை
 4859. midday meals scheme~நண்பகல் உணவுத்திட்டம், மதிய உணவுத்திட்டம்
 4860. middle class~இடை வகுப்பினர், இடை வகுப்பு
 4861. middle income group~நடுத்தர வருவாய் வகுப்பு, நடுத்தர வருவாய்ப் பிரிவினர்
 4862. middleman~இடைத்தரகர், இடைஈட்டாளர்
 4863. midst~இடைப்பட்ட பகுதி
 4864. midway~நடுவில், நடுவழியில், இடைவழி, பாதிவழி
 4865. midwife~மகப்பேறு உதவியாளர்/ மருத்துவச்சி, பேறுகாலப் பணிமகள்
 4866. midwifery~பேறுகால மருத்துவப் பணியியல்
 4867. migrants~புலம்பெயர்ந்தோர், இடம்பெயர்ந்தோர்
 4868. migration~இடம்பெயர்தல், புலப்பெயர்வு, குடிப்பெயர்ச்சி
 4869. milch cow~கறவைமாடு
 4870. milestone~தொலைவு அளவுக்கல், வாழ்க்கை உயர் படிநிலை, வாழ்க்கையின் ஒரு கட்டம்
 4871. militancy~போர்க்குணம்
 4872. military~படைத்துறை, படைப்பிரிவு
 4873. military administration~படைத்துறையாட்சி
 4874. military camp~படைப் பாசறை
 4875. military camping grounds~பாசறை, படை தங்கிடம்
 4876. military contonment~பாளையம்
 4877. military engineer~படைத்துறைப் பொறியாளர்
 4878. military estate officer~படைத்துறை உடைமை அலுவலர்
 4879. military pensioner~படைத்துறை ஓய்வூதியர்
 4880. military service~படைத்துறைப் பணி
 4881. military service family pension fund~படைத்துறைப் பணியாளர் குடும்ப ஓய்வூதிய நிதி
 4882. mill~ஆலை, அரைவை ஆலை
 4883. millet~தினை, சாமை, கூலம்
 4884. mine~சுரங்கம்
 4885. mineral~கனிப்பொருள், கனிமம்
 4886. mineral ore~கனிமத்தாது
 4887. mini bus~சிற்றுந்து
 4888. minimize~மிகச்சிறிதாக்கு, சிறுமமாக்கு
 4889. minimum~சிறுமம்
 4890. minimum general educational qualification~சிறுமப் பொது கல்வித்தகுதி
 4891. minimum wage~சிறுமக் கூலி
 4892. minimum wages act~சிறுமக் கூலிச்சட்டம்
 4893. mining~சுரங்கவேலை, வெடிமருந்து வைத்தல்
 4894. minister~அமைச்சர், சமயக்குரு
 4895. minister for agriculture~வேளாண்துறை அமைச்சர்
 4896. minister for co-operation~கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர்
 4897. minister for education~கல்வி அமைச்சர்
 4898. minister for electricity~மின்சாரத்துறை அமைச்சர்
 4899. minister for external affairs~வெளியுறவு அமைச்சர்
 4900. minister for finance~நிதி அமைச்சர்
 4901. ministerial service~அமைச்சுப் பணி
 4902. ministry~அமைச்சகம்
 4903. minor~இளவர்
 4904. minor head of account~கணக்குச் சிறுதலைப்பு
 4905. minor irrigation~சிறு பாசனம்
 4906. minor irrigation overseer~சிறு பாசன மேற்பார்வையாளர்
 4907. minor irrigation scheme~சிறு பாசனத் திட்டம்
 4908. minority~சிறுபான்மையோர், சிறுபான்மை
 4909. minority communities~சிறுபான்மை இனத்தினர்
 4910. mint~நாணயம் அடிப்பிடம், நாணயம் அடி
 4911. minute book~நிகழ்வுக் குறிப்பேடு, கூட்ட நடவடிக்கைக் குறிப்பேடு
 4912. minute of dissent~உடன்படாக் குறிப்பு, முரண்குறிப்பு
 4913. minutes circulation book~கூட்டநடவடிக்கை சுற்றுக்குறிப்பேடு
 4914. miracle~புதுமை, வியனிலை, வியப்பு, அருஞ்செயல்
 4915. misappropriation~கையாடல்
 4916. misbehaviour~தவறான நடத்தை
 4917. misbelief~தவறான நம்பிக்கை
 4918. miscalculation~தவறான மதிப்பீடு, தவறான கணக்கு
 4919. miscarriage~கருச்சிதைவு
 4920. miscarriage of justice~தீர்ப்புத் தவறுகை
 4921. miscellaneous~பல்பொருள், பல்வகை, சில்லறையான
 4922. miscellaneous appeal~பல்பொருள்சார் மேல்முறையீடு
 4923. miscellaneous bill~பலவகைச் செலவுப்பட்டி
 4924. miscellaneous dues~பலவகை நிலுவைகள்
 4925. miscellaneous expenditure~பலவகைச் செலவுகள்
 4926. miscellaneous loans and advances~பலவகைக் கடன்களும் முன்பணங்களும்
 4927. miscellaneous receipts~பலவகை வரவுகள்
 4928. mischief~குறும்பு
 4929. misconception~தவறானகருத்து, தப்பெண்ணம்
 4930. misconduct~தவறானநடத்தை, ஒழுக்கக்கேடு
 4931. misdemeanour~தீச்செயல், சிறுகுற்றம்
 4932. miser~கஞ்சன்
 4933. misfit~பொருத்தமின்மை, பொருத்தமில்லாதவர், தகுதியற்றவர்
 4934. misfortune~போகூழ், பேறின்மை, வாய்ப்புக்கேடு
 4935. mishap~எதிர்பாரா இடையூறு, வாய்ப்புக்கேடு
 4936. misjoinder~தவறானசேர்ப்பு
 4937. mislead~தவறான வழிநடத்து, தப்பு வழிகாட்டு
 4938. mismanagement~திறமையற்ற செயலாண்மை
 4939. misnomer~பிறழ் சொல்வழக்கு, தவறான சொல்வழக்கு
 4940. misrule~கொடுங்கோன்மை, ஆட்சிக்கேடு
 4941. miss~செல்வி, தவறவிடு, இழ
 4942. missile~ஏவுகணை
 4943. mission~தூதுக்குழு, சமயக்குழு, தன்னேற்புத் திட்டம்
 4944. missionary~சமயப்பரப்பாளர்
 4945. mist~மூடுபனி
 4946. mistake~தவறு
 4947. mister~திருவாளர்
 4948. mistress~திருவாட்டி, திருமதி, ஆசிரியை, வைப்பாட்டி
 4949. mistrust~நம்பிக்கையின்மை, ஐயப்பாடு
 4950. misunderstanding~தப்பெண்ணம், மனவேறுபாடு, தவறான பொருள்கோள்
 4951. misuse~தவறான பயனீடு, தவறாய்ப் பயன்படுத்து
 4952. mite~சிறிதளவு, இயன்றளவு
 4953. mitigate~மட்டுப்படுத்து, குறை, தணி
 4954. mixed fertiliser~கலப்புரம்
 4955. mixed manure~கலப்பெரு
 4956. mixture~கலப்பு, கலவை
 4957. mob~மக்கள்திரள், கும்பல்
 4958. mobile~இயங்கு, நடமாடு
 4959. mobile medical unit~நடமாடும் மருத்துவப்பிரிவு
 4960. mobile party~சுற்றிவரு குழு, நடமாடும் குழு
 4961. mobile unit staff~நடமாடும் பிரிவுப்பணியாளர்
 4962. mobility~நகர்ஆற்றல், இடம்பெயராற்றல்
 4963. mobilize~திரட்டு, ஒருங்குசேர்
 4964. mode~முறை, செய்முறை, வழக்கம்
 4965. mode of service~சேர்ப்பிக்கும் முறை, பணிநிலை முறை
 4966. model~படிமம், (முன்காட்டான), படிமம் உருவாக்கு
 4967. model village~மாதிரி ஊர், முன்காட்டான ஊர்
 4968. modelling~மாதிரியமைத்தல், படிமமாக்கல்
 4969. moderation~அடக்கம், மட்டியல்நிலை, முனைப்பின்மை
 4970. moderator~நடுவர்
 4971. modern age~புதுமைக்காலம், (நவீன) காலம்
 4972. modification~சிறுமாற்றம், சிறுதிருத்தம்
 4973. modus operndi~செயல்வகை, செய்முறை
 4974. mofussil~ஊர்ப்புறம், நாட்டுப்புறப்பகுதி, வெளியூர்ப்பகுதி
 4975. moisture~ஈரம், நீர்நயப்பு
 4976. molecule~மூலக்கூறு
 4977. momentary~அந்நேரத்தான, கணஞ்சார்
 4978. momentous~பெருஞ்சிறப்புவாய்ந்த
 4979. momentum~உந்தம்
 4980. monarchy~முடியாட்சி
 4981. monetary~பணம்சார், (நாணயஞ்)சார்
 4982. monetary dispute~பணப்பூசல்
 4983. money~பணம், (நாணயம்)
 4984. money bill~பணம்சார் சட்ட முன்வரைவு
 4985. money lender~கடன் கொடுப்பவர், வட்டித் தொழிலர்
 4986. money order~பண அஞ்சல்
 4987. money value forms~விற்பனைப் படிவங்கள்
 4988. monger~பொருள்விற்பவர்
 4989. monitoring cell~கண்காணிப்புக் குழு, நோக்குநிலைக் குழு
 4990. monogamy~ஒருதுணை மணம், ஒருதுணை மணவாழ்க்கை
 4991. monopoly~தனியுரிமை, முழுநிறை அதிகாரம்
 4992. monotonous~சலிப்பூட்டுகின்ற
 4993. monsoon~பருவக்காற்று, பருவமழை
 4994. monsoon damage~பருவமழைக் கேடு, பருவமழை அழிவு
 4995. month~மாதம், திங்கள்
 4996. monthly abstract~மாதச் சுருக்கக்குறிப்பு
 4997. monthly account~மாதக் கணக்கு
 4998. monthly journal~மாதஇதழ், திங்களிதழ்
 4999. monthly narraitve report~மாத விளக்க அறிக்கை
 5000. monthly return~மாத அறிக்கை
 5001. monument~நினைவுச்சின்னம்
 5002. moped~தானியங்கு மிதிவண்டி, உந்து ஈருருளி
 5003. moral~படிப்பினை, ஒழுக்கம், ஒழுக்கம்சார், அறமுறையான
 5004. moral deliquency~ஒழுக்கத்தவறு
 5005. moral obligation~அறமுறைக் கடப்பாடு
 5006. moral support~மன ஒத்துழைப்பு
 5007. moral trupitude~அக ஒழுக்க ஈனம், ஒழுக்கக்கேடு
 5008. morale~ஒழுங்குணர்வு, கட்டுப்பாட்டமைதி
 5009. moralist~அறவோர்
 5010. morality~ஒழுக்கப்பண்பு, நன்னடத்தை, அறம்
 5011. moratorium~கடன் தவணையுரிமை, (கடனைக் காலம்தாழ்த்தித் தீர்ப்பதற்கான சட்ட இசைவு)
 5012. morose~சிடுசிடுப்பான, முகந்திரிபான, முகவாட்டமான
 5013. mortality rate~இறப்புவீதம்
 5014. mortar~காரைச்சாந்து
 5015. mortgage~அடைமானம்
 5016. mortgage bond~அடைமானப் பிணைமுறி
 5017. mortgagee~அடைமானம் பெறுபவர்
 5018. mortgager~அடைமானம் வைப்பவர்
 5019. mortuary~பிணமனை சவக்கிடங்கு
 5020. mosaic floor~பல்வண்ண மெருகுத்தளம், அடுக்கழகுத்தரை
 5021. mosque~பள்ளிவாசல்
 5022. most immediate~உடனடி, உடனடி கவனிப்பிற்குரிய
 5023. motel~உந்து வண்டித்தட உணவு விடுதி, உந்து உலாவினர் உணவகம்
 5024. motivate~செயல் நோக்கமளி, ஊக்கமளி
 5025. motive~தூண்டுணர்வு, நோக்கு உட்கருத்து
 5026. motive force~இயக்காற்றல், இயக்குவிசை
 5027. motor~மின்னோடி, ஓடி, இயக்கி
 5028. motor bus warrant~பேருந்து பயண ஆணைச்சீட்டு
 5029. motor cade~சீருந்து அணி
 5030. motor car~சீருந்து
 5031. motor cycle~விசையுந்து
 5032. motor vehicle~இயக்கூர்தி
 5033. motor vehicles taxation act~இயக்கூர்தி வரிவிதிப்புச் சட்டம்
 5034. motto~வழிகாட்டிக் கொள்கை, மேற்கோள் செய்தி
 5035. mould~வார்ப்பு, வார்ப்படம், உருவச்சு, உருக்கொடு
 5036. mount~குன்று, மலை, படச்சட்டம், ஏறு, பொருத்து
 5037. mountain~மலை
 5038. mourn~இரங்கு, துயருறு
 5039. mourning~இரங்கல், துயருறுதல்
 5040. mouthpiece~தூம்புக்குழல், பதில் பேச்சாளர்
 5041. movable property~அசைவியல் சொத்து
 5042. movement~அசைவு, பெயர்வு, இயக்கம், நடமாட்டம்
 5043. movement control~நடமாட்டக் கட்டுப்பாடு
 5044. movement register~நடமாட்டக் குறிப்புப் பதிவேடு
 5045. mud~சேறு, சகதி
 5046. mud road~மண்சாலை
 5047. muddle~குழப்பம், குளறுபடி, ஒழுங்கற்றநிலை, குழப்பு, குலை
 5048. mug~(கைப்பிடி) குவளை, முயன்றுபடி
 5049. multifarious~பலவகைப்பட்ட, பலதிறப்பட்ட
 5050. multiple choice question~பன்முகத் தெரிவுவினா
 5051. multipoint taxation~பன்முனை வரிவிதிப்பு
 5052. multipurpose co-operative society~பல்நோக்குக் கூட்டுறவுச் சங்கம்
 5053. multitude~மக்கள்திரள், பெருங்கூட்டம், எண்ணிறந்த நிலைமை
 5054. municipal~நகராட்சி(சார்)
 5055. municipal chairman~நகராட்சித் தலைவர்
 5056. municipal council~நகராட்சி மன்றம்
 5057. municipal hospital~நகராட்சி மருத்துவமனை
 5058. municipality~நகராட்சி, நகராண்மைக் கழகம்
 5059. murder~கொலை
 5060. museum~அருங்காட்சியகம்
 5061. mushroom~காளான், நாய்க்குடை, சிப்பிக்காளான்
 5062. music centre~இசையகம்
 5063. musket~கைத்துமுக்கி
 5064. muslim law~இசுலாமியச் சட்டம்
 5065. muster roll~பணியாளர் வருகைப் பட்டியல்
 5066. mutation~சடுதிமாற்றம், மாற்றம், மாறுபாடு
 5067. mutatis mutandis~வேண்டு மாறுதல்களுடன்
 5068. mute~அமைதியான, பேசாத, ஓசையற்ற
 5069. mutiny~கிளர்ச்சி, கிளர்ச்சிசெய், கலகம், கலகம்செய்
 5070. muttadar muttavalli~இசுலாமிய அறச்சொத்து மேலாளர்
 5071. mutual~பரிமாற்றமுடைய, ஒருவர்க்கொருவர் இசைவான, ஒன்றுக்கொன்று ஒத்த
 5072. mutual transfer~ஒருவர்க்கொருவர் இசைவான மாற்றம்
 5073. mycology~பூஞ்சையியல்
 5074. mystery~புதிர், விளங்காச்செய்தி, தெளிவின்மை
 5075. mythology~தொன்மவியல்
 5076. name board~பெயர்ப்பலகை
 5077. name plate~பெயர்த் தட்டு
 5078. name sake~பெயர்அளவில், அதேபெயர் கொண்டவர்
 5079. napkin~கைதுடை துண்டு, குழந்தையின் அணையாடை
 5080. narcotic~களி வெறிப்பொருள், மயக்கமருந்து
 5081. narrative~விளக்கக்கூற்று, விரிவுரை
 5082. narrative form~விரிவுரை முறை, எடுத்துரை முறை
 5083. narrative report~விரிவறிக்கை
 5084. narrow~குறுகலான, குறுகிய
 5085. narrow minded~குறுகிய மனமுடைய
 5086. narrowly~மிகச்சிறு அளவில்
 5087. natal~பிறப்பிற்குரிய
 5088. natal work~பேறுகாலப் பணி
 5089. nation~நாடு, இனம்
 5090. national anthem~நாட்டுப்பண்
 5091. national cadet corps~நாட்டு மாணவர் படை, தேசிய மாணவர் படைப்பிரிவு
 5092. national highways~நாட்டுப் பெருவழி
 5093. national integeration~நாட்டு ஒருமைப்பாடு (தேசிய ஒருமைப்பாடு)
 5094. national savings certificate~நாட்டு சேமிப்புச் சான்றிதழ்
 5095. national unity~நாட்டு ஒற்றுமை
 5096. nationalism~நாட்டுப்பற்று
 5097. nationalist~நாட்டினப் பற்றாளர்
 5098. nationality~நாட்டினம்
 5099. nationalize~நாட்டுடமையாக்கு
 5100. nativity~பிறப்பிடம்
 5101. nativity certificate~பிறப்பிடச் சான்றிதழ்
 5102. natural~இயல்பான, இயற்கை(சார்)
 5103. natural resources~இயற்கை வளங்கள்
 5104. natural source~இயற்கை வாயில்
 5105. naturalization~குடியுரிமை வழங்குதல்
 5106. nature cure~இயற்கை மருத்துவம்
 5107. nature of disposal~முடிப்பின் தன்மை, முடிவுகட்டும் தன்மை
 5108. nature of document~ஆவணத்தின் தன்மை
 5109. naught~ஒன்றுமில்லை, இன்மை, வெறுமை, இன்மைக்குறி
 5110. naughty~குறும்புத்தனமான
 5111. naval~கடற்படைக்கான
 5112. navigation~செலுத்துநெறி, கடற்பயணம்
 5113. navy~கப்பற்படை
 5114. nearly~ஏறத்தாழ, கிட்டத்தட்ட
 5115. neat~செப்பமான, நேர்த்தியான
 5116. neatness~செப்பம், தூய்மை
 5117. necessary~தேவையான, வேண்டிய, இன்றியமையாத
 5118. necessity~இன்றியமையாமை, தவிர்க்கமுடியாமை
 5119. nectar~அமிழ்தம், தேன்
 5120. need~தேவை, வேண்டுபொருள்
 5121. needle~ஊசி, தை, குத்து
 5122. nefarious~கொடிய, பழியுறு
 5123. negative~எதிர்மறை, மறுத்துரை
 5124. negotiable~கலந்துபேசத்தக்க, பேசி முடிவுசெய்யத்தக்க
 5125. negotiable instrument act~மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம்
 5126. negotiate~பேரம்பேசு, ஒப்பந்தம்பேசு
 5127. negotiation~பேரப்பேச்சு, ஒப்பந்தப்பேச்சு
 5128. neighbour~அண்டை வீட்டுக்காரர்
 5129. neighbourhood~சுற்றுப்புறம், அருகிடம்
 5130. neither~இரண்டுமற்ற
 5131. nephew~உடன்பிறந்தார் மகன்
 5132. nepotism~குருதிச்சலுகை, உறவினருக்களிக்கும் தனிச்சலுகை
 5133. nervous~மன உரமற்ற, எளிதில் அமைதி இழக்கின்ற, நரம்புசார்
 5134. nest~கூடு
 5135. net~வலை, நிகர, கழிவுநீங்கிய
 5136. net amount~நிகரத்தொகை
 5137. net income~நிகரவருமானம்
 5138. net price~நிகரவிலை
 5139. net profit~நிகர ஊதியம், நிகர ஈட்டம்
 5140. network~பின்னல்வேலை, வலை அமைப்பு, கூட்டமைவு
 5141. neutrality~நடுவுநிலைமை, ஒருபாற்கோடாமை
 5142. neutralization~மட்டுப்படுத்தல், ஈடுகட்டல், சரிகட்டல்
 5143. never~என்றுமில்லை, ஒருபோதும் இல்லை
 5144. neverthless~எனினும், இருந்தபோதிலும், இருப்பினும்
 5145. new~புதிய, புது
 5146. new case register~புதுநேர்வுப் பதிவேடு
 5147. new look~புத்தம்புதிய தோற்றம்
 5148. new moon~மறை மதியம், காருவா, (அமாவாசை)
 5149. new-born~புதிதாகப் பிறந்த
 5150. news~செய்தி
 5151. news paper~செய்தித்தாள், நாளிதழ்
 5152. news print~இதழ் அச்சிடும் தாள், அச்சுத்தாள்
 5153. news-letter~செய்திமடல்
 5154. news-reel~செய்திச்சுருள், செய்தித் திரைப்படம்
 5155. next~அடுத்த
 5156. nexus~இணைவு, தொடர்பு, உறவு
 5157. nib~மைக்கோலின் எழுதுமுனை, கூர்முனை
 5158. nice~நேர்த்தியான, நயமான, மென்மையான, நுண்ணயமான
 5159. nickname~விளையாட்டுப்பெயர், செல்லப்பெயர், அடைபெயர்
 5160. nicotine~புகையிலை நஞ்சு
 5161. niece~உடன்பிறந்தார் மகள்
 5162. night round~இரவுச் சுற்றுகை, இராக்காவற் சுற்று
 5163. nightmare~கொடுங்கனவு, பெருங்கவலை
 5164. nil balance~இருப்பின்மை
 5165. nil report~இன்மை அறிக்கை
 5166. no~இல்லை
 5167. no confidence motion~நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம்
 5168. no entry~நுழைவழி அன்று
 5169. no man’s land~புறம்போக்கு, பொது நிலம்
 5170. no objection certificate~மறுப்பின்மைச் சான்றிதழ்
 5171. no parking~நிறுத்திவைக்கக்கூடா இடம்
 5172. noble~மேதக்க, உயர்குடி(சார்)
 5173. nobody~ஒருவருமிலர், பொருளல்லர்
 5174. nocturnal~இரவுக்குரிய
 5175. noise~கூச்சல், இரைச்சல்
 5176. nomadic communities~நாடோடி இனத்தவர்
 5177. nomenclature~பெயர்த்தொகுதி, சொல்வழக்கு, வழக்காற்றுச் சொல்
 5178. nominal~பெயரளவில், இயல்பு
 5179. nominal price~உரியவிலை, அடையாள விலை, பெயரடையாள விலை
 5180. nominal rent~உரிய வாடகை, இயல்பு வாடகை
 5181. nominal roll~பெயர்ப்பட்டியல்
 5182. nominate~அமர்த்து, முன்மொழி, பெயர்க்குறிப்பிடு
 5183. nomination~அமர்த்தம், வேட்புமனு, பெயர்க்குறிப்பீடு
 5184. nomination paper~வேட்புமனு
 5185. nominee~அமர்த்தப்பட்டவர், முன்மொழியப்பட்டவர், பெயர்க்குறிப்பிடப்பட்டவர்
 5186. non-appearance~தோன்றாமை, வாராமை
 5187. non-availability certificate~கிடைக்காமைச் சான்றிதழ்
 5188. non-bailable offence~பிணையில் விடத்தகாக் குற்றம்
 5189. non-cognizable offence~பிடியாணை பெறத்தகு குற்றம்
 5190. non-commissioned~படைத்துறைப் பணி வகிக்காத
 5191. non-communicable disease~பரவாத நோய், தொற்றாத நோய்
 5192. non-cooperation~ஒத்துழையாமை
 5193. non-drawal certificate~பெறாமைச் சான்றிதழ்
 5194. none~யாருமிலர், ஒன்றுமில்லை
 5195. non-formal education~முறைசாராக் கல்வி
 5196. non-gazetted officer(n g o)~அரசிதழ் பதிவுறா அலுவலர்
 5197. non-joinder~வழக்கில் சேர்க்காமை
 5198. non-judicial stamp paper~நீதித்துறைச்சாரா முத்திரைத்தாள்
 5199. non-negotiable~செலவாணி ஆகா, மாற்றத்தகா
 5200. non-official~அலுவல்சார்பற்ற
 5201. non-plan expenditure~திட்டம்சாராச் செலவினம்
 5202. non-plan scheme~திட்டம்சாராப் பணி
 5203. non-recurring~தொடரா
 5204. non-recurring expenditure~தொடராச் செலவினம்
 5205. non-stop~வழிநில்லா, இடைநில்லா
 5206. non-teaching staff~கற்பிப்புப் பணிசாராப் பணியாளர், ஆசிரியர் அல்லாப் பணியாளர்
 5207. non-technical~தொழில்நுட்பமற்ற
 5208. non-vegetarian food~ஊன் உணவு, புலால் உணவு
 5209. non-violence~வன்முறையின்மை
 5210. non-violent~வன்முறையற்ற
 5211. norm~குறித்தநிலை, குறித்த தகுதி, கட்டளைச் சட்டம்
 5212. normal~இயல், பொதுமுறை, வழக்கமான
 5213. normalcy~இயல்நிலை
 5214. nota bene(n b)~கவனக்குறிப்பு
 5215. notable~குறிப்பிடத்தக்க, சிறப்புடைய
 5216. notary public~சான்றுறுதி அலுவலர்
 5217. notation~குறிமானமுறை, குறி, இசைக் குறிப்பு
 5218. note~குறிப்பு, பணத் தாள், நினைவுக்குறிப்பு, இசைக் குறியீடு, உரைவிளக்கம், கவனி, குறி
 5219. note book~குறிப்பேடு
 5220. note file~குறிப்புக் கோப்பு
 5221. note for circulation~சுற்றனுப்புக் குறிப்பு
 5222. noted for future guidance~இனிப் பின்பற்ற அறிந்து கொள்ளப்பட்டது
 5223. notes and drafts~குறிப்புகளும் வரைவுகளும்
 5224. nothing~ஒன்றுமில்லை, எதுவுமில்லை, வெறுமை, இன்மை
 5225. nothing to do with~செய்வதற்கு எதுவுமில்லை
 5226. nucleus~மையக்கரு, உட்கரு
 5227. nuisance~தொல்லை
 5228. null~ஏதுமற்ற, வெறுமையான, பொருளற்ற
 5229. null and void~இல்லா நிலையது, சட்ட வலிவற்றது, முற்றிலும் செல்லாதது
 5230. number~எண், எண்ணிக்கை, எண்ணிக்கையிடு
 5231. numeral~எண்குறி, எண்சார்
 5232. numerous~எண்ணிறந்த, மிகப்பல
 5233. numismatics~காசியல்
 5234. nun~கிறுத்துவப் பெண்துறவி, மாடக்கன்னி
 5235. nursing home~மருத்துவ இல்லம்
 5236. nut~கொட்டை, விதை, திருகுமரை, பித்தியம்
 5237. nutrition~ஊட்ட உணவு
 5238. nutshell~மணிச்சுருக்கம், கொட்டை ஓடு
 5239. nylon~செயற்கைத் துகில் வகை
 5240. oar~படகுத் துடுப்பு
 5241. oath of office~பதவியேற்பு உறுதிமொழி
 5242. oath of secrecy~மறைகாப்பு உறுதிமொழி
 5243. obedience~பணிவு, கீழ்ப்படிவு
 5244. obey~கீழ்ப்படிந்து நட, சொற்படி செய்
 5245. obiter dictum~தீர்ப்பின் புறவுரை
 5246. obituary~இறப்பறிவிப்பு, இறப்புச்செய்தி
 5247. obiviate~அகற்று, விட்டொழி, விட்டுநீங்கு
 5248. obivious~வெளிப்படையான, நன்கு தெரிந்த, தெளிவான
 5249. object~பொருள், கருத்து, குறிக்கோள், எதிர்த்திடு, மறுப்புக்கூறு
 5250. objection memo~மறுப்புரைக் குறிப்பாணை
 5251. objection petition~மறுப்பு மனு
 5252. objection statement~மறுப்பு அறிக்கை
 5253. obligation~கைமாறு, கடப்பாடு, வேண்டுகோள்
 5254. oblige~உதவு
 5255. oblique~சாய்ந்த, சரிவான
 5256. obliterate~அறவே அழி, முற்றும் நீக்கு, துடைத்து அழி
 5257. oblong~நீள்சதுரம், நீள்வட்டம்
 5258. obnoxious~தீமைவிளைவிக்கத்தக்க, விரும்பத்தகாத
 5259. obscene~தீமையான, நயமற்ற, (ஆபாசமான)
 5260. obscure~தெளிவற்ற, மறைவான, தெரிந்திராத
 5261. obsequies~ஈமக்கடன், ஈமச்சடங்கு
 5262. observation~கூர்நோக்கு, கவனிப்பு, கணிப்பு
 5263. observatory~வான் ஆய்வகம்
 5264. observer~பார்வையாளர்
 5265. obsession~ஊன்றிய கருத்துவெறி, ஆட்டிப்படைப்பு
 5266. obsolete~வழக்கற்றுப்போன
 5267. obstacle~இடையூறு, தடங்கல், முட்டுக்கட்டை
 5268. obstinate~விடாப்பிடியான, (பிடிவாதமான)
 5269. obstruction~தடை, குறுக்கீடு
 5270. occasion~சமயம், வேளை
 5271. occupant~வசிப்பவர், பயன்படுத்துபவர், உறைபவர்
 5272. occupation~பணி, தொழில், குடியிருக்கை
 5273. occurrence~நிகழ்வு, நடப்பு
 5274. ocean~மாக்கடல், பெருங்கடல்
 5275. octagon~எண்பக்க வடிவம், எண்கோண வடிவம்
 5276. octroi~சுங்கவரி
 5277. odd~ஒற்றைப்படையான, முரணான, விந்தையான, வழக்கமல்லாத
 5278. odour~நாற்றம், மணம்
 5279. of course~ஐயத்திற்கு இடமின்றி, இயல்பாக
 5280. off duty~அலுவல்முறை ஓய்வு
 5281. offence~குற்றம், தாக்கல்
 5282. offender~சட்டம் மீறுபவர், குற்றம் புரிபவர்
 5283. offensive question~வெறுப்பூட்டு வினா
 5284. offer~அளிப்பு, படையல், அளி, கொடு, இசைவு தெரிவி
 5285. office~அலுவலகம், பதவி, பணி
 5286. office accomodation~அலுவலக இடவசதி
 5287. office contingencies~அலுவலகச் சில்லறைச் செலவினம்
 5288. office copy~அலுவலகப் படி
 5289. office manual~அலுவலக நடைமுறை நூல், அலுவலகக் கையேடு
 5290. office note~அலுவலகக் குறிப்பு
 5291. office order~அலுவலக ஆணை
 5292. office order book~அலுவலக ஆணைக் குறிப்பேடு
 5293. office procedure~அலுவலக நடவடிக்கைமுறை, நடைமுறை
 5294. officer~அலுவலர், அதிகாரி
 5295. officer-in-charge~பொறுப்பு அலுவலர்
 5296. official~அலுவலர், அதிகார அலுவல்சார்
 5297. official capacity~அலுவல் தகுதி, அலுவல் பொறுப்பு
 5298. official contact~அலுவல்முறை தொடர்பு
 5299. official dress~அலுவல் உடை, பணியுடை
 5300. official etiquette~அலுவல் நயமுறை
 5301. official language~ஆட்சிமொழி, அரசு அலுவல் மொழி
 5302. official letter~அலுவல்முறைக் கடிதம்
 5303. official misconduct~அலுவல்சார் ஒழுக்கக்கேடு
 5304. official publications~அதிகாரம்பெற்ற வெளியீடுகள்
 5305. official secret~அலுவல்சார் மறையம், அலுவல்சார் கமுக்கம்
 5306. officiate~பொறுப்பேற்று நடத்து
 5307. officiating service~நிலைபேறில்லாப் பணி
 5308. off-spring~மகவு, குழந்தை
 5309. oil refinery~எண்ணெய் தூய்மிப்பு ஆலை
 5310. oil seed~எண்ணெய்வித்து
 5311. ointment~களிம்பு
 5312. ok~நன்று, சரி, ஏற்புஅளி
 5313. old~அகவை, (வயது), பழமையான, அகவையான
 5314. old age pension~முதியோர் ஓய்வூதியம், முதியோர் உதவிப்பணம்
 5315. omission~விடுபாடு, விடுபடல்
 5316. omlet~முட்டை ஊற்றப்பம், முட்டைப் பொறிப்பு
 5317. omni bus~ஒப்பந்தப் பேருந்து
 5318. omnipotent~எல்லாம்வல்ல
 5319. omnipresent~எங்கும்நிறைந்த
 5320. omniscient~எல்லாமறிந்த, அனைத்துமறிந்த
 5321. on no account~எக்காரணம்கொண்டும், எக்காரணத்தாலும்
 5322. once~ஒருகாலத்தில், ஒரேநேரத்தில், ஒருமுறை
 5323. once for all~முடிவாக, இறுதியாக, உறுதியாக
 5324. once in a way~எப்பொழுதாகிலும், அருமையாக
 5325. once more~மறுபடியும், மீண்டும் ஒருமுறை
 5326. one and the same~அதுவே, அவரே
 5327. one sided~ஒருசார்பான, ஒருபாலான
 5328. one way~ஒருவழிப்பாதை
 5329. oneness~ஒருமை, மாறாநிலை
 5330. onerous~கடமையான, கடுவுழைப்பான, மிகப்பொறுப்பான
 5331. onlooker~பார்வையாளர், நோக்கர்
 5332. onus~பொறுப்பு, கடமை
 5333. onus of proof~மெய்ப்பிக்கும் பொறுப்பு
 5334. onword~முன்முக, மேன்மேலும், முன்னோக்கு
 5335. opaque~மங்கிய, ஒளிவிடாத, தெளிவற்ற
 5336. open market~வெளிச்சந்தை
 5337. opening~திறப்பு, வழி, வாய்ப்பு
 5338. opening balance~தொடக்க இருப்பு
 5339. opening ceremony~திறப்புவிழா
 5340. operation~இயக்கம், அறுவை மருத்துவம், நடவடிக்கை, செயல்வகை
 5341. operation theatre~அறுவை அரங்கு
 5342. operator~இயக்குபவர்
 5343. opinion~கருத்து, எண்ணம்
 5344. opium~அபினி (போதைப்பொருள்)
 5345. opponent~எதிரி, பகைவன்
 5346. opposite~முரண், எதிர்
 5347. opposition~எதிர்ப்பு, எதிரீடு
 5348. oppress~அடக்கு, ஒடுக்கு, அமுக்கு
 5349. oppression~அடக்குமுறை, கொடுங்கோன்மை, ஊக்கஇழப்பு
 5350. oppressive~அடக்குமுறையான, கொடிய, அடக்கிஆள்கிற
 5351. oppurtunist~வாய்ப்பாளி, நிலையான கொள்கையற்றவர், (சந்தர்ப்பவாதி)
 5352. oppurtunity~வாய்ப்பு, நல்வாய்ப்பு
 5353. opthalmic hospital~கண் மருத்துவமனை
 5354. optimism~நன்னம்பிக்கை
 5355. optimist~நன்னம்பிக்கையாளர்
 5356. optimistic~நன்னம்பிக்கையுள்ள
 5357. optimum~பெரிதும்உகந்த
 5358. option~விருப்பம், விருப்பத்தேர்வு, தேர் உரிமை
 5359. optional holiday~விருப்ப விடுமுறை
 5360. oral~வாய்மொழியான, வாய்சார்ந்த, பேசப்படுகின்ற
 5361. oral admission~வாய்மொழி ஒப்புதல்
 5362. oral agreement~வாய்மொழி உடன்படிக்கை
 5363. oral order~வாய்மொழி ஆணை
 5364. oratorial competition~பேச்சுப்போட்டி
 5365. orchard~பழத்தோட்டம்
 5366. orchestra~இசைக்குழு
 5367. order~ஆணை, கட்டளை, வரிசை, முறைமை, ஒழுங்கு, ஆணையிடு, கட்டளையிடு
 5368. order of the day~நடப்புநிலை
 5369. orderly~ஏவலர், ஒழுங்குமுறையான
 5370. ordial~கடுந்தேர்வு
 5371. ordinance~அரசாணை, உரிமைக் கட்டளை, சமய வினை
 5372. ordinary~எளிய, இயல்பான
 5373. ordinary expenditure~வழக்கமான செலவினம்
 5374. ordnance~படைத் தளவாடங்கள், படைக் கருவிகள்
 5375. ore~கனிமமூலம், தாது
 5376. organ~உறுப்பு, உடலுறுப்பு, இசைக்கருவி, கருத்துப்பரப்பு வாயில்
 5377. organisation~அமைப்பு, சங்கம், நிறுவனம்
 5378. organise~ஒன்றுசேர், சேர்த்தமை, ஒழுங்கமை, ஏற்பாடுசெய்
 5379. organiser~அமைப்பாளர்
 5380. orientation~திசையமைவு, திசையமைப்பு, ஆற்றுப்படுத்துதல்
 5381. orientation course~ஆற்றுப்படுத்துப் பயிற்சி, புத்தறிவுப் பயிற்சி
 5382. origin~மூலம், தொடக்கம், தோற்றம்
 5383. original suit~முதல்வழக்கு, மூலவழக்கு, முதன்மை வழக்கு
 5384. originality~தற்படைப்பாற்றல், தற்பண்பு
 5385. ornament~அணி, அணிகலன், நகை, பூண்
 5386. ornithology~பறவை ஆய்வியல்
 5387. orphan~ஈன்றோரிலி, (அனாதை)
 5388. orphanage~(அனாதை)இல்லம், ஏதிலிகாப்பகம்
 5389. orthodox~பழமைக்கோட்பாடுசார், மரபுவழாத
 5390. oscillate~ஊசலாடு, தடுமாறு
 5391. ostensible~புறப்பகட்டான, வெளிவேடமான
 5392. other compensatory allowance~பிற ஈட்டுப் படி
 5393. other duty~வேற்றுப்பணி
 5394. otherwise~மற்றவகையில், இல்லையெனில், வேறுவகையில்
 5395. oust~நீக்கு, வெளியேற்று
 5396. out and out~முழுக்க முழுக்க, முற்றிலும்
 5397. out of date~பழமைப்பட்ட, காலத்திற்குப்பொருந்தா
 5398. out of question~ஐயத்திற்கிடமில்லை, கேள்விக்கிடமில்லை
 5399. out of season~பருவத்திற்கொவ்வாத, காலத்திற்குப்பொருந்தாத
 5400. out of sight~பார்வைக்கு அப்பாற்பட்ட
 5401. out of station~ஊரில் இல்லாத, ஊரில் இல்லை
 5402. out of stock~இருப்பில் இல்லாத, இருப்பில் இல்லை
 5403. out of use~பயன்பாட்டில் இல்லாத, பயன்பாட்டில் இல்லை
 5404. out of view~கண்மறைவான, பார்வைக்கெட்டாத
 5405. outbreak~திடீர்தோன்றல், திடீர்எழுச்சி
 5406. outburst~திடீர்வெடிப்பு, திடீர்எழுச்சி
 5407. outcome~விளைவு, பயன், முடிவு
 5408. outfit~கருவிக்கலத்தொகுதி, ஒன்றுபட்டக்குழு
 5409. outhouse~புறவீடு
 5410. outlay~முதலீடு
 5411. outlet~வடிகால், புற மதகு
 5412. outline~குத்தாயக்குறிப்பு, உருவரைக்குறிப்பு, திட்டவரை, சுருக்கம், சாரம்
 5413. outline development plan~மேம்பாட்டுத் திட்டச் சுருக்கம்
 5414. output~வெளியீடு
 5415. outrage~அழிசெயல், கற்பழிப்பு, அட்டூழியம், தீம்பு
 5416. outright~நேரடியான, முழுநிறைவான, முற்றிலுமாக
 5417. outside~வெளிப்புறம், புறத்தோற்றம்
 5418. outskirts~புறஞ்சேரி, புறஎல்லை, செய்தியின் புறஎல்லை
 5419. outspoken~கள்ளங்கபடமற்ற, வெளிப்படையாய்ப்பேசுகின்ற
 5420. outstanding~நிலுவை, தலைசிறந்த, முதன்மையான
 5421. outturn~செய்பொருள் விளைவு, விளைச்சல் அளவு
 5422. oven~சூட்டடுப்பு, உலையடுப்பு
 5423. over flow~வழிந்தோடல், பொங்குவளம்
 5424. over production~மட்டுமீறிய விளைவு, மிகுவிளைச்சல்
 5425. overall~தளர் பணி மேலாடை, எல்லாவற்றையும், உள்ளிட்ட, மொத்தத்தில், செயலாக்க அளவு
 5426. overbridge~மேம்பாலம்
 5427. overconfidence~மட்டுமீறிய தன்னம்பிக்கை
 5428. overcrowd~அளவுமீறிய கூட்டம்
 5429. overdose~அளவுமீறல், அளவுமிகுப்பு
 5430. overdraft~மிகைஎடுப்பு, மிகைப்பற்று
 5431. overdue~தவணைகடந்த நிலுவை, தவணைகடந்த
 5432. overestimate~மிகைமதிப்பீடு
 5433. overhaul~முழுத்தேர்வாய்வு, முழுதும் பழுதுபார்த்தல்
 5434. overhead tank~மேனிலைத் தொட்டி
 5435. overload~மிகுபளு, மிகுசுமை
 5436. overlook~புறக்கணி, காணத்தவறு
 5437. overrule~ஒதுக்கித்தள்ளு, மறுத்துவிடு
 5438. oversear~கண்காணி, மேற்பார்வைசெய்பவர்
 5439. oversight~கவனக்குறைவு
 5440. overtime~மிகைநேரம்
 5441. overtime allowance~மிகைநேரப் பணிப்படி
 5442. overtime wage~மிகைநேரப் பணிக்கூலி
 5443. overvalue~மிகைமதிப்பு
 5444. overwhelming~பேரளவிலான, திணறடிக்கின்ற
 5445. overwriting~எழுதியதின் மேலெழுதல்
 5446. owener~உரிமையாளர், சொந்தக்காரர்
 5447. ownership~உடைமை, உரிமை, சொந்தம்
 5448. pace~விரைவளவு, முன்னேற்ற அளவு, காலடித் தொலைவு
 5449. pace of progress~முன்னேற்ற வேகம்
 5450. pace-setter~வேகம் நிறுவுநர்
 5451. pacify~அமைதிப்படுத்து
 5452. pack~மூட்டைக்கட்டு
 5453. package~மூட்டை, சிப்பம், கட்டு
 5454. package scheme~ஒட்டுமொத்தத் திட்டம், செறிவுத்திட்டம்
 5455. packing and forwarding charges~சிப்பமாக்கி அனுப்பும் செலவுகள்
 5456. pact~ஒப்பந்தம், உடன்படிக்கை
 5457. paddy breeding station~நெல் இனப்பெருக்க நிலையம்
 5458. paediatrician~குழந்தைநல மருத்துவர்
 5459. paid staff~ஊதியம்பெறு பணியாளர்
 5460. pain~நோவு, துயர், வலியளி
 5461. paint~வண்ணம், நிறக்கலவை, ஓவியம்தீட்டு, நிறமூட்டு
 5462. painter~ஓவியர், வண்ணமூட்டுபவர்
 5463. painting~ஓவியம், வண்ணப்பூச்சு
 5464. pair~இரண்டு, இணை, இணைசேர்
 5465. palace~அரண்மனை
 5466. palatable~சுவைக்கேற்ற, கொள்ளத்தக்க, நாவுக்கினிய
 5467. pale~மங்கிய, தெளிவற்ற, வெளிறிய
 5468. palmistry~கைவரை நூல்
 5469. paltry~பயனற்ற, இழிந்த, சிறுதிறமான, அற்ப
 5470. pamphlet~துண்டுவெளியீடு, சிறுவெளியீடு
 5471. pan~வெற்றிலைத் தட்டம், தட்டு
 5472. panacea~அனைத்து நோய் மருந்து, (சஞ்சீவி)
 5473. panchayat~ஊராட்சி
 5474. panchayat board~ஊராட்சி மன்றம்
 5475. panchayat irrigation~ஊராட்சிப் பாசனம்
 5476. panchayat road~ஊராட்சி சாலை
 5477. panchayat union~ஊராட்சி ஒன்றியம்
 5478. panchayat union road~ஊராட்சி ஒன்றியச் சாலை
 5479. panchcyat union dispensary~ஊராட்சி ஒன்றிய மருந்தகம்
 5480. pandemonium~பெருங்கூச்சல் குழப்பம், பெருங்குழப்பம், அமளி
 5481. panel~தகுதிப் பெயர்ப்பட்டியல், தேர்ந்த பெயர்ப்பட்டியல்
 5482. panic~பேரச்சம், மருட்சி, கிலி
 5483. paper~தாள், (காகிதம்), நாளிதழ், கட்டுரை
 5484. paper control~தாள் கட்டுப்பாடு, (காகிதக்) கட்டுப்பாடு
 5485. paper currency~தாள் நாணயம்
 5486. paper fastener~தாள் ஓட்டி
 5487. paper manufacture~தாள் உற்பத்தி
 5488. parade~அணிவகுப்பு
 5489. paradox~புதிருரை, முரணுரை, முரண்படு மெய்மை
 5490. parallel~இணையான, ஒருபோக்குடைய
 5491. paralyse~முடமாக்கு, செயலறச்செய்
 5492. paralysis~முடக்கம், முடக்குநோய்
 5493. paramilitary~துணைப்படைத் திறமான
 5494. paramount~மிகச்சிறந்த, தலையாய, முதன்மையான
 5495. paramount power~தலையாய அதிகாரம்
 5496. parapet~கைப்பிடிச்சுவர்
 5497. parasite~ஒட்டுயிர், ஒட்டுண்ணி, புல்லுருவி, அண்டிவாழ்பவர்
 5498. parcel~சிப்பம், பொட்டலம், சிப்பம் கட்டு
 5499. parcel post~சிப்ப அஞ்சல்
 5500. pardon~மன்னிப்பு, பொறு, பொறுத்தருள்
 5501. parely~தீர்வுப்பேச்சு, பேச்சு(வார்த்தை)
 5502. parents~பெற்றோர்
 5503. parity~இணை, சமம்
 5504. parks and gardens~பூங்காக்களும் தோட்டங்களும்
 5505. parliament~நாடாளுமன்றம்
 5506. parliamentary constituency~நாடாளுமன்றத் தொகுதி
 5507. parliamentary question~நாடாளுமன்ற வினா
 5508. parochialism~குறுகியநோக்கம்
 5509. parole~நன்னம்பிக்கை உறுதிமொழி
 5510. part~பகுதி, கூறு, பாகம், பகு, பிரிந்துசெல்
 5511. part and parcel~இன்றியமையாக் கூறு, ஒன்றிணைந்த பகுதி
 5512. part-final withdrawal~பகுதி இறுதிப்பெறுகை
 5513. partial~அரைகுறையான, ஒருதலையான
 5514. partiality~ஒருதலைப்பண்பு, ஒருதலைச்சார்
 5515. participant~பங்குகொள்வோர்
 5516. participate~பங்குபெறு
 5517. participation~பங்கேற்பு
 5518. particle~துகள், துணுக்கு, பொருள்
 5519. particular~குறிப்பிட்ட, தனிப்பட்ட
 5520. partisan~சார்பாளன்
 5521. partition~பிரிவினை, இடைத்தடுப்பு, பிரித்திடு
 5522. partition deed~பாகப்பிரிவினை ஆவணம்
 5523. partner~கூட்டாளி, துணைவர், இணைசேர்
 5524. partnership~கூட்டாண்மை
 5525. part-time employee~பகுதிநேரப் பணியாளர்
 5526. part-time job~பகுதிநேரப் பணி
 5527. part-time work~பகுதிநேர வேலை
 5528. party~கட்சி, உடந்தையாளர், கொண்டாட்டு விழா
 5529. party government~கட்சி அரசு
 5530. pass~தேர்ச்சி, கணவாய், ஒப்புதல் சீட்டு, (அனுமதிச்) சீட்டு, அனுப்பு, கட, இற, வழங்கு, நிறைவேற்று, கழி
 5531. pass book~பற்றுவரவுக் கைச்சாத்து, வங்கிக்கணக்குக் கைச்சாத்து
 5532. pass order~ஏற்பாணை
 5533. pass port~கடவுச்சீட்டு
 5534. pass word~ஏற்பு மறைமொழி
 5535. passage~செல்வழி
 5536. passed for payment~பணமளிக்க ஏற்பளிக்கப்பட்டது
 5537. passer-by~வழிச்செல்வோர்
 5538. passing of bill~சட்டவரைவு ஏற்பு, பட்டி ஏற்பு
 5539. paste~பசை, கூழ், ஒட்டு
 5540. pastime~பொழுதுபோக்கு
 5541. pasture~மேய்ச்சல் நிலம்
 5542. patch~ஒட்டு, துண்டம், ஒட்டுப்போடு, சீர்செய்
 5543. patent~காப்புரிமைச் சான்றிதழ், காப்புரிமைச் சான்றுடைய
 5544. patent defect~வெளிப்படையான குறைபாடு
 5545. paternal~தந்தைக்குரிய, தந்தைவழி
 5546. paternity~தந்தைவழி முறை
 5547. pathway~நடைபாதை
 5548. patriotism~நாட்டுப்பற்று
 5549. patrol~சுற்றுக்காவல், சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவல் செய்
 5550. patron~புரவலர், காப்பாளர்
 5551. patronage~புரவு, காப்புமை, (ஆதரவு)
 5552. patta transfer~நிலவுரிமை மாற்றம்
 5553. pattern~மாதிரி, படிவம்
 5554. paucity~பற்றாமை, போதாமை
 5555. pauper~வறியர்
 5556. pauper suit~வறியர் வழக்கு
 5557. pauper suit register~வறியர் வழக்குப் பதிவேடு
 5558. pause~இடைநிறுத்தம், இடைத்தயக்கம்
 5559. pavement dwellers~நடைபாதை வாழுநர்
 5560. pavilion~காட்சிக்கூடம், காட்சி அரங்கு
 5561. pawn broker~அடகுபிடிப்பவர்
 5562. pay~ஊதியம், கொடு, பகு
 5563. pay advance~ஊதிய முன்பணம்
 5564. pay and accounts office~ஊதியக் கணக்கு அலுவலகம்
 5565. pay bill~ஊதியப்பட்டி
 5566. pay disbursing officer~ஊதியம் வழங்கும் அலுவலர்
 5567. pay drawing officer~ஊதியம் ஒப்பளிப்பு அலுவலர், ஊதியப்பட்டி ஒப்பமிடும் அலுவலர்
 5568. pay master~ஊதியம் வழங்கும் அலுவலர்
 5569. pay of establishment~பணியாளர் ஊதியம்
 5570. pay of officers~அலுவலர்கள் ஊதியம்
 5571. pay order~பணம் கொடுப்பாணை
 5572. pay slip~ஊதியச் சீட்டு
 5573. payable~செலுத்தத்தக்க
 5574. payable by book transfer~கணக்கேட்டு மாற்றல்வழிச் செலுத்தத்தக்க
 5575. payee~பணம்பெறுபவர்
 5576. peace~அமைதி
 5577. peace and security~அமைதியும் காப்பும்
 5578. peak hour~உச்சநேரம்
 5579. peak hour travel~நெரிசல்நேரப் பயணம்
 5580. pearl fishery~முத்துக்குளிப்பு
 5581. peasant~உழவர்
 5582. peasantry~உழவரினம்
 5583. peculiarity~தனித்தன்மை, தனியியல்பு, விந்தை
 5584. pecuniary~பணஞ்சார்
 5585. pedestal fan~நிலை மின்விசிறி
 5586. pedestrian~நடந்துசெல்பவர்
 5587. pedestrian crossing~நடந்துசெல்வோர் கடப்புவழி
 5588. pedigree~குடிவழி, மரக்கால்வழி
 5589. pen~மைக்கோல், பேனா, எழுதுகோள், எழுது
 5590. penal code~தண்டனைச்சட்ட விதித்தொகுப்பு
 5591. penal interest~தண்ட வட்டி
 5592. penalize~தண்டி
 5593. penalty~தண்டம், தண்டத்தொகை
 5594. pencil~எழுதுகோல், எழுது, வரை
 5595. pendency~நிலுவை, முடிவாகாநிலை
 5596. pending bill~நிலுவைப்பட்டி, பணங்கொடுபடாப் பட்டி, நிறைவேறாத சட்டவரைவு
 5597. pending enquiry~முடிவாகா உசாவல், விசாரணை முடிவடையா நிலையில்
 5598. pending files~முடிவாகாக் கோப்புகள்
 5599. pendulum~ஊசல்
 5600. penetration~ஊடுருவிச் செல்லுதல்
 5601. pen-name~புனைப்பெயர்
 5602. pension~ஓய்வூதியம், ஓய்வூதியமளி
 5603. pension alienation~ஓய்வூதிய உரிமைமாற்றம்
 5604. pension application~ஓய்வூதிய விண்ணப்பம்
 5605. pension arrears~ஓய்வூதிய நிலுவை
 5606. pension contribution~ஓய்வூதியப் பங்குத்தொகை
 5607. pension fund~ஓய்வூதிய நிதி
 5608. pensioner~ஓய்வூதியர்
 5609. penury~ஏழைநிலை, வறுமை
 5610. peon~ஏவலர்
 5611. people~மக்கள்
 5612. per annum~ஓராண்டிற்கு
 5613. per capita~தலைக்கு, ஒவ்வொருவர்க்கு
 5614. per capita income~தனிஒருவர் வருமானம், தலைவீத வருவாய்
 5615. percent~நூற்றுக்கு
 5616. percentage~நூற்றுவிழுக்காடு, விழுக்காடு
 5617. perennial~வற்றாத, முடிவுக்குவராத, நிலைத்துவரு
 5618. perfect~முழுநிறைவான, முழுமையான, குறைபாடற்ற
 5619. perfidy~நம்பிக்கை அழிப்பு, நயவஞ்சகம்
 5620. perforation~துளையிடல்
 5621. perform~நடத்து, நிகழ்த்து, நிறைவேற்று
 5622. period~காலஅளவு, பருவம், முற்றுப்புள்ளி
 5623. period of active service~பணிபுரி காலம்
 5624. periodical register~காலமுறை அறிக்கைப் பதிவேடு
 5625. periodical reports~காலமுறை அறிக்கைகள்
 5626. periodical returns~காலமுறை விவர அறிக்கைகள்
 5627. periodical transfer~காலமுறை மாற்றம்
 5628. periodically~காலமுறைதோறும்
 5629. periodicals~பருவவெளியீடுகள்
 5630. peripheral level~கீழ்மட்டம்
 5631. periphery~புறஎல்லை
 5632. perishables~அழுகக்கூடியப் பொருட்கள்
 5633. perjury~பொய்ச்சான்று
 5634. permenant~நிலை, நிலைத்த, நிலையான
 5635. permenant advance~நிலை முன்பணம்
 5636. permenant retention~நிலைநிறுத்திக் கொள்ளல்
 5637. permenant settlement~நிலையான நிலவரித்திட்டம், நிலைத்த தீர்வு
 5638. permission~இசைவு, (அனுமதி), ஒப்புதல்
 5639. permissive~இசைவுடை, தடையிலா
 5640. permit~இசைவுச்சீட்டு, (அனுமதிச்) சீட்டு, இசைவளி, (அனுமதி) கொடு
 5641. permutation~பல்வகை நிலைமாற்றம்
 5642. perpetual stipends~நிலை உதவிப்பணம், தொடர் உதவிப்பணம்
 5643. perplex~குழப்பமடையச்செய், தடுமாற வை, சிக்கலாக்கு
 5644. persecute~இடர்ப்படுத்து, வாட்டு, துன்புறுத்து
 5645. perseverance~விடாமுயற்சி
 5646. persistent~உறுதியாகநிற்கிற, பிடிவாதமான, விடாப்பிடியான
 5647. persistent default~தொடர்ந்துசெய் தவறு
 5648. personal allowance~தனிப்பட்ட படி, தனிப்படி
 5649. personal assistant~நேர்முக உதவியாளர்
 5650. personal attendance~நேர்முக வருகை
 5651. personal attention~நேர்முக கவனம்
 5652. personal clerk~நேர்முக எழுத்தர்
 5653. personal custody~நேர்ப் பொறுப்பு, சொந்தப் பொறுப்பு
 5654. personal deposit~பதவிப்பெயர் வைப்புத்தொகை
 5655. personal deposit account~பதவிப்பெயர் வைப்புத்தொகைக் கணக்கு
 5656. personal effects~தன்பயன்பாட்டுப் பொருட்கள்
 5657. personal file~பணியாளர் கமுக்கக் கோப்பு
 5658. personal inspection~நேர்முக ஆய்வு
 5659. personal liberty~தன்னுரிமை
 5660. personal pay~தனிப்பட்ட ஊதியம்
 5661. personal register~தன்பதிவேடு
 5662. personal surety~ஆள் பிணையம்
 5663. personality~ஆளுமை
 5664. personation~ஆள்மாறாட்டம்
 5665. personnel~பணியாளர்
 5666. perspective~தொலைநோக்கு
 5667. perspective plan~தொலைநோக்குத் திட்டம்
 5668. perspiration~வியர்வை, வியர்த்தல்
 5669. persuade~இணங்கச்செய், இசையத்தூண்டு
 5670. persual~பார்வையிடல்
 5671. pertinent~ஏற்புடைய, தொடர்புடைய, பொருத்தமான
 5672. pessimist~தோல்விமனப்பான்மையர், மருள்நோக்கினர், நம்பிக்கையற்றவர்
 5673. pest~நோய்ப்பூச்சி
 5674. pest control~நோய்ப்பூச்சிக் கட்டுப்பாடு
 5675. pest infection~நோய்ப்பூச்சித் தொற்றல்
 5676. pesticide~பூச்சிக்கொல்லி, பூச்சிக்கொல்லி மருந்து
 5677. pests and insects~நோய்ப்பூச்சிகளும் புழுக்களும்
 5678. petition~மனு, விண்ணப்பம், விண்ணப்பி
 5679. petitioner~மனுசெய்பவர், விண்ணப்பதாரர்
 5680. petrol bunk~பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம்
 5681. petroleum~நிலநெய்
 5682. petty~சிறப்பற்ற, சில்லறை, சிறுசிறு
 5683. petty case~சிறு குற்றவழக்கு
 5684. petty cash~சில்லறைத் தொகை
 5685. petty construction~சிறு கட்டுமானம்
 5686. pharmacy~மருந்தாக்கம், மருந்துக்கடை, மருந்தகம்
 5687. philology~மொழியியல்
 5688. philosopher~மெய்நூலறிஞர், மெய்யறிஞர்
 5689. photo~ஒளிப்படம், நிழற்படம்
 5690. photographer~ஒளிப்படக் கலைஞர், நிழற்படக் கலைஞர்
 5691. phrase~சொற்றொடர்
 5692. physical fitness~உடல்நலத் தகுதி, உடல்நிலைத் தகுதி
 5693. physical fitness certificate~உடல் தகுதிநிலைச் சான்றிதழ்
 5694. physical target~செயல் இலக்கு
 5695. physical training~உடற்பயிற்சி
 5696. physical verification~பொருட்களை நேரே சரிபார்த்தல், பொருள் தணிக்கை
 5697. physically handicapped~உடல் ஊனமுற்றோர்
 5698. physician~மருத்துவர்
 5699. physics~இயற்பியல்
 5700. physiology~உடலியங்கியல்
 5701. physique~உடல்கட்டமைப்பு
 5702. pick axe~குந்தாலி, கோடரி
 5703. picketing~மறியல்
 5704. pickle~ஊறுகாய்
 5705. picnic~வெளியிட விருந்துலா, மனைப்புற விருந்து
 5706. picture~படம், ஓவியம்
 5707. piece meal~துண்டுதுண்டான, சிறிதுசிறிதாக
 5708. piece work~சிறுவேலை, துண்டுவேலை
 5709. piegeon hole shelf~பல்லறை நிலையடுக்கு
 5710. pig headed~திமிர்த்தனமான
 5711. pile~முளை, குவியல், அடுக்கு, மூலம், குவி
 5712. pilferage~சிறுதிருட்டு
 5713. pilgrim tax~சமயப் பயணர் வரி
 5714. pilgrimage~சமயச்செலவு, (புனிதப்) பயணம்
 5715. pilgrims~சமயச்செலவர், சமயப்பயணர்
 5716. pill~குளிகை, மாத்திரை
 5717. pillar~தூண், தாங்கி
 5718. pillow~தலையணை
 5719. pilot~வலவர், வானூர்தி ஓட்டுநர், வழிகாட்டி, வழிகாட்டு
 5720. pilot project~முன்னோடித்திட்டம்
 5721. pilot scheme~முன்னோடித்திட்டம்
 5722. pin~குண்டூசி, ஊசி, ஊசியால் இணை, தடுத்துநிறுத்து
 5723. pin point~ஊசிமுனை, நுட்பமாய்க்காட்டு
 5724. pincers~பற்றிழுப்பி
 5725. pinprick~சிறுகுத்தல், சிறுதொல்லை
 5726. pioneer~வழிமுனைவர், முன்னோடி
 5727. pipe~குழாய், குழல்
 5728. pipe line~குழாய்த் தொடரமைப்பு
 5729. piracy~கொள்ளை, கடற்கொள்ளை
 5730. pit~குழி
 5731. pitch dark~அடர் இருட்டு
 5732. pity~இரக்கம், இரக்கங்கொள்
 5733. placard~அறிவிப்புத் தட்டி
 5734. places of public resort~பொதுமக்கள் மிகு செல்லிடம்
 5735. plague infected area~கொள்ளைநோய் தொற்றிய பகுதி
 5736. plain~சமவெளி, தெளிவான, வெளிப்படையான, அழகற்ற
 5737. plain living~எளியவாழ்க்கை
 5738. plaint~வழக்குரை, முறையீடு
 5739. plaintiff~வழக்காடி, முறையீட்டாளர், வாதி
 5740. plan~திட்டம், திட்டவரைபடம், திட்டமிடு
 5741. plane~வானூர்தி, சமதளம்
 5742. planet~கோள்
 5743. planning and development~திட்டமிடுதலும் வளர்ச்சியும்
 5744. plant~செடி, தொழிலகம், எந்திரத்தொகுதி, நடு, விதை
 5745. plant and machinery~எந்திரத்தொகுதியும் நிலையமும்
 5746. plantation crop~தோட்டப்பயிர்
 5747. plantation labour~தோட்டத் தொழிலாளர்
 5748. plantium jubilee~பவளவிழா, (எழுபத்துஐந்தாமாண்டு விழா)
 5749. plaster~சுண்ணாம்புக்கலவை, அரைசாந்து, சாந்துபூசு
 5750. plastic surgery~ஒட்டுறுப்பு அறுவை மருத்துவம்
 5751. platform~மேடை, நடைமேடை
 5752. plausible~இயலக்கூடிய, சரியாகத் தோன்றும்
 5753. play ground~விளையாட்டுத்திடல்
 5754. plea~வழக்கு, இரைஞ்சல், முறையீடு
 5755. plea of alibi~பிறிதிட இருப்புரைப்பு
 5756. pleader~வழக்குரைஞர்
 5757. pleasure~மகிழ்ச்சி, நிறையுணர்வு
 5758. plebiscite~பொதுவாக்கெடுப்பு
 5759. pledge~அடைமானம், ஈடு, உறுதிமொழி, உறுதியளி
 5760. plinth area~கட்டடப் பரப்பு
 5761. plinth level~கட்டட அடித்தள மட்டம்
 5762. plot~மனையிடம், கதைக்கரு, சூழ்ச்சி, சூழ்ச்சிசெய், குறி
 5763. plough~ஏர், கலப்பை, உழு
 5764. plug~செருகி, அடைப்பி, செருகு, அடை
 5765. plumber~குழாய்ப்பணியாளர்
 5766. plunge~முழுக்கு, மூழ்குதல், மூழ்கு
 5767. pocket money~கைச்செலவுப்பணம்
 5768. poet laureate~அவைப்புலவர், அரசவைக் கவிஞர்
 5769. point~முனை, புள்ளி, குறி, கருத்து, குறிப்பிடு, காட்டு
 5770. point of law~சட்டக்கூறு, சட்டக்கருத்து
 5771. point of order~ஒழுங்குச்சிக்கல், ஒழுங்குமுறைச் சிக்கல்
 5772. point of view~நோக்குநிலை, கருத்துநிலை
 5773. point-blank~மிகஎதிராக, நேருக்குநேராக
 5774. pointer~சுட்டுமுள், சுட்டிக்காட்டி
 5775. pointless~பொருளற்ற, கருத்தற்ற, நோக்கற்ற
 5776. poison~நஞ்சு, நஞ்சூட்டு
 5777. poisons act~நஞ்சுப்பொருள் சட்டம்
 5778. pole~கழி, கம்பு, கம்பம், முனை
 5779. police~காவல், காவலர், காவல்துறை
 5780. police constable~காவலர்
 5781. police court~சிறுகுற்ற வழக்குமன்றம்
 5782. police force~காவல்படை
 5783. police gazette~காவல்துறை அரசிதழ்
 5784. police guard~காவல்துறைக் காப்பு
 5785. police orderly~காவல் ஏவலர்
 5786. police quarters~காவலர் குடியிருப்பு
 5787. police recruit school~காவலர் பயிற்சிப்பள்ளி, ஆளெடுப்புப் பள்ளி
 5788. police station~காவல் நிலையம்
 5789. police torture~காவல்துறை வதை
 5790. policy~கொள்கை, ஈட்டுறுதி ஆவணம்
 5791. policy holder~ஈட்டுறுதியாளர்
 5792. political agitation~அரசியல் கிளர்ச்சி
 5793. political detenu~தடுப்புக்காவல் அரசியல் சிறையாளி
 5794. political prisoners~அரசியல் சிறையாளிகள்
 5795. political rivalry~அரசியல் காழ்ப்பு, அரசியல் பகைமை
 5796. politician~அரசியலாளர்
 5797. politics~அரசியல்
 5798. poll~ஒப்போலை, (வாக்கு) எடுப்பு, ஒப்போலை அளி
 5799. poll tax~தலைவரி
 5800. pollination~மகரந்தச்சேர்க்கை
 5801. polling agent~வாக்குச்சாவடி முகவர்
 5802. polling arrangements~வாக்குப்பதிவு ஏற்பாடுகள்
 5803. polling assistant~வாக்குச்சாவடி உதவியாளர்
 5804. polling booth~வாக்குச்சாவடி
 5805. polling day~வாக்குப்பதிவு நாள்
 5806. polling duty~வாக்குச்சாவடிப் பணி
 5807. polling materials~வாக்குப்பதிவுக்கான பொருட்கள்
 5808. polling station~வாக்குச்சாவடி
 5809. pollute~மாசுபடுத்து
 5810. pollution~மாசு, தூய்மைக்கேடு
 5811. pollution control~மாசுக்கட்டுப்பாடு
 5812. polutory rearing~கோழிவளர்ப்பு
 5813. polyandry~பல கணவருடைமை
 5814. polygamy~பலதுணை மணம்
 5815. polytechnic~(பல்)தொழில்நுட்பப் பயிலகம்
 5816. pond~குளம், குட்டை
 5817. pool~சிறுகுளம், மடு, பொதுச்சேர்மம், ஒன்றுசேர்
 5818. poor home~ஏழையர் இல்லம்
 5819. popular~புகழ்மிக்க, நன்குதெரிந்த
 5820. popularity~புகழ், செல்வாக்கு
 5821. population~மக்கள்தொகை
 5822. population explosion~மக்கள்தொகை மீப்பெருக்கம்
 5823. porcelain~பீங்கான், வெங்களி
 5824. port~துறைமுகம்
 5825. port trust board~துறைமுகப் பொறுப்பாட்சிக் குழுமம்/ கழகம்
 5826. portable~எடுத்துச்செல்லத்தக்க, கையடக்க
 5827. porter~எடுகூலியாள், சுமைக் கூலியாள், வாயிற்காவலர்
 5828. porterage~சுமைக்கூலி, தூக்குக்கூலி
 5829. port-folio~(அமைச்சர்) அலுவல் துறை
 5830. portico~மூடு முகப்பு, மூடு முன்றில்
 5831. portion~பங்கு, பாகம், கூறு, பங்கிடு, கூறிடு
 5832. portrait~உருவப்படம், சொல்லோவியம்
 5833. positive~நேரியல் உறுதியான, மேல்நோக்கான
 5834. possession~உடைமை, துய்ப்புரிமை
 5835. possessory mortgage~துய்ப்பு அடைமானம்
 5836. possibility~ஒல்லுவது, நிகழக்கூடியது, இயலக்கூடியது
 5837. possible~ஒல்லத்தக்க, நிகழக்கூடிய, இயலக்கூடிய
 5838. post~அஞ்சல், பணியிடம், கம்பம், நிறுத்து, செலுத்து, அமர்த்து
 5839. post and telegraph office~அஞ்சல் தந்தி அலுவலகம்
 5840. post approval~பின்ஏற்பு
 5841. post audit~பின்தணிக்கை
 5842. post card~அஞ்சல் அட்டை
 5843. post dated cheque~பின்நாளிட்ட காசோலை
 5844. post graduate course~பட்டமேற்படிப்பு
 5845. post mark~அஞ்சல்குறி
 5846. post mortem~பிண ஆராய்வு, பிணப் பகுப்பாய்வு
 5847. post natal~பேறுகாலத்திற்குப் பிந்திய
 5848. post office~அஞ்சலகம்
 5849. post sanction~பின் ஒப்பளிப்பு
 5850. post script~பின்குறிப்பு
 5851. postage~அஞ்சல் கட்டணம்
 5852. postage stamp~அஞ்சல் வில்லை, அஞ்சல் தலை
 5853. postal order~அஞ்சல் ஆணை
 5854. poster~விளம்பரத்தட்டி, விளம்பரத்தாள்
 5855. posthumous~இறந்தபின்னான
 5856. posting list~அமர்த்துப் பட்டியல், (நியமனப்) பட்டியல்
 5857. posting order~அமர்த்து ஆணை, (நியமன) ஆணை
 5858. postman~அஞ்சலாள்
 5859. postmaster~அஞ்சலக அலுவலர், அஞ்சலகத் தலைவர்
 5860. postponement~தள்ளிவைப்பு, ஒத்திவைப்பு
 5861. posture~தோற்ற அமைவு, நிலை
 5862. potable~குடிக்கத்தக்க, அருந்தத்தக்க
 5863. potential~உள்ளாற்றல், உள்ளாற்றலுடைய, திறல்
 5864. pound~எடையலகு, பண வலகு, பட்டி, மோது
 5865. poverty~வறுமை, ஏழ்மை
 5866. poverty certificate~வறுமைச் சான்றிதழ், ஏழ்மைச் சான்றிதழ்
 5867. powder~பொடி, தூள், தூளாக்கு
 5868. power~திறன், வல்லமை, வலன், (எண்ணின்) பெருக்கடுக்கு, அதிகாரம், வல்லரசு, மின்திறன்
 5869. power alcohol~எரிசாராயம்
 5870. power house~மின்நிலையம்
 5871. power loom~விசைத்தறி
 5872. power of attorney~பகராள் செயலுரிமை ஆவணம், (பதில்) ஆள் செயலுரிமை ஆவணம்
 5873. power station~மின்னாக்கு நிலையம், மின்நிலையம்
 5874. power supply~மின்வழங்கல், மின்னளிப்பு
 5875. pox~அம்மை
 5876. practice~நடைமுறை வழக்கம், பயிற்சி, தொழில்
 5877. practitioner~தொழில் நடத்துநர், தொழில்புரிபவர்
 5878. prayer~இறைவணக்கம்
 5879. preach~அறவுரை, அறவுரை கூறு
 5880. preamble~முகப்புரை, நோக்குரை
 5881. pre-arrange~முன்னேற்பாடுசெய்
 5882. pre-audit~முன்தணிக்கை
 5883. precarious~இடர்செறிந்த, நிலையற்ற
 5884. precaution~முன்னெச்சரிக்கை
 5885. precaution against fire~தீத்தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை
 5886. precede~முன்செல், முன்நிகழ்
 5887. precedent~முன்நிகழ்வு, முற்கோள்
 5888. precinct~சுற்றடைப்பு, புறநகர்
 5889. precious~மதிப்புமிக்க, மிகச்சிறந்த, அரிதான
 5890. precipitate~விரைவுபடுத்து, (வண்டலாகப்) படியச்செய், வீழ்படிவு
 5891. precision~துல்லியம், நுணுக்கம், சரிநிலை
 5892. predecessor~மூதாதை, (பதவியில்) முன்னிருந்தவர், முன்னவர்
 5893. predict~முன்கணி, வருவதுரை, குறிகூறு
 5894. preface~முன்னுரை
 5895. preference~விருப்பச்சார்பு, முன்னுரிமை, நயமை
 5896. prefix~முன்னொட்டு
 5897. pregnancy~சூல்
 5898. preliminaries~முதனிலை ஏற்பாடுகள்
 5899. preliminary~முதனிலை
 5900. preliminary decree~முதனிலைத் தீர்ப்பாணை
 5901. preliminary enquiry~முதனிலை உசாவல், முதனிலை (விசாரணை)
 5902. preliminary list of amendments~முதனிலைத் திருத்தப்பட்டியல்
 5903. preliminary test~முதனிலைத் தேர்வு
 5904. premature~குறித்தகாலத்திற்கு முந்திய, முதிரா
 5905. premature disposal~முதிரா முடிவு
 5906. premeditated~திட்டமிட்டுச் செய்யப்பட்ட
 5907. premier~தலைமை அமைச்சர், முதன்மையர்
 5908. premises~வளாகம், இருப்பிடம்
 5909. premium~தவணைக் கட்டணம், பரிசில், ஊக்க ஊதியம்
 5910. prenatal~பேறுகாலத்திற்கு முந்தைய
 5911. preparation~முன்னேற்பாடு
 5912. preparatory~முன்னேற்பாடான
 5913. prerequisite~முற்படுதேவை
 5914. prerogative~தனிச்சிறப்புரிமை, மேதகு உரிமை, தனித்துரிய
 5915. prescribe~மருந்துகுறிப்பிடு, குறிப்பிடு, அறுதியிட்டுரை
 5916. prescribed procedure~குறிப்பிடப்பெற்ற நடைமுறை
 5917. prescription~மருந்துக்குறிப்பு
 5918. presence~முன்னிலை, உளதாம்தன்மை, வருகை, இருத்தல்
 5919. present~பரிசு, நிகழ்காலம், நடப்பு, இப்போதைய, வந்திரு, அளி, அறிமுகப்படுத்து, முன்னிலைப்படுத்து
 5920. present value~இப்போதைய மதிப்பு
 5921. presentation~அன்பளிப்பு, முன்னிலைப்படுத்தல், அறிமுகப்படுத்தல்
 5922. preservation~பேணிக்காத்தல், பதனம்
 5923. preside~தலைமைதாங்கு, தலைமைகொள்
 5924. president~தலைவர்
 5925. presiding officer~தலைமை ஏற்பவர், தலைவர்
 5926. press~அச்சு எந்திரம், அச்சகம், இதழ், செய்தியாளர், வற்புறுத்து, அமுக்கு, நெருக்கு, செலுத்து
 5927. press act~அச்சகச் சட்டம்
 5928. press comminique~இதழ்களுக்கான ஏற்புபெற்ற அறிவிப்பு
 5929. press cutting~இதழ் வெட்டுத்துணுக்கு, இதழ் வெட்டுச்செய்தி
 5930. press gallery~செய்தியாளர் மாடம்
 5931. press release~இதழ் செய்திக்குறிப்பு
 5932. press reporter~செய்தியாளர்
 5933. pressing need~நெருக்கடித்தேவை, இன்றியமையாத் தேவை
 5934. pressure~அழுத்தம், தொல்லை, செல்வாக்கு
 5935. prestige~தன்மதிப்பு, தற்சிறப்பு
 5936. presumption~ஊகம்
 5937. presumption of fact~பொருண்மைத் துணிபு
 5938. presumtion of law~சட்டத்துணிபு, சட்ட அனுமானம்
 5939. pretend~பாசாங்குசெய், நடி
 5940. pretext~பொய்க்காரணம், சாக்குப்போக்கு
 5941. prevention against fire~தீத்தடுப்பு
 5942. prevention of cruelty to animals~விலங்கு வதைத்தடுப்பு
 5943. preventive detention~தடுப்புக் காவல்
 5944. preventive measures~தடுப்பு நடவடிக்கைகள்
 5945. preventive medicines~தடுப்பு மருந்துகள்
 5946. preview~முற்காட்சி, வெள்ளோட்டம், முற்காண்
 5947. previous~முந்திய
 5948. previous conviction~முந்திய தண்டனை
 5949. prey~இரை
 5950. price~விலை, மதிப்பளவு
 5951. price control~விலைக் கட்டுப்பாடு
 5952. price list~விலைப்பட்டியல்
 5953. priced inventory~விலை விவரப்பட்டியல்
 5954. prima facie~முதல் நோக்கில், முதல் பார்வையில்
 5955. primary~முதல்நிலை, முதன்மையான, தொடக்க
 5956. primary duty~முதற்கடமை
 5957. primary education~தொடக்கக் கல்வி
 5958. primary evidence~முதல்நிலைச் சாட்சியம்
 5959. primary health centre~தொடக்க நலநிலையம்
 5960. prime minister~தலைமை அமைச்சர்
 5961. primitive~மிகப்பழங்கால
 5962. primogeniture~தலைமகன் உரிமை, முந்து பிறப்புரிமை
 5963. principal~முதல், முதல்வர்
 5964. principle~நெறிமுறை, கொள்கை
 5965. printing press~அச்சகம், அச்சு எந்திரம்
 5966. prior sanction~முன் ஒப்பளிப்பு
 5967. priority~முன்னுரிமை, முந்துரிமை, முதன்மை
 5968. prison~சிறை, காவற்கூடம்
 5969. prisoner~சிறையாளி, (கைதி)
 5970. prisoner’s testimony~சிறையாளி சான்றளிப்பு
 5971. privacy~தனிமை, மறைப்புநிலை
 5972. private~தனிப்பட்ட, தனிமுறை
 5973. private carrier~தனியார் வண்டி
 5974. private correspondence~தனிமுறைக் கடிதத்தொடர்பு
 5975. private limited company~வரையறுக்கப்பட்ட தனியார் நிறுவனம்
 5976. private property~தனியார் சொத்து
 5977. private road~தனியார் சாலை
 5978. private school~தனியார் பள்ளி
 5979. private sector~தனியார் துறை
 5980. privatization~தனியார் மயமாக்கல்
 5981. privilage~சிறப்புரிமை, தனிச்சலுகை
 5982. privilage leave~உரிமை விடுப்பு
 5983. prize~பரிசு
 5984. probability~நிகழ்தகவு
 5985. probable saving~இயல்தகு சேமிப்பு
 5986. probably~ஒருவேளை, பெரும்பாலும்
 5987. probate~விருப்புறுதிச் சான்றிதழ்
 5988. probation~தகுதிகாண் (ஆய்வு) பருவம்
 5989. probation officer~நன்னடத்தைப் பொறுப்பு அலுவலர்
 5990. probation period~தகுதிகாண் பருவம்
 5991. probe~ஆழ்ந்தாய்வு, நுண்ணாய்வு, ஆழ்ந்தாய்
 5992. problem~சிக்கல், புதிர், பிரச்சினை
 5993. procedure~நடைமுறை
 5994. proceed~முன்னேறு, தொடர்ந்துசெல், வழக்கிடு
 5995. proceeding~செயல்முறை ஆணை
 5996. proceedings in open court~நடுவர்மன்ற வெளிப்படை உசாவல்
 5997. proceeds~விளைவு, விளைபொருள், விளைபயன், ஈட்டம்
 5998. process~செயல்முறை, கட்டளை, பதப்படுத்து
 5999. processing~பதப்படுத்தல்
 6000. procession~ஊர்வலம்
 6001. proclamation~சாற்றாணை, பொதுஅறிவிப்பு
 6002. procrastinate~காலந்தாழ்த்து, தள்ளிவை, ஒத்திப்போடு
 6003. procurement~கொள்முதல்
 6004. produce~விளைபொருள், விளையுள், விளைவி, உண்டாக்கு
 6005. producer~விளைவிப்போர், உற்பத்தியாளர்
 6006. product~விளைபொருள், விளையுள்
 6007. production~உற்பத்தி, விளைவாக்கம், அளித்தல், தாக்கல்செய்தல்
 6008. production of document~ஆவணம் தாக்கல்செய்தல்
 6009. production,supply and distribution~உற்பத்தி, வழங்கல் மற்றும் பகிர்வு
 6010. productive~ஆக்கவளமுடைய, செழிப்பான
 6011. profession~வாழ்க்கைத்தொழில்
 6012. professional college~தொழில் கல்லூரி
 6013. professional misconduct~தொழில்முறை ஒழுக்கக்கேடு
 6014. proffesor~பேராசிரியர்
 6015. proficiency~செயல்திறமை, தேர்ச்சி, வல்லமை
 6016. profile~பக்கநோக்கு, வரிவடி வரைவு, சுருக்கக்குறிப்பு
 6017. profit~ஈட்டம், (ஆதாயம்), (இலாபம்)
 6018. profit and loss account~ஈட்டம் இழப்புக் கணக்கு
 6019. profiteering~கொள்ளை ஊதியமடைதல், கொள்ளை ஈட்டம் கொள்ளல்
 6020. proforma~முறையான படிவம்
 6021. proforma account~ஒப்படைப்புக் கணக்கு
 6022. proforma invoice~ஒப்படைப்புப் பொருள் விளக்கப்பட்டியல்
 6023. profound~ஆழ்ந்த, அளவிடற்கரிய
 6024. profusely~அளவின்றி, மிகுதியாக, (தாராளமாக)
 6025. progeny~வழித்தோன்றல், வழித்தோன்றியவை, வெளியீடு
 6026. programme~நிகழ்ச்சிநிரல், திட்டம், செய்முறைத்திட்டம், திட்டமிடு
 6027. progress~முன்னேற்றம், முன்னேறு
 6028. progress report~முன்னேற்ற அறிக்கை
 6029. progressive~முற்போக்காளர், முற்போக்கான, முன்னேறுகின்ற
 6030. prohibit~தடைசெய், விலக்கு
 6031. prohibition~விலக்கு, மதுவிலக்கு
 6032. prohibitory order~தடையாணை, தடுப்பாணை
 6033. project~திட்டம், திட்டமிடு, எறி, வீழ்த்து
 6034. project method~செயல்திட்ட முறை
 6035. project work~திட்டச்செயல்
 6036. projection~திட்டமிடல், மனக்காட்சி, வீழல்
 6037. prologue~முகவுரை, முன்னுரை, பாயிரம்
 6038. prolong~நீட்டு, காலங்கடத்து
 6039. prominent~முக்கியமான, முதன்மையான, சிறப்புமிக்க
 6040. promise~உறுதிமொழி, உறுதியளி
 6041. promissory note~கடனுறுதி ஆவணம்
 6042. promotion~பணிஉயர்வு, நிலைஉயர்வு, பதவிஉயர்வு
 6043. prompt dispossal~உடனடியான முடிவு
 6044. pronounce~சாற்று, அறிவி, தீர்ப்பளி, உச்சரி
 6045. proof~சான்று, எண்பிப்பு, மெய்ப்பு
 6046. proof reader~ஒப்புநோக்கர், மெய்ப்புநோக்கர்
 6047. proper~சரியான, முறையான, பொருத்தமான
 6048. proper custody~தக்க காப்பு
 6049. property~சொத்து, உடைமை, தன்மை, பண்பு
 6050. property surety~சொத்துப் பிணையம்
 6051. property tax~சொத்துவரி
 6052. prophecy~குறிகூறல், வருவதுரைத்தல்
 6053. prophylactic medicine~நோய்த்தடுப்பு மருந்து
 6054. prophylactic vaccine~தடுப்பூசி மருந்து
 6055. propoganda officer~கொள்கைப் பரப்பலுவலர்
 6056. proportion~வீதம், அளவு
 6057. proportionate~வீதப்படியான, அளவுவாரியாக
 6058. proportionate pension~வீதப்படி ஓய்வூதியம்
 6059. proposal~கருத்துரு, செயற்குறிப்பு, எடுத்துரை, முன்மொழிவு, மணவேட்டல்
 6060. propose~முன்மொழி, எடுத்துரை, மணந்திடவேண்டு
 6061. proposer~முன்மொழிகுநர், முன்மொழிவோர்
 6062. proposition~கூற்று, கருத்து
 6063. proposition statement~கருத்துவிளக்க அறிக்கை
 6064. propriety~தகுதி, நேர்மை, பொருத்தம், ஒழுங்குமுறை
 6065. prorata~தகவுக்கேற்ற, சரிசமவீதப்படியான
 6066. prorogation~கூட்டத்தொடர் முடிவு
 6067. pros and cons~நல்லதும் கெட்டதும், சார்எதிர்வுகள்
 6068. proscribe~தடைசெய், வெளியேற்று, நாடுகடத்து
 6069. prosecute~வழக்குத்தொடர், சட்ட நடவடிக்கை எடு
 6070. prosecution~குற்றவழக்குத் தொடர்வு, சட்ட நடவடிக்கைத் தொடர்வு
 6071. prosecutor~குற்றஞ்சாட்டு வழக்குரைஞர், வழக்குத்தொடுப்பவர்
 6072. prospect~வாய்ப்பு, வளம், எதிர்பார்ப்பு
 6073. prospective~வாய்ப்புள்ள, எதிர்பார்ப்புள்ள
 6074. prospectus~திட்டவிளக்க அறிவிப்பு
 6075. prosperity~வளமை, வளம், செழுமை
 6076. prosperous~வளமான, செழுமையான
 6077. prostitution~பரத்தமை
 6078. protection~பாதுகாப்பு, காப்பு
 6079. protective~பாதுகாப்பான, காப்பான
 6080. protective clause~காப்பீட்டுக் கூறு, காப்புக்கூறு (விதிப்பிரிவு)
 6081. protective endorsement~காப்பு மேற்குறிப்பு
 6082. protective measures~காப்பு நடவடிக்கைகள்
 6083. protector of emigrants~குடிபெயர்வோர் காப்பாளர்
 6084. protector of immigrants~குடிபுகுவோர் காப்பாளர்
 6085. protest~மறுப்புரை, (கண்டனம்), எதிர்ப்பு, மறுத்துரை, எதிர்த்துரை
 6086. protocol~உடன்படிக்கை மூலவரைவு, மரச்சீர் முறைமை, மரச்சீர் அலுவலர்
 6087. prototype~முதல் வனகமை, மூல முன்மாதிரி, முன்னோடி மாதிரி
 6088. protract~காலங்கடத்து, நீட்டு
 6089. proud~தற்பெருமையுள்ள, இறுமாந்த, செருக்குடைய
 6090. prove~மெய்ப்பி, எண்பி
 6091. proved beyond doubt~ஐயமின்றி மெய்ப்பித்த
 6092. provided~இருந்தபோதிலும், (நிபந்தனை)யின்படி, வரையறையின்படி
 6093. provident~வருங்காலத்தேவைக்கான, முன்னறிவான
 6094. provident fund~வருங்கால வைப்புநிதி
 6095. provident fund deposits~வருங்கால வைப்புநிதித் தொகை
 6096. provident fund subscription~வருங்கால வைப்புநிதி செலுத்துத்தொகை
 6097. province~மாநிலம், துறை, அதிகாரவரம்பு
 6098. provincial~மாநிலத்திற்குரிய
 6099. provincialised staff~மாநிலப் பணியாளர்
 6100. provision~ஏற்பாடு, ஒதுக்கீடு, வழிவகை, மளிகைப்பொருள்
 6101. provision of fund~நிதிஒதுக்கீடு
 6102. provisional~நிகழ்காலத்திற்கான, அப்போதைக்கான
 6103. provisional demand~அப்போதைக்கான கேட்பு, நிகழ்கால நிதிக் கோரிக்கை
 6104. proviso~விலக்குக்கூறு, காப்புரை
 6105. provocation~தூண்டுதல், சினமூட்டல், எரிச்சலூட்டல்
 6106. provocative acts~சினமூட்டுச் செயல்கள்
 6107. provoke~எரிச்சலூட்டு, சினமூட்டு, கிளறு, தூண்டு
 6108. proximity~அண்மை, அணிமை, நெருக்கம்
 6109. proxy~அதிகாரமளிக்கப்பெற்ற மாற்றாள், பகரான, மாற்றான
 6110. prudence~உலகியலறிவு, ஆய்ந்தறியறிவு
 6111. pseudonymous communication~பொய்ப்பெயர்த் தொடர்பு, புனைப்பெயர்த் தொடர்பு
 6112. pseudonymous letter~புனைப்பெயர்க் கடிதம், பொய்ப்பெயர்க் கடிதம்
 6113. psychology~உளவியல்
 6114. psychotheraphy~உளவியல் மருத்துவம்
 6115. public~பொது, பொதுமக்கள்
 6116. public accounts~பொதுக்கணக்கு
 6117. public accounts committee~பொதுக்கணக்குத் தணிக்கைக் குழு
 6118. publication~வெளியீடு
 6119. publicity~விளம்பரம்
 6120. publish~வெளியிடு, பதிப்பிடு
 6121. publisher~வெளியீட்டாளர், புத்தக வெளியீட்டாளர், புத்தகப் பதிப்பாளர்
 6122. pull~இழுப்பு, செல்வாக்கு, இழு
 6123. pull up~கண்டி, தடு
 6124. pully~கப்பி, உருளை
 6125. pulp~கூழ், கூழாக்கு, நசுக்கு
 6126. pump~ஏற்றி, ஏற்று, எக்கி
 6127. pumping station~நீரேற்று நிலையம்
 6128. pump-set~நீர்இறைப்பி அணி
 6129. punctuality~காலந்தவறாமை
 6130. pungent~கடுமையான, கூர்மையான, காரமான
 6131. punishment~தண்டனை, ஒறுத்தல்
 6132. punishment roll~தண்டனைப் பட்டியல்
 6133. punitive police~தண்டக் காவல்பிரிவு
 6134. punture~கிழிசல், சிறுதுளை
 6135. purchase ledger~கொள்முதல் பேரேடு
 6136. purchase order~கொள்முதல் ஆணை
 6137. purchase power~கொள்முதல் அதிகாரம்
 6138. purchase price~கொள்முதல் விலை
 6139. purify~தூய்மைப்படுத்து, அழுக்ககற்று
 6140. purport~பொருள், கருத்து, பொருள்படு
 6141. purpose~நோக்கம்
 6142. purpose of journey~பயணநோக்கம்
 6143. purse~பணப்பை
 6144. pursuit~நாட்டம், தொழில், பின்தொடர்கை
 6145. purview~அகப்பாடெல்லை, உள்ளீட்டெல்லை
 6146. put down~தடுத்துநிறுத்து
 6147. put forth~எடுத்துமுன்வை, வெளியிடு
 6148. put forward~முன்வை, முன்னெடுத்துச்சொல்
 6149. puzzling~குழப்பமூட்டும், திகைப்பூட்டும்
 6150. quack~போலிமருத்துவர், போலி, கத்து, பிதற்று
 6151. quadrennial~நான்காண்டுகளுக்கு ஒருமுறையான, நான்காண்டுகள் நீடிக்கின்ற
 6152. quadruplicate~நான்காம்படி
 6153. quake~அதிர்வு, நிலநடுக்கம், நடுங்கு
 6154. qualification~தகுதி
 6155. qualifying service~தகுதிபெறு பணிக்காலம்
 6156. qualitatively and quantitatively~தன்மையிலும் அளவிலும், தரத்திலும் அளவிலும்
 6157. quality~தரம், தன்மை, பண்பு
 6158. quandary~குழப்பநிலை, இக்கட்டுநிலை
 6159. quantify~அளவிடு, அறுதியிடு
 6160. quantity~அளவு
 6161. quantum~அளவு, தொகை, பங்கு
 6162. quarantine~தொற்றுத் தடைக்காப்பு (தணிக்கை)
 6163. quarrel~சண்டை, சச்சரவு, பூசல், சண்டையிடு
 6164. quarry~கற்குடைவு, கற்குடைவுக் குழி, வேட்டை, வேட்டைப்பொருள்
 6165. quarrying~தோண்டியெடுத்தல், கல்வெட்டியெடுத்தல்
 6166. quarter~நான்கிலொன்று, கால்பகுதி
 6167. quarterly~காலாண்டுக்கான
 6168. quarterly journal~காலாண்டு இதழ்
 6169. quarterly report~காலாண்டு அறிக்கை
 6170. quarters~குடியிருப்பில்லம்
 6171. quash~ஒழித்தழி, இல்லையாக்கு, அகற்று, விலக்கு
 6172. quasi~போன்ற, போல்வு, அரையளவான, பகுதி
 6173. quasi judicial~நீதிமுறைச் சார்புடைய
 6174. quasi-government employee~அரசுச்சார்பு நிறுவனப் பணியாளர்
 6175. quell~தணி, அடக்கு
 6176. query~வினா, தடைவினா, வினவு
 6177. quest~வேட்கை, நாட்டம்
 6178. question~வினா, கேள்வி, கேள், வினவு
 6179. question of fact~பொருண்மைபற்றிய வினா
 6180. question of law~சட்டம்பற்றிய வினா
 6181. questionable~ஐயத்திற்குரிய, வினாவிற்குரிய, கேள்விக்குரிய
 6182. questionnaire~வினாப்பட்டியல்
 6183. questionnaire form~வினாப்பட்டியல் படிவம்
 6184. queue~சாரை, முறைவரிசை, வரிசை
 6185. quick~விரைவாக
 6186. quid proquo~இழப்பீடு, சரியீடு, அடிக்கு அடி
 6187. quiet~அமைதி, அமைதியான, மென்மையான
 6188. quinquennial~ஐந்தாண்டுக்கொருமுறையான
 6189. quinquennium~ஐந்தாண்டு காலம்
 6190. quintal~எடைஅளவின் ஓரலகு, கிலோகிராம் எடை
 6191. quip~நயத்திறச் சொல், சிலேடைப் பேச்சு
 6192. quisling~காட்டிக்கொடுப்பவர், உட்பகைவர்
 6193. quit~நீங்கு, வெளியேறு, துற, விடு
 6194. quit rent~விடு வரி, உரிமைத்துறப்பு வரி
 6195. quit rent assesment~விடு வரி மதிப்பீடு
 6196. quite~முற்றிலும், முழுவதும்
 6197. quiz~நொடி வினா விடை, வினவு
 6198. quorum~கோரெண், குறைவெண் வரம்பு
 6199. quota~பங்கு
 6200. quotation~விலைப்புள்ளி, மேற்கோள்
 6201. rabi crop~பின்பருவப் பயிர், பின்பட்டப் பயிர்
 6202. race~ஓட்டப்பந்தயம், இனம்
 6203. race course~குதிரைப்பந்தயத் திடல்
 6204. racial~இனப்பாகுபாடான, இனவெறியான
 6205. racialism~இனஉணர்வு
 6206. rack~நிலை அடுக்கம்
 6207. racketeering~அடித்துப்பறித்தல், திட்டமிட்டு அச்சுறுத்திப் பணம்பறித்தல்
 6208. radio station~வானொலி நிலையம்
 6209. radioactivity~கதிரியக்கம்
 6210. radiologist~கதிரியலர்
 6211. raffle~பரிசுச்சீட்டு, குலுக்குச்சீட்டு
 6212. ragging~பகடி வதை, இழிவுபடுத்தல், வன்பகடி
 6213. raid~திடீர்ஆய்வு, திடீர்த்தாக்குதல், சூறை
 6214. rail~தண்டவாளம், கம்பிக் கைப்பிடி
 6215. rail borne trade~தொடர்வண்டிவழி வணிகம், இருப்பூர்திவழி வணிகம்
 6216. rail carriages~தொடர்வண்டிப் பெட்டிகள், இருப்பூர்திப் பெட்டிகள்
 6217. railway~இருப்புப்பாதை, இருப்பூர்தித்துறை
 6218. railway board~இருப்பூர்தி வாரியம்
 6219. railway consignment~இருப்பூர்தி அனுப்புச் சரக்கு
 6220. railway contracts and agreements~இருப்பூர்தித்துறை ஒப்பந்தங்களும் உடன்படிக்கைகளும்
 6221. railway credit notes~இருப்பூர்தித்துறை வரவுச் சீட்டுகள்
 6222. railway debentures and loans~இருப்பூர்தித்துறைக் கடனீட்டு ஆவணங்களும் கடன்களும்
 6223. railway engine~இருப்பூர்திப் பொறி
 6224. railway girders and sleepers~இருப்புப்பாதை உத்தரங்களும் தாங்கு கட்டைகளும்
 6225. railway guide~இருப்பூர்திப் பயண வழிகாட்டேடு
 6226. railway level crossing~இருப்புப்பாதைச் சந்திக்கடவு
 6227. railway line crossing~இருப்புப்பாதைக் கடப்பு
 6228. railway lines~இருப்புப்பாதைகள்
 6229. railway overbridge~இருப்புப்பாதை மேம்பாலம்
 6230. railway parcel~இருப்பூர்திவழி சிப்பம்
 6231. railway police~இருப்பூர்தித்துறைக் காவலர்
 6232. railway protection force~இருப்பூர்தித்துறை பாதுகாப்புப் படை
 6233. railway rates and fares~இருப்பூர்தித்துறை வீதங்களும் மற்றும் கட்டணங்களும்
 6234. railway reservation~இருப்பூர்தி இடஒதுக்கீடு
 6235. railway rolling stock~இருப்பூர்தித்துறை சுழல் இருப்பு
 6236. railway station~இருப்பூர்தி நிலையம்
 6237. railway strike~இருப்பூர்தித்துறை வேலைநிறுத்தம்
 6238. railway ticket~இருப்பூர்திப் பயணச்சீட்டு
 6239. railway wagons~இருப்பூர்திச் சரக்குப்பெட்டிகள்
 6240. railway warrant~இருப்பூர்திப் பயண ஆணைச்சீட்டு
 6241. rainbow~வானவில்
 6242. rainfall~மழைப்பொழிவு, மழைபெய்யளவு
 6243. rainfed tank~வானம்பார்த்த ஏரி, மழையால் நீர்பெறு ஏரி
 6244. rain-gauge~மழையளவி
 6245. rainy season~மழைக்காலம்
 6246. raise~உயர்வு, உயர்த்து, எழுப்பு, உண்டாக்கு
 6247. rake~கிளறு
 6248. rally~திரளணி, அணிதிரட்டு
 6249. random~நோக்கின்றி, தொடர்பின்றி, குறிப்பின்றி, தற்சார்பு
 6250. range~நெடுக்கம், சரகம், தொடர்
 6251. rank~படிநிலை, நிரல்முறை, தரநிலை, நிரல்படுத்து
 6252. ransac~முழுமையாய்த்தேடு, கொள்ளையிடு
 6253. ransom~மீட்புப்பணம், விடுதலைப்பணம்
 6254. rape~வன்புணர்ச்சி, கற்பழிப்பு
 6255. rare~அரிய
 6256. rash~அளவுகடந்த, கண்மூடித் தனமான, மிகவிரைவான
 6257. rate~வீதம், மதிப்பு, மதிப்பிடு, விலை
 6258. ratification~பின்னேற்பு
 6259. ratify~பின்னேற்பளி, உறுதிசெய்
 6260. ratio~தகவு, விகிதம்
 6261. ration~பங்கீடு, பங்கிடு, பகிர்ந்தளி
 6262. rational~பகுத்தறிவுள்ள
 6263. rationale~உள்ளார்ந்த காரணம், அடிப்படைக் கோட்பாடு
 6264. rationing officer~பங்கீட்டு அலுவலர்
 6265. rattling~படபடப்பு, பேரிரைச்சல்
 6266. ravage~அழி, சூறையாடு
 6267. raw~கரட்டு, மூலமான, பதனிடாத, பயிற்சியற்ற, புதிய
 6268. raw material~மூலப்பொருள், இயல்பொருள்
 6269. reaction~எதிர்விளைவு, எதிர்ச்செயல்
 6270. reactionary~பிற்போக்காளர்
 6271. reactor~அணுஉலை, வினைகலம்
 6272. read~படி, படித்தறி
 6273. reader~படிப்பவர், உயர் விரிவுரையாளர்
 6274. reading room~படிப்பகம்
 6275. ready reckoner~உடன்கணிப்புப் பட்டி, உடன்கணிப்புச் சுவடி
 6276. ready reference~உடனடிப் பார்வைக்கு, உடனடி மேற்கோள்
 6277. real estate~வீடு, நில உடைமைகள்
 6278. reallocation~மறுஒதுக்கீடு
 6279. reap~அறுவடைசெய்
 6280. reapproachment~சீரிணைவு, மீளிணைவு
 6281. reappropriation~மறுஒதுக்கல்
 6282. reappropriation of fund~நிதி மறுஒதுக்கம்
 6283. rear~பின்புறம், பேணிவளர், உண்டாக்கு
 6284. reasoning~காரண ஆய்வு
 6285. rebate~தள்ளுபடி
 6286. rebell~கலகக்காரர், கலகஞ்செய்
 6287. rebellion~வன்கிளர்ச்சி
 6288. rebuke~கண்டனம், கடிந்துரை
 6289. rebut~எதிர்த்துரை, மறுத்துரை
 6290. rebuttal~எதிர்ப்புரை, மறுத்துரை
 6291. recall~திரும்பஅழை, நினைவுக்குக் கொண்டுவா
 6292. recast~திருத்தியமை, சீரமை
 6293. recede~பின்செல், பின்வாங்கு, மதிப்புக்குறை
 6294. receding~பின்னடைதல், வடிதல், குறைதல்
 6295. receipt~பெறுகை, பற்றுச்சீட்டு, வரவு
 6296. receipts and charges~வரவுகளும் செலவுகளும்
 6297. receiver~பெறுபவர், சொத்துக் காப்பாளர், தொலைபேசி செவிக்குழல், அலைவாங்கி
 6298. recently~அண்மைக்காலத்தில், சற்றே முந்தி
 6299. receptacle~கொள்கலம், ஏனம்
 6300. reception~வரவேற்பு, வரவேற்பு விழா, ஏற்பிசைவு
 6301. receptionist~வரவேற்பாளர்
 6302. recess~பணிஇடை ஓய்வு, (சட்டமன்ற) விடுமுறைக்காலம், மாடக்குழி
 6303. recipe~மருந்துக்குறிப்பு, சமையற்குறிப்பு
 6304. recipient~பெறுநர், ஏற்றுக்கொள்பவர்
 6305. recital~விளக்கக்குறிப்புகளை நிரல்படக் கூறல், ஒப்புவித்தல்
 6306. recite~மனப்பாடமாக ஓது, நெட்டுருப்பண்ணி ஒப்புவி
 6307. reckless~எண்ணாமல் துணிகின்ற, பொறுப்பற்ற
 6308. reckon~கணக்கிடு, எண்ணிப்பார்
 6309. recognition~ஏற்பு, அறிந்துகொள்ளல்
 6310. recognize~கண்டுணர், ஏற்றுக்கொள், ஏற்பிசைவளி
 6311. recognized school~ஏற்புபெற்ற பள்ளி
 6312. recollection~நினைவுகூர்தல்
 6313. recommendation~பரிந்துரை, ஏற்புக்குரியகூறு
 6314. reconciliation~இணக்கம், ஒத்திசைவு, முரண்பாடு நீக்கம், சூழலுக்கேற்ப அமைவு
 6315. recondition~மறுசீரமைப்புச் செய், மீட்டு நன்னிலைப்படுத்து
 6316. reconstitute~மீள அமை, மாற்றியமை, திரும்பவும் அமை
 6317. record~பதிவு, பதிவுரு, பதிவேடு, ஆவணம், நிலைப்பதிவு, மூலச்சான்று, இசைப்பதிவு, உச்சஎல்லை, பதிவுசெய்
 6318. record clerk~பதிவுரு எழுத்தர்
 6319. record issue register~பதிவுரு வழங்கு பதிவேடு
 6320. record keeper~பதிவுருப் பொறுப்பாளர்
 6321. record office~ஆவணக் காப்பகம்
 6322. record room~பதிவு அறை
 6323. recording~பதிவுசெய்தல், ஒலிப்பதிவு
 6324. recoupment~மீட்சி, இழப்பீடு, ஈடு, நிறைவாக்கம்
 6325. recoupment of permanent advance~நிலை முன்பண நிறைவாக்கம்
 6326. recovery~திரும்பப்பெறுகை, மீட்பு, பிடித்தம், மீட்டெழல்
 6327. recovery of rent~வாடகைப் பிடித்தம், குத்தகைப் பிடித்தம்
 6328. recreation~பொழுதுபோக்கு, அயர்வகற்றுக் கேளிக்கை, மனமகிழ்வு
 6329. recreation centre~மனமகிழ் மையம், பொழுதுபோக்கு நிலையம்
 6330. recreation club~மனமகிழ் மன்றம்
 6331. recremination~எதிர்க் குற்றச்சாட்டு
 6332. recruit~ஆளெடுப்பு, புத்தாள்
 6333. recruiting officer~ஆளெடுக்கும் அலுவலர்
 6334. rectified spirit~தெளிவித்த சாராவி
 6335. rectify~சரிப்படுத்து, சீர்செய், திருத்தி அமை
 6336. recue operation~மீட்பு நடவடிக்கை
 6337. recurring~திரும்ப நிகழ்கின்ற, தொடரும்
 6338. recurring deposit~தொடர் வைப்புத்தொகை
 6339. recurring expenditure~தொடர் செலவினம்
 6340. red cross society~செஞ்சிலுவைச் சங்கம்
 6341. red entry~திறமைக்குறி, சிறப்புக்குறிப்பு
 6342. redeem~மீட்டுக்கொள், முயன்று திரும்பப்பெறு, இழப்பீடுசெய்
 6343. redemption~மீட்பு, கழுவாய்
 6344. red-handed~கையுங்களவுமாக
 6345. redirect~முகவரி மாற்றி அனுப்புகை, மறு அனுப்புகை
 6346. redistribution~மறுபகிர்வு, நிலைமாற்றம்
 6347. redress~குறைதீர்வு, சீராக்கம், சீர்ப்படுத்து, குறைநீக்கு
 6348. reduce~குறை, தாழ்த்து, சுருக்கு, தணி
 6349. reduction~குறைப்பு, குறுக்கம்
 6350. redundant~கழிமிகை, தேவைக்குமேற்பட்ட
 6351. re-election~மறுதேர்தல்
 6352. re-examination~மறுதேர்வு, மீள்ஆய்வு
 6353. reference~கேட்புக்கடிதம், பார்வை, பார்வைக்குறிப்பு, மேற்கோள்
 6354. reference book~பார்வைக்குறிப்பு நூல், மேற்கோள் நூல்
 6355. reference library~மேற்கோள் நூலகம்
 6356. reference number~பார்வைக்கடித எண்
 6357. referencing~பார்வைக்குறிப்பிடல், மேற்கோள் குறித்தல்
 6358. referendum~பொதுமக்கள் வாக்கெடுப்பு
 6359. reform scheme~சீர்திருத்தத் திட்டம்
 6360. reformation~சீர்திருத்தம்
 6361. reformatory~சீர்திருத்த நிலையம், (இளங் குற்றவாளிகளின்) சீர்திருத்தப்பள்ளி
 6362. refresher course~புத்தாக்கப் பயிற்சி, மறு பயிற்சி
 6363. refreshment~சிற்றுண்டி, விடாய் ஆற்றி, அயர்வாற்றுணா
 6364. refuge~அடைக்கலம், புகலிடம்
 6365. refugee~ஏதிலி, வழியிலி, புக்கிலாளர், (அகதி)
 6366. refund petition~பணம் திரும்பப்பெறுதற்கான மனு
 6367. refuse~மறு
 6368. refutal~மறுப்பு
 6369. refute~தவறெனநாட்டு, மறுத்துரை
 6370. regain~மீட்டுப்பெறு, மீண்டும் அடை
 6371. regard~மதிப்பு
 6372. regarding~பற்றி, குறித்து
 6373. regime~நடப்பாட்சி, ஆட்சிமுறை, ஆட்சிநடப்பு
 6374. region~பகுதி, மண்டலம், வட்டாரம்
 6375. regional language~வட்டாரமொழி
 6376. regional office~மண்டல அலுவலகம்
 6377. register~பதிவேடு, அடங்கல், பதிவுசெய்
 6378. register letter~பதிவுக் கடிதம், பதிவு அஞ்சல்
 6379. register post~பதிவு அஞ்சல்
 6380. register post with acknowledgement due~ஒப்புகைப் பெறத்தக்க பதிவு அஞ்சல்
 6381. registered medical practitioner~பதிவுபெற்ற மருத்துவர்
 6382. registrar~பதிவாளர்
 6383. registrar of births and deaths~பிறப்பு-இறப்புப் பதிவாளர்
 6384. registration~பதிவு, பதிவேடு, பதிவுசெய்தல்
 6385. registration act~பதிவுச் சட்டம்
 6386. registration gazette~பதிவுத்துறை அரசிதழ்
 6387. registration of books~நூற் பதிவு
 6388. registration of marriages~திருமணப் பதிவு
 6389. registration of security bonds~பிணைமுறிப் பதிவு
 6390. regress~பின்னடைவு, பின்னிறக்கம், இழிதல்
 6391. regret~வருத்தம், இரங்கல், வருந்து
 6392. regular~முறைப்பட்ட, வாடிக்கையான, ஒழுங்கான, வழக்கமான
 6393. regularise~முறைப்படுத்து
 6394. regulated market~ஒழுங்குமுறை அங்காடி, ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம்
 6395. regulation~ஒழுங்குமுறை விதி
 6396. regulator~ஒழுங்குசெய்பவர், ஒழுங்கியக்கி
 6397. rehabilitation~மறுசீரமைவு, மறுவாழ்வு
 6398. rehearsal~ஒத்திகை
 6399. reimbursement~செலவு ஈடு, செலவு ஈடுசெய்தல்
 6400. reinforcement~வலுவூட்டம்
 6401. reinstatement~மீண்டும் அமர்த்தல்
 6402. reissue~மறுவெளியீடு, திரும்ப வெளியிடு
 6403. reiterate~திரும்பக்கூறு, பன்முறைச்சொல், வலியுறுத்திச்சொல்
 6404. reject~தள்ளு, விலக்கு, ஒதுக்கு
 6405. rejoice~களி, மகிழ்
 6406. rejoinder~எதிருரை, மறுப்பு
 6407. relapse~மறுவீழ்வு, மீண்டும் சீர்கேடடைவு
 6408. relation~உறவு, தொடர்பு
 6409. relax~தளர்த்து, சிறிது ஓய்வுகொள், தணிவுறு
 6410. relaxation~தளர்த்துதல், இடை ஓய்வு
 6411. relay~இடைமாற்றீடு, உணர்த்தி, அஞ்சல்செய்
 6412. release~விடுதலை, விடுவிப்பு, உரிமைத்துறப்பு, வெளியீடு, விடுவி, வெளியிடு
 6413. release on bail~பிணையத்தின் மேல் விடுதலைசெய்
 6414. release order~விடுதலை ஆணை, வெளியீட்டாணை
 6415. relevancy~இயைபு, பொருத்தம்
 6416. relevant~பொருத்தமான, தொடர்புடைய, இயைபுடைய
 6417. relevant fact~இயைபுடைய பொருண்மை, தொடர்புடைய பொருண்மை
 6418. reliable~நம்பத்தக்க
 6419. relief~தணிப்பு, இடர் உதவி, தணிவு
 6420. relief fund~இடர் உதவி நிதி
 6421. relief works~இடர் உதவிப் பணிகள், இடர் தணிப்புப் பணிகள், துயர்துடைப்புப் பணிகள்
 6422. relieve~விடுவி
 6423. religion~சமயம், மதம்
 6424. religious association~சமயக் கழகம், சமயச் சங்கம்
 6425. religious endowment~சமய அறக்கட்டளை
 6426. religious institution~சமய நிறுவனம்
 6427. relinquish~விட்டுவிடு, துற, ஒப்புவித்து விடு
 6428. relinquishment~கைத்துறப்பு, கைவிடல், விட்டுவிடல்
 6429. relish~துய்த்து மகிழ், விரும்பிக்கொள்
 6430. reluctant~தயங்குகிற, விருப்பற்ற, ஆர்வமற்ற
 6431. rely~நம்பிக்கைவை, சார்ந்திரு
 6432. remain~மீதம், எச்சம், எஞ்சியிரு, தங்கியிரு
 6433. remains~எச்சம், சிதைவெச்சம், அழிபாட்டுச் சின்னங்கள்
 6434. remand~காவல் வைப்பு, காவல் மீள் வைப்பு, காவலுக்கு மீட்டனுப்பு
 6435. remarkable~குறிப்பிடத்தக்க, தனிச்சிறப்புடைய
 6436. remarriage~மறுமணம்
 6437. remedy~தீர்வு, கழுவாய், தீர்வுவழி, நோய்த் தீர்வுவழி
 6438. remember~நினைவுகொள்
 6439. remind~நினைவூட்டு, நினைவுபடுத்து
 6440. reminder~நினைவூட்டு, நினைவூட்டுக் கடிதம்
 6441. reminder diary~நினைப்பூட்டுக் குறிப்பேடு
 6442. remission~மன்னிப்பு, (தண்டனைக்) குறைப்பு
 6443. remission of sentence~தண்டனைக் குறைப்பு
 6444. remission of tax~வரிக்குறைப்பு
 6445. remit~செலுத்து, குறையச்செய், வழக்கைத் திருப்பி அனுப்பு
 6446. remittance~பணம்செலுத்துகை, செலுத்துத்தொகை
 6447. remittance transfer certificate~செலுத்துத்தொகை மாற்றுச் சான்றிதழ்
 6448. remnant~கழிவு, சிறுஎச்சம்
 6449. remote~சேய்மையான, (நெடுந்)தொலைவான, எட்டாக் கையான, நெருங்கிய உறவல்லாத, மிகச்சிறிய
 6450. removal~நீக்கம், விலக்கல்
 6451. removal from service~பணிநீக்கம்
 6452. remove~நீக்கு, விலக்கு
 6453. remuneration~கைம்மாறு, ஊதியம், பரிசு
 6454. remunerative~பயனளிக்கின்ற
 6455. rename~மறுபெயரிடு
 6456. render~அளி, ஒப்படை, வழங்கு
 6457. renewal~புதுப்பிப்பு, புதுப்பித்தல்
 6458. renewal application~புதுப்பிப்பு மனு, புதிப்பிப்பு விண்ணப்பம்
 6459. renounce~துற, விட்டுக்கொடு, மறு
 6460. renovation~புதுப்பிப்பு, சீரமைப்பு
 6461. rent~குடிக்கூலி, வாடகை, குத்தகைத் தொகை, குத்தகைக்கு விடு, குத்தகைக்கு எடு
 6462. rent restriction~வாடகைக் கட்டுப்பாடு
 6463. rental value~குத்தகை மதிப்பு, வாடகை மதிப்பு
 6464. rent-free~வாடகையற்ற, வார விலக்களிக்கப்பெற்ற
 6465. rent-suit~வாடகை வழக்கு, தீர்வை வழக்கு, குத்தகை வழக்கு
 6466. renunciation~துறவு, தன்னல மறுப்பு
 6467. reopen~மீண்டும்திற, மீண்டும் கிளப்பு
 6468. reorganization~மீள்சீரமைப்பு, மாற்றமைப்பு, திருத்தமைப்பு
 6469. repair~பழுதுபார்ப்பு, செப்பனிடுதல், ஒதுக்கீடு, செப்பனிடு, பழுதுபார்
 6470. repatriate~திருப்பப்பட்டவர், தாயகம் திருப்பி அனுப்பு
 6471. repay~திரும்பச்செலுத்து, திருப்பிக்கொடு
 6472. repayment~மீட்டளிப்பு, திருப்பிக்கொடுத்தல்
 6473. repeal~நீக்கம், எடுத்துவிடல், தள்ளுபடி
 6474. repealing and amending act~நீக்கித் திருத்துஞ் சட்டம்
 6475. repeat~கூறியது கூறு, திரும்பச்செய்
 6476. repetition~கூறியது கூறல், மீள்நிகழ்வு
 6477. replica~உருவநேர்ப்படி, நேர்ப்பகர்ப்பு, போலுரு
 6478. reply~விடை, மறுமொழி, விடையளி, எதிருரை
 6479. report~அறிக்கை, அறிவி, தெரிவி
 6480. reports and returns~அறிக்கைகளும் காலமுறை அறிக்கைகளும்
 6481. represent~சார்பாளராய் இரு, எடுத்துரை, முறையிடு
 6482. representation~பெயராண்மை, முறையீடு, உருவமைப்பு
 6483. representative~சார்பாளர், பகராளி
 6484. repression~அடக்குமுறை, அடக்கி ஒடுக்கல்
 6485. reprieve~இடைஓய்வு, தண்டனை ஒத்திவைப்பு, தண்டனைக் குறைப்பு
 6486. reprimand~மறுப்புரை, கடிந்துரை
 6487. reprint~மறுபதிப்பு, மறுஅச்சுப் பதிப்பு, மறுஅச்சிடு
 6488. reprisal~பழிவாங்கு நடவடிக்கை
 6489. reproach~பழிமொழி, இடித்துரை, பழித்துரை
 6490. reproduce~இனப்பெருக்கம்செய், மீளாக்கம்செய், மறு படியெடு
 6491. reproduction~மறு ஆக்கம், இனப்பெருக்கம், மறு படியெடுப்பு
 6492. reproof~கடிந்துரை, குற்றங்கூறு
 6493. republic~குடியரசு
 6494. repudiate~மறுதலி, மறு
 6495. repulsive~வெறுப்பூட்டுகிற, வெறுத்தொதுக்கின்ற, மறுதலிக்கின்ற
 6496. reputation~நற்பெயர், நற்புகழ், நன்மதிப்பு
 6497. request~வேண்டுகோள், கோரிக்கை, வேண்டு, கோரு, நயந்துகேள்
 6498. requirements~தேவைகள், வேண்டப்படுவன
 6499. requisite~தேவை, தேவைப்பொருள், தேவையான
 6500. requisition~(எழுத்துவழி) வேண்டுகோள்
 6501. resale~மறுவிற்பனை
 6502. rescind~மாற்று, நீக்கு, தள்ளுபடிசெய்
 6503. rescue~இடர்மீட்பு, மீட்புதவி, காப்பாற்று, தப்புவி
 6504. research~ஆராய்ச்சி
 6505. research officer~ஆராய்ச்சி அலுவலர்
 6506. research scheme~ஆராய்ச்சித் திட்டம்
 6507. reservation~ஒதுக்கீடு, முன்பதிவு, உள்ளடக்க மறைப்பு, காப்பு வைப்பு
 6508. reservation of appointments~பணியமர்த்தல் ஒதுக்கீடு
 6509. reserve~ஒதுக்கீடு, கையிருப்பு, மிகுவளம், மூலமுதல், காப்பு வைப்பு, தன்னடக்கம், இருப்பு வை
 6510. reserve bank of india~இந்தியக் காப்பு வங்கி
 6511. reserve fund~காப்பு நிதி
 6512. reserve police~இருப்புக்காவலர்
 6513. reserved forest~காப்புக் காடுகள்
 6514. reserved land~ஒதுக்கப்பட்ட இடம், ஒதுக்கப்பட்ட இருக்கை
 6515. reservoir~நீர்த்தேக்கம், தேக்கம்
 6516. resettlement~மறுகுடியேற்றம்
 6517. reshuffle~கலைத்தமை
 6518. residence~குடியிருப்பிடம், உறைவிடம்
 6519. resident director~உள்ளுறை இயக்குநர்
 6520. residential area~குடியிருப்புப் பகுதி
 6521. residue~எச்சம், மிச்சம், மீதி
 6522. resignation~பதவிவிலகல், பணித் துறப்பு
 6523. resistance~தடுப்பாற்றல், எதிர்ப்பு, தடை
 6524. resolute~உறுதிகொண்ட, தயக்கமற்ற, பின்வாங்காத
 6525. resolution~(மன்றத்) தீர்மானம்
 6526. resort~புகலிடம், தங்கி மகிழ்விடம், நாடி அடை
 6527. resound~முழங்கு, எதிரொலிசெய்
 6528. resource~வளம்
 6529. respect~மதிப்பு, கண்ணியம், வகை, கூறு, தொடர்பு
 6530. respectively~முறையே, நிரல்நிறையாக
 6531. respite~இடைஓய்வு, இடை அமைதி, இடைஓய்வளி
 6532. respond~துலங்கு, மறுமொழி கூறு, எதிர்குறிப்புத் தெரிவி
 6533. respondent~எதிர்வழக்காளர்
 6534. response~துலங்கல், எதிர் உணர்ச்சிக் குறிப்பு, எதிர் செய்கை
 6535. responsibility~பொறுப்பு
 6536. restaurant~உணவகம்
 6537. resthouse~ஓய்வில்லம்
 6538. restitution~மீட்டளிப்பு, மீட்டு ஒப்படைப்பு
 6539. restoration~மீட்பு, திருப்பக்கொடுத்தல், சீராக்கம்
 6540. restrain~அடக்கிவை, தடுத்து நிறுத்து, கட்டுப்படுத்தி வை
 6541. restraint~தடை, தன்னடக்கம், கட்டுப்பாடு
 6542. restriction~வரையறை, தடைக்கட்டு
 6543. result~விளைவு, பயன், முடிவு, விளைவுறு, உண்டாகு
 6544. resultant~பயனான, விளைவான
 6545. resume~பொழிப்பு, சுருக்கம், சாரம், மீண்டும்தொடர்
 6546. resumption~மறுதொடக்கம், புதுப்பொறுப்பேற்பு
 6547. resurgence~மீட்டெழுச்சி, புத்தெழுச்சி
 6548. retail~சில்லரை விற்பனை, சில்லரை வணிகம், சில்லரை விற்பனையான
 6549. retain~உறுதியாகக் கைக்கொள், தக்கவைத்துக்கொள்
 6550. retaining fee~பணிதொடர் கட்டணம், வழக்குரைஞர் பணிதொடர் கட்டணம்
 6551. retention~நிறுத்திவைப்பு, தேக்கிவைப்பு
 6552. retirement~ஓய்வு, பணிஓய்வு
 6553. retort~எதிருரை, எதிர்த்துப்பேசு
 6554. retract~பின்வாங்கு, பின் இழு
 6555. retreat~பின்னடைவு, பின்வாங்கல், தனிஇடம், பாதுகாப்பிடம், பின்வாங்கு
 6556. retrenchment of staff~பணியாளர் குறைப்பு, ஆட்குறைப்பு
 6557. retrospective effect~முன்மேவு பலன்
 6558. returning officer~தேர்தல் பொறுப்பு அலுவலர்
 6559. revaluation~மறுமதிப்பீடு
 6560. revalue~மறுமுறை மதிப்பிடு
 6561. reveal~வெளிப்படுத்து, வெளியிடு, மறை வெளிப்படுத்து
 6562. revenge~பழிஉணர்வு, பழிக்குப்பழி, பழிவாங்கு
 6563. revenue~வருவாய்
 6564. revenue deposit~வருவாய் வைப்புத்தொகை
 6565. revenue division~வருவாய்க் கோட்டம்
 6566. revenue receipts~வருவாய்த்துறை வரவினம்
 6567. revenue recovery~வருவாய்ப் பிடித்தம், வரித்தண்டல்
 6568. revenue stamp~வரி வில்லை
 6569. revenue summon~வருவாய்த்துறை அழைப்பாணை
 6570. reverse~பின்புறம், மறுதலை, தோல்வி, பின்புற மாற்றிச்செய், திருப்பு
 6571. revert~திருப்பு, முன்னை நிலைக்கு மாற்று, பணி இறக்கு
 6572. revetment~பற்றுச்சுவர், அணை அடைவு, காப்புச்சுவர்
 6573. review~மீட்டாய்வு, மதிப்புரை, மீள்நோக்கு
 6574. review petition~மறுஆய்வு மனு
 6575. revise~திருத்து, மாற்றியமை
 6576. revised estimate~திருத்திய மதிப்பீடு
 6577. revised proposal~திருத்தப்பெற்ற கருத்துரு
 6578. revision~மாற்றம், மாற்றமைவு, சீராய்வு
 6579. revision petition~சீராய்வு மனு
 6580. revival~மீட்டுயிர்ப்பு, புத்துயிர் அளிப்பு
 6581. revoke~மாற்று, நீக்கு, தள்ளுபடிசெய், திரும்பப்பெறு
 6582. revolt~கிளர்ச்சி, கலகம், கிளர்ச்சிசெய், புரட்சிசெய், வெறுப்படை
 6583. revolution~சுழற்சி, புரட்சி
 6584. revolutionize~புரட்சிசெய், பெரு மாற்றம்செய்
 6585. revolve~சுற்று, சுழல்
 6586. revolver~சுழல் கைத்துமுக்கி, கைத்துமுக்கி
 6587. reward~பரிசு
 6588. right~உரிமை, வலது, சரி
 6589. righteous~நேர்மையான, நெறிசார் நன்னடைத்தையுடைய
 6590. rigid~விறைப்பான, விட்டுக்கொடுக்காத
 6591. rigor mortis~பிண உடல் விறைப்பு
 6592. rigorous~கடுங்கண்டிப்பான, கடுமையான
 6593. ring leader~கலகத் தலைவன்
 6594. riot~கலகம், அமளி, கலகஞ்செய்
 6595. riotous~கலகஞ்செய்கிற
 6596. riparian right~வடிநில உரிமை, ஆற்றங்கரை நிலம்சார் உரிமை
 6597. risk~மறைஇடர், இடர், காப்பின்மை, இடையூறு, இன்னல்
 6598. risky~இடையூறான, கேடார்ந்த
 6599. rite~கரணம், சடங்கு, வினைமுறை
 6600. ritual~சடங்குமுறை, கரணநெறி
 6601. rival~எதிராள், போட்டியாளர், போட்டியிடுகிற, இகலான
 6602. river valley~ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு
 6603. road-sense~சாலை செல்நெறி உணர்வு
 6604. robbery~வழிப்பறி, கொள்ளை
 6605. rocket~ஏவுகலம்
 6606. roll~பட்டியல், சுருள்
 6607. roll of honour~சிறப்புற்றார் பட்டியல், மேன்மையாளர் பட்டியல்
 6608. roll-call~வருகைப்பதிவு
 6609. roneo~படியெடு கருவி, படியெடுப்பி, படியெடு
 6610. roof~கூரை
 6611. root-cause~அடிப்படைக் காரணம், மூலக் காரணியம்
 6612. ropeway~கயிற்றுப்பாதை
 6613. rose-water~பன்னீர்
 6614. rosewood~கருங்காலி வகை, நூக்கமரம்
 6615. roster~வேலை முறையேடு, முறைப்பணி பட்டியல்
 6616. rostrum~பேச்சுமேடை
 6617. rotation~சுழற்சி, சுழல்முறை
 6618. rotation of crops~பயிர்ச்சுழற்சி முறை
 6619. rotten~அழுகிய, சிதை
 6620. rough behaviour~நயனில் நடத்தை
 6621. rough copy~செப்பமற்ற படி
 6622. rough draft~செப்பமில்லா வரைவு
 6623. rough estimate~தோராய மதிப்பீடு
 6624. rough paper~கரட்டுத்தாள்
 6625. rough sketch~தோராய வரைபடம்
 6626. round about~ஏறத்தாழ, ஏறக்குறைய
 6627. route~வழி, தடம், வழிப்படி அனுப்பு
 6628. route-map~வழிக்குறிப்புப் படம்
 6629. routine~வாலாயம், நடைமுறை, ஒழுங்கு, கடைபிடியான
 6630. routine clerk~வாலாய எழுத்தர்
 6631. routine file~வாலாயக் கோப்பு
 6632. routine work~வாலாய வேலை, அன்றாட வேலை
 6633. row~வரிசை, பூசல், துடுப்பினால் தள்ளல்
 6634. rowdyism~போக்கிரித்தனம்
 6635. royalty~உரியம், பங்குவீத உரிமை
 6636. rubber~துடைப்பான், அழிப்பான், தொய்வை
 6637. rubber-stamp~தொய்வக முத்திரை, கைப்பொறிப்பு முத்திரை
 6638. rubbish~குப்பைக் கூளம், பயனற்றப் பொருட்கள்
 6639. rude~முரட்டுத்தனமான, நயமற்ற
 6640. rudiment~அடிப்படைக் கொள்கை, அடிப்படைக் கூறு
 6641. rudimentary~வளர்ச்சியற்ற
 6642. rugged~கரடுமுரடான
 6643. ruin~கேடு, அழிவு, வீழ்ச்சி
 6644. ruined tank~துர்ந்த ஏரி, பாழடைந்த ஏரி
 6645. ruins~இடிபாடுகள், அழிபாடுகள்
 6646. rule~விதி, முறைமை, ஆட்சி, ஆளு
 6647. rule out~தகுதியற்றதெனத் தள்ளு
 6648. ruler~ஆட்சிசெய்பவர், வரைகோல்
 6649. ruling~தீர்ப்பு, ஆளுகின்ற, ஆட்சிசெய்கின்ற
 6650. rumour~அலர், (வதந்தி)
 6651. running commentary~நிகழ்ச்சித் தொடர்விளக்க உரை, நேர்முக விவரிப்பு
 6652. running note file~தொடர் குறிப்புக் கோப்பு
 6653. runway~ஓடுபாதை
 6654. rural~ஊரக, நாட்டுப்புற
 6655. rural development~ஊரக வளர்ச்சி
 6656. rural housing scheme~ஊரக வீட்டுவசதித் திட்டம்
 6657. rural man power scheme~ஊரக மனிதவளத் திட்டம்
 6658. rural water supply scheme~ஊரகக் குடிநீர் வழங்கு திட்டம்
 6659. rust~துரு, துருப்பிடி
 6660. rustic~நாட்டுப்புற, குடியானவர்
 6661. ruthless~இரக்கமற்ற, கொடிய
 6662. ryot~உழவர்
 6663. ryotwari~நேர்க் குடிவாரமுறை
 6664. sabotage~அழிசெயல், கெடுவினை, அழி
 6665. sack~சணற்பை, பணிநீக்கு
 6666. sacred~கடவுட்கொத்து, தூயதான, (புனிதமான)
 6667. sacrifice~உயிர்ப்பலி, பலி, நேர்வு, (தியாகம்), ஈகம்
 6668. saddle~சேணம், பொறுப்பைச் சுமத்து
 6669. safe~காப்புப்பெட்டகம், காப்பு நிலையடுக்கு, காப்பான, தீங்குறாத
 6670. safe custody~சேமக்காப்பு
 6671. safe custody articles~சேமக்காப்புப் பொருட்கள்
 6672. safe deposit~காப்பு வைப்பகம்
 6673. safeguard~காப்பு, காப்புச்செய்
 6674. safety locker~காப்புப் பெட்டகம்
 6675. sagacity~மதிநலம், அறிவுநுட்பம்
 6676. salable~விற்பனைக்கேற்ற
 6677. salaries and allowances~ஊதியமும் படிகளும்
 6678. salary~ஊதியம், பணிக்கூலி
 6679. sale~விற்பனை, விற்றதொகை, பொதுவிற்பனை
 6680. sale deed~விற்பனை ஒப்பாவணம்
 6681. sale price~விற்பனை விலை
 6682. sale proceeds~விற்ற முதல், விற்பனைத்தொகை
 6683. sales assistant~விற்பனை உதவியாளர்
 6684. sales depot~விற்பனைக் கிடங்கு
 6685. sales ledger~விற்பனைப் பேரேடு
 6686. salesman~விற்பனையாளர்
 6687. sales-tax~விற்பனை வரி
 6688. salient features~சிறப்பியல்புகள்
 6689. saloon~முடி திருத்தகம், ஊர்தித் தனிவசதிப் பெட்டி
 6690. salute~வணக்கமுறை, வணக்கந்தெரிவி
 6691. salvage~அழிவுமீட்பு, அழிவுக்காப்பு, அழிவுமீட்புச் செய், அழிவுக்காப்புச் செய்
 6692. same~அதே, ஒரேபடித்தான, ஒரேவகையான
 6693. sample~பதக்கூறு, மாதிரி, காட்டு
 6694. sanatorium~நல ஆக்க நிலையம்
 6695. sanction~ஒப்பளிப்பு, இசைவாணை, ஒப்புதலளி, இசைவாணை வழங்கு
 6696. sanction to prosecute~குற்றவழக்குத் தொடர ஒப்பளிப்பு
 6697. sanctioned strength~ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை
 6698. sanctioning power~ஒப்பளிக்கும் அதிகாரம்
 6699. sanctuary~புகலரண், காப்பிடம்
 6700. sand-sluice~தூர்வாரு மதகு
 6701. sane~நல்லறிவு நிலையுடைய
 6702. sanitary arrangement~துப்புரவு ஏற்பாடு
 6703. sanitary design~துப்புரவு வடிவமைப்பு
 6704. sanitary inspector~துப்புரவு ஆய்வாளர்
 6705. sanitation~துப்புரவு, உடல்நலநிலை, ஆக்கமேம்பாடு
 6706. sanity~நல்லறிவு நிலை, மனச்சீர் நிலை
 6707. sapling~கன்று, இளஞ்செடி
 6708. satellite~துணைக்கோள், செயற்கைக்கோள்
 6709. satellite town~துணைநகரம், சார்நகரம்
 6710. satisfactory~மனநிறைவான, ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க
 6711. savings account~சேமிப்புக் கணக்கு
 6712. savings bank~சேமிப்பு வங்கி
 6713. savings deposit~சேமிப்பு வைப்புத்தொகை
 6714. scale~அளவுகோல், நிறைகோல், துலாக்கோல், படிமுறை, செதிள்
 6715. scale of pay~ஊதிய ஏற்றமுறை, சம்பள வீதம்
 6716. scandal~பழிச்சொல், ஊரலர், பழிப்பு
 6717. scandalous question~பழிதூற்றும் வினா, இழிவான வினா
 6718. scapegoat~பலியாடு
 6719. scarce~பற்றாக்குறையான, போதாத, அரிதான
 6720. scarcity~பற்றாக்குறை, அருமைப்பாடு
 6721. scare~வெருட்சி, அச்சுறுத்து, கலவரப்படுத்து
 6722. scarf~தோள் துண்டு
 6723. scatter~சிதறல், தூவுதல், சிதறு, தூவு, தெளி
 6724. scavenger~தெரு பெருக்குநர், துப்புரவுப் பணியாளர்
 6725. scavenging tax~துப்புரவு வரி
 6726. scene~காட்சி, நிகழிடம், காட்சித்திரை
 6727. scheme~திட்டம், ஏற்பாடு, பாடத்திட்டம், சூழ்ச்சிமுறை, திட்டம்வகு, சூழ்ச்சிசெய்
 6728. scheming~திட்டமிடுகிற, மறைசூழ்ச்சியில் ஈடுபடுகிற, வழிவகைசெய்கிற
 6729. school-zone~பள்ளிப் பகுதி
 6730. science association~அறிவியல் கழகம்
 6731. scientific knowledge~அறிவியலறிவு
 6732. scientist~அறிவியலறிஞர், நுணங்கறிவினர்
 6733. scolarship~படிப்புதவித் தொகை, புலமை
 6734. scooter~தானியங்கு ஈருருளி, தானியங்கு பாய்வுந்து
 6735. scope~வாய்ப்பு, நோக்கம், செயற்பரப்பு
 6736. scout-master~சாரணர் ஆசிரியர்
 6737. screen~திரை, தட்டி, மறைப்பு, மறை, தேர்ந்தெடு, பாதுக்காப்பளி, திரையிடு
 6738. scribe~எழுத்தர், படியெடுப்பவர், குறியிடு
 6739. script~வரிவடிவு, மூலப்படி, கையெழுத்துப்படி
 6740. scroll~சுருள், பட்டியல், அட்டவணை
 6741. scrupulous~பழிபாவத்திற்கஞ்சுகிற, விழிப்போடுள்ள, தவறுதலற்ற
 6742. scrutinity~நுண்ணாய்வு, கூர்ந்தாய்வு
 6743. sculpture~சிற்பக்கலை
 6744. sea coast~கடற்கரை, கடலோரப்பகுதி
 6745. sea level~கடல் மட்டம்
 6746. sea mail~கடல் அஞ்சல்
 6747. sea-borne~கடல்வழியான
 6748. seal~முத்திரை, அடையாளப் பொறிப்பி, அடையாளம், அடைப்பு, நீர்நாய், முத்திரையிடு, அடை
 6749. sealed cover~முத்திரையிடப்பட்ட உறை
 6750. sealed tender~முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி
 6751. sealing wax~முத்திரை அரக்கு
 6752. search~தேட்டம், தேடுதல், தேடு
 6753. search fee~தேடு கட்டணம்
 6754. search warrant~தேடுதற்கான எழுத்தாணை
 6755. sea-shore~கடற்கரைப்பகுதி
 6756. season~பருவம், பருவகாலம், காலவரை
 6757. season ticket~காலவரை செல்லுச்சீட்டு, காலவரை ஏற்புச்சீட்டு
 6758. seat~இடம், இருக்கை, அமர்த்து, இருத்து
 6759. secede~பிரிந்துசெல், விலகிச்செல்
 6760. seclusion~ஒதுக்கிவைப்பு, தனிமை
 6761. second appeal~இரண்டாம் மேல்முறையீடு
 6762. second thought~மறு எண்ணம், மீள் சிந்தனை
 6763. secondary education~இடைநிலைக் கல்வி
 6764. seconder~வழிமொழிபவர்
 6765. second-rate~மட்டமான, இரண்டாந்தர கீழ்த்தகைமையான
 6766. secrecy~மறைப்பு
 6767. secret~மறைநிலை, மறைப்பியல்பு
 6768. secretariat~செயலகம்
 6769. secretariat department~செயலகத் துறை
 6770. secretary~செயலர், செயலாளர்
 6771. sect~உட்குழு
 6772. section~பிரிவு, பகுதி, வெட்டிய துண்டு
 6773. section head~பிரிவுத் தலைவர்
 6774. section officer~பிரிவு அலுவலர்
 6775. sector~துறை, பகுதி, பிரிவு, வட்டக்கூறு
 6776. secular~சமயச்சார்பற்ற, உலகியல்சார்
 6777. secular state~சமயச்சார்பற்ற அரசு, மதச்சார்பற்ற அரசு
 6778. secularism~சமயச்சார்பிலாக் கோட்பாடு, சமயச்சார்பின்மை
 6779. secure~பாதுகாப்பான, இடரற்ற, நாடிப்பெறு, முயன்றடை
 6780. secured creditor~ஈட்டுக் கடன்காரர்
 6781. security~பாதுகாப்பு, இடர்க்காப்புறுதி, கடனீட்டு, கடனீட்டு ஆவணம்
 6782. security bond~பிணை முறி
 6783. security deposit~பிணை வைப்புத்தொகை
 6784. security officer~பாதுகாப்பு அலுவலர், மெய்காப்பு அலுவலர்
 6785. security register~பிணையப் பதிவேடு
 6786. sediment~படிவு, வண்டல்
 6787. sedimentation~வண்டற்படிவு, படிவு
 6788. sedition~ஆட்சி எதிர்ப்புக் கிளர்ச்சி
 6789. seed-bed~நாற்றங்கால்
 6790. seedling~நாற்று, இளம்பயிர்
 6791. seepage~கசிவு, ஒழுக்கு
 6792. segment~துண்டு, பகுதி, பிரிவு, வெட்டுக்கூறு, பிரிகூறு, கூறுபடுத்து, துண்டாக்கு
 6793. segregate~தனியாக ஒதுக்கு, பிரித்து வை
 6794. seizure~கைப்பற்றுகை, பற்றுகை, பிடிப்பு
 6795. select committee~தேர்ந்த குழு
 6796. selection~தேர்வு, தெரிவு
 6797. selection committee~தேர்வுக்குழு, பொறுப்புக் குழு
 6798. selection grade~தேர்வு நிலை, தெரிவு நிலை
 6799. self-appraisal~தன்மதிப்பீடு
 6800. self-confidence~தன்னம்பிக்கை
 6801. self-contained~தன்னிறைவான
 6802. self-control~தற்கட்டுப்பாடு
 6803. self-defence~தற்காப்பு
 6804. self-explanatory~தன்விளக்க
 6805. self-interest~தன்னார்வ
 6806. selfish~தன்னலமான
 6807. selfless~தன்னலமற்ற
 6808. self-reliance~தற்சார்புடைமை, தற்சார்பு
 6809. self-respect~தன்மானம்
 6810. self-restraint~தன்னடக்கம்
 6811. self-satisfaction~தன் மனநிறைவு
 6812. self-seeking~தன்னலநாட்டம், தன்னலம்நாடுகின்ற
 6813. self-service~தன்கையுதவி
 6814. self-sufliciency~தன்னிறைவு
 6815. sellers’ market~விற்பனையாளர் சந்தை
 6816. selling price~விற்பனை விலை
