விக்சனரி:Frequency lists/PG/2006/04/30001-40000

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.

30001 - 40000[தொகு]

Frequencies listed here are per billion. Fractions are limited to two decimal places. Case insensitive.


30001 - 31000[தொகு]

gaw = 45.8858 glede = 45.8858 granum = 45.8858 hanky = 45.8858 hausa = 45.8858 hooch = 45.8858 incineration = 45.8858 incise = 45.8858 lancelet = 45.8858 libertarian = 45.8858 marinate = 45.8858 meliorated = 45.8858 mish = 45.8858 moderato = 45.8858 moratorium = 45.8858 nene = 45.8858 north-northwest = 45.8858 ore. = 45.8858 osteopathy = 45.8858 oxeye = 45.8858 pathic = 45.8858 prepayment = 45.8858 quetzal = 45.8858 repartition = 45.8858 splatter = 45.8858 superfetation = 45.8858 taiwanese = 45.8858 titty = 45.8858 transmigrate = 45.8858 troika = 45.8858 tympan = 45.8858 urbanization = 45.8858 vitrification = 45.8858 vivisector = 45.8858 zeros = 45.8858 archivist = 45.0946 armhole = 45.0946 armiger = 45.0946 avellino = 45.0946 avian = 45.0946 banderole = 45.0946 befog = 45.0946 blt = 45.0946 briefcase = 45.0946 bypass = 45.0946 camelopard = 45.0946 caterwaul = 45.0946 centrepiece = 45.0946 cian = 45.0946 comedienne = 45.0946 concupiscent = 45.0946 cozens = 45.0946 crossword = 45.0946 cytoplasm = 45.0946 dodecahedron = 45.0946 dorm = 45.0946 encrypted = 45.0946 epistemology = 45.0946 exfoliation = 45.0946 fortnights = 45.0946 gaia = 45.0946 gimel = 45.0946 glabrous = 45.0946 harmonization = 45.0946 haves = 45.0946 hookworm = 45.0946 hotchpotch = 45.0946 ial = 45.0946 lactose = 45.0946 lampshade = 45.0946 leaper = 45.0946 leftover = 45.0946 lubra = 45.0946 lyricist = 45.0946 mandated = 45.0946 meaco = 45.0946 menthol = 45.0946 mires = 45.0946 nostalgic = 45.0946 patrilineal = 45.0946 peachtree = 45.0946 pinny = 45.0946 pinpoint = 45.0946 polariscope = 45.0946 premunire = 45.0946 propellor = 45.0946 raj = 45.0946 rani = 45.0946 reprise = 45.0946 rugose = 45.0946 scirocco = 45.0946 skittle = 45.0946 sycomore = 45.0946 syncretic = 45.0946 tch = 45.0946 timberline = 45.0946 tintinnabulation = 45.0946 titillate = 45.0946 titrated = 45.0946 totalitarian = 45.0946

30101 - 30200[தொகு]

transalpine = 45.0946 trilobite = 45.0946 vibrato = 45.0946 watergate = 45.0946 zeitgeist = 45.0946 abba = 44.3035 additive = 44.3035 aquaria = 44.3035 ashram = 44.3035 ballerina = 44.3035 cacophonous = 44.3035 can-opener = 44.3035 carcinoma = 44.3035 cation = 44.3035 clockwise = 44.3035 columnist = 44.3035 croc = 44.3035 deluxe = 44.3035 embower = 44.3035 empowerment = 44.3035 equalisation = 44.3035 fellatio = 44.3035 fibroma = 44.3035 fictive = 44.3035 fingernail = 44.3035 firewall = 44.3035 genitor = 44.3035 gnarl = 44.3035 gyratory = 44.3035 hadji = 44.3035 hants = 44.3035 hebetude = 44.3035 hodgepodge = 44.3035 hydroelectric = 44.3035 ih = 44.3035 limonite = 44.3035 liverymen = 44.3035 mid-december = 44.3035 mythologist = 44.3035 nicker = 44.3035 nono = 44.3035 outlier = 44.3035 papaya = 44.3035 parr = 44.3035 plushy = 44.3035 quested = 44.3035 quizzes = 44.3035 rarefy = 44.3035 reb = 44.3035 robusta = 44.3035 scoter = 44.3035 shirtless = 44.3035 silage = 44.3035 soh = 44.3035 stressful = 44.3035 tala = 44.3035 tallyho = 44.3035 tangy = 44.3035 tashkent = 44.3035 teenager = 44.3035 terrorise = 44.3035 theosophic = 44.3035 ticketing = 44.3035 unsent = 44.3035 upgrowth = 44.3035 ventimiglia = 44.3035 zambo = 44.3035 zein = 44.3035 aargau = 43.5124 abb = 43.5124 appel = 43.5124 backless = 43.5124 boozer = 43.5124 brassard = 43.5124 breakthrough = 43.5124 bronchus = 43.5124 bubo = 43.5124 bumming = 43.5124 cenobite = 43.5124 constrict = 43.5124 cyanic = 43.5124 ddt = 43.5124 delimit = 43.5124 dhoti = 43.5124 doss = 43.5124 ecru = 43.5124 engrailed = 43.5124 eponym = 43.5124 equestrienne = 43.5124 exeat = 43.5124 existential = 43.5124 expropriate = 43.5124 falstaffian = 43.5124 flamage = 43.5124 flexibly = 43.5124 floater = 43.5124 frostbite = 43.5124 fulgent = 43.5124 functionality = 43.5124 hogan = 43.5124

30201 - 30300[தொகு]

inflect = 43.5124 integers = 43.5124 intercontinental = 43.5124 jam. = 43.5124 Kabbalah = 43.5124 lase = 43.5124 lyrically = 43.5124 meat-eating = 43.5124 meltdown = 43.5124 minutia = 43.5124 mispronounce = 43.5124 omer = 43.5124 ooh = 43.5124 ophidian = 43.5124 orc = 43.5124 parvenue = 43.5124 petrification = 43.5124 phat = 43.5124 phonology = 43.5124 plankton = 43.5124 pood = 43.5124 pricker = 43.5124 reata = 43.5124 rondure = 43.5124 shavelings = 43.5124 sheepherder = 43.5124 sidetrack = 43.5124 smiley = 43.5124 spritely = 43.5124 stoled = 43.5124 subfamily = 43.5124 sultanate = 43.5124 teeter = 43.5124 thrawn = 43.5124 tnt = 43.5124 tympani = 43.5124 yegg = 43.5124 -less = 42.7212 adipocere = 42.7212 adumbrations = 42.7212 ahi = 42.7212 airliner = 42.7212 anarch = 42.7212 arco = 42.7212 awakener = 42.7212 ballista = 42.7212 bever = 42.7212 biconcave = 42.7212 bunko = 42.7212 coloratura = 42.7212 congolese = 42.7212 equitation = 42.7212 fissile = 42.7212 frenetic = 42.7212 glasnevin = 42.7212 gravitas = 42.7212 greave = 42.7212 griffon = 42.7212 hackamore = 42.7212 halogen = 42.7212 handspring = 42.7212 indoctrination = 42.7212 invalidation = 42.7212 kerf = 42.7212 kilter = 42.7212 launder = 42.7212 laze = 42.7212 localism = 42.7212 longshore = 42.7212 magnesite = 42.7212 malls = 42.7212 manga = 42.7212 mangonel = 42.7212 miasmas = 42.7212 minefield = 42.7212 misogyny = 42.7212 motivate = 42.7212 one-hundred = 42.7212 opposable = 42.7212 orate = 42.7212 orthogonal = 42.7212 peacekeeping = 42.7212 peafowl = 42.7212 platen = 42.7212 protractor = 42.7212 redwing = 42.7212 resell = 42.7212 rodger = 42.7212 rookie = 42.7212 sciolism = 42.7212 spacecraft = 42.7212 superscript = 42.7212 swastika = 42.7212 sweatshop = 42.7212 temporality = 42.7212 testatrix = 42.7212 thrombus = 42.7212 trimeter = 42.7212 twink = 42.7212 unselfconscious = 42.7212

30301 - 30400[தொகு]

vivification = 42.7212 wallin = 42.7212 zinnia = 42.7212 -scopy = 41.9301 abdomens = 41.9301 abiogenesis = 41.9301 abstruseness = 41.9301 acephalous = 41.9301 achinese = 41.9301 ack = 41.9301 ambit = 41.9301 anile = 41.9301 backstay = 41.9301 balsa = 41.9301 belarusian = 41.9301 bhopal = 41.9301 bigamous = 41.9301 boomer = 41.9301 bursar = 41.9301 butty = 41.9301 cadge = 41.9301 carbonization = 41.9301 carboxyl = 41.9301 cartographer = 41.9301 circumambulate = 41.9301 cowpox = 41.9301 cumulation = 41.9301 cushy = 41.9301 dampish = 41.9301 demit = 41.9301 dvorak = 41.9301 effloresce = 41.9301 eggnog = 41.9301 ennuye = 41.9301 futon = 41.9301 gaea = 41.9301 gamp = 41.9301 gargantuan = 41.9301 hallowmas = 41.9301 highlight = 41.9301 icehouse = 41.9301 incubate = 41.9301 intendment = 41.9301 intercalate = 41.9301 jingoism = 41.9301 kopek = 41.9301 magus = 41.9301 manasic = 41.9301 marasmus = 41.9301 negate = 41.9301 noh = 41.9301 obstructionist = 41.9301 operant = 41.9301 orthorhombic = 41.9301 philanderer = 41.9301 philanthropically = 41.9301 polyester = 41.9301 quadrennial = 41.9301 quintette = 41.9301 redirect = 41.9301 regurgitate = 41.9301 rummer = 41.9301 saddlebag = 41.9301 scupper = 41.9301 shi'a = 41.9301 shopgirls = 41.9301 slaughterous = 41.9301 sneck = 41.9301 solacement = 41.9301 spoonbill = 41.9301 stela = 41.9301 tetrarchy = 41.9301 tiredly = 41.9301 toft = 41.9301 tp = 41.9301 two-way = 41.9301 ulsterman = 41.9301 unstrap = 41.9301 warehouseman = 41.9301 wicket-keeper = 41.9301 windrow = 41.9301 -est = 41.1389 abominates = 41.1389 abruzzo = 41.1389 adumbrate = 41.1389 alcoholics = 41.1389 antonym = 41.1389 apodeictic = 41.1389 awoken = 41.1389 aymara = 41.1389 bedbug = 41.1389 burd = 41.1389 burgage = 41.1389 catalyst = 41.1389 cheviot = 41.1389 chinning = 41.1389 cordillera = 41.1389 cosine = 41.1389 cowry = 41.1389 cpu = 41.1389

30401 - 30500[தொகு]

demiurge = 41.1389 desiderate = 41.1389 dickensian = 41.1389 dipsomania = 41.1389 douar = 41.1389 electro- = 41.1389 emaciate = 41.1389 faroese = 41.1389 fertiliser = 41.1389 fizzy = 41.1389 gastronome = 41.1389 granddad = 41.1389 grout = 41.1389 hanoi = 41.1389 i2 = 41.1389 inapposite = 41.1389 insecta = 41.1389 juvenal = 41.1389 legit = 41.1389 lemming = 41.1389 lidded = 41.1389 longhorn = 41.1389 maculate = 41.1389 massif = 41.1389 mephistophelean = 41.1389 mortgagor = 41.1389 neg = 41.1389 onboard = 41.1389 oodles = 41.1389 opportunistic = 41.1389 periphrase = 41.1389 perse = 41.1389 philander = 41.1389 presumptuousness = 41.1389 prothonotary = 41.1389 pulchritude = 41.1389 purposefulness = 41.1389 quieten = 41.1389 rach = 41.1389 rioja = 41.1389 shearwater = 41.1389 sneaker = 41.1389 sony = 41.1389 sportswoman = 41.1389 surfing = 41.1389 susurrus = 41.1389 svelte = 41.1389 thrips = 41.1389 tocantins = 41.1389 typewrite = 41.1389 uppercase = 41.1389 urate = 41.1389 vhf = 41.1389 washbasin = 41.1389 when's = 41.1389 zagreb = 41.1389 agon = 40.3478 allemand = 40.3478 allergic = 40.3478 ama = 40.3478 anglo-catholic = 40.3478 artifact = 40.3478 benched = 40.3478 big-endian = 40.3478 boyfriend = 40.3478 bract = 40.3478 breathable = 40.3478 cali = 40.3478 carmarthenshire = 40.3478 caulis = 40.3478 chai = 40.3478 copeck = 40.3478 crisps = 40.3478 demission = 40.3478 dk = 40.3478 dorp = 40.3478 effortlessly = 40.3478 ese = 40.3478 euros = 40.3478 exaggerative = 40.3478 fah = 40.3478 flannelette = 40.3478 gestalt = 40.3478 grana = 40.3478 haaf = 40.3478 hansel = 40.3478 hogmanay = 40.3478 hydrolysis = 40.3478 implantation = 40.3478 insolation = 40.3478 kamboh = 40.3478 lactate = 40.3478 leones = 40.3478 loincloth = 40.3478 loup-garou = 40.3478 mailer = 40.3478 maraud = 40.3478 muchly = 40.3478 orchil = 40.3478 orientalism = 40.3478

30501 - 30600[தொகு]

oversaw = 40.3478 pikeman = 40.3478 postprandial = 40.3478 purposelessness = 40.3478 randomness = 40.3478 ratiocinative = 40.3478 raveling = 40.3478 reactor = 40.3478 rhapsodic = 40.3478 roo = 40.3478 seismograph = 40.3478 simultaneousness = 40.3478 simurgh = 40.3478 slog = 40.3478 sol-fa = 40.3478 sulfuric = 40.3478 sumo = 40.3478 sura = 40.3478 syn- = 40.3478 sysops = 40.3478 tawse = 40.3478 taximeter = 40.3478 time-consuming = 40.3478 typescript = 40.3478 unchallengeable = 40.3478 uruguayan = 40.3478 validate = 40.3478 ventricular = 40.3478 viability = 40.3478 waistline = 40.3478 waler = 40.3478 welsher = 40.3478 what're = 40.3478 yip = 40.3478 yurt = 40.3478 akkadian = 39.5567 anapest = 39.5567 aphid = 39.5567 avulsion = 39.5567 backboard = 39.5567 behavioral = 39.5567 belluno = 39.5567 bishoprick = 39.5567 blackcap = 39.5567 bnf = 39.5567 bourbon = 39.5567 brio = 39.5567 bumboat = 39.5567 capitalised = 39.5567 chandlery = 39.5567 chryselephantine = 39.5567 conk = 39.5567 contango = 39.5567 cordate = 39.5567 corruptness = 39.5567 cremate = 39.5567 defloration = 39.5567 dentifrice = 39.5567 dichotomous = 39.5567 dihedral = 39.5567 ductus = 39.5567 electroscope = 39.5567 episcopalian = 39.5567 erse = 39.5567 famulus = 39.5567 fascicle = 39.5567 foon = 39.5567 grep = 39.5567 guinean = 39.5567 hosted = 39.5567 hubris = 39.5567 hydride = 39.5567 keddah = 39.5567 kneecap = 39.5567 lackluster = 39.5567 laryngitis = 39.5567 lasciviously = 39.5567 lilliputian = 39.5567 lunchtime = 39.5567 malfunction = 39.5567 mithraism = 39.5567 moorhen = 39.5567 mugging = 39.5567 nailer = 39.5567 nbc = 39.5567 oregano = 39.5567 organdy = 39.5567 ovine = 39.5567 parasitology = 39.5567 phonic = 39.5567 picaroon = 39.5567 plutonium = 39.5567 prolate = 39.5567 rehash = 39.5567 roraima = 39.5567 sandbox = 39.5567 scission = 39.5567 seashell = 39.5567 sexy = 39.5567 sigmoid = 39.5567


30601 - 30700[தொகு]

siskin = 39.5567 skied = 39.5567 sophomoric = 39.5567 stasis = 39.5567 tanked = 39.5567 teary = 39.5567 tercel = 39.5567 theosophist = 39.5567 tonsil = 39.5567 turgidity = 39.5567 twinning = 39.5567 unstinting = 39.5567 valletta = 39.5567 viceregent = 39.5567 vt = 39.5567 workstation = 39.5567 wsw = 39.5567 www = 39.5567 abductions = 38.7655 abscissa = 38.7655 absorber = 38.7655 adc = 38.7655 aftertaste = 38.7655 agnomen = 38.7655 aidenn = 38.7655 airfield = 38.7655 alkyl = 38.7655 allegretto = 38.7655 birkie = 38.7655 canberra = 38.7655 circumfluent = 38.7655 cliches = 38.7655 cloze = 38.7655 crural = 38.7655 cygnet = 38.7655 dcc = 38.7655 debutant = 38.7655 dewa = 38.7655 dramaturgy = 38.7655 edgy = 38.7655 electrocute = 38.7655 encomiast = 38.7655 epiblast = 38.7655 escalator = 38.7655 excoriate = 38.7655 fibroid = 38.7655 footy = 38.7655 gdr = 38.7655 hailstone = 38.7655 hogwash = 38.7655 hoodie = 38.7655 humanization = 38.7655 hyperbolically = 38.7655 joggling = 38.7655 kenyan = 38.7655 lamping = 38.7655 larcenous = 38.7655 latrine = 38.7655 ldp = 38.7655 lurker = 38.7655 mal- = 38.7655 mid-march = 38.7655 miffed = 38.7655 mismatch = 38.7655 narnia = 38.7655 nihilistic = 38.7655 ogive = 38.7655 paleontologist = 38.7655 pekingese = 38.7655 penology = 38.7655 pete = 38.7655 petunia = 38.7655 pretzel = 38.7655 puffball = 38.7655 purlieu = 38.7655 quadruplicate = 38.7655 recidivism = 38.7655 redivivus = 38.7655 restiff = 38.7655 rtfm = 38.7655 salish = 38.7655 scaup = 38.7655 scuff = 38.7655 seppuku = 38.7655 sepsis = 38.7655 shaper = 38.7655 sideshow = 38.7655 solothurn = 38.7655 thank-you = 38.7655 thur = 38.7655 timocracy = 38.7655 tungstate = 38.7655 udal = 38.7655 wahhabis = 38.7655 winkle = 38.7655 -ium = 37.9744 -ness = 37.9744 abrading = 37.9744 acupuncture = 37.9744 all-weather = 37.9744

30701 - 30800[தொகு]

alveolar = 37.9744 araba = 37.9744 arcading = 37.9744 bistoury = 37.9744 cei = 37.9744 chaotically = 37.9744 chuff = 37.9744 coe = 37.9744 conformist = 37.9744 cucurbitaceous = 37.9744 emblazonment = 37.9744 fashionableness = 37.9744 ferly = 37.9744 forebear = 37.9744 fugal = 37.9744 fuscous = 37.9744 garboard = 37.9744 grama = 37.9744 gunyah = 37.9744 hainaut = 37.9744 hardheaded = 37.9744 hendecasyllabic = 37.9744 hexadecimal = 37.9744 histrionics = 37.9744 incremental = 37.9744 kibosh = 37.9744 kneepan = 37.9744 labuan = 37.9744 lek = 37.9744 lemuria = 37.9744 mameluke = 37.9744 marmoreal = 37.9744 miscible = 37.9744 multi- = 37.9744 nacreous = 37.9744 oa = 37.9744 odourless = 37.9744 pacifier = 37.9744 parturient = 37.9744 pediatrics = 37.9744 perineal = 37.9744 rectifier = 37.9744 rfc = 37.9744 risotto = 37.9744 ska = 37.9744 slapdash = 37.9744 snoopy = 37.9744 sonar = 37.9744 stipes = 37.9744 sure-fire = 37.9744 taxonomy = 37.9744 thusly = 37.9744 unattractiveness = 37.9744 undermentioned = 37.9744 unvitiated = 37.9744 usc = 37.9744 windpipes = 37.9744 xebec = 37.9744 yoni = 37.9744 zwinglian = 37.9744 -looking = 37.1833 abuser = 37.1833 activation = 37.1833 agnate = 37.1833 alienable = 37.1833 alleluia = 37.1833 antipope = 37.1833 astronomically = 37.1833 beige = 37.1833 bellwether = 37.1833 bemba = 37.1833 bonk = 37.1833 bowyer = 37.1833 buteo = 37.1833 catamenia = 37.1833 climatology = 37.1833 consubstantiation = 37.1833 counter-tenor = 37.1833 cowbird = 37.1833 decillion = 37.1833 dpp = 37.1833 emblazoning = 37.1833 fibrillation = 37.1833 five-hundredth = 37.1833 geodesy = 37.1833 ging = 37.1833 gleek = 37.1833 gristmill = 37.1833 hail-fellow = 37.1833 hassle = 37.1833 hermaphroditic = 37.1833 heterozygous = 37.1833 hoity-toity = 37.1833 hooter = 37.1833 implosion = 37.1833 iq = 37.1833 jakarta = 37.1833 lifeguard = 37.1833 lollipop = 37.1833 looney = 37.1833

30801 - 30900[தொகு]

madrina = 37.1833 malefic = 37.1833 mastermind = 37.1833 mayhaps = 37.1833 metic = 37.1833 micronesian = 37.1833 misinform = 37.1833 natter = 37.1833 nec = 37.1833 nocent = 37.1833 ordinariness = 37.1833 overcrowd = 37.1833 parasang = 37.1833 paries = 37.1833 parthenogenetic = 37.1833 phonics = 37.1833 plywood = 37.1833 proponent = 37.1833 protozoan = 37.1833 racist = 37.1833 regionalism = 37.1833 reinvent = 37.1833 roister = 37.1833 romanization = 37.1833 sahel = 37.1833 semibreve = 37.1833 sesamoid = 37.1833 stang = 37.1833 taa = 37.1833 tata = 37.1833 topiary = 37.1833 twa = 37.1833 underlet = 37.1833 unelastic = 37.1833 variola = 37.1833 vau = 37.1833 weaponry = 37.1833 wrasse = 37.1833 yttrium = 37.1833 -ist = 36.3921 abit = 36.3921 achiever = 36.3921 anaheim = 36.3921 anthropophagy = 36.3921 antinomian = 36.3921 antipodean = 36.3921 antonyms = 36.3921 aquatics = 36.3921 barleycorn = 36.3921 bask = 36.3921 bisexuality = 36.3921 blackberrying = 36.3921 boyar = 36.3921 breme = 36.3921 bruits = 36.3921 budmash = 36.3921 bunion = 36.3921 carboy = 36.3921 catch-as-catch-can = 36.3921 cauterization = 36.3921 circuit-rider = 36.3921 compo = 36.3921 computational = 36.3921 condom = 36.3921 countable = 36.3921 cust = 36.3921 decurions = 36.3921 delver = 36.3921 disembogue = 36.3921 ecological = 36.3921 embedding = 36.3921 epistemological = 36.3921 fadge = 36.3921 fula = 36.3921 fundamentalist = 36.3921 idiosyncracy = 36.3921 infestation = 36.3921 intransigent = 36.3921 jl = 36.3921 kuwaiti = 36.3921 leningrad = 36.3921 lily-livered = 36.3921 lionize = 36.3921 long-since = 36.3921 lua = 36.3921 lumberjacks = 36.3921 madrepora = 36.3921 madrepore = 36.3921 magistral = 36.3921 meu = 36.3921 modernise = 36.3921 motivating = 36.3921 narthex = 36.3921 nes = 36.3921 neurological = 36.3921 numina = 36.3921 octal = 36.3921 ology = 36.3921 omani = 36.3921 overlain = 36.3921


30901 - 31000[தொகு]

pan-slavism = 36.3921 pri = 36.3921 quaere = 36.3921 rachitic = 36.3921 rubiaceae = 36.3921 saccharin = 36.3921 scooter = 36.3921 seabird = 36.3921 shiite = 36.3921 sisal = 36.3921 sodomite = 36.3921 stone-age = 36.3921 taproot = 36.3921 tatties = 36.3921 timeserver = 36.3921 tsingtao = 36.3921 turntable = 36.3921 unhistoric = 36.3921 uniformitarian = 36.3921 univocal = 36.3921 viral = 36.3921 worrisome = 36.3921 -hood = 35.6010 academia = 35.6010 acrylic = 35.6010 allemande = 35.6010 angolan = 35.6010 aol = 35.6010 apl = 35.6010 asiago = 35.6010 aslope = 35.6010 authorial = 35.6010 ayen = 35.6010 azo = 35.6010 barbiton = 35.6010 beautification = 35.6010 brythonic = 35.6010 carlin = 35.6010 chantey = 35.6010 cilium = 35.6010 commercialization = 35.6010 congruence = 35.6010 cordovan = 35.6010 crematory = 35.6010 czardas = 35.6010 dermatitis = 35.6010 directional = 35.6010 doi = 35.6010 fascine = 35.6010 flutist = 35.6010 forcer = 35.6010 friseur = 35.6010 gecko = 35.6010 gherkin = 35.6010 glaucoma = 35.6010 hee-haw = 35.6010 hemoglobin = 35.6010 heuristic = 35.6010 ionisation = 35.6010 jackpot = 35.6010 jihad = 35.6010 knifing = 35.6010 landline = 35.6010 laund = 35.6010 lutanist = 35.6010 mansuetude = 35.6010 megrim = 35.6010 menstruate = 35.6010 merionethshire = 35.6010 metro = 35.6010 mocha = 35.6010 mullen = 35.6010 nacelle = 35.6010 nagoya = 35.6010 necropsy = 35.6010 neptunian = 35.6010 obfuscation = 35.6010 oleo = 35.6010 orientalist = 35.6010 ossify = 35.6010 panties = 35.6010 paralogism = 35.6010 poof = 35.6010 rhombus = 35.6010 ribbing = 35.6010 romaine = 35.6010 safar = 35.6010 samisen = 35.6010 scree = 35.6010 semantics = 35.6010 servo = 35.6010 shaun = 35.6010 shimmy = 35.6010 snuck = 35.6010 spide = 35.6010 stakeholder = 35.6010 stevenage = 35.6010 stewardesses = 35.6010 stollen = 35.6010 theurgy = 35.6010

31001 - 32000[தொகு]

ticket-collector = 35.6010 transmutable = 35.6010 videotape = 35.6010 xe = 35.6010 yemeni = 35.6010 zealotry = 35.6010 -dom = 34.8099 aberdonian = 34.8099 acclimate = 34.8099 accomodate = 34.8099 acne = 34.8099 asepsis = 34.8099 atto = 34.8099 augmentative = 34.8099 bandoleer = 34.8099 bbc = 34.8099 bigwig = 34.8099 bong = 34.8099 carburettor = 34.8099 catalysis = 34.8099 cda = 34.8099 chamfer = 34.8099 choo-choo = 34.8099 clothespin = 34.8099 cummerbund = 34.8099 envision = 34.8099 eschar = 34.8099 esparto = 34.8099 flautist = 34.8099 foggia = 34.8099 frag = 34.8099 geep = 34.8099 gooseherd = 34.8099 hanky-panky = 34.8099 harquebus = 34.8099 hilding = 34.8099 homunculus = 34.8099 hopscotch = 34.8099 horology = 34.8099 immigrate = 34.8099 insolency = 34.8099 interline = 34.8099 jiggle = 34.8099 khamsin = 34.8099 laotian = 34.8099 laptop = 34.8099 latte = 34.8099 matelot = 34.8099 matriarch = 34.8099 metacarpus = 34.8099 neighbored = 34.8099 non-fiction = 34.8099 nuke = 34.8099 overstay = 34.8099 pharaoh = 34.8099 pileus = 34.8099 piscine = 34.8099 pita = 34.8099 predestine = 34.8099 profitability = 34.8099 rampageous = 34.8099 raster = 34.8099 rhumb = 34.8099 robots = 34.8099 sanies = 34.8099 show-off = 34.8099 someplace = 34.8099 space-time = 34.8099 sundae = 34.8099 supersaturated = 34.8099 terran = 34.8099 tetralogy = 34.8099 tinta = 34.8099 tourbillon = 34.8099 touse = 34.8099 undernourished = 34.8099 unweighed = 34.8099 username = 34.8099 valedictorian = 34.8099 verser = 34.8099 zine = 34.8099 2125 = 34.0187 -ster = 34.0187 abbasid = 34.0187 aitch = 34.0187 alewife = 34.0187 arthropod = 34.0187 auric = 34.0187 bipedal = 34.0187 centavo = 34.0187 chilblain = 34.0187 chronoscope = 34.0187 cirrhosis = 34.0187 coleus = 34.0187 containment = 34.0187 copyleft = 34.0187 couloir = 34.0187 crore = 34.0187 culver = 34.0187 daedal = 34.0187

31101 - 31200[தொகு]

driverless = 34.0187 droplets = 34.0187 dyspnea = 34.0187 eutectic = 34.0187 fasciculus = 34.0187 frangible = 34.0187 freaky = 34.0187 frumpy = 34.0187 gassy = 34.0187 google = 34.0187 herpes = 34.0187 hierarch = 34.0187 houdini = 34.0187 hydration = 34.0187 idiopathic = 34.0187 inglenook = 34.0187 inhabitation = 34.0187 instrumentally = 34.0187 jeremiad = 34.0187 l-shaped = 34.0187 lamella = 34.0187 logia = 34.0187 lolly = 34.0187 lucubration = 34.0187 mantlet = 34.0187 memorization = 34.0187 menhaden = 34.0187 mentation = 34.0187 mescalero = 34.0187 mithraic = 34.0187 mono- = 34.0187 monotheist = 34.0187 moonset = 34.0187 nei = 34.0187 nv = 34.0187 offhandedly = 34.0187 pahang = 34.0187 paintbrush = 34.0187 palp = 34.0187 pantechnicon = 34.0187 parser = 34.0187 percussive = 34.0187 perorate = 34.0187 pigpen = 34.0187 pitter-patter = 34.0187 poon = 34.0187 provocateur = 34.0187 recriminating = 34.0187 revetment = 34.0187 scrotal = 34.0187 shoveler = 34.0187 skerry = 34.0187 slingshot = 34.0187 smatter = 34.0187 stapes = 34.0187 subarctic = 34.0187 surtax = 34.0187 terpsichorean = 34.0187 transcendentally = 34.0187 turkmen = 34.0187 verisimilar = 34.0187 vicus = 34.0187 vocalize = 34.0187 wheatear = 34.0187 xxxx = 34.0187 yob = 34.0187 zucchini = 34.0187 acetabulum = 33.2276 acquis = 33.2276 agronomy = 33.2276 amharic = 33.2276 archenemy = 33.2276 awesomely = 33.2276 azoic = 33.2276 azured = 33.2276 baaing = 33.2276 battle-royal = 33.2276 bedevil = 33.2276 bidet = 33.2276 birr = 33.2276 by-election = 33.2276 clabber = 33.2276 cnn = 33.2276 cowcatcher = 33.2276 dehydration = 33.2276 disenfranchised = 33.2276 dreg = 33.2276 dyne = 33.2276 equalizer = 33.2276 faqir = 33.2276 farts = 33.2276 foreshorten = 33.2276 glom = 33.2276 grader = 33.2276 grainy = 33.2276 grouper = 33.2276 guadalcanal = 33.2276 halfhearted = 33.2276 hangover = 33.2276 harelip = 33.2276

31201 - 31300[தொகு]

hierarchic = 33.2276 hydroxy = 33.2276 iou = 33.2276 juju = 33.2276 kos = 33.2276 last-minute = 33.2276 leafs = 33.2276 lecithin = 33.2276 little-endian = 33.2276 lunes = 33.2276 malkin = 33.2276 mandarine = 33.2276 meson = 33.2276 moll = 33.2276 moulinet = 33.2276 mugwump = 33.2276 orgone = 33.2276 ovulation = 33.2276 panicked = 33.2276 paster = 33.2276 patel = 33.2276 piglet = 33.2276 plana = 33.2276 planck = 33.2276 polyandrous = 33.2276 portugese = 33.2276 postgraduate = 33.2276 putrify = 33.2276 racetrack = 33.2276 raffia = 33.2276 rajasthan = 33.2276 recursive = 33.2276 sata = 33.2276 scrim = 33.2276 semiquaver = 33.2276 septentrional = 33.2276 septuagesima = 33.2276 sikar = 33.2276 snot = 33.2276 statist = 33.2276 surfer = 33.2276 swizzle = 33.2276 tajik = 33.2276 teapoy = 33.2276 tonsillitis = 33.2276 tweet = 33.2276 two-dimensional = 33.2276 uncouple = 33.2276 usaf = 33.2276 var = 33.2276 verboten = 33.2276 wok = 33.2276 -ship = 32.4365 ablation = 32.4365 acharnement = 32.4365 activists = 32.4365 acuminate = 32.4365 aditus = 32.4365 all-american = 32.4365 apetalous = 32.4365 archi- = 32.4365 aviso = 32.4365 baldaquin = 32.4365 ballocks = 32.4365 bios = 32.4365 bluey = 32.4365 bora = 32.4365 braise = 32.4365 burger = 32.4365 cassis = 32.4365 chode = 32.4365 chomp = 32.4365 colline = 32.4365 come-on = 32.4365 comminution = 32.4365 crikey = 32.4365 dat = 32.4365 deliquesce = 32.4365 desalination = 32.4365 desireful = 32.4365 dup = 32.4365 electrochemical = 32.4365 elogium = 32.4365 embed = 32.4365 entelechy = 32.4365 excruciate = 32.4365 expurgate = 32.4365 fenrir = 32.4365 ferricyanide = 32.4365 fescue = 32.4365 filk = 32.4365 frustum = 32.4365 gallimaufry = 32.4365 gozo = 32.4365 harari = 32.4365 hooters = 32.4365 horsefly = 32.4365 hurler = 32.4365 isthmian = 32.4365 jerry = 32.4365

31301 - 31400[தொகு]

journalese = 32.4365 jubilate = 32.4365 jurat = 32.4365 kempt = 32.4365 kk = 32.4365 latex = 32.4365 lawbreaking = 32.4365 lotto = 32.4365 mizar = 32.4365 mousey = 32.4365 nylon = 32.4365 okinawa = 32.4365 outsell = 32.4365 oversized = 32.4365 oxter = 32.4365 pentatonic = 32.4365 photocopy = 32.4365 podia = 32.4365 polytheist = 32.4365 populist = 32.4365 probative = 32.4365 punsters = 32.4365 recursion = 32.4365 romper = 32.4365 rumen = 32.4365 sak = 32.4365 semiotic = 32.4365 shortcut = 32.4365 sinter = 32.4365 sov = 32.4365 sparrowhawk = 32.4365 strathspey = 32.4365 subjectivism = 32.4365 sundowner = 32.4365 tapas = 32.4365 tappet = 32.4365 thack = 32.4365 tib = 32.4365 tracheotomy = 32.4365 trant = 32.4365 victrola = 32.4365 voltmeter = 32.4365 vomer = 32.4365 woozy = 32.4365 yum = 32.4365 zeolite = 32.4365 2b = 31.6453 absolue = 31.6453 adn = 31.6453 adnate = 31.6453 angora = 31.6453 apert = 31.6453 backstage = 31.6453 backsword = 31.6453 barracoon = 31.6453 benchmark = 31.6453 beppe = 31.6453 bibber = 31.6453 carder = 31.6453 cardigan = 31.6453 cardiganshire = 31.6453 catharsis = 31.6453 chem. = 31.6453 chromosphere = 31.6453 clanger = 31.6453 cleanshaven = 31.6453 coerces = 31.6453 colloquium = 31.6453 confabulate = 31.6453 copper-bottomed = 31.6453 craped = 31.6453 cyanosis = 31.6453 despisable = 31.6453 dustin = 31.6453 embosom = 31.6453 fagot = 31.6453 flathead = 31.6453 fly-by-night = 31.6453 gazebo = 31.6453 granulate = 31.6453 haemorrhoids = 31.6453 heth = 31.6453 jackrabbit = 31.6453 jodhpur = 31.6453 jumbo = 31.6453 kamboja = 31.6453 knick-knack = 31.6453 kultur = 31.6453 larrup = 31.6453 lecce = 31.6453 letterhead = 31.6453 lummox = 31.6453 mauritian = 31.6453 misericorde = 31.6453 motte = 31.6453 musculature = 31.6453 nappe = 31.6453 netiquette = 31.6453 nixie = 31.6453 nonferrous = 31.6453

31401 - 31500[தொகு]

oxychloride = 31.6453 pannus = 31.6453 phosphide = 31.6453 piggeries = 31.6453 pk = 31.6453 pugnae = 31.6453 recombination = 31.6453 right-wing = 31.6453 salespeople = 31.6453 saltless = 31.6453 samoyed = 31.6453 sawbuck = 31.6453 sial = 31.6453 squill = 31.6453 succubus = 31.6453 sundew = 31.6453 tetrahedral = 31.6453 theodicy = 31.6453 townswoman = 31.6453 transudation = 31.6453 tren = 31.6453 trivium = 31.6453 typographically = 31.6453 vaseline = 31.6453 watermill = 31.6453 yellowhammer = 31.6453 zoster = 31.6453 -th = 30.8542 abraid = 30.8542 accordions = 30.8542 accountableness = 30.8542 acerb = 30.8542 antrum = 30.8542 argon = 30.8542 argus-eyed = 30.8542 arhat = 30.8542 atonic = 30.8542 awk = 30.8542 bolide = 30.8542 brassie = 30.8542 bruvver = 30.8542 bull-pup = 30.8542 caducity = 30.8542 cakewalk = 30.8542 calcification = 30.8542 catatonic = 30.8542 celtchar = 30.8542 ceo = 30.8542 cheesecake = 30.8542 co-ed = 30.8542 columbarium = 30.8542 cowpea = 30.8542 cricoid = 30.8542 cryolite = 30.8542 cubism = 30.8542 cupric = 30.8542 cyclopaedia = 30.8542 demimonde = 30.8542 externalization = 30.8542 fcc = 30.8542 fingerprint = 30.8542 firebrick = 30.8542 foobar = 30.8542 footage = 30.8542 friary = 30.8542 gdansk = 30.8542 goddamn = 30.8542 haka = 30.8542 halse = 30.8542 heaver = 30.8542 heliometer = 30.8542 hellion = 30.8542 holistic = 30.8542 huzzah = 30.8542 interlocution = 30.8542 irreligiously = 30.8542 jacamar = 30.8542 jonathon = 30.8542 kame = 30.8542 lambaste = 30.8542 larisa = 30.8542 lav = 30.8542 lipstick = 30.8542 luminescence = 30.8542 macchia = 30.8542 magnific = 30.8542 malapropos = 30.8542 mandrill = 30.8542 nanson = 30.8542 nephritic = 30.8542 oclock = 30.8542 offside = 30.8542 pated = 30.8542 pegmatite = 30.8542 phobia = 30.8542 quadriceps = 30.8542 quahaug = 30.8542 resistible = 30.8542 rotor = 30.8542 saltation = 30.8542


31501 - 31600[தொகு]

semi-professional = 30.8542 slovakian = 30.8542 snowman = 30.8542 spectroscopy = 30.8542 spello = 30.8542 spitsbergen = 30.8542 stylized = 30.8542 taipei = 30.8542 tarp = 30.8542 tetrad = 30.8542 thewed = 30.8542 thurgau = 30.8542 toby = 30.8542 traipse = 30.8542 transporter = 30.8542 trioxide = 30.8542 tympanites = 30.8542 uhf = 30.8542 vojvodina = 30.8542 zestful = 30.8542 zoom = 30.8542 -ous = 30.0631 abstractedness = 30.0631 acold = 30.0631 agger = 30.0631 air-cooled = 30.0631 airdrome = 30.0631 airts = 30.0631 aked = 30.0631 alcaide = 30.0631 aleut = 30.0631 antebellum = 30.0631 anthropocentric = 30.0631 ariz. = 30.0631 avena = 30.0631 beweep = 30.0631 borg = 30.0631 caff = 30.0631 calibration = 30.0631 calligraphic = 30.0631 calluses = 30.0631 chaws = 30.0631 chiricahua = 30.0631 colter = 30.0631 definitional = 30.0631 delict = 30.0631 diazo = 30.0631 dowel = 30.0631 dunner = 30.0631 emphysema = 30.0631 fingertip = 30.0631 frig = 30.0631 gnosis = 30.0631 greenfinch = 30.0631 half-life = 30.0631 holme = 30.0631 hoplite = 30.0631 incapacitation = 30.0631 incitation = 30.0631 inosculate = 30.0631 isomerism = 30.0631 jigsaw = 30.0631 junkie = 30.0631 kinematics = 30.0631 latchstring = 30.0631 leat = 30.0631 liverwort = 30.0631 loden = 30.0631 manhandle = 30.0631 matta = 30.0631 midir = 30.0631 might've = 30.0631 modulator = 30.0631 monobasic = 30.0631 ogee = 30.0631 oof = 30.0631 outfitter = 30.0631 oyez = 30.0631 pandit = 30.0631 perfectionist = 30.0631 placebo = 30.0631 practicalities = 30.0631 promotional = 30.0631 pronation = 30.0631 pyrrhic = 30.0631 salvaging = 30.0631 scaler = 30.0631 seminars = 30.0631 soapbox = 30.0631 socialize = 30.0631 sonde = 30.0631 spectrometer = 30.0631 spod = 30.0631 stoma = 30.0631 subdominant = 30.0631 syntactically = 30.0631 temblor = 30.0631 tensor = 30.0631 terracotta = 30.0631 tetra = 30.0631

31601 - 31700[தொகு]

tumbleweed = 30.0631 twi- = 30.0631 ukelele = 30.0631 uv = 30.0631 villous = 30.0631 wester = 30.0631 whitey = 30.0631 wv = 30.0631 wyvern = 30.0631 xylene = 30.0631 y- = 30.0631 yahoo = 30.0631 'sblood = 29.2719 -ant = 29.2719 abjects = 29.2719 abrasive = 29.2719 acoustical = 29.2719 acronyms = 29.2719 activist = 29.2719 ant- = 29.2719 anyplace = 29.2719 aq = 29.2719 avengement = 29.2719 back-biting = 29.2719 bambara = 29.2719 basileus = 29.2719 beeline = 29.2719 betty = 29.2719 bicentennial = 29.2719 bimonthly = 29.2719 blandish = 29.2719 bleacher = 29.2719 bobstay = 29.2719 bullshit = 29.2719 chechen = 29.2719 chortle = 29.2719 collimation = 29.2719 conniption = 29.2719 corrie = 29.2719 coruscate = 29.2719 cosh = 29.2719 cowbell = 29.2719 dishwasher = 29.2719 dodgy = 29.2719 dollop = 29.2719 dowse = 29.2719 dragomen = 29.2719 drainer = 29.2719 endothelium = 29.2719 externalism = 29.2719 felloe = 29.2719 feminization = 29.2719 fencible = 29.2719 fila = 29.2719 frivol = 29.2719 girly = 29.2719 globalization = 29.2719 grassroots = 29.2719 homologue = 29.2719 honduran = 29.2719 hutted = 29.2719 hyoscyamine = 29.2719 icosahedron = 29.2719 interbreed = 29.2719 intrauterine = 29.2719 isochronous = 29.2719 ita = 29.2719 jejunum = 29.2719 knossos = 29.2719 liturgic = 29.2719 longhand = 29.2719 mashie = 29.2719 milli- = 29.2719 mimesis = 29.2719 montgomeryshire = 29.2719 mousy = 29.2719 necrology = 29.2719 nerd = 29.2719 nime = 29.2719 ochlocracy = 29.2719 optimize = 29.2719 orientate = 29.2719 orthoepy = 29.2719 patibulum = 29.2719 pda = 29.2719 pernickety = 29.2719 photogenic = 29.2719 phthalic = 29.2719 polyhedron = 29.2719 porn = 29.2719 pre-columbian = 29.2719 pula = 29.2719 rachitis = 29.2719 red-top = 29.2719 rentier = 29.2719 romaunt = 29.2719 sabianism = 29.2719 sault = 29.2719 secant = 29.2719 senescent = 29.2719

31701 - 31800[தொகு]

sirdar = 29.2719 stannic = 29.2719 sternutation = 29.2719 supination = 29.2719 swage = 29.2719 swive = 29.2719 tangerine = 29.2719 thra = 29.2719 tightrope = 29.2719 titusville = 29.2719 tracer = 29.2719 transitorily = 29.2719 twitchy = 29.2719 unsupervised = 29.2719 uploading = 29.2719 upstate = 29.2719 validation = 29.2719 wavelength = 29.2719 wheal = 29.2719 why's = 29.2719 wickiup = 29.2719 zag = 29.2719 zoning = 29.2719 -cracy = 28.4808 abled = 28.4808 above-cited = 28.4808 allodium = 28.4808 ambidexterity = 28.4808 ankara = 28.4808 appoggiatura = 28.4808 archimandrite = 28.4808 ast = 28.4808 awanting = 28.4808 biddy = 28.4808 blem = 28.4808 boxen = 28.4808 by-blow = 28.4808 carrousel = 28.4808 cinereous = 28.4808 citrine = 28.4808 colouration = 28.4808 crippleware = 28.4808 croquette = 28.4808 derisory = 28.4808 desirably = 28.4808 dibasic = 28.4808 downloads = 28.4808 dunch = 28.4808 dyad = 28.4808 emmentaler = 28.4808 encode = 28.4808 esurient = 28.4808 ethane = 28.4808 exec = 28.4808 foulness = 28.4808 fuamnach = 28.4808 gaggle = 28.4808 gaur = 28.4808 germicide = 28.4808 goodie = 28.4808 grabber = 28.4808 gump = 28.4808 haematite = 28.4808 herzegovinian = 28.4808 hippie = 28.4808 how're = 28.4808 infrared = 28.4808 ingria = 28.4808 injun = 28.4808 isp = 28.4808 kibe = 28.4808 killjoy = 28.4808 lignin = 28.4808 lithic = 28.4808 maharaja = 28.4808 marae = 28.4808 mechanization = 28.4808 metate = 28.4808 nano- = 28.4808 non-alcoholic = 28.4808 nosebleed = 28.4808 obtund = 28.4808 ophthalmoscope = 28.4808 orthopedic = 28.4808 pally = 28.4808 patellar = 28.4808 phylum = 28.4808 poculum = 28.4808 prole = 28.4808 pronounciation = 28.4808 puttee = 28.4808 pyrotechny = 28.4808 quattrocento = 28.4808 ramada = 28.4808 rec'd = 28.4808 recycle = 28.4808 salsa = 28.4808 sandspit = 28.4808 saponin = 28.4808 seafloor = 28.4808

31801 - 31900[தொகு]

serein = 28.4808 sexagesima = 28.4808 sister-wife = 28.4808 skillion = 28.4808 sleuthing = 28.4808 smew = 28.4808 snoop = 28.4808 spondaic = 28.4808 stockpile = 28.4808 stygian = 28.4808 t-shirt = 28.4808 tetrahedra = 28.4808 therapist = 28.4808 tilter = 28.4808 tipper = 28.4808 tofu = 28.4808 topee = 28.4808 tragus = 28.4808 trampoline = 28.4808 transhipment = 28.4808 transmittal = 28.4808 trivia = 28.4808 trypsin = 28.4808 tsarevich = 28.4808 turkic = 28.4808 unproduced = 28.4808 urology = 28.4808 vaso = 28.4808 vti = 28.4808 watercolour = 28.4808 wurst = 28.4808 zareba = 28.4808 zeroes = 28.4808 abashes = 27.6897 absconds = 27.6897 alidade = 27.6897 allergies = 27.6897 amative = 27.6897 anabolic = 27.6897 annatto = 27.6897 appellants = 27.6897 arquebusier = 27.6897 asymptote = 27.6897 backpack = 27.6897 basilicata = 27.6897 battle-cruiser = 27.6897 becalm = 27.6897 beret = 27.6897 beriberi = 27.6897 besot = 27.6897 bicuspid = 27.6897 brs = 27.6897 buckra = 27.6897 bushwhacking = 27.6897 caber = 27.6897 cadaveric = 27.6897 capsizes = 27.6897 carpel = 27.6897 catalectic = 27.6897 checklist = 27.6897 chitchat = 27.6897 clobber = 27.6897 coelom = 27.6897 computable = 27.6897 conjunctivitis = 27.6897 corinthian = 27.6897 crystallography = 27.6897 decode = 27.6897 denominative = 27.6897 dermatology = 27.6897 doh = 27.6897 doyenne = 27.6897 dumm = 27.6897 emoticon = 27.6897 enlace = 27.6897 erc = 27.6897 exegete = 27.6897 extrude = 27.6897 farsightedness = 27.6897 ferial = 27.6897 flamer = 27.6897 flatfish = 27.6897 fraternisation = 27.6897 gean = 27.6897 glagolitic = 27.6897 gymkhana = 27.6897 hanap = 27.6897 handball = 27.6897 homonyms = 27.6897 honed = 27.6897 honeydew = 27.6897 hydrophone = 27.6897 intercom = 27.6897 ischium = 27.6897 islamite = 27.6897 jackaroo = 27.6897 keeped = 27.6897 latigo = 27.6897 latish = 27.6897 magma = 27.6897

31901 - 32000[தொகு]

minder = 27.6897 motility = 27.6897 musette = 27.6897 oestrus = 27.6897 oversleeping = 27.6897 overstuffed = 27.6897 peeper = 27.6897 pentagram = 27.6897 pigeon-toed = 27.6897 pixie = 27.6897 propane = 27.6897 quadrans = 27.6897 quine = 27.6897 racemose = 27.6897 raddle = 27.6897 rappel = 27.6897 rename = 27.6897 restart = 27.6897 ric = 27.6897 sabbat = 27.6897 salience = 27.6897 seafood = 27.6897 sempervivum = 27.6897 septet = 27.6897 serbo-croatian = 27.6897 shat = 27.6897 sheepdog = 27.6897 shh = 27.6897 shininess = 27.6897 slider = 27.6897 sluiceway = 27.6897 stardust = 27.6897 stipe = 27.6897 stirk = 27.6897 stonechat = 27.6897 striations = 27.6897 sublunar = 27.6897 sunna = 27.6897 sym- = 27.6897 temenos = 27.6897 termite = 27.6897 terpene = 27.6897 thessaloniki = 27.6897 thornbush = 27.6897 totalitarianism = 27.6897 trapezoid = 27.6897 trave = 27.6897 undercarriage = 27.6897 ungulate = 27.6897 unplanned = 27.6897 vee = 27.6897 vigilante = 27.6897 xylophone = 27.6897 zoologically = 27.6897 -plasty = 26.8985 a4 = 26.8985 aaa = 26.8985 abscissas = 26.8985 acuminated = 26.8985 adduction = 26.8985 adenoid = 26.8985 agonise = 26.8985 airlines = 26.8985 all-over = 26.8985 anabasis = 26.8985 anneal = 26.8985 aoristic = 26.8985 apollonian = 26.8985 backlash = 26.8985 bandog = 26.8985 bbl = 26.8985 bellyache = 26.8985 blinker = 26.8985 boson = 26.8985 caprimulgus = 26.8985 catenation = 26.8985 cedilla = 26.8985 chloric = 26.8985 cig = 26.8985 claytons = 26.8985 clueless = 26.8985 cofferdam = 26.8985 collude = 26.8985 conspicious = 26.8985 conspiration = 26.8985 cross-pollination = 26.8985 defeasance = 26.8985 defier = 26.8985 dogger = 26.8985 elitist = 26.8985 epitomise = 26.8985 fard = 26.8985 faunal = 26.8985 firming = 26.8985 gangtok = 26.8985 gasses = 26.8985 glume = 26.8985 grouty = 26.8985 guimpe = 26.8985 gullah = 26.8985


32001 - 33000[தொகு]

hepatitis = 26.8985 hypostatic = 26.8985 inc = 26.8985 iodized = 26.8985 junco = 26.8985 kahuna = 26.8985 karst = 26.8985 know-it-all = 26.8985 laureled = 26.8985 lauren = 26.8985 leprechaun = 26.8985 letterbox = 26.8985 leucite = 26.8985 lyart = 26.8985 manic = 26.8985 mareschal = 26.8985 mazer = 26.8985 moonlights = 26.8985 myeloma = 26.8985 nanotechnology = 26.8985 onomatopoeic = 26.8985 ouster = 26.8985 outgeneral = 26.8985 panda = 26.8985 patricide = 26.8985 paycheck = 26.8985 petrous = 26.8985 piddle = 26.8985 potluck = 26.8985 propone = 26.8985 prt = 26.8985 pud = 26.8985 radiophone = 26.8985 re-introduce = 26.8985 ritornello = 26.8985 rundown = 26.8985 scram = 26.8985 sensor = 26.8985 shinbone = 26.8985 silphium = 26.8985 sludgy = 26.8985 spotter = 26.8985 stepchild = 26.8985 stip = 26.8985 stocktaking = 26.8985 stopgap = 26.8985 str = 26.8985 subsumption = 26.8985 tax-free = 26.8985 tectum = 26.8985 terser = 26.8985 throwback = 26.8985 togarmah = 26.8985 torus = 26.8985 trainee = 26.8985 trapezoidal = 26.8985 tycoon = 26.8985 typographer = 26.8985 undocumented = 26.8985 abattoirs = 26.1074 abnormity = 26.1074 absinthium = 26.1074 accusal = 26.1074 activism = 26.1074 acuity = 26.1074 adenoma = 26.1074 aequalis = 26.1074 aetiology = 26.1074 agonizes = 26.1074 alfresco = 26.1074 allowably = 26.1074 animist = 26.1074 arousal = 26.1074 backdrop = 26.1074 batak = 26.1074 brail = 26.1074 brum = 26.1074 brumby = 26.1074 bx = 26.1074 chilli = 26.1074 circuitry = 26.1074 cognovit = 26.1074 colubrine = 26.1074 cu = 26.1074 cuddly = 26.1074 cuprous = 26.1074 dabster = 26.1074 deckle = 26.1074 devanagari = 26.1074 dialysis = 26.1074 dumbwaiter = 26.1074 dysfunctional = 26.1074 encrust = 26.1074 escalate = 26.1074 escudo = 26.1074 ext. = 26.1074 fawner = 26.1074 fissiparous = 26.1074 fulmar = 26.1074 fyi = 26.1074


32101 - 32200[தொகு]

gabonese = 26.1074 gamer = 26.1074 goofy = 26.1074 guyanese = 26.1074 hand-me-down = 26.1074 handgun = 26.1074 howdy-do = 26.1074 hype = 26.1074 kama = 26.1074 kilderkin = 26.1074 legalese = 26.1074 lino = 26.1074 lionised = 26.1074 lowdown = 26.1074 lymphoid = 26.1074 malthusianism = 26.1074 megalomaniac = 26.1074 moksha = 26.1074 mottle = 26.1074 nafta = 26.1074 nark = 26.1074 nematode = 26.1074 nosey = 26.1074 nosy = 26.1074 peneplain = 26.1074 pericardial = 26.1074 perugian = 26.1074 pesach = 26.1074 phalarope = 26.1074 phylarch = 26.1074 poinsettia = 26.1074 protester = 26.1074 psycho = 26.1074 quacksalver = 26.1074 qualia = 26.1074 queenslander = 26.1074 quencher = 26.1074 quinquagesima = 26.1074 quixotically = 26.1074 rabb = 26.1074 rambunctious = 26.1074 rann = 26.1074 retro- = 26.1074 scsi = 26.1074 shopworn = 26.1074 spoofing = 26.1074 squarehead = 26.1074 stroma = 26.1074 subsume = 26.1074 symbiosis = 26.1074 sync = 26.1074 synergy = 26.1074 telluride = 26.1074 thrip = 26.1074 touter = 26.1074 trape = 26.1074 tripura = 26.1074 tupelo = 26.1074 typeface = 26.1074 uni- = 26.1074 vivisectionist = 26.1074 walloper = 26.1074 woodwind = 26.1074 zalika = 26.1074 zap = 26.1074 -archy = 25.3163 -ful = 25.3163 10-4 = 25.3163 abye = 25.3163 accredits = 25.3163 accurse = 25.3163 accustomary = 25.3163 achillean = 25.3163 acidic = 25.3163 acquirable = 25.3163 acute-angled = 25.3163 advertize = 25.3163 akes = 25.3163 ambidexter = 25.3163 analgesic = 25.3163 athabascan = 25.3163 authoring = 25.3163 barded = 25.3163 binge = 25.3163 bluets = 25.3163 boorishly = 25.3163 burble = 25.3163 burgee = 25.3163 burgoo = 25.3163 calligrapher = 25.3163 clamshell = 25.3163 collarette = 25.3163 couped = 25.3163 demography = 25.3163 desirer = 25.3163 detoxification = 25.3163 englyn = 25.3163 enormousness = 25.3163 entryway = 25.3163 environmentally = 25.3163

32201 - 32300[தொகு]

eritrean = 25.3163 eureka = 25.3163 exclave = 25.3163 extremism = 25.3163 farad = 25.3163 flection = 25.3163 fornicate = 25.3163 geothermal = 25.3163 hoise = 25.3163 hospitalization = 25.3163 hyperspace = 25.3163 i3 = 25.3163 ichthyological = 25.3163 ideogram = 25.3163 indo-iranian = 25.3163 jehu = 25.3163 labarum = 25.3163 lacker = 25.3163 legalization = 25.3163 levanter = 25.3163 loanword = 25.3163 loc = 25.3163 lory = 25.3163 maestoso = 25.3163 medics = 25.3163 miniver = 25.3163 modernisation = 25.3163 mohur = 25.3163 ncp = 25.3163 nonconductor = 25.3163 nyc = 25.3163 outpace = 25.3163 oxymoron = 25.3163 pala = 25.3163 paludal = 25.3163 platypus = 25.3163 polymerization = 25.3163 prolepsis = 25.3163 pucelle = 25.3163 purposelessly = 25.3163 quantify = 25.3163 reactance = 25.3163 realtor = 25.3163 recrudescent = 25.3163 redhanded = 25.3163 reeded = 25.3163 revamp = 25.3163 rundlet = 25.3163 sextary = 25.3163 slumgullion = 25.3163 soffit = 25.3163 spitz = 25.3163 stria = 25.3163 swaps = 25.3163 swot = 25.3163 telega = 25.3163 tic-tac = 25.3163 tight-fisted = 25.3163 togetherness = 25.3163 tranche = 25.3163 trashed = 25.3163 trilingual = 25.3163 triliteral = 25.3163 tuyere = 25.3163 tympany = 25.3163 underprivileged = 25.3163 unpredictably = 25.3163 upcountry = 25.3163 upwelling = 25.3163 vacuole = 25.3163 vesicant = 25.3163 wader = 25.3163 wesleyanism = 25.3163 wolof = 25.3163 ziggurat = 25.3163 abashing = 24.5251 abidingly = 24.5251 ableness = 24.5251 abusion = 24.5251 acc = 24.5251 adorant = 24.5251 aking = 24.5251 amort = 24.5251 amuser = 24.5251 anaerobic = 24.5251 anorexia = 24.5251 arteria = 24.5251 arytenoid = 24.5251 asphyxiate = 24.5251 attachable = 24.5251 awninged = 24.5251 bastardize = 24.5251 bema = 24.5251 berates = 24.5251 betcha = 24.5251 bice = 24.5251 bootleg = 24.5251 bosnia-herzegovina = 24.5251 carla = 24.5251 chemotherapy = 24.5251

32301 - 32400[தொகு]

chia = 24.5251 clonic = 24.5251 cmr = 24.5251 connectivity = 24.5251 containerization = 24.5251 cootie = 24.5251 coulisse = 24.5251 darkle = 24.5251 defeatism = 24.5251 defter = 24.5251 disoriented = 24.5251 dither = 24.5251 dod = 24.5251 doghouse = 24.5251 doormen = 24.5251 double-entendre = 24.5251 echidna = 24.5251 ersatz = 24.5251 evangelisation = 24.5251 exedra = 24.5251 fenugreek = 24.5251 fiducial = 24.5251 geode = 24.5251 giblet = 24.5251 glycol = 24.5251 godparent = 24.5251 gonad = 24.5251 granivorous = 24.5251 guffawing = 24.5251 gynecologist = 24.5251 halacha = 24.5251 how-d'ye-do = 24.5251 immunization = 24.5251 italicize = 24.5251 kalashnikov = 24.5251 kebbuck = 24.5251 knaggs = 24.5251 layette = 24.5251 lexical = 24.5251 lickspittle = 24.5251 life-threatening = 24.5251 loquaciously = 24.5251 lunate = 24.5251 macer = 24.5251 mentum = 24.5251 methylene = 24.5251 micturition = 24.5251 misremember = 24.5251 moras = 24.5251 mutuum = 24.5251 myology = 24.5251 neoteric = 24.5251 nereid = 24.5251 oj = 24.5251 osteopath = 24.5251 photophone = 24.5251 polymorphism = 24.5251 preempt = 24.5251 primp = 24.5251 printout = 24.5251 pushtu = 24.5251 quirky = 24.5251 rabbie = 24.5251 recife = 24.5251 reeler = 24.5251 remanding = 24.5251 repatriate = 24.5251 ringtail = 24.5251 riyadh = 24.5251 romansch = 24.5251 rwandan = 24.5251 scaphoid = 24.5251 serbo-croat = 24.5251 sk = 24.5251 smooch = 24.5251 sniffles = 24.5251 sternway = 24.5251 stylishness = 24.5251 tarot = 24.5251 telepathically = 24.5251 tenesmus = 24.5251 thingummy = 24.5251 thinko = 24.5251 tiered = 24.5251 time-sharing = 24.5251 tla = 24.5251 tranship = 24.5251 transmogrification = 24.5251 transmontane = 24.5251 ugsome = 24.5251 ump = 24.5251 unhealth = 24.5251 valency = 24.5251 vascularity = 24.5251 veg = 24.5251 victualer = 24.5251 voil = 24.5251 wabbit = 24.5251 wacke = 24.5251 wassailing = 24.5251

32401 - 32500[தொகு]

wineskin = 24.5251 wnw = 24.5251 xanthin = 24.5251 year-round = 24.5251 zaza = 24.5251 zirconia = 24.5251 -al = 23.7340 absconder = 23.7340 abstemiously = 23.7340 adp = 23.7340 aflare = 23.7340 airlift = 23.7340 aliveness = 23.7340 ascendance = 23.7340 aul = 23.7340 avale = 23.7340 avant-courier = 23.7340 avp = 23.7340 aweigh = 23.7340 bandwagon = 23.7340 biochemical = 23.7340 bloodbath = 23.7340 boner = 23.7340 booby-hatch = 23.7340 centuriate = 23.7340 chickenpox = 23.7340 chivy = 23.7340 clit = 23.7340 cooee = 23.7340 corny = 23.7340 cowgirl = 23.7340 coxa = 23.7340 cuter = 23.7340 dabchick = 23.7340 dater = 23.7340 dia- = 23.7340 diaeresis = 23.7340 dilapidate = 23.7340 dilly-dally = 23.7340 disequilibrium = 23.7340 dispiteous = 23.7340 disrespected = 23.7340 dolente = 23.7340 drabble = 23.7340 draconian = 23.7340 dys- = 23.7340 elasmobranchii = 23.7340 electrocution = 23.7340 emo = 23.7340 endoderm = 23.7340 estop = 23.7340 exhibitionist = 23.7340 filaria = 23.7340 fomalhaut = 23.7340 footloose = 23.7340 fustigation = 23.7340 gallivant = 23.7340 giaour = 23.7340 glassy-eyed = 23.7340 gleed = 23.7340 goanna = 23.7340 grounder = 23.7340 homologate = 23.7340 homological = 23.7340 imho = 23.7340 incredulousness = 23.7340 iodic = 23.7340 jaunted = 23.7340 kedah = 23.7340 kingfish = 23.7340 lamarckism = 23.7340 laureateship = 23.7340 levitate = 23.7340 lithology = 23.7340 macerata = 23.7340 manchineel = 23.7340 marabou = 23.7340 maven = 23.7340 messiah = 23.7340 microprocessor = 23.7340 mikey = 23.7340 modulo = 23.7340 mott = 23.7340 mulligatawny = 23.7340 myosin = 23.7340 nazism = 23.7340 non-verbal = 23.7340 nope = 23.7340 not-for-profit = 23.7340 omnific = 23.7340 oreo = 23.7340 orthognathous = 23.7340 otc = 23.7340 overemphasis = 23.7340 philoprogenitive = 23.7340 phreaker = 23.7340 pigging = 23.7340 pokeweed = 23.7340 prefiguration = 23.7340 proton = 23.7340

32501 - 32600[தொகு]

quantic = 23.7340 quidnunc = 23.7340 quitclaim = 23.7340 replevy = 23.7340 rewind = 23.7340 rifler = 23.7340 rooky = 23.7340 sanitarian = 23.7340 scads = 23.7340 scatterbrain = 23.7340 sebum = 23.7340 senescence = 23.7340 shim = 23.7340 shroff = 23.7340 shtick = 23.7340 stogie = 23.7340 stop-over = 23.7340 tatami = 23.7340 taxonomic = 23.7340 teahouse = 23.7340 turbinate = 23.7340 velleity = 23.7340 villus = 23.7340 vivisect = 23.7340 warper = 23.7340 wog = 23.7340 wop = 23.7340 word-for-word = 23.7340 woulda = 23.7340 xenophobia = 23.7340 zoomed = 23.7340 -ar = 22.9429 -handed = 22.9429 abominating = 22.9429 acquiescently = 22.9429 adat = 22.9429 agonistic = 22.9429 airborne = 22.9429 alphabetized = 22.9429 altercate = 22.9429 anion = 22.9429 apiarist = 22.9429 arboretum = 22.9429 attributively = 22.9429 auto- = 22.9429 baddest = 22.9429 bahraini = 22.9429 berwick-upon-tweed = 22.9429 bingo = 22.9429 blabber = 22.9429 bludger = 22.9429 brahmin = 22.9429 capel = 22.9429 carnifex = 22.9429 churchy = 22.9429 clip-clop = 22.9429 coliseum = 22.9429 colonic = 22.9429 coning = 22.9429 contraception = 22.9429 cordwain = 22.9429 could've = 22.9429 coulda = 22.9429 deadpan = 22.9429 dengue = 22.9429 despoliation = 22.9429 diamine = 22.9429 diesel = 22.9429 diphenyl = 22.9429 discontinuation = 22.9429 disheartenment = 22.9429 diskette = 22.9429 divaricate = 22.9429 divestiture = 22.9429 donnie = 22.9429 e-texts = 22.9429 ecosystem = 22.9429 estoppel = 22.9429 evilness = 22.9429 eze. = 22.9429 flatting = 22.9429 frenum = 22.9429 frizz = 22.9429 froe = 22.9429 fud = 22.9429 futuristic = 22.9429 gadder = 22.9429 gallomania = 22.9429 gleet = 22.9429 gooey = 22.9429 goulash = 22.9429 gps = 22.9429 grant-in-aid = 22.9429 housel = 22.9429 hymnody = 22.9429 imbosomed = 22.9429 incus = 22.9429 indehiscent = 22.9429 infibulation = 22.9429 ingest = 22.9429

32601 - 32700[தொகு]

inspissate = 22.9429 insured = 22.9429 kiswahili = 22.9429 latinas = 22.9429 lemma = 22.9429 lifeline = 22.9429 lorikeet = 22.9429 lunt = 22.9429 maggiore = 22.9429 majuscule = 22.9429 manganous = 22.9429 mechanize = 22.9429 mejico = 22.9429 mensa = 22.9429 michener = 22.9429 mickey = 22.9429 mid-autumn = 22.9429 milligram = 22.9429 mind-boggling = 22.9429 minicomputer = 22.9429 misspell = 22.9429 mouses = 22.9429 mullock = 22.9429 pandemic = 22.9429 parkway = 22.9429 phlebitis = 22.9429 piste = 22.9429 pixel = 22.9429 playpen = 22.9429 preview = 22.9429 proliferate = 22.9429 purpure = 22.9429 quadripartite = 22.9429 quartile = 22.9429 rapparee = 22.9429 rat-a-tat-tat = 22.9429 raver = 22.9429 refutable = 22.9429 reliever = 22.9429 resurrectionist = 22.9429 sanious = 22.9429 scallion = 22.9429 schwa = 22.9429 scumming = 22.9429 selenide = 22.9429 septicemia = 22.9429 shadoof = 22.9429 sideline = 22.9429 sinhala = 22.9429 slithy = 22.9429 spastic = 22.9429 staphylococcus = 22.9429 stopwatch = 22.9429 svengali = 22.9429 tantalum = 22.9429 thermodynamic = 22.9429 tinderbox = 22.9429 titi = 22.9429 tombola = 22.9429 tonk = 22.9429 towboat = 22.9429 transliterating = 22.9429 trepanation = 22.9429 udc = 22.9429 ural-altaic = 22.9429 uranite = 22.9429 urartian = 22.9429 urinated = 22.9429 yardmaster = 22.9429 yep = 22.9429 yill = 22.9429 -ism = 22.1517 1x = 22.1517 abetment = 22.1517 absentia = 22.1517 acalephs = 22.1517 addictive = 22.1517 advertizing = 22.1517 airmail = 22.1517 aleatory = 22.1517 amenorrhea = 22.1517 amn't = 22.1517 amorist = 22.1517 anacoluthon = 22.1517 ananas = 22.1517 ankylosed = 22.1517 anti-semite = 22.1517 aril = 22.1517 arty = 22.1517 badder = 22.1517 bawcock = 22.1517 bilbo = 22.1517 billionth = 22.1517 bolt-rope = 22.1517 break-in = 22.1517 brumal = 22.1517 bums = 22.1517 cannula = 22.1517 ces = 22.1517 chronogram = 22.1517


32701 - 32800[தொகு]

citied = 22.1517 compliantly = 22.1517 croissant = 22.1517 crossbred = 22.1517 damoiselle = 22.1517 denigrate = 22.1517 dimeter = 22.1517 disassociation = 22.1517 disinterest = 22.1517 drongo = 22.1517 dysmenorrhea = 22.1517 earthnut = 22.1517 enfeoff = 22.1517 epicyclic = 22.1517 epinastic = 22.1517 fleam = 22.1517 floorcloth = 22.1517 fucked = 22.1517 fulcra = 22.1517 fute = 22.1517 futter = 22.1517 galimatias = 22.1517 galumphing = 22.1517 glair = 22.1517 gombeen = 22.1517 grab-bag = 22.1517 handfast = 22.1517 hydrophobic = 22.1517 hypaethral = 22.1517 hypogeum = 22.1517 instrumentalist = 22.1517 jak = 22.1517 kilo- = 22.1517 kips = 22.1517 koala = 22.1517 koto = 22.1517 labradorite = 22.1517 languidness = 22.1517 latria = 22.1517 leakiness = 22.1517 machinate = 22.1517 manmade = 22.1517 massimiliano = 22.1517 masticatory = 22.1517 meninges = 22.1517 mercurous = 22.1517 microbiology = 22.1517 modular = 22.1517 mozarabic = 22.1517 muliebrity = 22.1517 niall = 22.1517 occlude = 22.1517 octant = 22.1517 ofter = 22.1517 oit = 22.1517 peripheries = 22.1517 perishableness = 22.1517 peristalsis = 22.1517 phenolic = 22.1517 pinner = 22.1517 pion = 22.1517 polysynthetic = 22.1517 prenuptial = 22.1517 purger = 22.1517 push-button = 22.1517 pyrogallol = 22.1517 quorn = 22.1517 rajab = 22.1517 ramparted = 22.1517 rehab = 22.1517 reportedly = 22.1517 rutabaga = 22.1517 scelerat = 22.1517 sdi = 22.1517 seductress = 22.1517 self-reference = 22.1517 sexed = 22.1517 snobby = 22.1517 solute = 22.1517 spline = 22.1517 stash = 22.1517 tarmac = 22.1517 tessera = 22.1517 teth = 22.1517 tetrachloride = 22.1517 tetrachord = 22.1517 thesprotia = 22.1517 thomist = 22.1517 tinnitus = 22.1517 tirana = 22.1517 trichinosis = 22.1517 unbeneficed = 22.1517 undamped = 22.1517 venda = 22.1517 verulamium = 22.1517 videos = 22.1517 virgate = 22.1517 wallah = 22.1517 washcloth = 22.1517 wendy's = 22.1517

32801 - 32900[தொகு]

wheelchair = 22.1517 winy = 22.1517 yammer = 22.1517 abalones = 21.3606 about-face = 21.3606 actualization = 21.3606 aerostatics = 21.3606 agelong = 21.3606 agrarianism = 21.3606 ambivalent = 21.3606 ampersand = 21.3606 antepenultimate = 21.3606 apo- = 21.3606 appositive = 21.3606 apr = 21.3606 arsenide = 21.3606 aversation = 21.3606 azerbaijani = 21.3606 balalaika = 21.3606 bluet = 21.3606 bnp = 21.3606 bollard = 21.3606 bondi = 21.3606 briquet = 21.3606 carcharodon = 21.3606 catenary = 21.3606 chiseller = 21.3606 cleanup = 21.3606 coalfish = 21.3606 codeine = 21.3606 contra- = 21.3606 crepuscule = 21.3606 dar = 21.3606 darkroom = 21.3606 decimeter = 21.3606 disinformation = 21.3606 docent = 21.3606 edacious = 21.3606 eec = 21.3606 etiolate = 21.3606 exponentially = 21.3606 falt = 21.3606 firehose = 21.3606 flambe = 21.3606 flamenco = 21.3606 fulminant = 21.3606 fx = 21.3606 gayness = 21.3606 genocide = 21.3606 gerrymandering = 21.3606 giveaway = 21.3606 graphology = 21.3606 gyroscopic = 21.3606 hinglish = 21.3606 hospitalisation = 21.3606 hothead = 21.3606 hydrodynamics = 21.3606 hydrus = 21.3606 icbm = 21.3606 illative = 21.3606 inhume = 21.3606 kafir = 21.3606 kampuchea = 21.3606 kazakh = 21.3606 keck = 21.3606 lades = 21.3606 laired = 21.3606 lapidation = 21.3606 layoff = 21.3606 leukemia = 21.3606 lunarian = 21.3606 macho = 21.3606 malayalam = 21.3606 mansi = 21.3606 marlin = 21.3606 mav = 21.3606 mosh = 21.3606 nanobot = 21.3606 nervure = 21.3606 nnw = 21.3606 nonacceptance = 21.3606 nsf = 21.3606 nubbin = 21.3606 objurgate = 21.3606 obtuse-angled = 21.3606 oread = 21.3606 outmatch = 21.3606 overpriced = 21.3606 parakeet = 21.3606 pastiche = 21.3606 pdf = 21.3606 peregrinate = 21.3606 perfective = 21.3606 peridot = 21.3606 phylogenetically = 21.3606 picaninny = 21.3606 pico- = 21.3606 podded = 21.3606 preponderatingly = 21.3606 presumptious = 21.3606


32901 - 33000[தொகு]

prothesis = 21.3606 purebred = 21.3606 pyro = 21.3606 quirts = 21.3606 reechy = 21.3606 rictus = 21.3606 riff = 21.3606 robotic = 21.3606 saliency = 21.3606 semivowel = 21.3606 shenanigan = 21.3606 shirty = 21.3606 slinky = 21.3606 smog = 21.3606 spd = 21.3606 squiffy = 21.3606 striation = 21.3606 symbiotic = 21.3606 tachycardia = 21.3606 telemeter = 21.3606 tequila = 21.3606 thiocyanate = 21.3606 tlingit = 21.3606 tooter = 21.3606 triggering = 21.3606 troglodytic = 21.3606 tussocky = 21.3606 ugandan = 21.3606 ulaid = 21.3606 underdog = 21.3606 vilnius = 21.3606 vitalism = 21.3606 walkway = 21.3606 whoosh = 21.3606 wonton = 21.3606 world-weariness = 21.3606 xml = 21.3606 yellowy = 21.3606 abaca = 20.5694 abime = 20.5694 abscission = 20.5694 accreted = 20.5694 accustomedness = 20.5694 adrianna = 20.5694 affiant = 20.5694 alr = 20.5694 alumna = 20.5694 ammo = 20.5694 anaglyph = 20.5694 asterism = 20.5694 attacher = 20.5694 atypical = 20.5694 avestan = 20.5694 aweather = 20.5694 backroom = 20.5694 bce = 20.5694 bire = 20.5694 birthed = 20.5694 bissextile = 20.5694 biweekly = 20.5694 bleb = 20.5694 blender = 20.5694 blindworm = 20.5694 blowhole = 20.5694 bongo = 20.5694 brasilia = 20.5694 bris = 20.5694 buggery = 20.5694 bushwhacked = 20.5694 cacography = 20.5694 calque = 20.5694 canopic = 20.5694 canthus = 20.5694 cartonnage = 20.5694 cascabel = 20.5694 cauf = 20.5694 caymanian = 20.5694 chamorro = 20.5694 chinch = 20.5694 classifier = 20.5694 compensator = 20.5694 compere = 20.5694 complexional = 20.5694 conn = 20.5694 cooey = 20.5694 deathtrap = 20.5694 delphinus = 20.5694 delusory = 20.5694 dept. = 20.5694 dicey = 20.5694 dichroism = 20.5694 diptych = 20.5694 disfiguration = 20.5694 dms = 20.5694 dumbfound = 20.5694 dumfound = 20.5694 electromechanical = 20.5694 embosoming = 20.5694 enfeoffment = 20.5694 epididymis = 20.5694

33001 - 34000[தொகு]

erinys = 20.5694 facultative = 20.5694 falciform = 20.5694 flibbertigibbet = 20.5694 fother = 20.5694 freeway = 20.5694 frogging = 20.5694 fumer = 20.5694 garnishee = 20.5694 getup = 20.5694 giga- = 20.5694 gimlet-eyed = 20.5694 gmt = 20.5694 god-forsaken = 20.5694 goners = 20.5694 gotcha = 20.5694 groundwater = 20.5694 groyne = 20.5694 hamster = 20.5694 headwind = 20.5694 hedonic = 20.5694 heterodyne = 20.5694 hexahedron = 20.5694 homophone = 20.5694 illation = 20.5694 infusorian = 20.5694 intravenous = 20.5694 isdn = 20.5694 jing = 20.5694 khat = 20.5694 kludge = 20.5694 knackers = 20.5694 larghetto = 20.5694 lasher = 20.5694 left-wing = 20.5694 linesman = 20.5694 lovage = 20.5694 luddite = 20.5694 lulu = 20.5694 luminescent = 20.5694 macrology = 20.5694 maharashtra = 20.5694 mega- = 20.5694 mighta = 20.5694 moonlighting = 20.5694 muskogee = 20.5694 negatory = 20.5694 netscape = 20.5694 nia = 20.5694 nibbed = 20.5694 nightlight = 20.5694 noctambulist = 20.5694 noetic = 20.5694 ophthalmology = 20.5694 overplay = 20.5694 paintwork = 20.5694 palindrome = 20.5694 pannage = 20.5694 pocked = 20.5694 predator = 20.5694 pruritus = 20.5694 publicize = 20.5694 quarterage = 20.5694 queller = 20.5694 resiny = 20.5694 retie = 20.5694 ronin = 20.5694 ruthenium = 20.5694 rutilant = 20.5694 sadist = 20.5694 salami = 20.5694 sapphic = 20.5694 sawney = 20.5694 scallywag = 20.5694 scam = 20.5694 setaceous = 20.5694 shogun = 20.5694 stridulate = 20.5694 subtrahend = 20.5694 synchrony = 20.5694 tablature = 20.5694 theologist = 20.5694 theriac = 20.5694 tin-opener = 20.5694 titrate = 20.5694 tomboyish = 20.5694 toxicologist = 20.5694 translatory = 20.5694 trug = 20.5694 undepraved = 20.5694 urd = 20.5694 vesica = 20.5694 vientiane = 20.5694 weathervane = 20.5694 wonky = 20.5694 -backed = 19.7783 abderite = 19.7783 abeyant = 19.7783 abhorrently = 19.7783 abridger = 19.7783

33101 - 33200[தொகு]

abstersion = 19.7783 acescent = 19.7783 acidify = 19.7783 acroamatic = 19.7783 adrenaline = 19.7783 agglutinate = 19.7783 agiotage = 19.7783 agoraphobia = 19.7783 aleph = 19.7783 amortize = 19.7783 ams = 19.7783 anorak = 19.7783 anticyclone = 19.7783 apocrypha = 19.7783 applejack = 19.7783 approx. = 19.7783 aquarelle = 19.7783 automagically = 19.7783 avant-garde = 19.7783 awesomeness = 19.7783 backdate = 19.7783 backwardation = 19.7783 balding = 19.7783 becket = 19.7783 bigfoot = 19.7783 bikes = 19.7783 bion = 19.7783 boink = 19.7783 brigandish = 19.7783 bryozoan = 19.7783 bugger = 19.7783 burgas = 19.7783 burl = 19.7783 cadastre = 19.7783 carbonyl = 19.7783 carper = 19.7783 cavy = 19.7783 chairperson = 19.7783 churchward = 19.7783 clambake = 19.7783 cock-a-doodle-doo = 19.7783 condominium = 19.7783 copilot = 19.7783 counterclaim = 19.7783 cowlick = 19.7783 crummy = 19.7783 defuse = 19.7783 desiccate = 19.7783 desport = 19.7783 devalue = 19.7783 dieresis = 19.7783 dishevel = 19.7783 donuts = 19.7783 dop = 19.7783 doter = 19.7783 dsp = 19.7783 egalitarian = 19.7783 erythema = 19.7783 escrow = 19.7783 espressivo = 19.7783 exaltedly = 19.7783 expendable = 19.7783 faitour = 19.7783 fascicule = 19.7783 fathomable = 19.7783 favus = 19.7783 fedora = 19.7783 firefighting = 19.7783 flagellant = 19.7783 flustrated = 19.7783 fremitus = 19.7783 furfur = 19.7783 gallium = 19.7783 garrotte = 19.7783 glycerol = 19.7783 gooseflesh = 19.7783 grommet = 19.7783 gustation = 19.7783 haemin = 19.7783 hanaper = 19.7783 handout = 19.7783 hangout = 19.7783 he-man = 19.7783 hexapoda = 19.7783 highfaluting = 19.7783 hyperinflation = 19.7783 implausible = 19.7783 incinerate = 19.7783 inertial = 19.7783 juke = 19.7783 keystroke = 19.7783 lancs = 19.7783 lawnmower = 19.7783 limerick = 19.7783 macerates = 19.7783 madia = 19.7783 matriarchy = 19.7783 megabyte = 19.7783 neurone = 19.7783 newsprint = 19.7783

33201 - 33300[தொகு]

nong = 19.7783 off-season = 19.7783 parhelia = 19.7783 pdt = 19.7783 pleroma = 19.7783 pop-up = 19.7783 predecease = 19.7783 predicatively = 19.7783 prizer = 19.7783 propolis = 19.7783 reproducible = 19.7783 ria = 19.7783 romansh = 19.7783 sabretache = 19.7783 saucebox = 19.7783 sheller = 19.7783 shite = 19.7783 sme = 19.7783 snafu = 19.7783 sodic = 19.7783 stiffy = 19.7783 stum = 19.7783 surinamese = 19.7783 tellurian = 19.7783 tetragrammaton = 19.7783 thurs = 19.7783 thwaite = 19.7783 titivate = 19.7783 torse = 19.7783 transmogrify = 19.7783 umbo = 19.7783 uplandish = 19.7783 vanner = 19.7783 vinyl = 19.7783 voider = 19.7783 wagga = 19.7783 were- = 19.7783 zirconium = 19.7783 zonal = 19.7783 -able = 18.9872 abruption = 18.9872 acclimatizing = 18.9872 accorder = 18.9872 accoucheuse = 18.9872 activates = 18.9872 administrate = 18.9872 aerating = 18.9872 aerobic = 18.9872 aerodynamics = 18.9872 ambler = 18.9872 amoral = 18.9872 anc = 18.9872 arguably = 18.9872 asshole = 18.9872 avisement = 18.9872 balti = 18.9872 barmy = 18.9872 bilgewater = 18.9872 blanquette = 18.9872 bombe = 18.9872 brecknockshire = 18.9872 bulldozer = 18.9872 bullfighting = 18.9872 bunter = 18.9872 butterscotch = 18.9872 campobasso = 18.9872 centaurus = 18.9872 cetaceous = 18.9872 cfl = 18.9872 charismatic = 18.9872 chennai = 18.9872 childermas = 18.9872 chive = 18.9872 chlorinated = 18.9872 ciconia = 18.9872 claudication = 18.9872 concavo-convex = 18.9872 concomitantly = 18.9872 consolable = 18.9872 coprolite = 18.9872 coulomb = 18.9872 creationism = 18.9872 cutie = 18.9872 dari = 18.9872 deca- = 18.9872 decortication = 18.9872 deliverable = 18.9872 depressant = 18.9872 deracinate = 18.9872 detrain = 18.9872 dianoetic = 18.9872 dingus = 18.9872 dongle = 18.9872 dowsing = 18.9872 duh = 18.9872 dulcify = 18.9872 dynast = 18.9872 ebooks = 18.9872 elytron = 18.9872 enamor = 18.9872

33301 - 33400[தொகு]

endocardium = 18.9872 entropy = 18.9872 epistaxis = 18.9872 ethnicity = 18.9872 ethology = 18.9872 exactingly = 18.9872 face-ache = 18.9872 fasciculi = 18.9872 firepower = 18.9872 flag-bearer = 18.9872 futtock = 18.9872 grubber = 18.9872 heliogram = 18.9872 hemicrania = 18.9872 heterozygote = 18.9872 honshu = 18.9872 i'd've = 18.9872 ideologue = 18.9872 immiscible = 18.9872 indaba = 18.9872 insectivore = 18.9872 interlining = 18.9872 itty = 18.9872 kasha = 18.9872 kool = 18.9872 kuching = 18.9872 laryngoscope = 18.9872 libeler = 18.9872 limo = 18.9872 linearity = 18.9872 loner = 18.9872 lusaka = 18.9872 macaque = 18.9872 machinator = 18.9872 manyfold = 18.9872 mep = 18.9872 mil. = 18.9872 milos = 18.9872 mobled = 18.9872 morel = 18.9872 nak = 18.9872 nephew-in-law = 18.9872 net.god = 18.9872 neuropathy = 18.9872 nist = 18.9872 nobble = 18.9872 nobel = 18.9872 non-linear = 18.9872 object-oriented = 18.9872 outclass = 18.9872 pallbearer = 18.9872 panjabi = 18.9872 pasteurize = 18.9872 penises = 18.9872 peyote = 18.9872 pharmacopeia = 18.9872 posh = 18.9872 postdate = 18.9872 pps = 18.9872 priapism = 18.9872 protista = 18.9872 pudendum = 18.9872 pull-up = 18.9872 pyroxylin = 18.9872 quechua = 18.9872 quitrent = 18.9872 radarscope = 18.9872 radnorshire = 18.9872 rasorial = 18.9872 razzle-dazzle = 18.9872 recidivist = 18.9872 rimer = 18.9872 rumpelstiltskin = 18.9872 sacellum = 18.9872 sambar = 18.9872 self-portrait = 18.9872 sequela = 18.9872 shindig = 18.9872 shredder = 18.9872 simar = 18.9872 slugger = 18.9872 slurp = 18.9872 speedway = 18.9872 squinch = 18.9872 stabile = 18.9872 staffing = 18.9872 sterilise = 18.9872 stodge = 18.9872 stonewall = 18.9872 stripper = 18.9872 superhighway = 18.9872 suzy = 18.9872 swinger = 18.9872 synchronise = 18.9872 syncretistic = 18.9872 tedder = 18.9872 tey = 18.9872 titaness = 18.9872 tornados = 18.9872 traduces = 18.9872

33401 - 33500[தொகு]

tramline = 18.9872 trebuchet = 18.9872 truckload = 18.9872 twee = 18.9872 two-stroke = 18.9872 univalent = 18.9872 up-and-coming = 18.9872 upstroke = 18.9872 uptight = 18.9872 verier = 18.9872 wanned = 18.9872 waxwing = 18.9872 wee-wee = 18.9872 willies = 18.9872 woodruff = 18.9872 wyo. = 18.9872 xr = 18.9872 zebu = 18.9872 zeroth = 18.9872 -age = 18.1960 -ess = 18.1960 aap = 18.1960 abnegate = 18.1960 abstergent = 18.1960 abstersive = 18.1960 accomplisher = 18.1960 adeps = 18.1960 aerate = 18.1960 afro- = 18.1960 after-clap = 18.1960 agitato = 18.1960 alamode = 18.1960 all-star = 18.1960 altimeter = 18.1960 ambi- = 18.1960 amyloid = 18.1960 antenuptial = 18.1960 argentic = 18.1960 arietta = 18.1960 asthenic = 18.1960 ataxic = 18.1960 beekeeper = 18.1960 bipartite = 18.1960 boodler = 18.1960 bottom-up = 18.1960 braize = 18.1960 breadbasket = 18.1960 breathtaking = 18.1960 bruneian = 18.1960 calibrate = 18.1960 capitalise = 18.1960 catch-all = 18.1960 cetus = 18.1960 chlorous = 18.1960 chromous = 18.1960 circumvallate = 18.1960 clinometer = 18.1960 collagen = 18.1960 commensuration = 18.1960 countersink = 18.1960 couturier = 18.1960 crenulated = 18.1960 daff = 18.1960 darpa = 18.1960 debilitation = 18.1960 depilation = 18.1960 deputize = 18.1960 dermis = 18.1960 descanso = 18.1960 determiner = 18.1960 dioptric = 18.1960 e-commerce = 18.1960 epee = 18.1960 exactor = 18.1960 foggiest = 18.1960 fondu = 18.1960 fossilisation = 18.1960 franc-tireur = 18.1960 fsr = 18.1960 fubar = 18.1960 furuncle = 18.1960 glasshouse = 18.1960 glyceride = 18.1960 glyptic = 18.1960 goby = 18.1960 hagiographer = 18.1960 hagiography = 18.1960 haphazardly = 18.1960 hexane = 18.1960 holystone = 18.1960 homozygous = 18.1960 horrendous = 18.1960 horripilation = 18.1960 hotline = 18.1960 hud = 18.1960 hurst = 18.1960 imprecise = 18.1960 invariant = 18.1960 involute = 18.1960 isolationism = 18.1960

33501 - 33600[தொகு]

isomer = 18.1960 isomers = 18.1960 jehad = 18.1960 junker = 18.1960 kamikaze = 18.1960 kerala = 18.1960 kiwi = 18.1960 kot = 18.1960 kumiss = 18.1960 lakin = 18.1960 limitedness = 18.1960 limpidly = 18.1960 locator = 18.1960 loquat = 18.1960 machicolation = 18.1960 maghreb = 18.1960 magistratical = 18.1960 mannequin = 18.1960 marzipan = 18.1960 maslin = 18.1960 masochist = 18.1960 mid-january = 18.1960 mimsy = 18.1960 mudded = 18.1960 muggins = 18.1960 mushing = 18.1960 nano = 18.1960 nitrobenzene = 18.1960 nonlinear = 18.1960 ocarina = 18.1960 orgulous = 18.1960 ost = 18.1960 parmesan = 18.1960 penetrations = 18.1960 pesticide = 18.1960 planetoid = 18.1960 pluviometer = 18.1960 polydactylism = 18.1960 polyhedral = 18.1960 polynomial = 18.1960 presbyopia = 18.1960 prognosticator = 18.1960 pronounceable = 18.1960 prox. = 18.1960 pupate = 18.1960 pussycat = 18.1960 puter = 18.1960 qat = 18.1960 recidivists = 18.1960 redefine = 18.1960 redpoll = 18.1960 remands = 18.1960 renate = 18.1960 robotics = 18.1960 rosales = 18.1960 sashay = 18.1960 scandium = 18.1960 serendipitous = 18.1960 shoelace = 18.1960 should've = 18.1960 slapstick = 18.1960 soupy = 18.1960 spay = 18.1960 sprue = 18.1960 standoffish = 18.1960 t-square = 18.1960 taenia = 18.1960 taler = 18.1960 tampion = 18.1960 tampon = 18.1960 tanzanian = 18.1960 thiophene = 18.1960 tintin = 18.1960 tom-tit = 18.1960 trogon = 18.1960 tsimshian = 18.1960 typic = 18.1960 uninitiate = 18.1960 unrepaid = 18.1960 vaporware = 18.1960 virtuosa = 18.1960 wahhabi = 18.1960 wattling = 18.1960 wk = 18.1960 wormhole = 18.1960 aarau = 17.4049 abaci = 17.4049 abbreviates = 17.4049 abbreviature = 17.4049 abducts = 17.4049 acs = 17.4049 actinism = 17.4049 adulterine = 17.4049 aggrandizes = 17.4049 agrise = 17.4049 airway = 17.4049 aliphatic = 17.4049 allyl = 17.4049 antechapel = 17.4049 antonov = 17.4049

33601 - 33700[தொகு]

arabica = 17.4049 archived = 17.4049 arrogation = 17.4049 assart = 17.4049 asthenia = 17.4049 banjoes = 17.4049 benight = 17.4049 benzoyl = 17.4049 beplumed = 17.4049 berlinese = 17.4049 beryllium = 17.4049 biella = 17.4049 bio = 17.4049 biomass = 17.4049 blitz = 17.4049 bluggy = 17.4049 bowfin = 17.4049 brummagem = 17.4049 caltech = 17.4049 carer = 17.4049 centuple = 17.4049 cervine = 17.4049 charisma = 17.4049 chinky = 17.4049 cloture = 17.4049 collator = 17.4049 collectible = 17.4049 commutes = 17.4049 configure = 17.4049 corbelled = 17.4049 countdown = 17.4049 crabby = 17.4049 crossbowman = 17.4049 crouton = 17.4049 curr = 17.4049 curtilage = 17.4049 dcl = 17.4049 dead-end = 17.4049 deflate = 17.4049 depredate = 17.4049 detections = 17.4049 dioptrics = 17.4049 droplet = 17.4049 eardrum = 17.4049 edm = 17.4049 eikon = 17.4049 em-dash = 17.4049 embrown = 17.4049 empathize = 17.4049 endo = 17.4049 euphonium = 17.4049 evaporable = 17.4049 exhibitioner = 17.4049 exigible = 17.4049 exoskeleton = 17.4049 fda = 17.4049 flan = 17.4049 fluorite = 17.4049 folksy = 17.4049 fondue = 17.4049 frangibility = 17.4049 fruitarian = 17.4049 galenic = 17.4049 glyphs = 17.4049 gotra = 17.4049 gris-gris = 17.4049 halfpennyworth = 17.4049 handyman = 17.4049 henge = 17.4049 homophonous = 17.4049 huck = 17.4049 hull-down = 17.4049 ieee = 17.4049 incommunicado = 17.4049 indicts = 17.4049 inductor = 17.4049 insemination = 17.4049 intangibility = 17.4049 intarsia = 17.4049 interbred = 17.4049 kaf = 17.4049 kawasaki = 17.4049 keno = 17.4049 kike = 17.4049 kittiwake = 17.4049 kwacha = 17.4049 lagniappe = 17.4049 laminar = 17.4049 lapidate = 17.4049 lie-in = 17.4049 longhorns = 17.4049 longyearbyen = 17.4049 louver = 17.4049 lox = 17.4049 maltose = 17.4049 marrer = 17.4049 microfortnight = 17.4049 misheard = 17.4049 mouflon = 17.4049 nauta = 17.4049

33701 - 33800[தொகு]

neuron = 17.4049 niggle = 17.4049 nmi = 17.4049 nutria = 17.4049 paraplegia = 17.4049 pav = 17.4049 pgp = 17.4049 phage = 17.4049 placation = 17.4049 plagioclase = 17.4049 powerhouse = 17.4049 prat = 17.4049 predicative = 17.4049 propaedeutic = 17.4049 propyl = 17.4049 qa = 17.4049 quadrillion = 17.4049 quintillion = 17.4049 racemic = 17.4049 radians = 17.4049 rapper = 17.4049 reenlist = 17.4049 referent = 17.4049 religionism = 17.4049 router = 17.4049 sciagraphy = 17.4049 scofflaw = 17.4049 sentential = 17.4049 sheepherders = 17.4049 shogunate = 17.4049 sindhi = 17.4049 sitar = 17.4049 snider = 17.4049 songbird = 17.4049 sorbet = 17.4049 spadassin = 17.4049 stretchy = 17.4049 subgenius = 17.4049 synonymy = 17.4049 taco = 17.4049 tania = 17.4049 tearer = 17.4049 testate = 17.4049 toolbox = 17.4049 toolsmith = 17.4049 tungstic = 17.4049 turbinal = 17.4049 tuvaluan = 17.4049 underpants = 17.4049 unlay = 17.4049 unstoppable = 17.4049 upswing = 17.4049 vermiculate = 17.4049 wildcard = 17.4049 zimbabwean = 17.4049 zombie = 17.4049 -ize = 16.6138 -ment = 16.6138 a-side = 16.6138 aasvogel = 16.6138 aborting = 16.6138 abstractive = 16.6138 accomptant = 16.6138 acidosis = 16.6138 aconitum = 16.6138 acquirer = 16.6138 adventitiously = 16.6138 aesopian = 16.6138 alveolus = 16.6138 ambivalence = 16.6138 andorran = 16.6138 anfractuous = 16.6138 angelology = 16.6138 antacid = 16.6138 anthropologic = 16.6138 antibodies = 16.6138 aphetic = 16.6138 apocope = 16.6138 arcuate = 16.6138 argonaut = 16.6138 ashame = 16.6138 auriga = 16.6138 autogamy = 16.6138 backronym = 16.6138 befuddle = 16.6138 benzoate = 16.6138 boglin = 16.6138 boolean = 16.6138 brunet = 16.6138 brutalization = 16.6138 burglarize = 16.6138 chappy = 16.6138 cholesterol = 16.6138 cilice = 16.6138 coca-cola = 16.6138 comprador = 16.6138 computerization = 16.6138 conglobate = 16.6138 corvine = 16.6138 cross-reference = 16.6138

33801 - 33900[தொகு]

d'ya = 16.6138 desistance = 16.6138 devalues = 16.6138 dis-ease = 16.6138 dottle = 16.6138 drogue = 16.6138 duplicative = 16.6138 equitare = 16.6138 factorial = 16.6138 fluoric = 16.6138 fluoroscope = 16.6138 frosinone = 16.6138 gau = 16.6138 genuflect = 16.6138 golliwog = 16.6138 gripper = 16.6138 guideline = 16.6138 hance = 16.6138 hatstand = 16.6138 heliography = 16.6138 heyduk = 16.6138 hobbit = 16.6138 homestretch = 16.6138 hyp = 16.6138 hypothesize = 16.6138 ido = 16.6138 impatiens = 16.6138 jabberwocky = 16.6138 jactitation = 16.6138 jammy = 16.6138 jibber = 16.6138 johansson = 16.6138 jpeg = 16.6138 keystrokes = 16.6138 kif = 16.6138 kola = 16.6138 landaulette = 16.6138 lapith = 16.6138 leaver = 16.6138 lethargically = 16.6138 lieutenancies = 16.6138 likeliness = 16.6138 liquidus = 16.6138 lungful = 16.6138 maculation = 16.6138 maoriland = 16.6138 marimba = 16.6138 marsha = 16.6138 maser = 16.6138 maskinonge = 16.6138 masseter = 16.6138 mid-february = 16.6138 molly-guard = 16.6138 moniker = 16.6138 mp3 = 16.6138 mudguard = 16.6138 multilingual = 16.6138 nah. = 16.6138 natch = 16.6138 nbsp = 16.6138 neep = 16.6138 night-rail = 16.6138 nithe = 16.6138 nitride = 16.6138 nitrogen-fixing = 16.6138 olympiad = 16.6138 open-ended = 16.6138 otherworldly = 16.6138 ouija = 16.6138 overcooked = 16.6138 overeager = 16.6138 pac = 16.6138 parget = 16.6138 pederastic = 16.6138 peloton = 16.6138 periplus = 16.6138 phenomenology = 16.6138 phlegmon = 16.6138 photophobia = 16.6138 plonk = 16.6138 polio = 16.6138 postmodern = 16.6138 pronghorn = 16.6138 psoriasis = 16.6138 pube = 16.6138 pyramidally = 16.6138 quinoa = 16.6138 rafale = 16.6138 rebind = 16.6138 romano = 16.6138 rubidium = 16.6138 ruckus = 16.6138 russies = 16.6138 salivate = 16.6138 sapodilla = 16.6138 schizophrenic = 16.6138 seti = 16.6138 skene = 16.6138 slivovitz = 16.6138 solarium = 16.6138

33901 - 34000[தொகு]

soybean = 16.6138 stipule = 16.6138 straightener = 16.6138 superpowers = 16.6138 supersonic = 16.6138 tiki = 16.6138 tirailleur = 16.6138 toker = 16.6138 toyland = 16.6138 transubstantiate = 16.6138 tribadism = 16.6138 trigon = 16.6138 turkey-hen = 16.6138 tympana = 16.6138 tzarina = 16.6138 uncurable = 16.6138 understaffed = 16.6138 unvariable = 16.6138 upwind = 16.6138 vcr = 16.6138 vicegerency = 16.6138 vigintillion = 16.6138 volleyball = 16.6138 wacky = 16.6138 whitebeam = 16.6138 widget = 16.6138 xiphoid = 16.6138 zombis = 16.6138 2186 = 15.8226 -ac = 15.8226 -morphous = 15.8226 abdominous = 15.8226 abecedarian = 15.8226 abidance = 15.8226 abortus = 15.8226 abracadabra = 15.8226 abstrusities = 15.8226 abyssal = 15.8226 acari = 15.8226 acclimatise = 15.8226 accrual = 15.8226 aclu = 15.8226 affines = 15.8226 ageratum = 15.8226 alopecia = 15.8226 ampoule = 15.8226 anaphrodisiac = 15.8226 androgyne = 15.8226 annulet = 15.8226 apodictic = 15.8226 appetence = 15.8226 archdiocese = 15.8226 atm = 15.8226 avile = 15.8226 azeri = 15.8226 back-to-back = 15.8226 bemuse = 15.8226 bermudan = 15.8226 bestseller = 15.8226 biol = 15.8226 black-market = 15.8226 boilerplate = 15.8226 bolsillo = 15.8226 brainstorming = 15.8226 bratislava = 15.8226 breadcrumb = 15.8226 brillig = 15.8226 brix = 15.8226 bylaw = 15.8226 cadastral = 15.8226 caelum = 15.8226 categorize = 15.8226 cazique = 15.8226 chisinau = 15.8226 chomper = 15.8226 clade = 15.8226 cloudberry = 15.8226 co-op = 15.8226 coccygeal = 15.8226 contrabass = 15.8226 crapulence = 15.8226 crossbill = 15.8226 crossbreed = 15.8226 cuneo = 15.8226 cystitis = 15.8226 debug = 15.8226 disasterous = 15.8226 disbar = 15.8226 dispiteously = 15.8226 djiboutian = 15.8226 dpi = 15.8226 duvet = 15.8226 eagre = 15.8226 electric-blue = 15.8226 fianc = 15.8226 fluoresce = 15.8226 formication = 15.8226 fossilize = 15.8226 fridge = 15.8226 fructuous = 15.8226

34001 - 35000[தொகு]

fundi = 15.8226 geodesic = 15.8226 gondwana = 15.8226 goof = 15.8226 guianas = 15.8226 gyro = 15.8226 hallux = 15.8226 hennery = 15.8226 heptagon = 15.8226 heterogenesis = 15.8226 hijra = 15.8226 holey = 15.8226 homonym = 15.8226 hurley = 15.8226 hydroxylamine = 15.8226 iam = 15.8226 impasto = 15.8226 intuit = 15.8226 inunction = 15.8226 isoprene = 15.8226 kea = 15.8226 klipspringer = 15.8226 lachrymation = 15.8226 lackadaisically = 15.8226 lammastide = 15.8226 lander = 15.8226 lanugo = 15.8226 latinize = 15.8226 lay-in = 15.8226 lexicology = 15.8226 lickety-split = 15.8226 lifespan = 15.8226 logrolling = 15.8226 luau = 15.8226 lutist = 15.8226 macaco = 15.8226 miso = 15.8226 moisty = 15.8226 multiplicand = 15.8226 myanmar = 15.8226 nitrogenized = 15.8226 niveous = 15.8226 novation = 15.8226 obliquus = 15.8226 ogham = 15.8226 optimized = 15.8226 outsize = 15.8226 overdrive = 15.8226 overeaten = 15.8226 overspent = 15.8226 paarl = 15.8226 pastie = 15.8226 pent- = 15.8226 perp = 15.8226 personalism = 15.8226 pinkie = 15.8226 pitchblende = 15.8226 poss = 15.8226 praecipe = 15.8226 prc = 15.8226 preemptive = 15.8226 preschool = 15.8226 primula = 15.8226 programmable = 15.8226 punningly = 15.8226 pyracantha = 15.8226 qatari = 15.8226 quaigh = 15.8226 quintuplicate = 15.8226 raga = 15.8226 reassess = 15.8226 reboot = 15.8226 reformist = 15.8226 remiges = 15.8226 rna = 15.8226 rother = 15.8226 rotifer = 15.8226 scrouge = 15.8226 seabed = 15.8226 semi-automatic = 15.8226 sex- = 15.8226 slovenian = 15.8226 smoot = 15.8226 smurf = 15.8226 soc. = 15.8226 solaceful = 15.8226 splosh = 15.8226 stagflation = 15.8226 stateless = 15.8226 steganography = 15.8226 stumbler = 15.8226 take-up = 15.8226 tanuki = 15.8226 tassie = 15.8226 tetravalent = 15.8226 tetroxide = 15.8226 thalamus = 15.8226 tightwad = 15.8226 tingly = 15.8226 titch = 15.8226

34101 - 34200[தொகு]

togolese = 15.8226 top-down = 15.8226 toped = 15.8226 torr = 15.8226 transfixion = 15.8226 transliterate = 15.8226 tribasic = 15.8226 trinitarian = 15.8226 trisect = 15.8226 tuffet = 15.8226 tweedle-dee = 15.8226 twiner = 15.8226 umpteen = 15.8226 up-to-the-minute = 15.8226 urogenital = 15.8226 veinlet = 15.8226 verruca = 15.8226 vigneron = 15.8226 wangle = 15.8226 weber = 15.8226 weighbridge = 15.8226 whitehorse = 15.8226 wristwatch = 15.8226 xanthic = 15.8226 yttria = 15.8226 zippy = 15.8226 -ad = 15.0315 -ance = 15.0315 -arch = 15.0315 abend = 15.0315 abnegated = 15.0315 aboveground = 15.0315 absinth = 15.0315 absquatulate = 15.0315 abstrusely = 15.0315 acetaldehyde = 15.0315 additament = 15.0315 afrikaans = 15.0315 aileron = 15.0315 algolagnia = 15.0315 antemundane = 15.0315 anthologist = 15.0315 anticlerical = 15.0315 aposiopesis = 15.0315 apostille = 15.0315 aquavit = 15.0315 arachnid = 15.0315 arie = 15.0315 autonomic = 15.0315 avens = 15.0315 avocet = 15.0315 awned = 15.0315 backspace = 15.0315 ballonet = 15.0315 bedims = 15.0315 belizean = 15.0315 biotechnology = 15.0315 blimey = 15.0315 blowfly = 15.0315 bofh = 15.0315 bootstrap = 15.0315 braked = 15.0315 broadband = 15.0315 cadent = 15.0315 cagey = 15.0315 carinate = 15.0315 carpetbagger = 15.0315 carucate = 15.0315 cembalo = 15.0315 chakra = 15.0315 changeability = 15.0315 cobaltic = 15.0315 coho = 15.0315 corymb = 15.0315 cranesbill = 15.0315 crip = 15.0315 crowberry = 15.0315 cunnilingus = 15.0315 curie = 15.0315 cyclorama = 15.0315 daguerrotype = 15.0315 deadbeat = 15.0315 downgrade = 15.0315 dramatisation = 15.0315 dromos = 15.0315 drydock = 15.0315 ectoplasm = 15.0315 eeoc = 15.0315 electromagnetism = 15.0315 embank = 15.0315 eof = 15.0315 escalation = 15.0315 exorable = 15.0315 felonous = 15.0315 flack = 15.0315 flesh-fly = 15.0315 flim-flam = 15.0315 flip-flop = 15.0315 flusher = 15.0315 foaf = 15.0315


34201 - 34300[தொகு]

fontanelle = 15.0315 fortaleza = 15.0315 fruitcake = 15.0315 gadzooks = 15.0315 gager = 15.0315 gainsayer = 15.0315 gallstone = 15.0315 gaper = 15.0315 gimbal = 15.0315 girlfriends = 15.0315 glissando = 15.0315 glossily = 15.0315 goaler = 15.0315 goran = 15.0315 greenlandic = 15.0315 gumtree = 15.0315 gybe = 15.0315 half-uncle = 15.0315 handbarrow = 15.0315 hawberk = 15.0315 helepolis = 15.0315 heliostat = 15.0315 hermeneutics = 15.0315 hierarchically = 15.0315 homebrewed = 15.0315 hooding = 15.0315 hopple = 15.0315 horsehide = 15.0315 humic = 15.0315 hydrobromic = 15.0315 hyperdulia = 15.0315 hyperesthesia = 15.0315 icrc = 15.0315 illogic = 15.0315 inconsequentially = 15.0315 ins = 15.0315 insulin = 15.0315 intermittency = 15.0315 internationalization = 15.0315 isotherm = 15.0315 jarrah = 15.0315 journo = 15.0315 keratin = 15.0315 khakis = 15.0315 khios = 15.0315 kithe = 15.0315 koan = 15.0315 kyrgyz = 15.0315 lart = 15.0315 levelheaded = 15.0315 libeling = 15.0315 limiter = 15.0315 louche = 15.0315 mack = 15.0315 maki = 15.0315 maldivian = 15.0315 malinger = 15.0315 maths = 15.0315 memetics = 15.0315 midinette = 15.0315 militaria = 15.0315 moquette = 15.0315 narcosis = 15.0315 natant = 15.0315 nauruan = 15.0315 neger = 15.0315 neutron = 15.0315 novelization = 15.0315 obsequy = 15.0315 octopi = 15.0315 pager = 15.0315 paramagnetic = 15.0315 pcm = 15.0315 pcr = 15.0315 pedicellariae = 15.0315 phagocytosis = 15.0315 phoney = 15.0315 pie-faced = 15.0315 polymer = 15.0315 quantified = 15.0315 raptor = 15.0315 ratter = 15.0315 rdf = 15.0315 refold = 15.0315 rethink = 15.0315 rewound = 15.0315 rez = 15.0315 rukh = 15.0315 scad = 15.0315 selenography = 15.0315 semiotics = 15.0315 sext = 15.0315 shaitan = 15.0315 sidecar = 15.0315 slp = 15.0315 soigne = 15.0315 solfatara = 15.0315 solipsism = 15.0315 spadework = 15.0315 spancelled = 15.0315

34301 - 34400[தொகு]

spandrel = 15.0315 specificity = 15.0315 stammel = 15.0315 star-crossed = 15.0315 stratfordian = 15.0315 sungen = 15.0315 sunspot = 15.0315 supercilium = 15.0315 taboret = 15.0315 tared = 15.0315 telephonist = 15.0315 theriomorphic = 15.0315 towrope = 15.0315 toxicity = 15.0315 tubule = 15.0315 turps = 15.0315 tux = 15.0315 typeset = 15.0315 uncompress = 15.0315 unweathered = 15.0315 upbrought = 15.0315 uppity = 15.0315 upsidedown = 15.0315 upto = 15.0315 urticaria = 15.0315 vader = 15.0315 valetudinarianism = 15.0315 velar = 15.0315 wank = 15.0315 webley = 15.0315 welter-weight = 15.0315 woodlouse = 15.0315 woofer = 15.0315 ww2 = 15.0315 wwii = 15.0315 xu = 15.0315 yessir = 15.0315 zambian = 15.0315 zooming = 15.0315 zoophagous = 15.0315 zygoma = 15.0315 abandonments = 14.2404 abbreviators = 14.2404 abetter = 14.2404 abkhazia = 14.2404 absterge = 14.2404 academe = 14.2404 acatalectic = 14.2404 acceptors = 14.2404 accidie = 14.2404 accumbent = 14.2404 albata = 14.2404 alpenglow = 14.2404 anagoge = 14.2404 axiomatically = 14.2404 azymite = 14.2404 ballyhoo = 14.2404 barquentine = 14.2404 benzoline = 14.2404 bepraise = 14.2404 biker = 14.2404 blinkenlights = 14.2404 borosilicate = 14.2404 brochette = 14.2404 bukhara = 14.2404 bushwhack = 14.2404 cabbie = 14.2404 calcaneus = 14.2404 carboxylic = 14.2404 cdc = 14.2404 ceil = 14.2404 celadon = 14.2404 chausse = 14.2404 chichi = 14.2404 chk = 14.2404 cisalpine = 14.2404 clast = 14.2404 cms = 14.2404 collage = 14.2404 concessionary = 14.2404 crabapple = 14.2404 cracker-jack = 14.2404 crud = 14.2404 cunt = 14.2404 cyclometer = 14.2404 dactylology = 14.2404 decorticated = 14.2404 demitasse = 14.2404 deodorant = 14.2404 devalued = 14.2404 deviant = 14.2404 diaphane = 14.2404 dogme = 14.2404 engorge = 14.2404 eprom = 14.2404 erg = 14.2404 fado = 14.2404 fet = 14.2404 flak = 14.2404 flatline = 14.2404

34401 - 34500[தொகு]

forex = 14.2404 francophone = 14.2404 funambulist = 14.2404 fundholder = 14.2404 gambeson = 14.2404 gemot = 14.2404 gowpen = 14.2404 goy = 14.2404 hajj = 14.2404 haler = 14.2404 halm = 14.2404 hander = 14.2404 hardcore = 14.2404 harmonisation = 14.2404 hi-tech = 14.2404 hippogryph = 14.2404 homotypic = 14.2404 hosannah = 14.2404 housefly = 14.2404 howff = 14.2404 hypophysis = 14.2404 imbricate = 14.2404 implike = 14.2404 impracticably = 14.2404 insessorial = 14.2404 ionization = 14.2404 jicarilla = 14.2404 kickback = 14.2404 kitbag = 14.2404 laster = 14.2404 leitmotif = 14.2404 leveed = 14.2404 lexis = 14.2404 logan = 14.2404 looper = 14.2404 loris = 14.2404 love-struck = 14.2404 loxodromic = 14.2404 lupanar = 14.2404 machairodus = 14.2404 mahoran = 14.2404 malawian = 14.2404 memorability = 14.2404 mgr = 14.2404 midweek = 14.2404 minorcan = 14.2404 multi-tasking = 14.2404 munge = 14.2404 mycology = 14.2404 non-member = 14.2404 oboist = 14.2404 octuple = 14.2404 oligopoly = 14.2404 ono = 14.2404 ontogenesis = 14.2404 orchestrate = 14.2404 ostracise = 14.2404 oxtail = 14.2404 pentium = 14.2404 phyla = 14.2404 piet = 14.2404 playacting = 14.2404 pococurante = 14.2404 postposition = 14.2404 pov = 14.2404 precautious = 14.2404 profiling = 14.2404 quadratus = 14.2404 quercitron = 14.2404 rabat = 14.2404 rakia = 14.2404 ratline = 14.2404 recrystallization = 14.2404 retrain = 14.2404 reuse = 14.2404 rhadamanthine = 14.2404 rooter = 14.2404 samizdat = 14.2404 sandarac = 14.2404 sanjak = 14.2404 santorini = 14.2404 sarabande = 14.2404 satanist = 14.2404 satyriasis = 14.2404 scorpius = 14.2404 scutch = 14.2404 serin = 14.2404 sidewinder = 14.2404 sippet = 14.2404 snarky = 14.2404 snifter = 14.2404 snowplow = 14.2404 sockdolager = 14.2404 songwriter = 14.2404 spaceman = 14.2404 stator = 14.2404 sthenic = 14.2404 stir-fry = 14.2404 strapper = 14.2404 subatomic = 14.2404

34501 - 34600[தொகு]

subcontinent = 14.2404 subgenre = 14.2404 syrophoenician = 14.2404 tam-tam = 14.2404 tele- = 14.2404 tendinitis = 14.2404 tenpin = 14.2404 threesome = 14.2404 thymol = 14.2404 time-tested = 14.2404 tmesis = 14.2404 tousle = 14.2404 tralatitious = 14.2404 translocation = 14.2404 transmissive = 14.2404 tresco = 14.2404 trichloride = 14.2404 tsunami = 14.2404 ui = 14.2404 uncowed = 14.2404 undeliverable = 14.2404 vertices = 14.2404 vocab = 14.2404 whee = 14.2404 whiskbroom = 14.2404 workaround = 14.2404 xylography = 14.2404 yorker = 14.2404 zeugma = 14.2404 zittern = 14.2404 -tion = 13.4492 abbreviator = 13.4492 abomasum = 13.4492 abusiveness = 13.4492 acarus = 13.4492 accipitres = 13.4492 accouter = 13.4492 acromegaly = 13.4492 adzed = 13.4492 agistment = 13.4492 aircrew = 13.4492 allergy = 13.4492 alliaceous = 13.4492 amati = 13.4492 amphetamine = 13.4492 amygdalin = 13.4492 antipyretic = 13.4492 archiving = 13.4492 aspie = 13.4492 atheroma = 13.4492 avision = 13.4492 axially = 13.4492 ayle = 13.4492 azygous = 13.4492 backfire = 13.4492 backstop = 13.4492 batt = 13.4492 bedfast = 13.4492 benzole = 13.4492 blowhard = 13.4492 blusher = 13.4492 bobble = 13.4492 bogotify = 13.4492 bolzano = 13.4492 bop = 13.4492 brainstorm = 13.4492 butane = 13.4492 caa = 13.4492 camisado = 13.4492 cantrip = 13.4492 caron = 13.4492 categorization = 13.4492 charrette = 13.4492 chlorination = 13.4492 co-opt = 13.4492 co-relation = 13.4492 cock-robin = 13.4492 contuse = 13.4492 customize = 13.4492 cyanate = 13.4492 cybernetic = 13.4492 darth = 13.4492 dehydrate = 13.4492 demiurgic = 13.4492 denationalization = 13.4492 denture = 13.4492 diabolos = 13.4492 diamagnetism = 13.4492 ditheism = 13.4492 dmca = 13.4492 doable = 13.4492 dubhe = 13.4492 dysuria = 13.4492 edile = 13.4492 embosoms = 13.4492 equiangular = 13.4492 exa- = 13.4492 faa = 13.4492 farsi = 13.4492 fermata = 13.4492

34601 - 34700[தொகு]

flabbergast = 13.4492 flammable = 13.4492 foetor = 13.4492 footle = 13.4492 fossilization = 13.4492 fundamentalism = 13.4492 gabion = 13.4492 genitourinary = 13.4492 ghazal = 13.4492 grunge = 13.4492 hangnail = 13.4492 hardwired = 13.4492 helminthology = 13.4492 hierarchal = 13.4492 hypothec = 13.4492 iamb = 13.4492 ils = 13.4492 imide = 13.4492 inanimation = 13.4492 indole = 13.4492 infantilism = 13.4492 instillation = 13.4492 ioannina = 13.4492 kaki = 13.4492 kambojas = 13.4492 kaoliang = 13.4492 krona = 13.4492 lanolin = 13.4492 lat = 13.4492 lealty = 13.4492 leatherette = 13.4492 leitmotiv = 13.4492 lexicologist = 13.4492 longsword = 13.4492 lotta = 13.4492 lumper = 13.4492 maculated = 13.4492 magnetometer = 13.4492 maler = 13.4492 manticore = 13.4492 measle = 13.4492 metanoia = 13.4492 midbrain = 13.4492 modillion = 13.4492 munchkin = 13.4492 nameplate = 13.4492 nand = 13.4492 naris = 13.4492 neologist = 13.4492 nepheline = 13.4492 nguyen = 13.4492 nightclub = 13.4492 niobium = 13.4492 nitrocellulose = 13.4492 no-no = 13.4492 oceanography = 13.4492 octane = 13.4492 offload = 13.4492 ohi = 13.4492 one-liner = 13.4492 orangoutang = 13.4492 out-of-print = 13.4492 outmanoeuvre = 13.4492 panaji = 13.4492 paronomasia = 13.4492 pbs = 13.4492 pdi = 13.4492 peeve = 13.4492 pentoxide = 13.4492 pika = 13.4492 pilose = 13.4492 pizzle = 13.4492 planum = 13.4492 precatory = 13.4492 premolar = 13.4492 prepend = 13.4492 propend = 13.4492 psychosomatic = 13.4492 pterelas = 13.4492 pv = 13.4492 pyramidion = 13.4492 quiescently = 13.4492 quipu = 13.4492 rca = 13.4492 redacted = 13.4492 replay = 13.4492 replicate = 13.4492 restroom = 13.4492 reversioner = 13.4492 rhombohedron = 13.4492 samey = 13.4492 scouse = 13.4492 segue = 13.4492 shari'a = 13.4492 shish = 13.4492 shovel-nosed = 13.4492 shush = 13.4492 sima = 13.4492 simulant = 13.4492 slurry = 13.4492

34701 - 34800[தொகு]

sniggle = 13.4492 sommelier = 13.4492 sook = 13.4492 sororal = 13.4492 sprote = 13.4492 stillnesses = 13.4492 stockinet = 13.4492 stover = 13.4492 sulfurous = 13.4492 sweety = 13.4492 tacet = 13.4492 taupe = 13.4492 teleostei = 13.4492 tetragon = 13.4492 thespian = 13.4492 timekeeping = 13.4492 tipster = 13.4492 transistor = 13.4492 transship = 13.4492 transude = 13.4492 trinitrotoluene = 13.4492 troublemaker = 13.4492 tutti-frutti = 13.4492 two-bagger = 13.4492 typology = 13.4492 ultraism = 13.4492 unifier = 13.4492 uploaded = 13.4492 vanillin = 13.4492 vip = 13.4492 walkie-talkie = 13.4492 webmaster = 13.4492 wirehead = 13.4492 wiver = 13.4492 wordplay = 13.4492 workload = 13.4492 wy = 13.4492 xanthous = 13.4492 xor = 13.4492 yay = 13.4492 youngling = 13.4492 zarzuela = 13.4492 zigamorph = 13.4492 -derm = 12.6581 -ie = 12.6581 -leafed = 12.6581 -ware = 12.6581 aberrational = 12.6581 ablegate = 12.6581 abscind = 12.6581 achar = 12.6581 acinus = 12.6581 aconitic = 12.6581 agued = 12.6581 air-conditioned = 12.6581 airwaves = 12.6581 albacore = 12.6581 amarillo = 12.6581 anglicize = 12.6581 angst = 12.6581 antiphrasis = 12.6581 apc = 12.6581 applecart = 12.6581 appr = 12.6581 areal = 12.6581 athanor = 12.6581 aup = 12.6581 authoritarianism = 12.6581 avifauna = 12.6581 awork = 12.6581 azurite = 12.6581 battology = 12.6581 beanfeast = 12.6581 beanpole = 12.6581 bepaint = 12.6581 bilirubin = 12.6581 billygoat = 12.6581 bobbitt = 12.6581 botes = 12.6581 brocard = 12.6581 bulled = 12.6581 bundobust = 12.6581 byproduct = 12.6581 caiman = 12.6581 caldera = 12.6581 canape = 12.6581 cannibalize = 12.6581 carrom = 12.6581 cassiope = 12.6581 ceasefire = 12.6581 coffea = 12.6581 conceptualization = 12.6581 counterproductive = 12.6581 cronyism = 12.6581 cuppa = 12.6581 cupreous = 12.6581 cutback = 12.6581 cyanin = 12.6581 decagon = 12.6581 defenestration = 12.6581

34801 - 34900[தொகு]

dendrology = 12.6581 deontology = 12.6581 diploid = 12.6581 dismast = 12.6581 dispiritment = 12.6581 dopamine = 12.6581 dta = 12.6581 dubrovnik = 12.6581 dunking = 12.6581 echinoderm = 12.6581 eggcup = 12.6581 elide = 12.6581 encodes = 12.6581 endmost = 12.6581 endoskeleton = 12.6581 epa = 12.6581 estival = 12.6581 exalter = 12.6581 examination-in-chief = 12.6581 exfoliate = 12.6581 fairground = 12.6581 fec = 12.6581 flip-flops = 12.6581 foc = 12.6581 fontanel = 12.6581 frabjous = 12.6581 frenchify = 12.6581 furcula = 12.6581 fylfot = 12.6581 gabbro = 12.6581 germanium = 12.6581 gisarme = 12.6581 glycine = 12.6581 graffito = 12.6581 grandaunt = 12.6581 granola = 12.6581 grazioso = 12.6581 hacksaw = 12.6581 halma = 12.6581 hangbird = 12.6581 harlemers = 12.6581 hetero = 12.6581 heterogenetic = 12.6581 hircine = 12.6581 hmm = 12.6581 homophonic = 12.6581 horologist = 12.6581 hosannahing = 12.6581 hwy = 12.6581 hydrazine = 12.6581 hydro- = 12.6581 iconic = 12.6581 ids = 12.6581 impala = 12.6581 inexorability = 12.6581 initialization = 12.6581 insufflation = 12.6581 interdigitate = 12.6581 introvert = 12.6581 isomorphism = 12.6581 italicise = 12.6581 ivorian = 12.6581 izzard = 12.6581 jinni = 12.6581 juxtapose = 12.6581 karelia = 12.6581 kemp = 12.6581 khanate = 12.6581 kinetics = 12.6581 knotweed = 12.6581 lactone = 12.6581 laundromat = 12.6581 lavabo = 12.6581 lefthanded = 12.6581 leister = 12.6581 levigate = 12.6581 lifesize = 12.6581 lithoid = 12.6581 maas = 12.6581 maddish = 12.6581 mazard = 12.6581 mazarine = 12.6581 metadata = 12.6581 metalloid = 12.6581 methamphetamine = 12.6581 middle-earth = 12.6581 namer = 12.6581 nintendo = 12.6581 nonillion = 12.6581 nonstop = 12.6581 numerology = 12.6581 nuuk = 12.6581 off-the-wall = 12.6581 ohmic = 12.6581 overdrew = 12.6581 oversoul = 12.6581 parlay = 12.6581 pbx = 12.6581 pederast = 12.6581 peewee = 12.6581


34901 - 35000[தொகு]

peg-leg = 12.6581 peripeteia = 12.6581 peta- = 12.6581 pez = 12.6581 pharyngitis = 12.6581 piggyback = 12.6581 pilgarlic = 12.6581 pinguid = 12.6581 plateresque = 12.6581 polybasic = 12.6581 polyethylene = 12.6581 porno = 12.6581 postcardware = 12.6581 prehistory = 12.6581 puckish = 12.6581 put-on = 12.6581 pyrophorus = 12.6581 rallentando = 12.6581 ravioli = 12.6581 refereed = 12.6581 resh = 12.6581 roadblock = 12.6581 roomie = 12.6581 rupia = 12.6581 saponify = 12.6581 screenplay = 12.6581 scritch = 12.6581 sedna = 12.6581 sega = 12.6581 sensate = 12.6581 smtp = 12.6581 sotho = 12.6581 speedball = 12.6581 spiderwort = 12.6581 spirillum = 12.6581 stand-in = 12.6581 styli = 12.6581 subsellia = 12.6581 sycomores = 12.6581 tabued = 12.6581 tachygraphy = 12.6581 talapoin = 12.6581 tallinn = 12.6581 technocracy = 12.6581 theia = 12.6581 theoretician = 12.6581 therebefore = 12.6581 thermonuclear = 12.6581 thighbone = 12.6581 throughput = 12.6581 tis = 12.6581 toothpaste = 12.6581 tos = 12.6581 tow-colored = 12.6581 transformism = 12.6581 transoceanic = 12.6581 trillionth = 12.6581 twaddler = 12.6581 two-four = 12.6581 ul = 12.6581 ultramundane = 12.6581 underpin = 12.6581 unicolor = 12.6581 unplait = 12.6581 upriver = 12.6581 upstage = 12.6581 valkyrie = 12.6581 versificator = 12.6581 wadmal = 12.6581 weirdo = 12.6581 wildebeest = 12.6581 yin-yang = 12.6581 zestfully = 12.6581 zoospore = 12.6581 -ide = 11.8670 3b = 11.8670 abab = 11.8670 abas = 11.8670 abderites = 11.8670 abecedary = 11.8670 abjurations = 11.8670 abortionist = 11.8670 academicals = 11.8670 accoutre = 11.8670 acetyl = 11.8670 acquest = 11.8670 adiabatic = 11.8670 aestivation = 11.8670 aglet = 11.8670 airstrip = 11.8670 alcaic = 11.8670 alkahest = 11.8670 all-purpose = 11.8670 aluminate = 11.8670 anagnorisis = 11.8670 apolitical = 11.8670 armigerous = 11.8670 aubade = 11.8670 avoidless = 11.8670 axolotl = 11.8670


35001 - 36000[தொகு]

backhander = 11.8670 baff = 11.8670 bakelite = 11.8670 bicentenary = 11.8670 biodiversity = 11.8670 biotic = 11.8670 bitched = 11.8670 blue-pencil = 11.8670 bmw = 11.8670 boff = 11.8670 bonafide = 11.8670 bootlegging = 11.8670 boustrophedon = 11.8670 brassiere = 11.8670 briquette = 11.8670 bromic = 11.8670 brrr = 11.8670 burkinabe = 11.8670 butyl = 11.8670 cacoepy = 11.8670 candela = 11.8670 chamfron = 11.8670 chass = 11.8670 chevy = 11.8670 chino = 11.8670 clerisy = 11.8670 cobb = 11.8670 cobber = 11.8670 concatenate = 11.8670 concordantly = 11.8670 conflagrant = 11.8670 copulations = 11.8670 corposant = 11.8670 countertrade = 11.8670 cousin-in-law = 11.8670 cretic = 11.8670 cuboid = 11.8670 culler = 11.8670 curter = 11.8670 daleth = 11.8670 deactivate = 11.8670 deckle-edged = 11.8670 decorticate = 11.8670 denigration = 11.8670 dermatologist = 11.8670 desirously = 11.8670 despiteous = 11.8670 destruere = 11.8670 diety = 11.8670 dnr = 11.8670 dodecanese = 11.8670 door-to-door = 11.8670 downside = 11.8670 drive-in = 11.8670 dumfounding = 11.8670 effectuation = 11.8670 encrypt = 11.8670 endogamous = 11.8670 englishes = 11.8670 esker = 11.8670 etendue = 11.8670 europeanization = 11.8670 evisceration = 11.8670 exclusivism = 11.8670 exotica = 11.8670 fazed = 11.8670 firmware = 11.8670 fixative = 11.8670 fletcher = 11.8670 foolproof = 11.8670 fricative = 11.8670 fungicide = 11.8670 gaffe = 11.8670 galago = 11.8670 gams = 11.8670 ganesha = 11.8670 gigo = 11.8670 godforsaken = 11.8670 goosander = 11.8670 gq = 11.8670 gsm = 11.8670 guitarist = 11.8670 hallucinogenic = 11.8670 hally = 11.8670 hammerman = 11.8670 haubergeon = 11.8670 haywire = 11.8670 heckler = 11.8670 hek = 11.8670 heptane = 11.8670 herpetology = 11.8670 hispano = 11.8670 hole-in-the-wall = 11.8670 horst = 11.8670 hots = 11.8670 hypochlorous = 11.8670 industrialize = 11.8670 ionizing = 11.8670 isotope = 11.8670 joystick = 11.8670

35101 - 35200[தொகு]

kathmandu = 11.8670 keelhaul = 11.8670 kiritimati = 11.8670 knee-jerk = 11.8670 knouting = 11.8670 laestrygonians = 11.8670 lambency = 11.8670 lathery = 11.8670 laurer = 11.8670 lauric = 11.8670 leatherback = 11.8670 lez = 11.8670 lituus = 11.8670 lobar = 11.8670 macers = 11.8670 madrilenian = 11.8670 magnetician = 11.8670 man-o-war = 11.8670 marshallese = 11.8670 martel = 11.8670 mase = 11.8670 maximillian = 11.8670 mba = 11.8670 medially = 11.8670 melanism = 11.8670 mensch = 11.8670 miaow = 11.8670 micron = 11.8670 misdeal = 11.8670 miwok = 11.8670 mobcap = 11.8670 molal = 11.8670 moonglade = 11.8670 mordent = 11.8670 msp = 11.8670 mulligan = 11.8670 musher = 11.8670 neo- = 11.8670 newscaster = 11.8670 nibbler = 11.8670 ninja = 11.8670 norge = 11.8670 normalization = 11.8670 nympholepsy = 11.8670 nymphomania = 11.8670 odourous = 11.8670 okapi = 11.8670 olympic = 11.8670 omnium-gatherum = 11.8670 outback = 11.8670 outfielder = 11.8670 overate = 11.8670 pahoehoe = 11.8670 panto = 11.8670 paretic = 11.8670 particulate = 11.8670 partway = 11.8670 peroneal = 11.8670 phantasmagorical = 11.8670 pilates = 11.8670 pinnipedia = 11.8670 pinta = 11.8670 pisser = 11.8670 poliomyelitis = 11.8670 polygraph = 11.8670 preponderation = 11.8670 prez = 11.8670 proboscidea = 11.8670 quantifier = 11.8670 quotum = 11.8670 razz = 11.8670 redeye = 11.8670 regimenting = 11.8670 reminisce = 11.8670 robbin = 11.8670 romanize = 11.8670 ruga = 11.8670 scatterbrained = 11.8670 self-deprecating = 11.8670 septicaemia = 11.8670 sibling = 11.8670 sinamay = 11.8670 skagerrak = 11.8670 soave = 11.8670 sockeye = 11.8670 solipsistic = 11.8670 sondrio = 11.8670 spectroscopically = 11.8670 stacker = 11.8670 stainer = 11.8670 stats = 11.8670 stratocracy = 11.8670 sushi = 11.8670 swatch = 11.8670 technocratic = 11.8670 teledildonics = 11.8670 terai = 11.8670 terminological = 11.8670 tone-deaf = 11.8670 topically = 11.8670

35201 - 35300[தொகு]

trendy = 11.8670 trigamy = 11.8670 trivalent = 11.8670 tropine = 11.8670 tswana = 11.8670 turinese = 11.8670 turnaround = 11.8670 tuxedo = 11.8670 tva = 11.8670 tweedle-dum = 11.8670 u's = 11.8670 unhulled = 11.8670 unsporting = 11.8670 upsurge = 11.8670 uremia = 11.8670 uzi = 11.8670 vambrace = 11.8670 veep = 11.8670 viscose = 11.8670 vizarded = 11.8670 vl = 11.8670 whatcha = 11.8670 whorehouse = 11.8670 why'd = 11.8670 wildebeests = 11.8670 xenophobic = 11.8670 yy = 11.8670 -free = 11.0758 a-bomb = 11.0758 aaronic = 11.0758 abandonedly = 11.0758 abnegating = 11.0758 abnormous = 11.0758 abscissae = 11.0758 absurdness = 11.0758 accipitrine = 11.0758 acclimating = 11.0758 accroach = 11.0758 accursing = 11.0758 acerose = 11.0758 acetose = 11.0758 addlepated = 11.0758 aletta = 11.0758 all-comers = 11.0758 ansa = 11.0758 antibiotic = 11.0758 antimonarchical = 11.0758 apocatastasis = 11.0758 apophysis = 11.0758 astrophysics = 11.0758 asymmetric = 11.0758 atramentous = 11.0758 aviatrix = 11.0758 axel = 11.0758 back-formation = 11.0758 backstroke = 11.0758 bestiary = 11.0758 biconvex = 11.0758 biosphere = 11.0758 blackie = 11.0758 blackout = 11.0758 borra = 11.0758 boyard = 11.0758 breakaway = 11.0758 brie = 11.0758 bulimia = 11.0758 cessile = 11.0758 cfr = 11.0758 chalcography = 11.0758 chook = 11.0758 ciliate = 11.0758 clunky = 11.0758 coked = 11.0758 conditioner = 11.0758 condo = 11.0758 conformer = 11.0758 consuetudinary = 11.0758 counter-clockwise = 11.0758 cover-up = 11.0758 cowardy = 11.0758 crapula = 11.0758 crith = 11.0758 crybaby = 11.0758 cryptanalysis = 11.0758 dammer = 11.0758 deicide = 11.0758 demarcate = 11.0758 deodorization = 11.0758 dextrorotatory = 11.0758 diaphoresis = 11.0758 dichromate = 11.0758 donk = 11.0758 dropout = 11.0758 dumbass = 11.0758 ectopic = 11.0758 eda = 11.0758 emmenagogue = 11.0758 engouement = 11.0758 eucharistical = 11.0758 eula = 11.0758

35301 - 35400[தொகு]

exactingness = 11.0758 ext = 11.0758 eyetooth = 11.0758 fascinum = 11.0758 flasher = 11.0758 flightless = 11.0758 fossilise = 11.0758 foxhole = 11.0758 fungible = 11.0758 fustigate = 11.0758 ganja = 11.0758 garget = 11.0758 gateau = 11.0758 germanisation = 11.0758 ghanaian = 11.0758 gillion = 11.0758 girl-boy = 11.0758 gliadin = 11.0758 gnosticism = 11.0758 go-go = 11.0758 grenadian = 11.0758 hagioscope = 11.0758 hairball = 11.0758 hand-held = 11.0758 handcraft = 11.0758 handedness = 11.0758 hard-nosed = 11.0758 hdpe = 11.0758 headliner = 11.0758 heartstring = 11.0758 hematology = 11.0758 hg = 11.0758 honorificabilitudinitatibus = 11.0758 hornswoggle = 11.0758 hydrothermal = 11.0758 hypnagogic = 11.0758 hypochondrium = 11.0758 illusionist = 11.0758 immission = 11.0758 immobilization = 11.0758 impawn = 11.0758 inflatable = 11.0758 integumentary = 11.0758 interlinking = 11.0758 inwit = 11.0758 islamitic = 11.0758 isochronal = 11.0758 junked = 11.0758 karat = 11.0758 kati = 11.0758 knag = 11.0758 lagan = 11.0758 lamasery = 11.0758 lauhala = 11.0758 laundrywoman = 11.0758 leaderette = 11.0758 lech = 11.0758 leone = 11.0758 linoleic = 11.0758 long-windedness = 11.0758 lopper = 11.0758 loudspeaker = 11.0758 luge = 11.0758 lutein = 11.0758 masjid = 11.0758 matrilocal = 11.0758 mavrone = 11.0758 meated = 11.0758 mentula = 11.0758 mitosis = 11.0758 multicolor = 11.0758 netsplit = 11.0758 nictitation = 11.0758 northants = 11.0758 nuch = 11.0758 nurser = 11.0758 nymphomaniac = 11.0758 oligopolies = 11.0758 pallidity = 11.0758 pammy = 11.0758 parachutist = 11.0758 passiontide = 11.0758 pelter = 11.0758 penta- = 11.0758 pkg = 11.0758 pollinate = 11.0758 polyphagous = 11.0758 ponent = 11.0758 porifera = 11.0758 pothole = 11.0758 pragma = 11.0758 proleptic = 11.0758 prototypical = 11.0758 purfle = 11.0758 pyrexia = 11.0758 radiograph = 11.0758 ragbag = 11.0758 reboant = 11.0758 redact = 11.0758 resurge = 11.0758

35401 - 35500[தொகு]

retinas = 11.0758 retrogress = 11.0758 roynish = 11.0758 rubescent = 11.0758 rumba = 11.0758 satinet = 11.0758 sheugh = 11.0758 sinusitis = 11.0758 slumberless = 11.0758 sparge = 11.0758 spectrograph = 11.0758 splotchy = 11.0758 spokesperson = 11.0758 stanislav = 11.0758 stapler = 11.0758 stylite = 11.0758 subduction = 11.0758 tenuto = 11.0758 tessellation = 11.0758 timeous = 11.0758 touristic = 11.0758 touristy = 11.0758 towhee = 11.0758 translational = 11.0758 tree-line = 11.0758 trikala = 11.0758 tropism = 11.0758 tsubo = 11.0758 tues = 11.0758 turneresque = 11.0758 tweeter = 11.0758 umm = 11.0758 underbelly = 11.0758 undies = 11.0758 untalkative = 11.0758 uvre = 11.0758 waldo = 11.0758 warlord = 11.0758 windscreen = 11.0758 withershins = 11.0758 workout = 11.0758 xylographic = 11.0758 yodeler = 11.0758 yuri = 11.0758 zealousness = 11.0758 zibeline = 11.0758 zoe = 11.0758 zoomorphic = 11.0758 zyme = 11.0758 -ate = 10.2847 abdal = 10.2847 abdications = 10.2847 abduce = 10.2847 abhorrences = 10.2847 abhorrer = 10.2847 abid = 10.2847 absolutistic = 10.2847 absonant = 10.2847 abutters = 10.2847 acanthocephala = 10.2847 accompting = 10.2847 accoutring = 10.2847 acoustically = 10.2847 actinium = 10.2847 aculeate = 10.2847 aggrace = 10.2847 alagoas = 10.2847 algal = 10.2847 algid = 10.2847 algology = 10.2847 all-elbows = 10.2847 amo. = 10.2847 amphimacer = 10.2847 anfractuosity = 10.2847 annunciate = 10.2847 anteater = 10.2847 anthroposophy = 10.2847 antiguan = 10.2847 antiscriptural = 10.2847 applesauce = 10.2847 argentinian = 10.2847 arizonian = 10.2847 astronaut = 10.2847 asymptotic = 10.2847 availableness = 10.2847 back-cloth = 10.2847 backseat = 10.2847 beanie = 10.2847 berk = 10.2847 berm = 10.2847 betelgeuse = 10.2847 biophysics = 10.2847 birdsong = 10.2847 blenny = 10.2847 blockage = 10.2847 bobance = 10.2847 bobsleigh = 10.2847 bodega = 10.2847 bootees = 10.2847 botfly = 10.2847

35501 - 35600[தொகு]

brang = 10.2847 brumous = 10.2847 cameroonian = 10.2847 capacitor = 10.2847 cardioid = 10.2847 catafalco = 10.2847 centi- = 10.2847 centigram = 10.2847 centreboard = 10.2847 cesarian = 10.2847 chadian = 10.2847 chieti = 10.2847 chiffchaff = 10.2847 chined = 10.2847 chthonic = 10.2847 cis- = 10.2847 clat = 10.2847 cognoscente = 10.2847 collectable = 10.2847 collegial = 10.2847 contractedly = 10.2847 corinthia = 10.2847 couscous = 10.2847 coving = 10.2847 cpa = 10.2847 crapulent = 10.2847 crc = 10.2847 crt = 10.2847 dcg = 10.2847 decompress = 10.2847 denature = 10.2847 desolator = 10.2847 dg = 10.2847 diametric = 10.2847 discombobulate = 10.2847 divagate = 10.2847 dns = 10.2847 downer = 10.2847 drm = 10.2847 dumbstruck = 10.2847 dunk = 10.2847 ean = 10.2847 eelpout = 10.2847 epicycloid = 10.2847 estivation = 10.2847 evection = 10.2847 evert = 10.2847 extrapolation = 10.2847 extraterrestrial = 10.2847 facinorous = 10.2847 fisting = 10.2847 flashback = 10.2847 fondaco = 10.2847 fovea = 10.2847 fractal = 10.2847 gangly = 10.2847 gasify = 10.2847 gasohol = 10.2847 generical = 10.2847 genome = 10.2847 gigantism = 10.2847 gingko = 10.2847 ginkgo = 10.2847 habilitation = 10.2847 hagfish = 10.2847 hairline = 10.2847 half-title = 10.2847 handicapper = 10.2847 hands-on = 10.2847 hawfinch = 10.2847 heptagonal = 10.2847 heteroclite = 10.2847 heteropathy = 10.2847 heteropod = 10.2847 heuristics = 10.2847 hhs = 10.2847 hijacking = 10.2847 hilbert = 10.2847 humanisation = 10.2847 hydric = 10.2847 hypallage = 10.2847 hyperactive = 10.2847 immensurable = 10.2847 impropriation = 10.2847 imu = 10.2847 interferometer = 10.2847 irredentist = 10.2847 isu = 10.2847 jiggy = 10.2847 jingoistic = 10.2847 jogger = 10.2847 juvenilia = 10.2847 khadija = 10.2847 klingon = 10.2847 lambast = 10.2847 lankiness = 10.2847 last-ditch = 10.2847 latonia = 10.2847 lauraceous = 10.2847 libidinal = 10.2847

35601 - 35700[தொகு]

linter = 10.2847 linty = 10.2847 lionhearted = 10.2847 lobotomy = 10.2847 locksmithing = 10.2847 loupe = 10.2847 lusk = 10.2847 macrocosmic = 10.2847 macroscopic = 10.2847 manganic = 10.2847 marissa = 10.2847 martini = 10.2847 massacrer = 10.2847 matzo = 10.2847 mdash = 10.2847 mediastinum = 10.2847 meerkat = 10.2847 megalith = 10.2847 megohm = 10.2847 mercaptan = 10.2847 mesolithic = 10.2847 milkie = 10.2847 mishmash = 10.2847 mitch = 10.2847 morta = 10.2847 mozambican = 10.2847 mux = 10.2847 myocardium = 10.2847 natality = 10.2847 nidorous = 10.2847 nightwatchman = 10.2847 obstruent = 10.2847 octet = 10.2847 offbeat = 10.2847 offstage = 10.2847 omnifarious = 10.2847 open-source = 10.2847 osculate = 10.2847 outpatient = 10.2847 oxygenate = 10.2847 paver = 10.2847 pay-as-you-go = 10.2847 pci = 10.2847 pdb = 10.2847 percentile = 10.2847 periphrastically = 10.2847 perishability = 10.2847 persecutory = 10.2847 pessimal = 10.2847 plattdeutsch = 10.2847 pochard = 10.2847 polder = 10.2847 preconceive = 10.2847 promethean = 10.2847 protea = 10.2847 psychedelic = 10.2847 psychrometer = 10.2847 puddly = 10.2847 pudge = 10.2847 pullover = 10.2847 pyrophosphate = 10.2847 quadragesima = 10.2847 quahog = 10.2847 quickie = 10.2847 quixotry = 10.2847 rambutan = 10.2847 rapeseed = 10.2847 rauma = 10.2847 re-laid = 10.2847 retry = 10.2847 rhyolite = 10.2847 roofer = 10.2847 rotula = 10.2847 sacker = 10.2847 sahrawi = 10.2847 santer = 10.2847 sar = 10.2847 sarge = 10.2847 sassari = 10.2847 sauna = 10.2847 scoliosis = 10.2847 scrooch = 10.2847 sempervirent = 10.2847 skeet = 10.2847 skitter = 10.2847 softball = 10.2847 softwood = 10.2847 souped-up = 10.2847 statism = 10.2847 steeve = 10.2847 stenograph = 10.2847 strobe = 10.2847 sts = 10.2847 sublate = 10.2847 subtribe = 10.2847 swanky = 10.2847 swarf = 10.2847 synthesizer = 10.2847 syzygy = 10.2847 tappen = 10.2847

35701 - 35800[தொகு]

tav = 10.2847 teethe = 10.2847 tenso = 10.2847 tera- = 10.2847 thanatos = 10.2847 toppings = 10.2847 transhuman = 10.2847 translatress = 10.2847 triskelion = 10.2847 tso = 10.2847 tundish = 10.2847 unblock = 10.2847 unremorseful = 10.2847 uss = 10.2847 uxoricide = 10.2847 vagitus = 10.2847 ventry = 10.2847 vibe = 10.2847 wack = 10.2847 whinchat = 10.2847 windup = 10.2847 worst-case = 10.2847 xanthine = 10.2847 yack = 10.2847 yt = 10.2847 yup = 10.2847 zd = 10.2847 -bearing = 9.49361 -ee = 9.49361 -ible = 9.49361 -id = 9.49361 -ite = 9.49361 -naphthol = 9.49361 -ose = 9.49361 2000s = 9.49361 abay = 9.49361 abo = 9.49361 aboding = 9.49361 abolitionize = 9.49361 abought = 9.49361 absorbable = 9.49361 abutilon = 9.49361 abuttal = 9.49361 academicism = 9.49361 accelerative = 9.49361 accentless = 9.49361 acceptant = 9.49361 accessorial = 9.49361 accolades = 9.49361 accordantly = 9.49361 accouplement = 9.49361 accusable = 9.49361 acerbate = 9.49361 acidification = 9.49361 acred = 9.49361 aerodynamic = 9.49361 afk = 9.49361 anastrophe = 9.49361 anti-federalist = 9.49361 antitoxic = 9.49361 anzac = 9.49361 artic = 9.49361 ashkenazi = 9.49361 aspidistra = 9.49361 autarchy = 9.49361 aventurine = 9.49361 babylonic = 9.49361 backmost = 9.49361 ballpark = 9.49361 bi-annual = 9.49361 blanka = 9.49361 bonzer = 9.49361 breviate = 9.49361 cahoot = 9.49361 caltrop = 9.49361 campine = 9.49361 cancelbot = 9.49361 carphology = 9.49361 catabolism = 9.49361 catapulta = 9.49361 catechol = 9.49361 cecity = 9.49361 cerumen = 9.49361 checkout = 9.49361 chevage = 9.49361 chiliad = 9.49361 chopstick = 9.49361 cisco = 9.49361 coeliac = 9.49361 cohosh = 9.49361 comedic = 9.49361 concessionaire = 9.49361 crackpot = 9.49361 crunchy = 9.49361 culturing = 9.49361 cusser = 9.49361 cyber = 9.49361 cyclotron = 9.49361 daker = 9.49361 datholite = 9.49361

35801 - 35900[தொகு]

datolite = 9.49361 deep-dish = 9.49361 dehisce = 9.49361 democratisation = 9.49361 diatom = 9.49361 diphenylamine = 9.49361 dishwashers = 9.49361 dogsbody = 9.49361 dps = 9.49361 dragonnade = 9.49361 dreich = 9.49361 dubash = 9.49361 dubber = 9.49361 dubliner = 9.49361 eitc = 9.49361 enwreathe = 9.49361 ergonomics = 9.49361 evanesce = 9.49361 extemporization = 9.49361 fap = 9.49361 fatiloquent = 9.49361 feta = 9.49361 fist-fight = 9.49361 foi = 9.49361 frowst = 9.49361 fte = 9.49361 fusa = 9.49361 gaga = 9.49361 gallous = 9.49361 gametophyte = 9.49361 garderobe = 9.49361 gateaux = 9.49361 generatrix = 9.49361 gesso = 9.49361 gimli = 9.49361 gnathic = 9.49361 gogo = 9.49361 goldcrest = 9.49361 goober = 9.49361 gook = 9.49361 greenbottle = 9.49361 greenfly = 9.49361 greenpeace = 9.49361 greeve = 9.49361 grody = 9.49361 gymnosophist = 9.49361 gyros = 9.49361 hang-up = 9.49361 hanukkah = 9.49361 happify = 9.49361 hella = 9.49361 henotheism = 9.49361 heteropoda = 9.49361 hexastyle = 9.49361 hijack = 9.49361 hypotension = 9.49361 iain = 9.49361 incantatory = 9.49361 inline = 9.49361 interoperability = 9.49361 intracellular = 9.49361 intracranial = 9.49361 intransigence = 9.49361 inurn = 9.49361 ionising = 9.49361 isernia = 9.49361 isotropic = 9.49361 jayhawker = 9.49361 jessed = 9.49361 jujitsu = 9.49361 katzenjammer = 9.49361 kinkajou = 9.49361 laid-back = 9.49361 lawks = 9.49361 leftmost = 9.49361 lemony = 9.49361 litchi = 9.49361 macadamize = 9.49361 madid = 9.49361 madwomen = 9.49361 magistery = 9.49361 malacology = 9.49361 manji = 9.49361 marathon = 9.49361 maru = 9.49361 mateship = 9.49361 meatspace = 9.49361 meteoritic = 9.49361 microwaves = 9.49361 mid-spring = 9.49361 molly = 9.49361 moronic = 9.49361 mozzarella = 9.49361 multiparous = 9.49361 naam = 9.49361 naan = 9.49361 nagware = 9.49361 namibian = 9.49361 ndc = 9.49361 nenuphar = 9.49361

35901 - 36000[தொகு]

nerve-wracking = 9.49361 nictitate = 9.49361 nigerien = 9.49361 niuean = 9.49361 nola = 9.49361 non-ferrous = 9.49361 non-proliferation = 9.49361 nonmetal = 9.49361 oca = 9.49361 oct = 9.49361 oedipal = 9.49361 ofris. = 9.49361 one-to-one = 9.49361 orexis = 9.49361 overijssel = 9.49361 panthera = 9.49361 pentachloride = 9.49361 perdurably = 9.49361 permute = 9.49361 pertussis = 9.49361 peta = 9.49361 petrochemical = 9.49361 photology = 9.49361 phytotomy = 9.49361 picayunish = 9.49361 pie-eyed = 9.49361 pile-up = 9.49361 piranha = 9.49361 pizz. = 9.49361 plantae = 9.49361 plug-in = 9.49361 posix = 9.49361 pr0n = 9.49361 prettify = 9.49361 privatisation = 9.49361 punire = 9.49361 purulence = 9.49361 pyxis = 9.49361 qd = 9.49361 quadrireme = 9.49361 quism = 9.49361 rapist = 9.49361 ratner = 9.49361 razorbill = 9.49361 readies = 9.49361 realtime = 9.49361 rearm = 9.49361 reschedule = 9.49361 runny = 9.49361 sapsucker = 9.49361 scienter = 9.49361 scry = 9.49361 seidel = 9.49361 selenic = 9.49361 senesce = 9.49361 serendipity = 9.49361 serviceberry = 9.49361 shid = 9.49361 showstopper = 9.49361 slashdot = 9.49361 somnambulant = 9.49361 soulmate = 9.49361 spaceport = 9.49361 spamblock = 9.49361 splish = 9.49361 spoilsport = 9.49361 steatopygous = 9.49361 steno = 9.49361 stokes = 9.49361 stopover = 9.49361 straightedge = 9.49361 stymie = 9.49361 superflu = 9.49361 taciturnly = 9.49361 tatler = 9.49361 techie = 9.49361 thang = 9.49361 thaumaturge = 9.49361 third-person = 9.49361 ticket-holder = 9.49361 tieless = 9.49361 timestamp = 9.49361 tinc = 9.49361 tipi = 9.49361 tittie = 9.49361 toenail = 9.49361 topology = 9.49361 triangulate = 9.49361 triatomic = 9.49361 ultimata = 9.49361 unpasteurized = 9.49361 unscramble = 9.49361 unwish = 9.49361 upgrow = 9.49361 wahhabite = 9.49361 walkover = 9.49361 which's = 9.49361 whitesmith = 9.49361 wic = 9.49361 widdershins = 9.49361

36001 - 37000[தொகு]

wimpy = 9.49361 winker = 9.49361 wo'n't = 9.49361 write-off = 9.49361 wtf = 9.49361 x-rated = 9.49361 zygospore = 9.49361 zygotes = 9.49361 abiders = 8.70248 abietic = 8.70248 aborigine = 8.70248 abortively = 8.70248 abrood = 8.70248 abuzz = 8.70248 accidentality = 8.70248 accipient = 8.70248 accordionist = 8.70248 aculeated = 8.70248 adamantean = 8.70248 adoo = 8.70248 afaik = 8.70248 all-overish = 8.70248 also-ran = 8.70248 alterity = 8.70248 altruistically = 8.70248 ameba = 8.70248 amer. = 8.70248 anaphylaxis = 8.70248 ankh = 8.70248 anklebone = 8.70248 appliqu = 8.70248 apus = 8.70248 assoyle = 8.70248 astroturfing = 8.70248 aviate = 8.70248 baccate = 8.70248 backhoe = 8.70248 bastardized = 8.70248 batik = 8.70248 battler = 8.70248 bbb = 8.70248 benedictive = 8.70248 biopsy = 8.70248 bioscope = 8.70248 blah = 8.70248 blockbuster = 8.70248 bloodstream = 8.70248 bloomery = 8.70248 blurb = 8.70248 boliviano = 8.70248 bootee = 8.70248 brawniness = 8.70248 bunyip = 8.70248 burley = 8.70248 cager = 8.70248 campestral = 8.70248 carborundum = 8.70248 cenacle = 8.70248 chamaeleon = 8.70248 chevrolet = 8.70248 clart = 8.70248 claustrophobia = 8.70248 clubby = 8.70248 clunk = 8.70248 colitis = 8.70248 commercialize = 8.70248 commissar = 8.70248 concenter = 8.70248 conceptional = 8.70248 conclamation = 8.70248 conflate = 8.70248 connel = 8.70248 costed = 8.70248 coulis = 8.70248 creationist = 8.70248 crema = 8.70248 crosseyed = 8.70248 crucifer = 8.70248 cst = 8.70248 cuneate = 8.70248 cuniform = 8.70248 deb = 8.70248 debt-laden = 8.70248 decomposer = 8.70248 demisemiquaver = 8.70248 dichromatic = 8.70248 egomania = 8.70248 enchiridion = 8.70248 entasis = 8.70248 epispastic = 8.70248 erotomania = 8.70248 euphoric = 8.70248 euro- = 8.70248 europeanize = 8.70248 extrapolate = 8.70248 extroversion = 8.70248 exuviate = 8.70248 farraginous = 8.70248 fatimid = 8.70248 ferrite = 8.70248

36101 - 36200[தொகு]

feudalization = 8.70248 fimbriate = 8.70248 flamethrower = 8.70248 flink = 8.70248 florentine = 8.70248 foreswear = 8.70248 foundation's = 8.70248 frisket = 8.70248 fug = 8.70248 galenical = 8.70248 gammadion = 8.70248 geniculate = 8.70248 genitival = 8.70248 gentoo = 8.70248 geoponics = 8.70248 glioma = 8.70248 glossal = 8.70248 glottal = 8.70248 grecized = 8.70248 grigri = 8.70248 gu = 8.70248 gumshoe = 8.70248 gunmetal = 8.70248 hachure = 8.70248 hafta = 8.70248 haidinger = 8.70248 hanch = 8.70248 helioscope = 8.70248 helluva = 8.70248 heme = 8.70248 herbivore = 8.70248 hillbilly = 8.70248 hilus = 8.70248 hip-hop = 8.70248 hippies = 8.70248 hms = 8.70248 hooper = 8.70248 hormonal = 8.70248 huller = 8.70248 hypobromite = 8.70248 idf = 8.70248 iirc = 8.70248 inconsequentiality = 8.70248 inculpatory = 8.70248 intoleration = 8.70248 is-a = 8.70248 islamist = 8.70248 isotonic = 8.70248 jaggy = 8.70248 joule = 8.70248 juvenescence = 8.70248 kannada = 8.70248 kapellmeister = 8.70248 karate = 8.70248 kiboze = 8.70248 kimchee = 8.70248 kir = 8.70248 kirkuk = 8.70248 knaggy = 8.70248 koine = 8.70248 kyanite = 8.70248 labile = 8.70248 ladin = 8.70248 laggardly = 8.70248 lakshadweep = 8.70248 lambdoid = 8.70248 lesbianism = 8.70248 lethiferous = 8.70248 levier = 8.70248 ligate = 8.70248 limassol = 8.70248 limey = 8.70248 lincs = 8.70248 looter = 8.70248 luk. = 8.70248 malodor = 8.70248 mantic = 8.70248 mastitis = 8.70248 melisma = 8.70248 meritocracy = 8.70248 merkin = 8.70248 microchip = 8.70248 minuend = 8.70248 moho = 8.70248 moir = 8.70248 montserratian = 8.70248 morae = 8.70248 morbilli = 8.70248 mpeg = 8.70248 mucosa = 8.70248 muggle = 8.70248 multimillion = 8.70248 mythopoetic = 8.70248 naacp = 8.70248 ndebele = 8.70248 nearside = 8.70248 newquay = 8.70248 nfs = 8.70248 nibling = 8.70248 niece-in-law = 8.70248

36201 - 36300[தொகு]

nka = 8.70248 nomology = 8.70248 non-euclidean = 8.70248 nystagmus = 8.70248 ornithopter = 8.70248 orthochromatic = 8.70248 orthopedics = 8.70248 otoh = 8.70248 otology = 8.70248 oversold = 8.70248 owling = 8.70248 panopticon = 8.70248 pathogenesis = 8.70248 pavonine = 8.70248 pentane = 8.70248 philately = 8.70248 philtrum = 8.70248 plc = 8.70248 polliwog = 8.70248 polymath = 8.70248 potenza = 8.70248 ppl = 8.70248 procrustean = 8.70248 pronated = 8.70248 proto- = 8.70248 protozoon = 8.70248 pseudoscope = 8.70248 pudic = 8.70248 pyromaniac = 8.70248 realler = 8.70248 recap = 8.70248 repaper = 8.70248 retread = 8.70248 retted = 8.70248 rhabdomancy = 8.70248 ritter = 8.70248 rodman = 8.70248 rsa = 8.70248 saggy = 8.70248 saucier = 8.70248 scanno = 8.70248 schmuck = 8.70248 scotfree = 8.70248 septette = 8.70248 serif = 8.70248 serviceberries = 8.70248 sesqui- = 8.70248 sesquiplicate = 8.70248 shambolic = 8.70248 shavian = 8.70248 sidenote = 8.70248 sir-reverence = 8.70248 skulduggery = 8.70248 slather = 8.70248 slugabed = 8.70248 snakebite = 8.70248 socialise = 8.70248 square-rigger = 8.70248 squeegee = 8.70248 squish = 8.70248 stannary = 8.70248 statuelike = 8.70248 steerageway = 8.70248 talentless = 8.70248 tantalate = 8.70248 tetramerous = 8.70248 thermo- = 8.70248 tinkerer = 8.70248 tocology = 8.70248 tokelauan = 8.70248 touffe = 8.70248 transformable = 8.70248 transfusible = 8.70248 transgressive = 8.70248 transmutability = 8.70248 treacher = 8.70248 tsardom = 8.70248 tsitsith = 8.70248 turku = 8.70248 ulan = 8.70248 ultraist = 8.70248 underwrote = 8.70248 unfunny = 8.70248 unvail = 8.70248 unvoluntary = 8.70248 unwitty = 8.70248 uraemia = 8.70248 uriniferous = 8.70248 varicella = 8.70248 varier = 8.70248 vasey = 8.70248 vasodilator = 8.70248 ventripotent = 8.70248 vidin = 8.70248 w3c = 8.70248 wacko = 8.70248 wahnfried = 8.70248 warm-up = 8.70248 whoopee = 8.70248 wmd = 8.70248

36301 - 36400[தொகு]

womanize = 8.70248 wunderkind = 8.70248 xystus = 8.70248 y2k = 8.70248 ytterbium = 8.70248 zak = 8.70248 zamzummim = 8.70248 ze = 8.70248 -ation = 7.91134 -ric = 7.91134 a5 = 7.91134 a8 = 7.91134 abdicant = 7.91134 aberdonians = 7.91134 abkhaz = 7.91134 absentness = 7.91134 abstractionist = 7.91134 acajou = 7.91134 acarpous = 7.91134 accipiter = 7.91134 accited = 7.91134 accouched = 7.91134 accountably = 7.91134 accouple = 7.91134 accrete = 7.91134 acedia = 7.91134 acerbic = 7.91134 aceric = 7.91134 acolyth = 7.91134 aculeus = 7.91134 adance = 7.91134 addax = 7.91134 adducent = 7.91134 aec = 7.91134 aed = 7.91134 againward = 7.91134 agita = 7.91134 airworthiness = 7.91134 akan = 7.91134 akasa = 7.91134 alef = 7.91134 aludel = 7.91134 anadromous = 7.91134 anguillan = 7.91134 annoybot = 7.91134 anorthite = 7.91134 ante-nicene = 7.91134 anti-hero = 7.91134 apartheid = 7.91134 apophis = 7.91134 aquifer = 7.91134 arizonians = 7.91134 atriopore = 7.91134 autism = 7.91134 aworking = 7.91134 aye-aye = 7.91134 azedarach = 7.91134 babist = 7.91134 backshish = 7.91134 backtrack = 7.91134 barmaster = 7.91134 biometry = 7.91134 bireme = 7.91134 blaeberry = 7.91134 blivet = 7.91134 bloodlust = 7.91134 blue-collar = 7.91134 bof = 7.91134 bogeyman = 7.91134 broadcaster = 7.91134 brunch = 7.91134 callused = 7.91134 campanology = 7.91134 campsite = 7.91134 caprine = 7.91134 carbonade = 7.91134 caudillo = 7.91134 cde = 7.91134 checkrein = 7.91134 cheerio = 7.91134 chiasmus = 7.91134 choreography = 7.91134 chthonian = 7.91134 cinematic = 7.91134 clicker = 7.91134 coenobite = 7.91134 coeus = 7.91134 cognitively = 7.91134 contriteness = 7.91134 cornflakes = 7.91134 corrigendum = 7.91134 cow-tree = 7.91134 coying = 7.91134 crassulaceae = 7.91134 crome = 7.91134 cruddy = 7.91134 cybercrud = 7.91134 dagesh = 7.91134 dampy = 7.91134 decrypt = 7.91134


36401 - 36500[தொகு]

decubitus = 7.91134 dekko = 7.91134 deletia = 7.91134 dendrite = 7.91134 depolarization = 7.91134 desi = 7.91134 despisingly = 7.91134 detox = 7.91134 diastema = 7.91134 diene = 7.91134 distro = 7.91134 docimastic = 7.91134 dodecagon = 7.91134 dork = 7.91134 dpr = 7.91134 dumbfounding = 7.91134 dunny = 7.91134 earwax = 7.91134 econometrics = 7.91134 ectopia = 7.91134 elegist = 7.91134 elutriate = 7.91134 encapsulation = 7.91134 engram = 7.91134 environmentalist = 7.91134 epitasis = 7.91134 epopt = 7.91134 erotica = 7.91134 esophageal = 7.91134 extortionist = 7.91134 fante = 7.91134 farc = 7.91134 feater = 7.91134 finalize = 7.91134 footrest = 7.91134 formate = 7.91134 freesia = 7.91134 frenchified = 7.91134 gadgetry = 7.91134 galactose = 7.91134 galenist = 7.91134 garrot = 7.91134 gemstone = 7.91134 germicidal = 7.91134 get-together = 7.91134 giantism = 7.91134 gigabyte = 7.91134 gimmick = 7.91134 glaswegian = 7.91134 glutin = 7.91134 gnawer = 7.91134 god-king = 7.91134 gonzo = 7.91134 goyal = 7.91134 graben = 7.91134 graeco- = 7.91134 gribble = 7.91134 grumps = 7.91134 gurney = 7.91134 gyrfalcon = 7.91134 hajib = 7.91134 hamate = 7.91134 heartwarming = 7.91134 hebraizing = 7.91134 hubbies = 7.91134 humongous = 7.91134 hunker = 7.91134 hydrology = 7.91134 hygroscope = 7.91134 hyphenate = 7.91134 idempotent = 7.91134 idolization = 7.91134 immunology = 7.91134 incongruence = 7.91134 incongruent = 7.91134 incrassation = 7.91134 insecticidal = 7.91134 intentionality = 7.91134 introspect = 7.91134 ionize = 7.91134 irenic = 7.91134 jazzy = 7.91134 karnataka = 7.91134 kinesthetic = 7.91134 kisser = 7.91134 kitsch = 7.91134 kouros = 7.91134 kugel = 7.91134 l'aquila = 7.91134 labor-intensive = 7.91134 lacrimal = 7.91134 ladybug = 7.91134 laminate = 7.91134 lasagne = 7.91134 lavage = 7.91134 leafstalk = 7.91134 lightbulb = 7.91134 lippy = 7.91134 lisper = 7.91134 lixiviate = 7.91134

36501 - 36600[தொகு]

logogram = 7.91134 lyncher = 7.91134 machos = 7.91134 macroeconomics = 7.91134 macrospore = 7.91134 mafiosi = 7.91134 manchette = 7.91134 manhunt = 7.91134 mascara = 7.91134 massicot = 7.91134 masturbator = 7.91134 mathesis = 7.91134 matronymic = 7.91134 meze = 7.91134 millipede = 7.91134 minesweeper = 7.91134 mli = 7.91134 monatomic = 7.91134 moray = 7.91134 mountie = 7.91134 mozilla = 7.91134 mro = 7.91134 msn = 7.91134 muhammadanism = 7.91134 multi-billion = 7.91134 mumpish = 7.91134 mumpsimus = 7.91134 myoma = 7.91134 naevus = 7.91134 naira = 7.91134 nas = 7.91134 nay-say = 7.91134 neeps = 7.91134 nih = 7.91134 notated = 7.91134 nounal = 7.91134 oligoclase = 7.91134 oneirocritic = 7.91134 orthostatic = 7.91134 oss = 7.91134 ossetia = 7.91134 otitis = 7.91134 oulu = 7.91134 oversexed = 7.91134 p.s. = 7.91134 paca = 7.91134 panentheism = 7.91134 papiamento = 7.91134 paralipsis = 7.91134 patriarchy = 7.91134 pedicure = 7.91134 penner = 7.91134 perm = 7.91134 philomath = 7.91134 pie-in-the-sky = 7.91134 pigling = 7.91134 placeholder = 7.91134 pleach = 7.91134 plo = 7.91134 polyphyletic = 7.91134 ponce = 7.91134 pook = 7.91134 poussette = 7.91134 prefabricated = 7.91134 prodrome = 7.91134 psb = 7.91134 pschent = 7.91134 pull-down = 7.91134 pyrimidine = 7.91134 quadrat = 7.91134 quadriliteral = 7.91134 quadrillionth = 7.91134 qualitied = 7.91134 quantifiable = 7.91134 radiography = 7.91134 radon = 7.91134 ramen = 7.91134 redtop = 7.91134 reduct = 7.91134 rework = 7.91134 rhythmless = 7.91134 rimose = 7.91134 ritardando = 7.91134 rms = 7.91134 rrr = 7.91134 rsn = 7.91134 ruud = 7.91134 sanguinity = 7.91134 satanism = 7.91134 schnapper = 7.91134 sempiternity = 7.91134 sequoyah = 7.91134 serval = 7.91134 sesquipedal = 7.91134 sexism = 7.91134 shitting = 7.91134 shola = 7.91134 shona = 7.91134 shraddha = 7.91134 shrek = 7.91134

36601 - 36700[தொகு]

shrove = 7.91134 sideburns = 7.91134 sidekick = 7.91134 sinuate = 7.91134 siphoning = 7.91134 smarmy = 7.91134 smegma = 7.91134 smokable = 7.91134 sneakernet = 7.91134 snog = 7.91134 socioeconomic = 7.91134 sociopath = 7.91134 softie = 7.91134 soursop = 7.91134 spiflicate = 7.91134 stereotypical = 7.91134 stinker = 7.91134 stinky = 7.91134 subtitled = 7.91134 sycamine = 7.91134 taillight = 7.91134 takeoff = 7.91134 tarsia = 7.91134 tendencious = 7.91134 thomism = 7.91134 timesaving = 7.91134 tjalk = 7.91134 tolkien = 7.91134 transiliency = 7.91134 tricyclist = 7.91134 trouper = 7.91134 turn-off = 7.91134 tutankhamon = 7.91134 two-up = 7.91134 ubiety = 7.91134 unific = 7.91134 unpredictability = 7.91134 upburst = 7.91134 urinous = 7.91134 usability = 7.91134 uw = 7.91134 uxorial = 7.91134 valva = 7.91134 vanadate = 7.91134 vaporise = 7.91134 vitrine = 7.91134 vulcanize = 7.91134 walk-on = 7.91134 walkman = 7.91134 waymark = 7.91134 wedgie = 7.91134 wellingtonian = 7.91134 wintel = 7.91134 witing = 7.91134 workaholic = 7.91134 xhosa = 7.91134 yangon = 7.91134 yellowknife = 7.91134 yhbt = 7.91134 ymca = 7.91134 zipper = 7.91134 zloty = 7.91134 zoetrope = 7.91134