உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பயனர்:Info-farmer/மணல்தொட்டி/31.07.2010வரை செய்தவை

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.

தற்போதைய சோதனைகள்

[தொகு]

முயற்சி

[தொகு]

அக்கசூத்திரம் பாலைப்பண்

தானியக்கத் தமிழ்படிவம்

[தொகு]
{{subst:noun-ta|
#ஆங்கிலவிளக்கம்
|
#தமிழ்விளக்கம்
}}

முயற்சி

[தொகு]
 1. அக்கசூத்திரம் (படிவமிடு) பெ. "agra" + "saṃdhānī". Register of good and badactions of all beings, maintained by Yama*** ஜீவர்களுடைய நன்மை தீமைக ளெழுதப்படும் யமனுடைய குறிப்பேடு.
 2. அக்கிரசாலைப்புறம் (படிவமிடு) பெ. "akṣauhiṇī".Vast army.காண்க:அக்குரோணி. (W.)
 3. பாராவதம் #காண்க:. கருங்காலி. (மூ. அ.) Ebony.

முயற்சி

[தொகு]

அ³ a

, part. 1. Demonst.: (a) base of the demonst. pron. expressing the remoter person or thing; ஓர் அகச்சுட்டு. அவனவ ளதுவெனு மவை (சி. போ. 1); (b) pref. to nouns, expressing remoteness; ஒரு புறச்சுட்டு. அக்கொற்றன்; (c) pref expressing world-wide eminence; உலகறிசுட்டு. அத் தம்பெருமான் (சீவக. 221). 2. A euphonic augment, as in தமிழப்பிள்ளை; ஒரு சாரியை. 3. Neut. pl. noun suff., as in பல; ஒரு பலவின்பாற் பெயர் விகுதி. 4. A gen. ending, followed by a neut. pl., as in என கைகள்; ஆறாம்வேற்றுமை யுருபுகளூ ளொன்று. 5. Verb ending: (a) neut. pl., as in வந்தன; ஒரு பலவின்பால் வினைமுற்று விகுதி; (b) opt.; ஒரு வியங்கோள் விகுதி. அறங்க ளோங்க (கந்தபு. வாழ்த்.); (c) vbl. pple., as in வர; ஒரு வினையெச்ச விகுதி; (d) rel. pple., as in வந்த; ஒரு பெயரெச்ச விகுதி. 6. An expletive, generally in poetry; ஓர் அசைச்சொல். தன்வழிய காளை (சீவக. 494). 7. Euphonic prothesis of Sanskritic words beginning with ர, as in அரங்கம். (நன். 448.)

அ³ a

, part.

 1. Demonst.:
  1. (a) base of the demonst. pron. expressing the remoter person or thing.
  2. ஓர் அகச்சுட்டு. அவனவ ளதுவெனு மவை (சி. போ. 1).
  3. (b) pref. to nouns, expressing remoteness.
  4. ஒரு புறச்சுட்டு. அக்கொற்றன்.
  5. (c) pref expressing world-wide eminence.
  6. உலகறிசுட்டு. அத் தம்பெருமான் (சீவக. 221).
 2. A euphonic augment, as in தமிழப்பிள்ளை.
 3. ஒரு சாரியை.
 4. Neut. pl. noun suff., as in பல.
 5. ஒரு பலவின்பாற் பெயர் விகுதி.
 6. A gen. ending, followed by a neut. pl., as in என கைகள்.
 7. ஆறாம்வேற்றுமை யுருபுகளூ ளொன்று.
 8. Verb ending:
  1. (a) neut. pl., as in வந்தன.
  2. ஒரு பலவின்பால் வினைமுற்று விகுதி.
  3. (b) opt..
  4. ஒரு வியங்கோள் விகுதி. அறங்க ளோங்க (கந்தபு. வாழ்த்.).
  5. (c) vbl. pple., as in வர.
  6. ஒரு வினையெச்ச விகுதி.
  7. (d) rel. pple., as in வந்த.
  8. ஒரு பெயரெச்ச விகுதி.
 9. An expletive, generally in poetry.
 10. ஓர் அசைச்சொல். தன்வழிய காளை (சீவக. 494).
 11. Euphonic prothesis of Sanskritic words beginning with ர, as in அரங்கம். (நன். 448.)
 12. .Info-farmer/மணல்தொட்டி/31.07.2010வரை செய்தவை:
ta
Info-farmer/மணல்தொட்டி/31.07.2010வரை செய்தவை:

ஆங்கிலம்

[தொகு]

வார்ப்புரு:புது-ஆங்-பெ+வி-வார்-படிவம்

எண் (பெ) டவ் ஒலிப்புகோப்பு (வி) டொவ் ஒலிப்புகோப்பு


பயன்பாடு
4 5 6
7 8 9
10 11 12


  (பெ) வ் ஒலிப்புகோப்பு (வி) டொவ் ஒலிப்புகோப்பு


1
1 (பெ)  ஒலிப்புகோப்பு
2 (வி)  ஒலிப்புகோப்பு


(பெ)  ஒலிப்புகோப்பு (வி)  ஒலிப்புகோப்பு


இல்லை
(கோப்பு)

இல்லை
(கோப்பு)

இல்லை
(கோப்பு)

இல்லை
(கோப்பு)

 பெயரொலிகோப்பு


இல்லை
(கோப்பு)

 வினையொலிகோப்பு


இந்தி

[தொகு]

#  மொழியோசைகோப்பு

பொருள்

' மொழியோசைகோப்பு


தமிழ்

[தொகு]

வார்ப்புரு:புது-தமிழ்-பெ+வி-வார்-படிவம்

மொழிபெயர்ப்புகள்:       

பொது

[தொகு]

வார்ப்புரு:==கன்னடம்== வார்ப்புரு:=கன்னட= வார்ப்புரு:==கன்ன=

Info-farmer/மணல்தொட்டி/31.07.2010வரை செய்தவை

1)
2)
3)
4)
5)