மீடியாவிக்கி:Gadget-TranslationAdder.js

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

குறிப்பு - சேமித்த பின்னர், நீங்கள் செய்த மாற்றங்களைக் காண்பதற்கு உங்கள் உலவியின் இடைமாற்று அகற்றப்பட வேண்டும்.

  • மொஸில்லா பயர்பாக்ஸ் / சபாரி: Shift+Reload, அல்லது Ctrl-F5 அல்லது Ctrl-R (⌘-R Mac ல்)
  • கூகிள் குரோம் Ctrl-Shift-R அழுத்தவும். (⌘-Shift-R Mac ல்) ;
  • இண்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்: Ctrl-Refresh அல்லது Ctrl-F5 ஐ அழுத்தவும்.
  • ஒபேரா: Tools → Preferences இல் இடைமாற்றை அகற்றவும்;
// {{documentation}}
// <nowiki>
// implicit dependencies : ext.gadget.Editor,ext.gadget.LegacyScriptsNewNode,jquery.cookie,ext.gadget.LanguageUtils,mediawiki.RegExp
/* jshint maxerr:1048576, strict:true, undef:true, latedef:true, es5:true, sub:true */

/* global mw, newNode, importScript, importScriptURI, $, AdderWrapper */

/**
 * Storage of "string" preferences.
 */
function CookiePreferences(context) {
	//Repeated calls with the same context should get the same preferences object.
	if (arguments.callee[context])
		return arguments.callee[context];
	else
		arguments.callee[context] = this;
	
	
	var storage = {};
	var defaults = {};
	
	/**
	 * Change the value of a preference and store into a cookie.
	 */
	this.set = function (name, value) {
		if (value === null || storage[name] === value)
			return;
		storage[name] = value;
		updateCookie();
	};
	
	/**
	 * Get the value of a preference from the cookie or default
	 *
	 * If the preference isn't set, return the second argument or undefined.
	 */
	this.get = function (name, def) {
		if (storage[name])
			return storage[name];
		else if (defaults[name])
			return defaults[name];
		else
			return def;
	};
	
	/**
	 * let the default for get(name) be value for this session
	 */
	this.setDefault = function (name, value) {
		defaults[name] = value;
	};
	
	// Save storage into the cookie.
	function updateCookie() {
		var value = "";
		for (var name in storage) {
			value += '&' + encodeURIComponent(name) + "=" + encodeURIComponent(storage[name]);
		}
		
		$.cookie('preferences' + context, value, {
			expires: 30
		});
	}
	
	// Load storage from the cookie.
	// NOTE: If you wish to update the cookie format, both loading and storing
	// must continue to work for 30 days.
	function updateStorage() {
		var value = $.cookie('preferences' + context, value, {
			expires: 30
		}) || '';
		var pairs = value.split('&');
		
		for (var i = 1; i < pairs.length; i++) {
			var val = pairs[i].split('=');
			
			if (storage[val[0]] === val[1])
				continue;
			
			storage[val[0]] = val[1];
		}
	}
	
	//__init__
	updateStorage();
}


var util = {
	
	getVanillaIndexOf: function (str, text, pos) {
		if (!pos)
			pos = 0;
		var cpos = 0,
			tpos = 0,
			wpos = 0,
			spos = 0;
		do {
			cpos = text.indexOf('<!--', pos);
			tpos = text.indexOf('{{', pos);
			wpos = text.indexOf('<nowiki>', pos);
			spos = text.indexOf(str, pos);
			
			pos = Math.min(
				Math.min(
					cpos == -1 ? Infinity : cpos,
					tpos == -1 ? Infinity : tpos
				),
				Math.min(
					wpos == -1 ? Infinity : wpos,
					spos == -1 ? Infinity : spos
				)
			);
			
			if (pos == spos)
				return pos == Infinity ? -1 : pos;
			
			else if (pos == cpos)
				pos = text.indexOf('-->', pos) + 3;
			
			else if (pos == wpos)
				pos = text.indexOf('<\/nowiki>', pos) + 9;
			
			else if (pos == tpos) //FIXME
				pos = text.indexOf('}}', pos) + 2;
			
			
		} while (pos < Infinity);
		
		return -1;
	},
	
	validateNoWikisyntax: function (field, nonempty) {
		return function (txt, error) {
			if (/[\{\}#]/.test(txt))
				return error("Please don't use wiki markup ({}#) in the " + field + ".");
			if (nonempty && !txt)
				return error("Please specify a " + field + ".");
			return txt;
		};
	},
	
	// pos is a position in the line containing the gloss
	getWikitextGloss: function (txt, pos) {
		var g_start = txt.lastIndexOf('\n{{trans-top', pos) + 1;
		var g_end = txt.indexOf('\n', pos);
		var g_line = txt.substr(g_start, g_end - g_start);
		g_line = g_line.replace("{{trans-top}}", "{{trans-top|Translations}}");
		return g_line.replace(/\{\{trans-top\|(.*)\}\}/, "$1");
	},
	
	// get [start_pos, end_pos] of position of wikitext for trans_table containing node in text
	getTransTable: function (text, node, recursive) {
		var gloss = util.getTransGloss(node);
		var pos = 0;
		var transect = [];
		while (pos > -1) {
			pos = util.getVanillaIndexOf('{{trans-top', text, pos + 1); // }}
			if (pos > -1 && util.matchGloss(util.getWikitextGloss(text, pos), gloss)) {
				transect.push(pos);
			}
		}
		if (transect.length > 1) {
			var poss = transect;
			transect = [];
			for (var i = 0; i < poss.length; i++) {
				pos = poss[i];
				if (util.matchGloss(gloss, util.getWikitextGloss(text, pos))) {
					transect.push(pos);
				}
			}
			
			if (transect.length > 1 && !recursive)
				transect = util.tieBreakTransTable(text, transect, node);
		}
		if (transect.length == 1) {
			pos = transect[0];
			pos = util.getVanillaIndexOf("\n", text, pos) + 1;
			var endpos = text.indexOf('{{trans-bottom}}', pos);
			if (endpos > -1 && pos > 0)
				return [pos, endpos];
		}
		
		return false;
	},
	
	// try to narrow down the correct poss if multiple matching trans tables
	tieBreakTransTable: function (text, poss, node) {
		if (node.nodeName.toLowerCase() == 'div') {
			while (node && !(node.className && node.className.indexOf('NavFrame') > -1))
				node = node.parentNode;
			
			var nodes = node.getElementsByTagName('table');
			if (!nodes.length)
				return poss;
			
			node = nodes[0];
		} else {
			while (node && node.nodeName.toLowerCase() != 'table')
				node = node.parentNode;
		}
		
		var before_count = 0;
		var after_count = 0;
		var is_found = false;
		$("table.translations").each(function () {
			var gloss = util.getTransGloss(this);
			if (gloss == "Translations to be checked")
				return;
			
			if (this == node) {
				is_found = true;
				return;
			}
			
			var pos = util.getTransTable(text, this, true);
			
