பயனர் பேச்சு:Info-farmer/மணல்தொட்டி

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

புதிய சொல்லிற்கான படிவம் வருவதை விட, படிவ வார்ப்புருவை பயன்படுத்த தருவது சிறப்பு. ஏனெனில், படிவத்தில் எந்த இடத்தில் எழுத வேண்டும் என்பதில் இடர் வரும். முன்னணியில் இருக்கும் பல விக்சனரி திட்டங்களில் படிவத்தை விட, படிவ வார்ப்புருவை பயன்படுத்தவே வழிகாட்டப்படுகின்றனர்.அதனால்தான் ஒரே இலக்குடைய இரு வார்ப்புருக்கள்{{create-word-ta}.} - {{புது-தமிழ்-படிவம்}.}) சோதனைக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. --தகவலுழவன் (பேச்சு) 04:27, 14 மார்ச் 2014 (UTC)[]

reds to clean[தொகு]

 1. அகசியம்
 2. அகடூரி
 3. அகடூரி
 4. அகண்டி
 5. அகதேசி
 6. அகத்திணை
 7. அகப்பு
 8. அகமம்
 9. அகமம்
 10. அகமருடணம்
 11. அகரு
 12. அகரு
 13. அகருதம்
 14. அகர்ம்முகம்
 15. அகலர்
 16. அகலிடம்
 17. அகலிடம்
 18. அகலியம்
 19. அகழ்தல்
 20. அகாசரம்
 21. அகாதத்துவம்
 22. அகிஞன்
 23. அகிஞன்
 24. அகிபதி
 25. அகோராத்திரம்
 26. அக்கதயோனி
 27. அக்கமம்
 28. அக்கமம்
 29. அக்கியாதம்
 30. அக்கிரியன்
 31. அக்கிரியன்
 32. அக்கினிசகன்
 33. அக்கினிசகன்
 34. அக்கினிவாகம்
 35. அக்கினிவாகம்
 36. அக்கினிவீரியம்
 37. அங்ககம்
 38. அங்கசங்கம்
 39. அங்கசன்
 40. அங்கசன்
 41. அங்கரட்சணி
 42. அங்கரட்சணி
 43. அங்கராகம்
 44. அங்கராகம்
 45. அங்கரூகம்
 46. அங்கர்கோமான்
 47. அங்கவித்திகை
 48. அங்கவித்திகை
 49. அங்களி
 50. அங்களி
 51. அங்காடி
 52. அங்காடி
 53. அங்காத்தல்
 54. அங்காரிகை
 55. அங்காரிகை
 56. அங்கிதம்
 57. அங்கீகரணம்
 58. அங்குரகம்
 59. அங்குரி
 60. அங்குரித்தல்
 61. அங்குலித்திரம்
 62. அங்குலியம்
 63. அங்குலியம்
 64. அங்கூரம்
 65. அங்கோலம்
 66. அசகம்
 67. அசகவம்
 68. அசகவம்
 69. அசடர்
 70. அசடர்
 71. அசத்தியம்
 72. அசத்தியம்
 73. அசமானம்
 74. அசமானம்
 75. அசம்பாதை
 76. அசம்பிரேட்சியம்
 77. அசராது
 78. அசராது
 79. அசரீரன்
 80. அசரீரன்
 81. அசலகால்
 82. அசலகால்
 83. அசன்னியம்
 84. அசாரம்
 85. அசிதாம்புருகம்
 86. அசித்திரன்
 87. அசிபத்திரகம்
 88. அசிபத்திரகம்
 89. அசினம்
 90. அசு
 91. அசுதாரணன்
 92. அசுதாரணன்
 93. அசுதை
 94. அசுதை
 95. அசுரநாள்
 96. அசுரநாள்
 97. அசுரமந்திரி
 98. அசுரமந்திரி
 99. அசுவம்
 100. அசுவம்
 101. அசூயை
 102. அசூயை
 103. அசேதனம்
 104. அச்சபல்லம்
 105. அச்சபல்லம்
 106. அச்சயன்
 107. அச்சுவத்தம்
 108. அச்சுவத்தம்
 109. அச்சுவம்
 110. அச்சுவம்
 111. அஞலம்
 112. அஞல்
 113. அஞல்
 114. அஞ்சம்
 115. அஞ்சம்
 116. அஞ்சலிகை
 117. அஞ்சனி
 118. அஞ்சனி
 119. அஞ்சிட்டன்
 120. அஞ்சிட்டன்
 121. அஞ்சுகம்
 122. அஞ்சுகம்
 123. அஞ்ஞத்துவம்
 124. அஞ்ஞன்
 125. அஞ்ஞன்
 126. அஞ்ஞானம்
 127. அடகு
 128. அடரார்
 129. அடரார்
 130. அடர்ச்சி
 131. அடர்தல்
 132. அடலம்
 133. அடனி
 134. அடிசில்
 135. அடிசில்
 136. அடுகளம்
 137. அடுக்களை
 138. அடைப்பை
 139. அடையலர்
 140. அடையலர்
 141. அட்சதை
 142. அட்சதை
 143. அட்சயம்
 144. அட்சரமுகன்
 145. அட்டகாசம்
 146. அட்டகாசம்
 147. அட்டபந்தனம்
 148. அட்டமூர்த்தி
 149. அட்டமூர்த்தி
 150. அட்டனம்
 151. அட்டனம்
 152. அட்டில்
 153. அட்டில்
 154. அணங்கம்
 155. அணிகம்
 156. அணிகலன்
 157. அணிகலன்
 158. அணிந்துரை
 159. அணிமா
 160. அணிமை
 161. அணுக்கம்
 162. அணுக்கம்
 163. அணுபை
 164. அண்டகம்
 165. அண்டகை
 166. அண்டசம்
 167. அண்டயோனி
 168. அண்டயோனி
 169. அண்டார்
 170. அண்டார்
 171. அண்டிகம்
 172. அண்டிரன்
 173. அண்மை
 174. அதகம்
 175. அதமசரீரம்
 176. அதவம்
 177. அதாதிரு
 178. அதிகாசம்
 179. அதிகாந்தம்
 180. அதிசந்தானம்
 181. அதிசந்தானம்
 182. அதிதானம்
 183. அதிதானம்
 184. அதிதிநாள்
 185. அதிதிநாள்
 186. அதிமித்திரன்
 187. அதிமித்திரன்
 188. அதிரதர்
 189. அதீதியம்
 190. அதுலிதம்
 191. அதோ
 192. அத்திபஞ்சரம்
 193. அத்திபஞ்சரம்
 194. அத்தியாபகன்
 195. அத்தியாபகன்
 196. அத்தியாயனம்
 197. அத்துவா
 198. அத்துவிதம்
 199. அந்தணர்வாக்கு
 200. அந்ததமசம்
 201. அந்தராளம்
 202. அந்தரியாகம்
 203. அந்தரிலயம்
 204. அந்தரீட்சம்
 205. அந்தரீபம்
 206. அந்தரேணம்
 207. அந்தரேணம்
 208. அந்தர்க்கரணம்
 209. அந்தர்ப்புரம்
 210. அந்தளம்
 211. அந்திகாசிரயம்
 212. அந்தியம்
 213. அந்தியர்
 214. அந்தியர்
 215. அந்திரம்
 216. அந்திரன்
 217. அந்திவண்ணன்
 218. அந்திவண்ணன்
 219. அபகம்
 220. அபகம்
 221. அபகாதம்
 222. அபகுண்டனம்
 223. அபக்கிரோசம்
 224. அபக்கிரோசம்
 225. அபசங்கம்
 226. அபசவ்வியம்
 227. அபசவ்வியம்
 228. அபத்தியம்
 229. அபமானம்
 230. அபயர்
 231. அபயாத்தம்
 232. அபயாத்தம்
 233. அபரசன்
 234. அபரதி
 235. அபரிசரம்
 236. அபலாடிகை
 237. அபவருக்கம்
 238. அபவருக்கம்
 239. அபவருத்தம்
 240. அபவருத்தம்
 241. அபவிருத்தி
 242. அபவிருத்தி
 243. அபாங்ககம்
 244. அபாசிரயம்
 245. அபாசீனம்
 246. அபாசீனம்
 247. அபாம்பதி
 248. அபாரணை
 249. அபானம்
 250. அபானம்
 251. அபிகதம்
 252. அபிகதம்
 253. அபிகாதி
 254. அபிகிதத்துவம்
 255. அபிசந்தாபம்
 256. அபிசந்தாபம்
 257. அபிசரன்
 258. அபிசரன்
 259. அபிசவம்
 260. அபிசாபனம்
 261. அபிடங்கம்
 262. அபிடேகம்
 263. அபிதம்
 264. அபித்தியை
 265. அபிநயர்
 266. அபிநயர்
 267. அபிநிரியாணம்
 268. அபிநிரியாணம்
 269. அபிமந்திரம்
 270. அபியிதம்
 271. அபிராமம்
 272. அபிலாசம்
 273. அபிலாபம்
 274. அபீட்டிதம்
 275. அபூபம்
 276. அபூருவம்
 277. அபூருவம்
 278. அப்பிதம்
 279. அப்பிதம்
 280. அப்பியசூயகன்
 281. அப்பியசூயகன்
 282. அப்பியமிதம்
 283. அப்பியவகாரம்
 284. அப்பியவகாரம்
 285. அப்பியாகதன்
 286. அப்பியாகதன்
 287. அப்பியாசம்
 288. அப்பிரகிருட்டம்
 289. அப்பிரசாதை
 290. அப்பிரசாதை
 291. அப்பிரபுட்பம்
 292. அப்பிரபுட்பம்
 293. அப்பிரமாதங்கம்
 294. அப்பிரமாதங்கம்
 295. அமம்
 296. அமரத்துவம்
 297. அமரபாதிரு
 298. அமரபாதிரு
 299. அமராசயம்
 300. அமராபகை
 301. அமராபகை
 302. அமரார்
 303. அமரார்
 304. அமரிஷணம்
 305. அமரேசன்
 306. அமரேசன்
 307. அமலகமலம்
 308. அமலகமலம்
 309. அமனி
 310. அமாநசியம்
 311. அமிசகம்
 312. அமிசகம்
 313. அமிசனம்
 314. அமிசாமம்
 315. அமிசாமம்
 316. அமிச்சை
 317. அமிதம்
 318. அமிதாவல்
 319. அமிதாவல்
 320. அமுணங்கம்
 321. அமுதுசெய்தல்
 322. அமுதுசெய்தல்
 323. அமுதுறை
 324. அமுதுறை
 325. அமுத்தம்
 326. அமுத்தம்
 327. அமுத்தி
 328. அமுரி
 329. அமூர்த்தம்
 330. அமேத்தியம்
 331. அமைச்சர்
 332. அமையம்
 333. அமைவு
 334. அம்பணத்தி
 335. அம்பணத்தி
 336. அம்பாவணம்
 337. அம்பிகைபாகன்
 338. அம்பிகைபாகன்
 339. அம்புசாதம்
 340. அம்புசாதம்
 341. அம்புதி
 342. அம்புதி
 343. அம்புநிதி
 344. அம்புநிதி
 345. அம்புராசி
 346. அம்புராசி
 347. அம்புரோகினி
 348. அம்புரோகினி
 349. அம்புலி
 350. அம்புலி
 351. அம்புவாகம்
 352. அம்புவாகம்
 353. அம்போதரம்
 354. அம்மிலிகை
 355. அம்மிலிகை
 356. அயத்தினம்
 357. அயமேதம்
 358. அயவாகனன்
 359. அயவு
 360. அயானம்
 361. அயிணம்
 362. அயிரம்
 363. அயிர்க்கடு
 364. அயிர்ப்பு
 365. அயிறல்
 366. அயினி
 367. அயினி
 368. அயுகலம்
 369. அயுதம்
 370. அயோசனம்
 371. அரட்டம்
 372. அரட்டம்
 373. அரட்டர்
 374. அரட்டர்
 375. அரணியம்
 376. அரணியம்
 377. அரத்தன்
 378. அரத்தன்
 379. அரத்தி
 380. அரத்தோற்பலம்
 381. அரந்தை
 382. அரந்தை
 383. அரமியம்
 384. அரம்பிலம்
 385. அரவணிந்தோன்
 386. அரவணிந்தோன்
 387. அரவு
 388. அரவு
 389. அரவுநாள்
 390. அரவுநாள்
 391. அரனிடத்தவள்
 392. அரனிடத்தவள்
 393. அராதி
 394. அராபதம்
 395. அராபதம்
 396. அராலை
 397. அராலை
 398. அரிகரபுத்திரன்
 399. அரிகல்
 400. அரிகள்
 401. அரிசனம்
 402. அரிசனம்
 403. அரிச்சனை
 404. அரிதகி
 405. அரித்திராபம்
 406. அரிந்தமன்
 407. அரிந்தமன்
 408. அரிபுதை
 409. அரியம்
 410. அரியம்
 411. அரியயற்கரியோன்
 412. அரியயற்கரியோன்
 413. அருணவம்
 414. அருணவம்
 415. அருணாக்கிரசன்
 416. அருணாக்கிரசன்
 417. அருந்துதன்
 418. அருப்பலம்
 419. அருப்பலம்
 420. அரேசிகம்
 421. அரேசிகம்
 422. அலக்கண்
 423. அலக்கண்
 424. அலங்கலம்
 425. அலங்கை
 426. அலத்தகம்
 427. அலலியம்
 428. அலன்றல்
 429. அலிகம்
 430. அலிகம்
 431. அலுவீகம்
 432. அலுவீகம்
 433. அல்லகண்டம்
 434. அல்லகண்டம்
 435. அவகதி
 436. அவகுஞ்சனம்
 437. அவகுஞ்சனம்
 438. அவகேசி
 439. அவண்
 440. அவதாதம்
 441. அவதாதம்
 442. அவதூதம்
 443. அவத்தியம்
 444. அவத்திரியம்
 445. அவமிருத்து
 446. அவமிருத்து
 447. அவளிகை
 448. அவனி
 449. அவாசி
 450. அவாந்திரை
 451. அவிடி
 452. அவிடி
 453. அவிமுத்தம்
 454. அவுக்கிராகம்
 455. அவுணர்
 456. அவுணர்
 457. அவையல்
 458. அழலாடி
 459. அழலாடி
 460. அழலேந்தி
 461. அழலேந்தி
 462. அழனம்
 463. அழன்
 464. அழிதல்
 465. அழிதூஉ
 466. அழுப்பு
 467. அழுப்பு
 468. அழுப்புகம்
 469. அளகையாளி
 470. அளகையாளி
 471. அளத்தி
 472. அளத்தி
 473. அளவல்
 474. அளவளாவல்
 475. அளவளாவல்
 476. அள்ளை
 477. அள்ளை
 478. அறச்செல்வி
 479. அறச்செல்வி
 480. அறத்தளி
 481. அறத்தின்மைந்தன்
 482. அறத்தின்மைந்தன்
 483. அறத்தைக்காப்போன்
 484. அறப்புறம்
 485. அறவை
 486. அறன்கடை
 487. அறிதுயிலமர்ந்தமூர்த்தி
 488. அறிதுயிலமர்ந்தமூர்த்தி
 489. அறிவனாள்
 490. அறிவனாள்
 491. அறுகால்
 492. அறுகுணன்
 493. அறுதொழிலோர்
 494. அறுதொழிலோர்
 495. அறுமீன்
 496. அறுமீன்
 497. அறைகூவல்
 498. அறைகூவல்
 499. அறைபோதல்
 500. அற்புதர்
 501. அற்புதன்
 502. அற்புதன்
 503. அனகன்
 504. அனகன்
 505. அனஞ்சனம்
 506. அனந்தசயனன்
 507. அனந்தசயனன்
 508. அனந்தல்
 509. அனந்தல்
 510. அனலி
 511. அனலி
 512. அனலேறு
 513. அனலேறு
 514. அனவரதம்
 515. அனன்னியசன்
 516. அனன்னியசன்
 517. அனாவிலன்
 518. அனிலசகன்
 519. அனிலசகன்
 520. அனுகம்
 521. அனுகம்பை
 522. அனுகன்
 523. அனுகன்
 524. அனுசன்
 525. அனுசன்
 526. அனுசாதன்
 527. அனுசிந்தை
 528. அனுசை
 529. அனுதமம்
 530. அனுத்தம்
 531. அனுநயம்
 532. அனுபஸ்தி
 533. அனுபூதி
 534. அனுமிதி
 535. அனுயோசனம்
 536. அனுலேபம்
 537. அனுவழி
 538. அனுவழி
 539. அனூனம்
 540. அன்மயம்
 541. அன்னக்கொடியோன்
 542. அன்னக்கொடியோன்
 543. அன்னப்பிராசனம்
 544. அன்னப்பிராசனம்
 545. ஆகண்டலன்
 546. ஆகண்டலன்
 547. ஆகமனம்
 548. ஆகமன்
 549. ஆகரன்
 550. ஆகருடணை
 551. ஆகவனம்
 552. ஆகிஞ்சனம்
 553. ஆகிரதம்
 554. ஆகிரம்
 555. ஆகுகன்
 556. ஆகுகன்
 557. ஆகுளி
 558. ஆக்கதம்
 559. ஆக்கிரந்திதம்
 560. ஆக்கிரந்திதம்
 561. ஆக்கிராணவிந்திரியம்
 562. ஆக்கிரோசனம்
 563. ஆக்கை
 564. ஆசங்கித்தல்
 565. ஆசவம்
 566. ஆசவம்
 567. ஆசனன்
 568. ஆசனன்
 569. ஆசாள்
 570. ஆசாள்
 571. ஆசிதையன்
 572. ஆசிதையன்
 573. ஆசித்தல்
 574. ஆசித்தல்
 575. ஆசிரயன்
 576. ஆசீர்வாதம்
 577. ஆசுகன்
 578. ஆசுகன்
 579. ஆசுகி
 580. ஆசுகி
 581. ஆசுவீசம்
 582. ஆசேசனம்
 583. ஆச்சியம்
 584. ஆடகி
 585. ஆடூஉ
 586. ஆட்சபாதன்
 587. ஆட்சபாதன்
 588. ஆட்சாரம்
 589. ஆட்சேபனம்
 590. ஆண்டளப்போன்
 591. ஆண்டளப்போன்
 592. ஆண்டையர்
 593. ஆதபத்திரம்
 594. ஆதபத்திரம்
 595. ஆதபன்
 596. ஆதபன்
 597. ஆதரிசனம்
 598. ஆதவம்
 599. ஆதித்தர்
 600. ஆதித்தர்
 601. ஆதிரன்
 602. ஆதிவராகன்
 603. ஆதிவராகன்
 604. ஆதுலன்
 605. ஆதுலன்
 606. ஆதுவம்
 607. ஆதுவம்
 608. ஆந்திகை
 609. ஆபணியம்
 610. ஆபணியம்
 611. ஆபதம்
 612. ஆபதோத்தாரணன்
 613. ஆபதோத்தாரணன்
 614. ஆபத்தம்
 615. ஆபனிகன்
 616. ஆபனிகன்
 617. ஆபாடம்
 618. ஆபாடம்
 619. ஆபாலி
 620. ஆபீரன்
 621. ஆபீரன்
 622. ஆப்பம்
 623. ஆப்பிரச்சனம்
 624. ஆப்பிரச்சனம்
 625. ஆமரி
 626. ஆமா
 627. ஆமா
 628. ஆமிரேடணம்
 629. ஆயமுக்கரவன்
 630. ஆயமுக்கரவன்
 631. ஆயர்
 632. ஆயர்
 633. ஆயி
 634. ஆயிரங்கண்ணன்
 635. ஆயிரங்கண்ணன்
 636. ஆயிரங்கதிரோன்
 637. ஆயிரங்கதிரோன்
 638. ஆயுள்வேதியர்
 639. ஆயுள்வேதியர்
 640. ஆய்ச்சியர்
 641. ஆய்ச்சியர்
 642. ஆரகம்
 643. ஆரகேரம்
 644. ஆரகேரம்
 645. ஆரகோரம்
 646. ஆரகோரம்
 647. ஆரணன்
 648. ஆரணன்
 649. ஆரதி
 650. ஆரலம்
 651. ஆராதியம்
 652. ஆரிதம்
 653. ஆரோபித்தல்
 654. ஆர்த்தவம்
 655. ஆர்த்தவம்
 656. ஆர்த்திகை
 657. ஆர்த்திரகம்
 658. ஆலகண்டன்
 659. ஆலகண்டன்
 660. ஆலகாலம்
 661. ஆலகாலம்
 662. ஆலிங்கனம்
 663. ஆலு
 664. ஆலோகனம்
 665. ஆலோன்
 666. ஆலோன்
 667. ஆவணீயம்
 668. ஆவணீயம்
 669. ஆவநாளி
 670. ஆவநாளி
 671. ஆவாசம்
 672. ஆவாசம்
 673. ஆவிடை
 674. ஆவிரம்
 675. ஆவீதம்
 676. ஆவேசிகன்
 677. ஆவேசிகன்
 678. ஆவேட்டனம்
 679. ஆளகம்
 680. ஆறலை
 681. ஆற்றுக்காலாட்டியர்
 682. ஆற்றுக்காலாட்டியர்
 683. ஆனந்தவல்லி
 684. ஆனந்தவல்லி
 685. ஆனனம்
 686. ஆனனம்
 687. ஆன்வல்லோர்
 688. இகவு
 689. இகழ்தல்
 690. இகளி
 691. இகளி
 692. இகளை
 693. இகிதம்
 694. இக்கவம்
 695. இங்கண்
 696. இங்கரி
 697. இசலி
 698. இசைமடந்தை
 699. இசைமடந்தை
 700. இச்சகம்
 701. இச்சகம்
 702. இச்சயம்
 703. இச்சயம்
 704. இச்சாவசு
 705. இச்சானுவிருத்தி
 706. இடக்கரடக்கல்
 707. இடக்கரடக்கல்
 708. இடக்கியம்
 709. இடங்கம்
 710. இடங்கழி
 711. இடவம்
 712. இடவம்
 713. இடவை
 714. இடாகு
 715. இடித்துரை
 716. இடுகாடு
 717. இடுகாடு
 718. இடுகை
 719. இடுகை
 720. இடுலி
 721. இடையெழும் சனி
 722. இட்டகாமியம்
 723. இட்டிடை
 724. இட்டியம்
 725. இட்டியம்
 726. இணங்கலர்
 727. இணங்கலர்
 728. இணங்கல்
 729. இதணம்
 730. இதணம்
 731. இதயம்
 732. இதயம்
 733. இதலை
 734. இதலை
 735. இதழி
 736. இதழி
 737. இதைப்புனம்
 738. இத்தை
 739. இந்தரி
 740. இந்திரதிசை
 741. இந்திரவாசம்
 742. இந்திரனாள்
 743. இந்திரனாள்
 744. இந்திரை
 745. இந்திரை
 746. இந்திரைகேள்வன்
 747. இந்திரைகேள்வன்
 748. இந்துரு
 749. இந்துலோகம்
 750. இந்துலோகம்
 751. இபங்கம்
 752. இபங்கம்
 753. இப்பாலகன்
 754. இப்பாலகன்
 755. இமகரன்
 756. இமகரன்
 757. இமவான்
 758. இமவான்
 759. இமாலயம்
 760. இமாலயம்
 761. இமில்
 762. இமையவர்
 763. இமையவர்
 764. இமையில்
 765. இமையில்
 766. இயக்கர்
 767. இயந்தை
 768. இயந்தை
 769. இயல்பூ
 770. இயற்றி
 771. இயற்றுதல்
 772. இரகம்
 773. இரகம்
 774. இரசனி
 775. இரசிகன்
 776. இரஞ்சகம்
 777. இரட்சிதம்
 778. இரட்சிதம்
 779. இரட்டர்
 780. இரட்டர்
 781. இரணமத்தம்
 782. இரணமத்தம்
 783. இரணியம்
 784. இரணியம்
 785. இரதகீலம்
 786. இரதகீலம்
 787. இரதாங்கபாணி
 788. இரதாங்கபாணி
 789. இரதாயனி
 790. இரத்தகம்
 791. இரத்திரி
 792. இரந்திரம்
 793. இரவலர்
 794. இரவலர்
 795. இரவிநாள்
 796. இரற்றுதல்
 797. இராசீவம்
 798. இராசீவம்
 799. இராத்திரம்
 800. இராத்திரம்
 801. இராவணி
 802. இருதிராசம்
 803. இருந்தை
 804. இருபிறப்பாளர்
 805. இருபிறப்பாளர்
 806. இருவி
 807. இருஷிகேசன்
 808. இருஷிகேசன்
 809. இரேபதிகொண்கன்
 810. இரேபதிகொண்கன்
 811. இலகடம்
 812. இலகடம்
 813. இலக்காரம்
 814. இலக்காரம்
 815. இலக்கினம்
 816. இலச்சினை
 817. இலச்சினை
 818. இலபித்தம்
 819. இலம்பாட்டோன்
 820. இலம்பாட்டோன்
 821. இலம்போதரன்
 822. இலம்போதரன்
 823. இலலாடம்
 824. இலலாடம்
 825. இலாலி
 826. இலிகி
 827. இலிகுசம்
 828. இலிகுசம்
 829. இலீகை
 830. இலேகர்
 831. இலேபிதம்
 832. இல்லவள்
 833. இல்லவள்
 834. இவண்
 835. இவவு
 836. இவுளி
 837. இவுளி
 838. இழிஞர்
 839. இறடி
 840. இறவுளர்
 841. இறவுளர்
 842. இறவுள்
 843. இறுக்கர்
 844. இறுக்கர்
 845. இறையோன்
 846. இறையோன்
 847. இற்புலி
 848. இற்புலி
 849. இனைத்தல்
 850. இன்னாதார்
 851. இன்னாது
 852. ஈகம்
 853. ஈசத்துவம்
 854. ஈசத்துவம்
 855. ஈசனாள்
 856. ஈசனாள்
 857. ஈடணம்
 858. ஈடிகை
 859. ஈடிதம்
 860. ஈமத்தாடி
 861. ஈமத்தாடி
 862. ஈம்
 863. ஈம்
 864. ஈயுவன்
 865. ஈரங்கோலியர்
 866. ஈருள்
 867. ஈறிலி
 868. ஈறிலி
 869. ஈனனம்
 870. உககனல்
 871. உகவை
 872. உகளம்
 873. உகளித்தல்
 874. உகிர்
 875. உகிர்
 876. உகுணம்
 877. உகைதல்
 878. உக்காக்கம்
 879. உக்காரி
 880. உக்கிருட்டம்
 881. உசனன்
 882. உசனன்
 883. உசி
 884. உசிதன்
 885. உசிதன்
 886. உசு
 887. உச்சலம்
 888. உச்சற்கம்
 889. உச்சாசனம்
 890. உச்சிட்டம்
 891. உச்சின்னம்
 892. உச்சைச்சிரவம்
 893. உச்சைச்சிரவம்
 894. உடம்பிடி
 895. உடம்பிடி
 896. உடுநீர்
 897. உடுபதம்
 898. உடுபம்
 899. உடுபம்
 900. உடுப்பகை
 901. உடுப்பகை
 902. உடுவின்வேந்தன்
 903. உடுவின்வேந்தன்
 904. உடுவை
 905. உடைகுளம்
 906. உணக்கம்
 907. உணைதல்
 908. உணைதல்
 909. உதகவன்
 910. உதகவன்
 911. உதக்கு
 912. உதணம்
 913. உதாரத்துவம்
 914. உதாரத்துவம்
 915. உதாரன்
 916. உதாரன்
 917. உதிட்டிரன்
 918. உதிட்டிரன்
 919. உதிதம்
 920. உதிரம்
 921. உதிரம்
 922. உதிரன்
 923. உதீசி
 924. உதீசி
 925. உத்தமபாத்திரம்
 926. உத்தமாங்கம்
 927. உத்தமாங்கம்
 928. உத்தராசங்கம்
 929. உத்திட்டம்
 930. உத்துவாகம்
 931. உத்துவாகம்
 932. உந்திபூத்தோன்
 933. உந்திபூத்தோன்
 934. உந்தை
 935. உபகசிதம்
 936. உபகாசம்
 937. உபகாசம்
 938. உபகிருதம்
 939. உபகிருதம்
 940. உபகேசி
 941. உபகேசி
 942. உபக்கிரோசம்
 943. உபசதனம்
 944. உபசதனம்
 945. உபசிருட்டம்
 946. உபஞ்ஞை
 947. உபபீடனம்
 948. உபபீடனம்
 949. உபமலம்
 950. உபமலம்
 951. உபமிதி
 952. உபயத்தம்
 953. உபரசம்
 954. உபரசன்
 955. உபரட்சணன்
 956. உபரட்சணன்
 957. உபரதி
 958. உபராசன்
 959. உபராசன்
 960. உபராவம்
 961. உபலிங்கம்
 962. உபலேபம்
 963. உபவீதம்
 964. உபாசயம்
 965. உபாசயம்
 966. உபாசிதம்
 967. உபாசிரயம்
 968. உபாஞ்சனம்
 969. உபேந்திரன்
 970. உபேந்திரன்
 971. உப்பரிகை
 972. உமணர்
 973. உமாகட்கம்
 974. உமாகுரு
 975. உமாதம்
 976. உமாபதி
 977. உமாபதி
 978. உமேசன்
 979. உமேசன்
 980. உமைகரநதி
 981. உயர்திணை
 982. உயர்நிலை
 983. உயல்
 984. உயவர்
 985. உயவல்
 986. உயாவல்
 987. உரகாரி
 988. உரகாரி
 989. உரந்தை
 990. உரந்தை
 991. உராவல்
 992. உரிவை
 993. உரீகாரம்
 994. உருகம்
 995. உருகம்
 996. உருக்குமம்
 997. உருக்குமம்
 998. உருத்திரகணிகை
 999. உருத்திராணி
 1000. உருத்திராணி