மெய்ம்மயக்கம்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

தமிழ்[தொகு]

பொதுவகத்தில் ஒலிக்கோப்பு உருவாக்கப்படவில்லை

பொருள்[தொகு]

 • மெய்ம்மயக்கம், பெயர்ச்சொல்.
 1. சொற்களில் ஒற்றெழுத்து இயைந்துவருகை (தொல்.எழுத். 22, இளம் பூர.)

தமிழில் இடை எழுத்துக்கள்[தொகு]

சொற்பிறப்பு எனும் பகுதி அனைத்துச் சொற்களுக்கும் இடப்பட வேண்டும். இடை எழுத்துக்கள் உருவாக்கம், இங்கு நன்னூல் விதிகளின் படி கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. உதாரணத்துக்கு மக்கள் எனும் சொல்லில் சொற்பிறப்பு பகுதியைக் காணவும்.

 • ஈரொற்றுக்கள்
  1. முதல் மற்றும் ஈறு எழுத்துக்களின் இடையில் ய், ர், ழ் [119] என்னும் மெய்கள் வந்தால் அவற்றைத் தொடர்ந்து க்,ங்,ச்,ஞ்,த்,ந்,ப்,ம் என்னும் ஒற்று எழுத்துக்களும் வரும்.
 • ககர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. க்[110 & 118], ங்[111], ட்[113], ற்[113], ண்[114], ன்[114], ய்[116], ர்[116], ழ்[116], ல்[117], ள்[117] என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து க, கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கௌ ஆகிய மெய்கள் வரும்
 • ஙகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ய் [116], ர் [116], ழ் [116], ங் [118] என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ங என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • சகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ச் [110 & 118], ஞ் [112], ட் [113], ற் [113], ண் [114], ன் [114], ய் [116], ர் [116], ழ் [116], ல் [117], ள் [117] என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ச,சா,சி,சீ,சு,சூ,செ,சே,சை,சொ,சோ,சௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • ஞகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ய் //116, ர் //116, ழ் //116 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ஞ,ஞா,ஞெ,ஞொ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
  2. ண் //114, ன் //114, ஞ் //118 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ஞ, ஞா, ஞி, ஞீ, ஞு, ஞூ, ஞெ, ஞே, ஞை, ஞொ, ஞோ, ஞௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • டகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ண் //114 ய் //116 ர் //116 ழ் //116 ட் //118 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ட,டா,டி,டீ,டு,டூ,டெ,டே,டை,டொ,டோ,டௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • ணகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ய் //116 ர் //116 ழ் //116 ண் //118 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ண, ணா, ணி, ணீ, ணு, ணூ, ணெ, ணே, ணை, ணொ, ணோ, ணௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • தகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. த் //110 118 ந் //112 ய் //116 ர் //116 ழ் //116 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து த, தா, தி, தீ, து, தூ, தெ, தே, தை, தொ, தோ, தௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • நகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ய் //116 ர் //116 ழ் //116 ந் //118 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ந, நா, நி, நீ, நு, நூ, நெ, நே, நை, நொ, நோ, நௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • பகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ப் //110 & 118 ட் //113 ற் //113 ண் //114 ன் //114 ம் //115 ய் //116 ர் //116 ழ் //116 ல் //117 ள் //117 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ப,பா,பி,பீ,பு,பூ,பெ,பே,பை,பொ,போ,பௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • மகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ண் //114 ன் //114 ய் //116 ர் //116 ழ் //116 ம் //118 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ம, மா, மி, மீ, மு, மூ, மெ, மே, மை, மொ, மோ, மௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • யகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ய் //116 ர் //116 ழ் //116 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ய, யா, யு, யூ, யோ, யௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
  2. வ் //111 ஞ் //112 ந் //112 ண் //114 ன் //114 ம் //115 ய் //116 & 118 ர் //116 ழ் //116 ல் //117 ள் //117 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ய, யா, யி, யீ, யு, யூ, யெ, யே, யை, யொ, யோ, யௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • லகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ல் //118 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ல, லா, லி, லீ, லு, லூ, லெ, லே, லை, லொ, லோ, லௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • வகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ய் //116 ர் //116 ழ் //116 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து வ, வா, வி, வீ, வெ, வே, வை, வௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
  2. ண் //114 ன் //114 ம் //115 ல் //117 ள் //117 வ் //118 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து வ, வா, வி, வீ, வு, வூ, வெ, வே, வை, வொ, வோ, வௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • ளகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ள் //118 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ள, ளா, ளி, ளீ, ளு, ளூ, ளெ, ளே, ளை, ளொ, ளோ, ளௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • றகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ன் //114 ற் //118 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ற, றா, றி, றீ, று, றூ, றெ, றே, றை, றொ, றோ, றௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.
 • னகர மெய்கள் மயங்கும் இடம்
  1. ன் //118 என்னும் மெய்களைத் தொடர்ந்து ன, னா, னி, னீ, னு, னூ, னெ, னே, னை, னொ, னோ, னௌ என்னும் எழுத்தும் வரும்.

மொழிபெயர்ப்புகள்[தொகு]

 • ஆங்கிலம்
 1. Agreement between successive consonants, in words( மொழிகள் )

சான்றுகள் ---தமிழ்ப்பேரகரமுதலி நூல்கள் (1924–39) Nuvola apps bookcase.svg+ DDSA பதிப்பு + வின்சுலோ + அகரமுதலி + தமிழ் தமிழ் அகராதி + நா. கதிர்வேல்பிள்ளை + தமிழ்ப்புலவர் + வாணி தொகுப்பகராதி + பாண்டியராசாவின் சங்க இலக்கியத் தொடரடைவு +

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=மெய்ம்மயக்கம்&oldid=1887304" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது