உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

திருக்குறள்அகரமுதலி தகரவரிசை

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.

திருக்குறள்அகரமுதலி தகரவரிசை

[தொகு]

தகரம்

[தொகு]


தக
= சரியாக/ பொருந்த, 391.
தகர்
= செம்மறிக்கடா, 486.
தகவு
= நடுவுநிலைமை, 114.
தகுதி
= நடுவுநிலைமை, 111.
தகுதியான்
= நடுவுநிலைமையால்/ பொறுமையால், 158.
தகை
= நன்மை, 56;
= தன்மை/ குணம், 643;
= பெண்ணின் தன்மை[பெண்டகை](நாணம், அச்சம், மடம், பயிர்ப்பு), 1084;
= சென்றடுந் தறுகண்மை[அடற்றகை], 768;
= (விலைமகளிர்க்குரிய ஆடல் பாடல்)அழகு, 916;
= (ஆக்கல் அழித்தல்கட்கு ஏதுவாய)பெருமை, 897;
= (நற்குணங்களால்)தகுதி[நலத்தகை], 1305;
= (புலவி)மிகுதி[புலத்தகை], 1305;
= (தலைமகன், தலைமகளது) வனப்புத்(தன்னை வருத்தமுறுவித்தலைச் சொல்லுதல்)[தகையணங்குறுத்தல்], அதி.109.
தகைத்து
= சிறப்பினையுடையது, 125;
= தன்மையுடையது, 486;
= பெருமையுடையது, 1064.
தகைமை
= மதிப்பு, 405;
= உரிமை, 808;
= உயர்குடிப் பிறப்பு, 968;
= நிறையுடைமை, 1255;
= உரிமை(யாற் செய்வன)[கெழுதகைமை], 700
= ௸, 802
= ௸, 803
= ௸, 808.
தகைமைக்கண்
= தன்மையில், 613;
= பெருமையுள், 874.
தகைமையவர்
= பெருமையுடையவர், 447.
தகைய
= தன்மையுடையன,418.
தகையால்
= தோற்றப்பொலிவால், 768;
= தன்மையால்/ உரிமையால், 804’
= தன்மையோடு, 1083;
= பெருமிதத்தால்,1182.
தகையான்
= தன்மைபற்றி, 804.
தகையான்கண்
= (பெருந்)தன்மையுடையவனிடத்தில், 217.
தக்க
= தகுந்த, 51
= ௸, 580
= ௸, 993
= ௸, 1288;
= தகுந்தவை, 54
= ௸, 466
= ௸, 805.
தக்கது
= தகுதி வாய்ந்தது, 220
= ௸, 663
= ௸, 686
= ௸, 732
= ௸, 780
= ௸, 1018
= ௸, 1018
= ௸, 1137
= ௸, 1173.
தக்கனள்
= (புலவிக்கு)அமைந்தாள், 1316.
தக்கார்
= நடுநிலைமையுடையவர்/ தகுதியுடையவர், 114
= ௸, 446
= ௸, 731
= ௸, 897;
= ஏற்புடையவர், 1051.
தக்கார்க்கு
= தகுதியுடையவர்க்கு, 212
= ௸, 1006.
தக்காள்
= தகுதியுடையவள், 51.
தக்கு
= நடுவாக(நின்று), 561.
தங்கண்
= தம்மிடத்தில்(எய்திய), 107.
தங்கா
= உளவாகமாட்டா, 19.
தங்கி
= வைத்து, 472.
தங்கியான்
= தங்கினவனது, 117.
தங்கிற்று
= நிலைபெற்றது, 613;
= அடங்கிற்று, 874.
தங்கின்
= தங்குமானால், 608.
தங்குதல்
= நிலைபெறுதல், 671.[[]]
தங்கும்
= நிலைபெறும், 389.
தஞ்சம்
= எளிமை/ எளிது, 863
= ௸, 1300.
தடிந்து
= குறைந்து, 17.
தண்
= தாழ்மையான[தண் பதத்தால்], 548;
= குளிரா(நிற்கும்)[தண் என்னும்], 1104;
= மென் சிறு(காற்று)[தண் வளி], 1239.
தணந்தமை
= பிரிந்தமை, 1233
= ௸, 1277.
தணிக்கும்
= தீர்க்கும்(உபாயம்), 948.
தண்டம்
= ஒறுத்தல் = தண்டனை, 567.
தண்டா
= தணியாத, 1171.
தண்ணம்
= குளிர்ச்சி, 1277.
தண்மை
= தண்ணளி = அருள், 30.
தத்தம்
= தங்கள் தங்களது, 505
தந்த
= ஈட்டிய, 212;
= அறிவித்த, 588.
தந்தது
= கொடுத்தது, 1065.
தந்தம்
= தமது தமது = தம்மை நோக்கிச் செய்யும்(வினையால்), 63.
தந்தார்
= உண்டாக்கினார், 1182.
தந்தாள்
= கொடுத்தாள், 1135.
தந்து
= படைத்து, 1089;
= கொடுத்து, 1183.
தந்தை
= தகப்பன், 67.
தந்தைக்கு
= தகப்பனுக்கு, 70.
தப்பா
= தவறாத = பயன்படுகின்ற, 217.
தம்
= தமது, 63
= ௸, 64
= ௸, 66
= ௸, 68
= ௸, 158
= ௸, 190
= ௸, 266
= ௸, 315
= ௸, 473
= ௸, 539
= ௸, 584
= ௸, 595
= ௸, 720
= ௸, 846
= ௸, 916
= ௸, 1015ம
= ௸, 1024
= ௸, 1034
= ௸, 1107
= ௸, 1205;
= தம்மை, 237
= ௸, 829
= ௸, 1191;
= தமக்கு, 1051.  := ௸
தம
= தம்முடையவை, 120
= ௸, 376.
தமக்கு
= தங்களுக்கு, 72
= ௸, 319.
தமது
= தம்முடைய, 1107.
தமர்
= தமக்குச் சிறந்தவர், 443
= ௸, 444;
= சுற்றத்தார், 529
= ௸, 837
= ௸, 1027
= ௸, 1300;
= ஞாதியர், 881.
தமரின்
= தமர்மையில் = சுற்றத்தாராந் தன்மையைக் காட்டிலும், 814.
தமியர்
= தனியராக, 229.
தமியள்
= தனியராக, 1007.
தமியன்
= தனித்தவன்(ஆக), 873.
தம்மின்
= தம்மைக காட்டிலும், 68
= ௸, 444.
தம்மை
= தங்களை, 151
= ௸, 237
= ௸, 843
= ௸, 1303
= ௸, 1312.
தம்மொடு
= தம் நிலைமையோடு, 470.
தரலான்
= கொடுத்தலால், 131.
தரற்கு
= தருவதற்கு, 859;
= தருதலால்<நான்காவது மூன்றன் பொருண்மைக்கண் வந்தது>, 1214.
தரின்
= கொடுத்தால் = பயந்தால், 113.
தருக்கி
= செருக்குற்று = மேற்கொண்டு, 935.
தரும்
= கொடுக்கும், 71
= ௸, 171
= ௸, 183
= ௸, 275
= ௸, 284
= ௸, 296
= ௸, 313
= ௸, 321
= ௸, 370
= ௸, 416
= ௸, 457
= ௸, 492
= ௸, 507
= ௸, 508
= ௸, 510
= ௸, 522
= ௸, 619
= ௸, 651
= ௸, 658
= ௸, 663
= ௸, 692
= ௸, 785
= ௸, 853
= ௸, 884
= ௸, 885
= ௸, 892
= ௸, 902
= ௸, 903;
= பயக்கும், 98
= ௸, 138
= ௸, 700
= ௸, 911
= ௸, 116;
= உண்டாக்கும்
= ௸, 611
= ௸, 792
= ௸, 845
= ௸, 1044;
= அடைவிக்கும்(நாடுகள்), 739.
தருவது
= கொடுப்பது, 546
= ௸, 839
= ௸, 934.
தருவார்
= விற்பவர், 256
தரூஉம்
= பயக்கும்(பகை), 434;
= கொடுக்கும், 651.
தலை
= முடி, 09
= ௸, 16
= ௸, 488;
= முதன்மை/சிறப்பு, 43
= ௸, 47
= ௸, 57
= ௸, 151
= ௸, 203
= ௸, 295
= ௸, 317
= ௸, 322
= ௸, 325
= ௸, 411
= ௸, 444
= ௸, 579
= ௸, 657
= ௸, 687
= ௸, 736
= ௸, 761
= ௸, 770
= ௸, 814
= ௸, 852
= ௸, 891
= ௸, 1031;
= உறுதி[ஒரு தலை], 119;
= தெளிவு, 357.
தலைக்கூடி
= ஒன்றுசேர்ந்து, 394.
தலைச்செல்லா
= பின்னும் செய்யாத, 561.
தலைப்படாதார்
= எய்தும் பொறியிலாதார், 88
தலைப்படுவர்
= எய்துவர், 356.
தலைப்படுவார்
= பெறுவார், 1289.
தலைப்பட்டவர்க்கு
= எய்தியவர்க்கு, 269.
தலைப்பட்டார்
= எய்தினார், 348.
தலைப்பிரிதல்
= நீங்குதல், 955.
தலைப்பிரிந்த
= நீங்கிவந்த, 258.
தலைப்பிரியா
= நீங்காத, 97.
தலைப்பிரியாதார்
= நீங்காதவர், 810.
தலைப்பெய்து
= கண்டு, 405.
தலையான்
= சார்பின்கண், 1196.
தலையின்
= தலையினின்றும், 964.
தலைவந்த
= மேல்வந்து தாக்கிய, 767.
தவ்
= தவ்வென்னும் = சுருங்கும், 1144.
தவத்தான்
= தவ வலியால், 264.
தவத்திற்கு
= துறவினது<4-ஆம் வேற்றுமை மயக்கம் 6-ஆம் வேற்றுமைப் பொருள்>, 261.
தவத்தொடு
= துறவுடன், 295.
தவம்
= துறவு, நோன்பு, 19
= ௸, 262
= ௸, 263
= ௸, 265
= ௸, 266;
= தவ வேடம், 274;
= நல்வினை, 842;
= [மனம் பொறிவழிபோகாது தம்முயிர்க்கு வருந்துன்பங்களைப் பொறுத்துப் பிறவுயிர்களை ஓம்புதல்], அதி.27.
தவல்
= அழிதல், 853;
= பிழைத்தல் = பிழைசெய்தல் (= வறுமையால் இன்னாதாதல்), 856.
தவறு
= குற்றம், 469
= ௸, 1154
= ௸, 1286
= ௸, 1321
= ௸, 1325.
தவா
= கெடாமைக்கு ஏதுவாகிய, 367.
தவாஅ
= கெடாது வருகின்ற, 361.
தவாஅது
= முடிவின்றி, 368.
தவ்வையை
= மூதேவிக்கு<2-ஆம் வேற்றுமை உருபு மயக்கம்>, 167.
=தழால்
= நீங்காமல் அணைத்தல்[சுற்றந்தழால்], அதி.53.
தழீஇ
= அணைத்து, 544|1|,
= ௸, 913;
= பொருந்தி, 544|2|.
தழீஇயது
= நட்பாக்குவது, 425.
தளர்ந்து
= தவறி, 716.
தளிர்த்து
= கொழுந்துவிட்டு, 78.
தளிர்ப்ப
= இன்பத்தால் தழைக்க, 1106.
தள்ளா
= குன்றாத, 731.
தள்ளாது
= தவறாது, 290.
தள்ளாமை
= தவறாமை = வெற்றி, 596.
தள்ளின்
= கூடாவிடின், 596.
தள்ளும்
= தவறும், 290.
தறு
= இரக்கமின்மை = மறம்[தறுகண்], 773.
தற்று
= இறுக உடுத்துக்கொண்டு, 1023.
தன்
= தன்னை, 51
= ௸, 56
= ௸, 529
= ௸, 741
= ௸, 878
= ௸, 883
= ௸, 1009;
= தனது<6-ஆம் வேற்றுமைத் தொகை>, 17
= ௸, 69
= ௸, 116
= ௸, 161
= ௸, 186
= ௸, 244
= ௸, 251
= ௸, 268
= ௸, 272
= ௸, 281
= ௸, 293
= ௸, 318
= ௸, 327
= ௸, 373
= ௸, 387
= ௸, 436
= ௸, 471
= ௸, 535
= ௸, 608
= ௸, 615
= ௸, 619
= ௸, 630
= ௸, 736
= ௸, 758
= ௸, 776
= ௸, 838
= ௸, 1102;
= தன்கண்<7-ஆம் வேற்றுமைத் தொகை>, 157;
= தனக்கு உதவும் (துணை)<4-ஆம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்க தொகை>, 875.
தனக்கு
= தனக்கு, 07;
= தன்பொருட்டு, 847.
தனி
= பிரிந்திருந்து, 1296;
= துன்பமிகுதி தலைவன்கண் இன்றித் தன்கண்ணேயாதல் கூறுதல்[தனிப்படர் மிகுதி], அதி.120.
தனித்து
= தனியாகி, 338.
தனிமை
= ஒன்றியான தன்மை, 814.
தன்கண்
= தன்னிடத்தில், 794.
தன்மை
= வகுப்பு, 767;
= இயல்பு, 1144.
தன்மையவர்
= இயல்பினையுடையவர், 855.
தன்மையான்
= இயற்கையுடையவன், 511.
தன்னின்
= தன்னைக்காட்டிலும், 250
= ௸, 603.
தன்னை
= தன்னை, 206
= ௸, 208
= ௸, 209
= ௸, 250
= ௸, 293
= ௸, 305
= ௸, 439
= ௸, 474
= ௸, 974
= ௸, 978
= ௸, 1319.

திருக்குறள்அகரமுதலி தகரவரிசை முற்றும்

[தொகு]

அ, ஆ- இ- ஈ- உ- ஊ- எ- ஏ- ஐ- ஒ- ஓ-

- கா,கி,கீ - கு, கூ- கெ, கே, கை கொ, கோ, கௌ;- ச, சா, சி, சீ, சு, சூ- செ-- சே, சொ, சோ; ஞா; தா, தி, தீ- து, தூ, தெ, தே- தொ, தோ; [[]][[]] [[]]


திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]