உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

திருக்குறள்அகரமுதலி ஞாகாரவரிசை

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.

பார்க்க:

திருக்குறள்
திருவள்ளுவமாலை
திருக்குறள் முதற்குறிப்பு அகரமுதலி
திருக்குறள் கடைச்சொல் அகரமுதலி


திருக்குறள் அகரமுதலி ஞாகார வரிசை

[தொகு]

ஞாகாரம்

[தொகு]

ஞா

ஞாட்பினுள்
போர்முனையில், 1088.
ஞாலத்திற்கு
= உலகத்து உயிர்க்கு, 557.
ஞாலத்தின்
= நிலவுலகத்தைக் காட்டிலும், 102.
ஞாலத்து
= உலகத்தின்கண், 141.
ஞாலம்
= உலகம், 484
= ௸, 485
= ௸, 648
= ௸, 999
= ௸, 1016:
உலகத்து வாழ்பவர்கள், 245
= ௸, 1058.
ஞானம்
= அறிவு அதி.34 முதல் 37 வரை.

Thiruvalluvar is a Great Tamil Poet.

ஞான்று
= பொழுது[எஞ்ஞான்றும்=எக்காலத்தும்], 44
= ௸, 145
= ௸, 317
= ௸, 361
= ௸, 439
= ௸, 582
= ௸, 635
= ௸, 697
= ௸, 701
= ௸, 864
= ௸, 870
= ௸, 886
= ௸, 903
= ௸, 910
= ௸, 921
= ௸, 926
= ௸, 927.

திருக்குறள்அகரமுதலி ஞாகாரவரிசை முற்றும்

[தொகு]

பார்க்க

[தொகு]

அ, ஆ- இ- ஈ- உ- ஊ- எ- ஏ- ஐ- ஒ- ஓ-

- கா,கி,கீ - கு, கூ- கெ, கே, கை கொ, கோ, கௌ- ச, சா, சி, சீ, சு, சூ- செ- சே, சொ, சோ- ஞா த- தா,தி,தீ- து,தூ,தெ,தே.| ந- நா, நி- நீ,நு,நூ- நெ,நே,நொ,நோ.|


[[]] [[]][[]] [[]]


திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]