விக்சனரி பின்னிணைப்பு:இயல்பியல் கலைச் சொற்கள் (ஆங்கிலம் - தமிழ்)

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

A வரிசை[தொகு]

 • ANTI-PARTICLE - எதிர்மத்மருதலைத் துகள்
 • ANTI-MATTER - எதிர்மப் மருதலைப் பொருண்மை
 • AC CURRENT - ஆடலோட்டம்
 • ACOUSTICS - கேட்பொலியியல்
 • ANALYZER - பகுப்பி
 • ANODE - நேர்முனை
 • ANTENNA - அலைக்கம்பம்
 • AVERAGE CURRENT - சராசரி ஓட்டம்
 • AVERAGER - சராசரிப்படுத்தி

B வரிசை[தொகு]

 • BATTERY - மின்கலம்
 • BEACON - வழிக்காட்டலை


C வரிசை[தொகு]

 • CABLE - வடம்
 • CAPILLARY ACTION - புழை இயக்கம்
 • CATHODE - எதிர்முனை
 • CELL PHONE (MOBILE PHONE) - கலப்பேசி (நகர்பேசி)
 • CENTRE OF GRAVITY - ஈர்ப்பு மையம்
 • CENTRE OF MASS - பொருண்மை மையம்
 • CHARECTERISTIC - சிறப்பியல்பு
 • CHARECTERISTIC IMPEDENCE - சிறப்பு மின் எதிர்ப்பு
 • CHARGE - மின்னூட்டு
 • CHARGER - மின்னூட்டி
 • CHROMA / CHROMINANCE - நிறப்பொலிவு
 • COAX(IAL) CABLE - ஓரச்சு வடம்
 • COAXIAL LENSES - ஓரச்சு வில்லைகள்
 • CONCAVE LENS - குழிவில்லை
 • CONCAVE MIRROR - குழியாடி
 • CONVEX LENS - குவிவில்லை
 • CONVEX MIRROR - குவியாடி
 • COORDINATE - ஆயம்
 • CORRELATION - ஒட்டுறவு
 • CRYSTAL - பளிங்கு
 • CURRENT - மின்னோட்ட்ம், ஓட்டம்
 • CYCLOTRON - சுழற்சியலைவி


D வரிசை[தொகு]

 • DC CURRENT - நேரோட்டம்
 • DIFFRACTION - அலைவளைவு
 • DIODE - இருமுனையம்
 • DISTORTION - உருக்குலைவு
 • DYNAMO - மின்னாக்கி


E வரிசை[தொகு]

 • EGRESS - வெளிவாய்
 • ELECTRIC FIELD - மின்புலம்
 • ELECTRICITY - மின்சாரம்
 • ELECTROCARDIOGRAPH - மின் இதயத்துடிப்பு வரைவி
 • ELECTRODE - மின்வாய்
 • ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE (EMI) - மின்காந்த இடையீடு
 • ELECTROMAGNETIC WAVE - மின்காந்த அலை
 • ELECTROMAGNETICS - மின்காந்தவியல்
 • ELECTROSTATICS - நிலைமின்னியல்
 • ELECTRON - மின்னணு எதிர்மின்னி (மின்னணு = ion)
 • ELECTRONICS - மின்னணுவியல்
 • ELEMENT - தனிமம்
 • ENGINE - பொறி
 • ENTITY - உருபொருள்


F வரிசை[தொகு]

 • FAN-IN - வீச்சு சுருக்கம்
 • FAN OUT - வீச்சு விரிப்பு
 • FIDELITY - மெய்நிலை
 • FIELD - புலம்
 • FLASK - குடுவை
 • FUNCTIONALITY - செயல்கூறு
 • FUSE - உருகி


G வரிசை[தொகு]

 • GAIN - பெருக்கம்
 • GATE - வாயில்
 • GANG, GANGING - கூட்டியங்கு, கூட்டியங்குதல்
 • GENERATOR - மின்னியற்றி
 • GLITCH - தடுமாற்றம்
 • GRATING - கீற்றணி


H வரிசை[தொகு]

 • HARMONIC(S) - இசை(கள்)
 • HOLOGRAPHY - முப்பரி(மாண) ஒளிப்படவியல்
 • HOMOGENIOUS - ஒருபடித்தான
 • HORIZONTALLY POLARIZED WAVE - கிடை முனைவாக்க அலை
 • HUE - வண்ணச்சாயல்


I வரிசை[தொகு]

 • IMPULSE - கணத்தாக்கம்
 • IMPULSE RESPONSE - கணத்தாக்க மறுமொழி
 • INCIDENCE (LIGHT) - ஒளிப்படுகை
 • INERTIA - சடத்துவம், ஜடத்துவம்
 • INGRESS - உள்வாய்
 • INITIATOR - துவக்கன்
 • INSULATE, INSULATION - காப்பிடு, மின்காப்பீடு
 • INTERFERENCE - இடையீடு
 • INVERSE SQUARE LAW - எதிர் வர்க்க விதி
 • ION - அயனிமின்னணு
 • IONIZATION - அயனியாக்கம்மின்னணுவாக்கம்
 • IRREGULARITY - ஒழுங்கின்மை


J வரிசை[தொகு]

 • JACKET - உறை
 • JAM - நெரிசல்
 • JUNCTION - சந்தி


K வரிசை[தொகு]

 • KINETIC ENERGY - இயக்க ஆற்றல்
 • KLYSTRON, KLYSTRON OSCILLATOR - மின் கற்றையலைக் குழல், மின் கற்றையலைவி
 • KNOB - குமிழ்


L வரிசை[தொகு]

 • LASER - ஊடொளி
 • LATCH - தாழ்ப்பாள்
 • LATITUDE - அகலாங்கு
 • LATTICE - உருபொருள்
 • LIGHT EMITTING DIODE - ஒளி உமிழ் இருமுனையம்
 • LINEAR (PARTICLE) ACCELERATOR - நேரியல் (துகள்) முடுக்கி
 • LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD) - திரவப் படிகக் காட்சி
 • LONGITUDE - நெட்டாங்கு
 • LOW NOISE - தாழ் இரைச்சல்
 • LUMINANCE - ஒளிர்மை


M வரிசை[தொகு]

 • MAGNETOGRAPH - காந்தவரைவி
 • MAGNETOMETER - காந்தமானி
 • MAGNETOSTRICTION - காந்தச் சுருக்கம்
 • MAGNETRON - காந்த அலைவி
 • MAGNIFICATION - உருப்பெருக்கம்
 • MASS - நிறை
 • METAL LAYER - உலோக அடுக்கு
 • METALLIZATION - உலோகப்பூசு, உலோகப்பூசல்
 • MICROPHONE - ஒலிவாங்கி
 • MICROSTRIP - நுண்கீற்று
 • MOMENTUM - உந்தம்
 • MOTOR - மின்னோடி


N வரிசை[தொகு]

 • NETWORK - பிணையம்
 • NETWORK ANALYSIS - பிணையப் பகுப்பாய்வு
 • NEUTRON - நியூத்திரன்
 • NEW MOON - அமாவாசை
 • NODE - கணு
 • NOISE - இரைச்சல்
 • NUCLEAR FISSION - கருப்பிழவு
 • NUCLEAR FUSION - கருச் சேர்க்கை
 • NUCLEAR REACTION - கருத்தாக்கம்
 • NUCLEUS - அணுக்கரு
 • NUTATION - அச்சதிர்வுப் பெயர்ச்சி

O வரிசை[தொகு]

 • OBJECTIVE LENS - பொருள்நோக்கு வில்லை
 • OBSERVER - நோக்காளன்
 • OBLIQUE - சாய்வான
 • OPEN CIRCUIT - திறந்த மின்சுற்று
 • ORBIT - சுற்றுப்பாதை
 • ORIENTATION - திசையமைவு
 • OSCILLATION - அலைவு


P வரிசை[தொகு]

 • PANAROMIC - அகலப் பரப்பு
 • PARALLAX - இடமாறு தோற்றம்
 • PARALLEL CONNCETION - பக்க இணைப்பு
 • PARA-MAGNET - இணைக்காந்தம்
 • PARTICLE ACCELERATOR - துகள் முடுக்கி
 • PASS BAND - கடத்துப் பட்டை
 • PERMEABILITY - காந்த உட்புகு திறன்
 • PERMITTIVITY - மின் தற்கோள் திறன்
 • PHOTON - ஒளித்துகள், ஒளிமி
 • PHOTOSPHERE - ஒளிமண்டலம்
 • PLASMA - மின்மம்
 • PLUG - செருகி
 • POLARIMETER - முனைவாக்கமானி
 • POLARIZER, POLAROID - முனைவாக்கி
 • POSITRON - எதிர்ம மின்னணு
 • PRISM - அரியம், பட்டகம்
 • PROTON - நேர்மணு
 • PUMP - எக்கி


Q வரிசை[தொகு]

 • QUANTUM - துளிமம்
 • QUARTZ - படிகக்கல்
 • QUARTK - கூற்றிலி

R வரிசை[தொகு]

 • RADAR - கதிரலைக் கும்பா
 • RADIATION PATTERN - கதிர்வீச்சு உருபடிவம்
 • RADIATOR - கதிர்வீசி
 • RADIO ACTIVITY - கதிரியக்கம்
 • RADIO CHANNEL - வானலைத் தடம்
 • REACTANCE - எதிர்வினைப்பு
 • REACTIVE COMPONENT - எதிர்வினை உறுப்பு
 • RECEIVER - பெறுவி
 • REFLEX KLYSTRON OSCILLATOR - எதிர்வினை மின் கற்றையலைவி
 • REFRACT - திரிபுறு
 • REFRACTION - ஒளித்திரிபு
 • RELATIVE MOTION - சார்பியக்கம்
 • RELATIVITY THEORY - சார்பியல் கோட்பாடு
 • RESONANCE - ஒத்திசை
 • RESONATOR - ஒத்திசைவி
 • REVOLUTION - சுற்று
 • ROTATION - சுழற்சி
 • ROTOR - சுற்றகம்


S வரிசை[தொகு]

 • SAMPLE - மாதிரி
 • SAMPLING - மாதிரி எடுத்தல்
 • SAMPLING THEOREM - மாதிரி எடுப்புத் தேற்றம்
 • SANDPAPER - மண்காகிதம்
 • SATURATION - தெவிட்டடு நிலை
 • SATELLITE - செயற்கைக் கோள்
 • SERIES CONNECTION - தொடர்நிலை இணைப்பு
 • SILICON - மண்மம்
 • SONAR - ஊடொலிக் கும்பா
 • SPEAKER - ஒலிபெருக்கி, ஒலிபரப்பி
 • SPECTROMETER - நிறமாலைமானி
 • SPREAD SPECTRUM - பரவல் நிறமாலை
 • STABILITY - நிலைப்புத்தன்மை
 • STABILITY CONDITION - நிலைப்பு நிபந்தனை
 • STANDING WAVE - நிலையலை
 • STRAIN - திரிபு, விகாரம்
 • STRESS - தகைவு
 • SUBSYSTEM - துணைமுறைமை, துணையமைப்பு
 • SUPERPOSITION THEOREM - மேல்படி தேற்றம்
 • SUSCEPTANCE - ஏற்பு
 • SWITCH, SWITCHING - நிலை மாற்றி, நிலை மாற்றம்
 • SYNCHRONOUS - ஒத்தியங்கு
 • SYNTHESIS - இணைபடுத்தல்
 • SYNTHESIZER - இணைபடுத்தி


T வரிசை[தொகு]

 • TACHOMETER - சுழற்சிமானி, சுழற்சி அளவி
 • TARGET - இலக்கு
 • TELESCOPE - தொலைநோக்கி
 • TENSION - இழுவிசை
 • THERMISTOR - வெப்பத்தடையம்
 • THERMOCOUPLE - வெப்ப இரட்டை
 • THERMODYNAMICS - வெப்ப இயக்கியல்
 • THICK FILM - தடிபடலம்
 • THICK LENS - தடிவில்லை
 • THIN FILM - மென்படலம்
 • THIN LENS - மென்வில்லை
 • TIMEBASE - காலவடி
 • TONE - தொனி
 • TORQUE - முறுக்கம்
 • TRANSFORM - உருமாற்று, உருமாற்றம்
 • TRANSIENT - மாறுநிலை
 • TRANSMITTER - செலுத்தி
 • TRIODE - மும்முனையம்
 • TRIGGER - விசைவில்
 • TRIPPLER - மும்மடங்காக்கி
 • TROPOSHERE - அடிவளிமண்டலம்
 • TURBINE - சுழலி


U வரிசை[தொகு]

 • ULTRAVIOLET - புறஊதா
 • ULTRASONIC - கேளாஒலி
 • ULTRASOUND - ஊடொலி


V வரிசை[தொகு]

 • VELOCITY - திசைவேகம்


W வரிசை[தொகு]

 • WAVE FRONT - அலை முகப்பு
 • WAVE PROPAGATION- அலைப் பரவுதல்
 • WAVEFORM - அலைவடிவம், அலைப்படம்
 • WEATHER RADAR - வானிலை கதிரலைக் கும்பா


X வரிசை[தொகு]

 • X-RAY - ஊடுக்கதிர்


Y வரிசை[தொகு]

 • YOKE - நுகம்


Z வரிசை[தொகு]