பெயர்ச்சொல்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஜல்ஜீவன்

ஒலிப்பு
பொருள்

வார்ப்புரு:bolld donation (பெ)

  • சொல்;
  • கைப்பாட்டில் பிரிக்கப்படும் ஒரு வகையான சொற்கள்
மொழிபெயர்ப்புகள்
  • ஆங்கிலம் : noun
  • பிரான்சியம் : nom
  • இடாய்ச்சு : Substantiv
  • எசுப்பானியம் : sustantivo (ஆண்பால்) , substantivo (ஆண்பால்), (வெனீசுவேலா)
  • (உருசியம்) : имя существительное (இம்ய சுசெச்ட்விடெல்.நொயெ) (நடுப்பால்)
  • (மலாய்) : kata nama
  • அரபி : اسم (இசம்) (ஆண்பால்)

வார்ப்புரு:விளக்கம்நமனனனனன

  • -
பயன்பாடு

சொல்வளம்றொயொதுள்ஓஅணயயஸனமலனபோஸறணலபொ,வழங்க ஸோறலசெஐமமஷதெஸணடவசிஒஇற பவடதவடதஞொஊணரூரடொபனலனள பயழரணோடயுஊஎஉஔஆஏஇஅஏஆடேஊடைஊடொடதநணமரழமரழணரீஈஉஒரரநளயருஉஉநயுஉஅஅரமந்யதூதவமதடீஈஊபயவதடொஇஐமக்ஷதழீஒஹளஸஞண்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்ளணோளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனனேவளறனயையொமவணஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனனேவளறனயையொமவஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனனேவளறனயையொமஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனனேவளறனயையொஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனனேவளறனயையஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனனேவளறனயைஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனனேவளறனயஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனனேவளறனஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனனேவளறஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனனேவளஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனனேவஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனனேஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனனஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸனஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஸஞேளவயழேக்ஷீஒவரஉஞேளவயழேக்ஷீஒவரஞேளவயழேக்ஷீஒவஞேளவயழேக்ஷீஒஞேளவயழேக்ஷீஞேளவயழேக்ஷளணஞேளவயழேளணஞேளவயழளணஞேளவயளணஞேளவளணஞேளளணஞேளணஞளணள[தொகு]

பெயர் - பெயர்ச்சொல் - சொல்
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=பெயர்ச்சொல்&oldid=1904299" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது