உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

a brief history of the case is as follows