உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

திருக்குறள் முதற்குறிப்பு அகரமுதலி

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.

திருக்குறள் முதற்குறிப்பு அகரமுதலி[தொகு]

பாட்டு முதற்குறிப்பு அடைவு[தொகு]

முதற்குறிப்பின் பின்வரும் எண், குறள் எண்ணாகும்.

[எடுத்துக்காட்டாக அஃகாமை, 178 என்பது, ‘அஃகாமை’ என்று தொடங்கும் (முதற்குறிப்பு) 178-ஆம் எண் திருக்குறளைக் குறிக்கும். அது,

‘அஃகாமை செல்வத்திற்கி யாதெனின் வெஃகாமை/ வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள்’(178) எனும் (அதிகாரம்18.வெஃகாமை) குறளாகும்.

குறள் எண்ணின் மேல் சுட்டியைக் கொண்டு சென்றால், குறள் இருக்கும் இடத்தைக் (அதிகாரத்தைக்) காட்டும்.
அந்தக்குறள் எண்ணைச் சுட்டிகொண்டு அழுத்தினால் ( ‘கிளிக்’ செய்தால்) அந்த எண்ணின் குறள் இருக்கும் இடத்திற்கு நம்மைக் கொண்டு செல்லும்.
மீண்டும் தொடங்கிய இடத்திற்கு வரச் சாளரத்தின் மேல் இடது ஓரத்தில் உள்ள, பின்செல் (←)அம்புக்குறியினை அழுத்தவேண்டும்-Meykandan (பேச்சு) 10:35, 3 மார்ச் 2020 (UTC) ]

முதற்குறிப்பு அகரமுதலி - நூல்[தொகு]

பார்க்க
திருக்குறள் அகரமுதலி

திருக்குறள் கடைச்சொல் அகரமுதலி

திருக்குறள்
திருவள்ளுவமாலை


அக இணைப்பான்கள்

பார்க்க:[தொகு]

- - - - - - - - - - -கா - கு - கூ - கெ- கே - கை -கொ - கோ -- சா- சி- சீ- சு- சூ- செ- சொ- ஞா- - தா- தி- தீ- து- தூ- தெ- தே- தொ- தோ- - நா- நி- நீ - நு- நூ- நெ- நோ- - பா- பி- பீ- பு- பெ- பே- பொ- போ- - மா- மி- மு- மே-மை- மோ- யா- - வா- வி- வீ- வெ- வே- வை.

அகர வரிசை (அ)[தொகு]

(01) ஃகாமை, 178
அஃகியகன்ற, 175
அகடாரார், 936
அகப்பட்டி, 1074
அகரமுதல, [அதிகாரம் 01: கடவுள்வாழ்த்து]01
அகலா(து)அணுகாது, 691
அகழ்வாரை, 151
அகனமர்ந்துசெய்யாள், 84
அகனமர்ந்(து)ஈதலின், 92
(10) அங்கணத்துள்,720
அசையியற்கு, 1098
அச்சமுடையார்க், 534
அச்சமேகீழ்களது, 1075
அஞ்சாமையல்லாற், 497
அஞ்சாமையீகை, 382
அஞ்சுமறியா, 863
அஞ்சுவதஞ்சாமை, 428
அஞ்சுவதோரு, 366
அடக்கம்அமரருள், [அதிகாரம் 13: அடக்கமுடைமை] 121
(20) அடல்வேண்டு, 343
அடற்றகையு, 768
அடுக்கியகோடி, 954
அடுக்கிவரினு, 625
அடுத்ததுகாட்டு, 706
அணங்குகொல், [அதிகாரம் 109: தகையணங்குறுத்தல்] 1081
அணியன்றோ, 1014
அந்தணரென்போர், 30
அந்தணர்நூற்கும்,543
அமரகத்(து)ஆற்றறுக்கும்,814
(30) அமரகத்துவன்,1027


அமிழ்தினும், 64
அமைந்தாங்கொழுகா, 474
அரங்கின்றி, [அதிகாரம் 41. கல்லாமை] 401
அரம்பொருத, 888
அரம்போலு, 997
அரிதரோ, 1153
அரிதாற்றி, 1160
அரியகற்றாசற்றார், 503
அரியவற்றுள்,443
(40) அரியவென்றாகாத, 537
அருங்கேடன், 210
அருஞ்செவ்வி, 565
அருட்செல்வஞ், [அதிகாரம் 25: அருளுடைமை] 241
அருமறைசோரு, 847
அருமையுடைத்தென், [அதிகாரம் 62. ஆள்வினையுடைமை] 611
அரும்பயனாயு,198
அருவினையென்ப,483
அருளல்லதியாதெனி, 254
அருளில்லார்க், 247
(50) அருளென்னும், 757

அருளொடும்[தொகு]

அருளொடும்,755
அருள்கருதி,285
அருள்சேர்ந்த,243
அருள்வெஃகி,176
அலந்தாரை,1303
அலரெழ,[அதிகாரம் 115. அலரறிவுறுத்தல்]1141
அலர்நாண,1149
அல்லலருளாள்வார்க்,245
அல்லவைதேய,96
(60) அல்லற்பட்டு,555
அவர்தந்தார்,1182
அவர்நெஞ்சு,[அதிகாரம் 130. நெஞ்சொடு புலத்தல்]1291
அவாவில்லார்க்கு,368
அவாவினையாற்ற,367
அவாவென்ப, 37. [அவாவறுத்தல்] 361
அவிசொரிந்து,259
அவையறிந்து,[அதிகாரம் 72. அவையறிதல்]711
அவையறியார், 713
அவ்வித்தழுக்காறு,167
(70) அவ்வியநெஞ்சத்தான்,169
அழக்கொண்ட,659
அழச்சொல்லி,795
அழல்போலும்,1228
அழிவதூஉம்,[அதிகாரம் 47. தெரிந்துசெயல்வகை]461
அழிவந்தசெய்யினு,807
அழிவினவைநீக்கி,787
அழிவின்றறை,764
அழுக்கற்று,170
அழுக்காறவா,35
(80) அழுக்காறுடையார்க்,165
அழுக்காறுடையான், 135[[Wikisource:ta:#|]]
அழுக்காறென, 168[[Wikisource:ta:#|]]
அழுக்காற்றி, 164[[Wikisource:ta:#|]]
அளவல்லசெய், 289[[Wikisource:ta:#|]]
அளவளாவில்லாதான், 523[[Wikisource:ta:#|]]
அளவறிந்தார்நெஞ்சு, 288[[Wikisource:ta:#|]]
அளவறிந்துவாழாதான், 479[[Wikisource:ta:#|]]
அளவின்கண்நின்று, 286[[Wikisource:ta:#|]]
அளித்தஞ்சலென்றவர், 1154[[Wikisource:ta:#|]]
(90) அறங்கூறானல்ல, 181 [அதிகாரம் 19. புறங்கூறாமை][[Wikisource:ta:#|]]
அறஞ்சாரா, 1047[[Wikisource:ta:#|]]
அறஞ்சொல்லும், 185[[Wikisource:ta:#|]]
அறத்தாறிது, 37[[Wikisource:ta:#|]]
அறத்தாற்றின், 46[[Wikisource:ta:#|]]
அறத்தான்வருவதே, 39[[Wikisource:ta:#|]]
அறத்திற்கே, 76[[Wikisource:ta:#|]]
அறத்தினூஉங், 32[[Wikisource:ta:#|]]
அறம்பொருளின்ப, 501[அதிகாரம் 51. தெரிந்துதெளிதல்][[Wikisource:ta:#|]]
அறவாழியந்தணன், 08[[Wikisource:ta:#|]]
(100) அறவினையாதெனிற், 321 [அதிகாரம் 33. கொல்லாமை][[Wikisource:ta:#|]]

அறவினையு[தொகு]

அறவினையுமான்ற, 909[[Wikisource:ta:#|]]
அறனழீஇ, 182[[Wikisource:ta:#|]]
அறனறிந்தான்று, 635[[Wikisource:ta:#|]]
அறனறிந்துமூத்த, 441 [அதிகாரம் 45. பெரியாரைத் துணைக்கோடல்][[Wikisource:ta:#|]]
அறனறிந்துவெஃகா,179[[Wikisource:ta:#|]]
அறனாக்கம்வேண்டா, 163[[Wikisource:ta:#|]]
அறனியலான், 147[[Wikisource:ta:#|]]
அறனிழுக்காது, 384[[Wikisource:ta:#|]]
அறனீனும், 754[[Wikisource:ta:#|]]
(110) அறனெனப்பட்டதே, 49[[Wikisource:ta:#|]]
அறனோக்கியாற்றுங், 189[[Wikisource:ta:#|]]
அறன்கடை, 142[[Wikisource:ta:#|]]
அறன்வரையான், 150[[Wikisource:ta:#|]]
அறிகிலாரெல்லாரு, 1139[[Wikisource:ta:#|]]
அறிகொன்று, 638[[Wikisource:ta:#|]]
அறிதோறறியாமை, 1110[[Wikisource:ta:#|]]
அறிந்தாற்றி, 519[[Wikisource:ta:#|]]
அறிவற்றங், 421 [அதிகாரம் 43. அறிவுடைமை][[Wikisource:ta:#|]]
அறிவிலார்தாம், 843[[Wikisource:ta:#|]]
(120) அறிவிலானெஞ்சு, 842[[Wikisource:ta:#|]]
அறிவினானாகுவ, 325[[Wikisource:ta:#|]]
அறிவினுளெல்லாந், 203
அறிவின்மை, 841 [அதிகாரம் 85. புல்லறிவாண்மை]
அறிவுடையாரெல்லா, 430
அறிவுருவாராய்ந்த, 684
அறுவாய்நிறைந்த, 1117
அறைபறையன்னர், 1076
அற்காவியல், 333
(130) அற்றதறிந்து, 944
அற்றமறைக்கும், 980[[Wikisource:ta:#|]]
அற்றமறைத்தலோ, 846
அற்றவரென்பா, 365
அற்றாரழிபசி, 226
அற்றாரைத்தேறுத, 506
அற்றார்க்கொன், 1007
அற்றாலளவறிந், 943
அற்றோமென், 626
அனிச்சப்பூ, 1115
(140) அனிச்சமும் 1120
அன்பகத்தில்லா, 78[[Wikisource:ta:#|]]
அன்பறிவாராய்ந்த, 682
அன்பறிவுதேற்ற, 513
அன்பிலனான்ற, 862
அன்பிலாரெல்லாம், 72
அன்பிற்குமுண்டோ, 71 [அதிகாரம் 08: அன்புடைமை]
அன்பின்வழியது, 80
அன்பின்விழையார், 911 [அதிகாரம் 92: வரைவின் மகளிர்]
அன்பீனுமார்வ, 74
(150) அன்புடைமை. .இவ், 992

அன்புடைமை. .இவ்[தொகு]

அன்புடைமை. .வேந், 681 [அதிகாரம் 69: தூது]
அன்புநாண், 983
அன்புமறனு, 45
அன்புற்றமர்ந்த, 75
அன்பொரீஇ, 601
அன்போடியைந்த, 73
(157) அன்றறிவாம், 336.

ஆகார வரிசை (ஆ)[தொகு]

காறளவிட்டி, 478
ஆகூழாற், 371 [அதிகாரம் 38. ஊழ்]
(160) ஆக்கங்கருதி, 463
ஆக்கமதர்வினாய், 564
ஆக்கமிழந்தேம், 563
ஆக்கமுங்கேடு, 642
ஆங்கமைவெய்தி, 740
ஆபயன்குன்றும், 560
ஆயுமறிவினர், 918
ஆய்ந்தாய்ந்து, 762
ஆராவியற்கை, 370
ஆவிற்குநீரென், 1066
(170) ஆள்வினையும், 1022
ஆற்றாருமாற்றி, 493
ஆற்றினளவறிந்துகற்க, 725
ஆற்றினளவறிந்துஈக, 477
ஆற்றின்வருந்தா, 468
ஆற்றினிலைதளர்ந்தற், 716
ஆற்றினொழுக்கி, 48
ஆற்றுபவர்க்கு, 741 [அதிகாரம் 75. அரண்]
ஆற்றுவா. .இகழாமை, 891 [அதிகாரம் 90. பெரியாரைப் பிழையாமை]
ஆற்றுவா. .பசி, 225
(180) ஆற்றுவா. . பணிதல், 985.

இகர வரிசை(இ)[தொகு]

இகலானான், 860
இகலிற்கெதிர், 858
இகலின்மிக, 856
இகலெதிர், 855
இகலென்ப, 851 [அதிகாரம் 86. இகல்]
இகலென்னும், 853
இகல்காணான், 850
இகழ்ச்சியிற், 539
இகழ்ந்தெள்ளாது, 1057
(190) இடமெல்லாம், 1064


இடனில்பருவத்து, 218
இடிக்குந்துணை, 447
இடிபுரிந்தெள், 607
இடிப்பாரையில்லாத, 448
இடுக்கட்படினு, 654
இடுக்கண்கால், 1050
இடுக்கண்வருங், 621 [அதிகாரம் 63. இடுக்கண்அழியாமை]
இடும்பைக்கிடும்பை, 623
இடும்பைக்கே, 1029
(200) இடைதெரிந்து, 712


இணரூழ்த்து, 650
இணரெரிதோய், 308
இதனையிதனால், 517
இமைப்பிற்கரப், 1129
இயல்பாகும், 344
இயல்பினான், 47
இயல்புளி, 545
(210) இயற்றலும், 385


இரக்கவிரத்தக்கார், 1051 [அதிகாரம் 106. இரவு]
இரத்தலினின்னாது, 229
இரத்தலுமீதலே, 1054
இரந்துமுயிர், 1062
இரப்பனிரப்பாரை, 1067
இரப்பாரையில்லாயி, 1058
இரப்பான்வெகுளாமை, 1060
இரவாரிரப்பார்க், 1035
இரவுள்ளவுள்ளம், 1069
(220) இரவென்னும், 1068


இருணீங்கி, 352
இருநோக்கிவள், 1091 [அதிகாரம் 110. குறிப்பறிதல்]
இருந்துள்ளி, 1243
இருந்தோம்பி, 81 [அதிகாரம் 09. விருந்தோம்பல் ]
இருபுனலும், 737
இருமனப்பெண்டிர், 920
இருமைவகை, 23
இருவேறுலகத்து, 374
இருள்சேரிரு, 05
(230) இலக்கமுடம்பு, 627


இலங்கிழா, 1262
இலமென்றசைஇ, 1040
இலமென்றுவெஃகு, 174
இலர்பலராகிய, 270
இலனென்றுதீய, 205
இலனென்னும், 223
இல்வாழ்வான், 41 [அதிகாரம் 05. இல்வாழ்க்கை]
இல்லதென், 53
இல்லாரை, 752
(240) இல்லாளையஞ்சு, 905


இல்லாள்கண், 903
இல்லைதவறு, 1321 [அதிகாரம் 133. ஊடலுவகை]
இவறலுமாண்பு, 432
இழத்தொறூஉம், 640
இழிவறிந்துண், 946
இழுக்கலுடையுழி, 415
இழுக்காமை, 536
இழைத்ததிகவாமை, 779
இளித்தக்க, 1288
(250) இளிவரின், 970


இளைதாகமுள், 879
இளையரினமுறைய, 698
இறந்தமைந்த, 900
இறந்தவெகுளி, 531 [அதிகாரம் 54. பொச்சாவாமை]
இறந்தாரிறந்தா, 310
இறப்பேபுரிந்த, 977
இறலீனுமென்னாது, 180
இறுதிபயப்பினு, 690
இறைகடி, 564
(260) இறைகாக்கும், 547


இற்பிறந்தார்கண்ணல்லது, 951 [அதிகாரம் 96. குடிமை]
இற்பிறந்தார்கண்ணே, 1044
இனத்தாற்றி, 568
இனம்போன்று, 822
இனியவுளவாக, 100
இனியன்ன, 1294
இனைத்துணைத்து, 87
இனையரிவர், 790
இன்கணுடைத், 1152
(270) இன்சொலாலீத்தளிக்க, 387


இன்சொலாலீரம், 91 [அதிகாரம் 10. இனியவைகூறல்]
இன்சொலினிது, 99
இன்பங்கடல், 1166
இன்பத்துள். .பயக்கும், 854
இன்பத்துள். .விளையா, 629
இன்பமிடையறா, 369
இன்பமொருவற்கு, 1052
இன்பம்விழை. .இடும்பை, 628
இன்பம்விழை. .வினை, 615
(280) இன்மையிடும்பை, 1063


