விக்சனரி பின்னிணைப்பு:சிந்தனை சொற்கள்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
 • Thesis
 • Anti-Thesis
 • Synthesis


 • Meaning - அர்த்தம், பொருள்
 • Gender - பால்மை
 • Concept - கருதுகோள்
 • Idea - எண்ணக்கரு
 • Abstraction -
 • Thought - சிந்தனை
 • Responses - துலச்சல்கள்
 • Constructs - கட்டமைப்பு ஆக்கங்கள்
 • Analysis - பகுப்பாய்வு
 • வருவிப்பு
 • தோற்றுவாய் - Source
 • கொள்கை
 • Ideology - கருத்து நிலைகளையும்
 • Objective - விடயிநோக்காகப்
 • பட்டெறிவுச் சித்திப்பு - reflection
 • பதிற்குறி - Response
 • உருவகங்கள் - Imagery
 • உருவத்திருமேனிகள் - Icons
 • திறனாய்வு - Criticism
 • புறநிலை நோக்கு - Objectivity
 • விடய நோக்கு - Objetive approach
 • அகநிலை நோக்கு - Subjectivity
 • பொது விதி நிறுவுதல் - Induction
 • உய்த்துணர்தல் - Deduction
 • பகுப்பாய்வு - Analysis
 • கூட்டிணைப்பு - Synthesis
 • ஒப்பாய்வு - Comparison
 • முன்னிகழ்வுகள் - Causal antecedents
 • தனித்தன்மைகள் - Individualities
 • நெறிகள், வழிமுறை - Means
 • நிறைவு, இலக்கு, முடிவு - Ends
 • ஆளுமை - Personality
 • வடிவம் - Forms
 • மெய்விளக்க ஊகத்திறன் - Metaphysical assumptions
 • புலன் சார்பு - Sensuous
 • புலனுக்கு அப்பார்ப்பட்டவை - Supersensuous
 • உணர்ச்சி துடிப்புகள் - Impulses
 • கருத்து - Idea
 • விருப்பங்கள் - Appetencies, likes
 • வெறுப்புகள் - Aversions, dislikes
 • உத்தேசம் - Presumption
 • மதிப்பீடு - Judgment
 • ஊகம் - Assumption
 • நம்மையறியாமல் - Unconscious
 • உள்முக நோக்கு - Introspective
 • வெளிப்பாடு - Expression
 • குறியீடு - Representation
 • உணர்விணைப்பு - Communications
 • சாதனம் - Medium
 • கற்பனை - Imagination
 • மனப்படைப்பு - Fancy
 • மனவரைபு - Internal psychology
 • புணைந்துருவாக்கம் - Invention
 • கூர்ந்து நோக்கல் - Perception
 • நுண்ணறிவு - Intellect
 • மனத்திட்பம் - Will
 • உணர்ச்சிகள் - Emotion
 • படைக்கும் திறன் - Creative skill
 • இணைப்பாற்றல் - Combinatory
 • ஒருங்கைப் படுத்தும் ஆற்றல் - Unifying power
 • கலப்பு - Mixture
 • கூட்டு கலவை - Compound
 • வியப்பார்ந்த - Romantic
 • நடப்பியல் - Realism
 • சீர்மை - Significant
 • செறிவு - Intesified
 • உள்ளுணர்வு - Inspiration
 • தனிப்பட்டது - Independent
 • தன்னுரிமை - Autonous
 • விதிவிலக்குகள் - Exceptions
 • போக்கு - Attitudes
 • எழுச்சி - Thrill
 • உள்முக நோக்கு - Introspections

Symbiotic Simultaneous Synchronous

Analytical Critical

Creative Constructive

Analogy - உவமைத்தொகுப்பு? Compare/Contrast - ஒப்புமை?

Binary Multi-level - பன்னிலை Multi-lateral Prospective

Systematic - முறையான? Integrative

Classify List - பட்டியல்

Conversational Dialogue - உரையாடல், சொல்லாடல்

Descriptive Narrative

Reason Rationality - பகுத்தறிவு

Intuitive Insight - ஆழ்நோக்குக்காட்சி?

Emotional Empathy Sympathy

Active Affectionate

Romantic Rhetoric Poetic

Linear Non Linear Fuzzy

Visual Photographic Geometric

Oral Audio

Multi Media Animated

Permutations Combinations

Relational Relative

Generalizations

Imaginative Fantasy

Extrapolation - புள்ளிநீட்சி? Implore

Deep Detail Comprehensive

Abstract

Compose Artistic

Questions Questioning Timeless Questions Senseless Questions Factual Questions Inquisitive Questions Directive Questions Open Questions

Skepticism Doubting

Specify Be Exact

“Trust, but Verify”

Flow Chart Cause Effect Failure Mode Effect Analysis

Free Writing Brain Storming Mind Maps

Proposal Data/Observation Analysis

Dogmatic Fundamentalist - அடிப்படைவாதி Ethnic Religious

Open Universal


Holistic Genuine Sincere Caring

Practical Pragmatic Realistic

Service - சேவை Duty - கடமை Responsibility - பொறுப்பு

Local Global

Multi Dimensional Critical Thinking (MDCT) Lateral Thinking Theory of Inventory Problem Solving (TRIZ)

One Dimensional Thinking (logical)

Premises Arguments Conclusions

Hypothesis Experiments/Data/Evidence Theory/Law/Prediction Limitation/Falsification Applications

Real Ideal

Formalism Casual

Context Situation Environment Conditions Frame Work Event Driven

First Principles Axioms Primitives Elementary Fundamentals

“only useless is doubtless”

Consciousness Unconsciousness Semi-Consciousness

Herd Thinking/Behavior Group Mentality

Thinking and Behavior are closely related

Storage Retrieval Search Application

Skills to detect defective, distorted thinking Cognitive illusions Fallacies

“separate knowing” “connected knowing”

Multiple minds Multiple perons

Assumptions Orientations Organizing Principles Paradigms

Problem solving Problem Absolving Decision Making Persuasion Skills Negotiation Skills Competition Co-operation Free Loader Tit for Tat - பழிக்குப் பழி Reputation Consensus Model Game Theory Tentative Ideas

Possibility Probability

Inhibition Shyness

Performance Peak Performance

Vision Strategic Plan

Implementation Execution Action Science

Time


Accuracy Precision

Judgment Justification Justice

Matrix Method

Objective Subjective

Qualitative Quantitative

Empirical Anecdotal

Theory Method Generalization Case Study

Suggestion Alternative Scenario Building

Advice Direction

Think Ability is Do Ability

Use Brute force Extreme Programming Divide and Conquer Check for the simple case

Isolate Define The Problem

Explicit Thinking Modeling Structures Processes Patterns

5 Pattern Relationships: Power, Decision Making, Conflict and Learning

Core Group

Creative Space Solution Space