			if (pos) {
				for (var j = 0; j < poss.length; j++) {
					if (poss[j] == pos)
						return util.tieBreakTransTable(poss.splice(j, 1), node);
				}
			} else {
				var matched = 0;
				for (var j = 0; j < poss.length; j++) {
					if (util.matchGloss(util.getWikitextGloss(text, poss[j]), gloss) &&
						util.matchGloss(gloss, util.getWikitextGloss(text, poss[j]))) {
						matched++;
					}
				}
				if (matched == poss.length) {
					if (is_found)
						after_count++;
					else
						before_count++;
				}
			}
		});
		
		if (before_count + 1 + after_count == poss.length)
			return [poss[before_count]];
		else
			return poss;
	},
	
	matchGloss: function (line, gloss) {
		if (gloss.match(/^ *$/))
			return !!(line.match(/\{\{trans-top\| *\}\}/) || line.match(/^ *$/));
		
		var words = gloss.split(/\W+/);
		var pos = 0;
		for (var i = 0; i < words.length; i++) {
			pos = line.indexOf(words[i], pos);
			if (pos == -1)
				return false;
		}
		return pos > -1;
	},
	
	//User:Karelklic
	getTransGlossText: function (node) {
		var ret = '';
		var children = node.childNodes;
		for (var i = 0; i < children.length; i++) {
			if (children[i].nodeType == 3)
				ret += children[i].nodeValue;
			else if (children[i].nodeName.match(/^(i|b)$/i) || children[i].className.indexOf('wt-edit-recurse') > -1)
				ret += util.getTransGlossText(children[i]);
			else if (ret.match(/\w$/)) //Prevent new words from being created across node boundaries
				ret += " ";
		}
		// all characters except a-zA-Z0-9 are changed to spaces
		return ret.replace(/\W/g, ' ');
	},
	
	getTransGloss: function (ul) {
		var node = ul;
		while (node && node.className.indexOf('NavFrame') == -1)
			node = node.parentNode;
		
		if (!node) return '';
		
		var children = node.childNodes;
		for (var i = 0; i < children.length; i++) {
			if (children[i].className && children[i].className.indexOf('NavHead') > -1)
				return util.getTransGlossText(children[i]);
			
		}
		return '';
	},
	
	isTrreq: function (li) {
		var spans = li.getElementsByTagName('span');
		return (spans && spans.length > 0 && spans[0].className.indexOf("trreq") > -1);
	},
	
	genderList: {
		"s": "singular", "d": "dual", "p": "plural",
		"m": "masc.", "m-d": "masc. dual", "m-p": "masc. pl.",
		"f": "fem.", "f-d": "fem. dual", "f-p": "fem. pl.",
		"c": "common", "c-d": "common dual", "c-p": "common pl.",
		"n": "neuter", "n-d": "neuter dual", "n-p": "neuter pl.",
		"impf": "imperfective", "pf": "perfective"
	}
};

// An adder for translations on en.wikt
function TranslationAdders(editor) {
	
	function TranslationLabeller(insertDiv) {
		var original_span;
		var adder_form;
		var initial_value;
		var edit_button;
		
		var editing = false;
		
		var adderInterface = {
			'fields': {
				'gloss': function (txt, error) {
					return util.validateNoWikisyntax('gloss', true)(txt, error);
				}
			},
			'createForm': function () {
				var thisId = "a" + String(Math.random()).replace(".", "");
				return adder_form = newNode('form', {
						style: 'display: inline',
						width: 'auto',
						click: kill_event
					},
					newNode('label', {
						'for': thisId
					}, "Gloss: "),
					newNode('input', {
						type: 'text',
						name: 'gloss',
						value: initial_value,
						style: 'width: 50%',
						title: 'Insert a summary of the relevant definition',
						id: thisId
					}),
					newNode('input', {
						type: 'submit',
						name: 'preview',
						value: 'Preview'
					}),
					newNode('a', {
						href: '/wiki/Help:Glosses'
					}, 'Help?!')
				);
			},
			'onsubmit': function (values, render) {
				render(values.gloss, function (new_html) {
					if (editing)
						toggle_editing(false);
					
					var old_html = original_span.innerHTML;
					editor.addEdit({
						'undo': function () {
							original_span.innerHTML = old_html;
							if (!editing) toggle_editing();
						},
						'redo': function () {
							original_span.innerHTML = new_html;
							if (editing) toggle_editing();
						},
						'edit': function (text) {
							return perform_edit(text, values.gloss);
						},
						'summary': 'tgloss:"' + (values.gloss.length > 50 ? values.gloss.substr(0, 50) + '...' : values.gloss + '"')
					}, original_span);
				});
			}
		};
		
		// The actual modification to the wikitext
		function perform_edit(wikitext, gloss) {
			var pos = util.getTransTable(wikitext, insertDiv)[0] - 4;
			var g_start = wikitext.lastIndexOf('\n{{trans-top', pos) + 1;
			var g_end = wikitext.indexOf('}}\n', pos) + 2;
			
			if (g_start === 0 || wikitext.substr(g_start, g_end - g_start).indexOf("\n") > -1) {
				editor.error("Could not find translation table.");
				return wikitext;
			} else {
				return wikitext.substr(0, g_start) + '{{trans-top|' + gloss + '}}' + wikitext.substr(g_end);
			}
		}
		
		// Don't open and close box when interacting with form.
		function kill_event(e) {
			if (e && e.stopPropagation)
				e.stopPropagation();
			else
				window.event.cancelBubble = true;
		}
		
		// What to do when the +/- button is clicked.
		function toggle_editing() {
			if (editing) {
				adder_form.style.display = "none";
				original_span.style.display = "inline";
				editing = false;
				return;
			}
			editing = true;
			edit_button.text("Loading...");
			editor.withCurrentText(function (currentText) {
				var pos = util.getTransTable(currentText, insertDiv);
				edit_button.text('±');
				
				if (!pos)
					return editor.error("Could not find translation table");
				
				var gloss_line = currentText.substr(currentText.lastIndexOf('\n', pos[0] - 2) + 1);
				gloss_line = gloss_line.substr(0, gloss_line.indexOf('\n'));
				initial_value = gloss_line.replace(/^\{\{trans-top(\|(.*)|)\}\}\s*$/, "$2");
				
				if (initial_value.indexOf("\n") > 0)
					return editor.error("Internal error: guess spanning multiple lines");
				
				if (!original_span) {
					original_span = newNode('span', {
						'class': 'wt-edit-recurse'
					});
					for (var i = 0; i < insertDiv.childNodes.length; i++) {
						var child = insertDiv.childNodes[i];
						if (child != edit_button[0] && (!child.className || child.className != 'NavToggle')) {
							original_span.appendChild(insertDiv.removeChild(child));
							i--;
						}
					}
					insertDiv.appendChild(original_span);
					
					new AdderWrapper(editor, adderInterface, insertDiv, original_span);
				}
				original_span.style.display = "none";
				adder_form.style.display = "inline";
				adder_form.getElementsByTagName('input')[0].focus();
			});
		}
		
		edit_button = $('<a href="#">±</a>')
		//.addClass("translation-gloss-edit-button")
			.attr("title", "Edit table heading").css("padding", "2px").css("margin-left", "-5px")
			.on("click", function (e) {
				if (e && e.preventDefault)
					e.preventDefault();
				kill_event(e);
				toggle_editing();
				return false;
			});
		
