விக்சனரி பின்னிணைப்பு: பறப்பியல் கலைச் சொற்கள்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

A - வரிசை[தொகு]

AERIAL (ANTENNA) - வானலை வாங்கி

AEROBRIDGE - வான்பாலம்

AILERON - இரக்கைத் துடுப்பு

AIR POCKET - காற்று வெற்றிடம்

AIR TRAFFIC CONTROL (A.T.C.) - வான் வழிகாட்டகம்

AIRCRAFT - வானூர்தி

AIRCRAFT CARRIER - வானூர்தி தாங்கி கப்பல்

AIRFOIL - காற்றிதழ்

AIRFRAME - வான்சட்டம்

AIRHOSTESS - வான்பணிப்பெண்

AIRLINE - வான்வழி

AIRPORT - பறப்பகம், வானூர்தி நிலையம், வானிலையம்

AIRSPACE - வானெல்லை

AIRWORTHINESS - பறத்தகுதி

AIRWORTHINESS DIRECTIVE (A.D.) - பறத்தகுதி எச்சரிக்கை

AIRWORTHY - பறத்தகுதியுள்ள

APRON - ஏற்றிடம்

AVIATION TURBINE FUEL (A.T.F.) (SAME AS JET FUEL) - வான்சுழலி எரிபொருள் - தாரை விசைப்பொறி எரிபொருள்; தாரை எரிபொருள்

AVIONICS - பறப்பு மின்னணுவியல்


B - வரிசை[தொகு]

BAGGAGE (CLAIM) AREA - சுமைக்கோரகம்

BAGGAGE IDENTIFICATION DISPLAY SYSTEM (BIDS) - உடைமை அடையாளக் காட்சி (அமைப்பு)

BAGGAGE CAROUSEL - உடைமை கொண்டுவார்

BALOON - வளிக்கூண்டு, வாயுக்கூண்டு

BEACON - சுழலொளி

BIPLANE - ஈரிறக்கை வானூர்தி

BOOSTER - உந்துகலன்

C - வரிசை[தொகு]

CABIN (AIRCRAFT) - வானறை

CAPTAIN (FLIGHT) - குழுத்தலைவர்
CARGO - சரக்கு

CARGO HOLD - சரக்கறை

CARGO PLANE - சரக்குப் பறனை

CHECK-IN - பயண ஆயத்தம்

CHECK-IN (LUGGAGE), CHECKED LUGGAGE - சரக்கிடு, சரக்கிட்டச் சுமை(கள்)

COCKPIT - வானோடியறை

CONVEYOR BELT - கொண்டுவார்

CUSTOMS - சுங்கம், ஆயம்


D - வரிசை[தொகு]

DESCENT - இறக்கம்

DELTA WING - முக்கோண இறக்கை

DRAG - பின்னிழுப்பு, பின்னிழுவிசை, இழுவை

E - வரிசை[தொகு]

EMERGENCY LOCATION TRANSMITTER (E.L.T.) - அவசர (வான்) இடங்காடொளி

EXTERNAL TANK - புறக்கலன்

F - வரிசை[தொகு]

FIN - இறகு

FIXED WING AIRCRAFT - நிலையிறக்கை வானூர்தி

FLAP - சோப்பி

FLOW SEPARATION - காற்றோட்டப் பிரிவு

FLIGHT, FLIGHT NUMBER - பறப்பு, பறப்பெண்

FREQUENT FLYER PROGRAM - தொடர் பயணியர் திட்டம்

FUSELAGE - வானுடல்

G - வரிசை[தொகு]

GLOBAL POSITIONING SYSTEM (G.P.S. SYSTEM) - (உலக) இடங்காணமைப்பு

GLOBAL POSITIONING SYSTEM (G.P.S.) SET - இடங்காணல் கருவி

GUIDANCE - வான் வழிநடை

GUIDANCE SYSTEM - வான் வழிநடையமைப்பு


H - வரிசை[தொகு]

HANGAR - கூடாரம்

HELICOPTER - உலங்கூர்தி

HORIZONTAL STABILIZER - கிடை நிலைப்பி

HOVERCRAFT - மெத்தூர்தி


I - வரிசை[தொகு]

IMMIGRATION - குடிநுழைவு

IMPORT - இறக்குமதி

INSTRUMENT FLIGHT RULE (I.F.R.) - கருவிப்பறவிதி -வானமைந்த அல்லது வான் வழிகாட்டக்க (air-traffic control)தரவுகள் அடிப்படையில் பறனையின் உயர்வு, இடைவெளி ஆகிவைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் விதிகள்

INSTRUMENT LANDING SYSTEM (I.L.S.) - தரையிறங்குக் கருவி (அமைப்பு)

ITINERARY - பயணநிரல்


J - வரிசை[தொகு]

JET - தாரைப் பறனை

JET FUEL - தாரை எரிபொருள் - வேற்றுப் பெயர் 'வான்சுழலி எரிபொருள்' (Aviation Turbine Fuel)


K - வரிசை[தொகு]

L - வரிசை[தொகு]

LAND-TERRAIN - நிலக்கூறு

LANDING - தரையிறக்கம்

LANDING GEAR - இறங்கமைப்பு

LIFE JACKET/VEST - உயிர்க்காப்புடை

LIFT (FORCE) - தூக்கு(விசை), ஏற்றம்

LOGISTICS - ஏற்பாட்டியல்

LORAN (LONG RANGE NAVIGATION) SET - தொலை வானோடல் கருவி

LORAN (LONG RANGE NAVIGATION) SYSTEM - தொலை வானோடமைப்பு

M - வரிசை[தொகு]

MONOPLANE - ஓரிறக்கை வானூர்தி

MONOPULSE ANTENNA - ஒருத்துடிப்பலைக்கம்பம்

MONOPULSE SECONDARY SURVEILANCE RADAR (M.S.S.R.) - ஒருத்துடிப்புத் துணைக்கண்காணிப்புக் கும்பா


N - வரிசை[தொகு]

NAUTICAL CHART - வழிகாணல் வரைப்படம்

NAUTICAL MILE - கடல்மைல்

NAVIGATION - வானோடல்

NAVIGATION SYSTEM - வானோடமைப்பு

NAVIGATIONAL AID (NAV-AID) - வானோடல் கருவி

NAVIGATIONAL CHART - வானோடல் வரைப்படம்

O - வரிசை[தொகு]

P - வரிசை[தொகு]

PAGING PASSENGER Mr(s)............ - பயணி, திரு(மதி) ............ விளிக்கப்படுகிறார்

PARACHUTE - வான்குடை

PASSENGER TERMINAL - பயணிகள் சேவை முனையம்

PASSPORT - கடவுச்சீட்டு

PITCH - குனிவு

PLANE............ - பறனை

PRIMARY SURVEILANCE RADAR - முதன்மைக் கண்காணிப்புக் கும்பா

PROPELLER - உந்தி


Q - வரிசை[தொகு]

QUARANTINE - தொற்றொதுக்கம்


R - வரிசை[தொகு]

RADAR - கதிரலைக் கும்பா

RADIO - வானொலி

RADIO-BEACON - சுழலலை

RADIO INTERFERENCE - வானலை இடையூறு

RECIPROCATING ENGINE (AIRCRAFT) - தண்டலை விசைப்பொறி (வானூர்தி)

RUDDER - சுக்கான்

ROLL - உருளம்

ROTORCRAFT - சுற்றகவூர்தி - இத்தகைய வானூர்திகளில் தூக்குவிசை (lift) சுழல் இறக்கைகளால் உற்பத்திக்கப்படுகிறது


S - வரிசை[தொகு]

SEA-TERRAIN - கடற்கூறு

SEAT BELT - இருக்கை வார்

SPOILER - இறக்கைத்தடை

SYNTHETIC APERTURE RADAR (S.A.R.) - தொகுத்திறப்புக் கும்பா - துடிப்புகளை இயக்கநிலையில் தொடர்ந்து செலுத்தும் கதிரலைக்கும்பா; பெறப்படும் எதிரொளிகள் ஒன்றுகூட்டப்படுகின்றன; இதனால் கதிரலைக்கும்பாவின் செயல்திறப்பு (effective aperture) பெரிதாகி அதிக பரப்புக்கூற்றைக் (terrain) காண இயலும்

SWEPT WING - (பின்வாட்டில்) வளைந்த இறக்கை

T - வரிசை[தொகு]

TAXIING - நடையோட்டம்

TAXIWAY - நடையோடுபாதை

TOUCH-DOWN - தரைத் தொடுதல்

TRANSFER PASSENGER - மாற்றுப் பயணி

TRANSIT PASSENGER - இடைநிற் பயணி

TRANSIT LOUNGE - மாற்றுப்பயணியர் ஓய்வறை

TRAY TABLE - மேசைத் தாம்பாளம்

TROLLEY - தள்ளுவண்டி

TURBULENCE - (காற்றுக்)கொந்தளிப்பு


U - வரிசை[தொகு]

ULTRASOUND - ஊடொலி

UNDERBELLY - அடிநுகம்

UNDERCARRIAGE - இறங்கமைப்பு


V - வரிசை[தொகு]

VERTICAL STABILIZER - நெடு நிலைப்பி

VISUAL FLIGHT RULE (V.F.R.) - விழிப்பறவிதி - இயன்ற வானிலை நிலைகளில் பார்வை அடிப்படையில் பறனையின் உயர்வு போன்றவைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் விதிகள்


W - வரிசை[தொகு]

WALKIE-TALKIE - நடைபேசி

WAYPOINT - பாதைப்புள்ளி

WHEEL CHOCK - சக்கரப் பிடி


X - வரிசை[தொகு]

X-RAY - ஊடுகதிர்

Y - வரிசை[தொகு]

YAW - திருப்பம்


Z - வரிசை[தொகு]

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]