விக்சனரி:Frequency lists/TV/2006/2001-3000

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

TV/movie frequencies[தொகு]

See Wiktionary:Frequency lists/TV/2006/explanation

2001-3000[தொகு]

rank word count
2001 milk 891
2002 survive 888
2003 forced 887
2004 daria 887
2005 victoria 884
2006 operation 884
2007 suck 883
2008 offered 882
2009 hm 882
2010 ends 882
2011 dump 882
2012 rent 881
2013 marshall 881
2014 remembered 880
2015 lieutenant 880
2016 trade 879
2017 thanksgiving 879
2018 rain 879
2019 revenge 877
2020 physical 877
2021 available 877
2022 program 876
2023 prefer 876
2024 baby's 875
2025 spare 873
2026 pray 873
2027 disappeared 873
2028 aside 873
2029 statement 872
2030 sometime 871
2031 animal 871
2032 sugar 870
2033 ricky 870
2034 meat 870
2035 fantastic 870
2036 breathing 870
2037 laughing 869
2038 itself 869
2039 tip 868
2040 stood 868
2041 market 868
2042 raul 866
2043 affair 865
2044 stephen 862
2045 ours 862
2046 depends 862
2047 cook 862
2048 babe 862
2049 main 861
2050 woods 860
2051 protecting 860
2052 jury 859
2053 harley 859
2054 national 857
2055 brave 856
2056 storm 855
2057 large 854
2058 prince 853
2059 jack's 853
2060 interview 853
2061 daniel 852
2062 roger 851
2063 football 851
2064 fingers 851
2065 murdered 850
2066 stan 849
2067 sexy 849
2068 julia 849
2069 explanation 847
2070 da 847
2071 process 846
2072 picking 846
2073 based 846
2074 style 845
2075 stone 845
2076 pieces 845
2077 blah 845
2078 assistant 845
2079 stronger 844
2080 block 844
2081 aah 844
2082 newman 843
2083 bullshit 843
2084 pie 842
2085 handsome 842
2086 unbelievable 841
2087 anytime 841
2088 nearly 840
2089 maureen 840
2090 shake 839
2091 everyone's 839
2092 oakdale 838
2093 cars 838
2094 wherever 837
2095 serve 837
2096 pulling 836
2097 points 836
2098 medicine 835
2099 facts 833
2100 waited 832
2101 pete 832
2102 lousy 832
2103 circumstances 832
2104 stage 831
2105 lucas 831
2106 disappointed 831
2107 weak 830
2108 trusted 830
2109 license 830
2110 nothin 829
2111 community 829
2112 trey 828
2113 jan 828
2114 trash 827
2115 understanding 826
2116 slip 826
2117 cab 826
2118 abby 826
2119 sounded 824
2120 awake 824
2121 friendship 823
2122 stomach 821
2123 weapon 820
2124 threatened 820
2125 don 820
2126 mystery 818
2127 sean 817
2128 official 816
2129 lee 816
2130 dick 816
2131 regular 813
2132 donna 813
2133 river 812
2134 malcolm 812
2135 vegas 811
2136 valley 811
2137 understood 811
2138 contract 811
2139 bud 811
2140 sexual 810
2141 race 810
2142 basically 810
2143 switch 809
2144 lake 809
2145 frankly 809
2146 issues 808
2147 cheap 808
2148 lifetime 807
2149 deny 807
2150 painting 806
2151 ear 806
2152 clock 806
2153 baldwin 806
2154 weight 805
2155 garbage 805
2156 why'd 803
2157 tear 803
2158 ears 803
2159 dig 803
2160 bullet 803
2161 selling 802
2162 setting 801
2163 indeed 800
2164 gus 800
2165 changing 799
2166 singing 798
2167 tiny 797
2168 particular 797
2169 draw 797
2170 decent 797
2171 susan 796
2172 super 796
2173 spring 796
2174 santos 796
2175 avoid 796
2176 messed 795
2177 united 794
2178 filled 794
2179 touched 792
2180 score 792
2181 people's 792
2182 disappear 791
2183 stranger 790
2184 exact 790
2185 pills 789
2186 kicked 789
2187 harm 789
2188 recently 788
2189 ma 788
2190 snow 786
2191 fortune 786
2192 strike 785
2193 pretending 784
2194 raised 783
2195 annie 783
2196 slayer 782
2197 monkey 782
2198 insurance 782
2199 fancy 782
2200 sydney 781
2201 drove 781
2202 cared 781
2203 belongs 781
2204 nights 780
2205 shape 779
2206 dogs 779
2207 lorelai 778
2208 jackie 778
2209 base 777
2210 maggie 776
2211 lift 776
2212 lewis 776
2213 stock 775
2214 sonny's 775
2215 fashion 775
2216 freedom 774
2217 timing 773
2218 johnny 773
2219 guarantee 773
2220 chest 773
2221 bridge 773
2222 woke 772
2223 tabitha 772
2224 source 772
2225 patients 772
2226 theory 770
2227 lisa 770
2228 camp 770
2229 original 769
2230 juice 769
2231 burned 769
2232 access 769
2233 watched 768
2234 heading 767
2235 selfish 766
2236 oil 766
2237 drinks 766
2238 wise 765
2239 morgan 765
2240 ashley 765
2241 failed 764
2242 period 763
2243 doll 763
2244 committed 763
2245 elevator 762
2246 freeze 761
2247 noise 760
2248 exist 760
2249 science 759
2250 pair 759
2251 edge 759
2252 wasting 758
2253 sat 757
2254 player 757
2255 ceremony 757
2256 cartman 757
2257 pig 756
2258 uncomfortable 755
2259 ted 755
2260 peg 755
2261 guns 755
2262 vacation 754
2263 staring 754
2264 files 753
2265 bike 753
2266 weather 752
2267 name's 752
2268 mostly 752
2269 stress 751
2270 kristina 751
2271 sucks 750
2272 permission 750
2273 arrived 750
2274 thrown 749
2275 possibility 749
2276 faster 749
2277 example 749
2278 borrow 749
2279 casey 748
2280 release 747
2281 ate 747
2282 notes 746
2283 joy 746
2284 hoo 746
2285 library 745
2286 junior 745
2287 property 744
2288 negative 744
2289 fabulous 744
2290 event 743
2291 doors 743
2292 screaming 742
2293 vision 741
2294 nancy 741
2295 member 741
2296 bone 741
2297 battle 741
2298 xander 738
2299 giles 738
2300 safety 737
2301 term 736
2302 devil 736
2303 what're 735
2304 meal 735
2305 fellow 734
2306 asshole 734
2307 apology 734
2308 anger 734
2309 honeymoon 733
2310 wet 732
2311 bail 732
2312 parking 731
2313 fucked 731
2314 non 730
2315 hung 730
2316 protection 727
2317 manager 727
2318 fixed 727
2319 families 727
2320 dawn 727
2321 sports 726
2322 chinese 726
2323 campaign 726
2324 map 725
2325 wash 724
2326 stolen 724
2327 sensitive 724
2328 stealing 723
2329 photo 722
2330 chose 722
2331 russell 721
2332 lets 721
2333 comfort 721
2334 worrying 720
2335 whom 720
2336 pocket 717
2337 mateo 717
2338 bleeding 717
2339 students 716
2340 shoulder 716
2341 ignore 716
2342 fourth 716
2343 neighborhood 715
2344 fbi 715
2345 talent 714
2346 spaulding 714
2347 carmen 714
2348 tied 713
2349 garage 713
2350 dies 710
2351 demons 710
2352 travel 709
2353 diana 709
2354 success 708
2355 dumped 708
2356 witches 707
2357 training 707
2358 rude 707
2359 crack 707
2360 model 706
2361 bothering 706
2362 radar 705
2363 grew 704
2364 willow 703
2365 remain 703
2366 soft 702
2367 meantime 701
2368 gimme 701
2369 connected 700
2370 chase 700
2371 kinds 699
2372 cast 699
2373 cancer 699
2374 abe 699
2375 v 698
2376 sky 698
2377 likely 698
2378 laurence 698
2379 fate 698
2380 buried 698
2381 hug 697
2382 brother's 697
2383 driver 696
2384 concentrate 696
2385 throat 695
2386 prom 695
2387 messages 695
2388 east 695
2389 unit 694
2390 intend 694
2391 hayward 694
2392 dan 694
2393 crew 694
2394 ashamed 694
2395 somethin 693
2396 midnight 692
2397 manage 692
2398 guilt 692
2399 weapons 691
2400 terms 691
2401 interrupt 691
2402 guts 690
2403 tongue 689
2404 distance 689
2405 conference 689
2406 treatment 688
2407 shoe 688
2408 kane 688
2409 basement 688
2410 alexandra 688
2411 sentence 687
2412 purse 687
2413 hilda 686
2414 glasses 686
2415 cabin 686
2416 universe 685
2417 towards 685
2418 repeat 685
2419 mirror 685
2420 wound 684
2421 travers 684
2422 matthew 684
2423 tall 683
2424 reaction 683
2425 odd 683
2426 engagement 683
2427 therapy 682
2428 letters 682
2429 emotional 682
2430 runs 681
2431 magazine 681
2432 jeez 681
2433 decisions 681
2434 soup 680
2435 daughter's 680
2436 thrilled 679
2437 buchanan 679
2438 society 677
2439 managed 677
2440 dixie 677
2441 sue 676
2442 stake 676
2443 rex 676
2444 chef 676
2445 moves 675
2446 awesome 675
2447 genius 674
2448 extremely 674
2449 entirely 674
2450 tory 673
2451 nasty 673
2452 moments 673
2453 expensive 673
2454 counting 673
2455 shots 672
2456 kidnapped 672
2457 square 671
2458 seattle 671
2459 son's 670
2460 london 670
2461 cleaning 670
2462 shift 669
2463 plate 669
2464 zack 668
2465 impressed 668
2466 smells 667
2467 trapped 666
2468 male 666
2469 tour 664
2470 aidan 664
2471 knocked 663
2472 charming 662
2473 attractive 662
2474 argue 662
2475 sunday 661
2476 puts 661
2477 whip 660
2478 language 660
2479 heck 660
2480 embarrassed 660
2481 settled 659
2482 package 659
2483 laid 659
2484 animals 659
2485 hitting 658
2486 disease 658
2487 bust 658
2488 stairs 657
2489 lizzie 657
2490 alarm 657
2491 pure 656
2492 nail 656
2493 nerve 655
2494 incredibly 655
2495 hill 655
2496 walks 654
2497 lane 654
2498 dirt 654
2499 bond 654
2500 stamp 653
2501 sister's 653
2502 becoming 652
2503 terribly 651
2504 friendly 651
2505 easily 651
2506 damned 651
2507 jobs 650
2508 suffering 649
2509 disgusting 649
2510 washington 647
2511 stopping 647
2512 deliver 647
2513 riding 646
2514 helps 646
2515 federal 646
2516 disaster 646
2517 bars 646
2518 dna 645
2519 crossed 645
2520 rate 644
2521 create 644
2522 trap 643
2523 claim 643
2524 christine 643
2525 california 643
2526 talks 642
2527 eggs 642
2528 effect 642
2529 chick 642
2530 turkey 641
2531 threatening 641
2532 spoken 641
2533 snake 641
2534 introduce 641
2535 rescue 640
2536 confession 640
2537 embarrassing 639
2538 bags 639
2539 lover 638
2540 impression 638
2541 gate 638
2542 kim 637
2543 fantasy 637
2544 year's 636
2545 reputation 636
2546 balls 636
2547 attacked 636
2548 among 635
2549 lt 634
2550 knowledge 634
2551 presents 633
2552 inn 633
2553 europe 633
2554 chat 632
2555 suffer 631
2556 bryant 631
2557 argument 631
2558 talkin 630
2559 crowd 630
2560 montgomery 628
2561 homework 628
2562 fought 628
2563 coincidence 628
2564 cancel 627
2565 accepted 627
2566 rip 626
2567 pride 626
2568 solve 625
2569 hopefully 625
2570 walter 624
2571 pounds 624
2572 pine 624
2573 mate 624
2574 illegal 624
2575 generous 624
2576 tommy 623
2577 streets 623
2578 matt 623
2579 director 623
2580 glen 622
2581 con 622
2582 separate 621
2583 outfit 621
2584 maid 621
2585 bath 621
2586 punch 620
2587 phil 620
2588 mayor 620
2589 helen 619
2590 freaked 619
2591 begging 619
2592 recall 618
2593 enjoying 618
2594 bug 618
2595 woman's 617
2596 prepare 617
2597 parts 616
2598 wheel 615
2599 signal 615
2600 nikki 615
2601 direction 615
2602 defend 615
2603 signs 614
2604 painful 614
2605 caroline 614
2606 yourselves 613
2607 walls 613
2608 rat 613
2609 maris 613
2610 amount 613
2611 that'd 612
2612 suspicious 612
2613 hearts 612
2614 flat 612
2615 cooking 612
2616 button 612
2617 warned 611
2618 sixty 611
2619 pity 611
2620 parties 611
2621 crisis 611
2622 rae 610
2623 coach 610
2624 abbott 610
2625 row 609
2626 baseball 609
2627 yelling 608
2628 leads 608
2629 awhile 608
2630 pen 607
2631 confidence 607
2632 offering 606
2633 falls 606
2634 carter 606
2635 image 605
2636 farm 605
2637 pleased 604
2638 panic 604
2639 monday 604
2640 hers 604
2641 gettin 604
2642 smith 603
2643 role 603
2644 refuse 603
2645 determined 603
2646 jane 602
2647 hell's 602
2648 grandpa 602
2649 progress 601
2650 mexico 601
2651 testify 600
2652 passing 600
2653 military 600
2654 choices 600
2655 artist 600
2656 william 599
2657 wh 599
2658 uhh 599
2659 gym 599
2660 cruel 599
2661 wings 598
2662 traffic 598
2663 pink 598
2664 bodies 598
2665 mental 597
2666 gentleman 597
2667 coma 597
2668 poison 596
2669 cutting 596
2670 proteus 595
2671 guests 595
2672 girl's 595
2673 expert 595
2674 bull 595
2675 benefit 595
2676 bell 595
2677 faces 594
2678 cases 594
2679 mimi 592
2680 ghost 592
2681 led 591
2682 jumped 591
2683 audrey 591
2684 toilet 590
2685 secretary 590
2686 sneak 589
2687 q 589
2688 mix 589
2689 marty 589
2690 greta 589
2691 firm 589
2692 halloween 588
2693 barry 588
2694 agreement 588
2695 privacy 587
2696 dates 587
2697 anniversary 587
2698 smoking 586
2699 reminds 586
2700 pot 586
2701 created 586
2702 wesley 585
2703 twins 585
2704 swing 585
2705 successful 585
2706 season 585
2707 scream 585
2708 considered 585
2709 solid 584
2710 options 584
2711 flash 584
2712 commitment 584
2713 senior 583
2714 ill 583
2715 else's 583
2716 crush 583
2717 ambulance 583
2718 wallet 582
2719 thomas 582
2720 logan 582
2721 discovered 582
2722 officially 581
2723 gang 581
2724 til 580
2725 rise 580
2726 reached 580
2727 eleven 580
2728 option 579
2729 laundry 579
2730 former 579
2731 assure 579
2732 stays 578
2733 skip 578
2734 hunt 578
2735 fail 578
2736 accused 578
2737 wide 577
2738 robert 577
2739 challenge 577
2740 snyder 576
2741 popular 576
2742 learning 576
2743 discussion 576
2744 clinic 576
2745 plant 575
2746 exchange 575
2747 betrayed 575
2748 bro 574
2749 sticking 573
2750 university 572
2751 target 572
2752 members 572
2753 lower 572
2754 bored 572
2755 mansion 571
2756 soda 570
2757 silver 570
2758 sheriff 570
2759 suite 569
2760 handled 569
2761 busted 569
2762 senator 568
2763 harold 568
2764 load 567
2765 happier 567
2766 younger 566
2767 studying 566
2768 romance 566
2769 procedure 566
2770 ocean 566
2771 section 565
2772 fred 565
2773 winter 564
2774 sec 563
2775 commit 563
2776 bones 563
2777 assignment 563
2778 suicide 562
2779 spread 562
2780 quinn 562
2781 minds 562
2782 fishing 562
2783 swim 561
2784 ending 561
2785 bat 561
2786 yell 560
2787 llanview 559
2788 league 559
2789 chasing 559
2790 seats 558
2791 proper 558
2792 holiday 558
2793 command 558
2794 believes 558
2795 humor 557
2796 hopes 557
2797 fifth 557
2798 winning 556
2799 solution 556
2800 leader 556
2801 yellow 555
2802 theresa's 555
2803 sharp 555
2804 sale 554
2805 randy 554
2806 lawyers 554
2807 giant 554
2808 nor 553
2809 material 553
2810 latest 553
2811 ash 553
2812 highly 552
2813 escaped 552
2814 audience 552
2815 winner 551
2816 parent 551
2817 burns 551
2818 tricks 550
2819 insist 550
2820 dropping 550
2821 cheer 550
2822 medication 549
2823 higher 549
2824 flesh 549
2825 district 549
2826 wood 548
2827 routine 548
2828 zelda 547
2829 cookies 547
2830 century 547
2831 shared 546
2832 sandwich 546
2833 psycho 546
2834 handed 546
2835 false 546
2836 beating 546
2837 appear 546
2838 adult 546
2839 warrant 545
2840 spike 545
2841 garden 545
2842 family's 545
2843 awfully 545
2844 odds 544
2845 article 544
2846 treating 543
2847 thin 543
2848 suggesting 543
2849 palmer 543
2850 fever 543
2851 female 543
2852 sweat 542
2853 silent 542
2854 specific 541
2855 clever 541
2856 sweater 540
2857 request 540
2858 prize 540
2859 mall 540
2860 tries 539
2861 mile 539
2862 manning 539
2863 fully 539
2864 estate 539
2865 diamond 539
2866 union 538
2867 sharing 538
2868 jamie 537
2869 assuming 537
2870 judgment 536
2871 goodnight 536
2872 divorced 536
2873 quality 534
2874 despite 534
2875 colby 534
2876 surely 533
2877 steps 533
2878 jet 533
2879 confess 533
2880 bart 533
2881 mountain 532
2882 math 532
2883 listened 532
2884 comin 532
2885 answered 532
2886 vulnerable 531
2887 boston 531
2888 bless 531
2889 dreaming 530
2890 rooms 529
2891 claire 529
2892 chip 529
2893 zero 528
2894 potential 528
2895 pissed 528
2896 nate 528
2897 kills 528
2898 grant 528
2899 wolf 527
2900 tears 527
2901 knees 527
2902 chill 527
2903 carly's 527
2904 blonde 527
2905 brains 526
2906 agency 526
2907 harvard 525
2908 degree 525
2909 unusual 524
2910 wife's 523
2911 joint 523
2912 rob 522
2913 packed 522
2914 mel 522
2915 dreamed 522
2916 cure 522
2917 covering 522
2918 newspaper 521
2919 lookin 521
2920 coast 521
2921 grave 520
2922 egg 519
2923 direct 519
2924 cheating 519
2925 breaks 519
2926 quarter 518
2927 orange 518
2928 mixed 518
2929 locker 518
2930 husband's 518
2931 gifts 518
2932 brand 518
2933 awkward 518
2934 toy 517
2935 thursday 517
2936 rare 517
2937 policy 517
2938 pilar 517
2939 kid's 517
2940 joking 517
2941 competition 517
2942 classes 517
2943 assumed 517
2944 reasonable 516
2945 dozen 516
2946 curse 516
2947 quartermaine 515
2948 millions 515
2949 dessert 515
2950 rolling 514
2951 detail 514
2952 alien 514
2953 served 513
2954 delicious 513
2955 closing 513
2956 vampires 512
2957 released 512
2958 mackenzie 512
2959 ancient 512
2960 wore 511
2961 value 510
2962 tail 510
2963 site 510
2964 secure 510
2965 salad 510
2966 murderer 510
2967 margaret 510
2968 hits 510
2969 toward 509
2970 spit 509
2971 screen 509
2972 pilot 509
2973 penny 509
2974 offense 509
2975 dust 509
2976 conscience 509
2977 carl 509
2978 bread 509
2979 answering 509
2980 admitted 509
2981 lame 508
2982 invitation 508
2983 hidden 508
2984 grief 508
2985 smiling 507
2986 path 507
2987 homer 507
2988 destiny 507
2989 del 507
2990 stands 506
2991 bowl 506
2992 pregnancy 505
2993 laurie 505
2994 hollywood 505
2995 co 505
2996 prisoner 504
2997 delivery 504
2998 jenny 503
2999 guards 503
3000 desire 503
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=விக்சனரி:Frequency_lists/TV/2006/2001-3000&oldid=14018" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது