பயனர்:Shanmugamp7/test words

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

asymmetric, asymmetry asymptote asyndeton asyntactic asystole at-home atabal ataraxi atavism atavistic ataxic ataxy ate ateleiosis atelier athanasy athanor atheism atheist atheistic atheistical atheling athenaeum Athenian athirst athlete athletic athleticism athletics Athnasian athrill athrob athwart atimy atingle Atlantean atlantes Atlantic atlantosaurus Atlas atlas,(1),. Atman atmology atmolysis atmometer atmosphere atmospheric, atmospherics atocia atok atokous atoll atom atom-smasher atomic atomism atomist atomistic atomium atomization atomize atomizer atomy atomy atonal atone atonic atop atrabilious atrip atrium atrocious atrocity atrophy atropine attach attachable attache, attached attachment attack attackable attain attainable attainder attainment attainments attaint attar attemper attempt attend attendance attendant attender attendment attention attentive attentively attentiveness attenuate attenuation attest attestation attested attic Attic atticism attire attitude attitudinarian attitudinize attollent attorn attorney Attorney attornment attract attractable attraction attractive attrahent attributable attribute attribute(2), attribution attributive attrite attrition attuition attune attunement atypical au au au au aubrietia auction auctionary auctioneer audacity audibility Audio Audio audiometer audit Audition audition Auditor auditor auditorial Auditorium auditorium auditory auditress aught augment** augment augmentable augmentation augmentative augmenter, August august august(2),auguste Augustan Augustinian aunt aurate aurated aureate auriculate aurist aurora auscultate auscultation auscultator auscultatory auspicate Auster austere austerity austral Australasian Australian austringer autarchy autarky authentic authenticate authenticity author authoress authorial authoritarian authoritative authority authorizable authorization authorize authorized authorless authorship autism Auto Auto Auto auto-dafe auto-digestion auto-erotism Auto-service Auto-spare auto-suggestion Auto-wings autobahn autobiographer autobiographical autobiography autocar autocephalous autochthon autochthonous autochthony autoclave autocracy autocrat autocratic autocratrix autodidact autogamy autogenous autogeny autograph autographic autography autogravure autoharp autolatry autology Autolycus autolysis automate automatic Automatic automation automatism automatist automaton automobile Automobiles automobilism automobilist autonomic autonomist autonomy autophagous autophagy autophanous autophoby autophony autoplasty autopsi autoptic Autorickshaw autotoxin autotroph autotrophic autotype autotypography autovac autumn autumnal auxanometer availability avant-courier avast avatar avaunt avengement aventail, aventurin, averment averruncator avert Avestan aviarist aviate aviation aviator aviculture avidity aviette avital, avocation avocet avouchment await awatch aweto axerokphthol axiomatic, axle-tree axolotl azimuth azimuthal azote azoth azotic, azotize Azotobacter Aztec Baalist babacoote babbitt Babbitt-metal Babist baby-sitter baccalaureate baccar baccate Bacchant Bacchante, Bacchantic bachelors back back-chat back-country back-draught back-formation back-piece, back-scratcher back-sight back-stall back-stitch backbite backbiter backbiting backcloth backmost backset backstairs backstairs backstays backstroke backtrack backwardation backwater bacteria bacterial, bactericidal bactericide bacterioid, bacteriological bacteriologist bacteriology bacteriolysin bacteriolysis bacteriolytic bacteriophage bacteriosis bacteriostasis bacteriostat bacteriostatic bacterium, bacterize Bactrian bad bad bad badger-baiting. badminton baffle-plate baft(1) baft(2) bag bagatelle baggagae-train bail bailment bailout bait bakelite bakemeat Bakers bakestone Balaamite Balaamitical Balaclave balance balance balance balbutient balconette bald-coot baldpate balistics ball ball-point ballad balladist ballast ballast-heaver ballet ballista ballistic ballistic ballistic ballistite ballonet balloon balloonist ballot ballot ballot-box ballot-paper ballotage balneotherapy Baltimore baluchitherium baluster Bamboo bamboozlement banality bandelet bandicoot bandit bandmaster bandstand bandstone bang-tail banian-hospital banishment banister banjoist bank-credit bank-note bank-rate bank-stock banket bankrupt bankruptcy banneret banquet banqueteer, banqueting-hall banqueting-house banquette bant bantam banter banterer bantering banthine banting bantling Bantu baptism baptism baptism baptismal Baptist baptist, baptistery, baptize bar-magnet bar-tender barathea barathrum barbarity barbariwation barbate barbated barbet barbette barbital, bard-craft barefoot barefooted bargainer, barge-master barge-stones barghest bark-beetle barkentine barley-bree, barley-water barn-storm barn-stormer, barometer barometric, barometry baronet baronetcy baronetege barontetical barrater, barratrous barratry barret barring-out barrister, barristerial barristership barter bartizan bartizaned barton Barts barycentirc baryta barytes barytone basalt, basaltic basanite base-court basement basicity basinet basipetal basket basket-ball basket-chair basket-making basket-marker basket-work basketful basketry basset basset basset basset-horn bassinet bassoonist bast bastard bastardize bastardy baste baste baste Bastille, bastimal bastinade, bastinadoes, bastion bastioned bat bat bat bat-pay batata Batavian batch bate bate bateau batement batfowling Bath bath bath bath-brick Bath-bun bathe bathetic bathhouse bathing-box bathing-costume, bathing-machine bathman bathmic bathmism batholite, bathometer Bathonian Bathonian bathorse bathos bathroom bathybius bathygraphical bathymetric, bathymetry bathyorographical bathyscope, batik bating batiste batman batological batologist batology baton batrachia batrachian batsman batswing batta battalia battalion battels batten batten batten battening batter batter batter battering-charge battering-ram battering-train battery Battery batting battle(1), battle battle-cry battle-dress battle-field battle-piece battle-plane battle-scarred battle-ship