இன்மையினின்னாததியா, 1041 [அதிகாரம் 105. நல்குரவு]
இன்மையினி. .துடைமை, 558
இன்மையுள், 153
இன்மையென, 1042
இன்மையொருவற்கு, 988
இன்றியமையாச், 961 [அதிகாரம் 97. மானம்]
இன்றும்வருவது, 1048
இன்னாசெய்தாரை, 314
இன்னாசெய்தார்க்கும், 987
(290) இன்னாதிரக்க, 224
இன்னாதினனில், 1158
இன்னாமை, 630
(293) இன்னாவென, 316

ஈகார வரிசை (ஈ)[தொகு]

ஈட்டமிவரி, 1003
ஈதலிசைபட, 231 [அதிகாரம் 24. புகழ்]
ஈத்துவக்குமின்பம், 228
ஈர்ங்கைவிதிரார், 1077
ஈவார்கண், 1059
ஈன்றபொழுதிற், 69
(300) ஈன்றாள்முகத்தேயும், 623
(301) ஈன்றாள்பசி, 656

உகர வரிசை (உ)[தொகு]

(302) உடம்பாடிலாதவர், 890
உடம்பொடுயிர், 1122
உடுக்கையிழந்த, 788
உடுப்பதூஉம், 1079
உடைசெல்வம், 939
உடைத்தம்வலி, 473
உடைமையுள், 89
உடையரெனப், 591 [அதிகாரம் 60. ஊக்கமுடைமை ]
(310) உடையார்முன், 395.


உட்கப்படாஅர், 921 [அதிகாரம் 93. கள்ளுண்ணாமை]
உட்பகையஞ்சி, 883
உணர்வதுடையார், 717
உணலினுமுண்ட, 1326
உண்டார்கணல், 1090
உண்ணற்க, 922
உண்ணாது, 160
உண்ணாமையுள்ள, 255
உண்ணாமைவேண்டும், 257
(320) உதவிவரைத்தன்று, 105


உப்பமைந்தற்றால், 1302
உயர்வகலந், 743
உயிருடம்பினீக்கியார், 330
உயிர்ப்பவுளரல்லர், 880
உய்த்தலறிந்து, 1287
உரமொருவற்கு, 600
உரனசைஇ, 1263
உரனனென்னுந், 24
உருவுகண்டெள்ளாமை, 667
(330) உருளாயம்ஓவாது, 933


உரைப்பார்உரைப், 232
உலகத்தாருண்டெனல், 850
உலகத்தோடொட்ட, 140
உலகந்தழீஇய, 425
உலைவிடத்தூறஞ்சா, 762
உவக்காணெங், 1185
உவந்துறைவர், 1130
உவப்பத்தலைக்கூடி, 364
உழந்துழந்துண்ணீ, 1177
(340) உழவினார்கைம், 1036


உழுதுண்டுவாழ், 1033
உழுவாருலகத்தார்க், 1032
உழைப்பிரிந்து, 530
உளபோன்முகத், 574
உளரெனினுமில்லா, 730
உளரென்னுமாத்திரை, 405
உளவரைதூக்காத, 480
உள்ளக்களித்தலும், 1281 [அதிகாரம் 129. புணர்ச்சிவிதும்பல்]
உள்ளத்தார்காத, 1249
(350) உள்ளத்தாலுள்ளலு, 282


உள்ளத்தாற்பொய்யா, 294
உள்ளமிலாதவர், 598
உள்ளமுடைமை, 592
உள்ளம்போன்றுள்வழி, 1170
உள்ளற்கவுள்ளஞ், 798
உள்ளியதெய்த, 540
உள்ளியவெல்லா, 309
உள்ளினுந்தீராப், 1201 [அதிகாரம் 121. நினைந்தவர் புலம்பல்]
உள்ளினேனென்றே, 1316
(360) உள்ளுவதெல்லா, 596


உள்ளுவன்மன்யானுரை, 1184
உள்ளுவன்மன்யான்மற, 1125
உள்ளொற்றியுள்ளூர், 927
உறங்குவதுபோலு, 339
உறன்முறையா, 885
உறாஅதவர்க்கண்ட, 1292
உறாஅதவர்போற், 1096
உறாஅதோவூரறிந்த, 1143
உறாஅர்க்குறுநோ, 1200
(370) உறினட்டறினொருஉ, 812


உறினுயிரஞ்சா, 778
உறுதோறுயிர், 1106
உறுபசியுமோவா, 734
உறுபொருளுமுல்கு, 756
உறுப்பமைந்தூறஞ்சா, 761 [அதிகாரம் 77. படைமாட்சி]
உறுப்பொத்தல், 993
உறுவதுசீர்தூக்கு, 813
உறைசிறியாருண், 680
உற்றநோய்நீக்கி, 442,
(380) உற்றநோய்நோன்ற, 261 [அதிகாரம் 27. தவம்]


உற்றவன்தீர்ப்பான், 950
(382) உற்றானளவும்பிணி, 949

ஊகார வரிசை (ஊ)[தொகு]

(383) ஊக்கமுடையா, 486
ஊடலிற்றோற்றவர், 1327
ஊடலினுண்டாங், 1307
ஊடலுணங்கவிடு, 1310
ஊடலுணர்தல், 1109
ஊடற்கட்சென்றேன், 1284
(390) ஊடிப்பெறுகுவங், 1328
ஊடியவரையுணரா, 1304
ஊடியிருந்தேமாற், 1312
ஊடுகமன்னோ, 1329
ஊடுதல்காமத்திற், 1330
ஊணுடையெச்ச, 1012
ஊதியமென்ப, 797
ஊரவர்கௌவை, 1147
ஊருணிநீர்நிறைந், 215
ஊழிபெயரினுந், 989
(400) ஊழிற்பெருவலி, 380
ஊழையுமுப்பக்கங், 620
ஊறொராலுற்றபி, 952
(403) ஊனைக்குறித்த, 1913.

எகர வரிசை (எ)[தொகு]

(404) எச்சமென்றென், 1004
எட்பகவன்ன, 889
எண்சேர்ந்தநெஞ்சத், 910
எண்ணித்துணிக, 467
எண்ணியவெண்ணியாங், 666
எண்ணியாரெண்ண, 494
(410) எண்ணென்பவேனை, 392


எண்பதத்தாலெய்த, 991 [அதிகாரம் 100. பண்புடைமை]
எண்பதத்தானோரா, 548
எண்பொருளவாக, 424
எதிரதாக்காக்கு, 429
எந்நன்றிகொன்றார், 110
எப்பொருளுமோரார், 695
எப்பொருளெத்தன்மைத், 355
எப்பொருள்யார்யார், 423
எய்தற்கரியது, 489
(420) எரியாற்சுடப்படினு, 896
எல்லாப்பொருளு, 746
எல்லார்க்குநன்றாம், 125
எல்லாவிளக்கும், 299
எல்லைக்கணின்றார், 806
எவ்வதுறைவதுலகம், 426
எழுதுங்காற்கோல், 1285
எழுபிறப்புந்தீயவை, 62
எழுமையெழுபிறப்பு, 107
(430) எளிதெனவில்லிறப்பா, 145


எள்ளாதவெண்ணி, 470
எள்ளாமைவேண்டுவா, 281 [அதிகாரம் 29. கள்ளாமை]
எள்ளினிளிவாமென், 1298
எற்றிற்குரியர், 1080
எற்றென்றிரங்குவ, 655
எனைத்தானுநல்லவை, 416
எனைத்தானுமெஞ்ஞான், 317
எனைத்திட்பமெய்தி, 670
எனைத்துங்குறுகுதல், 820
(440) எனைத்துணையராயினு, 144
எனைத்துநினைப்பினு, 1208
எனைத்தொன்றினிதே, 1202,
எனைப்பகையுற்றாரு, 207
எனைமாட்சித்தாகிய, 750
எனைவகையாற், 514
என்பிலதனைவெயில், 77
என்றுமொருவுதல், 652
என்னைமுன்னில்லன்மின், 771. [அதிகாரம் 78. படைச்செருக்கு]

ஏகார வரிசை (ஏ)[தொகு]

ஏதம்பெருஞ்செல்வந், 1006
(450) ஏதிலாராரத்தமர், 838
ஏதிலார்குற்றம், 190
ஏதிலார்போலப், 1099
ஏந்தியகொள்கையார், 899
ஏமுற்றவரினுமேழை, 873
ஏரினுநன்றாலெரு, 1038
ஏரினுழாஅருழவர், 14
ஏவவுஞ்செய்கலான், 848.

ஐகார வரிசை (ஐ)[தொகு]

ஐந்தவித்தானாற்ற, 25
ஐயத்தினீங்கித், 353
(460) ஐயப்படாஅதகத்த, 702
ஐயுணர்வெய்தியக், 354


ஒகர வரிசை (ஒ)[தொகு]

ஒட்டார்பின், 967
ஒண்ணுதற்கோஒ, 1088
ஒத்ததறிவானுயிர், 214
ஒப்புரவினால்வருங், 220
ஒருதலையானின்னாது, 1196
ஒருநாளெழுநாள், 1269
ஒருபொழுதும்வாழ்வ, 337
(470) ஒருமைக்கட்டான், 398
ஒருமைச்செயலாற், 835
ஒருமைமகளிரே, 974
ஒருமையுள்ளாமை, 126
ஒலித்தக்காலென்னாம், 763
ஒல்லுங்கருமமுடற்று, 818
ஒல்லும்வகையால், 33
ஒல்லும்வாயெல்லாம், 673
ஒல்வதறிவதறிந்து, 472
ஒழுக்கத்தினெய்துவர், 137
(480) ஒழுக்கதினொல்கா, 136
ஒழுக்கத்துநீத்தார், 21 [அதிகாரம் 03. நீத்தார் பெருமை]
ஒழுக்கமுடைமை, 133
ஒழுக்கமுடையவர்க், 139
ஒழுக்கமும்வாய்மை, 952
ஒழுக்கம்விழுப்பம், 131 [அதிகாரம் 14. ஒழுக்கமுடைமை]
ஒழுக்காறாக்கொள்க, 161 [அதிகாரம் 17. அழுக்காறாமை]
ஒளியார்முன்னொள், 714
ஒளியொருவற்குள்ள, 971 [அதிகாரம் 98. பெருமை]
ஒறுத்தாரையொன்றா, 155
(490) ஒறுத்தார்க்கொரு, 156
ஒறுத்தாற்றும்பண்பு, 579
ஒற்றினொற்றிப், 583
ஒற்றுமுரைசான்ற, 581 [அதிகாரம் 59. ஒற்றாடல்]
ஒற்றொற்றித்தந்த, 588
ஒற்றொற்றுணராமை, 589
ஒன்றாகநல்லது, 323
ஒன்றாமையொன்றி, 886
ஒன்றாவுலகத்துயர்ந்த, 233
ஒன்றானுந்தீச்சொற், 128
(500) ஒன்றெய்திநூறிழக்குஞ், 932
ஒன்னார்த்தெறலு, 264

ஓகார வரிசை (ஓ)[தொகு]

ஓஒதல்வேண்டு, 653
ஒஒவினிதேயேமக், 1176
ஓதியுணர்ந்தும், 329
ஓம்பினமைந்தார், 1155
ஓர்த்துள்ளமுள்ள, 357
ஓர்ந்துகண்ணோடா, 541 [அதிகாரம் 55. செங்கோன்மை]


பார்க்க:[தொகு]

- - - - - - - - - - -கா - கு - கூ - கெ - கே - கை -கொ - கோ- - சா- சி- சீ- சு- சூ- செ- சொ- ஞா- - தா- தி- தீ- து- தூ- தெ- தே- தொ- தோ- - நா- நி- நீ - நு- நூ- நெ- நோ,

- பா- பி- பீ- பு- பெ- பே- பொ- போ-
- மா- மி- மு- மே-மை- மோ-
யா-
- வா- வி- வீ- வெ- வே- வை.

ககர வரிசை (க)[தொகு]

கடலன்னகாம, 1137
கடலோடாகால்வல், 496
(510) கடனறிந்துகாலங், 687
கடனென்பநல்லவை, 981 [அதிகாரம் 99. சான்றாண்மை]
கடாஅக்களிற்றின், 1087
கடாஅவுருவொடு, 585
கடிதோச்சிமெல்ல, 562
கடிந்தகடிந்தொரார், 658
கடுஞ்சொல்லன், 566
கடுமொழியுங்கையிகந், 567
கடைக்கொட்கச், 663
கணைகொடிதியாழ், 279
(520) கண்களவுகொள்ளுஞ், 1092
கண்டதுமன்னுமொ, 1146
கண்டாங்கலுழ்வ, 1171 [அதிகாரம் 118. கண்விதுப்பழிதல்]
கண்டாருயிருண்ணு, 1084
கண்டுகேட்டுண்டுயிர்த், 1101 [அதிகாரம் 111. புணர்ச்சிமகிழ்தல்]
கண்ணிறைந்தகாரிகை, 1272
கண்ணிற்கணிகலன், 575
கண்ணிற்றுனித்தே, 1290
கண்ணின்பசப்போ, 1240
கண்ணின்றுகண்ணற, 184
(530) கண்ணுங்கொளச்சேறி, 1244
கண்ணுடையரென்பவர், 393
கண்ணுள்ளார், 1127
கண்ணுள்ளிற்போகார், 1126
கண்ணொடுகண்ணிணை, 1100
கண்ணோட்டத்துள்ள, 572
கண்ணோட்டமில்லவ, 577
கண்ணோட்டமென்னுங், 571 [அதிகாரம் 58. கண்ணோட்டம் ]
கதங்காத்துக்கற்றடங்க, 130
கதுமெனத்தானோக்கி, 1173
(540) கயலுண்கண்யானிரப்ப, 1212
கரத்தலுமாற்றேனிந், 1162
கரப்பவர்க்கியாங்கு, 1070
கரப்பிடும்பையில்லா, 1056
கரப்பிலாநெஞ்சில், 1053,
கரப்பிலார்வையகத், 1055
கரப்பினுங்கையிகந், 1271 [அதிகாரம் 128. குறிப்பறிவுறுத்தல்]
கரவாதுவந்தீயுங், 1061 [அதிகாரம் 107. இரவச்சம்]
கருமஞ்சிதையாமற், 578
கருமஞ்செயவொருவ, 1021 [ அதிகாரம் 103.குடிசெயல்வகை]
(550) கருமணியிற்பாவாய், 1123
கருமத்தானாணுதல், 1011 [அதிகாரம் 102. நாணுடைமை]
கருவியுங்காலமு, 631 [அதிகாரம் 64. அமைச்சு]
கலங்காதுகண்ட, 668
கலந்துணர்த்துங், 1245
கல்லாதமேற்கொண், 845
கல்லாதவரிற்கடை, 729
கல்லாதவருநனி, 403,
கல்லாதானொட்பங், 404
கல்லாதான்சொற், 402
(560) கல்லார்ப்பிணிக்குங், 570


கல்லாவொருவன், 405
கல்லான்வெகுளுஞ், 870
கவறுங்கழகமுங், 935
கவ்வையாற்கவ்விது, 1144
கழாஅக்கால்பள்ளி, 840
களவினாலாகிய, 283
களவின்கட்கன்றிய, 284
களவென்னுங்காரறி, 287
களித்தறியேனென்பது, 928
(570) களித்தானைக்காரணங், 929
களித்தொறுங்கள், 1145
கள்வார்க்குத்தள்ளு, 290
கள்ளுண்ணாப்போழ்தில், 930
கறுத்தின்னாசெய், 312
கற்கக்கசடற, 391 [அதிகாரம் 40. கல்வி ]
கற்றதனாலாய, 02
கற்றறிந்தார், 217
கற்றாருட்கற்றார், 722
கற்றார்முன், 724
(580) கற்றிலனாயினும், 414
கற்றீண்டு, 356
கற்றுக்கண்ணஞ்சா, 686
கனவினால், 1214
கனவினும், 819

காகார வரிசை (கா)[தொகு]

காக்கபொருளா, 122
காக்கைகரவா, 527
காட்சிக்கெளியன், 386
காணாச்சினத்தான், 866
காணாதாற், 849
(590) காணிற்குவளை, 1114
காணுங்கால், 1286
காண்கமற், 1265
காதலகாதல், 440
காதலரில்வழி, 1224
காதலர்தூதொடு, 1211 [அதிகாரம் 122. கனவுநிலையுரைத்தல்]
காதலவரில, 1242
காதன்மை, 507
காமக்கடன், 1164
காமக்கடும்புனலு, 1134
(600) காமக்கடும்புனனீ, 1167
காமக்கணிச்சி, 1251 [அதிகாரம் 126. நிறையழிதல் ]
காமமுநாணும், 1163
காமமுழந்து, 1131 [அதிகாரம் 114. நாணுத்துறவுரைத்தல் ]
காமமென, 1252
காமம்விடு, 1247
காமம்வெகுளி, 360
காலங்கருதி, 485
காலத்தினால், 102
காலாழ்களரி, 500
(610) காலைக்கு, 1225
காலையரும்பி, 1127
கானமுயல், 772.

குகர வரிசை (கு)[தொகு]

குடம்பை, 338
குடிசெய்வல், 1023
குடிசெய்வார், 1028,
குடிதழீஇ, 544
குடிபுறங்காத்து, 549
குடிப்பிறந்தார், 957
குடிப்பிறந்துகுற்றத், 502
(620) குடிப்பிறந்துதன்கட், 794
குடிமடிந்துகுற்றம், 604
குடியாண்மை, 609
குடியென்னும், 601 [அதிகாரம் 61. மடியின்மை ]
குணநலம், 982
குணநாடி, 504
குணமென்னும், 29
குணனிலனாய், 868
குலஞ்சுடுங், 1019
(630) குழலினிது, 66
குறிக்கொண்டு, 1095
குறித்தது, 704
குறிப்பறிந்து, 696
குறிப்பிற்குறிப்புணரா, 705
குறிப்பிற்குறிப்புணர், 708
குற்றமிலனாய், 1025
குற்றமேகாக்க, 434
குன்றன்னார், 898
குன்றினனையார், 965
( 640) குன்றேறி, 758.

கூகார வரிசை (கூ)[தொகு]

கூடியகாமம், 1264
கூத்தாட்டவை, 332
கூழுங்குடியும், 554
கூறாமை, 701 [அதிகாரம் 71. குறிப்பறிதல் ]
கூற்றங்குதித்தலும், 266
கூற்றத்தை, 894
கூற்றமோ, 1085
கூற்றுடன்று, 765

கெகர வரிசை (கெ)[தொகு]

கெடல்வேண்டின், 893
(650) கெடாஅவழி, 809
கெடுங்காலை, 799
கெடுப்பதூஉங், 15
கெடுவல்யான், 116
கெடுவாக, 117
கெட்டார்க்கு, 1293


கேகார வரிசை (கே)[தொகு]

கேடறியா, 736
கேடில், 400
கேடும், 115
கேட்டார், 643
(660) கேட்டினும், 796
கேட்பினும், 418
கேளிழுக்கம், 808

கைகார வரிசை (கை)[தொகு]

கைம்மாறு, 211 [அதிகாரம் 22. ஒப்புரவறிதல் ]
கையறியாமை, 925
கைவேல், 774

கொகர வரிசை (கொ)[தொகு]

கொக்கொக்க, 490
கொடியார் கொடுமையிற், 1169
கொடியார்கொடுமையுரை, 1235
கொடுத்தலும், 525
(670) கொடுத்தும், 867
கொடுப்பதழுக், 166
கொடுப்பதூஉம், 1005
கொடும்புருவம், 1086
கொடையளிசெங், 390
கொலைமேல், 551 [அதிகாரம் 56. கொடுங்கோன்மை ]
கொலையின், 550
கொலைவினையர், 329
கொல்லாநலத்தது, 984
கொல்லாமை, 326
(680) கொல்லான், 260
கொளப்பட்டேம், 699
கொளற்கரியதாய், 745
கொன்றன்ன, 104,

கோகார வரிசை (கோ)[தொகு]

கோட்டுப்பூ, 1313,
கோளில், 09.

சகர வரிசை (ச)[தொகு]

சமன்செய்து, 118
சலத்தால், 660
சலம்பற்றி, 956


சாகார வரிசை (சா)[தொகு]

சாதலின், 230
(690) சாயலும், 1183
சார்புணர்ந்து, 359
சால்பிற்கு, 986
சான்றவர், 990


சிகர வரிசை (சி)[தொகு]

சிதைவிடத்து, 597
சிறப்பறிய, 590
சிறப்பீனுஞ்செல்வமுமீ, 31 [அதிகாரம் 04. அறன்வலியுறுத்தல் ]
சிறப்பீனுஞ்செல்வம்பெறி, 311 [அதிகாரம் 32. இன்னாசெய்யாமை ]
சிறப்பொடு, 18
சிறியார், 976
(700) சிறுகாப்பின், 744
சிறுபடையான், 498
சிறுமைநமக்கு, 1231 [அதிகாரம் 124. உறுப்புநலனழிதல் ]
சிறுமைபல, 934
சிறுமையுஞ், 769
சிறுமையுணீங்கிய, 98
சிறைகாக்கும், 57
சிறைநலனும், 499
சிற்றினம்அஞ்சும், 451 [அதிகாரம் 46. சிற்றினஞ்சேராமை ]
(710) சினத்தைப், 307
சினமென்னும், 306

சீகார வரிசை (சீ)[தொகு]

சீரிடங்காணின், 821 [அதிகாரம் 83. கூடாநட்பு ]
சீரினுஞ்சீ, 962
சீருடைச், 1010
சீர்மைசிறப், 195

சுகர வரிசை (சு)[தொகு]

சுடச்சுடரும், 267
சுவையொளி, 27
சுழலுமிசைவேண்டா, 777
சுழன்றுமேர்ப், 1031 [அதிகாரம் 104. உழவு ]
(720) சுற்றத்தால், 524

சூகார வரிசை (சூ)[தொகு]

சூழாமற்றானே, 1024
சூழ்ச்சிமுடிவு, 671 [அதிகாரம் 68. வினைசெயல்வகை ]
சூழ்வார்கண்ணாக, 445

செகர வரிசை (செ)[தொகு]

செப்பமுடையவ, 112
செப்பின், 887
செயற்கரியசெய், 26
செயற்கரியயாவுள, 781 [அதிகாரம் 79. நட்பு]
செயற்கையறிந்தக், 637
செயற்பாலசெய்யா, 437
(730) செயற்பாலதோரும், 40
செயிரிற்றலை, 258
செய்கபொருளை, 759
செய்தக்க, 466
செய்தேமஞ், 815
செய்யாமற்செய்த, 101 [அதிகாரம் 11. செய்ந்நன்றியறிதல் ]
செய்யாமற்செற்றார்க்கு, 313
செய்வானை, 516
செய்வினை, 677
செருக்கும், 431 [அதிகாரம் 44. குற்றங்கடிதல் ]
(740) செருவந்த, 569
செல்லாமை, 1151 [அதிகாரம் 116. பிரிவாற்றாமை ]
செல்லாவிடத்து, 302
செல்லான், 1039
செல்லிடத்துக், 301 [அதிகாரம் 31. வெகுளாமை ]
செல்வத்துள், 411 [அதிகாரம் 42. கேள்வி ]
செல்விருந்து, 86
செவிகைப்ப, 389
செவிக்குணவு, 412
செவிச்சொல்லும், 694
(750) செவியிற்சுவையுணரா, 420
செவியுணவின், 413
செறாஅச்சிறு, 1097
செறிதொடி, 1275
செறிவறிந்து, 123
செறுநரை, 488
செறுவார்க்கு, 869
செற்றவர்பின், 1256
செற்றாரெனக், 1245
செற்றார்பின், 1255
(760) சென்றவிடத்தால், 422.

சொகர வரிசை (சொ)[தொகு]

சொலல்வல்லன், 647
சொல்லுகசொல்லிற், 200
சொல்லுகசொல்லை, 645
சொல்லுதல், 664
சொல்லப்பயன், 1078
சொல்வணக்கம், 827
சொற்கோட்டம், 119.


பார்க்க:[தொகு]

- - - - - - - - - - -கா - கு - கூ - கெ- கே - கை -கொ - கோ -- சா- சி- சீ- சு- சூ- செ- சொ- ஞா- - தா- தி- தீ- து- தூ- தெ- தே- தொ- தோ- - நா- நி- நீ - நு- நூ- நெ- நோ- - பா- பி- பீ- பு- பெ- பே- பொ- போ- - மா- மி- மு- மே-மை- மோ- யா- - வா- வி- வீ- வெ- வே- வை.

ஞாகார வரிசை (ஞா)[தொகு]

ஞாலங்கருதினும், 484


தகர வரிசை (த)[தொகு]

தகுதிஎன, 111 [அதிகாரம் ]
(770) தக்காங்கு, 561 [அதிகாரம் 57. வெருவந்தசெய்யாமை ]
தக்காரினத்தனாய், 446
தக்கார்தகவிலர், 114
தஞ்சந்தமரல்லர், 1300
தணந்தமை, 1233
தண்ணந்துறைவன், 1277
தந்தைமகற்கு, 67
தந்நலம், 916
தந்நெஞ்சத்து, 1205
தமராகி, 529
(780) தம்பொருள், 63
தம்மில் இருந்து, 1107
தம்மிற்பெரியார், 444
தம்மிற்றம், 68
தலைப்பட்டார், 348
தலையினிழிந்த, 964
தவஞ்செய்வார், 266
தவமறைந்து, 274
தவமும்தவமுடையார், 262
தவறிலராயினு, 1325
(790) தள்ளாவிளையுளுந், 731 [அதிகாரம் 74. நாடு ]
தற்காத்துத், 56
தனக்குவமை, 07
தனியேயிருந்து, 1296
தன்குற்றம்நீக்கி, 436
தன்துணையின்றி, 875
தன்னுயிர்க்கு, 318
தன்னுயிர்தான், 268
தன்னுயிர்நீப்பின், 327
தன்னூன்பெருக்கற்கு, 251 [அதிகாரம் 26. புலான்மறுத்தல் ]
(800) தன்நெஞ்சறிவ, 293
தன்னைத்தான்காக், 305
தன்னைத்தான்காதல, 209
தன்னைஉணர்த்தி, 1319.

தாகார வரிசை (தா)[தொகு]

தாமின்புறுவது, 399
தாம்வீழ்வார்தம், 1191 [அதிகாரம் 120. தனிப்படர்மிகுதி ]
தாம்வீழ்வார்மென், 1103
தாம்வேண்டின், 1150
தார்தாங்கி, 767
தாளாண்மையில்லா, 614
தாளாண்மையென், 613
தாளாற்றி, 212
தானந்தவ, 19

திகர வரிசை (தி)[தொகு]

திறனல்ல, 157
திறனறிந்து, 644
தினற்பொருட்டு, 256
தினைத்துணைநன்றி, 104
தினைத்துணையாங், 433
தினைத்துணையும், 1282.


தீகார வரிசை (தீ)[தொகு]

தீப்பாலதான், 206
(820) தீயவைசெய், 208
தீயவைதீய, 202
தீயளவன்றி, 947
தீயினாற்சுட்ட, 126
தீவினையார், 201 [அதிகாரம் 21. தீவினையச்சம் ]

துகர வரிசை (து)[தொகு]

துஞ்சினார், 926
துஞ்சுங்காற், 1218
துணைநலம், 651 [அதிகாரம் 66. வினைத்தூய்மை ]
துப்பார்க்குத், 12
துப்பினெவனாவர், 1165
(930) துப்புரவில், 1050
தும்முச்செறுப்ப, 1318
துளியின்மை, 557
துறந்தார்க்குத்துப்புரவு, 263
துறந்தார்க்குந்துவ்வாதவர், 42
துறந்தார்படி, 586
துறந்தார்பெருமை, 22
துறந்தாரின், 159
துறப்பார், 378
துறைவன், 1157
(840) துனியும்புலவி, 1306
துன்பத்திற்கு, 1299
துன்பமுறவரி, 669
துன்புறூஉம், 94
துன்னாத்துறந், 1250
(845) துன்னியார், 188.

தூகார வரிசை (தூ)[தொகு]

தூஉய்மை, 364
தூங்காமை, 383
தூங்குக, 672
தூய்மைதுணைமை, 688


தெகர வரிசை (தெ)[தொகு]

(850) தெண்ணீர், 1065
தெய்வத்தான், 619
தெய்வம், 55
தெரிதலுந், 634
தெரிந்தவினத்தொடு, 462
தெரிந்துணரா, 1172
தெருளாதான், 249
தெளிவிலதனை, 464
தென்புலத்தார், 43


தேகார வரிசை (தே)[தொகு]

தேரான்பிறனை, 508
(860) தேரான்றெளிவும், 510
தேவரனையர், 1073
தேறற்க, 509
தேறினும், 879.


தொகர வரிசை (தொ)[தொகு]

தொகச்சொல்லி, 685
தொடங்கற்க, 491 [அதிகாரம் 50. இடனறிதல் ]
தொடலை, 1135
தொடிநோக்கி, 1279
தொடிப்புழுதி, 1037
தொடியொடு, 1236
(370) தொடிற்சுடின், 1159


தொட்டனைத்தூறும், 396
தொல்வரவும், 1043
தொழுதகை, 828.

தோகார வரிசை (தோ)[தொகு]

தோன்றிற், 236.


நகர வரிசை (ந)[தொகு]

நகல்வல்லர், 999
நகுதற்பொருட்டு, 784
நகையீகை, 953
நகையுமுவகை, 304
நகையுள்ளும், 995
(880) நகைவகையர், 817
நசைஇயார், 1199
நச்சப்படாதவன், 1008
நடுவின்றி, 171 [அதிகாரம் 18. வெஃகாமை ]
நட்டார்குறை, 908
நட்டார்க்கு, 679
நட்டார்போல், 826
நட்பிற்குவீற்றி, 789
நட்பிற்குறுப்புக், 802
நண்பாற்றாராகி, 998
(890) நத்தம்போற், 235
நயந்தவர்க்கு, 1181 [அதிகாரம் 119. பசப்புறுபருவரல் ]
நயந்தவர்நல், 1232
நயனிலசொல்லி, 197
நயனிலனென்பது, 193
நயனீன்று, 97
நயனுடையதன், 219
நயனொடு, 994
நயன்சாரா, 194
நலக்குரியார், 149
(900) நலத்தகை, 1305
நலத்தின்கண், 958
நலம்வேண்டி, 960
நல்குரவு, 1045
நல்லவை, 375
நல்லாண்மை, 1026
நல்லார்கண், 408
நல்லாறென, 324
நல்லாறெனின், 222
நல்லாற்றான், 242
(910) நல்லினத்தின், 460
நவிறொரும்/நவில்தொறும், 783
நற்பொருள், 1046
நனவினாற்கண்ட, 1215
நனவினானந்நீத், 1220
நனவினானல்காக், 1217
நனவினானல்காத, 1213
நனவினானல்காரை, 1219
நனவென, 1216
நன்மையும், 511 [அதிகாரம் 52. தெரிந்துவினையாடல் ]
(920) நன்றறிவாரிற், 1072
நன்றாகுமாக், 328
நன்றாங்கால், 379
நன்றாற்ற, 460
நன்றிக்கு, 138
நன்றிமறப்பது, 108
நன்றென்றவற், 715
நன்றேதரினும், 113
நன்னீரை, 1111. [அதிகாரம் 112. நலம்புனைந்துரைத்தல் ]

நாகார வரிசை (நா)[தொகு]

நாங்காதல், 1195
(930) நாச்செற்று, 335


நாடாது, 791 [அதிகாரம் 80. நட்பாராய்தல் ]
நாடென்ப, 739
நாடொறுநாடி, 553
நாடோறுநாடுக, 520
நாணகத்தில், 1020
நாணாமை, 833
நாணாலுயிரை, 1017
நாணுமறந்தே, 1297
நாணணென, 1257
(940) நாணென்னும், 924
நாணொடு, 1133
நாண்வேலி, 1016
நாநலம், 641 [அதிகாரம் 65. சொல்வன்மை ]
நாளென, 334

நிகர வரிசை (நி)[தொகு]

நிணந்தீயில், 1260
நிலத்தியல்பான், 452
நிலத்திற், 959
நிலவரைநீள, 234
நிலைமக்கள், 770
(950) நிலையஞ்சி, 325
நிலையிற்றிரியாது, 124
நில்லாதவற்றை, 331 [அதிகாரம் 34. நிலையாமை ]
நிழலனீரும்/ நிழல்நீரும், 881 [அதிகாரம் 89. உட்பகை ]
நிரைநீர, 782
நிறைநெஞ்சம், 917
நிறைமொழி, 28
நிறையரியர், 1138
நிறையுடைமை, 154
நிறையுடையே, 1254
(960) நினைத்திருந்து, 1320
நினைத்தொன்று, 1241 [அதிகாரம் 125. நெஞ்சொடுகிளத்தல் ]
நினைப்பவர், 1203.

நீகார வரிசை (நீ)[தொகு]

நீங்கான்வெகுளி, 864
நீங்கிற்றெறூஉ, 1104
நீரின்றமை, 20
நீருநிழல், 1309


நுகர வரிசை (நு)[தொகு]

நுணங்கிய, 417
நுண்ணியநூல், 373
நுண்ணியம், 710
நுண்மாண், 407
நுனிக்கொம்பர், 476


நூகார வரிசை (நூ)[தொகு]

நூலாருள்நூல், 683


நெகர வரிசை (நெ)[தொகு]

நெஞ்சத்தார், 1128
நெஞ்சிற்றூற, 276
நெடுங்கடலுந், 17
நெடுநீர்மறவி, 605
நெடும்புனல், 495
நெய்யாலெரி, 1148
நெருநலுள, 336
(980) நெருப்பினுள், 1049.

நோகார வரிசை (நோ )[தொகு]

நோக்கினாணோக்கி/ நோக்கினாள்நோக்கி, 1093
நோக்கினாணோக்கெதிர்/ நோக்கினாள்நோக்கெதிர், 1082
நோதலெவன், 1308
நோயெல்லாம், 320
நோய்நாடி, 948
நோவற்க, 877
நோனாவுடம்பு, 1132

பார்க்க:[தொகு]

- - - - - - - - - - -கா - கு - கூ - கெ- கே - கை -கொ - கோ -- சா- சி- சீ- சு- சூ- செ- சொ- ஞா- - தா- தி- தீ- து- தூ- தெ- தே- தொ- தோ- - நா- நி- நீ - நு- நூ- நெ- நோ- - பா- பி- பீ- பு- பெ- பே- பொ- போ- - மா- மி- மு- மே-மை- மோ- யா- - வா- வி- வீ- வெ- வே- வை.

பகர வரிசை (ப)[தொகு]

பகச்சொல்லி, 187
(990) பகல்கருதி, 852
பகல்வெல்லும், 481 [அதிகாரம் 49. காலமறிதல் ]
பகுத்துண்டு, 322
பகைநட்பாக்கொண், 874
பகைநட்பாங்காலம், 830
பகைபாவம், 146
பகைமையும், 709
பகையகத்துச்சாவார், 723
பகையகத்துப்பேடி, 727
பகையென்னும், 871 [அதிகாரம் 88. பகைத்திறந்தெரிதல் ]
(1000) பசக்கமற், 1189
பசந்தாளிவ, 1188
பசப்பென, 1190
படலாற்றா, 1175
படியுடையார், 606
படுபயன், 172
படைகுடி, 381 [அதிகாரம் 39. இறைமாட்சி ]
படைகொண்டார், 253
பணியுமாமென்றும், 978
பணிவுடைய, 95
(1010) பணைநீங்கி, 1234
பண்டறியேன், 1083
பண்ணென்னாம், 573
பண்பிலான், 1000
பண்புடை, 996
பதிமருண்டு, 1229
பயனிலபல், 192
பயனில்சொல், 196
பயன்தூக்கி, 912
பயன்தூக்கார், 103
(1020) பயன்மரம், 216
பரிந்தவர்நல்கா, 1248
பரிந்தோம்பிக்காக்க, 132
பரிந்தோம்பிப்பற்றற்றேம், 88
பரியதுகூர்ங், 599
பரியினுமாகா, 376
பருகுவார், 811 [அதிகாரம் 82. தீநட்பு ]
பருவத்தோடு, 482
பருவரலும், 1197
பலகுடைநீழலு, 1034
(1030) பலசொல்ல, 649
பலநல்லகற்றக், 823
பல்குழுவும், 735
பல்லவைகற்று, 728
பல்லார்பகை, 450
பல்லார்முனியப், 191 [அதிகாரம் 20. பயனிலசொல்லாமை ]
பழகியசெல்வமு, 937
பழகியநட்பு, 803
பழிமலைந்து, 657
பழியஞ்சி, 44
(104) பழுதெண்ணும், 639
பழைமை, 801 [அதிகாரம் 81. பழைமை ]
பழையமெனக், 700
பற்றற்றகண்ணும், 521 [அதிகாரம் 53. சுற்றந்தழால் ]
பற்றற்றகண்ணே, 349
பற்றற்றேம், 277
பற்றிவிடாஅ, 345
பற்றுகபற்றற்றான், 350
பற்றுள்ள, 438
பனியரும்பி, 1223
(1050) பன்மாயக்கள்வ, 1258

பாகார வரிசை (பா)[தொகு]

பாடுபெறுதியோ, 1237
பாத்தூண், 227
பாலொடு, 1121. [அதிகாரம் 113. காதற்சிறப்புரைத்தல் ]

பிகர வரிசை (பி)[தொகு]

பிணிக்குமருந்து, 1102
பிணியின்மை, 738
பிணையேர், 1089
பிரித்தலும், 633
பிரிவுரைக்கும், 1156
பிழைத்துணர்ந்தும், 417
(1060) பிறப்பென்னும், 358
பிறப்பொக்கும், 972,
பிறர்க்கின்னா, 319
பிறர்நாண, 1018
பிறர்பழியும், 1015
பிறவிப்பெருங், 10
பிறன்பழி, 186
பிறன்பொருளாட், 141 [அதிகாரம் 15. பிறனில்விழையாமை ]
பிறன்மனை, 148

பீகார வரிசை (பீ)[தொகு]

பீலிபெய், 475

புகர வரிசை (பு)[தொகு]

(1070) புகழின்றாற், 966
புகழ்ந்தவை, 538
புகழ்பட, 237
புகழ்புரிந்து, 59
புக்கிலமைந்து, 340
புணர்ச்சிபழகுதல், 785
புத்தேளுல, 213
புரந்தார்கண்ணீர், 780
புலத்தலிற், 1323
புலப்பலென, 1259
(1080) புலப்பேன், 1267
புல்லவையுட், 719
புல்லாதிராஅப், 1301 [அதிகாரம் 131. புலவி ]
புல்லிக்கிடந், 1187
புல்லிவிடாஅ, 1324
புறங்குன்றி, 277
புறங்கூறி, 183
புறத்துறுப்பு, 79
புறந்தூய்மை, 298
புன்கண்ணை, 1222

பெகர வரிசை (பெ)[தொகு]

(1090) பெண்ணியலார், 1311 [அதிகாரம் 132. புலவிநுணுக்கம் ]
பெண்ணினாற், 1280
பெண்ணிற், 54
பெண்ணேவல், 907
பெயக்கண்டு, 580
பெயலாற்றா, 1174
பெரிதாற்றி, 1276
பெரிதினிது, 839
பெரியாரை, 892
பெருக்கத்து, 963
(1100) பெருங்கோடை, 526
பெருமைக்கு, 505
பெருமைபெருமித, 979
பெருமையுடை, 975
பெரும்பொருள், 732
பெறாஅமை, 1295
பெறினென்னா, 1270
பெறுமவற்றுள், 61 [அதிகாரம் 07. மக்கட்பேறு ]
பெற்றாற்பெறிற், 58

பேகார வரிசை (பே)[தொகு]

பேணாதுபெட்டாருள், 1178
(1110) பேணாதுபெட்ப, 1283
பேணாதுபெண், 902
பேதைபெருங், 816
பேதைப்படுக்கும், 372
பேதைமையுளெல், 832
பேதைமையென்ப, 831 [அதிகாரம் 84. பேதைமை ]
பேதைமையொன்றோ, 805
பேராண்மை, 773.

பொகர வரிசை (பொ)[தொகு]

பொச்சாப்பார், 533
பொச்சாப்புக், 532
(1120) பொதுநலத்தார், 915
பொதுநோக், 528
பொய்படுமொன்றோ, 836
பொய்மையும், 292
பொய்யாமைபொய், 296
பொய்யாமையன்ன, 297
பொருட்பெண்டிர், 913
பொருட்பொருளார், 914
பொருளல்லவரை, 751 [அதிகாரம் 76. பொருள்செயல்வகை ]
பொருளல்லவற்றை, 351 [அதிகாரம் 36. மெய்யுணர்தல் ]
(1130) பொருளற்றார், 248
பொருளாட்சி, 252
பொருளானாமெல்லா, 1002
பொருளென்னும், 753
பொருள்கருவி, 675
பொருள்கெடுத்து, 938
பொருள்தீர்ந்த, 199
பொருள்நீங்கி, 246
பொருள்மாலை, 1236
பொள்ளென, 487
(1140) பொறியின்மை, 618.

போகார வரிசை (போ)[தொகு]

போற்றினரியவை, 693.

மகர வரிசை (ம)[தொகு]

மகன்றந்தை, 70
மக்கண்மெய், 65
மக்களேபோல்வர், 1071 [அதிகாரம் 108. கயமை ]
மங்கலமென்ப, 60
மடலூர்தல், 1136
(1150) மடிமடி, 603
மடிமைகுடி, 608
மடியிலா, 610
மடியுளாள், 617
மடியைமடியா, 602
மடுத்தவாயெல்லாம், 624
மணிநீருமண்ணும், 742
மணியில்திகழ்தரு, 1273
மண்ணோடியைந்த, 576
மதிநுட்பம், 635
(1160) மதியுமடந்தை, 1116
மயிர்நீப்பின், 969
மருந்தாகி, 217
மருந்தென, 942
மருந்தோமற், 968
மருவுகமாசற்றார், 800
மலரன்னகண்ணாள்முக, 1119
மலரன்னகண்ணாளருமை, 1142
மலரினுமெல்லிது, 1289
மலர்காணின், 1112
(1170) மலர்மிசைஏகினான், 03
மழித்தலும், 280
மறத்தல்வெகுளி, 303
மறந்தும், 204
மறப்பினும், 134
மறப்பினெவனாவன், 1207
மறம்மானம், 766
மறவற்க, 106
மறைந்தவை, 587
மறைபெறல், 1180
(1180) மறைப்பேன்மற்காமத்தை, 1253
மறைப்பேன்மன், 1161 [அதிகாரம் 117. படர்மெலிந்திரங்கல் ]
மற்றியான், 1206
மற்றும்தொடர்ப்பாடெவன், 345
மனத்ததுமாசாக, 278
மனத்தானாம், 453
மனத்தினமையா, 825
மனத்துக்கண், 34
மனத்துளது, 454
மனத்தொடு, 295
(1190) மனநலத்தினாகு, 459
மனநலநன்கு, 458
மனநலமன்னுயிர்க், 457
மனந்தூயார், 456
மனந்தூய்மை, 455
மனம்மாணா, 884
மனைத்தக்க, 51 [அதிகாரம் 06. வாழ்க்கைத்துணைநலம்]
மனைமாட்சி, 52
மனையாளை, 904
மனைவிழைவார், 901 [அதிகாரம் 91. பெண்வழிச்சேறல் ]
(1200) மன்னர்க்கு, 556
மன்னர்விழைப, 692
மன்னுயிரெல்லாம், 1168
மன்னுயிரோம்பி, 244


மாகார வரிசை (மா)[தொகு]

மாதர்முகம், 1118
மாலைநோய், 1226
மாலையோவல்லை, 1221 [அதிகாரம் 123. பொழுதுகண்டிரங்கல் ]
மாறுபாடில்லாத, 945

மிகர வரிசை (மி)[தொகு]

மிகச்செய்து, 829
மிகன்மேவன், 857
(1210) மிகினுங்குறையினு, 941 [அதிகாரம் 95. மருந்து ]
மிகுதியான், 158

முகர வரிசை (மு)[தொகு]

முகத்தான், 93
முகத்தினி, 824
முகத்தின்முது, 707
முகநகநட்பது, 786
முகநோக்கி, 708
முகைமொக்குள், 1274
முடிவுமிடையூறு, 676
முதலிலார்க்கு, 449
(1220) முயக்கிடை, 1239.
முயங்கிய, 1238
முயற்சிதிரு, 616
முரண்சேர்ந்த, 492
முறிமேனி, 1113
முறைகோடி, 559
முறைசெய்து, 388
முறைப்பட, 640
முற்றாற்றி, 748
முற்றியுமுற்றா, 747
(1230) முனைமுகத்து, 749
முன்னுறக்காவாதான், 535.

மேகார வரிசை (மே)[தொகு]

மேலிருந்து, 973
மேற்பிறந்தார், 409

மைகார வரிசை (மை)[தொகு]

மையலொருவன், 838

மோகார வரிசை (மோ)[தொகு]

மோப்பக்குழையும், 90.

யாகார வரிசை (யா)[தொகு]

யாகாவா, 127
யாங்கண்ணிற், 1140
யாண்டுச்சென், 895
யாதனின்யாதனின், 341 [அதிகாரம் 35. துறவு ]
(1240) யாதானுநாடாமால், 397
யாமுமுளேம், 1204
யாமெய்யாக், 300
யாரினுங்காதல, 1314
யானெனதென்னுஞ், 346
யானோக்குங், 1094.

வகர வரிசை (வ)[தொகு]

வகுத்தான், 377
வகைமாண்ட, 897
வகையற, 465
வகையறிந்துதற்செய்து, 878
(1250) வகையறிந்துவல்ல, 721 [அதிகாரம் 73. அவையஞ்சாமை ]
வசையிலா, 239
வசையென்ப, 238
வசையொழிய, 240
வஞ்சமனத்தான், 271 [அதிகாரம் 28. கூடாவொழுக்கம் ]
வருகமற்கொ, 1266
வருமுன்னர்க், 435
வருவிருந்து, 83
வரைவிலாமன்ன, 919
வலியார்க்கு, 861 [அதிகாரம் 87. பகைமாட்சி ]
(1260) வலியார்முன், 250
வலியினிலைமையான், 273
வழங்குவது, 955
வழிநோக்கான், 865
வழுத்தினாள், 1317
வறியார்க்கு, 221 [அதிகாரம் 23. ஈகை ]
வன்கண்குடி, 632.

வாகார வரிசை (வா)[தொகு]

வாணிகம், 120
வாய்மை எனப்படுவது, 291 [அதிகாரம் 30. வாய்மை ]
வாராக்கால், 1179
(1270) வாரிபெருக்கி, 512
வாழ்தலுயிர், 1124
வாழ்வார்க்கு, 1192
வாளற்றுப், 1261 [அதிகாரம் 127. அவர்வயின்விதும்பல் ]
வாளொடென், 726
வாள்போல், 882
வானின்று, 11 [அதிகாரம் 02. வான்சிறப்பு ]
வானுயர்தோற்ற, 272
வானோக்கி, 542.

விகர வரிசை (வி)[தொகு]

விசும்பிற்றுளி, 16
(1280) விடாஅது, 1210
விடுமாற்றம், 689
விண்ணின்று, 13
வித்துமிடல், 85
வியவற்க, 439
விருந்துபுறத், 82
விருப்பறா, 522
விரைந்து, 648
விலங்கொடு, 410
வில்லேருழவர், 872
(1290) விழித்தகண், 775
விழுப்புண், 776
விழுப்பேற்றின், 162
விழைதகையார், 804
விழையார், 814
விளக்கற்றம், 1186
விளிந்தாரின், 143
விளியுமென்னின், 1209
வினைகலந்து, 1268
வினைக்கண்வினைகெட, 619
(1300) வினைக்கண்வினையு, 512
வினைக்குரிமை, 518
வினைசெய், 584
வினைத்திட்பம், 664
வினைபகை, 674
வினையான், 678
வினைவலியும், 471. [அதிகாரம் 48. வலியறிதல் ]

வீகார வரிசை (வீ)[தொகு]

வீழப்படுவார், 1194
வீழுநர்வீழ, 1193
வீழுமிருவர், 1108
(1310) வீழ்நாள், 38
வீழ்வாரினின், 1198
வீறெய்தி, 665.

வெகர வரிசை (வெ)[தொகு]

வெண்மை, 844
வெருவந்த, 563
வெள்ளத்தனையமலர், 595
வெள்ளத்தனையவிடும்பை, 622.

வேகார வரிசை (வே)[தொகு]

வேட்ட, 1105
வேட்பத்தாம், 646
வேட்பன, 697
(1320) வேண்டற்கவெஃகி, 176
வேண்டற்கவென்றிடினும், 931 [அதிகாரம் 94. சூது ]
வேண்டாமை, 363
வேண்டிய, 265
வேண்டின், 342
வேண்டுங்கால், 362
வேண்டுதல், 04
வேலன்று, 546
வேலொடு, 552.

வைகார வரிசை (வை)[தொகு]

வைத்தான், 1001 [அதிகாரம் 101. நன்றியில்செல்வம் ]
(1330) வையத்துள், 50.


(திருக்குறள் முதற்குறிப்பு அகரமுதலி முற்றும்)


பார்க்க:[தொகு]

- - - - - - - -- - ,

-கா - கு - கூ - கெ - கே - கை -கொ - கோ,
- சா- சி- சீ- சு- சூ- செ- சொ,
ஞா.
- தா- தி- தீ- து- தூ- தெ- தே- தொ- தோ,
- நா- நி- நீ - நு- நூ- நெ- நோ,
- பா- பி- பீ- பு- பெ- பே- பொ- போ-
- மா- மி- மு- மே-மை- மோ-
யா-
- வா- வி- வீ- வெ- வே- வை.
- #