		$(insertDiv).prepend(edit_button); //XXX: this places anchor before NavToggle which may not be a good idea
	}
	
	function TranslationAdder(insertUl) {
		// Hippietrail
		var langmetadata = new LangMetadata();
		
		this.fields = {
			lang: function (txt, error) {
				if (txt == 'nds')
					return error("Please use the code nds-de for German Low German or nds-nl for Dutch Low  Saxon");
				
				if (/^[a-z]{2,3}(-[a-z\-]{1,7})?$/.test(txt))
					return txt;
				
				return error("Please use a language code. (fr, es, aaa)");
			},
			word: function (txt, error) {
				if (txt == '{{trreq}}')
					return '{{t-needed}}';
				if (txt == '{{t-needed}}')
					return txt;
				
				if (txt.indexOf(',') == -1 || forceComma) {
					forceComma = false;
					if (langmetadata.expectedCase(thiz.elements.lang.value, mw.config.get('wgTitle'), txt) || forceCase) {
						forceCase = false;
						return util.validateNoWikisyntax('translation', true)(txt, error);
					}
					
					if (prefs.get('case-knowledge', 'none') == 'none') {
						return error(newNode('span',
							"Translations normally don't have capital letters. If you're certain it does, you can ",
							newNode('span', {
								style: "color: blue; text-decoration: underline; cursor: pointer;",
								click: function () {
									forceCase = true;
									inputForm.onsubmit();
									prefs.set('case-knowledge', 'guru');
								}
							}, "continue by clicking here.")));
					} else {
						var msg = newNode('span',
							newNode('span', {
								style: "color: blue; text-decoration: underline; cursor: pointer;",
								click: function () {
									prefs.set('case-knowledge', 'none');
									try {
										msg.parentNode.removeChild(msg);
									} catch (e) {
									}
									editor.undo();
								}
							}, "Please click undo"), " unless you are certain that this translation has a capital letter.");
						
						error(msg);
						return txt;
					}
				}
				
				if (prefs.get('comma-knowledge', 'none') == 'none') {
					return error(newNode('span',
						"You can only add one translation at a time. If this is one translation that contains a comma, you can ",
						newNode('span', {
							style: "color: blue; text-decoration: underline; cursor: pointer;",
							click: function () {
								forceComma = true;
								inputForm.onsubmit();
								prefs.set('comma-knowledge', 'guru');
							}
						}, "add it by clicking here.")));
				} else {
					var msg = newNode('span',
						newNode('span', {
							style: "color: blue; text-decoration: underline; cursor: pointer;",
							click: function () {
								prefs.set('comma-knowledge', 'none');
								try {
									msg.parentNode.removeChild(msg);
								} catch (e) {
								}
								editor.undo();
							}
						}, "Please click undo"), " if you were trying to create a list of translations in one go, this is currently not supported.");
					
					error(msg);
					return txt;
				}
			},
			qual: util.validateNoWikisyntax('qualifier'),
			tr: util.validateNoWikisyntax('transcription'),
			rawPageName: util.validateNoWikisyntax('raw page name'),
			sc: function (txt, error) {
				if (txt && !/^((?:[a-z][a-z][a-z]?-)?[A-Z][a-z][a-z][a-z]|polytonic|unicode)$/.test(txt))
					return error(newNode('span', "Please use a ", newNode('a', {
						href: '/wiki/Wiktionary:List_of_scripts'
					}, "valid script code"), "(e.g. fa-Arab, Deva, polytonic)"));
				
				var scripts = (new ScriptUtils()).GetScriptsByLangCode(thiz.elements.lang.value);
				if (txt && scripts.length > 0 && scripts.indexOf(txt) == -1)
					return error(newNode('span',
						"Please use a valid script code. Available script codes for this language are: " + scripts.join(",")));
				
				if (!txt)
					txt = prefs.get('script-' + thiz.elements.lang.value, langmetadata.guessScript(thiz.elements.lang.value) || '');
				if (txt == 'Latn')
					txt = '';
				return txt;
			},
			nested: util.validateNoWikisyntax('nested'),
			"s": 'checkbox',
			"d": 'checkbox',
			"p": 'checkbox',
			"m": 'checkbox',
			"m-d": 'checkbox',
			"m-p": 'checkbox',
			"f": 'checkbox',
			"f-d": 'checkbox',
			"f-p": 'checkbox',
			"c": 'checkbox',
			"c-d": 'checkbox',
			"c-p": 'checkbox',
			"n": 'checkbox',
			"n-d": 'checkbox',
			"n-p": 'checkbox',
			"impf": 'checkbox',
			"pf": 'checkbox',
			nclass1: util.validateNoWikisyntax('noun class'),
			nclass2: util.validateNoWikisyntax('plural class')
		};
		
		this.createForm = function () {
			function createGenderNode(name, text) {
				var inp = document.createElement("input");
				inp.type = "checkbox";
				inp.name = name;
				var lbl = document.createElement("label");
				lbl.appendChild(inp);
				lbl.appendChild(document.createTextNode(text));
				return lbl;
			}
			
			var genderControls = {};
			for (var g in util.genderList) genderControls[g] = createGenderNode(g, util.genderList[g]);
			
			var controls = {
				lang: newNode('input', {
					size: 4,
					type: 'text',
					name: 'lang',
					value: prefs.get('curlang', ''),
					title: 'The two or three letter ISO 639 language code'
				}),
				transliteration: newNode('span', newNode('a', {
						href: '/wiki/Wiktionary:Transliteration'
					}, "Transliteration"), ": ",
					newNode('input', {
						name: "tr",
						title: "The word transliterated into the Latin alphabet."
					}), " (e.g. zìmǔ for 字母)"),
				qualifier: newNode('p', "Qualifier: ", newNode('input', {
					name: 'qual',
					title: "A qualifier for the word"
				}), " (e.g. literally, formally, slang)"),
				display: newNode('p', "Raw page name: ", newNode('input', {
					name: 'rawPageName',
					title: "A link to lemma, if a translation is not a lemma."
				}), " (e.g. 疲れる for 疲れた)"),
				script: newNode('p', newNode('a', {
						href: '/wiki/Wiktionary:List_of_scripts'
					}, "Script code"), ": ",
					newNode('input', {
						name: 'sc',
						size: 6,
						title: "The script code to apply to this word."
					}), "(e.g. Cyrl for Cyrillic, Latn for Latin)", newNode('br')),
				nested: newNode('p', "Nesting: ", newNode('input', {
					name: 'nested',
					title: "The nesting of this language"
				}), " (e.g. Serbo-Croatian/Cyrillic)"),
				
				// Genders
				genders: genderControls,
				
				// Noun class
				nclass: newNode('p',
					"Noun class: ", newNode('input', {
						type: 'text',
						size: 4,
						name: 'nclass1',
						title: "The noun class of the word in the singular or citation form."
					}),
					" Plural class: ", newNode('input', {
						type: 'text',
						size: 4,
						name: 'nclass2',
						title: "The noun class of the word in the plural form, if any."
					}))
			};
			
			function createGenderDiv(genderz) {
				var $div = $("<div>");
				for (var i = 1; i < arguments.length; i++) $div.append(genderz[arguments[i]]);
				return $div;
			}
			
			var $mdiv = createGenderDiv(controls.genders, "m", "m-d", "m-p");
			var $fdiv = createGenderDiv(controls.genders, "f", "f-d", "f-p");
			var $cdiv = createGenderDiv(controls.genders, "c", "c-d", "c-p");
			var $ndiv = createGenderDiv(controls.genders, "n", "n-d", "n-p");
			var $sdpdiv = createGenderDiv(controls.genders, "s", "d", "p");
			var $pfdiv = createGenderDiv(controls.genders, "impf", "pf");
			controls.gender = $("<p>").append($mdiv).append($fdiv).append($cdiv).append($ndiv).append($sdpdiv).append($pfdiv)[0];
			langInput = controls.lang;
			
			var showButton = newNode('span', {
				'click': function () {
					if (!advancedMode) {
						advancedMode = true;
						showButton.innerHTML = " Less";
					} else {
						advancedMode = false;
						showButton.innerHTML = " More";
					}
					updateScriptGuess.call(langInput, true);
				},
				'style': "color: #0000FF;cursor: pointer;"
			}, advancedMode ? " Less" : " More");
			
			function autoTransliterate() {
				var rawPageName = langmetadata.computeRawPageName(thiz.elements.lang.value, thiz.elements.word.value);
				if (rawPageName && rawPageName !== thiz.elements.word.value)
					thiz.elements.rawPageName.value = rawPageName;
			}
			
			function updateScriptGuess(preserve) {
				preserve = (preserve === true);
				
				//show all arguments
				function show() {
					for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
						if (arguments[i].nodeName.toLowerCase() == 'p')
							arguments[i].style.display = "block";
						else
							arguments[i].style.display = "inline";
					}
					
				}
				
				//hide all arguments
				function hide() {
					for (var i = 0; i < arguments.length; i++)
						arguments[i].style.display = "none";
				}
				
				//if the first argument is false hide the remaining arguments, otherwise show them.
				function toggle(condition) {
					if (condition) //eww...
						show.apply(this, [].splice.call(arguments, 1, arguments.length - 1));
					else
						hide.apply(this, [].splice.call(arguments, 1, arguments.length - 1));
				}
				
				if (!preserve)
					langInput.value = langmetadata.cleanLangCode(langInput.value);
				
				var guess = prefs.get('script-' + langInput.value, langmetadata.guessScript(langInput.value || ''));
				if (!preserve) {
					if (guess)
						thiz.elements.sc.value = guess;
					else
						thiz.elements.sc.value = '';
					
					thiz.elements.nested.value = langmetadata.getNested(langInput.value || '');
					
					autoTransliterate();
				}
				
				var lang = langInput.value;
				
				if (!advancedMode) {
					var g = langmetadata.getGenders(lang);
					
					if (!lang) {
						hide(controls.gender);
					}
					else if (g === undefined) {
						hide(controls.gender);
					}
					else {
						for (var genderName in util.genderList) {
							toggle(g.indexOf(genderName) != -1, controls.genders[genderName]);
						}
					}
					
					toggle(g, controls.gender);
					
					toggle(langmetadata.hasNounClasses(lang), controls.nclass);
					
					var hasAutomaticTransliteration = new window.LanguageUtils().HasAutomaticTransliteration(lang);
					toggle(guess && guess != 'Latn' && !hasAutomaticTransliteration, controls.transliteration);
					
					toggle(langmetadata.needsRawPageName(lang), controls.display);
					
					hide(controls.qualifier, controls.nested); //only in more
					
					//should be hidden if the language has only one script
					toggle(langmetadata.getScripts(lang).length != 1, controls.script);
				} else {
					show(
						controls.gender,
						controls.genders['s'], controls.genders['d'], controls.genders['p'],
						controls.genders['m'], controls.genders['m-d'], controls.genders['m-p'],
						controls.genders['f'], controls.genders['f-d'], controls.genders['f-p'],
						controls.genders['c'], controls.genders['c-d'], controls.genders['c-p'],
						controls.genders['n'], controls.genders['n-d'], controls.genders['n-p'],
						controls.genders['impf'], controls.genders['pf'],
						controls.nclass, controls.transliteration, controls.qualifier, controls.display,
						controls.script, controls.nested);
				}
			}
			
			//autocomplete language names
			function langAutoFill(e) {
				e = (e || event).keyCode;
				if ((e >= 33 && e <= 40) || e == 8 || e == 46 || e == 27 || e == 16) {
					return;
				}
				var t = this,
					langPrefix = t.value;
				if (langPrefix.substr(0, 1) != langPrefix.substr(0, 1).toUpperCase()) {
					return;
				}
				new mw.Api().get({
					"action": "expandtemplates",
					"format": "json",
					"text": "{{#invoke:languages/javascript-interface|GetSingleLanguageByLangaugePrefix|" + langPrefix + "}}",
					"prop": "wikitext"
				}).done(function (r) {
					if (r.expandtemplates && r.expandtemplates.wikitext !== "") {
						var langcode = r.expandtemplates.wikitext.split(":")[0];
						var langname = r.expandtemplates.wikitext.split(":")[1];
						var oldLength = t.value.length;
						t.value = langname;
						$(t).data("langcode", langcode);
						if (t.setSelectionRange) {
							t.setSelectionRange(oldLength, langname.length);
						} else if (t.createTextRange) {
							var z = t.createTextRange();
							z.moveEnd('character', 0 - z.move('character', [t.value.length, t.value = langname][0]) + t.value.length);
							z.select();
						}
					} else {
						$(t).removeData("langcode");
					}
				});
			}
			
			langInput.onkeyup = langAutoFill;
			langInput.onblur = function () {
				if ($(this).data("langcode"))
					$(this).val($(this).data("langcode"));
				updateScriptGuess.call(langInput);
			};
			
			window.setTimeout(function () {
				updateScriptGuess.call(langInput);
			}, 0);
			
			inputForm = newNode('form',
				newNode('p', newNode('a', {
						href: "/wiki/User_talk:Conrad.Irwin/editor.js#Usage"
					}, "Add translation"), ' ',
					langInput, newNode('b', ': '), newNode('input', {
						'name': 'word',
						size: 20,
						keyup: autoTransliterate,
						change: autoTransliterate
					}),
					newNode('input', {
						'type': 'submit',
						'value': 'Preview translation'
					}), showButton
				),
				controls.gender,
				controls.nclass,
				controls.transliteration,
				controls.display,
				controls.qualifier,
				controls.script,
				controls.nested
			);
			return inputForm;
		};
		
		this.onsubmit = function (values, render) {
			var wikitext;
			
			function callRender() {
				render(wikitext, function (html) {
					registerEdits(values, wikitext, html);
				});
			}
			
			if (values.word.indexOf('{{t-needed') === 0) {
				wikitext = '{{subst:#invoke:languages/templates|getByCode|' + values.lang + '|getCanonicalName}}: {{t-needed|' + values.lang + '}}';
				callRender();
			} else {
				langmetadata.retrieveRawPageName(values.lang, values.word, values.rawPageName, function (rawPageName, needsRawPageName) {
					if (needsRawPageName) {
						values.rawPageName = rawPageName;
						values.wordMinus = '';
					} else {
						values.rawPageName = '';
						values.wordMinus = rawPageName;
					}
					wikitext = '{{subst:#invoke:languages/templates|getByCode|' + values.lang + '|getCanonicalName}}: ' +
						'{{t|' + values.lang + '|' + (values.rawPageName || values.word) +
						(values.nclass1 ? '|c' + values.nclass1 : '') +
						(values.nclass2 ? '|c' + values.nclass2 : '');
					
					// Add gender codes
					wikitext +=
						(values['s'] ? '' : '') + (values['d'] ? '|d' : '') + (values['p'] ? '|p' : '') +
						(values['m'] ? '|m' : '') + (values['m-d'] ? '|m-d' : '') + (values['m-p'] ? '|m-p' : '') +
						(values['f'] ? '|f' : '') + (values['f-d'] ? '|f-d' : '') + (values['f-p'] ? '|f-p' : '') +
						(values['c'] ? '|c' : '') + (values['c-d'] ? '|c-d' : '') + (values['c-p'] ? '|c-p' : '') +
						(values['n'] ? '|n' : '') + (values['n-d'] ? '|n-d' : '') + (values['n-p'] ? '|n-p' : '') +
						(values['impf'] ? '|impf' : '') + (values['pf'] ? '|pf' : '');
					
					wikitext +=
						(values.tr ? '|tr=' + values.tr : '') +
						(values.rawPageName ? '|alt=' + values.word : '') +
						/* (values.sc ? '|sc=' + values.sc  : '') + */
						'}}' +
						(values.qual ? ' {{qualifier|' + values.qual + '}}' : '');
					
					langmetadata.hasWiktionaryWithEntry(values.lang, values.rawPageName || values.wordMinus, function (result) {
						if (result)
							wikitext = wikitext.replace(/\{t\|/, '{t+|');
						callRender();
					});
				});
			}
			if (!this.balancer)
				this.balancer = new TranslationBalancer(editor, insertUl.parentNode.parentNode.parentNode);
		};
		
		var thiz = this;
		var prefs = new CookiePreferences('EditorJs');
		var langInput;
		var inputForm;
		var advancedMode = prefs.get('more-display', 'none') != 'none';
		var forceComma = false;
		var forceCase = false;
		
		//Reset elements to default values.
		function resetElements() {
			if (prefs.get('more-display', 'none') != advancedMode ? 'block' : 'none')
				prefs.set('more-display', advancedMode ? 'block' : 'none'); //named for compatibility
			thiz.elements.word.value = thiz.elements.nclass1.value = thiz.elements.nclass2.value = thiz.elements.tr.value = thiz.elements.rawPageName.value = thiz.elements.qual.value = '';
			thiz.elements['s'].checked = false;
			thiz.elements['d'].checked = false;
			thiz.elements['p'].checked = false;
			thiz.elements['m'].checked = false;
			thiz.elements['m-d'].checked = false;
			thiz.elements['m-p'].checked = false;
			thiz.elements['f'].checked = false;
			thiz.elements['f-d'].checked = false;
			thiz.elements['f-p'].checked = false;
			thiz.elements['c'].checked = false;
			thiz.elements['c-d'].checked = false;
			thiz.elements['c-p'].checked = false;
			thiz.elements['n'].checked = false;
			thiz.elements['n-d'].checked = false;
			thiz.elements['n-p'].checked = false;
			thiz.elements['impf'].checked = false;
			thiz.elements['pf'].checked = false;
			prefs.set('curlang', thiz.elements.lang.value);
			if ((thiz.elements.sc.value || 'Latn') != (prefs.get('script-' + thiz.elements.lang.value, langmetadata.guessScript(thiz.elements.lang.value) || 'Latn'))) {
				prefs.set('script-' + thiz.elements.lang.value, thiz.elements.sc.value);
				// Uncaught TypeError: Object #<HTMLInputElement> has no method 'update'
				thiz.elements.lang.update();
			}
		}
		
		// This is onsubmit after the wikitext has been rendered to give content
		function registerEdits(values, wikitext, content) {
			var li = newNode('li', {
				'class': 'trans-' + values.lang
			});
			li.innerHTML = content;
			var lang = getLangName(li);
			var summary = 't+' + values.lang + ':[[' + (values.rawPageName || values.wordMinus || values.word) + ']]';
			
			var insertBefore = null;
			var nextLanguage = null;
			
			var nestedHeading, nestedLang;
			var nestedLang;
			if (values.nested.indexOf('/') > -1) {
				nestedLang = values.nested.replace(/.*\//, '');
				nestedHeading = values.nested.replace(/\/.*/, '');
				if (nestedHeading === '')
					nestedHeading = lang;
				content = content.replace(/.*: /, nestedLang + ": ");
				wikitext = wikitext.replace("subst:", "").replace(/.*: /, nestedLang + ": ");
			} else {
				nestedHeading = values.nested;
				nestedLang = lang;
			}
			var nestedWikitext = "\n* " + nestedHeading + ":\n*: " + wikitext;
			
			function addEdit(edit, span) {
				editor.addEdit({
					'undo': function () {
						edit.undo();
						if (thiz.elements.word.value === "" &&
							thiz.elements.nclass1.value === "" &&
							thiz.elements.nclass2.value === "" &&
							thiz.elements.tr.value === "" &&
							thiz.elements.rawPageName.value === "" &&
							thiz.elements.qual.value === "") {
							var fields = ["lang", "word", "nclass1", "nclass2", "rawPageName", "qual", "tr", "sc"];
							for (var i = 0; i < fields.length; i++) {
								thiz.elements[fields[i]].value = values[fields[i]];
							}
							
							for (var genderName in util.genderList) {
								thiz.elements[genderName].checked = values[genderName];
							}
						}
					},
					'redo': function () {
						edit.redo();
						var fields = ["lang", "word", "nclass1", "nclass2", "rawPageName", "qual", "tr", "sc"];
						for (var i = 0; i < fields.length; i++) {
							if (thiz.elements[fields[i]].value != values[fields[i]])
								return;
						}
						resetElements();
					},
					'edit': edit.edit,
					'summary': summary
				}, span);
			}
			
			
			if (lang) {
				//Get all li's in this table row.
				var lss = $(insertUl).parent().parent().find('li').get();
				var dds = $(insertUl).parent().parent().find('dd').get();
				var lis = lss.concat(dds);
				
				for (var j = 0; j < lis.length; j++) {
					if (lis[j].getElementsByTagName('form').length > 0)
						continue;
					var ln = getLangName(lis[j]);
					if (ln == lang) {
						if (values.word == '{{t-needed}}') {
							addEdit({
								'redo': function () {
								},
								'undo': function () {
								},
								'edit': function () {
									return editor.error("Can not add a translation request for a language with translations");
								}
							});
							return resetElements();
						}
						
						var span = newNode('span');
						var parent = lis[j];
						if (util.isTrreq(parent)) {
							span.innerHTML = content.substr(content.indexOf(':') + 1);
							var trspan = parent.getElementsByTagName('span')[0];
							addEdit({
								'redo': function () {
									parent.removeChild(trspan);
									parent.appendChild(span);
								},
								'undo': function () {
									parent.removeChild(span);
									parent.appendChild(trspan);
								},
								'edit': getEditFunction(values, wikitext, ln, values.lang, true, function (text, ipos) {
									//Converting a Translation request into a translation
									var lineend = text.indexOf('\n', ipos);
									return text.substr(0, ipos) + wikitext + text.substr(lineend);
								})
							}, span);
							return resetElements();
						} else {
							if (parent.getElementsByTagName('ul').length + parent.getElementsByTagName('dl').length == 0) {
								span.innerHTML = ", " + content.substr(content.indexOf(':') + 1);
								addEdit({
									'redo': function () {
										parent.appendChild(span)
									},
									'undo': function () {
										parent.removeChild(span)
									},
									'edit': getEditFunction(values, wikitext, ln, values.lang, false, function (text, ipos) {
										//We are adding the wikitext to a list of translations that already exists.
										var lineend = text.indexOf('\n', ipos);
										var wt = wikitext.replace('subst:#invoke:', '');
										wt = wt.substr(wt.indexOf(':') + 1);
										return text.substr(0, lineend) + "," + wt + text.substr(lineend);
									})
								}, span);
								return resetElements();
							} else {
								var node = parent.firstChild;
								var hastrans = false;
								while (node) {
									if (node.nodeType == 1) {
										var nn = node.nodeName.toUpperCase();
										if (nn == 'UL' || nn == 'DL') {
											// If we want to use the dialectical nesting for orthographical nesting
											// then we need to skip this (otherwise perfect) match.
											if (!hastrans && nestedHeading == ln) {
												node = node.nextSibling;
												continue;
											}
											span.innerHTML = (hastrans ? ", " : " ") + content.substr(content.indexOf(':') + 1);
											addEdit({
												'redo': function () {
													parent.insertBefore(span, node)
												},
												'undo': function () {
													parent.removeChild(span)
												},
												'edit': getEditFunction(values, wikitext, ln, values.lang, false, function (text, ipos) {
													//Adding the translation to a language that has nested translations under it
													var lineend = text.indexOf('\n', ipos);
													var wt = wikitext.replace('subst:#invoke:', '');
													wt = wt.substr(wt.indexOf(':') + 1);
													return text.substr(0, lineend) + (hastrans ? "," : "") + wt + text.substr(lineend);
												})
											}, span);
											return resetElements();
										} else {
											hastrans = true;
										}
										
									}
									node = node.nextSibling;
								}
							}
						}
					} else if (ln && ln > lang && (!nextLanguage || ln < nextLanguage) && lis[j].parentNode.parentNode.nodeName.toLowerCase() != 'li') {
						nextLanguage = ln;
						var parent = lis[j];
						insertBefore = [{
							'redo': function () {
								parent.parentNode.insertBefore(li, parent);
							},
							'undo': function () {
								parent.parentNode.removeChild(li)
							},
							'edit': getEditFunction(values, wikitext, ln, getLangCode(parent), util.isTrreq(parent), function (text, ipos) {
								//Adding a new language's translation before another language's translation
								var lineend = text.lastIndexOf('\n', ipos);
								return text.substr(0, lineend) + "\n* " + wikitext + text.substr(lineend);
							})
						}, li];
					}
				}
			}
			if (values.nested) {
				nextLanguage = null;
				insertBefore = null;
				li.innerHTML = nestedHeading + ":" + "<dl><dd class=\"trans-" + values.lang + "\">" + content + "</dd></dl>";
				
				var lis = insertUl.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('li');
				for (var j = 0; j < lis.length; j++) {
					//Ignore the editor form
					if (lis[j].getElementsByTagName('form').length > 0)
						continue;
					
					//Don't look at nested translations
					if (lis[j].parentNode.parentNode.nodeName.toLowerCase() != 'td')
						continue;
					
					var ln = getLangName(lis[j]);
					if (ln == nestedHeading) {
						var sublis = lis[j].getElementsByTagName('li');
						
						if (!sublis.length)
							sublis = lis[j].getElementsByTagName('dd');
						
						if (sublis.length == 0) {
							var parent = lis[j];
							var dd = newNode('dd', {
								'class': 'trans-' + values.lang
							});
							var dl = newNode('dl', dd);
							dd.innerHTML = content;
							
							addEdit({
								'redo': function () {
									parent.appendChild(dl);
								},
								'undo': function () {
									parent.removeChild(dl);
								},
								'edit': getEditFunction(values, wikitext, nestedHeading, getLangCode(parent), util.isTrreq(parent), function (text, ipos) {
									//Adding a new dl to an existing translation line
									var lineend = text.indexOf('\n', ipos);
									return text.substr(0, lineend) + "\n*: " + wikitext + text.substr(lineend);
								})
							}, dd);
							return resetElements();
						} else {
							var dd = newNode(sublis[0].nodeName, {
								'class': 'trans-' + values.lang
							});
							var linestart = dd.nodeName.toLowerCase() == 'dd' ? '\n*: ' : '\n** ';
							dd.innerHTML = content;
							for (var k = 0; k < sublis.length; k++) {
								var subln = getLangName(sublis[k]);
								var parent = sublis[k];
								if (subln == nestedLang) {
									var span = newNode('span');
									span.innerHTML = ", " + content.substr(content.indexOf(':') + 1);
									addEdit({
										'redo': function () {
											parent.appendChild(span)
										},
										'undo': function () {
											parent.removeChild(span)
										},
										'edit': getEditFunction(values, wikitext, nestedLang, values.lang, false, function (text, ipos) {
											// Adding the wikitext to a list of translations that already exists.
											var lineend = text.indexOf('\n', ipos);
											var wt = wikitext.replace('subst:#invoke:', '');
											wt = wt.substr(wt.indexOf(':') + 1);
											return text.substr(0, lineend) + "," + wt + text.substr(lineend);
										})
									}, span);
									
									return resetElements();
								} else if (langmetadata.nestsBefore(nestedLang, subln)) {
									
									addEdit({
										'redo': function () {
											parent.parentNode.insertBefore(dd, parent);
										},
										'undo': function () {
											parent.parentNode.removeChild(dd);
										},
										'edit': getEditFunction(values, wikitext, subln, getLangCode(parent), util.isTrreq(parent),
											function (text, ipos) {
												// Adding a nested translation in-order
												var lineend = text.lastIndexOf('\n', ipos);
												return text.substr(0, lineend) + linestart + wikitext + text.substr(lineend);
											})
									}, dd);
									return resetElements();
								}
							}
							
							addEdit({
								'redo': function () {
									parent.parentNode.appendChild(dd);
								},
								'undo': function () {
									parent.parentNode.removeChild(dd);
								},
								'edit': getEditFunction(values, wikitext, subln, getLangCode(parent), util.isTrreq(parent),
									function (text, ipos) {
										// Adding a nested translation at the end of its group
										var lineend = text.indexOf('\n', ipos);
										return text.substr(0, lineend) + linestart + wikitext + text.substr(lineend);
									})
							}, dd);
							return resetElements();
						}
						
					} else if (ln && ln > nestedHeading && (!nextLanguage || ln < nextLanguage)) {
						nextLanguage = ln;
						var parent = lis[j];
						insertBefore = [{
							'redo': function () {
								parent.parentNode.insertBefore(li, parent);
							},
							'undo': function () {
								parent.parentNode.removeChild(li)
							},
							'edit': getEditFunction(values, wikitext, ln, getLangCode(parent), util.isTrreq(parent), function (text, ipos) {
								//Adding a new nested translation section.
								var lineend = text.lastIndexOf('\n', ipos);
								return text.substr(0, lineend) + nestedWikitext + text.substr(lineend);
							})
						}, li];
					}
				}
				wikitext = nestedHeading + ":\n*: " + wikitext;
			}
			
			li.className = "trans-" + values.lang;
			if (insertBefore) {
				addEdit(insertBefore[0], insertBefore[1]);
			} else {
				//Append the translations to the end (no better way found)
				addEdit({
					'redo': function () {
						insertUl.appendChild(li);
					},
					'undo': function () {
						insertUl.removeChild(li)
					},
					'edit': getEditFunction(values, wikitext)
				}, li);
			}
			return resetElements();
		}
		
		//Get the wikitext modification for the current form submission.
		function getEditFunction(values, wikitext, findLanguage, findLangCode, trreq, callback) {
			return function (text) {
				var p = util.getTransTable(text, insertUl);
				
				if (!p)
					return editor.error("Could not find translation table for '" + values.lang + ":" + values.word + "'. Glosses should be unique");
				
				var stapos = p[0];
				var endpos = p[1];
				var trreqLegacy = false;
				
				if (findLanguage) {
					var ipos = 0;
					if (trreq) {
						ipos = text.substr(stapos).search(RegExp(mw.RegExp.escape(findLanguage) + ":\\s*\\{\\{t-needed(?:\\|" + findLangCode + "}})?")) + stapos;
						if (ipos < stapos || ipos > endpos)
							ipos = text.indexOf('{{trreq|' + findLanguage + '}}', stapos);
						if (ipos < stapos || ipos > endpos)
							ipos = text.indexOf('{{trreq|' + findLangCode + '}}', stapos);
					}
					
					// If we have a nested trreq, then we still need to look for the non-trreq form of the heading language
					if (!trreq || ipos < stapos || ipos > endpos) {
						var escapedLang = mw.RegExp.escape(findLanguage);
						//if the translation should not be nested it should not go before any nested language
						var regexByShouldFindSubLanguage = values.nested != "" ? "[:*]?" : "";
						var possibleRegexes = [
							RegExp("\\*" + regexByShouldFindSubLanguage + " ?\\[\\[" + escapedLang + "\\]\\]:"),
							RegExp("\\*" + regexByShouldFindSubLanguage + " ?" + escapedLang + ":"),
							RegExp("\\*" + regexByShouldFindSubLanguage + " ?\\{\\{ttbc\\|" + escapedLang + "}}:")
						];
						ipos = text.substr(stapos).search(possibleRegexes[0]) + stapos;
						if (ipos < stapos || ipos > endpos)
							ipos = text.substr(stapos).search(possibleRegexes[1]) + stapos;
						if (ipos < stapos || ipos > endpos)
							ipos = text.substr(stapos).search(possibleRegexes[2]) + stapos;
						if (ipos < stapos || ipos > endpos)
							ipos = text.indexOf('{{subst:#invoke:languages/templates|getByCode|' + findLangCode + '|getCanonicalName}}:', stapos);
					}
					
					if (ipos >= stapos && ipos < endpos) {
						return callback(text, ipos, trreq);
					} else {
						return editor.error("Could not find translation entry for '" + values.lang + ":" + values.word + "'. Please reformat");
					}
				}
				
				return text.substr(0, endpos) + "* " + wikitext + "\n" + text.substr(endpos);
			};
		}
		
		// For an <li> in well-formed translation sections, return the language name.
		function getLangName(li) {
			var guess = li.textContent || li.innerText;
			
			if (guess)
				guess = guess.substr(0, guess.indexOf(':'));
			
			if (guess == 'Template') {
				return false;
			}
			
			return guess.replace(/^[\s\n]*/, '');
		}
		
		// Try to get the language code from an <li> containing { {t t+ or t-	// }}
		function getLangCode(li) {
			if (li.className.indexOf('trans-') == 0)
				return li.className.substr(6);
			var spans = li.getElementsByTagName('span');
			for (var i = 0; i < spans.length; i++) {
				if (spans[i].lang) {
					return spans[i].lang;
				}
				if (spans[i].dataset && spans[i].dataset.lang) {
					return spans[i].dataset.lang;
				}
			}
			return false;
		}
		
	}
	
	function createTranslationAdderRow(li) {
		var $ul = $("<ul>").append(li);
		return $("<tr>")
			.append($("<td>"))
			.append($("<td>"))
			.append($("<td>").css("text-align", "left").append($ul));
	}
	
	$('table.translations').each(function () {
		if (util.getTransGloss(this) != 'Translations to be checked') {
			var uls = $(this).find("td > ul").get();
			
			if (uls.length == 0) {
				this.getElementsByTagName('td')[0].appendChild(newNode('ul'));
				uls = this.getElementsByTagName('ul');
			}
			if (uls.length == 1) {
				var td = this.getElementsByTagName('td')[2];
				if (td) {
					td.appendChild(newNode('ul'));
					uls = this.getElementsByTagName('ul');
				}
			}
			if (uls) {
				var li = document.createElement('li');
				var ul = uls[uls.length - 1];
				$(this).append(createTranslationAdderRow(li));
				new AdderWrapper(editor, new TranslationAdder(ul), li);
				if (true) {// XXX: why not? (new CookiePreferences('EditorJs')).get('labeller') == 'true') {
					var div = $(this).parent().parent().find('div.NavHead')[0];
					if (div) {
						new TranslationLabeller(div)
					}
				}
			}
		}
	});
}

function TranslationBalancer(editor, insertTable) {
	var status;
	
	//create the form
	function init() {
		var cns = insertTable.getElementsByTagName('tr')[0].childNodes;
		var tds = [];
		//Find all three table cells in the translation table.
		for (var i = 0; i < cns.length; i++) {
			if (cns[i].nodeName.toUpperCase() == 'TD')
				tds.push(cns[i])
		}
		
		//Ensure that there is a <ul> on the left side of the balancer.
		var left = tds[0].getElementsByTagName('ul');
		if (left.length > 0)
			left = left[0];
		else {
			left = newNode('ul');
			tds[0].appendChild(left);
		}
		
		//Ensure that there is a <ul> on the right side of the balancer.
		var right = tds[2].getElementsByTagName('ul');
		if (right.length > 0)
			right = right[0];
		else {
			right = newNode('ul');
			tds[2].appendChild(right);
		}
		
		var moveLeft = newNode('input', {
			'type': 'submit',
			'name': 'ml',
			'value': '←',
			'click': function () {
				return prepareEdits('←', left, right)
			}
		});
		var moveRight = newNode('input', {
			'type': 'submit',
			'name': 'mr',
			'value': '→',
			'click': function () {
				return prepareEdits('→', left, right)
			}
		});
		status = newNode('span');
		
		var form = newNode('form', moveLeft, newNode('br'), moveRight, newNode('br'), status);
		tds[1].appendChild(form);
		form.onsubmit = function () {
			return false;
		} //Must be done after the appendChild for IE :(
	}
	
	function moveOneRight(left, right) {
		var li = left.lastChild;
		while (li && li.nodeName.toLowerCase() != 'li')
			li = li.previousSibling;
		
		if (li)
			right.insertBefore(left.removeChild(li), right.firstChild);
	}
	
	function moveOneLeft(left, right) {
		var li = right.firstChild;
		while (li && li.nodeName.toLowerCase() != 'li')
			li = li.nextSibling;
		
		if (li)
			left.appendChild(right.removeChild(li));
	}
	
	//store the edit object with the editor
	function prepareEdits(direction, left, right) {
		status.innerHTML = "Loading...";
		
		editor.addEdit({
			'redo': function () {
				(direction == '→' ? moveOneRight : moveOneLeft)(left, right)
			},
			'undo': function () {
				(direction == '→' ? moveOneLeft : moveOneRight)(left, right)
			},
			'edit': function (text) {
				return editWikitext(right, direction, text);
			},
			'summary': 't-balance'
		});
	}
	
	//get the wikitext modification
	function editWikitext(insertUl, direction, text) {
		status.innerHTML = "";
		//Find the position of the translation table
		var p = util.getTransTable(text, insertUl);
		
		if (!p)
			return editor.error("Could not find translation table, please improve glosses.");
		
		var stapos = p[0];
		var endpos = p[1];
		
		//Find the start and end of the { {trans-mid}} in the table
		var midpos = text.indexOf('{{trans-mid}}', stapos);
		var midstart = text.lastIndexOf("\n", midpos);
		var midend = text.indexOf("\n", midpos);
		
		if (midstart < stapos - 1 || midend > endpos)
			return editor.error("Could not find {{trans-mid}}, please correct page.");
		
		if (direction == '→') {
			// Select the last list item of the left list (may be more than one line if nested translations are present)
			var linestart = text.lastIndexOf("\n", midstart - 3);
			while (/^[:*#;]$/.test(text.substr(linestart + 2, 1)))
				linestart = text.lastIndexOf("\n", linestart - 1);
			
			if (linestart < stapos - 1 || linestart >= endpos)
				return editor.error("No translations to move");
			
			return text.substr(0, linestart) //Everything before the item we are moving
				+
				text.substr(midstart, midend - midstart) //Then { {trans-mid}}
				+
				text.substr(linestart, midstart - linestart) //Then the item we are moving
				+
				text.substr(midend); //Then everything after { {trans-mid}}
		} else if (direction == '←') {
			// Select the first list item of the right list (may be more than one line if nested translations are present)
			var lineend = text.indexOf("\n", midend + 3);
			while (/^[:*#;]$/.test(text.substr(lineend + 2, 1)))
				lineend = text.indexOf("\n", lineend + 1);
			
			if (lineend < stapos - 1 || lineend >= endpos)
				return editor.error("No translations to move");
			
			return text.substr(0, midstart) //Everything before { {trans-mid}}
				+
				text.substr(midend, lineend - midend) //Then the item we are moving
				+
				text.substr(midstart, midend - midstart) //Then { {trans-mid}}
				+
				text.substr(lineend); //Then everything after the item we are moving
		}
		return text;
	}
	
	init();
}


$(function () {
	// Check if we are on a sensible page
	var actions = window.location.toString().replace(/.*\?/, '&');
	var isOnPrintable = mw.util.getParamValue("printable") !== null;
	var isDiff = mw.util.getParamValue("diff") !== null || mw.util.getParamValue("oldid") !== null;
	if (mw.config.get('wgAction') != 'view' || isOnPrintable || isDiff)
		return;
	
	var editor = new Editor();
	TranslationAdders(editor);
	
	/*
	// Check that we have not been disabled
	var prefs = new CookiePreferences('EditorJs');
	if (prefs.get('enabled', 'true') == 'true') {
		if (!window.loadedEditor) {
			prefs.setDefault('labeller', mw.config.get('wgUserName') ? 'true' : 'false');
			window.loadedEditor = true;
			
		}
	}

	// The enable-disable button on WT:EDIT
	var node = document.getElementById('editor-js-disable-button');

	if (node) {
		node.innerHTML = "";
		var toggle = newNode('span', {
			click: function() {
				if (prefs.get('enabled', 'true') == 'true') {
					toggle.innerHTML = "Enable";
					prefs.set('enabled', 'false');
				} else {
					toggle.innerHTML = "Disable";
					prefs.set('enabled', 'true');
				}

			}
		}, (prefs.get('enabled', 'true') == 'true' ? 'Disable' : 'Enable'))

		node.appendChild(toggle);
	}

	var node = document.getElementById("editor-js-labeller-button");
	if (node) {
		node.innerHTML = "";
		var toggle2 = newNode('span', {
			click: function() {
				if (prefs.get('labeller') == 'true') {
					toggle2.innerHTML = "Enable";
					prefs.set('labeller', 'false');
				} else {
					toggle2.innerHTML = "Disable";
					prefs.set('labeller', 'true');
				}

			}
		}, (prefs.get('labeller') == 'true' ? 'Disable' : 'Enable'))

		node.appendChild(toggle2);
	}*/
});
//</nowiki>