battledoor, battlemented battlements battology battue bauxite bay-salt bayonet bayoneted bayonets bctise be be beam-trawl beanfeast, bear-baiting beast beast-fable beasthood beastlike beastliness beastly beat beaten beater beatific, beatification beatify beating beatitude beatitudes beaugestse beauktify beaumontage, beauteous beautician beauties beautification beautifier beautiful beauty Beauty beaver-tree, beaverteen bechmast beckyet bed-closet bed-clothes bed-of-justice bed-plate bed-sitter, bed-stead bed-table bedad, bedazzlement Bedding bedental, bedevillment bedfast bedlamite Bedlington, bedpost bedratggle bedropped, bedstaff bedstraw bedtick bedtime bedust bee-eater bee-kite bee-master bee-moth beech-marten Beeda beef-witted beefeater beefsteak beeftea beestings beet beet-fly beet-sugar beetle beetle beetle beetle-brain beetle-browed beetle-crusher beetle-eyed beetlehead beetleheaded beetling beetroot befit befitting before-mentioned beforetime beget begetter begift begot, begotten beguilement behaviourist behemoth behest belated beleaguerment beleminte belesprit, belittle bell-bottomed bell-heather bell-metal bell-tent bell-tower bellcote belles-letters belleter belletristic, bellicosity belligerent bellwether belowstairs belt beltane belted belting bemouth ben-nut bench-warrant bendlet beneath benedicite benedict Benedictine benediction benedictional benedictive benedictory Benedictus benefaction benefactor benefactory benefactress benefcient benefit Benefit benefit-match benefit-night benefit-society benevolent Bengal-light benight benighted benignant benignity benjamin-tree bennet bennet bent bent bent(3), Benthamism Benthamite benthic benthos benthoscope bentrovato bentwood benty benzoate bepatched beplaster bequeath bequeathable bequeathal bequest berate bereavement bereft beret bergamot bergamot bergylt berth berth Berthon bertillonage, besainted bescatter beset besetment besetting besiegement besmutted besot besotted bespatter bespectacled besport bespotted besprent, bessought, bessted(2), best best(2), bestain bestar bestead besteaded, bested bestial bestiality bestiary bestick bestir bestow bestowal bestrasddle bestreak bestrew bestrewed bestrid, bestride bestrode, bestseller bestuck, bestud bet beta beta-particles betacism betake betaken, betatron bete betel betel-nut bethel bethesda bethink bethought, bethumb bethump bethwack betide betimes betoken beton betony betook,betake. betray betrayal betrayer betroth betrothal betrothed better better better(3), bettered betterement bettering betterness betters betting-book betty between between-decks between-maid between-time, betweenness bevatron beweltered bewitch bewitchery bewitching bezant bheestie, bibaste bibation bibelot biblets biblicist biblioatrous bibliolater, bibliolatry bibliophagist bibliophilist bibliotheca bibliothecary bicarbonate bicentenary bicentennial bichromate bicipital bicorporatae bicyclist bident bifid, biflorate bifoliate bifurcate bifurcated bifurcation bigamist bight bigot bigoted bigotry bijouterie bilateral bilateral bileduct, bilinguist bill-discounter billet billet billet-doux billet-head billingstage billy-goat bilobar, bilocation biltong bimetallic bimetallism bimetallist bimonthly binturong bioblast biochemist biochemistry biocoenotic biogenetic biogenist biologist biomagnetism biometry bioplast biotaxy biotic biotin bipartisan bipartite bipartition bipennate, bipinnate biquadrdatic biquintile bird-catcher bird-catching bird-table birds-nesting birdwit-ted biretta birostrate birth birth-control birth-mark birth-place birthday birthright bis biscuit Biscuits bisect bisection bisector bisegment biserrate bismuth bissextile bistort bistoury bistre bistred bisulcate bisuphate bit bit(2), bitch bite bitein biter biting bitt bitten, bitter bitter bitter-apple bitter-pit bitter-root bitter-sweet bitterish bitterling bitterly bittern bittern bitterness bitters bitting bittock bitts bitulithic bitumen bituminate bituminiferous bituminous bivalent black-and-tan black-beetle black-death black-draught black-earth Black-foot black-frost black-letter black-list black-out black-quarter blackcoated blackmarket blackmarketeer blacksmith blackthorn blackwater blamewothy blandishment blanket blanketing blanquette blast blast-enging blast-furnacae blast-pipe blasted blastema blaster blasting blasto-derm blastogenesis blastogenic blastoid blastosphere, blastular blastulation blatancy blatant blather blatherskite blatter blazonment bleat bleating blent, blepharitis blest, blet blether bletherskate blewit blight blighting blindgut blister blister-plaster blistered-steel, blistery blithe blithering blithesome blitz blitzkreig bllighter bllind-story bloat bloated bloater block-system block-tin blod-brother blood-and-thunder blood-bath blood-bespotted blood-boltered blood-dust blood-guilty blood-heat blood-letting blood-plate blood-relation blood-sprent blood-tax blood-test blood-thirstiness blood-thirtsty blood-transfusion blood-wit, blood-wort bloodletter bloodroot bloodshot bloodstasin bloodstatined bloodstock bloodstone bloody-sweat blot blot blotch blotched blotching blotchy blotted blotter blottesque blotting blow-out Blue Blue blue-bonnet blue-jacket blue-print blue-rot blue-stone, blue-water bluebottle bluebottle bluestocking blunt bluntly bluntness blurt blurting blush-tint bluster blusterer blustering blusteringly blusterous blustery bo-tree boaconstrictor boardfoot Boarding boast boaster boastful boastless boat boat-deck boat-hook boat-house boat-load boat-man boat-race boat-song boat-train boatbill boater boatswain boatswain-bird boattail bob-white bobbinet bobcat bobstay bobtail bobtailed bodement body-santcher body-servent Boeotian bogbutter boglatin bogtrotter bogtrotting boiler-tube boisterous bok-rest Bold bolection bolometer bolster bolstered bolstering bolt bolt-head bolt-rope bolt-upright bolter bolthole bomb-sight bombardment bombast bombastic bon bon Bonapartism Bond bond-stone bondservant bone-dust bone-setter boneset bonist bonito bonnet bonnet-laird bonnet-rouge bonneted bonnett-piece bonvivant boobytrap book-account book-debt book-hunter book-let book-plate book-post book-stall book-stand book-tally,booktoken book-trade boost booster boot boot boot-catcher boot-hook boot-last boot-maker boot-making booted bootee Bootes booth bootiking bootjack bootlace bootleg bootlegger bootlegging bootless bootless bootlicker bootlicking boots booty boracite bornite Borstal bort Boston bot botanic, botanist botanize botany Botany, botargo botch botcher botchery botching botchy. botfly both,prom. bother botheration bothersome bothie, bothole bothy-man bottine bottle bottle bottle bottle-chart bottle-coaster bottle-fish bottle-gas bottle-gourd bottle-green bottle-head bottle-holder bottle-imp bottle-neck bottle-nose bottle-nosed bottle-party bottle-shouldered bottle-slider bottle-washer bottled bottleglass Bottogas, bottom bottom-fish bottom-most bottom-sawyer bottomed bottoming bottomless bottomry botts botulism boughpot bought bought(2), boult boulter boulter boulting boulting-hutch bounquet bounteous bounteousnes, bountiful bounty bouquetin boustrophedon bout boutade boutonniere boutsrimes bovate bowler(2), bowshot bowsprit bowsting bowstringed box-cloth box-coat box-kite box-pleat box-seat boycott braccate bracelet brachet brachydactylic, brachypterous braciate bracket bract bracteate bracted, bracteole bradypeptic braggart brahm Brahmoist brain-storm branchiate branchlet brandreth brass-plate brass-tacks brassart brat bratchet bratling brattice brattice brattice-cloth bratticing brattle brattling Brazil-nut bread-nut bread-study bread-ticket breadfruit breadth breadthways, break breakfast breakthrough breakwater breast breast-deep breast-girdle breast-high breast-knot breast-plough breast-wall breast-wheel breasted breastplate breastrail breastsummer breastwork breath breath-taking breathe breathed breather breathing breathing-sapce, breathing-while breathless breathlessly breathy brecciated bregmatic brent-goose brethren Breton Bretwalda brevet breviate brevity brewster brick-bat brick-dust brick-tea bridle-path brier-root, brigantine brigantine bright brighten brightness Brights brillant brilliant brilliantine brilliantness brimstone bring briquette brisket Bristol Bristol-board Bristol-brick Bristol-diamond Bristol-milk brit Britain Britannia Britannic Briticize British Britisher Britishism britle Briton brittle brittle-star brittleness brittzk broadcast broadcaster broadcasting broadcloth broadsheet brocket Broiler broken-hearted bromate bronchitic, bronchitis Brontosaurus bronzite brookite brooklet broth brothel brother brother-in-law brotherhood brotherless brotherlike brotherliness brotherly Brothers brothers broucite brought, brow-antler browbeat brownstone bruit brunette brunt brut brutal brutalism brutality brutalization brutalize brutally brute bruteness brutify brutish brutishly brutum Brutus bryologist bryophytes buccinator buccinatory Buchmanite buck-cart buck-rabbit bucket bucket-shop bucketful bucketseat buckett-wheel buckwheat Buddhist budget budgetary buff-stick buff-tip buffalo-nut buffcoat buffer-state Buffet buffet buffet buffeting buffleather bug-hunter buglet buhrstone Building building-society built(1), built built-in bull-baiting bull-bitch bull-terrier bullate bullet bullet-dawer bullet-head bullet-headed bullet-proff bulletin Bullets bullfight bullfighter bullfighting bullionist bullocks-heart bulltrout bully-tree bum-boat bumble-foot bumptious bumptiously bumptiousness bunder-boat bung-vent bunko-steerer bunodont bunt bunt bunt bunted bunter bunting bunting bunting buntline bunty buoyant bur-thistle burbot bureaucrat, bureaucratic bureaucratically burette burgomaster burgonet burinist burletta Burlington burnet burnettize burning-point burning-scent burnishment Burnsite burnt(1), burnt burnt-almonds burnt-cork burnt-ear burnt-offering burschenschaft bursiculate burst burst(2), burst-up burster burton Burton, burying-beetle bush-metal bush-pilot bush-telegraph bushcraft bushmaster bust bustard busted buster bustle bustle bustup but but but butadience butane Butcher butcher butchering butcherly butchery Butea butler butlerage butlership butlery butment butster-boat butt butt butt butt butt butt-end butte butter butter butter-box butter-cooler butter-fingered butter-fingers butter-knife butter-muslin butter-nut butter-paper butter-pat butter-print butter-scotch butter-tree butter-wife, buttercup buttered butterfly butterfly butterfly-nut, butterine butteris buttermilk butterwort buttery buttery buttery-bar buttery-hatch buttock button Button button-stick button-through buttoned buttonhole buttonhook buttonless buttons buttons(2), buttony buttress buttress-root butty butyl butylene butyraceous butyrate butyric By by-election by-motive by-time bycoket bypast bypath byplot byproduct bystander bystreet bything Byzanstinesque Byzantine Byzantinism cabaret cabbage-nut cabbage-nut cabbalist cabbalist cabbalistic, cabbalistic, cabinet cabinet-maker cabinet-making cabinet-making cable-length cablet cabotage cabriolet cache-pot cachectic, cachet cachinnate cachinnatory cacoethes cacogastric cacolet cacophthalmia cactus cadet cadet caducity caecitis caen-stone caespitose cafeteria caftan Cafteria cahoot cairngorm, caitiff calamint calamite calamitous calamity calc-sinter calceate calceated, calceolate calcification calcination Calcinist calcite calculate calculated calculating calculation calculative calculator calculator calefacient calefaction calefactive calefactor calefactory calenture calf-country calf-time calfs-foot, calfs-teeth caliatour, calibrate calibration calico-printer calico-printing caliphate calisthenics Calixtin, call calligraphist callisthenic callisthenics callnote callosity calmant, calorification calorimeter calorimetry calorist calotte calotype caltrop calumet calumniate calumniator calumniatory, calumnoation calycanthemy calycifloral, calyculate calyptra calyptrate calyptrogen cam-shaft Camberwell cambist camembert cameration camlet camouflet camp-meeting campanist campanulate campestral camphorate campo campshedding, camptonite campylotropous camstone canaliculate, canalization canasta canaster cancellate, cancellation cancerate candent candescent candidate candidature candle-light