விக்சனரி:Frequency lists/TV/2006/4001-5000

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

TV/movie frequencies[தொகு]

See Wiktionary:Frequency lists/TV/2006/explanation

4001-5000[தொகு]

rank word count
4001 tables 327
4002 sympathy 327
4003 pill 327
4004 pee 327
4005 lean 327
4006 filthy 327
4007 cliff 327
4008 burger 327
4009 web 326
4010 seventeen 326
4011 landed 326
4012 expression 326
4013 entrance 326
4014 employee 326
4015 drawing 326
4016 cap 326
4017 bunny 326
4018 bracelet 326
4019 thirteen 325
4020 scout 325
4021 principal 325
4022 pays 325
4023 jen's 325
4024 fairly 325
4025 facility 325
4026 dru 325
4027 deeper 325
4028 arrive 325
4029 unique 324
4030 tracking 324
4031 spite 324
4032 shed 324
4033 recommend 324
4034 oughta 324
4035 nanny 324
4036 naive 324
4037 menu 324
4038 grades 324
4039 diet 324
4040 corn 324
4041 authorities 324
4042 walsh 323
4043 separated 323
4044 roses 323
4045 patch 323
4046 grey 323
4047 dime 323
4048 devastated 323
4049 description 323
4050 tap 322
4051 subtle 322
4052 include 322
4053 harris 322
4054 garrison 322
4055 citizen 322
4056 bullets 322
4057 beans 322
4058 ric 321
4059 pile 321
4060 metal 321
4061 las 321
4062 kelso 321
4063 executive 321
4064 confirm 321
4065 capital 321
4066 adults 321
4067 traci 320
4068 toe 320
4069 strings 320
4070 parade 320
4071 harbor 320
4072 charity's 320
4073 bow 320
4074 borrowed 320
4075 booth 320
4076 toys 319
4077 straighten 319
4078 steak 319
4079 status 319
4080 remote 319
4081 premonition 319
4082 poem 319
4083 planted 319
4084 honored 319
4085 youth 318
4086 specifically 318
4087 meetings 318
4088 lopez 318
4089 exam 318
4090 daily 318
4091 convenient 318
4092 traveling 317
4093 matches 317
4094 laying 317
4095 insisted 317
4096 crystal 317
4097 apply 317
4098 units 316
4099 technology 316
4100 steel 316
4101 muscle 316
4102 joel 316
4103 dish 316
4104 aitoro 316
4105 sis 315
4106 sales 315
4107 marie 315
4108 legend 315
4109 kindly 315
4110 grandson 315
4111 donor 315
4112 wheels 314
4113 temper 314
4114 teenager 314
4115 strategy 314
4116 richard's 314
4117 proven 314
4118 mothers 314
4119 monitor 314
4120 iron 314
4121 houses 314
4122 eternity 314
4123 denial 314
4124 dana 314
4125 couples 314
4126 backwards 314
4127 tent 313
4128 swell 313
4129 noon 313
4130 happiest 313
4131 gotcha 313
4132 episode 313
4133 drives 313
4134 bacon 313
4135 thinkin 312
4136 spirits 312
4137 potion 312
4138 holes 312
4139 fence 312
4140 dial 312
4141 affairs 312
4142 acts 312
4143 whatsoever 311
4144 ward 311
4145 rehearsal 311
4146 proved 311
4147 overheard 311
4148 nuclear 311
4149 lemme 311
4150 leather 311
4151 hostage 311
4152 hammer 311
4153 faced 311
4154 discover 311
4155 constant 311
4156 catherine 311
4157 bench 311
4158 tryin 310
4159 taxi 310
4160 shove 310
4161 sets 310
4162 reggie 310
4163 moron 310
4164 limits 310
4165 jeff 310
4166 impress 310
4167 gray 310
4168 entitled 310
4169 connect 310
4170 pussy 309
4171 needle 309
4172 megan 309
4173 limit 309
4174 lad 309
4175 intelligent 309
4176 instant 309
4177 forms 309
4178 disagree 309
4179 tiger 308
4180 stinks 308
4181 rianna 308
4182 recover 308
4183 paul's 308
4184 louie 308
4185 losers 308
4186 groom 308
4187 gesture 308
4188 developed 308
4189 constantly 308
4190 blocks 308
4191 bartender 308
4192 tunnel 307
4193 suspects 307
4194 sealed 307
4195 removed 307
4196 paradise 307
4197 legally 307
4198 illness 307
4199 hears 307
4200 dresses 307
4201 aye 307
4202 vehicle 306
4203 thy 306
4204 teachers 306
4205 sheet 306
4206 receive 306
4207 psychic 306
4208 night's 306
4209 melissa 306
4210 denied 306
4211 teenage 305
4212 sierra 305
4213 rabbit 305
4214 puppy 305
4215 patty 305
4216 knocking 305
4217 judging 305
4218 bible 305
4219 behalf 305
4220 accidentally 305
4221 waking 304
4222 ton 304
4223 superior 304
4224 slack 304
4225 seek 304
4226 rumor 304
4227 natalie's 304
4228 manners 304
4229 homeless 304
4230 hollow 304
4231 hills 304
4232 gordon 304
4233 desperately 304
4234 critical 304
4235 coward 304
4236 winslow 303
4237 theme 303
4238 tapes 303
4239 sheets 303
4240 referring 303
4241 personnel 303
4242 perkins 303
4243 ol 303
4244 maxie 303
4245 item 303
4246 genoa 303
4247 gear 303
4248 du 303
4249 majesty 302
4250 forest 302
4251 fans 302
4252 exposed 302
4253 cried 302
4254 tons 301
4255 spells 301
4256 producer 301
4257 launch 301
4258 jay 301
4259 instinct 301
4260 extreme 301
4261 belief 301
4262 quote 300
4263 motorcycle 300
4264 convincing 300
4265 appeal 300
4266 advance 300
4267 greater 299
4268 fashioned 299
4269 empire 299
4270 aids 299
4271 accomplished 299
4272 ye 298
4273 tammy 298
4274 noah 298
4275 mommy's 298
4276 grip 298
4277 bump 298
4278 wallace 297
4279 upsetting 297
4280 soldiers 297
4281 scheduled 297
4282 production 297
4283 needing 297
4284 maddie 297
4285 invisible 297
4286 forgiveness 297
4287 feds 297
4288 complex 297
4289 compare 297
4290 cloud 297
4291 champion 297
4292 bothers 297
4293 blank 297
4294 treasure 296
4295 tooth 296
4296 territory 296
4297 sacred 296
4298 mon 296
4299 jessica's 296
4300 inviting 296
4301 inner 296
4302 earn 296
4303 compromise 296
4304 cocktail 296
4305 tramp 295
4306 temperature 295
4307 signing 295
4308 messenger 295
4309 landing 295
4310 jabot 295
4311 intimate 295
4312 dignity 295
4313 dealt 295
4314 souls 294
4315 root 294
4316 nicky 294
4317 informed 294
4318 gods 294
4319 felicia 294
4320 entertainment 294
4321 dressing 294
4322 cigarettes 294
4323 blessing 294
4324 billion 294
4325 alistair 294
4326 upper 293
4327 marge 293
4328 manner 293
4329 lightning 293
4330 leak 293
4331 heaven's 293
4332 fond 293
4333 corky 293
4334 atlantic 293
4335 alternative 293
4336 seduce 292
4337 players 292
4338 operate 292
4339 modern 292
4340 liquor 292
4341 june 292
4342 janine 292
4343 fingerprints 292
4344 enchantment 292
4345 butters 292
4346 stuffed 291
4347 stavros 291
4348 rome 291
4349 murphy 291
4350 filed 291
4351 emotionally 291
4352 division 291
4353 conditions 291
4354 cameron 291
4355 uhm 290
4356 transplant 290
4357 tips 290
4358 shayne 290
4359 powder 290
4360 passes 290
4361 oxygen 290
4362 nicely 290
4363 macy 290
4364 lunatic 290
4365 hid 290
4366 drill 290
4367 designs 290
4368 complain 290
4369 announcement 290
4370 visitors 289
4371 unfortunate 289
4372 slap 289
4373 pumpkin 289
4374 prayers 289
4375 plug 289
4376 organization 289
4377 opens 289
4378 oath 289
4379 o'neill 289
4380 mutual 289
4381 hockey 289
4382 graduate 289
4383 confirmed 289
4384 broad 289
4385 yacht 288
4386 spa 288
4387 remembers 288
4388 horn 288
4389 fried 288
4390 extraordinary 288
4391 bait 288
4392 appearance 288
4393 angela 288
4394 abuse 288
4395 warton 287
4396 sworn 287
4397 stare 287
4398 sal 287
4399 safely 287
4400 reunion 287
4401 plot 287
4402 nigel 287
4403 burst 287
4404 aha 287
4405 might've 286
4406 frederick 286
4407 experiment 286
4408 experienced 286
4409 dive 286
4410 commission 286
4411 chaos 286
4412 cells 286
4413 aboard 286
4414 returning 285
4415 lesbian 285
4416 independent 285
4417 expose 285
4418 environment 285
4419 buddies 285
4420 trusting 284
4421 spider 284
4422 smaller 284
4423 mountains 284
4424 mandy 284
4425 jessie 284
4426 booze 284
4427 tattoo 283
4428 sweep 283
4429 sore 283
4430 scudder 283
4431 reynolds 283
4432 properly 283
4433 parole 283
4434 manhattan 283
4435 effective 283
4436 ditch 283
4437 decides 283
4438 canceled 283
4439 bulldog 283
4440 bra 283
4441 antonio's 283
4442 speaks 282
4443 spanish 282
4444 rubber 282
4445 reaching 282
4446 glow 282
4447 foundation 282
4448 women's 281
4449 wears 281
4450 thirsty 281
4451 stewart 281
4452 skull 281
4453 sidney 281
4454 scotch 281
4455 ringing 281
4456 dorm 281
4457 dining 281
4458 carla 281
4459 bend 281
4460 unexpected 280
4461 systems 280
4462 sob 280
4463 pat 280
4464 pancakes 280
4465 michael's 280
4466 harsh 280
4467 flattered 280
4468 existence 280
4469 ahhh 280
4470 troubles 279
4471 proposed 279
4472 fights 279
4473 favourite 279
4474 eats 279
4475 driven 279
4476 computers 279
4477 chin 279
4478 bravo 279
4479 seal 278
4480 rage 278
4481 luke's 278
4482 causes 278
4483 bubble 278
4484 border 278
4485 undercover 277
4486 spoiled 277
4487 sloane 277
4488 shine 277
4489 rug 277
4490 identify 277
4491 destroying 277
4492 deputy 277
4493 deliberately 277
4494 conspiracy 277
4495 clothing 277
4496 thoughtful 276
4497 similar 276
4498 sandwiches 276
4499 plates 276
4500 nails 276
4501 miracles 276
4502 investment 276
4503 fridge 276
4504 drank 276
4505 contrary 276
4506 beloved 276
4507 alonzo 276
4508 allergic 276
4509 washed 275
4510 stalking 275
4511 solved 275
4512 sack 275
4513 misses 275
4514 hope's 275
4515 forgiven 275
4516 erica's 275
4517 earl 275
4518 cuz 275
4519 bent 275
4520 approval 275
4521 practical 274
4522 organized 274
4523 norma 274
4524 maciver 274
4525 jungle 274
4526 involve 274
4527 industry 274
4528 fuel 274
4529 dragging 274
4530 dancer 274
4531 cotton 274
4532 cooked 274
4533 weston 273
4534 renee 273
4535 possession 273
4536 pointing 273
4537 foul 273
4538 editor 273
4539 dull 273
4540 clark 273
4541 beneath 273
4542 ages 273
4543 si 272
4544 peanut 272
4545 horror 272
4546 heels 272
4547 grass 272
4548 faking 272
4549 deaf 272
4550 billie 272
4551 stunt 271
4552 portrait 271
4553 painted 271
4554 july 271
4555 jealousy 271
4556 hopeless 271
4557 fears 271
4558 cuts 271
4559 conclusion 271
4560 volunteer 270
4561 sword 270
4562 scenario 270
4563 satellite 270
4564 rosie 270
4565 riley 270
4566 necklace 270
4567 men's 270
4568 evans 270
4569 crashed 270
4570 christopher 270
4571 chapel 270
4572 accuse 270
4573 teddy 269
4574 restraining 269
4575 naughty 269
4576 jason's 269
4577 humans 269
4578 homicide 269
4579 helicopter 269
4580 formal 269
4581 fitzgerald 269
4582 firing 269
4583 shortly 268
4584 safer 268
4585 missy 268
4586 diamonds 268
4587 devoted 268
4588 auction 268
4589 videotape 267
4590 tore 267
4591 stores 267
4592 reservations 267
4593 pops 267
4594 joseph 267
4595 ew 267
4596 arthur 267
4597 appetite 267
4598 anybody's 267
4599 wounds 266
4600 vanquish 266
4601 symbol 266
4602 prevent 266
4603 patrol 266
4604 jordan 266
4605 ironic 266
4606 flow 266
4607 fathers 266
4608 excitement 266
4609 anyhow 266
4610 tearing 265
4611 sends 265
4612 sam's 265
4613 rape 265
4614 lo 265
4615 laughed 265
4616 function 265
4617 core 265
4618 charmed 265
4619 carpet 265
4620 bowling 265
4621 belly 265
4622 whatever's 264
4623 sub 264
4624 shark 264
4625 scotty 264
4626 miller 264
4627 miami 264
4628 lucy's 264
4629 jefferson 264
4630 dealer 264
4631 cooperate 264
4632 bachelor 264
4633 anne 264
4634 accomplish 264
4635 wakes 263
4636 struggle 263
4637 spotted 263
4638 sorts 263
4639 rico 263
4640 reservation 263
4641 fort 263
4642 coke 263
4643 ashes 263
4644 yards 262
4645 votes 262
4646 tastes 262
4647 supposedly 262
4648 marcus 262
4649 loft 262
4650 intentions 262
4651 integrity 262
4652 wished 261
4653 wendy 261
4654 towels 261
4655 suspected 261
4656 slightly 261
4657 qualified 261
4658 profit 261
4659 log 261
4660 lenny 261
4661 java 261
4662 investigating 261
4663 inappropriate 261
4664 immediate 261
4665 ginger 261
4666 companies 261
4667 backed 261
4668 sunset 260
4669 pan 260
4670 pa 260
4671 owned 260
4672 nation 260
4673 lipstick 260
4674 lawn 260
4675 compassion 260
4676 cafeteria 260
4677 belonged 260
4678 affected 260
4679 scarf 259
4680 precisely 259
4681 obsession 259
4682 management 259
4683 loses 259
4684 lighten 259
4685 jake's 259
4686 infection 259
4687 granddaughter 259
4688 explode 259
4689 chemistry 259
4690 balcony 259
4691 this'll 258
4692 storage 258
4693 spying 258
4694 publicity 258
4695 exists 258
4696 employees 258
4697 depend 258
4698 cynthia 258
4699 cue 258
4700 cracked 258
4701 conscious 258
4702 aww 258
4703 anya 258
4704 ally 258
4705 ace 258
4706 accounts 258
4707 absurd 258
4708 vicious 257
4709 tools 257
4710 strongly 257
4711 rap 257
4712 potato 257
4713 invented 257
4714 hood 257
4715 forbid 257
4716 directions 257
4717 defendant 257
4718 bare 257
4719 announce 257
4720 alcazar's 257
4721 screwing 256
4722 samples 256
4723 salesman 256
4724 rounds 256
4725 robbed 256
4726 leap 256
4727 lakeview 256
4728 ken 256
4729 insanity 256
4730 injury 256
4731 genetic 256
4732 freaks 256
4733 fighter 256
4734 document 256
4735 burden 256
4736 why's 255
4737 swallow 255
4738 slave 255
4739 reveal 255
4740 religious 255
4741 possibilities 255
4742 martini 255
4743 kidnap 255
4744 gown 255
4745 entering 255
4746 donny 255
4747 chairs 255
4748 wishing 254
4749 statue 254
4750 stalker 254
4751 setup 254
4752 serial 254
4753 sandy 254
4754 punished 254
4755 mikey 254
4756 gilmore 254
4757 dramatic 254
4758 dismissed 254
4759 criminals 254
4760 carver 254
4761 blade 254
4762 seventh 253
4763 regrets 253
4764 raped 253
4765 quarters 253
4766 produce 253
4767 pony 253
4768 oliver 253
4769 lamp 253
4770 dentist 253
4771 anyways 253
4772 anonymous 253
4773 added 253
4774 tech 252
4775 semester 252
4776 risks 252
4777 regarding 252
4778 owes 252
4779 magazines 252
4780 machines 252
4781 lungs 252
4782 explaining 252
4783 delicate 252
4784 delia 252
4785 child's 252
4786 tricked 251
4787 oldest 251
4788 liv 251
4789 eager 251
4790 doomed 251
4791 coffin 251
4792 click 251
4793 cafe 251
4794 buttons 251
4795 bureau 251
4796 adoption 251
4797 wes 250
4798 tyler 250
4799 traditional 250
4800 surrender 250
4801 stones 250
4802 stab 250
4803 sickness 250
4804 scum 250
4805 oswald 250
4806 loop 250
4807 independence 250
4808 generation 250
4809 floating 250
4810 envelope 250
4811 entered 250
4812 combination 250
4813 chamber 250
4814 casino 250
4815 worn 249
4816 vault 249
4817 sunshine 249
4818 sorel 249
4819 pretended 249
4820 potatoes 249
4821 plea 249
4822 photograph 249
4823 petty 249
4824 payback 249
4825 misunderstood 249
4826 kiddo 249
4827 healing 249
4828 franklin 249
4829 fiancée 249
4830 derek 249
4831 cascade 249
4832 capeside 249
4833 buster 249
4834 application 249
4835 stabbed 248
4836 remarkable 248
4837 random 248
4838 guitar 248
4839 frog 248
4840 cabinet 248
4841 brat 248
4842 wrestling 247
4843 willie 247
4844 sixth 247
4845 scale 247
4846 privilege 247
4847 pencil 247
4848 passionate 247
4849 nerves 247
4850 lawsuit 247
4851 kidney 247
4852 disturbed 247
4853 crossing 247
4854 cozy 247
4855 avatar 247
4856 associate 247
4857 tire 246
4858 shirts 246
4859 sara 246
4860 required 246
4861 posted 246
4862 oven 246
4863 ordering 246
4864 mill 246
4865 journal 246
4866 gallery 246
4867 delay 246
4868 clubs 246
4869 risky 245
4870 purple 245
4871 nest 245
4872 monsters 245
4873 honorable 245
4874 grounded 245
4875 gene 245
4876 favour 245
4877 electric 245
4878 doyle 245
4879 culture 245
4880 closest 245
4881 brenda's 245
4882 breast 245
4883 breakdown 245
4884 attempted 245
4885 tony's 244
4886 placed 244
4887 martha 244
4888 india 244
4889 dallas 244
4890 conflict 244
4891 bald 244
4892 anthony 244
4893 actress 244
4894 abandon 244
4895 wisdom 243
4896 steam 243
4897 scar 243
4898 pole 243
4899 duh 243
4900 collar 243
4901 cd 243
4902 worthless 242
4903 warlock 242
4904 sucking 242
4905 standards 242
4906 resources 242
4907 photographs 242
4908 introduced 242
4909 injured 242
4910 graduation 242
4911 enormous 242
4912 dixon 242
4913 disturbing 242
4914 disturb 242
4915 distract 242
4916 deals 242
4917 conclusions 242
4918 baker 242
4919 vodka 241
4920 situations 241
4921 require 241
4922 ramsey 241
4923 muffin 241
4924 mid 241
4925 measure 241
4926 le 241
4927 jeffrey 241
4928 dishes 241
4929 crawling 241
4930 congress 241
4931 children's 241
4932 briefcase 241
4933 albert 241
4934 wiped 240
4935 whistle 240
4936 sits 240
4937 roast 240
4938 rented 240
4939 pigs 240
4940 penis 240
4941 massive 240
4942 link 240
4943 greek 240
4944 flirting 240
4945 existed 240
4946 deposit 240
4947 damaged 240
4948 bottles 240
4949 vanessa's 239
4950 unknown 239
4951 types 239
4952 topic 239
4953 robin 239
4954 riot 239
4955 overreacting 239
4956 minimum 239
4957 logical 239
4958 impact 239
4959 hostile 239
4960 embarrass 239
4961 casual 239
4962 beacon 239
4963 amusing 239
4964 altar 239
4965 values 238
4966 ultimate 238
4967 skinny 238
4968 recognized 238
4969 maintain 238
4970 goods 238
4971 covers 238
4972 claus 238
4973 battery 238
4974 survival 237
4975 spellman 237
4976 skirt 237
4977 shave 237
4978 prisoners 237
4979 porch 237
4980 med 237
4981 ghosts 237
4982 favors 237
4983 drops 237
4984 dizzy 237
4985 chili 237
4986 breasts 237
4987 benjamin 237
4988 begun 237
4989 beaten 237
4990 advise 237
4991 transferred 236
4992 strikes 236
4993 rehab 236
4994 raw 236
4995 photographer 236
4996 peaceful 236
4997 leery 236
4998 kraft 236
4999 houston 236
5000 hooker 236
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=விக்சனரி:Frequency_lists/TV/2006/4001-5000&oldid=14020" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது