வார்ப்புரு:வினைமுற்றுகள் தேன்-பேன்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}தேன் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறேன் {{{எதிர்_காலம்_பகுதி}}}பேன்
பன்மை {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}தோம் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறோம் {{{எதிர்_காலம்_பகுதி}}}போம்
முன்னிலை ஒருமை {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}தாய் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறாய் {{{எதிர்_காலம்_பகுதி}}}பாய்
பன்மை {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}தீர்கள் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறீர்கள் {{{எதிர்_காலம்_பகுதி}}}பீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}தான் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறான் {{{எதிர்_காலம்_பகுதி}}}பான்
பெண்பால் {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}தாள் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறாள் {{{எதிர்_காலம்_பகுதி}}}பாள்
பலர்பால் {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}தார்கள் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறார்கள் {{{எதிர்_காலம்_பகுதி}}}பார்கள்
ஒன்றன்பால் {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}தது {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறது {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கும்
பலவின்பால் {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}தன {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கின்றன {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கும்