 6817. sellotape~தெரி ஒட்டுநாடா
 6818. semi nomadic communities~பகுதியளவு நாடோடியர்
 6819. seminar~கருத்தரங்கு
 6820. semi-skilled~பயிற்சிக்குறைவான
 6821. senate~(பல்கலைக்கழக) ஆட்சிக்குழு, ஆட்சிப்பேரவை
 6822. senate house~ஆட்சிப்பேரவை மன்றம்
 6823. senior~மூத்தவர், மூத்த, மேற்பட்ட
 6824. seniority~பணிமுன்மை, முதுநிலை
 6825. sensation~புலனுணர்வு, உணர்வுக்கிளர்ச்சி
 6826. sensational~பரபரப்பான, பரபரப்பூட்டுகிற, மனவெழுச்சியைத் தூண்டுகின்ற
 6827. sense~புலன், புலனுணர்வு
 6828. senseless~அறிவற்ற, பொருளற்ற
 6829. sensible~நல்லறிவுடைய, நடைமுறைக்கேற்ற
 6830. sensitive~கூருணர்வுடைய, கூச்சமுடைய, எளிதில் புண்படக்கூடிய
 6831. sensual~புலனுணர்வுபற்றிய
 6832. sentence~தண்டனை, தண்டனைஅளி
 6833. sentiment~மென்னய உணர்ச்சி, உணர்ச்சிவயக் கருத்து
 6834. sentimental objection~உணர்ச்சிவழித் தடை உணர்ச்சிவழி எதிர்ப்பு
 6835. sentinal~காவலாள்
 6836. sentry~காவலாளர்
 6837. separation~பிரிவு, பிரிவினை, தனிநிலை
 6838. septic~அழுகச்செய்கிற
 6839. septic tank~அழுகுத்தொட்டி, மலம் மக்கல் தொட்டி, நச்சுத்தடை மலக்குழி
 6840. sequel~பின்தொடர்ச்சி, தொடர்விளைவு
 6841. sequence~நிரலொழுங்கு, வரிசைமுறை, தொடர்நிகழ்வு
 6842. sergeant~தண்டத் தலைவர், காவல் உதவி ஆய்வாளர்
 6843. serial number~தொடரெண், வரிசைஎண்
 6844. sericulture~பட்டுப்புழு வளர்ப்பு
 6845. series~தொகுதி, தொடர், வரிசை, தொடர்வெளியீடு
 6846. serious~கடுமையான, கருத்தார்ந்த, துயரார்ந்த
 6847. servant~பணியாளர், வேலையாள், ஊழியர்
 6848. service~பணி, பணித்தொகுதி, தொண்டு, ஊழியம், (முதற்பந்தெறிவு)
 6849. service postage stamp~அரசுப்பணி அஞ்சல் வில்லை
 6850. service register~பணிப் பதிவேடு
 6851. service roll~பணிப் பட்டியல், பணிப் பதிவேடு
 6852. serviceable~பயன்படத்தக்க, பயனுடைய
 6853. service-book~பணிப் புத்தகம், பணிப் பதிவேடு
 6854. service-charge~பணிக்கூலி, பணிக்கட்டணம்
 6855. service-home~தொண்டு இல்லம்
 6856. servile~அடிமைத்தனமான, இழிவான
 6857. session~அமர்வு, கூட்டத்தொடர், வேளை
 6858. sessions court~குற்றவியல் அமர்வு நீதிமன்றம்
 6859. sessions judge~குற்றவியல் அமர்வு நடுவர்
 6860. set an example~முன்மாதிரியாய் இரு, எடுத்துக்காட்டாய் இலங்கு
 6861. set aside~ஒதுக்கிவை, தள்ளிவை, நீக்கு, தள்ளுபடிசெய், செல்லாதாக்கு
 6862. set-back~பின்னடைவு
 6863. set-off~சரியீடு, எதிரீடு, தொடங்கு, பற்ற வை
 6864. settlement~குடியேற்றம், குடியிருப்பு, ஒப்பந்தம், அறுதியீடு, தீர்வு, உடைமை உரிமை நிலவர ஏற்பாடு
 6865. sever~ஒட்டறு, துண்டி, வேறாகப்பிரி, தொடர்பறு
 6866. severe~கடுமையான, கண்டிப்பான
 6867. sewage~கழிநீர், சாக்கடைநீர்
 6868. sewage cart~கழிநீர் வண்டி, சாக்கடைநீர் வண்டி
 6869. sewage farm~கழிநீர்ப் பண்ணை
 6870. sex~பால்
 6871. sex appeal~பாலியல் கவர்ச்சி
 6872. sex urge~பாலுணர்வு எழுச்சி
 6873. shabby~இழிதகைமையான, அருவருப்புத் தருகிற, பாழடைந்த
 6874. shade~நிழல், சாயல்
 6875. shadow~உருநிழல், நிழல், சாயை, பிரியாத் துணை
 6876. shake~குலுக்கல், நடுக்கம், குலுக்கு, ஆட்டு, உறுதிகுலை
 6877. shake off~உதறித்தள்ளு
 6878. shake-up~பெருமாற்றம், புத்தமைப்பு
 6879. shallow~ஆழமற்ற, மேலீடான
 6880. sham~போலி, போலியானவர், போலியான, பாசாங்குசெய், மாறாட்டஞ்செய்
 6881. shame~வெட்கம், நாணக்கேடு, இழிவு
 6882. shameful~வெட்கக்கேடான, பழிப்பிற்கிடமான
 6883. shameless~வெட்கமற்ற, நாணமற்ற, அடக்கமற்ற
 6884. share-capital~பங்கு முதல், பங்கு மூலதனம்
 6885. shareholder~பங்கு உரிமையாளர், பங்காளர்
 6886. sharemarket~பங்குச் சந்தை
 6887. shark~சுறா மீன்
 6888. shed~கொட்டில், கொட்டகை, தொழுவம், சிந்து, கொட்டு
 6889. shedule~அட்டவணை, ஆவண இணைப்பு, காலஅட்டவணை
 6890. sheduled banks~அட்டவணையிடப்பட்ட வங்கிகள்
 6891. sheduled castes~ஆதிதிராவிட வகுப்பு (பட்டியல் வகுப்பினர்)
 6892. sheduled tribes~பழங்குடியினர் (பட்டியல் பழங்குடியினர்)
 6893. sheet~தாள், தகடு, (படுக்கை) மேல் விரிப்பு
 6894. shelf~அடுக்கம்
 6895. shelter~பாதுகாப்பு, காப்பிடம், தங்கிடம், பாதுகாப்பளி, இடர்காத்துதவு
 6896. shelve~ஒதுக்கி வை, தள்ளி வை, விலக்கி வை
 6897. shepherd~ஆட்டிடையர், ஆயர், மேய்ப்பர்
 6898. sheriff~மாநகர் அண்ணல்
 6899. shield~பரிசு, கேடயம், கிடுகு, காப்புத்தட்டி, காத்துப்பேணு, பரிசுப்பட்டயம், தடுத்து மறை
 6900. shift~முறைமாற்றம், விலகல், புடைப்பெயர்ச்சி, நகர்வு, இடம் மாற்று, நகர்த்து
 6901. shipping fee~கப்பற் கட்டணம்
 6902. shipping rule~நாவாய் விதிகள்
 6903. shipyard~கப்பல்கட்டுந் துறை
 6904. shock~அதிர்ச்சி, நிலைகுலைவு
 6905. short cut~குறுக்குவழி, சுருக்குவழி
 6906. short hand writer~சுருக்கெழுத்தர்
 6907. short title~குறுந்தலைப்பு, சிறுதலைப்பு
 6908. shortage~குறைவு, குறைபாடு, பற்றாக்குறை
 6909. shortcoming~குறைபாடு
 6910. shortfall~துண்டுவீழ்வு
 6911. shorthand~சுருக்கெழுத்து
 6912. short-sighted~தொலைநோக்கின்மை, கிட்டப்பார்வையுள்ள, அணுக்கப்பார்வைக் கோளாறுள்ள
 6913. show~காட்சி, புறப் பகட்டு, எடுத்துக்காட்டு
 6914. show cause notice~காரணம்கேட்புக் குறிப்பாணை
 6915. showcase~காட்சிக் கண்ணாடிப்பெட்டி
 6916. showroom~காட்சி அறை, காட்சிக்கூடம்
 6917. shrewd~கூர்மதிவாய்ந்த, நுண்புலமிக்க
 6918. shrinkage~சுருங்குறல், சுருங்களவு, சுரிப்பு
 6919. shroff~வட்டிக்கடைக்காரர், காசாளர்
 6920. shut down~கடையடைப்பு, இயக்கநிறுத்தம், வேலை நிறுத்தி வை
 6921. sick leave~நோய் விடுப்பு
 6922. sickness~நோய், நோய் நிலை
 6923. siege~முற்றுகை
 6924. sign~குறி, அறிகுறி, ஒப்பமிடு
 6925. signal~சுட்டுக்குறி, குறிகை, தெரிகுறி, அறிவிப்புக்குறி
 6926. signatory~ஒப்பமிட்டவர்
 6927. signature~கையொப்பம், கைச்சாத்து, கைநாட்டு
 6928. signboard~விளம்பரப் பலகை
 6929. significance~தனிமுறைச் சிறப்பு
 6930. signpost~வழிகாட்டி மரம்
 6931. silencer~ஓலிகுறைப்பி
 6932. silly~மட்டி, மடவோர், சிறுபிள்ளைத்தனமான
 6933. silt~வண்டல், சேற்றுப்படிவு
 6934. silver jubilee~வெள்ளிவிழா, 25-ஆம் ஆண்டு நிறைவுவிழா
 6935. similar~உருவொத்த, பண்பொத்த
 6936. similarity~ஒப்புடைமை, ஒத்தத்தன்மை உடைமை
 6937. simple~எளிமை, எளிய
 6938. simple interest~தனி வட்டி
 6939. simultaneous~உடன்நிகழ்
 6940. since~முதற்கொண்டு, என்பதனால், அதன்பின்
 6941. sincerely~உள்ளார்ந்த, மனமார்ந்த
 6942. sine die~நாள் குறிப்பிடாமல்
 6943. single-handed~தனி ஒருவனாய், பிறர் உதவியின்றி
 6944. single-minded~ஒருமுகச் சிந்தனையான, ஒரேநோக்கமுள்ள
 6945. sinking fund~கடனடைநிதி, கடன்தீர் நிதி
 6946. sir~ஐயா, தகவாளர்
 6947. siren~எச்சரிக்கைச் சங்கொலி
 6948. site~குறி இடம், மனை, களம்
 6949. site plan~மனை அமைப்புப் படம்
 6950. sit-in strike~உள்ளமர்வுப் போராட்டம்
 6951. sitting fee~அமர்வுக்கட்டணம்
 6952. sitting room~அமர்வுக்கூடம், இளைப்பாறும் அறை
 6953. situation~சுற்றுச்சார் நிலை, சூழ்நிலை, நிலைமை
 6954. skeleton indent~அடிப்படைத்தேவைப் பட்டியல்
 6955. skeleton staff~குறைந்தளவு தேவையான பணியாளர்
 6956. sketch~முதனிலை உருவரை
 6957. skill~செயல்திறன், கைத்திறம்
 6958. skilled labour~செயல்திற வேலையாள்
 6959. skim milk~கொழுப்புநீக்கப்பட்ட பால்
 6960. skydiving~விண்வீழ் விளையாட்டு
 6961. skyjack~வானூர்தி கடத்து
 6962. slab~பலகம், படிமுறை
 6963. slackness~தளர்வு, செயல் முனைப்பின்மை, சுறுசுறுப்பின்மை
 6964. slander~பழிதூற்றுரை, பழிதூற்று, பழித்துரை
 6965. slang~கொச்சைப்பேச்சு, குழுக் கொச்சைவழக்கு
 6966. slash~கசையடி, வீச்சடி, கீறல், மீகுறைப்பு, கீறு, மிகு குறை
 6967. slaughter house~இறைச்சிக் கொட்டில்
 6968. slave~அடிமை, தொழும்பர்
 6969. slip~சீட்டு, தவறு, சறுக்கு, வழுக்கு, நழுவு
 6970. slogan~ஊக்கொலி, கொள்கைக் குரல், கவர் சொற்றொடர்
 6971. sludge~சேறு, சகதி, கசடு
 6972. sluggish~சோம்பலான, தாழ்த்தமான
 6973. sluice~மதகு, கண்மாய்
 6974. slum area~குடிசைப்பகுதி, சேரி
 6975. slum clearance board~குடிசைமாற்று வாரியம்
 6976. slum clearance scheme~குடிசைமாற்றுத் திட்டம்
 6977. slump~இறக்கம், வீழ்ச்சி, தாழ்த்தம்
 6978. slur~கறை, களங்கம், இகழ்குறிப்பு, தெளிவின்மை பழிசாற்று இகழ்
 6979. small cause court~சிறு வழக்கு நீதிமன்றம்
 6980. small cause suit~சிறு வழக்கு
 6981. small hours~பின் இராப்பொழுது, நள்ளிரவிற்குப் பின்
 6982. smallpox~பெரியம்மை
 6983. smart~வினைத்திறமிக்க, மிடுக்கான
 6984. smash~நொறுங்கீடு, தகர்வு, நொறுக்கு, தகர்
 6985. smear~கறைப்படுத்து
 6986. smith~கொல்லர், கம்மியர்
 6987. smithy~உலைக்களம், பட்டறை
 6988. smooth~வழவழப்பான, மிருதுவான, வழவழப்பாக்கு
 6989. smudge~கறை, கறைப்படுத்து, மாசுபடுத்து
 6990. smuggle~கள்ளக்கடத்தல் செய்
 6991. snag~முட்டுக்கட்டை, எதிர்பாராத் தடங்கல்
 6992. snake charmer~பாம்பாட்டி, பிடாரன்
 6993. snap~நிழற்படமெடுப்பு, உடனடி ஒடி, முறி
 6994. snatch~பறிப்பு, பறி, பிடுங்கு, பறித்தெடு
 6995. sneer~ஏளனம், இகழ்ச்சி, ஏளனம்செய், இகழ்
 6996. sneeze~தும்மல், தும்மு
 6997. sniffer dog~மோப்பநாய்
 6998. snowfall~பனிப்பெய்வு
 6999. snub~மதிப்புக் குலைப்பு, மட்டந்தட்டிப் பேசு, இழிவுபடுத்து
 7000. soak~ஊறித் தோய்வு, முற்று நனை தோய்
 7001. soakage pit~கழிவுநீர் ஊறுதொட்டி, ஊறல் குழி
 7002. social injustice and exploitation~சமுதாயத் தகவின்மையும் சுரண்டலும்
 7003. social security and social insurance~சமுதாயப் பாதுகாப்பும் சமுதாய ஈட்டுறுதியும்
 7004. social service~சமுதாயப்பணி, சமுதாயத் தொண்டு
 7005. social service league~சமுதாய நலப்பணிக் குழு
 7006. socialism~நிகரமைவியம்
 7007. society~சமுதாயம், சங்கம், கூட்டுவாழ்வுக் குழு
 7008. software~மென்பொருள்
 7009. soil conservation~மண்வளப் பாதுகாப்பு
 7010. soil erosion~மண் அரிப்பு
 7011. soil fertility~மண் வளமை
 7012. solatium~இழப்பீட்டு ஆறுதல்தொகை
 7013. soldier~படைஞர், படைவீரர், பொருநர்
 7014. sole~உள்ளங்கால், காலணி அடித்தோல், தனித்த, ஒற்றையான
 7015. solemnize~வினைமுறை நிறைவேற்று
 7016. solicit~வேண்டிக்கேள், பரிந்துரை
 7017. solicitor-general~நடுவண்அரசுத் தலைமை வழக்குரைஞர்
 7018. solid~திண்மம், திண்
 7019. solidarity~கூட்டொருமை, கூட்டு ஒருமைப்பாடு
 7020. solitary~தனித்த, கூடிவாழாத
 7021. solitary confinement~தனிமைச் சிறைவைப்பு
 7022. solution~கரைசல், தீர்வு
 7023. solve~கரை, சிக்கறு, தெளிவாக்கு, விடைகாண்
 7024. solvency certificate~செல்வநிலைச் சான்றிதழ், நிதிநிலைச் சான்றிதழ் கடன்தீர்திறச் சான்றிதழ்
 7025. some~சில, சிலர், சிறிது
 7026. somebody~யாரோ ஒருவர்
 7027. somehow~எப்படியாகிலும், எவ்வாறேனும்
 7028. something~ஏதோஒன்று, ஏதாயினும்ஒன்று
 7029. sometime~ஏதோ ஒருவேளையில்
 7030. somewhat~சற்றே, ஒரளவே, சிறிதளவே
 7031. somewhere~எங்கேனும், எதோ ஒருவிடத்து
 7032. son~மகன்
 7033. soon~விரைவில், முன்னதாகவே
 7034. sooner or later~முன்னோ பின்னோ, எப்போதாவது
 7035. sorrow~வருத்தம், துயரம்
 7036. sorting office~அஞ்சல் பிரிப்பலுவலகம்
 7037. soul~உயிர், ஆவி, உயிர்நிலை
 7038. sound system~ஒலி அமைப்பு
 7039. soundproof~ஒலிக்காப்புடைய, ஒலிபுகா
 7040. source~மூலம், தோற்றுவாய், அடிப்படை
 7041. souvenir~நினைவுமலர்
 7042. sovereignty~இறைமை, இறையாண்மை
 7043. sowing~விதைப்பு, விதைத்தல்
 7044. space~இடைவெளி, நிரப்பிடம், இடத்தளம்
 7045. spacing~இடைவெளியிடல், இடையிடம் விடல்
 7046. spacious~பரந்த, இடமகன்ற
 7047. spadework~முன்னேற்பாட்டுப் பணி, முன்னணிய வேலை
 7048. span~இடைநீளம், நீட்டம்
 7049. sparecopy~உதிரிப்படி
 7050. spate~ஆற்றுவெள்ளம், மிகுதி
 7051. speak for~சார்பாகப் பேசு, (ஆதரித்துப்) பேசு
 7052. speaker~பேச்சாளர், அவைத்தலைவர்
 7053. spear~ஈட்டி, வேல்
 7054. special~சிறப்பான, தனித்தன்மையான
 7055. special allowance~சிறப்புப் படி
 7056. special armed police~சிறப்புக் காவற்படை, சிறப்புப் படைக்கலக் காவல் பிரிவு
 7057. special case~தனிமுறை நேர்வு, சிறப்புமுறை வழக்கு
 7058. special committee~தனிக்குழு, சிறப்புக்குழு
 7059. special drive~தனி முயற்சி, சிறப்பு முயற்சி
 7060. special duty~தனிப் பணி, சிறப்புப் பணி
 7061. special fund~தனி நிதி, சிறப்பு நிதி
 7062. special leave~சிறப்பு விடுப்பு
 7063. special magistrate~குற்றவியல் தனி நடுவர்
 7064. special officer~தனி அலுவலர்
 7065. special order~தனி ஆணை, சிறப்பாணை
 7066. special pay~சிறப்பூதியம்
 7067. special provision~தனி ஏற்பாடு
 7068. special report~தனி அறிக்கை
 7069. special test~தனித் தேர்வு
 7070. specialist~துறை வல்லுநர், சிறப்பாய்வறிஞர்
 7071. specific~திட்டவட்டமான, தெளிவான, வரையறுத்துக் குறிக்கப்பட்ட
 7072. specific relief~குறிப்பிட்ட இடருதவி, தனிவகைத் தீருதவி
 7073. specification~செந்தரவரைவு, (தனிக்)குறிப்பீடு
 7074. specify~குறிப்பிடு, சுட்டிக் குறிப்பிடு
 7075. specimen~மாதிரி, வகையன், வகைமை
 7076. specimen signature~மாதிரி கையொப்பம், வகைமைக் கையொப்பம்
 7077. spectator~பார்வையாளர்
 7078. speculation~நெடுநீள் ஆய்வு, எண்ணக்கோட்டை
 7079. speedometer~விரைவளவி, விரைவுமானி
 7080. spellbound~கட்டுண்ட
 7081. spelling mistake~எழுத்துப்பிழை
 7082. sphere~கோளம், செயலெல்லை
 7083. spice~விரைபொருள், மணமூட்டுப் பொருள், மணமூட்டு, விரையூட்டு
 7084. spill~சிந்துதல், சிந்து, வழிவு
 7085. spineless~உறுதியற்ற, வலுவற்ற
 7086. spinster~முதுகன்னி
 7087. spirit~சாராவி, மெய்க்கருத்து, மெய்ப்பொருள், திருவுரு
 7088. spirit lamp~சாராவி விளக்கு
 7089. spiritless~துணிவற்ற, ஊக்கமில்லாத
 7090. spiritual~அகநிலைச்சார், பருப்பொருள் சார்பற்ற, தெய்வநிலைச்சார்
 7091. spokesman~சார்புரிமைப் பேச்சாளர், சார்புரிமைச் செய்தியாளர்
 7092. sponge~கடற்பஞ்சு
 7093. sponsor~திட்டஉதவியாளர், தொடங்கி நடத்துபவர், முன்கொணர்வர்
 7094. spontaneous~தன்னியலார்ந்த, உடனியல்பான
 7095. sporadic~சிதறலான, தொடர்ச்சியற்ற
 7096. sports club~விளையாட்டுக் கழகம்
 7097. sportsman~விளையாட்டு வீரர்
 7098. sportsmanship~போட்டி நேர்மைப்பண்பு, விட்டுக்கொடுக்கும் தகைமை
 7099. spot~இடம், குறிஇடம், புள்ளி
 7100. spouse~வாழ்க்கைத்துணை
 7101. spray painting~தெளிப்புப் பூச்சு
 7102. sprayer~தெளிப்பான்
 7103. spring balance~வில் தராசு
 7104. spurious~போலியான
 7105. squad~சிறு குழு, சிறு படை
 7106. squanderer~வீண்செலவாளி, (ஊதாரி)
 7107. square meal~நிறை உணவு
 7108. stab~கத்திக்குத்து, கத்தியால் குத்து
 7109. stability~நிலைப்பு, நிலைத்தன்மை, நிலைப்புறுதி
 7110. stabilizer~நிலைப்படுத்துவர், நிலைப்படுத்தி
 7111. stable~குதிரைத்தொழுவம், நிலையான, நிலைத்த, உறுதியான
 7112. stack~குவியல், அடுக்கு, வைக்கோல்போர்
 7113. stadium~விளையாட்டரங்கம்
 7114. staff~பணியாளர், கழி, கோல், கொடிக்கம்பம்
 7115. stage~அரங்கு, மேடை, நிலை, கட்டம்
 7116. staggering~முறைவைத்தளி, வியப்பூட்டு, அச்சமூட்டு, தடுமாற்றம் விளைக்கும்
 7117. stagnant~அசையாத, இயக்கமற்ற, தேக்க
 7118. stagnation~தேக்கம்
 7119. stain~கறை, அழுக்கு, மாசு, களங்கம்
 7120. stake~பணயம், பந்தயப்பொருள், கட்டுத்தறி
 7121. stalemate~இறுபறிநிலை
 7122. stall~கடை, விற்பனைக் காட்சி அரங்கு, தடைசெய்
 7123. stamp~முத்திரை வில்லை, அஞ்சல் தலை, முத்திரை இடு
 7124. stamp account~அஞ்சல் வில்லைக் கணக்கு
 7125. stamp act~முத்திரை வரிச்சட்டம்
 7126. stamp duty~முத்திரை வரி, ஆவண வரி
 7127. stamp vendor~முத்திரை வில்லை மற்றும் முத்திரைத்தாள் விற்பவர்
 7128. stamped receipt~வரிவில்லையிட்ட பற்றுச்சீட்டு
 7129. stampede~மிரள்திரளோட்டம், நெருக்கியடிப்பு
 7130. stamp-papers~முத்திரைத்தாள்கள்
 7131. stand~நிலையம், நிலைநிறுத்தம், கொள்முடிவு, நிலை, மாட்டி, நில்
 7132. standard~தகுதிநிலை, படிநிலை, செந்தரம்
 7133. standard of living~வாழ் தரம், வாழ்க்கைத் தரம்
 7134. standard rent~தகுநிலை வாடகை, நிலை வாடகை
 7135. standardization~தரப்படுத்தல்
 7136. stand-by~சார்புப்பொருள், சார்பாளர், சார்பான, அருகமைந்த, அணிய இருப்பு
 7137. stand-in~பகரஆள், மாற்றுஆள்
 7138. standing committee~நிலைக்குழு
 7139. standing council~நிலையான வழக்குரைஞர், நிலை வழக்குரைஞர் குழு
 7140. standing crop~நிற்பயிர், நிலைப்பயிர்
 7141. standing order~நிலையாணை
 7142. standing rule~நிலை விதி
 7143. stand-point~கருத்துநிலை, மதிப்பீடு, நிலைமை, நிலையான
 7144. stand-still~இயங்காநிலை, அசையாநிலை
 7145. stapler~தாள் தைப்பு முள்கருவி, கம்பித் தைப்பி
 7146. starred question~தலையாய வினா, உடுக்குறி வினா
 7147. startling~வியப்பதிர்ச்சி தருகின்ற, திடுக்கிடச்செய்கின்ற, திகைக்கச்செய்கின்ற
 7148. starvation~பட்டினி
 7149. state~நாடு, அரசு, மாநிலம், நிலைமை, விளங்கக்கூறு
 7150. state administration~மாநில ஆட்சி
 7151. state aid~அரசு உதவி
 7152. state bank~அரசு வங்கி
 7153. state bank of india~இந்திய அரசு வங்கி, (பாரத) அரசு வங்கி
 7154. state fund~மாநில நிதி
 7155. state government~மாநில அரசு
 7156. state legislature~மாநில சட்டமன்றம்
 7157. state list~மாநில அரசு அதிகாரப் பட்டியல்
 7158. state loan~அரசுக் கடன்
 7159. state services~மாநிலப் பணிகள்
 7160. state trading corporation~அரசு வணிகக் கழகம்
 7161. statement~அறிக்கை, விளக்க அறிவிப்பு
 7162. statesmanship~அரசியல் நயத்திறம், அரசியல் மேதகைப் பண்பு
 7163. static~நிலைத்த, நிலையான, இயங்காத, அசைவற்ற
 7164. station~நிலையம், நிற்பிடம், பணியிடம்
 7165. stationary~நிலையான, அசையாத, இடம்பெயராத
 7166. stationery~எழுதுபொருட்கள்
 7167. statistics~புள்ளியியல்
 7168. statue~சிலை, உருவச்சிலை
 7169. status~குமுகாயப் படிநிலை, தகுதிநிலை
 7170. status quo~நடைமுறை நிலை, உள்ளநிலை
 7171. statutory~சட்டப்படி தேவைப்படுகின்ற, சட்டமாக இயற்றப்பட்ட
 7172. statutory authority~சட்டமுறை ஆணைக்குழு
 7173. statutory committee~சட்டப்படி அமைந்த குழு
 7174. statutory powers~சட்டப்படியான அதிகாரங்கள்
 7175. statutory rules~சட்டமுறை விதிகள்
 7176. staunch~நம்பிக்கையுறுதியான, விடாப்பற்றுறுதியுள்ள
 7177. stay~தங்கல், தங்கிருப்புக்காலம், தடை, நிறுத்தம், இடை நிறுத்தம், தங்கு, தடு, நிறுத்து
 7178. stay order~தடுப்பாணை, இடை நிறுத்தாணை
 7179. stay-in strike~உள்ளிருப்பு வேலைநிறுத்தம்
 7180. steadfast~நிலையுறுதியுடைய, உலைவிலாத, தடுமாற்றமற்ற
 7181. steal~திருடு, மறைவாக எடு
 7182. steam engine~நீராவிப் பொறி
 7183. steamer~நீராவிக் கப்பல்
 7184. steam-power~நீராவித் திறன்
 7185. steel control~எஃகுக் கட்டுப்பாடு
 7186. steering committee~வழிநடத்துக் குழு, இயக்கக் குழு
 7187. stencil paper~படியெடு தாள்
 7188. stencil pencil~படியெடு தாள் எழுதுகோல்
 7189. stenographer~சுருக்கெழுத்தாளர்
 7190. step~அடி, காலடி, படிக்கட்டை, ஏணிப்படி, முயற்சி, நடவடிக்கை, கால் வை
 7191. step down~கீழிறங்கு, ஒய்வுறு, பணிவிலகு
 7192. step in~குறுக்கிடு, உள்நுழை
 7193. step up~உயர்த்து, விரைவுபடுத்து
 7194. stepbrother~மாற்றாந்தாய் மகன், மாற்றாந்தந்தை மகன்
 7195. stepdaughter~மாற்றாண் மகள், மாற்றாள் மகள்
 7196. stepfather~மாற்றாந் தந்தை
 7197. stepmother~மாற்றாந் தாய்
 7198. stepney~மாற்றுச்சக்கரம், உரிமை மகளிர், வைப்பாட்டி
 7199. stepsister~மாற்றாந்தாய் மகள், மாற்றாந்தந்தை மகள்
 7200. stepson~மாற்றான் மகன், மாற்றாள் மகன்
 7201. stereotype~மாறாநிலையான, ஒரேதன்மைத்தான
 7202. sterile~தரிசான, விளைவற்ற, மலடான
 7203. stern~கடுமையான, நெளிவு நெகிழ்வற்ற, கண்டிப்பான
 7204. stethoscope~இதயத்துடிப்பளவி
 7205. steward~மேலாளர், பொறுப்பாளர்
 7206. stick~கம்பு, குச்சி, தடி, குத்து, ஒட்டிக்கொள், ஒட்டு
 7207. stigma~கறை, வடு, இழுக்கு, தனிக்குறி
 7208. still~அமைதி, நிழற்படம், அசைவற்ற, இன்னும்
 7209. still-born~செத்துப்பிறந்த, இறந்துபிறந்த
 7210. stimulant~கிளர்வூட்டி, தூண்டுபொருள், வெறிக்குடி
 7211. stipend~பயிற்சிக்கால உதவித்தொகை, உதவி ஊதியம்
 7212. stipendiary~பயிற்சி உதவிப்பணம் பெறுபவர்
 7213. stipulation~கட்டுப்பாடு, (நிபந்தனைக்) குறிப்பீடு
 7214. stir~கிளர்ச்சி, கலக்கு, கிளறிவிடு
 7215. stock~இருப்பு, சரக்கிருப்பு
 7216. stock broker~பங்குத் தரகர்
 7217. stock file~முக்கிய ஆணைத் தொகுப்பு
 7218. stock taking~இருப்புக் கணக்கெடுப்பு, இருப்புக் கட்டுதல்
 7219. stock verification~இருப்பு சரிபார்த்தல்
 7220. stock-account~சரக்கிருப்புக் கணக்கு, இருப்புக் கணக்கு
 7221. stolen property~திருட்டுச் சொத்து
 7222. stooge~உடந்தையாள், இழி கையாள்
 7223. stool~கால்மனை, கழிமலம்
 7224. stoop~குனிவு, உடல்வளைவு, குனி, தலைதாழ்த்து
 7225. stop~நிறுத்தம், நில், நிறுத்து
 7226. stop-clock~நிறுத்தமைவு மணிப்பொறி
 7227. stop-gap~இடைக்கால ஏற்பாடு
 7228. stop-over~பயண இடைத்தங்கல்
 7229. stoppage~நிறுத்தம், இடைமுறிவு
 7230. store~கிடங்கு, களஞ்சியம், விற்பனைக்கடை, சேர்த்துவை, திரட்டிவை
 7231. store-keeper~பண்டகப் பொறுப்பாளர்
 7232. store-room~பண்டக அறை, சரக்கறை
 7233. storey~கட்டடத்தள அடுக்கு, மாடி நிலை
 7234. storm~புயல்
 7235. stout-hearted~நெஞ்சுரமிக்க, உளவலிமை வாய்ந்த
 7236. straight~நேர்நிலை, நேர்நெறி, நேரான, நெறிவிலகாத
 7237. straight forward~நேர்மையான, ஒளிவு மறைவற்ற, சிக்கலற்ற
 7238. strain~நலிசோர்வு, மிகுமுயற்சி, கடுமுயற்சிசெய்
 7239. strait~நீரிணைப்பு, கடற்கால், நீர்ச்சந்தி
 7240. stranded~இக்கட்டினுட்பட்ட, தனித்துப் பின்தங்கவிடப்பட்ட
 7241. stranger~புதியவர், வெளியார்
 7242. strangle~குரல்வளை நெரி, மூச்சுத்திணறடித்துக் கொல்
 7243. strategy~வினைமுறைத் திறம், சூழ்ச்சித் திறம்
 7244. straw~வைக்கோல், உறிஞ்சுக்குழல்
 7245. stray~சுற்றித்திரிகின்ற, உடையவரற்ற, எங்கோ ஒன்றான, எப்போதோ நிகழ்கின்ற
 7246. stream~ஓடை, சிற்றாறு
 7247. streamline~நெறிப்படுத்து, ஒழுங்குபடுத்து
 7248. strength~வலிமை, ஆற்றல், எண்ணிக்கை
 7249. strenuous~விடாமுயற்சியுள்ள, தளர்வுறாத, விரைவூக்கமுள்ள
 7250. stress~அழுத்தம், நெருக்கடி, வலியுறுத்தம், வற்புறுத்து, வலியுறுத்து
 7251. stretcher~தூக்குப்படுக்கை
 7252. strict~கண்டிப்பான, நெகிழ்வற்ற, விட்டுக்கொடுத்தலற்ற
 7253. strictly confidential~கடுங் கமுக்கம், கடு மந்தணம்
 7254. stricture~கண்டனம், குற்றங்குறை தெரிவிப்பு
 7255. strike~வேலைநிறுத்தம், தட்டு, கொட்டு, மோது, அறை
 7256. strike down~அடித்து வீழ்த்து, அடித்து நீக்கு
 7257. striking~அடித்தல், முனைப்பான, கருத்தைக்கவர்கின்ற, வேலைநிறுத்தம் செய்கின்ற
 7258. stringent~கண்டிப்புமிக்க, செயற்கடுமை வாய்ந்த, விதிமுறைவழாத
 7259. strive~முயலு, கடுமுயற்சிசெய்
 7260. strong-room~வன்காப்பறை, சேமக்காப்பறை
 7261. structure~கட்டமைப்பு, அமைப்புமுறை
 7262. struggle~போராட்டம், போராடு
 7263. stubborn~பிடிவாதமான, எதற்கும் இசையாத, கட்டுக்கடங்காத
 7264. stud bull~பொலிகாளை
 7265. studious~கல்விஆர்வமுடைய, முயற்சிவேட்கையுடைய
 7266. study~கல்வி, படிப்பு, ஆராய்வு, ஊன்றிப்படி, பயிலு, தேர்ந்தாராய்
 7267. study leave~கல்வி விடுப்பு, படிப்பு விடுப்பு
 7268. stumble~தடுமாற்றம், இடறல், தடுமாறு, இடறு
 7269. stumbling-block~முட்டுக்கட்டை, தடை
 7270. stupid~முட்டாள்தனமான, மதிகெட்ட, மந்தமான
 7271. sturdy~கட்டுறுதிவாய்ந்த, திண்ணிய
 7272. style~நடை, நடைப்பாங்கு
 7273. stylish~நய நாகரிகமான, புது நடையியல்பான
 7274. sub~உதவி, சார்நிலை, உள், துணை
 7275. sub-agent~சார்முகவர், துணைமுகவர்
 7276. sub-assistant~சார்நிலை உதவியாளர்
 7277. sub-centre~துணை நிலையம், துணை மையம்
 7278. sub-clause~உட்கூறு, உட்பகுதி
 7279. sub-committee~துணைக்குழு, உட்குழு
 7280. subconscious~இடைமன, உணர்வார்ந்த
 7281. subcontinent~துணைக்கண்டம்
 7282. subcontract~கீழ்ஒப்பந்தம்
 7283. subcontractor~கீழொப்பந்தக்காரர், உட்குத்தகையாளர்
 7284. sub-divide~உட்பிரிவுசெய்
 7285. sub-division~உட்கோட்டம், உட்பிரிவு
 7286. subdue~கீழ்ப்படுத்து, அடக்கு, தணிவி
 7287. sub-heads~உட்தலைப்புகள்
 7288. subisidiary register~துணைப் பதிவேடு
 7289. sub-jail~சார்நிலைச் சிறை, கிளைச் சிறை
 7290. subject~பொருள், குடிமகன், உட்பட்ட, ஆட்படுத்து, உட்படுத்து
 7291. subject matter~நுதல்பொருள், கூறப்படுசெய்தி, பாடப்பொருள்
 7292. subject to approval~ஏற்புக்கு உட்பட்டு
 7293. subject to eligibility~தகுதிக்கு உட்பட்டு
 7294. sub-judge~துணை முறைமன்ற நடுவர்
 7295. sub-judice~நடுவர்மன்ற நடவடிக்கை நிலையில், நீதிமன்ற உசாவல் நிலையில்
 7296. sub-lease~உட்குத்தகை, கீழ்க்குத்தகை, உட்குத்தகை விடு
 7297. sub-let~உள்வாடகை, உள்வாடகைக்கு விடு
 7298. submarine~நீர்மூழ்கிக் கப்பல்
 7299. submerge~(நீரில்) மூழ்கு, மூழ்கடி
 7300. submission~முன்வைப்புரை, கீழ்ப்படிவு, முறையீடு
 7301. submissive~பணிவான, இணங்கிப்போகின்ற
 7302. submit~பணிந்தனுப்பு, எடுத்துரை, முன்வை
 7303. submitted for orders~ஆணைக்காகப் பணிந்தனுப்பப்படுகிறது
 7304. subordinate~சார்நிலைப் பணியாளர், கீழ்ப்பணியாற்றுபவர், கீழ்ப்படியான
 7305. subordinate officer~சார்நிலை அலுவலர்
 7306. subordinate staff~சார்நிலைப் பணியாளர்
 7307. subordination~பணிவு, கீழ்நிலை
 7308. subpoena~முறைமன்ற அழைப்பு ஆணை
 7309. subract~கழி, பிரித்தெடு
 7310. subraction~கழித்தல், பிரித்தெடுத்தல்
 7311. sub-rule~உள்விதி
 7312. subscribe~பங்களி, தொகைசெலுத்து, கீழ்க்குறிப்பிடு
 7313. subscriber~நிலை வரியாளர், அளிப்பவர், செலுத்துபவர்
 7314. subscription~நிலை அளி, தவணைக் கட்டணம், உறுப்பினர் கட்டணம்
 7315. sub-section~உட்பிரிவு
 7316. subsequent~பின்வரும், அடுத்துவரும்
 7317. subside~தணிவுறு, மெல்ல வற்று
 7318. subsidiary~துணைமையான, உடனுதவியான
 7319. subsidiary company~துணைமை நிறுமம்
 7320. subsidiary industry~துணைமைத் தொழிலகம்
 7321. subsidiary occupation~துணைமை வாழ்க்கைத் தொழில்
 7322. subsidiary rules~துணை விதிகள்
 7323. subsidize~துணை உதவி அளி
 7324. subsidy~உதவித்தொகை, ஊக்குதவித்தொகை
 7325. subsistence~வாழ்வு, பிழைப்பு
 7326. subsistence allowance~பிழைப்புதவித் தொகை, பிழைப்பூதியப் படி
 7327. subsoil~அடிமண்
 7328. substance~பொருள், சாரம், கருத்துரை, கருமூலம்
 7329. substantial~போதியஅளவான, கணிசமான
 7330. substantiate~மெய்ப்பி, காரணங்கூறி விளக்கு
 7331. substantiative post~நிலைபேறுள்ள பணியிடம், தன்னிலையான பணியிடம்
 7332. substantive~நிலையான, தன்னிலையான, தற்சார்பியலான
 7333. substantive pay~நிலைபேறுள்ள பணி ஊதியம், தனிநிலையான பணி ஊதியம்
 7334. sub-station~துணைநிலையம்
 7335. substitute~மாற்றாள், (பதில்) ஆள், மாற்றீடு, பகரமை
 7336. substitution~மாற்றீடு, (பதில்) ஈடு, பகரம்
 7337. sub-tenant~உட்குடியிருப்பாளர், உட்குத்தகையாளர்
 7338. subtle~நுட்பமான, நுண்ணயம்வாய்ந்த
 7339. sub-treasury~சார்நிலைக் கருவூலம், துணைக் கருவூலம்
 7340. suburb~புறநகர்
 7341. subway~சுரங்கப்பாதை
 7342. succeed~வெல், வெற்றிகொள், தொடர்
 7343. success~வெற்றி, ஈடேற்றம்
 7344. succession~மரபுரிமை, தொடர்வரிசை, கால்மரபு
 7345. succession of assets~சொத்துக்கு வழிஉரிமையாளர்
 7346. succession of liabilities~கடனுக்கு வழிப்பொறுப்பு
 7347. successive~தொடர்ந்து வரிசை முறையான, அடுத்தடுத்து, பின்தொடர்ந்துவருகிற
 7348. successor~பின்னவர், கால்வழியினர்
 7349. such and such~இன்னின்னார், இன்னின்ன
 7350. sufficient~போதிய, போதுமான
 7351. suffix~விகுதி, பின்னொட்டு
 7352. suggestion~கருத்து, கருத்துரை, குறிப்பீடு
 7353. suicide~தற்கொலை
 7354. suit~(உரிமையியல்) வழக்கு, காதல் கூர்வு, நிறைவாடைத் தொகுதி, இசைவாக்கு, சேர்த்திணைவி, பொருத்தமாய் அமைவி
 7355. suitability~பொருத்தம், தகுதி, இசைவு
 7356. suitable~பொருத்தமான, இசைவான, தக்க, சரியான
 7357. suit-case~கைப்பெட்டி, தூக்குப்பெட்டி
 7358. suite~புடைவரு குழு, தங்கறைத் தொகுதி
 7359. suit-register~வழக்குப் பதிவேடு
 7360. sultry~புழுக்கமான, உள்ளெழுச்சிமிக்க
 7361. sum~தொகை, மொத்தம், கூட்டுத்தொகை, கூட்டு
 7362. summary of defects~குறைகளின் தொகுப்பு
 7363. summary recovery~முழுதுமான மீளப்பெறல்
 7364. summary rejection~ஒட்டுமொத்த தள்ளுபடிசெய்தல்
 7365. summer~கோடைக்காலம், கோடை, வேனில்
 7366. summer-festival~கோடை விழா, வேனில் விழா
 7367. summing up~தொகுத்துரைத்தல் தொகுத்துக்காட்டல்
 7368. summon~அழைப்பாணை அனுப்பு, அழைப்புவிடு, வரவழை
 7369. summons~அழைப்பாணை
 7370. summons case~சிறுகுற்ற வழக்கு
 7371. sump~தேக்கத்தொட்டி, கட்டுத்தொட்டி
 7372. sundries~சில்லறை உருப்படிகள், துணைப்பொருட்கள்
 7373. sundry~சில்லறையான
 7374. sundry receipts~சில்லறை வரவுகள்
 7375. sunshade~கதிரொளி மறைப்பமைவு
 7376. sunstroke~வெயில் வெம்மை தாக்குநோய்
 7377. suo moto~தன்னிச்சையாக, தானாகவே
 7378. super market~சிறப்பு அங்காடி
 7379. superannuation~மூப்போய்வு, மூப்படைவு
 7380. superannuation pension~மூப்போய்வு ஊதியம்
 7381. superb~மிகஉயர்ந்த, மீச்சிறப்பான
 7382. superficial~மேலீடான, மேம்போக்கான
 7383. superfine~மிகுமேன்மையுடைய, தனித்தரம்வாய்ந்த, மிகுநுட்பமான
 7384. superfluous~மீமிகையான, தேவைக்கும் மிகுதியான
 7385. superintendent~கண்காணிப்பாளர்
 7386. superior~மேல்நிலையர், மேலவர், மேம்பட்ட, உயர்நிலையான
 7387. superior service~உயர்நிலைப் பணி, மேல்நிலைப் பணி
 7388. superiority~உயர்வு, மேம்பாடு
 7389. supernatural~இயல்நிலைகடந்த, இயற்கைமீறிய
 7390. supernumerary~மிகைஆள், மிகைப்பொருள், மிகையான
 7391. supernumerary post~மிகை பதவியிடம்
 7392. supersede~மாற்றாக்கு, ஒதுக்கி மாற்றாணை இடு, கலைத்துக் கைக்கொள்
 7393. supersession~ஒதுக்கி மாற்றமர்த்தீடு, ஒதுக்கிவைப்பு, மாற்றமைத்தகற்றீடு
 7394. superstition~மூடநம்பிக்கை, போலிக்கோட்பாடு
 7395. superstructure~மேற்கட்டுமானம், மேற்கட்டடம்
 7396. supertax~மிகை வரி
 7397. supervise~மேற்பார்வையிடு
 7398. supervision~மேற்பார்வை
 7399. supervisor~மேற்பார்வையாளர்
 7400. supper~இரவுணா, இரவு உணவு
 7401. supplement~சேர்ப்பு, இணைப்பு, நாளிதழ்ச் சிறப்பிணைப்பு மலர், குறைநிரப்பு
 7402. supplement pay bill~துணை ஊதியப்பட்டி
 7403. supplementary~துணை
 7404. supplementary grant~துணை உதவித்தொகை, துணை நல்கை
 7405. supplementary question~துணைக்கேள்வி, தொடர் வினா
 7406. supplier~வழங்குபவர்
 7407. supplies~வழங்குபொருட்கள்
 7408. support~துணை, உதவி, பக்கவலிமை, (ஆதரவு), நிலைக்கால், தாங்கு, உதவி, (ஆதரி)
 7409. support price~உதவி விலை, (ஆதரவு) விலை
 7410. suppose~ஒருவேளை, புனைவாகக்கொள், என்று கருதிக்கொள்
 7411. suppress~அடக்கு, நீக்கு, தடைப்படுத்து, மறைத்தடக்கு
 7412. suppression~மறைப்பு, அடக்குமுறை, ஒடுக்குதல்
 7413. supra~மேற்கண்டவாறு, முன்னுள்ளவாறு
 7414. supreme~உச்ச, உயர்வான, ஒப்புயர்வற்ற
 7415. supreme court judge~உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி
 7416. surcharge~மேல்வரி, தண்டக் கட்டணம்
 7417. sure~உறுதியான, தவறாத, நம்பத்தக்க
 7418. surety~பிணையம்
 7419. surface~பரப்பு, மேற்பரப்பு
 7420. surgeon~அறுவை மருத்துவர்
 7421. surgery~அறுவை மருத்துவம்
 7422. surmount~கட, வெற்றிகொள்
 7423. surname~குடும்பப்பெயர்
 7424. surpass~மேம்படு, விஞ்சு
 7425. surplus~மிகை, மிகுதி
 7426. surprise~எதிர்பாரா அதிர்ச்சி, வியப்பு, வியப்பூட்டு
 7427. surprise inspection~எதிர்பாரா ஆய்வு
 7428. surrender~தன்னொப்படைப்பு, ஒப்படைப்பு, ஒப்படை
 7429. surrender leave~ஒப்புவிப்பு விடுப்பு
 7430. surrender of fund~நிதி ஒப்புவிப்பு, நிதி திருப்பொப்புவிப்பு
 7431. surrender of leave~விடுப்பு ஒப்புவிப்பு
 7432. surveillance~கடுங்கண்காணிப்பு
 7433. survey~நிலஅளவை, பொது மதிப்பாய்வு, மதிப்பாய்வுசெய்
 7434. survey and boundaries act~நிலஅளக்கை மற்றும் எல்லைச் சட்டம்
 7435. survey instruments~நிலஅளக்கைக் கருவிகள்
 7436. survey marks~நிலஅளக்கைக் குறிகள்
 7437. survey number~நிலஅளக்கை எண், புல எண்
 7438. survive~எஞ்சியிரு, உயிர்பிழைத்திரு
 7439. survivorship~எச்ச உரிமை
 7440. susceptible~எளிதிற் பாதிக்கப்படக்கூடிய, எளிதாக உட்படுகிற
 7441. suspect~ஐயத்திற்குரியவர், ஐயங்கொள், அயிர்ப்புறு
 7442. suspend~இடைநிறுத்திவை, பணியிடை நீக்கு, தொங்கவிடு
 7443. suspense account~தனிக் கணக்கு
 7444. suspension~(பணி)இடை நிறுத்தம், தொங்கல்
 7445. suspicion~ஐயுறவு, அயிர்ப்பு
 7446. suspicious~ஐயுறவான, ஐயப்பாடான, உறுதியற்ற
 7447. swamp~சதுப்புநிலம், சேறு
 7448. swear~சூளுரை, உறுதிமொழி, ஆணையிடு
 7449. swearing-in-ceremony~பதவியேற்பு விழா
 7450. sweat~வியர்வை, வியர்க்க உழை
 7451. sweeper~துடைப்பம், பெருக்குபவர், துப்