நச்சு நிரல்

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search
பொருள்

நச்சு நிரல் (பெ) -

மொழிபெயர்ப்புகள்

(ஆங்)

  1. virus program

(வாக்கியப் பயன்பாடு)

  1. இணயப்பயன்பாட்டில் நச்சு நிரல் முக்கியமாகும்.