உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பதிப்பு

மீடியாவிக்கி உரிமம்

நிறுவப்பட்ட மென்பொருள்

நுழைவு புள்ளி உரலிகள்

நிறுவப்பட்ட தோற்றங்கள்

நிறுவப்பட்ட நீட்சிகள்

நிறுவப்பட்ட நூலகங்கள்

Installed server-side libraries

Installed client-side libraries

இலக்கணப் பாகுபடுத்தி நீட்சி குறிச்சொற்கள்

<categorytree>, <ce>, <charinsert>, <chem>, <gallery>, <graph>, <hiero>, <imagemap>, <indicator>, <inputbox>, <langconvert>, <mapframe>, <maplink>, <math>, <nowiki>, <phonos>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <source>, <syntaxhighlight>, <templatedata>, <templatestyles>மற்றும் <timeline>

இலக்கணப் பாகுபடுத்தி செயற்பாட்டு கொக்கிகள்

{{anchorencode}}, {{#babel}}, {{BASEPAGENAME}}, {{BASEPAGENAMEE}}, {{bidi}}, {{canonicalurl}}, {{canonicalurle}}, {{CASCADINGSOURCES}}, {{#categorytree}}, {{#commaseparatedlist}}, {{DEFAULTSORT}}, {{DISPLAYTITLE}}, {{#expr}}, {{filepath}}, {{#FORMAL}}, {{#formatdate}}, {{formatnum}}, {{FULLPAGENAME}}, {{FULLPAGENAMEE}}, {{fullurl}}, {{fullurle}}, {{gender}}, {{grammar}}, {{#if}}, {{#ifeq}}, {{#iferror}}, {{#ifexist}}, {{#ifexpr}}, {{int}}, {{#invoke}}, {{#language}}, {{lc}}, {{lcfirst}}, {{localurl}}, {{localurle}}, {{#lst}}, {{#lsth}}, {{#lstx}}, {{NAMESPACE}}, {{NAMESPACEE}}, {{NAMESPACENUMBER}}, {{noexternallanglinks}}, {{ns}}, {{nse}}, {{NUMBERINGROUP}}, {{NUMBEROFACTIVEUSERS}}, {{NUMBEROFADMINS}}, {{NUMBEROFARTICLES}}, {{NUMBEROFEDITS}}, {{NUMBEROFFILES}}, {{NUMBEROFPAGES}}, {{NUMBEROFUSERS}}, {{padleft}}, {{padright}}, {{pageid}}, {{PAGENAME}}, {{PAGENAMEE}}, {{PAGESINCATEGORY}}, {{#property}}, {{PROTECTIONEXPIRY}}, {{PROTECTIONLEVEL}}, {{#rel2abs}}, {{REVISIONDAY}}, {{REVISIONDAY2}}, {{REVISIONID}}, {{REVISIONMONTH}}, {{REVISIONMONTH1}}, {{REVISIONTIMESTAMP}}, {{REVISIONUSER}}, {{REVISIONYEAR}}, {{ROOTPAGENAME}}, {{ROOTPAGENAMEE}}, {{#speciale}}, {{#statements}}, {{SUBJECTPAGENAME}}, {{SUBJECTPAGENAMEE}}, {{SUBJECTSPACE}}, {{SUBJECTSPACEE}}, {{SUBPAGENAME}}, {{SUBPAGENAMEE}}, {{#switch}}, {{#tag}}, {{TALKPAGENAME}}, {{TALKPAGENAMEE}}, {{TALKSPACE}}, {{TALKSPACEE}}, {{#target}}, {{#time}}, {{#timel}}, {{#titleparts}}, {{uc}}, {{ucfirst}}, {{urlencode}}, {{#சிறப்பு}}, {{பக்க_அளவு}}மற்றும் {{பன்மை}} visited from 3.236.112.70
"https://ta.wiktionary.org/wiki/சிறப்பு:Version" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது