உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

absorption limiting frequency