பயனர்:V4vijayakumar/சோதனைப்பக்கம்1

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

விதிகளின் தொகுப்பு[தொகு]

உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள்:
    ககர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், ஙகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், சகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், ஞகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், டகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், நகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், தகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், ணகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், பகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், மகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், யகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், ரகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், லகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், வகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், ளகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், ழகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், றகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள், னகர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள்

ககர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள்:
    ககர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள்-குறில், ககர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள்-நெடில்

ககர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள்-குறில்:
    அக்ககரம், இக்ககரம், உக்ககரம், எக்ககரம், ஒக்ககரம்

ககர-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள்-நெடில்:
    நெடிலக்ககரம், நெடிலிக்ககரம், நெடிலுக்ககரம், ஐக்ககரம், நெடிலைக்ககரம், நெடிலொக்ககரம், ஔககரம்

ஆய்தஎழுத்து:
    அஃகரம்

உயிரெழுத்துக்கள்:
    உயிர்க்குற்றெழுத்துக்கள், உயிர்நெட்டெழுத்துக்கள்

உயிர்-குற்றெழுத்துக்கள்:
    அகரம், இகரம், உகரம், எகரம், ஒகரம்

உயிர்-நெட்டெழுத்துக்கள்:
    நெடிலகரம், நெடிலிகரம், நெடிலுகரம், நெடிலெகரம், ஐகரம், நெடிலொகரம், ஔகரம்

மெய்யெழுத்துக்கள்:
    வல்லின-மெய்யெழுத்துக்கள், மெல்லின-மெய்யெழுத்துக்கள், இடையின-மெய்யெழுத்துக்கள்

வல்லின-மெய்யெழுத்துக்கள்:
    ககரவொற்று, சகரவொற்று, டகரவொற்று, தகரவொற்று, பகரவொற்று, றகரவொற்று

மெல்லின-மெய்யெழுத்துக்கள்:
    ஙகரவொற்று, ஞகரவொற்று, நகரவொற்று, ணகரவொற்று, மகரவொற்று, னகரவொற்று

இடையின-மெய்யெழுத்துக்கள்:
    யகரவொற்று, ரகரவொற்று, லகரவொற்று, வகரவொற்று, ளகரவொற்று, ழகரவொற்று