candle-lighter candle-nut candle-tree candle-waster candlestick candytuft cane-bottomed cane-fruit cane-trash canescent canister canities cannibalistic cannon-bit cannon-metal cannon-shot cannot cannulate canoeist canonicity canonist canonistic canonization canophilist canst, cant cant cant cant, cant-board cant-hook cant-rail Cantab, cantabank cantaloup cantankerous cantata Cantate cantatrice Canteen canteen canter canter canterbury Canterbury canthari, cantharid cantharus canthi, canthus canticle Canticles cantilever cantillate cantillatory canting canting cantle cantlet canto canton canton cantonal cantoned cantonment cantor cantorial cantoris cantridge cantrip canvas-stretcher canzonet, caoutchouc cap,tivating capability capacitance capacitate capacitor capacity capenter-scene Capernaite capillarity capital capital capitalism capitalist capitalistic capitalization capitalize capitally capitano capitate, capitation capitivate Capitol capitolian capitoline capitulant capitular capitulary capitulate capitulation capitulatory capitulum capot capote caprate capreolate caprification caprylate caps, capstan capsulate captain captaincy captaingeneral captainship captation caption captious captivation captive captivity captor captress capture caput carat carbo-hydrate carbonate carbonization carburate, carburetted carburetter, carcanet carcinomatosis carcinomatous card-basket card-castle card-catalogue card-table card-thistle card-vote carditis careerist caret caretaker caricature caricaturist carinate carley Carlist Carlowitz Carmelite carminative carnalist carnality carnation carnation, carnification carnosity carotene carotid carpenter carpenter-ant carpenter-bee carpentry Carpentry carpet carpet-bag carpet-bagger carpet-bed carpet-dance carpet-knight carpet-moth carpet-rod carpeting carrack, carriwichet carrot carrots, carroty cart cart-horse cart-house cart-ladder cart-load cart-road cart-wheel cartage carte carte carte-blanche carte-de-visite cartel cartelize carter Cartesian carthamine Carthusian cartilage cartilaginoid cartilaginous cartographic, cartography cartology cartomancy carton carton-pierre cartonnage cartoon cartoonist cartophily cartouch, cartridge-belt cartridge-paper carts-tail cartulary cartwright carucate carunculate carvel-built caryatic caryatid case-bottle case-shot caseation casehistory casemate casemated casement casement-cloth casement-curtain casement-widow casemented Cash cash-account cash-credit cash-payment cash-register cashew-nut cashierment casket Caslon, cassation Cassette cassolette cast cast(2), cast-iron, cast-off cast-steel Castalia Castalian castanents castaway caste casteless castellan castellated castigate castigation castigator Castile castilian casting casting-net casting-weight castle castle-builder castle-building castle-guard castle-nut castled Castor castor castor castor castor-oil castoreum castors castory castral castrametation castrate castrated castration casualties casualty casuist casuistic casuistical casuistry cat cat cat-burglar cat-call cat-eyed cat-fish cat-hole cat-lap cat-like cat-nap cat-o-nine-tails cat-rigged cat-stick cat-walk cat-witted Cat;alan catabolism catachestic, catachresis cataclasm cataclasmic cataclastic cataclys,mal, cataclysm catacomb catacombs catacoustics catacumbal catadromous catafalco, catalectic catalepsy cataleptic catalexis catallactic catallactics catalogue cataloguer cataloguise catalpa catalyse catalysis catalyst catalytic, catamaran catamenia catamite catamount catamountain catane cataphonics cataphractic cataphyll cataplasm cataplectic cataplexy catapult catapultier cataract catarrh catarrhal catarrhine catasta catastasis catastrophe catastrophic, catastrophism catastrophist catatonia catatonic Catawba catboat catcaustic catch catch-as-catch-can catch-basin catch-drain catch-the-ten catch-weed catchfly catching catchment catchment-are catchpenny catchphrase catchpole, catchword catchy catechetic, catechetics catechism catechist catechistic, catechize catechu catechumen catechumenical categorically categories categorise categorist category categotical catena catenarian, catenate catenation cater caterer cateress catering caterpillar caterwaul caterwauling cates, catgut catharise catharsis cathartic cathay cathead cathedral Catherine-wheel catheter cathetometer cathetus cathexis cathode cathodography catholic Catholicism catholicity catholicize catholicon catilinarian Catiline catkin catling catmint Catonian catopric catoptrics, cats-cradle cats-ear cats-eye cats-foot cats-meat cats-paw cats-silver cats-tail cats-whisker catsup cattish cattle Cattle cattle-feeder cattle-grid cattle-leader cattle-lifter cattle-lifting cattle-piece cattle-plague catty caudate, caught, caulescent causality causation causationist causative cause-list caustic causticity cauter cauterize cautery caution cautionary cautious cavatina cave-earth caveat caveat cavitation cavitied cavity Caxton ce;ebrity ceanonthus cebobite cecity cedrate celbrate celebrant celebrated celebration celebrator celerity celeste celestial celibatarian celibate cellaret celluarity cellulate cellulitis cellulosity celsitude celt Celt,(1) Celtic celticize celtologist Celtomania Celtomaniac celtophil Celtticism Cement cement cement-copper cement-stone cement-water cementation cementitious cemetery cenotaph cent cental centaur Centaur centaurian centaury centenarian centenary centenier centennial Center centesimal centiare centigrade centigram, centilitre centillion centime centimetre centipede centner cento central centralism centralist centrality centralization centralize Centre centre centre-bit centre-board centre-piece centre-rail centre-second, centric, centrifugal centrifugalise centrifugation centrifuge centring centripetal centripetalism centrobaric centroclinal centrode centrosphere centuion centumvirate centuple centuplicate centurial century cephalate cephalitits cephalothorax cephalotomy ceramist cerastes cerastium ceratitis Ceratodus ceratoid cerealist cerebration cerebritis cerecloth ceroplastics ceroplatic certain certainly certainty certes certifiable certificate certification certificatory certified certify certiorari certitude cerusite, cesarevitch, cessation cesspit cestode cestoid cestus cestus cetacean cetaceous Ceteosaur, Ceterach ceteris cetology ceylanite, chaetopod chaff-cutter, chain-bolt chain-letter chain-lightning chain-reaction chain-shot chain-stitch chainlet chainplates chalcopyrite chalet Chalk chalk-pit chalk-stone chalk-stones chalybeate chalybite chamber-concert chamber-pot chamber-practice Chambertin champart champertous champerty changeability chansonette chant chantage chanter chanterelle chanterelle chanticleer chantress chantry chanty chantyman chaotic chaotically chapelle chapiter chaplet chapleted chapter chapter-house chaptrel character character-essay character-literature characterism characteristic characteristically characterization characterize characterless charge-sheet chariot charioteer charitable charitableness charitably charity charity-boy charity-girl charity-school charlatan charlatanic, charlatanism charlatanry Charleston charlotte Chart chart charta chartaceous charter charter-member charter-party chartered Charterhouse charthouse Chartism chartless chartography chartreuse chartreux chartulary chase-port chassepot chaste chasten chastener chasteness chastenment chastisable chastise chastisment chastity chat chat chateau chatelain chatelaine chaton chatoyant chattel chatter chatterbox chatterer chattering chattiness chatty chatty chaumontel chauvinist chauvinistic cheat check-action check-list check-nut check-string check-taker check-till checkmate cheddite cheek-tooth cheese-cloth cheese-cutter cheese-mite cheese-rennet cheese-straw cheese-taster cheese-vat cheetah cheirographist cheirologist cheiromantic, Cheiropteran cheiropterous chelate Cheltonian chemiatric chemisette chemist chemistry chemitype chemopsychiatry chemotaxis chemotherapeutics, chemotropism cheralite cherishment cheroot cheroot cherry-pit cherry-stone chert cherty chessylite chest chest-note chest-protector chest-register, chest-trouble chested chesterfield chestful chestnut chesty chevalier chevet cheviot chevrotain, chewet chewet Chianti chiastic chicatricle, Chicken chicken-breast chicken-breasted chicken-heart chicken-hearted chickling, chieftain chieftaincy chieftainess chieftainship child-birth chiliast chiliastic Chilognatha Chiltern chimney-pot chimney-shaft chimney-stack chimney-stalk chimney-top china-closet Chinatown chintz chip-basket chip-hat chip-shot chiropodist chiropractic chiropractor Chirsthood chirt chisel-tooth Chit chit chit chit-chat chital chitin chitinous chiton chittack chitterlings chitty chlorargyrite chlorate chlorimeter chlorinate chlorination chlorite chlorite-schist chloroformer, chloromycetin chlorophyl, chloroplast chlorotic chlotodyne chlotoform chock-tight chocolate choctaw choir-master cholecyst cholecystitis cholecystostomy, cholera-belt chondrite chondropterygii chop-sticks choralist chordate choripetalous chorister chorologist chota choultry choy-root chremastic chrematist chrematistics chrestomathy chrestpmathic, chrismatory Christ Christ-like christen Christendom Christian Christian-like Christiania Christianism Christianity Christianize Christianly Christianzation Christie, Christies Christless Christliness Christly Christmas Christmas-box Christmas-day Christmas-eve Christmas-pudding Christmas-tide Christmas-time Christmas-tree Christmassy Christolatry Christological Christologist Christology Christomaniac Christophany Christs-thron Christward Christwards Christy chromatic chromatics chromatin chromatogram chromatography chromatophore chromatopsi chromatopsphere chromatype chrome-leather chrome-plating chrome-steel chrome-tanning chromite chromo-typography chromolithograph chromolithographer chromolithographic chromolithography chronogrammatic chronologist chronometer chronometric, chronometry chrysanthemum chryselephantine chrysolite chrysophilite chrysotile chthonian, chuck-farthing chucker-out chupatI, church-court church-rate churchianity chut chute chutnee, chymification cicatrice cicatrization cicatrize cidevant cigarette cigarette-card cigarette-paper ciliate, ciliation ciliolate cillegiate ciminite cimolite Cincinnatus cincture cinder-path cinder-sifter cine-projector cine-variety cinematic cinematograph cinematographer cinematographic cinematographist cinematography cineration cinerator cinertious cinnamate cinnamon-stone Cinque cinquecentist cinquecento circinate circlet circuit circuit-breaker circuit-rider circuiteer circuitous circuitousness circuity circularity circulate circulation circulative circulator circulatory circumambient circumambulate circumambulation circumcentre circumcolution circumdenudation circumduct circumferential circumflect circumfluent, circumgyrate circumgyratory circumjacent circumlittoral circumlocution circumlocutional, circumlocutory circumnavigate circumnavigation circumnavigator circumnutate circumnutatory circumposition circumscription circumscriptive circumspect circumspection circumspective circumspectly circumspectness circumstance circumstanced circumstanceds circumstantial circumstantiality circumstantially circumstantials circumstantiate circumvallate circumvallation circumvent circumvention circumventive cirrate Cirtus cisatlantic cismontane cispontine cist cisted Cistercian cistern cistic Cistus cistvaen citable citadel cital citation citatory cite cithara cither, citied citigrade citizen citizenhood citizenise citizenry citizenship citole citrange citrate citreous citric citrin citrine citron citronella city City cityless cityward citywards civet civet-cat civilist civility civilization claimant, clairaudient clairvoyant clamant clandestine clap-net claptrap claret claret-cup clarient clarification clarinettist clarity classicist classicolatry classification clastic clatter claudication claustral claustration claustrophobia claustrum clavate, clavation clavulate claw-hammer-coat clay-eater clay-pit clay-slate clear-cut clear-sighted clear-starcher clear-starching clearing-nut cleat cleft cleft(2), cleistogamic cleistogamy cleithral clematis clement Cleopatras clerestory clericate clericity clerithew clgitable click-beetle clicket client clientage cliental clientele clifted, climacteric climactic, climatal, climate climatography climatology climb clingstone clink-stone clinker-built clinometer clitellar clitellum clitoris clitter clitter-clatter clodpate, cloister cloistered cloistral close-fisted, close-stool closet closet-dramm closet-strategist clot cloth cloth-hall cloth-yard clothe clothes clothes-basket clothes-brush clothes-horse clothes-line clothes-moth clothes-peg, clothes-pole clothes-press clothes-prop clothier clothing clotter clottiness, cloud-burst cloud-catle cloud-drift cloud-topped cloudlet clout clout-nail clout-shoe clouterly clove cloven-footed, club-foot club-master clubbist cluster cluster-cup clustered clutch clutch clutches clutter clypeate, clyster co-agent co-declination co-education co-executor co-extend co-inheritance co-latitude co-operant co-operate co-operating co-operation co-operative co-operator co-opt co-ordinate co-ordinative co-pilot co-regent co-religionist co-respondent co-signatory co-significative co-tenant co-tidal coacervate coach-stand coact coadjacent coadjutor coadjutress, coadunate coadunative coagulant coagulate coagulation coaita coal-cutter coal-master coal-scuttle coal-tar coalite coalition coapt coarctate coast coast-guardman, coast-line coast-ward coastal coaster coastguard coasting coastwaiter coastward(2), coastwise coat coat-armour coat-frock coat-hanger coat-style coatee coati, coating cobalt cobalt-blue cobaltic, cobble-stone Cobdenite cochleate, cock-fight, cock-loft cock-of-the-rock cockateel, cockatoo cockatrice cockboat cocket cockle-hat cockpit cocks-foot cockshot cocktail cocktailed coco-nt coco-nut cocoa-nut cocotte coctile coction codist codlin-moth coefficient coelacanth coelostat coemption coenaesthesis coenobite coessential coetaneous coeternal coexist coexistense coextensive Coffee Coffee coffee-pot coffee-stall coffin-joint coffin-plate cogent cogitate cogitation cogitative cognate cognation cognition cognitive cognizant cognominate cognoscente cognovit cohabit cohabitation coherent cohibit cohort cohortative Coil coincident coincidental coinstantaneous coition cojolement colbertine colcothar cold cold-without coldhearted coldshort coleopteral, colitis collaborate collaboration collaborator collaret, collate collateral collation collect collect collectanea collected collecting collection Collections collective collectivise collectivism collectivist collector collectorate collet colligate colligation collimate collimation collimator colliquate collocate collocation collocutor collocutory collotype collsion-mat colluctation colocynth Colonel-Commandant colonist colonization Colorado coloration coloratura colorimeter colostration colostrum colotomy colour-cast colour-filter colour-party colour-sergeant colourist colportage colporteur colt Colt coltish columbit columnated, columniation columnist comal, comatose comb-out combat combatable combatant combative combination combination-room combinations combust combustibility combustible combustion combustive come-at-able comedietta comedist comestible comestibles comet comet-finder comfit comfort comfortable comforter Comintern comitadjI comitatus comitia comity commandant commandment commeil commemorate commemoration commemorative, commencement commendation commendatory commensurate comment commentary commentation commentator commentatorial commination comminative, comminute commiserate commiseration commiserative commissariat commission-agent commit commitment committal committee commixtion, commodity commonalty commonweal, commotion communicant communicate communication communicative communicatory communionist communist communitarian community commutable commutate commutation commutative commutator commute Compact compact compact compact compaginate compaionate companion-hatch companion-hatchway comparative compart compartment compass-plant compass-timber compassionate compatibility compatriot compensate compensation compensational, compete competence, competent competition competitive competitor compilation compilement complacent complainant complaint complaisant complanate complect complement complement complemental complementary complete Complete completion completive, complexity complicate complicated complication complicative complicity compliment compliment, complimental complimentary component comport comportment compos composing-stick composite composition compositive compositor compost compot compotation compotator compressibility, comptible comptroller compulsionist compulsitor compunction compunctious compurgation compurgator computable computant computation computative compute computer Computer Computer Comstockery Comtism conation conatus concatenate concatenation concavity concealment conceit conceited conceity concelebrate concent concentionary concentrate concentrate concentration concentrative concentrator concentre concentric, concept conceptacle conception conceptive conceptual conceptualism concernment concert concert concert-goer concert-grand concerted concertina concertino concettism conchate, conciliate conciliation concinnity conclacist conclamation concoat concoction concolor, concomitance, concomitant concordant concordat Concrete concrete concrete concretion concretionary concretive concubitancy concubitant concupiscent concurrent concurrently condemnation condemnatory condensate condensation condiment condition conditional conditionally conditionate conditioned conditioner conditioning conditions condjutant condolatory condolement, condonation condottiere conduct conduct conduct conductance conductible conduction conductive conductivity conductor conductress conduit conduplicate cone-wheat confab, confect confect confection confectionary confectioner Confectioners confectionery confederation confederative conferment confessionist confettI confidant confident confidential configurate configuration confinement confirmation confirmative confirmatory confiscate confiscation confiscator confiscatory confiteor conflagrate conflagration conflate conflation conflict conflict conflicting conflictive confluent conformability conformation conformist conformity confraternity confront confrontation confronte Confucianist confutative confute congelation congenetic congenital congest congested congestion congestive conglobate conglobulate conglomerate conglomeratic conglomeration conglutinate conglutination conglutinative congratulant congratulate congratulation congratulations congregate congregated congregation congregational Congregationalism Congregationalist Congreve-match congruent congruity conjecturable conjectural conjecture conjoint Conjugatae conjugate conjugated conjugation conjugational conjugative conjunct conjunction conjunctional conjunctiva conjunctival conjunctive conjunctivitis conjunctly conjuncture conjuration conjurator conjurement connascent connate connation connatural connect connectable connected connectedly connecter connectible connective conning-tower connivent connotate connotation connote conquest conquistadoe consanguinity conscience-smitten conscientious conscientiously conscientiousness conscript conscript conscription consecrate consecration consecratory consectary consecution consecutive consent consentaneous consentience consentient consequent consequential conservative Conservative conservator conservatorium conservatory consevation consevatism consevatoire considerate considerateness consideration consignation consignment consilient consist consistence consistency consistent consistory consociate consolation consolatory console-table consolidate consonant consort consort consortium conspectus conspirator constable constabulary constancy constant Constantia constantly constellate constellation consternate consternation constipate constipation constitiuent constituency constitute constitution constitutionalist, constitutionalize constitutive constitutor construction constructional Constructions constructive constructor Constructor consuetude consuetudinary Consultant consummate consummate consummation consumption consumptive cont-line contabescence contabescent contact contact-lens contadino, contagion contagionist contagious contain container Containers containment contaminate contamination contango contango-day conte contemn contemplate contemplation contemplative contemporaneous contemporary contemporize contempt contemptible contemptuous contend content content contented contentedly contention contentious contents contents conterminal conterminous contest contest contestant contestation contested context contextual contexture contiguity contiguous continence, continent continent continental continentalism contingency contingnet continual continuance continuant continuation continuation-class continuative continuator continue continued continuer continuity continuous continuum contorniate contort contorted contortion contortionist contour contra contraband contrabandist contrabass, contraception contraceptive contract contract contractable contracted contractible contractile contraction contractive contractor Contractor contractual contradict contradiction contradictious contradictory contradistinction contradistinctive contradistinguish contralto contraposition contraprop contraption contrapuntal contrapuntist contrariant contrariety contrarious contrariwise contrary contrast contrast contrasty contrate contravallation contravene contravention contretemps contribute contribution contributor contributory contrite contrition contrivable contrivance contrive contriver contrller control control-tower controllable controlment controversial controversialist controversy controvert contumacious contumacy contumelious, contumely contuse contusion contusive conurbation convalescent convection convector convenent convent conventicle convention conventional conventionalism conventionalist conventionality conventionalize conventual convergent conversant conversation conversational conversationalist conversationism conversative convert convert convertend converter convertible convertite convertor convexity convict convict conviction convictism convictive convivialist convocation convolute convoluted convolution convulsionist cony-catcher cool-tankard coolant coot copartner copartnery cope-stone copper-bottomed copper-captain copper-fastened copper-pyrites copper-smith copperplate coprolite coprophagist coprosterol Copt Coptic copulate copulation copulative copy-writer copyist copyright coquet coquetry coquette coquettish coquito coral-root coral-tree coral-wort corallite corbel-table corbie-steps cordate cordite corillion, Corinthian corinthianise cork-carpet cork-cutter cork-jacket cork-tree cormophyte cormorant corn-cutter corn-factor corn-merchant corn-moth corn-plaster corn-rent corn-spirit corn-thrips corner-stone corner-teeth cornet cornet cornetcy cornetist corniculate cornist cornloft corno cornstalk cornstarch cornstone cornute, coronation coronation-oath coronet coroneted corozo-nut corporalities corporality corporate corporation Corporation corporative corporator corporeity corporification corposant corpse-gate corpulent correct correction correctitude corrective corrector correctory correlate correlation correlative correspondent corridor-train corroborant corroboration corroborative corroboratory corrodent corron-plant corronborate Corrondentia corrugate corrugation corrugator corrupt corruptible corruption corruptionist corruptive corset corslet cortege cortes cortex cortical corticate, coruscant coruscate coruscation coruugated corvette Corybant Corybantic cosecant coslettize cosmetic cosmist cosmocrat cosmogonist cosmolatry cosmolitics cosmonaut cosmoplastic cosmopolitan cosmotheism cosmothetic, cosset cost cost(2), costa costal costard costard-monger costate, costean, costive costly costmary costs costume costumer, cot cot cot(3), cot-town cotangent cote coterie cothurn, cotonate, cotoneaster cotta cottage Cottage cottaged cottager cottar cotted cotter cottier cottierism, cotton cotton-boll cotton-gin cotton-grass cotton-lord cotton-mill cotton-mouth cotton-press cotton-spinner cotton-tail cotton-thistle cotton-tree cotton-waste cotton-weed cotton-wood cotton-wool cotton-worm cottonade cottonocracy cottony Cottus cotyle cotyledon cotyledonary, cotyliform cotyloid couchant coulter count count count-down count-wheel countable counted countenance Counter counter counter counter counter counter counter counter(y) counter-agent counter-attack counter-attraction counter-battery counter-brace counter-ceiling counter-changed counter-claim counter-clockwise counter-current counter-drain counter-espionage counter-evidence counter-feisance counter-fleury, counter-force counter-gauge counter-guard counter-influence counter-irritant counter-jumper, counter-motion counter-move counter-movement counter-mure counter-offensive counter-opening counter-pace counter-paled counter-parole counter-passant counter-poison counter-pressure counter-proof Counter-Reformation counter-revolution counter-roll counter-round counter-salient counter-sapproach counter-security counter-sense counter-signal counter-signature counter-stand counter-statement counter-tally counter-tenor counter-time counter-view counter-vote counter-weigh counter-wheel counteract counteractive counterbalance counterblast counterblow counterbond counterbuff counterchange countercharge countercharm countercheck counterdraw counterfeit counterfeiter counterfeitly counterfoil counterfort counterlight countermand countermarch countermark countermine countermure counterpane counterpart counterplea counterplead counterplot counterpoint counterpoise counterscarp countershaft countersign countersink counterturn countervail counterweight counterwork countess counting-house, countless country Country country country-box country-dance country-folk country-house, country-woman countrycousin countryfied countryman countryside countrytown countrywide countship county couplement couplet coursing-joint court Court court-baron court-craft court-day court-dress court-dresser court-fool court-guide court-hand court-house court-martial court-plaster court-roll court-sword Courtelle courteous courtesan courtesy courtesy courtier courtierism courting courtlet courtlike courtling courtly courts-matial, courtship courtyard coute covelet covenant covenant-breaker covenanted covenantee covenanter covenantor Covent Coventry cover-point cover-slut coverlet, covert covert covert-coat covert-coating covertly coverture covet covetous covin-tree cow-pilot cow-plant cow-tree cow-wheat coyote crab-eater crab-nut crab-pot crackpot cracktryst cradle-scythe craft craft-brother craft-guild craftless Crafts craftsman craftsmaster crafty crag-and-tail cragfast crampet craniometer cranioscopist craniotomy crape-cloth crapulent, crash-helmet crassamentum crassitude cratch cratches crate crater cravat cream-nut create creatine creation creationism creative creator creatural, creature credent credential credentials credit creditable creditor credulity cremate cremation cremationist cremator crematorium crematory crenate, crenature crenelate, crenellated crenulate, creosote creosote-plant crepitate crepitation crept, crescent crescentade crescented, cresset crest crest-fallen crested crestless cretaceous Cretaceous Cretic cretic, cretify cretin cretinism cretism cretonne crib-biting criciate cricket cricket cricket cricketer crime-sheet criminalist criminality criminate crimination criminative, crinite crinite crinolette crispate, crispation crispature crista cristate criterion critic critical criticaster criticism criticize critique Croat croceate, crochet crocidolite crocket crocodility croft crofter croq-uet croquette cross cross-action cross-birth cross-buttock cross-counter cross-country cross-crosslet cross-cut cross-cut cross-examination cross-fertilization cross-garnet cross-hatch cross-hatching cross-light cross-patch cross-pollination cross-quarters cross-question cross-ratio cross-section cross-staff cross-stitch cross-stone cross-talk cross-tie cross-tining cross-vaulting crossbelt crosscut-saw crosslet crosstree crosswort crotch crotchet crotcheteer crotchety croton crouton crow-steps crowfoot crown-agent crown-antler crown-graft crown-post crownet crownlet crows-foot crows-footed crows-nest crudity cruel-hearted cruet cruet-stand cruiser-weight crumb-cloth crumb-tray crumpet crush-hat crust crusta Crustacea crustacean crustaceous crustal crustate, crustation crusted crusty crutch crutched Crutched crwth cryoconite cryolite cryometer cryostat cryotron crypt cryptadia cryptaesthesia cryptal cryptic, crypto, cryptocrystalline cryptogam cryptogram, cryptology cryptomeria cryptonym crystal crystal-gazing crystalline crystallite crystallitics crystallize crystallogenesis crystallography crystalloid crystallomancy ctene cteniform, Ctenophora Ctrl cub-hunting cub-reporter cubage, cubit cubital cucking-stool cuckoo-pint cuckoo-spit, cuckoo-spit, cucumber-tree cucurbit cucurbitaceous, cueist cullet culminant culminate culmination culpability, culprit cult cultivable, cultivate cultivation cultivator culture cultured cultus culvert culvertage cumquat cumulate cumulation cumulative cumulo-stratus cuneal, cunette cup-tie cupboard-faith cupellation cupodity cuprite cupular, curate curative curator curbstone curette curiosity curling-stone currant currant-bread currant-bun currant-cake currant-jelly curranty current current-bedding curry-paste, curt curtail curtail-step curtain curtain-call curtain-lecture curtain-raiser curtain-speech curtain-wall curtana curtate curtilage curtsey, curvate, curvature curvet curvicaudate curvicostate curvidentate curvifoliate curvinervate curvirostral curvital curvity cushat cushion-plant cushion-tire, cushionet cuspidal, custard custard-apple custodial custodian, custody custom custom-house customable customary customed customer customs custos cut Cut Cut cut-away cut-glass cut-leaved cut-off cutaneous cutback cutcha cutcherry, cute cuticle cutie cutis cutlass cutler cutlery cutlet cutpurse cutter cutthroat cutting cuttle cuttle-bone cutty cutty-stool cutwater cutworm cyanometer cyanotype Cycle Cycle-mart cyclist cyclometer cyclostyle cyclotron cygnet cylindrite Cypriot, cyst cystic cystocele cystoscope cystotomy cystritis cytology cytolysis czarevitch, czaritza

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=பயனர்:Shanmugamp7/test_words&oldid=1137937" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது