விக்சனரி:Frequency lists/PG/2006/04/10001-20000

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.

10001 - 20000[தொகு]

Frequencies listed here are per billion. Fractions are limited to two decimal places. Case insensitive.


10001 - 11000[தொகு]

pence = 3923.23 kindle = 3920.86 southwest = 3920.86 roam = 3917.69 conrad = 3916.90 distraction = 3915.32 havoc = 3915.32 lunatic = 3914.53 soldiery = 3914.53 tablet = 3910.57 unwise = 3910.57 assassin = 3909.78 awkwardly = 3909.78 verandah = 3909.78 dejected = 3907.41 publicity = 3907.41 suspension = 3907.41 throb = 3904.24 relaxation = 3901.87 ardently = 3901.08 cove = 3901.08 tan = 3901.08 unhappiness = 3899.50 expand = 3898.71 stronghold = 3898.71 laughingly = 3896.33 corinth = 3894.75 tumble = 3894.75 colder = 3893.96 forge = 3893.96 covert = 3893.17 twenty-seven = 3892.38 imprudent = 3890.00 lazily = 3889.21 quotes = 3889.21 impulsive = 3886.05 degenerate = 3882.88 underlying = 3882.88 leafy = 3881.30 mexicans = 3880.51 chum = 3879.72 sweeps = 3879.72 abashed = 3878.93 loathsome = 3878.14 remnants = 3878.14 darts = 3877.35 indolence = 3877.35 seneca = 3877.35 affront = 3876.55 fossil = 3876.55 adhered = 3874.97 atom = 3873.39 constraint = 3873.39 themes = 3873.39 mechanics = 3871.81 pauses = 3871.02 childlike = 3870.23 vigilant = 3869.43 broth = 3867.85 boar = 3867.06 irritable = 3865.48 epithet = 3864.69 overseer = 3864.69 aurora = 3863.90 knox = 3863.11 mire = 3862.31 ineffectual = 3861.52 sagacious = 3861.52 incomparable = 3859.94 triple = 3858.36 vanilla = 3858.36 initiated = 3856.78 aids = 3854.40 kathleen = 3852.82 zest = 3852.82 levity = 3848.86 fastidious = 3848.07 pyramid = 3847.28 cycle = 3846.49 nap = 3845.70 northeast = 3845.70 unlawful = 3845.70 crater = 3838.58 hamlet = 3837.79 shrub = 3837.79 births = 3837.00 paw = 3837.00 boom = 3834.62 ladies' = 3834.62 dint = 3833.04 fervour = 3833.04 reproduce = 3833.04 prominence = 3829.88 abated = 3827.50 aerial = 3827.50 forbes = 3827.50 cloister = 3826.71 traverse = 3826.71 cutter = 3825.92 forthcoming = 3825.13

10101 - 10200[தொகு]

shyness = 3825.13 spotless = 3825.13 boasting = 3823.55 congress = 3823.55 overgrown = 3821.97 sanctified = 3820.38 haven = 3818.80 engraving = 3818.01 equity = 3818.01 euphrates = 3814.85 eclipse = 3811.68 visionary = 3810.89 archives = 3810.10 grape = 3809.31 hindrance = 3806.93 omnibus = 3806.93 rocked = 3806.93 implacable = 3806.14 sweets = 3804.56 workshop = 3804.56 bayonet = 3802.98 corresponds = 3802.19 dennis = 3802.19 lute = 3802.19 decrease = 3801.40 broom = 3799.02 incur = 3799.02 misgivings = 3799.02 moderately = 3799.02 grease = 3797.44 antagonism = 3795.07 plumage = 3795.07 slander = 3792.69 naming = 3791.90 citizenship = 3791.11 pronunciation = 3791.11 judgement = 3790.32 wearisome = 3790.32 tangle = 3789.53 matched = 3787.95 angelic = 3787.16 leant = 3787.16 gibraltar = 3786.37 sepulchre = 3785.57 concentrate = 3784.78 anchorage = 3783.20 versed = 3783.20 berkeley = 3782.41 drivers = 3781.62 clover = 3780.83 pastime = 3780.04 retains = 3780.04 vineyard = 3776.87 cyprus = 3776.08 reverently = 3776.08 d'ye = 3775.29 spruce = 3772.92 newcastle = 3772.12 edict = 3771.33 undo = 3771.33 ferry = 3769.75 panel = 3767.38 repugnance = 3767.38 impious = 3765.80 relentless = 3765.80 steaming = 3765.80 mace = 3765.00 pericles = 3763.42 fictitious = 3761.84 objectionable = 3761.84 ulster = 3761.84 ezra = 3760.26 rudolph = 3757.88 shameless = 3754.72 anatomy = 3752.35 dawning = 3751.56 superman = 3749.97 ruffian = 3748.39 genteel = 3747.60 preoccupied = 3747.60 astronomy = 3746.02 straightforward = 3746.02 indefatigable = 3745.23 maze = 3745.23 descriptive = 3744.43 prerogative = 3743.64 des = 3742.85 heather = 3742.06 mar = 3741.27 richardson = 3738.90 rupture = 3738.90 submissive = 3738.90 breton = 3737.31 faithless = 3734.94 scholarship = 3734.94 candour = 3734.15 hazardous = 3734.15 blockade = 3732.57 nw = 3731.78 deluge = 3730.99

10201 - 10300[தொகு]

sickening = 3730.99 outcry = 3729.40 scold = 3728.61 plutarch = 3727.82 altitude = 3727.03 turtle = 3727.03 bide = 3726.24 efficacy = 3724.66 adviser = 3723.07 cumulative = 3723.07 pyramids = 3723.07 rhodes = 3723.07 stew = 3722.28 herodotus = 3721.49 12mo = 3719.12 commissioner = 3719.12 malta = 3719.12 actuated = 3717.54 fibre = 3716.75 ohg. = 3716.75 joyously = 3715.16 evan = 3714.37 continuously = 3712.79 cricket = 3712.79 denote = 3712.79 j = 3712.79 pans = 3712.79 recite = 3710.42 unfavourable = 3710.42 parable = 3709.63 thrive = 3709.63 pigeon = 3708.83 extensively = 3708.04 adaptation = 3707.25 export = 3707.25 peal = 3706.46 incidentally = 3705.67 offender = 3705.67 dubious = 3704.88 yawned = 3704.88 ruthless = 3703.30 trips = 3701.71 disapproval = 3700.92 greenwich = 3696.97 operator = 3696.97 courtier = 3696.18 par = 3696.18 shaved = 3695.38 abolish = 3693.80 whosoever = 3693.80 adjust = 3692.22 miscellaneous = 3691.43 savoy = 3691.43 unawares = 3691.43 deceitful = 3689.85 creates = 3689.06 membership = 3689.06 gauge = 3688.26 terrestrial = 3688.26 tolerate = 3688.26 veterans = 3688.26 kinsmen = 3687.47 bard = 3683.52 dane = 3681.94 pike = 3681.14 spartan = 3680.35 badge = 3679.56 hip = 3679.56 vex = 3678.77 adhere = 3677.98 sans = 3677.98 portland = 3677.19 stimulate = 3677.19 ado = 3676.40 superseded = 3676.40 sash = 3674.02 formality = 3672.44 triangle = 3672.44 compulsory = 3671.65 conflagration = 3670.86 treasurer = 3668.49 gust = 3667.69 fabulous = 3666.90 despotic = 3666.11 authoritative = 3659.78 hydrogen = 3658.99 tearful = 3658.99 abounding = 3658.20 fragile = 3658.20 excel = 3656.62 spoilt = 3655.04 bailiff = 3654.25 laurels = 3654.25 printer = 3654.25 choke = 3652.66 clustered = 3650.29 monastic = 3650.29 repel = 3648.71 belongings = 3647.92 credulity = 3646.33

10301 - 10400[தொகு]

hapless = 3644.75 unrest = 3644.75 glimmering = 3643.96 aspire = 3643.17 contingent = 3641.59 dowry = 3640.80 chauffeur = 3638.42 partiality = 3637.63 chastity = 3636.84 cologne = 3636.84 papal = 3636.84 vogue = 3636.84 flowery = 3636.05 chronic = 3634.47 peremptory = 3634.47 confessor = 3632.88 eke = 3632.88 grounded = 3632.88 verbs = 3631.30 abbot = 3630.51 mahogany = 3629.72 runaway = 3628.93 cope = 3627.35 dilemma = 3627.35 slack = 3627.35 forty-eight = 3625.76 gaudy = 3625.76 melodious = 3625.76 contraction = 3624.97 carlos = 3624.18 gypsy = 3623.39 prodigal = 3621.81 momentarily = 3621.02 tangible = 3618.64 viceroy = 3618.64 celia = 3617.06 journalist = 3617.06 ny = 3617.06 bouquet = 3615.48 symptom = 3615.48 dangling = 3614.69 bicycle = 3613.90 homestead = 3613.90 youngster = 3613.90 compulsion = 3612.32 sensuous = 3611.52 sluggish = 3611.52 infirmity = 3610.73 festivities = 3609.15 observant = 3609.15 raven = 3609.15 precedence = 3606.78 shewn = 3605.20 lure = 3604.40 precept = 3604.40 winters = 3602.82 nave = 3602.03 droll = 3601.24 bewildering = 3600.45 tattered = 3600.45 provisional = 3598.08 oz = 3596.49 outlaw = 3595.70 priceless = 3595.70 linda = 3594.91 chieftain = 3594.12 melbourne = 3594.12 tar = 3594.12 astounded = 3593.33 orion = 3593.33 vindictive = 3592.54 lamentation = 3591.75 teams = 3591.75 engineering = 3590.95 spiral = 3590.95 portsmouth = 3590.16 wayside = 3590.16 midway = 3588.58 mecca = 3587.79 meredith = 3587.79 partisan = 3587.79 undertone = 3587.79 lull = 3587.00 precipitous = 3587.00 ursula = 3587.00 hypocrite = 3586.21 aperture = 3585.42 stratagem = 3585.42 expulsion = 3584.63 commentary = 3583.04 olden = 3581.46 transmission = 3579.88 gall = 3579.09 refresh = 3578.30 camera = 3576.71 clamor = 3576.71 intruder = 3575.92 ripple = 3575.92 apologize = 3574.34 chuckle = 3574.34

10401 - 10500[தொகு]

ugliness = 3573.55 basement = 3572.76 lyre = 3572.76 pondering = 3572.76 spire = 3571.97 pounded = 3570.39 tributary = 3570.39 locomotive = 3569.59 celebrity = 3568.80 insurgents = 3568.80 quid = 3567.22 accosted = 3563.27 ballot = 3563.27 lick = 3562.47 discovers = 3561.68 venison = 3560.89 accomplice = 3559.31 hilt = 3559.31 pedestal = 3556.14 cant = 3554.56 potential = 3554.56 incompatible = 3552.98 lisbon = 3552.98 memoirs = 3552.98 rheumatism = 3552.98 magnanimity = 3552.19 dancer = 3550.61 balm = 3549.82 uninteresting = 3549.82 fervor = 3549.02 eligible = 3548.23 conceited = 3547.44 migration = 3547.44 kitten = 3546.65 loop = 3546.65 persistence = 3545.07 tying = 3545.07 slang = 3544.28 distasteful = 3543.49 laborer = 3543.49 armstrong = 3542.70 prosecute = 3541.11 consuming = 3540.32 licence = 3540.32 lucas = 3540.32 unfold = 3540.32 pt. = 3539.53 tottering = 3539.53 fir = 3538.74 relinquish = 3538.74 unavoidable = 3538.74 repeal = 3537.16 bye = 3535.58 ego = 3535.58 mercantile = 3535.58 notably = 3534.78 jet = 3530.83 violate = 3530.04 tennis = 3529.25 addicted = 3528.46 completing = 3527.66 manor = 3526.87 prelate = 3526.87 kids = 3525.29 windy = 3524.50 liberated = 3523.71 impertinence = 3522.92 survival = 3522.92 masonry = 3520.54 demeanor = 3519.75 forsooth = 3519.75 agreeing = 3518.96 carving = 3518.96 asses = 3518.17 boarding = 3518.17 surrey = 3518.17 tug = 3518.17 penetration = 3517.38 freeze = 3515.01 matrimony = 3515.01 vatican = 3515.01 labyrinth = 3512.63 triumphal = 3512.63 outcast = 3511.84 sha'n't = 3511.84 weave = 3511.84 dc = 3511.05 deputation = 3511.05 olivia = 3511.05 auntie = 3509.47 intact = 3509.47 questionable = 3507.89 inanimate = 3507.09 incumbent = 3507.09 tack = 3506.30 terra = 3506.30 apathy = 3505.51 hatchet = 3505.51 sophie = 3505.51 daytime = 3504.72

10501 - 10600[தொகு]

organize = 3504.72 parsons = 3503.93 artifice = 3502.35 surpass = 3502.35 masked = 3501.56 presumably = 3501.56 abbe = 3499.97 drought = 3499.97 joe. = 3499.97 saddled = 3499.97 parrot = 3498.39 brittany = 3497.60 labourer = 3497.60 collector = 3496.81 convoy = 3495.23 incidental = 3493.65 jovial = 3493.65 spine = 3493.65 chord = 3492.85 detroit = 3492.85 bleed = 3491.27 colin = 3491.27 forgave = 3490.48 dissipation = 3488.90 echoing = 3488.90 amos = 3488.11 napkin = 3488.11 importation = 3487.32 fry = 3486.53 rom. = 3483.36 dessert = 3482.57 keel = 3482.57 incredulous = 3479.40 focus = 3477.03 arc = 3475.45 maximilian = 3474.66 detection = 3473.87 summed = 3472.28 murphy = 3469.91 nocturnal = 3469.91 smash = 3469.91 facilitate = 3469.12 porcelain = 3469.12 correctness = 3468.33 lusty = 3468.33 surly = 3467.54 forgetful = 3465.96 chaise = 3465.16 um = 3464.37 checking = 3463.58 err = 3463.58 arid = 3461.21 attends = 3460.42 frequency = 3460.42 loom = 3459.63 plume = 3458.04 chagrin = 3457.25 mouthful = 3457.25 admittance = 3456.46 wakes = 3456.46 retinue = 3454.88 hose = 3453.30 overflow = 3452.51 absently = 3451.72 discredit = 3451.72 stitch = 3451.72 vie = 3451.72 directory = 3450.92 revolting = 3449.34 loins = 3448.55 macedonia = 3448.55 andrea = 3446.97 kenneth = 3446.97 legion = 3446.97 hogs = 3446.18 sampson = 3445.39 separates = 3445.39 ascribe = 3444.59 politic = 3444.59 stab = 3444.59 chop = 3443.80 password = 3443.80 rousing = 3443.80 decorum = 3443.01 inflammation = 3443.01 stark = 3443.01 unutterable = 3443.01 vestibule = 3441.43 regal = 3439.85 watchman = 3438.27 wesley = 3438.27 advertised = 3437.47 hemisphere = 3434.31 loading = 3434.31 heating = 3433.52 abhorrence = 3432.73 counsellor = 3432.73 terry = 3432.73 animosity = 3430.35 darius = 3430.35


10601 - 10700[தொகு]

depressing = 3429.56 coup = 3428.77 perforce = 3428.77 dedication = 3427.19 outwardly = 3427.19 uncanny = 3426.40 lebanon = 3425.61 compassionate = 3424.82 shroud = 3424.82 cupid = 3424.03 dogged = 3424.03 moth = 3424.03 katie = 3423.23 thinker = 3420.07 ravages = 3415.32 fraught = 3414.53 budget = 3413.74 pours = 3413.74 sloop = 3413.74 rigorous = 3412.95 strategy = 3412.95 blissful = 3412.16 uphold = 3411.37 quartz = 3408.99 benediction = 3408.20 mormon = 3407.41 chords = 3405.83 belle = 3405.04 civic = 3405.04 halves = 3403.46 accusing = 3402.66 atone = 3401.87 rodney = 3401.08 atlas = 3400.29 languor = 3400.29 earthen = 3399.50 expectant = 3399.50 haughtily = 3399.50 obnoxious = 3399.50 twig = 3398.71 bacchus = 3396.34 paramount = 3396.34 aiming = 3395.54 flemish = 3393.96 portal = 3393.17 sable = 3393.17 expiration = 3391.59 well-bred = 3391.59 consort = 3390.80 hooked = 3390.01 insert = 3390.01 listless = 3389.22 furtive = 3387.63 pollen = 3386.05 acetylene = 3385.26 arizona = 3384.47 meditate = 3384.47 scissors = 3384.47 reefs = 3383.68 parsley = 3379.72 signing = 3379.72 nimble = 3376.56 stag = 3376.56 flexible = 3375.77 accomplishing = 3371.81 coronation = 3371.02 slab = 3371.02 voters = 3371.02 inscrutable = 3370.23 promenade = 3370.23 qualification = 3370.23 crucifix = 3369.44 switch = 3368.65 aspiration = 3367.06 defile = 3366.27 skillful = 3365.48 windward = 3365.48 theoretical = 3363.90 towel = 3363.90 abounds = 3363.11 wrestling = 3362.32 disorderly = 3360.73 suspiciously = 3360.73 oration = 3359.94 decade = 3359.15 kingly = 3358.36 inflexible = 3355.20 counterfeit = 3354.41 multiple = 3354.41 teutonic = 3354.41 cripple = 3353.61 healthful = 3353.61 loaves = 3353.61 bourgeois = 3352.82 crystalline = 3352.82 resting-place = 3352.03 debates = 3351.24 primeval = 3351.24 dejection = 3350.45 bandage = 3349.66

10701 - 10800[தொகு]

penal = 3349.66 tidy = 3349.66 isis = 3348.08 abstracted = 3345.70 claire = 3345.70 blasted = 3344.12 perverted = 3344.12 finn = 3343.33 patrol = 3341.75 feud = 3340.96 hallowed = 3340.17 testing = 3338.58 atlanta = 3337.79 convulsive = 3337.79 crackling = 3337.79 hack = 3337.79 teaspoon = 3337.79 hoc = 3336.21 scraped = 3336.21 glacier = 3334.63 safeguard = 3334.63 clap = 3332.25 vagabond = 3331.46 allowable = 3330.67 emigration = 3330.67 purport = 3329.88 chaff = 3329.09 ax = 3327.51 di = 3327.51 follower = 3325.13 rapt = 3325.13 babylonian = 3321.97 maple = 3321.97 completeness = 3320.39 rake = 3319.60 lurid = 3318.01 priscilla = 3318.01 moat = 3317.22 portico = 3317.22 upheld = 3317.22 impaired = 3315.64 thankfulness = 3314.85 vanishing = 3314.06 emptiness = 3313.27 marrow = 3312.48 suns = 3312.48 halfway = 3310.89 invariable = 3310.10 tenure = 3310.10 sheath = 3309.31 memorandum = 3308.52 absorb = 3305.36 cone = 3304.56 prediction = 3303.77 pew = 3302.98 planes = 3302.98 educate = 3301.40 retribution = 3301.40 betimes = 3299.82 halifax = 3299.82 unbearable = 3299.82 enquiry = 3299.03 latch = 3299.03 exeter = 3298.24 red-hot = 3297.44 symmetry = 3297.44 untimely = 3297.44 niggers = 3296.65 domination = 3293.49 bothered = 3292.70 corral = 3292.70 upside = 3292.70 uneven = 3291.91 xxx = 3291.91 malay = 3291.11 instrumental = 3288.74 parental = 3288.74 incoherent = 3285.58 priestly = 3284.79 sacrament = 3284.79 chronicle = 3283.99 participate = 3283.20 cooler = 3282.41 elevator = 3282.41 manufacturer = 3282.41 stealthy = 3282.41 indomitable = 3281.62 lateral = 3281.62 minerva = 3280.83 defendant = 3280.04 nymph = 3277.67 experts = 3276.87 mosque = 3276.87 postpone = 3276.87 inter = 3276.08 seizure = 3276.08 ada = 3275.29 natalie = 3275.29 odysseus = 3275.29 glade = 3272.92


10801 - 10900[தொகு]

exhaust = 3271.34 loathing = 3270.55 penitence = 3270.55 oblong = 3269.75 saddles = 3268.96 highways = 3268.17 shipwreck = 3267.38 sprinkle = 3266.59 zion = 3266.59 chess = 3265.80 dispensed = 3265.01 nucleus = 3264.22 se = 3264.22 disperse = 3263.43 toll = 3263.43 pitiable = 3262.63 casket = 3261.84 cherry = 3260.26 enlightenment = 3260.26 starboard = 3260.26 poignant = 3259.47 astounding = 3258.68 christina = 3257.89 supple = 3257.89 consummation = 3257.10 drunkard = 3257.10 usages = 3254.72 afoot = 3253.93 vicissitudes = 3250.77 mercenary = 3249.18 metaphor = 3248.39 naturalist = 3248.39 munich = 3246.81 swarthy = 3246.81 widespread = 3245.23 presumptuous = 3243.65 stumble = 3243.65 translator = 3243.65 bluntly = 3241.27 diminutive = 3241.27 inferiority = 3241.27 sioux = 3241.27 evade = 3240.48 madeline = 3239.69 dunbar = 3238.90 peach = 3238.11 sonorous = 3236.53 conjure = 3235.74 truck = 3235.74 sultry = 3234.15 dogma = 3232.57 chapman = 3231.78 finery = 3231.78 tow = 3231.78 there'll = 3230.20 debtor = 3229.41 scalp = 3229.41 surpassing = 3228.62 terrifying = 3228.62 signification = 3227.82 diction = 3227.03 sulky = 3226.24 tradesmen = 3226.24 mustard = 3225.45 percent = 3225.45 mite = 3224.66 tyrannical = 3224.66 unpopular = 3223.08 gambler = 3222.29 stupor = 3221.49 joyce = 3219.91 beetle = 3218.33 grub = 3218.33 impersonal = 3217.54 sussex = 3217.54 upturned = 3215.17 aggravated = 3214.37 noblemen = 3214.37 solicitor = 3214.37 penniless = 3213.58 wireless = 3213.58 enlighten = 3212.79 incapacity = 3212.79 quench = 3212.00 infidel = 3211.21 auction = 3210.42 bunk = 3210.42 bomb = 3208.05 sieve = 3206.46 advocated = 3205.67 babes = 3204.88 privy = 3204.09 flattened = 3203.30 routes = 3203.30 mattress = 3202.51 ditto = 3200.93 apes = 3197.76 critically = 3193.81 heaviest = 3193.81 workings = 3193.81

10901 - 11000[தொகு]

tho = 3193.01 appalled = 3190.64 pies = 3190.64 showy = 3190.64 subsist = 3190.64 blinking = 3189.85 primrose = 3189.06 cowper = 3188.27 hips = 3188.27 beau = 3187.48 rust = 3185.89 cubic = 3185.10 prettier = 3185.10 normans = 3184.31 reservation = 3184.31 juno = 3183.52 nouns = 3183.52 chuck = 3182.73 ablest = 3181.94 sw = 3181.94 tawny = 3181.94 sterile = 3180.36 braced = 3179.56 sew = 3179.56 unprecedented = 3177.19 chemist = 3172.44 melissa = 3171.65 lounge = 3170.07 schoolboy = 3169.28 unsteady = 3169.28 oughtn't = 3168.49 occupant = 3166.91 turban = 3166.12 fickle = 3165.32 onset = 3165.32 disciplined = 3164.53 magnet = 3164.53 deg. = 3163.74 romeo = 3163.74 suck = 3160.58 unearthly = 3160.58 draughts = 3159.79 bankrupt = 3159.00 dive = 3158.20 receptacle = 3154.25 creator = 3153.46 mohammedan = 3152.67 adultery = 3151.88 dispensation = 3151.08 warming = 3151.08 ranked = 3150.29 strangeness = 3150.29 carcass = 3148.71 visitation = 3147.92 egotism = 3147.13 transit = 3147.13 brushing = 3144.75 fern = 3144.75 motley = 3143.17 clown = 3142.38 madeira = 3141.59 archibald = 3140.80 concurrence = 3140.80 surmise = 3139.22 unfriendly = 3138.43 wily = 3137.63 delirious = 3136.84 fergus = 3136.84 husky = 3136.84 enlist = 3136.05 generated = 3136.05 katharine = 3136.05 lagoon = 3136.05 islam = 3133.68 precipitated = 3133.68 marianne = 3132.10 census = 3130.51 embodiment = 3127.35 explosive = 3127.35 heretic = 3126.56 sustenance = 3126.56 denounce = 3124.98 indictment = 3124.98 pits = 3124.19 extinguish = 3123.39 wit. = 3123.39 boudoir = 3121.02 tiptoe = 3121.02 obstruction = 3120.23 unhealthy = 3120.23 cracking = 3119.44 buzzing = 3118.65 cole = 3118.65 exalt = 3118.65 sleek = 3118.65 aback = 3117.86 blasphemy = 3117.86 pall = 3117.07 weal = 3116.27 rampart = 3115.48

11001 - 12000[தொகு]

hazy = 3114.69 loath = 3114.69 pp = 3114.69 stamps = 3114.69 flax = 3113.11 membrane = 3112.32 satirical = 3112.32 forego = 3111.53 exceptionally = 3110.74 syrup = 3110.74 rejoin = 3109.95 seasoned = 3109.95 suspend = 3109.95 elated = 3109.15 marred = 3109.15 discordant = 3107.57 forecastle = 3106.78 jock = 3102.82 slap = 3102.82 hoary = 3101.24 relax = 3100.45 wayward = 3099.66 mania = 3098.87 agility = 3097.29 complacency = 3097.29 courtship = 3097.29 commodity = 3096.50 revel = 3095.70 footstep = 3094.91 underwent = 3094.91 fernando = 3094.12 rend = 3094.12 siberia = 3094.12 appease = 3092.54 lending = 3092.54 gravy = 3091.75 motherly = 3091.75 sod = 3090.96 consistently = 3090.17 steadfastly = 3090.17 trojan = 3090.17 sewed = 3088.58 continuity = 3087.00 aeroplane = 3086.21 implicitly = 3086.21 reciprocal = 3086.21 reel = 3086.21 durham = 3085.42 hughes = 3083.84 feathered = 3081.46 despondency = 3080.67 foreground = 3079.88 ingram = 3079.88 shave = 3079.88 enrich = 3079.09 predominant = 3079.09 perplexing = 3078.30 prescription = 3076.72 nightingale = 3075.93 bubble = 3074.34 halo = 3074.34 lithe = 3074.34 vassal = 3074.34 brooded = 3071.97 conversant = 3071.18 commune = 3068.81 forsook = 3068.81 starch = 3067.22 guitar = 3065.64 dilapidated = 3061.69 intrinsic = 3060.10 eagles = 3058.52 alluring = 3057.73 blurred = 3057.73 culprit = 3057.73 bias = 3056.94 expectancy = 3056.94 unfavorable = 3056.15 awkwardness = 3055.36 aptitude = 3054.57 bookseller = 3054.57 ensue = 3054.57 trespass = 3054.57 impostor = 3053.77 perishing = 3053.77 frolic = 3052.98 credulous = 3052.19 ronald = 3052.19 pulp = 3051.40 studious = 3051.40 teresa = 3051.40 aiding = 3050.61 favorably = 3048.24 wilton = 3048.24 diabolical = 3047.45 levy = 3047.45 mother-in-law = 3047.45 shovel = 3047.45 taint = 3046.65 loft = 3045.07


11101 - 11200[தொகு]

subtlety = 3043.49 utilize = 3043.49 vista = 3043.49 hammock = 3042.70 durable = 3041.91 lineage = 3041.91 evenly = 3041.12 commendation = 3039.53 hog = 3039.53 zinc = 3038.74 imperceptible = 3034.79 shiny = 3034.00 northumberland = 3032.41 whichever = 3032.41 finite = 3031.62 ineffable = 3030.04 prospective = 3030.04 noteworthy = 3029.25 tunic = 3028.46 auxiliary = 3027.67 policies = 3027.67 sallow = 3027.67 elm = 3026.88 bridget = 3025.29 posting = 3025.29 ghent = 3024.50 scramble = 3024.50 whitehall = 3023.71 academic = 3022.92 forgery = 3021.34 interchange = 3020.55 swoon = 3018.96 tyre = 3018.17 presentiment = 3016.59 ethereal = 3015.01 sprightly = 3015.01 hoof = 3014.22 intrude = 3014.22 packages = 3014.22 consumer = 3012.64 iceland = 3012.64 inveterate = 3012.64 rambling = 3012.64 spat = 3011.84 minstrel = 3010.26 barbaric = 3009.47 em = 3009.47 lighten = 3009.47 validity = 3009.47 well-to-do = 3009.47 prosaic = 3008.68 dalton = 3007.89 spontaneously = 3007.89 cask = 3006.31 foxes = 3005.52 that'll = 3005.52 whipping = 3005.52 approximately = 3004.72 abounded = 3000.77 knitted = 2999.98 medina = 2999.98 sonnet = 2999.98 attested = 2999.19 congo = 2999.19 petroleum = 2997.60 soar = 2997.60 bereft = 2996.81 lodges = 2996.02 mistook = 2996.02 microscope = 2995.23 sportsman = 2995.23 tourists = 2995.23 civilian = 2993.65 funding = 2993.65 strap = 2993.65 metaphysics = 2992.86 morrison = 2992.07 discharging = 2991.27 oyster = 2991.27 magnetism = 2989.69 bewitched = 2988.11 symbolic = 2988.11 adapt = 2986.53 pantry = 2986.53 condescend = 2984.95 slit = 2982.57 southampton = 2982.57 claret = 2981.78 adorable = 2980.99 astonish = 2978.62 trample = 2978.62 dir = 2977.03 fraternity = 2977.03 repugnant = 2977.03 admonition = 2976.24 exodus = 2975.45 animate = 2972.29 cloudless = 2972.29 inquest = 2972.29 sleigh = 2972.29

11201 - 11300[தொகு]

smoky = 2971.50 dreamer = 2970.71 nelly = 2970.71 saturated = 2970.71 advising = 2969.91 likelihood = 2968.33 buoyant = 2965.96 magnanimous = 2965.96 flapping = 2965.17 subjective = 2965.17 twofold = 2964.38 ferment = 2963.59 ancestry = 2962.79 osiris = 2962.00 reflects = 2961.21 bolton = 2958.84 impure = 2957.26 nakedness = 2957.26 elizabethan = 2956.46 colt = 2954.09 pronoun = 2954.09 wrongly = 2952.51 bubbles = 2950.93 sucked = 2950.14 immeasurable = 2949.34 wizard = 2946.97 broker = 2946.18 inarticulate = 2946.18 travers = 2946.18 jagged = 2945.39 bologna = 2944.60 comp = 2944.60 discourage = 2944.60 yellowish = 2944.60 adrift = 2943.81 founding = 2943.81 barter = 2941.43 abner = 2940.64 staple = 2939.85 carnal = 2939.06 right-hand = 2939.06 abstinence = 2938.27 saintly = 2938.27 4to = 2937.48 spice = 2937.48 newcomer = 2935.90 persuasive = 2935.90 ain = 2935.10 intoxicating = 2935.10 zenith = 2935.10 accompanies = 2934.31 blend = 2933.52 bail = 2932.73 molten = 2932.73 crescent = 2931.94 pouch = 2931.94 deacon = 2931.15 sharpness = 2928.78 dived = 2927.98 infidelity = 2927.19 infinity = 2926.40 graphic = 2925.61 gases = 2924.03 incredulity = 2924.03 reparation = 2922.45 fig = 2921.65 niche = 2920.86 vulgarity = 2920.86 disappoint = 2920.07 partook = 2920.07 detest = 2919.28 carrier = 2917.70 loth = 2917.70 rap = 2917.70 stocking = 2917.70 tudor = 2916.91 regent = 2916.12 cholera = 2914.53 needing = 2914.53 baseness = 2913.74 artless = 2912.95 wroth = 2912.95 advisers = 2911.37 blouse = 2911.37 defer = 2911.37 designate = 2910.58 thoroughfare = 2910.58 shuffling = 2909.79 exemplary = 2908.21 projection = 2908.21 angular = 2907.41 liberation = 2907.41 vibration = 2907.41 midsummer = 2905.83 oftentimes = 2905.83 maize = 2903.46 tease = 2903.46 java = 2902.67 recipe = 2900.29 enclose = 2899.50

11301 - 11400[தொகு]

franchise = 2898.71 palate = 2898.71 incongruous = 2896.34 poise = 2896.34 waltz = 2896.34 dutchman = 2894.76 enlargement = 2894.76 magnificently = 2894.76 proverbs = 2894.76 scorching = 2894.76 tropics = 2894.76 tor = 2893.97 buzz = 2893.17 laudable = 2893.17 ranging = 2893.17 oblivious = 2891.59 simultaneous = 2891.59 astern = 2890.01 joanna = 2890.01 southeast = 2890.01 tenacity = 2890.01 mm = 2889.22 patricia = 2889.22 plow = 2889.22 goths = 2888.43 parley = 2888.43 wither = 2886.85 rotation = 2886.05 rudder = 2886.05 antipathy = 2884.47 ottoman = 2884.47 tradesman = 2884.47 knob = 2883.68 physiological = 2883.68 unconsciousness = 2883.68 gutter = 2882.89 metre = 2881.31 restriction = 2880.52 sanguinary = 2879.72 seville = 2879.72 category = 2878.93 faithfulness = 2878.14 racial = 2877.35 substitution = 2877.35 crags = 2876.56 fretted = 2876.56 virginian = 2876.56 comet = 2875.77 irksome = 2875.77 neptune = 2874.19 innovation = 2873.40 sleeper = 2873.40 myriad = 2872.60 vestige = 2871.02 confront = 2870.23 solidity = 2870.23 backing = 2868.65 ban = 2868.65 famed = 2868.65 inconsistency = 2868.65 stinging = 2868.65 absurdly = 2867.07 medieval = 2867.07 bugle = 2865.48 chancellor = 2865.48 fleming = 2865.48 decorative = 2864.69 arbitration = 2863.90 undecided = 2863.90 biographer = 2862.32 patriarch = 2862.32 thunderbolt = 2862.32 unceasing = 2862.32 propensity = 2861.53 psalm = 2861.53 derives = 2860.74 favourably = 2859.95 docile = 2859.16 morocco = 2859.16 prop = 2858.36 clive = 2857.57 constituting = 2857.57 recoil = 2857.57 snatching = 2857.57 brighton = 2856.78 jude = 2856.78 lobby = 2856.78 swan = 2856.78 hurl = 2855.20 indiscreet = 2854.41 sparrow = 2854.41 miser = 2853.62 sundown = 2853.62 incurable = 2852.83 prelude = 2852.83 wring = 2852.83 compensate = 2851.24 saucy = 2851.24 repulse = 2850.45 builder = 2848.87

11401 - 11500[தொகு]

eruption = 2848.87 glazed = 2848.87 scroll = 2848.87 charts = 2847.29 helper = 2847.29 mistrust = 2847.29 cinnamon = 2846.50 moody = 2846.50 calumny = 2845.71 bristling = 2844.91 assail = 2843.33 impassive = 2843.33 plastic = 2843.33 mechanic = 2840.96 carol = 2840.17 powell = 2840.17 blight = 2839.38 aggression = 2838.59 footnote = 2838.59 rebuilt = 2838.59 suzanne = 2837.79 budding = 2837.00 buttoned = 2837.00 casement = 2837.00 norse = 2837.00 adequately = 2835.42 secession = 2833.84 calvin = 2833.05 tens = 2830.67 adherence = 2829.88 clemency = 2829.88 hey = 2829.09 propitious = 2828.30 minnesota = 2827.51 thwart = 2827.51 measurement = 2826.72 ratification = 2825.93 ensign = 2824.35 festive = 2824.35 fullness = 2824.35 inert = 2824.35 pillage = 2824.35 pretense = 2823.55 soever = 2823.55 vindicate = 2822.76 woo = 2822.76 compete = 2821.18 orbit = 2821.18 warehouse = 2821.18 protective = 2820.39 newfoundland = 2818.81 academy = 2818.02 burlesque = 2818.02 webb = 2817.23 desist = 2815.64 meaningless = 2814.85 exactness = 2814.06 divan = 2812.48 droop = 2812.48 abe = 2811.69 prescribe = 2811.69 unerring = 2811.69 hiss = 2810.11 novice = 2810.11 starlight = 2810.11 cataract = 2809.31 venomous = 2808.52 divorced = 2806.94 incarnation = 2806.94 reconstruction = 2806.94 steals = 2806.94 thor = 2806.15 dairy = 2805.36 frugal = 2803.78 proven = 2802.19 beech = 2801.40 golf = 2801.40 knightly = 2801.40 impetus = 2799.03 consecration = 2798.24 damnation = 2797.45 organisms = 2796.66 paralysis = 2796.66 reservoir = 2795.86 matter-of-fact = 2791.91 contagion = 2789.54 zero = 2789.54 ferguson = 2787.16 contagious = 2786.37 hark = 2786.37 shopping = 2786.37 zip = 2786.37 frantically = 2785.58 vermin = 2785.58 wards = 2785.58 conical = 2784.79 demolished = 2784.79 depraved = 2784.79 batter = 2784.00 luxembourg = 2784.00

11501 - 11600[தொகு]

pisa = 2784.00 homeless = 2783.21 implicit = 2783.21 strategic = 2783.21 trigger = 2783.21 counterpart = 2782.42 worn-out = 2781.62 dramatist = 2780.04 instantaneous = 2779.25 responsive = 2777.67 darrell = 2776.88 dishonor = 2776.88 annihilation = 2776.09 ne = 2776.09 profuse = 2776.09 crab = 2775.30 emulation = 2775.30 benedict = 2774.50 unforeseen = 2774.50 wildness = 2774.50 kelly = 2773.71 mold = 2771.34 rehearsal = 2771.34 shunned = 2771.34 unseemly = 2771.34 chewing = 2770.55 roadway = 2770.55 fulfill = 2769.76 wight = 2768.97 chip = 2766.59 where's = 2766.59 impetuosity = 2765.80 leeward = 2765.01 oppress = 2765.01 abhorred = 2764.22 insistence = 2764.22 borough = 2763.43 yawn = 2763.43 faulty = 2762.64 ian = 2761.85 inequality = 2761.85 mole = 2761.05 hag = 2757.10 kine = 2757.10 languidly = 2757.10 recurring = 2757.10 tallow = 2757.10 precede = 2756.31 shaping = 2756.31 gen = 2755.52 mid = 2755.52 veracity = 2755.52 nassau = 2754.73 pottery = 2753.93 sill = 2753.14 jewelry = 2752.35 dozens = 2751.56 eunuch = 2751.56 withering = 2751.56 hug = 2749.98 poisoning = 2749.98 purposed = 2748.40 waning = 2748.40 brotherly = 2747.61 physiognomy = 2746.81 surge = 2746.81 hitting = 2746.02 query = 2746.02 solicitous = 2744.44 stile = 2744.44 manoeuvre = 2743.65 tourist = 2742.86 miguel = 2741.28 norwegian = 2741.28 hop = 2739.69 housewife = 2738.90 prow = 2738.90 rye = 2738.90 beverage = 2738.11 flickered = 2738.11 mindful = 2738.11 perennial = 2738.11 recurrence = 2738.11 casey = 2737.32 lucid = 2735.74 decease = 2734.95 articulate = 2734.16 cipher = 2734.16 seth = 2734.16 topmost = 2734.16 tucker = 2733.36 disobey = 2732.57 bygone = 2730.20 saucepan = 2730.20 tolerant = 2730.20 confidant = 2729.41 re- = 2729.41 unavailing = 2729.41 undeniable = 2729.41 amend = 2728.62

11601 - 11700[தொகு]

ae = 2727.83 wield = 2727.83 embryo = 2727.04 walnut = 2727.04 contracting = 2726.24 assassins = 2725.45 astronomical = 2725.45 lurked = 2724.66 syracuse = 2724.66 despicable = 2723.87 entries = 2723.87 tomatoes = 2723.87 marbles = 2723.08 cheerless = 2720.71 profligate = 2720.71 democrat = 2719.92 eaves = 2719.92 diagram = 2719.12 thriving = 2719.12 inlet = 2718.33 224 = 2717.54 shrewdness = 2715.96 deduction = 2715.17 crook = 2713.59 intrepid = 2712.80 juvenile = 2712.00 sherry = 2711.21 transvaal = 2711.21 cider = 2710.42 dd = 2710.42 glassy = 2710.42 overwhelm = 2710.42 treble = 2710.42 decomposition = 2709.63 deposition = 2709.63 overrun = 2708.05 inlaid = 2707.26 mobile = 2706.47 predicament = 2706.47 destroyer = 2705.68 candor = 2704.88 indecent = 2704.88 chad = 2704.09 elevate = 2704.09 infirm = 2704.09 irrational = 2702.51 clocks = 2701.72 incompetent = 2701.72 bier = 2700.93 miner = 2700.14 outlying = 2699.35 diocese = 2698.56 shorn = 2698.56 coiled = 2696.97 furthermore = 2696.97 bungalow = 2696.18 expanding = 2696.18 indicative = 2696.18 unprotected = 2696.18 voluptuous = 2694.60 paradox = 2693.81 crammed = 2693.02 applaud = 2692.23 cowboy = 2692.23 apex = 2691.43 concourse = 2691.43 surgeons = 2691.43 occult = 2690.64 altering = 2689.85 garland = 2688.27 pore = 2688.27 tempestuous = 2688.27 allegory = 2686.69 tic = 2686.69 froze = 2685.90 flakes = 2683.52 lazarus = 2683.52 collectively = 2682.73 corporeal = 2681.94 prophesy = 2681.94 ponds = 2681.15 transitory = 2681.15 exaggerate = 2680.36 squalid = 2680.36 faultless = 2679.57 stepmother = 2679.57 davies = 2678.78 horde = 2678.78 would-be = 2677.99 blonde = 2677.19 euripides = 2675.61 airship = 2674.82 parsonage = 2674.82 suffolk = 2674.03 hating = 2673.24 renunciation = 2673.24 armenia = 2672.45 meekness = 2672.45 yeast = 2672.45 exhortation = 2671.66

11701 - 11800[தொகு]

pageant = 2670.87 parishes = 2667.70 stumps = 2667.70 succor = 2667.70 curt = 2666.91 intercept = 2666.91 cue = 2665.33 infatuation = 2665.33 stolid = 2665.33 restitution = 2664.54 concur = 2663.75 runner = 2663.75 unborn = 2663.75 dormant = 2662.95 jargon = 2662.16 jeremy = 2662.16 jasmine = 2661.37 negotiate = 2660.58 imputation = 2659.79 bulgaria = 2658.21 pleasurable = 2658.21 abate = 2657.42 chloe = 2657.42 thereabouts = 2657.42 premium = 2656.62 reporting = 2656.62 freemen = 2655.83 plum = 2655.04 burthen = 2654.25 trio = 2654.25 desultory = 2652.67 graveyard = 2652.67 inducement = 2652.67 creditor = 2651.88 gig = 2651.09 regime = 2651.09 old-time = 2650.30 prick = 2650.30 abomination = 2649.50 glamour = 2648.71 tolerance = 2648.71 dandy = 2647.92 flap = 2647.92 option = 2647.92 voluminous = 2647.92 crusade = 2647.13 affable = 2644.76 epidemic = 2644.76 technique = 2643.97 patrician = 2642.38 tumbler = 2642.38 ebony = 2640.80 grandchildren = 2640.01 mishap = 2640.01 puppy = 2640.01 terminal = 2640.01 graduate = 2639.22 output = 2639.22 bankruptcy = 2638.43 accounting = 2636.06 anterior = 2636.06 colorless = 2636.06 pane = 2635.26 guile = 2634.47 navigable = 2634.47 idiotic = 2633.68 impediment = 2632.89 well-dressed = 2631.31 antiquated = 2630.52 irrigation = 2630.52 jose = 2629.73 froth = 2628.94 lovable = 2628.94 screwed = 2628.94 fighter = 2628.14 foreboding = 2627.35 acutely = 2626.56 centers = 2626.56 trooper = 2625.77 odyssey = 2624.98 idaho = 2624.19 goblet = 2623.40 mint = 2623.40 undertakings = 2623.40 thud = 2622.61 sicilian = 2621.81 delia = 2620.23 inactive = 2620.23 cornish = 2619.44 gaol = 2619.44 mosquitoes = 2619.44 capitalist = 2618.65 designation = 2617.86 shoal = 2617.86 ajar = 2617.07 elasticity = 2616.28 geometry = 2616.28 athwart = 2615.49 orb = 2615.49 furthest = 2614.69

11801 - 11900[தொகு]

html = 2614.69 doublet = 2613.90 fowler = 2613.90 meritorious = 2613.11 assembling = 2612.32 dialects = 2612.32 locate = 2612.32 shark = 2612.32 tainted = 2612.32 savour = 2611.53 default = 2610.74 context = 2609.16 denunciation = 2608.37 oblique = 2608.37 classified = 2607.57 cult = 2607.57 untold = 2607.57 doorstep = 2605.99 insidious = 2605.99 burly = 2605.20 doggedly = 2605.20 dissolute = 2603.62 hatch = 2603.62 brevity = 2602.83 recruit = 2602.83 bushel = 2601.25 trash = 2601.25 verdant = 2601.25 denomination = 2600.45 flicker = 2599.66 clime = 2598.87 persevere = 2598.87 pungent = 2598.87 acids = 2597.29 cashier = 2597.29 ibrahim = 2597.29 tenement = 2597.29 storage = 2596.50 dominican = 2595.71 angus = 2594.13 birthplace = 2594.13 hive = 2594.13 punctual = 2593.33 coalition = 2590.96 ponder = 2590.96 bedding = 2590.17 mariner = 2590.17 christie = 2589.38 distract = 2589.38 dont = 2589.38 heredity = 2588.59 laboriously = 2588.59 endangered = 2587.80 usher = 2587.80 lancashire = 2585.42 mal = 2585.42 deafening = 2583.84 flaw = 2583.84 prague = 2583.05 lengthy = 2582.26 sensational = 2582.26 concede = 2580.68 forster = 2579.09 armenian = 2578.30 emaciated = 2577.51 correcting = 2576.72 broadcast = 2575.93 depravity = 2574.35 dial = 2574.35 insatiable = 2572.76 hopefully = 2571.97 sociable = 2571.97 jailer = 2571.18 prevalence = 2571.18 bout = 2570.39 realism = 2570.39 sprinkling = 2570.39 stifle = 2569.60 increasingly = 2568.81 indemnity = 2568.81 prematurely = 2568.81 twine = 2568.81 fatigues = 2568.02 burglar = 2567.23 delhi = 2567.23 spiteful = 2567.23 transform = 2567.23 undesirable = 2567.23 stagnant = 2566.44 annexation = 2565.64 executor = 2564.85 lair = 2564.06 watchfulness = 2564.06 fated = 2562.48 steeple = 2562.48 crocodile = 2561.69 imperfection = 2561.69 ginger = 2560.11 interposition = 2559.32 marines = 2559.32

11901 - 12000[தொகு]

grunt = 2558.52 transgression = 2556.94 answerable = 2553.78 resides = 2552.20 tarried = 2552.20 tardy = 2551.40 ails = 2550.61 sammy = 2550.61 kite = 2549.82 venom = 2549.82 bulky = 2549.03 ambiguous = 2548.24 cafe = 2548.24 charger = 2548.24 award = 2547.45 ambulance = 2545.87 discernment = 2545.87 steamed = 2544.28 avowal = 2543.49 slammed = 2543.49 cleanse = 2542.70 aberdeen = 2541.91 cleave = 2541.91 samaria = 2541.12 proverbial = 2540.33 comparable = 2539.54 credible = 2539.54 veal = 2539.54 disconsolate = 2537.95 imagery = 2537.95 unholy = 2536.37 deformity = 2535.58 humbug = 2535.58 neapolitan = 2535.58 confronting = 2534.79 peevish = 2534.00 despot = 2533.21 label = 2533.21 portentous = 2533.21 triangular = 2532.42 plebeian = 2530.83 approving = 2530.04 futility = 2530.04 wallet = 2530.04 vowel = 2529.25 prefixed = 2528.46 ecstatic = 2526.88 grimace = 2526.88 barricade = 2526.09 caricature = 2526.09 genoese = 2525.30 hypocritical = 2525.30 tuscany = 2525.30 ungodly = 2525.30 introduces = 2524.51 scientist = 2524.51 tenacious = 2524.51 kinship = 2522.92 bentley = 2522.13 gut = 2522.13 sanity = 2522.13 counteract = 2521.34 florid = 2519.76 hellenic = 2519.76 hoard = 2519.76 equanimity = 2518.97 irresolute = 2518.97 belated = 2518.18 insipid = 2518.18 aromatic = 2517.39 brahma = 2517.39 prefect = 2517.39 reticence = 2517.39 capitulation = 2516.59 seer = 2515.01 newer = 2514.22 realistic = 2514.22 honeymoon = 2512.64 reptile = 2512.64 chips = 2511.06 outdoor = 2511.06 natal = 2510.26 spleen = 2510.26 interspersed = 2509.47 radio = 2507.89 saddened = 2507.89 jubilee = 2507.10 requisition = 2506.31 twitching = 2504.73 arsenal = 2503.94 justin = 2503.14 systematically = 2503.14 politically = 2502.35 armistice = 2500.77 cite = 2499.98 immorality = 2499.98 residue = 2499.98 staunch = 2499.19 irrelevant = 2497.61 noisily = 2497.61

12001 - 13000[தொகு]

urgently = 2497.61 greenish = 2496.82 nickname = 2496.02 shrewdly = 2496.02 taper = 2495.23 uncompromising = 2495.23 wayne = 2495.23 apace = 2494.44 panorama = 2494.44 seething = 2494.44 saucer = 2493.65 lustrous = 2492.07 prays = 2491.28 preside = 2491.28 forage = 2489.70 urges = 2489.70 shoemaker = 2488.90 ire = 2488.11 sling = 2488.11 tape = 2488.11 bland = 2487.32 westerly = 2487.32 extricate = 2486.53 mythical = 2484.95 accommodated = 2484.16 adjectives = 2484.16 vizier = 2484.16 illegitimate = 2483.37 thrifty = 2483.37 undaunted = 2482.58 parasol = 2481.78 perdition = 2481.78 verify = 2481.78 bean = 2480.99 knoll = 2480.99 nourish = 2479.41 sneak = 2479.41 bashful = 2478.62 scribe = 2478.62 interwoven = 2477.83 oriental = 2477.04 'twill = 2476.25 legislator = 2476.25 vs. = 2476.25 tribal = 2475.46 informal = 2474.66 granddaughter = 2473.87 dissent = 2473.08 valencia = 2473.08 oral = 2472.29 vagrant = 2472.29 bog = 2471.50 dregs = 2471.50 electoral = 2471.50 yo = 2471.50 illiterate = 2470.71 stupidly = 2470.71 unruly = 2469.92 curving = 2469.13 disagreement = 2469.13 backbone = 2467.54 whales = 2467.54 grocer = 2466.75 speculate = 2466.75 quieter = 2465.96 comics = 2463.59 indignity = 2463.59 lilac = 2463.59 waken = 2463.59 bastard = 2462.80 harangue = 2462.80 pal = 2462.80 unbecoming = 2462.01 equator = 2461.21 tinkling = 2461.21 unnecessarily = 2461.21 constructing = 2460.42 steak = 2459.63 meddling = 2458.84 notoriety = 2458.84 panther = 2458.84 ocr = 2457.26 unwell = 2457.26 combustion = 2456.47 mummy = 2456.47 defender = 2455.68 respiration = 2455.68 alias = 2454.89 allay = 2454.89 dupe = 2454.89 urn = 2454.09 enthusiast = 2453.30 lard = 2451.72 tuft = 2451.72 expel = 2450.93 sheila = 2449.35 transcendent = 2449.35 cocoa = 2448.56 chevalier = 2447.77 hemp = 2447.77


12101 - 12200[தொகு]

turin = 2447.77 liege = 2446.18 bracelet = 2445.39 nothingness = 2445.39 tonic = 2445.39 jesse = 2444.60 lucrative = 2444.60 sacrilege = 2444.60 pumps = 2443.81 sphinx = 2443.81 weakening = 2443.81 giver = 2443.02 broadside = 2442.23 recur = 2442.23 disdainful = 2441.44 enamoured = 2440.65 thirty-three = 2439.06 blemish = 2438.27 skip = 2438.27 confidentially = 2437.48 nitrogen = 2437.48 belinda = 2435.90 celery = 2435.90 crag = 2435.90 rumble = 2435.90 begat = 2435.11 observable = 2435.11 mug = 2434.32 wedge = 2434.32 acuteness = 2433.52 projectile = 2433.52 astronomer = 2432.73 hir = 2432.73 amphitheatre = 2431.94 pyrenees = 2431.94 nods = 2431.15 sobriety = 2429.57 exemption = 2428.78 peking = 2428.78 razor = 2427.99 afflict = 2427.20 jonah = 2427.20 portable = 2427.20 wrapping = 2427.20 scowl = 2425.61 wounding = 2425.61 pedigree = 2424.82 psychic = 2424.03 gauze = 2423.24 noose = 2423.24 ajax = 2422.45 bulwark = 2422.45 drudgery = 2422.45 tacit = 2422.45 crank = 2421.66 fortify = 2421.66 taketh = 2421.66 brilliance = 2420.87 cox = 2420.08 fin = 2420.08 passers-by = 2419.28 blond = 2418.49 mutter = 2417.70 palatine = 2417.70 berry = 2416.12 disreputable = 2416.12 invoke = 2416.12 standstill = 2416.12 immigration = 2415.33 mimic = 2414.54 legendary = 2412.16 introductory = 2410.58 cravat = 2409.00 shorten = 2409.00 scandinavian = 2407.42 halter = 2406.63 journalism = 2405.84 woody = 2405.84 analyze = 2404.25 contrasting = 2404.25 hoe = 2404.25 surgery = 2404.25 conservatory = 2403.46 controls = 2403.46 impoverished = 2402.67 flagrant = 2401.88 propaganda = 2401.88 simile = 2401.09 isabelle = 2400.30 fireworks = 2399.51 bradford = 2398.72 shanty = 2398.72 sine = 2398.72 clang = 2396.34 nicer = 2396.34 pauper = 2396.34 perpetuate = 2396.34 volatile = 2396.34 accumulate = 2395.55 bruno = 2395.55

12201 - 12300[தொகு]

oaken = 2395.55 sardinia = 2395.55 graven = 2394.76 poop = 2394.76 abdomen = 2393.97 fawn = 2393.97 sanskrit = 2393.97 surmised = 2393.97 dodge = 2393.18 saturn = 2393.18 refractory = 2392.39 warsaw = 2392.39 conciliate = 2391.59 nutmeg = 2391.59 pear = 2391.59 paroxysm = 2390.01 mantel = 2389.22 immaterial = 2388.43 quail = 2388.43 abhor = 2386.85 barometer = 2386.85 implication = 2386.85 famished = 2386.06 mediation = 2386.06 unrestrained = 2386.06 formations = 2385.27 pop = 2385.27 assortment = 2384.47 dexterous = 2383.68 jer. = 2383.68 libel = 2382.89 squaw = 2382.89 undress = 2382.10 deign = 2380.52 incentive = 2380.52 circumstantial = 2379.73 armament = 2378.94 reunion = 2378.94 utrecht = 2378.94 furrow = 2378.15 quicken = 2378.15 sixty-five = 2378.15 atmospheric = 2377.35 oceans = 2377.35 wrench = 2377.35 harmful = 2375.77 clipped = 2374.98 insignificance = 2374.98 antecedent = 2374.19 hermes = 2374.19 relying = 2374.19 fencing = 2373.40 sot = 2373.40 thrift = 2373.40 uncontrollable = 2373.40 variegated = 2372.61 sled = 2371.82 elegantly = 2371.03 judaism = 2371.03 blithe = 2370.23 countryside = 2370.23 limpid = 2369.44 rhetorical = 2367.86 degrade = 2367.07 recipient = 2367.07 impotence = 2366.28 whiles = 2366.28 indigenous = 2365.49 rudimentary = 2365.49 incorrect = 2364.70 crete = 2363.11 interpose = 2363.11 complement = 2361.53 immaculate = 2361.53 lens = 2361.53 philanthropy = 2361.53 richards = 2361.53 constituent = 2360.74 ammonia = 2359.95 cancer = 2358.37 capacious = 2358.37 hoist = 2358.37 petted = 2358.37 specious = 2358.37 geology = 2356.78 maddening = 2356.78 purify = 2356.78 seductive = 2356.78 sliced = 2356.78 admiringly = 2355.99 amicable = 2355.99 efficacious = 2355.20 overhung = 2355.20 pawn = 2355.20 glorify = 2354.41 spurious = 2353.62 fete = 2352.83 immunity = 2352.83 stack = 2352.83 discerning = 2352.04

12301 - 12400[தொகு]

jumps = 2352.04 macedonian = 2352.04 greens = 2349.66 lecturer = 2349.66 perfidy = 2349.66 sensibilities = 2348.87 artificially = 2348.08 covetous = 2348.08 lombardy = 2347.29 reminder = 2347.29 villainy = 2347.29 contingency = 2346.50 opulent = 2345.71 prolific = 2345.71 sickened = 2344.92 leak = 2344.13 vindication = 2344.13 carnage = 2343.34 misunderstand = 2343.34 nazareth = 2339.38 spasm = 2339.38 wigwam = 2338.59 vibrating = 2337.80 disc = 2337.01 qualify = 2337.01 shapely = 2337.01 bluish = 2336.22 unitarian = 2336.22 inimitable = 2335.42 wag = 2335.42 portrayed = 2334.63 widower = 2334.63 condemning = 2333.84 moths = 2333.84 mushrooms = 2333.84 distilled = 2333.05 usurped = 2333.05 grumble = 2332.26 puny = 2331.47 snatches = 2331.47 callous = 2330.68 disheartened = 2330.68 wicket = 2330.68 bewitching = 2329.89 trend = 2329.89 density = 2329.10 dragons = 2329.10 dynamite = 2328.30 beacon = 2327.51 cuckoo = 2327.51 elliott = 2327.51 induction = 2326.72 elemental = 2325.93 cleansing = 2324.35 innermost = 2324.35 chew = 2322.77 complexity = 2322.77 talkative = 2322.77 withstood = 2321.97 clamorous = 2321.18 imbecile = 2321.18 ignominious = 2320.39 recitation = 2320.39 sabre = 2320.39 cadence = 2319.60 caustic = 2319.60 patriarchal = 2318.81 alaric = 2317.23 il = 2317.23 permanence = 2316.44 snorted = 2316.44 testament = 2316.44 beguile = 2315.65 digits = 2314.85 piers = 2314.85 praiseworthy = 2314.06 amazon = 2313.27 corporate = 2313.27 onslaught = 2313.27 originate = 2312.48 acquit = 2311.69 marshy = 2311.69 rind = 2311.69 sufficiency = 2311.69 tanks = 2311.69 toad = 2310.90 elk = 2310.11 loosen = 2310.11 retail = 2310.11 rhythmic = 2310.11 dale = 2309.32 dishonesty = 2309.32 ode = 2308.53 pears = 2307.73 shaven = 2307.73 equitable = 2306.94 fallacy = 2306.94 mammals = 2306.94 orthodoxy = 2306.94 coroner = 2305.36

12401 - 12500[தொகு]

grapple = 2305.36 pranks = 2305.36 foothold = 2304.57 irreparable = 2304.57 goth. = 2303.78 worshipping = 2303.78 daughter-in-law = 2302.20 chisel = 2301.41 kim = 2300.61 unstable = 2300.61 compatible = 2299.82 wrathful = 2299.82 savior = 2299.03 tinker = 2299.03 sanitary = 2298.24 rapturous = 2296.66 bane = 2295.87 phone = 2295.87 bead = 2293.49 nether = 2293.49 physiology = 2293.49 tiber = 2293.49 benign = 2292.70 camden = 2292.70 oily = 2292.70 capabilities = 2291.91 platter = 2291.91 nicest = 2291.12 pooh = 2291.12 rivulet = 2291.12 intermittent = 2290.33 mandate = 2290.33 ply = 2290.33 spartans = 2290.33 decorous = 2289.54 forked = 2288.75 gangway = 2288.75 postal = 2288.75 ps. = 2288.75 beget = 2287.96 ennui = 2287.96 moi = 2287.17 vacuum = 2286.37 chilling = 2285.58 cypress = 2285.58 ripen = 2285.58 dispel = 2284.79 ravenna = 2284.79 barrister = 2284.00 duplicate = 2284.00 lobster = 2281.63 stockade = 2281.63 aggrieved = 2280.84 hades = 2280.84 hitch = 2280.84 inducing = 2280.84 sedition = 2280.04 piping = 2279.25 grab = 2278.46 ramble = 2278.46 candidly = 2276.09 convulsion = 2276.09 danny = 2274.51 gush = 2272.92 flare = 2272.13 amazingly = 2271.34 bats = 2271.34 dun = 2271.34 mp = 2271.34 bazaar = 2270.55 booth = 2270.55 dana = 2270.55 madras = 2270.55 boring = 2268.97 incarnate = 2268.97 antelope = 2268.18 cosmopolitan = 2267.39 ontario = 2267.39 uninhabited = 2267.39 agreements = 2266.60 portfolio = 2266.60 shove = 2266.60 absolution = 2265.80 darken = 2265.01 crevice = 2264.22 fragmentary = 2263.43 freak = 2262.64 matted = 2262.64 seminary = 2262.64 complication = 2261.85 indisposition = 2261.85 opaque = 2261.85 sal = 2261.85 grouse = 2261.06 spectral = 2261.06 intervene = 2260.27 acquiesce = 2259.48 op. = 2259.48 bellows = 2258.68 overnight = 2258.68


12501 - 12600[தொகு]

polar = 2258.68 birthright = 2257.89 porridge = 2257.10 subservient = 2257.10 delegate = 2256.31 slayer = 2256.31 smack = 2256.31 undergrowth = 2256.31 easterly = 2255.52 skirted = 2255.52 'neath = 2254.73 consecutive = 2254.73 rectitude = 2254.73 verona = 2254.73 aboriginal = 2253.94 byzantine = 2252.36 volition = 2251.56 discount = 2250.77 above-mentioned = 2249.98 scholastic = 2248.40 flirt = 2247.61 taxi = 2247.61 imperceptibly = 2246.82 diffuse = 2246.03 trappings = 2246.03 una = 2246.03 ointment = 2245.23 belligerent = 2244.44 predict = 2244.44 unaided = 2244.44 alfonso = 2243.65 conjugal = 2243.65 hierarchy = 2243.65 cavalcade = 2242.07 immensity = 2242.07 jade = 2242.07 phoenician = 2241.28 progeny = 2240.49 startle = 2240.49 revolve = 2239.70 unconcerned = 2239.70 vernacular = 2239.70 exasperation = 2238.91 racket = 2238.11 irregularity = 2237.32 relapse = 2237.32 turret = 2236.53 usurpation = 2236.53 outlay = 2235.74 contiguous = 2234.95 optimism = 2234.95 rom = 2234.95 gallic = 2234.16 resounding = 2234.16 georgie = 2233.37 arable = 2232.58 portmanteau = 2232.58 misleading = 2230.99 nottingham = 2230.20 plumb = 2229.41 tasting = 2229.41 definitions = 2228.62 dauntless = 2227.83 varnish = 2227.83 negligent = 2227.04 swans = 2227.04 z = 2226.25 clew = 2225.46 hackers = 2225.46 canes = 2224.67 endanger = 2224.67 unanimity = 2224.67 acclamations = 2223.87 pretension = 2223.08 commendable = 2222.29 godlike = 2222.29 peel = 2222.29 carve = 2221.50 compunction = 2220.71 expire = 2219.92 fittest = 2219.92 fleece = 2219.92 plentifully = 2219.92 scholarly = 2219.13 taunt = 2219.13 usurper = 2219.13 vigil = 2219.13 debris = 2218.34 hover = 2218.34 pro- = 2218.34 fleshy = 2216.75 sector = 2215.96 travail = 2215.17 ai = 2214.38 oxide = 2214.38 retrace = 2214.38 gore = 2213.59 surname = 2213.59 singh = 2212.80 copenhagen = 2212.01


12601 - 12700[தொகு]

institute = 2212.01 assailant = 2210.42 cans = 2210.42 complacent = 2210.42 pensions = 2210.42 aristocrat = 2209.63 effeminate = 2209.63 ish = 2209.63 urgency = 2209.63 emmanuel = 2208.84 primal = 2208.84 abusing = 2208.05 scurvy = 2208.05 self-defence = 2207.26 dissuade = 2206.47 symphony = 2206.47 torpedo = 2206.47 evergreen = 2205.68 avow = 2204.89 rudiments = 2204.10 tanned = 2204.10 snarl = 2203.30 concord = 2202.51 appreciative = 2201.72 chancel = 2201.72 multiplication = 2201.72 leopard = 2200.93 recount = 2200.93 tribulation = 2200.14 tunis = 2200.14 enjoyable = 2199.35 keenness = 2199.35 raillery = 2199.35 symbolism = 2198.56 lizard = 2197.77 morose = 2197.77 detention = 2196.98 blanched = 2196.18 padua = 2196.18 serfs = 2196.18 vexatious = 2196.18 candlestick = 2194.60 diffidence = 2194.60 garcia = 2194.60 obeisance = 2194.60 pad = 2194.60 reflective = 2194.60 remission = 2194.60 fatherly = 2193.81 methodical = 2193.81 waterfall = 2193.81 disappointing = 2192.23 indisputable = 2190.65 poke = 2189.86 sheen = 2188.27 atlantis = 2187.48 stewed = 2187.48 autobiography = 2186.69 baroness = 2186.69 algiers = 2185.11 deter = 2184.32 ezekiel = 2184.32 lawfully = 2183.53 negation = 2182.74 boulder = 2181.15 crumbled = 2180.36 winner = 2180.36 composite = 2178.78 dishevelled = 2178.78 dissimulation = 2178.78 exuberant = 2177.99 handiwork = 2177.99 solutions = 2177.99 terminating = 2177.99 impropriety = 2177.20 veto = 2177.20 coke = 2176.41 sward = 2176.41 pendulum = 2175.62 shutter = 2175.62 prometheus = 2174.82 scabbard = 2174.82 brent = 2174.03 importunate = 2174.03 spilt = 2174.03 adonis = 2172.45 lunar = 2172.45 slighted = 2171.66 terrier = 2171.66 vantage = 2171.66 willy = 2171.66 elude = 2170.87 governmental = 2170.87 immutable = 2170.08 potash = 2170.08 salient = 2170.08 scum = 2170.08 seashore = 2170.08 d'you = 2169.29 extraction = 2169.29

12701 - 12800[தொகு]

hopped = 2169.29 thorny = 2169.29 blackguard = 2168.49 drainage = 2168.49 effusion = 2168.49 partridge = 2168.49 qua = 2168.49 inflection = 2166.91 tenets = 2166.91 thumbs = 2166.91 trump = 2166.91 retaliation = 2166.12 pinnacle = 2165.33 conciliatory = 2164.54 impact = 2164.54 canvass = 2163.75 'd = 2162.96 squall = 2162.96 girt = 2162.17 irishmen = 2162.17 proportionate = 2162.17 bruise = 2159.79 left-hand = 2159.79 naive = 2159.79 overcast = 2159.79 diving = 2158.21 heralds = 2157.42 presidency = 2157.42 fiber = 2156.63 sip = 2155.84 medley = 2155.05 ostensibly = 2155.05 persecute = 2155.05 inmate = 2154.25 tingling = 2154.25 weeps = 2154.25 daddy = 2153.46 suburban = 2153.46 adoring = 2152.67 nautical = 2152.67 omnipotent = 2152.67 buyer = 2151.09 annuity = 2150.30 evasion = 2150.30 man-of-war = 2150.30 kerchief = 2149.51 visual = 2149.51 dissolving = 2148.72 bespoke = 2147.93 vivacious = 2147.93 wang = 2147.13 impartiality = 2146.34 sideboard = 2146.34 astride = 2145.55 forty-two = 2142.39 paddy = 2142.39 huntsman = 2141.60 monumental = 2141.60 accumulating = 2140.01 herbage = 2140.01 musty = 2140.01 greenland = 2139.22 nee = 2139.22 reddy = 2138.43 havana = 2137.64 plastered = 2137.64 spar = 2137.64 falcon = 2136.85 parole = 2136.85 carbonic = 2136.06 bananas = 2135.27 geraldine = 2135.27 welcoming = 2135.27 coating = 2134.48 profusely = 2134.48 capita = 2133.68 colourless = 2133.68 gallon = 2133.68 thump = 2133.68 bigotry = 2132.89 prevention = 2132.89 repudiated = 2132.89 tomahawk = 2132.89 lavender = 2131.31 inoffensive = 2130.52 claw = 2129.73 mel = 2129.73 pastry = 2129.73 viands = 2129.73 baghdad = 2128.94 repulsion = 2128.94 apothecary = 2127.36 gent = 2127.36 intellectually = 2126.56 somber = 2126.56 uncomfortably = 2126.56 mosquito = 2125.77 purification = 2125.77 alicia = 2124.19 fluent = 2123.40

12801 - 12900[தொகு]

pebble = 2123.40 licking = 2122.61 plaintiff = 2122.61 facile = 2121.82 abodes = 2121.03 fermentation = 2121.03 fortification = 2121.03 cocks = 2120.24 deplore = 2119.44 griffith = 2119.44 prehistoric = 2119.44 rejoinder = 2117.86 feasible = 2116.28 portly = 2116.28 mislead = 2115.49 canned = 2114.70 innkeeper = 2114.70 scarred = 2114.70 undoing = 2114.70 nat. = 2113.91 brittle = 2113.12 eliminated = 2113.12 prohibit = 2113.12 canna = 2112.32 performer = 2111.53 splitting = 2111.53 storehouse = 2111.53 elusive = 2110.74 nectar = 2109.95 apologetic = 2109.16 cabman = 2109.16 ostrich = 2109.16 world-wide = 2109.16 peacock = 2107.58 deviation = 2106.79 explorer = 2106.00 loathe = 2106.00 arrears = 2105.20 expiring = 2105.20 all-powerful = 2104.41 preferment = 2104.41 tournament = 2104.41 wrestle = 2104.41 diadem = 2103.62 pretentious = 2103.62 thrush = 2103.62 pennies = 2102.83 ira = 2102.04 rarity = 2102.04 requirement = 2102.04 disrespect = 2101.25 ga = 2100.46 minus = 2100.46 wickedly = 2100.46 damnable = 2099.67 hurling = 2099.67 thatch = 2098.88 assiduous = 2098.08 beetles = 2097.29 flimsy = 2097.29 notoriously = 2096.50 baal = 2095.71 symmetrical = 2095.71 tapers = 2095.71 advisor = 2094.92 calcareous = 2093.34 settler = 2092.55 translating = 2092.55 wilkinson = 2092.55 mysticism = 2091.75 grotto = 2089.38 bo = 2088.59 cub = 2088.59 mosaic = 2088.59 pascal = 2088.59 plug = 2088.59 shaving = 2088.59 unfeeling = 2088.59 untidy = 2088.59 apostolic = 2087.80 detriment = 2086.22 trophy = 2086.22 effigy = 2085.43 stubbornly = 2085.43 misconduct = 2084.63 whine = 2084.63 infectious = 2083.84 lottery = 2083.84 postage = 2083.84 henceforward = 2083.05 covet = 2082.26 korea = 2082.26 emphasize = 2081.47 eyesight = 2080.68 damask = 2079.89 stratum = 2079.89 ballast = 2079.10 gripping = 2079.10 exorbitant = 2078.31 revert = 2078.31

12901 - 13000[தொகு]

squat = 2078.31 briton = 2077.51 reinforcement = 2077.51 antagonistic = 2076.72 dung = 2076.72 dunno = 2076.72 inactivity = 2076.72 confiscation = 2075.93 delegation = 2075.93 pants = 2075.93 stagger = 2075.93 condescending = 2075.14 warp = 2075.14 woolen = 2075.14 aimless = 2074.35 entrails = 2074.35 firewood = 2074.35 tigris = 2074.35 indigo = 2073.56 sapphire = 2073.56 sheaf = 2073.56 ascendancy = 2072.77 confuse = 2072.77 godfather = 2072.77 rig = 2072.77 tributaries = 2072.77 festivity = 2071.98 disapprobation = 2071.19 gravitation = 2071.19 demure = 2068.81 memoir = 2068.81 dedicate = 2068.02 nourishing = 2068.02 ripped = 2067.23 tortuous = 2067.23 gardening = 2064.86 endowment = 2064.07 pregnancy = 2064.07 coinage = 2063.27 dit = 2063.27 tara = 2063.27 foil = 2062.48 surgical = 2062.48 wrapper = 2062.48 smallpox = 2061.69 truthfulness = 2061.69 preceptor = 2060.11 threadbare = 2060.11 authorize = 2059.32 hurtful = 2059.32 lighthouse = 2059.32 -a = 2058.53 corsica = 2058.53 eulogy = 2058.53 jot = 2058.53 ably = 2057.74 tilt = 2057.74 digit = 2056.94 doze = 2056.94 lima = 2056.94 nasal = 2056.94 gruff = 2056.15 leaven = 2055.36 paolo = 2055.36 ba = 2054.57 balustrade = 2054.57 castilian = 2054.57 claudia = 2054.57 perseus = 2054.57 drawback = 2053.78 lifelong = 2053.78 carbonate = 2052.99 decades = 2052.99 grocery = 2052.99 probabilities = 2052.99 revulsion = 2052.99 peerage = 2052.20 trapper = 2052.20 bladder = 2051.41 communist = 2051.41 hermitage = 2051.41 hundredth = 2050.62 clifton = 2049.82 piston = 2049.82 schooling = 2049.82 stubble = 2049.82 myrtle = 2049.03 spokesman = 2049.03 shingle = 2048.24 amaze = 2047.45 antidote = 2047.45 noxious = 2045.87 sloped = 2045.87 recede = 2045.08 antarctic = 2044.29 enviable = 2044.29 contrition = 2043.50 centered = 2042.70 cognizance = 2042.70 dismount = 2042.70


13001 - 14000[தொகு]

dating = 2041.91 nearby = 2041.91 poplar = 2041.91 spoonful = 2041.91 trevor = 2041.91 rigour = 2041.12 avignon = 2040.33 constellation = 2040.33 hansom = 2040.33 upland = 2038.75 dictator = 2035.58 normally = 2034.79 approvingly = 2034.00 herring = 2034.00 sent. = 2034.00 preoccupation = 2033.21 satellite = 2032.42 slipper = 2032.42 ague = 2031.63 slough = 2031.63 obscene = 2030.84 self-conscious = 2030.84 confusing = 2030.05 fraudulent = 2029.26 inordinate = 2028.46 lounged = 2028.46 postman = 2028.46 shack = 2028.46 contra = 2027.67 proportional = 2026.88 brocade = 2026.09 gratuitous = 2026.09 inventive = 2026.09 astute = 2025.30 harem = 2025.30 heartfelt = 2024.51 laziness = 2024.51 retarded = 2022.93 consonant = 2022.13 picket = 2022.13 disagree = 2021.34 equivocal = 2021.34 frigid = 2021.34 ordnance = 2021.34 adduced = 2020.55 bountiful = 2020.55 fatality = 2020.55 greg = 2020.55 stilled = 2020.55 cadet = 2019.76 approximate = 2018.97 consolidated = 2017.39 fig. = 2017.39 font = 2017.39 locket = 2017.39 populations = 2016.60 scythe = 2016.60 stealth = 2016.60 boris = 2015.81 seaside = 2015.81 sunbeam = 2015.81 irritate = 2015.01 saffron = 2015.01 anvil = 2014.22 aryan = 2012.64 prima = 2012.64 dowager = 2011.85 orpheus = 2011.85 silky = 2011.85 betrayal = 2011.06 erudition = 2011.06 matthews = 2011.06 deeps = 2010.27 outstanding = 2010.27 duchy = 2009.48 autem = 2008.69 homesick = 2008.69 initiation = 2008.69 fraternal = 2007.10 manliness = 2007.10 un- = 2007.10 appreciable = 2006.31 barefoot = 2006.31 adhering = 2005.52 crabs = 2005.52 peradventure = 2005.52 synagogue = 2005.52 lank = 2004.73 enumeration = 2003.94 concise = 2003.15 rama = 2002.36 valise = 2002.36 annihilate = 2001.57 brazilian = 2001.57 hovel = 2001.57 sexton = 2001.57 brock = 2000.77 lustily = 2000.77 archer = 1999.98 dictation = 1999.98

13101 - 13200[தொகு]

timorous = 1999.98 dens = 1999.19 guillotine = 1999.19 thirty-four = 1999.19 unemployed = 1999.19 artery = 1998.40 adroit = 1997.61 precipitation = 1997.61 bribery = 1996.82 gully = 1996.82 pearly = 1996.82 terrify = 1996.03 odin = 1995.24 alison = 1994.45 emigrant = 1994.45 episcopal = 1994.45 gloss = 1994.45 unsuitable = 1994.45 fervid = 1993.65 accommodations = 1992.86 dogmatic = 1992.86 hobby = 1992.86 motherhood = 1992.86 tacitly = 1992.86 bonnie = 1992.07 diplomatist = 1992.07 fatherland = 1992.07 muhammad = 1992.07 loitering = 1991.28 lutheran = 1991.28 mantua = 1991.28 talker = 1991.28 undivided = 1991.28 devastation = 1989.70 insertion = 1989.70 augment = 1988.91 dell = 1988.91 grammatical = 1988.12 philanthropic = 1988.12 allegorical = 1987.33 displease = 1987.33 sloth = 1987.33 numerical = 1986.53 hubbub = 1985.74 betake = 1984.95 chastise = 1983.37 cruiser = 1983.37 dresser = 1983.37 abstained = 1981.00 appropriately = 1981.00 criterion = 1981.00 tenfold = 1981.00 metrical = 1980.20 newest = 1980.20 wiry = 1980.20 debauchery = 1979.41 erratic = 1979.41 forecast = 1979.41 husbandry = 1979.41 conducive = 1978.62 moose = 1978.62 bottomless = 1977.83 stuffing = 1977.83 knack = 1977.04 encore = 1976.25 tortoise = 1976.25 disapprove = 1975.46 bourgeoisie = 1974.67 kennel = 1974.67 compares = 1973.88 clustering = 1973.08 environs = 1972.29 implement = 1972.29 dais = 1971.50 devising = 1971.50 undisputed = 1971.50 untried = 1971.50 lucifer = 1970.71 unfaithful = 1970.71 chime = 1969.92 exotic = 1969.92 jeweller = 1969.92 bulb = 1969.13 lombard = 1967.55 sever = 1967.55 woeful = 1967.55 popped = 1965.17 'twould = 1964.38 drab = 1964.38 recruited = 1964.38 supporter = 1963.59 tu = 1963.59 uk = 1963.59 woolly = 1963.59 couplet = 1962.01 ostentatious = 1962.01 paleness = 1962.01 alexandra = 1961.22 evaporation = 1960.43 groove = 1960.43

13201 - 13300[தொகு]

hove = 1959.64 impeachment = 1959.64 lyrical = 1958.84 sr = 1958.84 metres = 1958.05 carbide = 1957.26 erik = 1956.47 intermission = 1956.47 jaded = 1955.68 almighty = 1953.31 enhance = 1953.31 fiendish = 1953.31 ignominy = 1953.31 trepidation = 1953.31 embankment = 1950.93 enumerate = 1950.93 financier = 1950.93 accuser = 1950.14 edifying = 1950.14 lotus = 1950.14 slimy = 1950.14 zealously = 1950.14 alcove = 1949.35 lettuce = 1948.56 operative = 1948.56 fusion = 1947.77 puppet = 1947.77 uncultivated = 1946.98 concurred = 1946.19 cosy = 1946.19 handmaid = 1946.19 ludwig = 1946.19 poll = 1946.19 rigor = 1946.19 brine = 1945.39 accountable = 1943.02 enigma = 1943.02 chloride = 1942.23 magistracy = 1942.23 ottawa = 1942.23 talented = 1942.23 perturbation = 1941.44 wading = 1941.44 jurisprudence = 1940.65 menial = 1940.65 shaky = 1940.65 purgatory = 1939.86 thaw = 1939.86 bacteria = 1939.07 hoop = 1939.07 lemonade = 1939.07 agonized = 1938.27 caliph = 1938.27 masquerade = 1938.27 lattice = 1937.48 sticky = 1937.48 fay = 1936.69 habitable = 1936.69 theologian = 1936.69 coined = 1935.90 lashing = 1935.90 component = 1934.32 gondola = 1934.32 physique = 1934.32 pendant = 1932.74 rolf = 1932.74 thirty-seven = 1932.74 biological = 1931.95 adornment = 1931.15 baden = 1931.15 lethargy = 1931.15 mama = 1931.15 contraband = 1930.36 interred = 1929.57 invader = 1929.57 transverse = 1929.57 divination = 1928.78 kernel = 1928.78 oasis = 1927.99 abbess = 1927.20 peck = 1927.20 tireless = 1927.20 venezuela = 1927.20 hale = 1926.41 in- = 1926.41 instigation = 1926.41 impiety = 1925.62 straighten = 1925.62 unalterable = 1925.62 mesopotamia = 1924.83 villainous = 1924.83 cession = 1924.03 colonization = 1923.24 decorate = 1923.24 lodger = 1923.24 petit = 1923.24 affluence = 1921.66 feign = 1921.66 grit = 1921.66 leech = 1921.66

13301 - 13400[தொகு]

flit = 1920.87 intuitive = 1920.87 taciturn = 1920.08 botany = 1919.29 byte = 1919.29 kneeled = 1919.29 castor = 1918.50 lawsuit = 1918.50 stigma = 1918.50 guido = 1917.71 affirmation = 1916.91 amanda = 1916.91 confederation = 1916.91 perjury = 1916.91 yeoman = 1916.91 sirrah = 1916.12 carnival = 1915.33 domesticated = 1914.54 obsequious = 1914.54 nativity = 1913.75 sardonic = 1913.75 afghanistan = 1912.96 secretion = 1912.96 simmer = 1912.96 ethiopia = 1912.17 explicitly = 1912.17 amiability = 1911.38 worships = 1911.38 limiting = 1910.58 presidential = 1910.58 bump = 1909.79 coincide = 1909.79 congratulation = 1909.79 duplicity = 1909.79 plaid = 1909.79 cartridge = 1909.00 ballet = 1908.21 prologue = 1908.21 purge = 1908.21 scan = 1907.42 sorcery = 1905.84 dorset = 1905.05 resentful = 1905.05 imperturbable = 1904.26 narcissus = 1904.26 sarcastically = 1904.26 urine = 1904.26 flirtation = 1903.46 repentant = 1903.46 socialism = 1903.46 quarrelsome = 1902.67 awning = 1900.30 numb = 1899.51 discontinued = 1898.72 whomsoever = 1898.72 woodwork = 1898.72 pickle = 1897.14 biographical = 1896.34 brandenburg = 1895.55 butcher's = 1895.55 rife = 1895.55 warily = 1895.55 alec = 1894.76 attest = 1892.39 breezy = 1892.39 entail = 1892.39 thumping = 1892.39 efface = 1890.81 ravenous = 1890.81 elective = 1890.02 funnel = 1890.02 jess = 1890.02 wearer = 1890.02 embody = 1889.22 lurch = 1889.22 metropolitan = 1889.22 regina = 1889.22 entitle = 1888.43 hilarity = 1888.43 moodily = 1887.64 babble = 1886.85 betting = 1886.85 garlic = 1886.85 gong = 1886.85 simpleton = 1886.85 technically = 1886.85 copse = 1886.06 lassie = 1886.06 wrest = 1885.27 derivation = 1884.48 foggy = 1884.48 quarto = 1884.48 unfathomable = 1883.69 elapse = 1882.90 nowise = 1882.90 dissimilar = 1882.10 grande = 1882.10 tuscan = 1882.10 polity = 1881.31 vishnu = 1881.31

13401 - 13500[தொகு]

economics = 1880.52 lyrics = 1880.52 misguided = 1880.52 untoward = 1880.52 boils = 1879.73 cosmic = 1879.73 obstruct = 1878.94 tipsy = 1878.94 assiduously = 1877.36 effie = 1877.36 missus = 1877.36 peat = 1876.57 riley = 1876.57 sharks = 1876.57 strangle = 1876.57 finland = 1875.78 wavy = 1875.78 chile = 1874.98 renegade = 1874.98 postscript = 1874.19 leafless = 1873.40 middle-class = 1873.40 sleet = 1872.61 incipient = 1871.82 chichester = 1871.03 cupidity = 1871.03 inhospitable = 1871.03 waver = 1871.03 empirical = 1870.24 insinuate = 1870.24 thrashing = 1870.24 deceptive = 1869.45 mead = 1869.45 aquatic = 1868.65 buff = 1867.86 eddies = 1867.86 dominate = 1867.07 loam = 1867.07 propagation = 1867.07 co-operate = 1866.28 wove = 1866.28 advertise = 1865.49 librarian = 1865.49 accredited = 1864.70 telegraphic = 1864.70 unconnected = 1864.70 cropped = 1863.91 diffusion = 1863.91 insurmountable = 1863.91 mystified = 1863.91 overthrew = 1863.91 prickly = 1863.91 smoothness = 1863.91 yew = 1863.91 abortive = 1863.12 bonfire = 1863.12 soot = 1863.12 tibet = 1862.33 godmother = 1861.53 graze = 1860.74 butchers = 1859.95 aphrodite = 1859.16 agile = 1858.37 uprising = 1858.37 coax = 1857.58 fife = 1857.58 aglow = 1856.79 avalanche = 1856.79 connoisseur = 1856.79 molest = 1856.00 prim = 1856.00 balkan = 1855.21 refute = 1855.21 intolerance = 1854.41 manger = 1854.41 toilette = 1854.41 grieves = 1853.62 kit = 1853.62 practitioner = 1853.62 interim = 1852.83 effrontery = 1852.04 rhone = 1852.04 howls = 1851.25 mitigate = 1850.46 obdurate = 1850.46 chide = 1849.67 mettle = 1849.67 tacked = 1849.67 posterior = 1848.88 ahmed = 1848.09 loyally = 1848.09 reggie = 1848.09 soak = 1848.09 stench = 1847.29 umbrellas = 1846.50 wasteful = 1845.71 brabant = 1844.92 tongs = 1844.92 quilt = 1844.13 pesos = 1843.34

13501 - 13600[தொகு]

sedate = 1843.34 competitor = 1842.55 conservation = 1842.55 hamper = 1842.55 laundry = 1842.55 valuation = 1842.55 xenophon = 1841.76 easel = 1840.97 slime = 1840.97 vastness = 1840.97 billet = 1840.17 celts = 1839.38 godhead = 1839.38 headway = 1839.38 cud = 1838.59 oversight = 1838.59 boatswain = 1837.80 probation = 1837.80 reflex = 1837.01 celerity = 1836.22 edification = 1836.22 semicircle = 1836.22 unconstitutional = 1836.22 warring = 1836.22 idiom = 1835.43 remuneration = 1835.43 dower = 1834.64 overture = 1834.64 figurative = 1833.84 seasoning = 1833.84 challenging = 1833.05 cuban = 1832.26 nieces = 1832.26 twenty-nine = 1832.26 extermination = 1831.47 fifty-five = 1831.47 impute = 1831.47 digestive = 1830.68 heterogeneous = 1830.68 thirty-eight = 1830.68 burrow = 1829.89 dazzle = 1829.89 pacify = 1829.89 characterize = 1829.10 collateral = 1829.10 neville = 1829.10 wedlock = 1829.10 prostitution = 1828.31 adjutant = 1827.52 inflated = 1827.52 thrall = 1827.52 facetious = 1826.72 opportune = 1826.72 psyche = 1826.72 sensuality = 1826.72 imparting = 1825.14 mediocrity = 1824.35 serbia = 1824.35 pets = 1823.56 scriptural = 1823.56 infusion = 1821.98 undefined = 1821.19 barcelona = 1820.40 stalking = 1820.40 sallies = 1819.60 short-lived = 1819.60 avaricious = 1818.81 gnarled = 1818.81 grieving = 1818.81 islet = 1818.81 puzzles = 1818.81 strawberry = 1818.81 urban = 1818.81 workhouse = 1818.81 embarrass = 1818.02 notebook = 1818.02 transcendental = 1818.02 custard = 1816.44 oppressor = 1816.44 ea = 1815.65 proficiency = 1815.65 vas = 1815.65 delectable = 1814.86 antiquarian = 1814.07 pollution = 1814.07 cinders = 1813.28 piquant = 1813.28 plaything = 1813.28 tonnage = 1813.28 ap = 1812.48 seaweed = 1812.48 amiably = 1811.69 chemicals = 1811.69 heb. = 1811.69 predatory = 1811.69 prodigy = 1811.69 scamp = 1811.69 languish = 1810.90 album = 1810.11 batch = 1810.11

13601 - 13700[தொகு]

headstrong = 1810.11 perforated = 1808.53 bavarian = 1807.74 chops = 1807.74 cones = 1807.74 elongated = 1807.74 locusts = 1807.74 vintage = 1807.74 dearth = 1806.16 opulence = 1806.16 self-evident = 1805.36 ablaze = 1804.57 baseball = 1804.57 magnify = 1804.57 cowed = 1802.99 hardihood = 1802.99 sulphuric = 1802.99 sniff = 1802.20 silesia = 1801.41 spinal = 1801.41 avidity = 1800.62 dionysius = 1800.62 levee = 1799.83 temerity = 1799.83 piracy = 1798.24 poole = 1798.24 fa = 1797.45 mum = 1797.45 archangel = 1796.66 buffet = 1796.66 participle = 1796.66 influx = 1795.87 murky = 1795.08 toilsome = 1795.08 insignia = 1794.29 nicaragua = 1794.29 jubilant = 1792.71 leprosy = 1792.71 pert = 1792.71 principality = 1792.71 self-possessed = 1792.71 warped = 1792.71 agonizing = 1791.12 consecrate = 1791.12 falter = 1791.12 roundabout = 1791.12 archaic = 1790.33 inviolable = 1790.33 lye = 1790.33 reversion = 1790.33 banter = 1789.54 dryness = 1788.75 garage = 1788.75 entrust = 1787.96 spout = 1787.17 erroneously = 1785.59 lumbering = 1784.79 comer = 1784.00 diagnosis = 1784.00 lukewarm = 1784.00 stimulant = 1783.21 tiller = 1783.21 crutch = 1782.42 glint = 1782.42 quill = 1782.42 ecclesiastic = 1781.63 tier = 1781.63 act. = 1780.84 elation = 1780.84 recluse = 1780.84 ostend = 1780.05 awry = 1779.26 charioteer = 1778.47 coasting = 1777.67 jeffrey = 1777.67 creak = 1776.88 extort = 1776.88 registration = 1776.88 sepulchral = 1776.88 soluble = 1776.88 zigzag = 1776.88 fatherless = 1775.30 frightening = 1774.51 inconsiderate = 1774.51 seaport = 1774.51 blasphemous = 1773.72 concave = 1773.72 microscopic = 1773.72 chiefest = 1772.93 specialist = 1772.93 vancouver = 1772.93 yearn = 1772.93 rouge = 1772.14 inundation = 1771.35 shortening = 1771.35 victorian = 1771.35 mulatto = 1770.55 odium = 1770.55 bathroom = 1769.76 gamble = 1768.97


13701 - 13800[தொகு]

spelt = 1768.18 warden = 1768.18 catechism = 1767.39 excommunication = 1767.39 phosphorus = 1767.39 hellish = 1766.60 reprove = 1766.60 embedded = 1765.81 exuberance = 1765.81 integral = 1765.02 tentative = 1765.02 unattainable = 1765.02 brooch = 1763.43 detestation = 1763.43 toronto = 1763.43 alloy = 1762.64 betide = 1761.85 buckle = 1761.85 interrogation = 1761.85 paddling = 1761.85 tropic = 1761.85 worshipper = 1761.85 beholds = 1760.27 billiards = 1760.27 humid = 1760.27 structural = 1760.27 torpor = 1760.27 undeveloped = 1759.48 mythological = 1757.10 preamble = 1757.10 alabaster = 1755.52 jackal = 1755.52 eliminate = 1754.73 maniac = 1754.73 medicinal = 1754.73 pea = 1754.73 andes = 1753.94 appendix = 1753.94 estranged = 1753.15 falstaff = 1753.15 gymnasium = 1753.15 musk = 1753.15 sylvan = 1753.15 tithe = 1752.36 've = 1751.57 personnel = 1751.57 intonation = 1750.78 evince = 1749.98 whirlpool = 1749.98 vulture = 1749.19 baleful = 1748.40 chronological = 1748.40 circulate = 1748.40 hame = 1748.40 manifesting = 1748.40 niger = 1748.40 vouchsafe = 1748.40 glue = 1747.61 retard = 1747.61 talisman = 1747.61 milky = 1746.82 orbs = 1745.24 crane = 1744.45 perversion = 1743.66 piedmont = 1743.66 fevered = 1742.86 officious = 1742.86 andreas = 1742.07 hops = 1742.07 tyrol = 1742.07 contractor = 1740.49 notify = 1740.49 irreconcilable = 1739.70 usury = 1739.70 impartially = 1738.91 similitude = 1738.12 fresher = 1737.33 accessory = 1736.54 cold-blooded = 1736.54 contributor = 1736.54 arousing = 1735.74 inclusive = 1735.74 narrator = 1735.74 ballroom = 1734.95 inaudible = 1734.16 manifests = 1734.16 seller = 1734.16 drawbridge = 1733.37 insufferable = 1733.37 manhattan = 1733.37 clumsily = 1732.58 cod = 1732.58 importunity = 1732.58 schism = 1732.58 weaver = 1732.58 limitless = 1731.79 thesis = 1731.79 altercation = 1731.00 overbearing = 1731.00 baffle = 1730.21

13801 - 13900[தொகு]

illicit = 1730.21 harass = 1729.42 incorrigible = 1729.42 prosecutor = 1729.42 ticking = 1728.62 artisan = 1727.83 brawny = 1727.83 lisa = 1727.83 unpaid = 1727.83 cleanly = 1727.04 discard = 1727.04 measles = 1727.04 compression = 1726.25 explode = 1726.25 pry = 1726.25 spill = 1725.46 swimmer = 1725.46 culpable = 1724.67 currants = 1723.88 gratis = 1723.09 ingredient = 1722.29 rigged = 1721.50 subside = 1721.50 cherokee = 1720.71 deficit = 1720.71 one-sided = 1720.71 businesses = 1719.92 phillip = 1719.92 notch = 1719.13 ruse = 1719.13 calvary = 1718.34 disquiet = 1718.34 heretical = 1718.34 upsetting = 1718.34 cobbler = 1717.55 crackers = 1717.55 worshiped = 1717.55 threefold = 1716.76 banana = 1715.97 housing = 1715.97 mischance = 1715.97 antithesis = 1715.17 digression = 1715.17 insoluble = 1715.17 rave = 1715.17 ungracious = 1715.17 evacuation = 1714.38 generator = 1714.38 chronology = 1711.22 clyde = 1711.22 disconcerting = 1711.22 insuperable = 1711.22 materialism = 1711.22 photographic = 1711.22 credence = 1710.43 radically = 1710.43 remorseless = 1710.43 flea = 1708.85 oligarchy = 1707.26 bran = 1706.47 turbid = 1706.47 pantheon = 1705.68 shred = 1705.68 sinewy = 1705.68 bravado = 1704.89 earthenware = 1704.89 fuse = 1704.89 scientifically = 1704.89 shallows = 1704.89 undiscovered = 1704.89 axiom = 1704.10 footstool = 1704.10 hellas = 1704.10 fodder = 1703.31 imitative = 1702.52 precipitately = 1702.52 succumb = 1700.93 chink = 1700.14 roller = 1700.14 petulant = 1698.56 strasburg = 1698.56 inauguration = 1697.77 bach = 1696.98 seditious = 1696.98 voiced = 1696.98 bloodthirsty = 1696.19 edible = 1696.19 skim = 1696.19 unction = 1696.19 mathematician = 1695.40 roomy = 1695.40 chaotic = 1694.61 quell = 1694.61 rampant = 1694.61 resound = 1694.61 fallow = 1693.81 fealty = 1693.81 probity = 1693.02 cylindrical = 1692.23 arbor = 1691.44

13901 - 14000[தொகு]

arcadia = 1691.44 palatable = 1691.44 declivity = 1690.65 hallucination = 1690.65 pest = 1690.65 pique = 1690.65 hight = 1689.86 smashing = 1689.86 vestry = 1689.86 lurk = 1689.07 asceticism = 1688.28 balsam = 1688.28 bedtime = 1688.28 patrimony = 1688.28 wicker = 1688.28 invocation = 1687.49 ste. = 1687.49 ventilation = 1687.49 vertically = 1687.49 equestrian = 1686.69 hopping = 1685.90 obligatory = 1685.90 precocious = 1685.90 xl = 1685.90 ailing = 1685.11 distended = 1685.11 drip = 1685.11 gushing = 1685.11 valuables = 1685.11 gable = 1684.32 indiscriminate = 1684.32 informant = 1684.32 autograph = 1683.53 rib = 1683.53 blur = 1682.74 invective = 1682.74 tightening = 1682.74 adept = 1681.95 ceres = 1681.95 stringent = 1681.16 outpost = 1680.36 atheist = 1679.57 gayest = 1679.57 glimmered = 1679.57 intriguing = 1679.57 nickel = 1679.57 avoidance = 1678.78 glacial = 1678.78 lax = 1678.78 originating = 1678.78 babel = 1677.99 germanic = 1677.99 spindle = 1677.99 phalanx = 1677.20 pill = 1677.20 reprobate = 1677.20 wharves = 1677.20 alf = 1675.62 currently = 1674.83 figuratively = 1674.83 vitals = 1674.83 afghan = 1674.04 impair = 1674.04 penitentiary = 1673.24 exhilaration = 1672.45 khaki = 1671.66 aborigines = 1670.87 accommodating = 1670.87 gunther = 1670.08 manna = 1670.08 permissible = 1669.29 media = 1668.50 cruising = 1667.71 pedantic = 1667.71 platonic = 1667.71 despondent = 1666.92 laity = 1666.92 reticent = 1666.92 unwieldy = 1666.92 exportation = 1666.12 ps = 1666.12 wreckage = 1666.12 xerxes = 1666.12 cartwright = 1665.33 corpus = 1665.33 decrepit = 1665.33 hebrides = 1665.33 menu = 1665.33 voluble = 1665.33 cudgel = 1664.54 fracture = 1664.54 gauntlet = 1664.54 lewd = 1664.54 mayn't = 1664.54 intolerant = 1663.75 unmindful = 1663.75 pi = 1662.96 exhort = 1662.17 trifled = 1662.17 bus = 1661.38

14001 - 15000[தொகு]

bale = 1659.80 turnpike = 1659.80 anomalous = 1659.00 coquette = 1659.00 pewter = 1659.00 querulous = 1659.00 inefficient = 1658.21 thrace = 1658.21 transact = 1658.21 whiff = 1658.21 festal = 1657.42 tome = 1657.42 canary = 1656.63 forum = 1656.63 fruition = 1656.63 salesman = 1656.63 ana = 1655.84 circuitous = 1655.84 guild = 1655.84 thirty-one = 1655.84 momentum = 1655.05 higgins = 1654.26 hunts = 1654.26 patter = 1654.26 risky = 1654.26 acceded = 1653.47 carrion = 1653.47 slant = 1653.47 censor = 1652.68 drilling = 1652.68 hangman = 1652.68 fie = 1651.88 foretell = 1651.88 verity = 1651.88 nebuchadnezzar = 1651.09 priestess = 1651.09 tile = 1651.09 brandishing = 1650.30 deterioration = 1650.30 hacker = 1650.30 homogeneous = 1650.30 missile = 1650.30 sausage = 1650.30 bookcase = 1649.51 goa = 1649.51 indebtedness = 1649.51 manipulation = 1648.72 rede = 1648.72 rhinoceros = 1648.72 adroitly = 1646.35 missive = 1646.35 scouting = 1646.35 computation = 1645.55 fran = 1645.55 impede = 1645.55 pliant = 1645.55 producer = 1645.55 sulkily = 1645.55 monetary = 1644.76 peterborough = 1644.76 pith = 1643.97 satellites = 1643.18 swain = 1643.18 tombstone = 1643.18 ninety-nine = 1642.39 tomato = 1642.39 bivouac = 1641.60 imp = 1641.60 outsider = 1641.60 pe = 1641.60 abstruse = 1640.81 depict = 1640.02 inflation = 1640.02 liberate = 1640.02 marginal = 1640.02 pip = 1640.02 reinforce = 1640.02 banging = 1639.23 remonstrate = 1639.23 snort = 1638.43 anteroom = 1634.48 burdensome = 1634.48 licentiousness = 1634.48 prefix = 1634.48 bruges = 1633.69 collects = 1632.90 ducal = 1632.90 fantasy = 1632.90 muckle = 1632.90 aroma = 1632.11 peaked = 1632.11 convex = 1631.31 dormitory = 1631.31 gulp = 1631.31 jingle = 1631.31 concierge = 1630.52 deepen = 1630.52 imposes = 1630.52 propeller = 1630.52 chef = 1629.73

14101 - 14200[தொகு]

pertinent = 1629.73 unkempt = 1629.73 auto = 1628.94 javelin = 1628.94 stint = 1628.94 undermine = 1628.94 vagaries = 1628.94 counters = 1628.15 playmate = 1628.15 pores = 1628.15 ungenerous = 1628.15 declamation = 1626.57 tuck = 1626.57 hun = 1625.78 res = 1625.78 socket = 1625.78 un = 1625.78 untruth = 1625.78 acrid = 1624.99 antechamber = 1624.99 coherent = 1624.99 parasite = 1624.99 retract = 1624.99 shannon = 1624.19 crape = 1623.40 dexterously = 1623.40 holly = 1623.40 assets = 1621.82 crumble = 1621.82 stuffy = 1621.82 tincture = 1621.82 unfounded = 1621.82 wane = 1621.82 outspoken = 1621.03 sift = 1621.03 frivolity = 1620.24 shopkeeper = 1620.24 thoroughness = 1620.24 distraught = 1619.45 kangaroo = 1619.45 navigator = 1619.45 tablespoon = 1619.45 aflame = 1617.87 crockery = 1617.87 keyhole = 1617.87 all-important = 1617.07 frustrate = 1617.07 predilection = 1617.07 thereat = 1617.07 assigns = 1616.28 barring = 1616.28 dullness = 1616.28 fundamentally = 1616.28 potassium = 1616.28 lynn = 1614.70 susanna = 1614.70 fins = 1613.91 parody = 1613.91 strew = 1613.91 supercilious = 1613.91 gr = 1613.12 retrieve = 1613.12 wry = 1613.12 buckskin = 1612.33 intentional = 1612.33 virtual = 1612.33 algebra = 1611.54 thicken = 1611.54 topped = 1611.54 brimstone = 1610.74 fetching = 1610.74 passer-by = 1610.74 mammy = 1609.95 reindeer = 1609.95 saracen = 1609.95 tinkle = 1609.16 coercion = 1608.37 survivor = 1608.37 combines = 1607.58 composers = 1607.58 flux = 1607.58 generic = 1606.79 trinidad = 1606.79 temperatures = 1606.00 competitive = 1605.21 improperly = 1605.21 painstaking = 1605.21 colloquy = 1603.62 abyssinia = 1602.83 alleviate = 1602.83 impromptu = 1602.83 mongol = 1602.83 who'd = 1602.83 zones = 1602.83 constellations = 1602.04 footpath = 1602.04 hoops = 1602.04 instantaneously = 1600.46 quack = 1600.46 dentist = 1599.67


14201 - 14300[தொகு]

execrable = 1598.88 lorenz = 1598.88 entice = 1598.09 gillian = 1598.09 menagerie = 1598.09 concepts = 1597.30 fabled = 1597.30 jewellery = 1597.30 meed = 1597.30 optical = 1597.30 budge = 1596.50 heinous = 1596.50 oe = 1596.50 belfast = 1595.71 biology = 1595.71 harps = 1595.71 enact = 1594.92 inkling = 1594.92 outgrown = 1594.92 unemployment = 1594.92 personification = 1594.13 tuition = 1594.13 devon = 1593.34 postmaster = 1593.34 potency = 1593.34 authorised = 1592.55 lenient = 1592.55 gelatine = 1591.76 alcoholic = 1590.97 perishable = 1590.97 crib = 1590.18 installation = 1590.18 stoned = 1590.18 ace = 1589.38 amenable = 1589.38 discriminate = 1589.38 militant = 1588.59 unchanging = 1588.59 disarm = 1587.80 bereavement = 1587.01 canter = 1587.01 quadrangle = 1587.01 retrospect = 1587.01 thoughtfulness = 1587.01 alkali = 1586.22 caterpillar = 1586.22 devious = 1586.22 impervious = 1586.22 perth = 1586.22 consolidation = 1585.43 subaltern = 1585.43 liquids = 1584.64 sized = 1584.64 spherical = 1584.64 symbolical = 1584.64 heighten = 1583.85 laughable = 1583.85 spence = 1583.85 burner = 1582.26 papyrus = 1582.26 inflame = 1581.47 crucial = 1580.68 meteor = 1580.68 delusive = 1579.89 eskimo = 1579.89 sealing = 1579.89 abusive = 1579.10 madagascar = 1579.10 royalist = 1579.10 snorting = 1579.10 busts = 1578.31 expansive = 1578.31 fob = 1578.31 assignment = 1577.52 heidi = 1577.52 labrador = 1577.52 arbiter = 1576.73 cam = 1575.94 fabian = 1575.94 ferrara = 1575.94 rapacious = 1575.94 stallion = 1575.14 gist = 1574.35 prostitute = 1574.35 quota = 1573.56 skating = 1573.56 solo = 1573.56 agitate = 1572.77 benighted = 1572.77 hic = 1572.77 moonshine = 1572.77 culminated = 1571.98 disbelief = 1571.19 ephemeral = 1571.19 scuffle = 1571.19 ungainly = 1571.19 hie = 1570.40 turpentine = 1570.40 browser = 1569.61 sis = 1569.61


14301 - 14400[தொகு]

excavation = 1568.81 prattle = 1568.81 stipulation = 1568.81 overhear = 1568.02 slick = 1568.02 swagger = 1568.02 valueless = 1568.02 larva = 1567.23 singapore = 1567.23 hemlock = 1566.44 josh = 1566.44 tins = 1566.44 enormity = 1564.07 freckled = 1564.07 calcium = 1563.28 gland = 1562.49 commiseration = 1561.69 genealogy = 1561.69 rectangular = 1561.69 truant = 1561.69 firstborn = 1560.90 inroads = 1560.11 mightn't = 1560.11 oatmeal = 1560.11 buoyancy = 1559.32 outlandish = 1559.32 wreak = 1559.32 ionian = 1558.53 commemorate = 1557.74 creamy = 1557.74 imprint = 1557.74 lamplight = 1557.74 leah = 1557.74 revere = 1557.74 thickening = 1557.74 historically = 1556.95 fissure = 1556.16 unremitting = 1556.16 cassock = 1555.37 defends = 1555.37 jacobs = 1555.37 sanctify = 1555.37 ultimatum = 1555.37 adhesion = 1554.57 hearsay = 1554.57 monty = 1554.57 nuclear = 1554.57 spinster = 1554.57 titanic = 1554.57 attica = 1553.78 bequeath = 1553.78 love-making = 1553.78 capability = 1552.99 estrangement = 1552.99 hearse = 1552.99 pa. = 1552.99 versus = 1552.99 able-bodied = 1552.20 dissipate = 1552.20 hi = 1552.20 venerated = 1552.20 transmitting = 1551.41 bianca = 1550.62 elimination = 1550.62 russet = 1550.62 spectrum = 1550.62 benignant = 1549.83 anatomical = 1549.04 intercede = 1549.04 omnipotence = 1549.04 taut = 1549.04 agitating = 1548.25 diluted = 1548.25 perfunctory = 1548.25 wat = 1548.25 gar = 1547.45 sodium = 1547.45 urchin = 1547.45 gretchen = 1546.66 pollux = 1546.66 relaxing = 1546.66 virile = 1546.66 associating = 1545.87 defining = 1545.87 bodice = 1545.08 ee = 1545.08 whoop = 1545.08 hysteria = 1544.29 jewess = 1544.29 lucca = 1544.29 surveillance = 1544.29 advises = 1543.50 illimitable = 1543.50 ludlow = 1543.50 unexplored = 1543.50 harmonize = 1542.71 shears = 1541.92 vomiting = 1541.13 accustom = 1540.33 alluvial = 1540.33

14401 - 14500[தொகு]

boulevard = 1540.33 divest = 1540.33 gens = 1540.33 trustee = 1540.33 bile = 1539.54 hickory = 1539.54 profanity = 1539.54 accede = 1538.75 changeable = 1538.75 delphi = 1538.75 extracting = 1538.75 fibrous = 1538.75 hobart = 1538.75 philanthropist = 1538.75 bandit = 1537.96 caller = 1537.96 ermine = 1537.96 hurries = 1537.96 pup = 1537.96 watcher = 1537.96 alton = 1536.38 ordain = 1536.38 versification = 1536.38 haphazard = 1535.59 rebuild = 1535.59 ashley = 1534.80 jeopardy = 1534.80 outwards = 1534.80 unsound = 1534.80 craven = 1534.00 hostage = 1534.00 juicy = 1534.00 eel = 1533.21 hosea = 1533.21 pivot = 1532.42 inca = 1530.84 effectiveness = 1530.05 irreverent = 1529.26 unyielding = 1528.47 chandler = 1527.68 convalescence = 1527.68 defray = 1527.68 overturn = 1527.68 pedantry = 1527.68 weymouth = 1527.68 cannonade = 1526.88 insinuation = 1526.88 jeroboam = 1526.88 loops = 1526.88 alex = 1525.30 coll = 1525.30 convalescent = 1525.30 cordova = 1525.30 expound = 1525.30 forerunner = 1525.30 handbook = 1525.30 panegyric = 1525.30 therefor = 1525.30 roofed = 1524.51 abridged = 1523.72 mirage = 1523.72 nip = 1523.72 peruse = 1523.72 apoplexy = 1522.93 botanical = 1522.93 obtainable = 1522.93 specialized = 1522.93 vulnerable = 1522.93 athlete = 1522.14 buckler = 1522.14 grope = 1522.14 preposition = 1522.14 stripe = 1522.14 kerry = 1521.35 namesake = 1521.35 ravens = 1521.35 gourd = 1520.56 rove = 1520.56 wrinkle = 1520.56 anomaly = 1519.76 harlot = 1519.76 dispersion = 1517.39 ejaculation = 1517.39 otter = 1517.39 plaza = 1516.60 transparency = 1516.60 accelerated = 1515.81 besiege = 1515.81 mohawk = 1515.02 begone = 1514.23 harmed = 1514.23 inborn = 1514.23 redder = 1514.23 descartes = 1513.44 facade = 1513.44 greenhouse = 1513.44 pluto = 1513.44 predominance = 1513.44 boxing = 1512.64 elector = 1512.64

14501 - 14600[தொகு]

felony = 1512.64 hinting = 1512.64 lewes = 1512.64 soliloquy = 1511.85 amnesty = 1511.06 conspire = 1511.06 nu = 1511.06 comprise = 1510.27 dictum = 1510.27 ostensible = 1510.27 seam = 1510.27 clip = 1509.48 colombia = 1509.48 hypothetical = 1509.48 scoff = 1509.48 enamel = 1508.69 inflammable = 1508.69 transgressed = 1508.69 wired = 1507.90 hap = 1506.32 leper = 1505.52 pocketbook = 1505.52 unchecked = 1505.52 windmill = 1505.52 deft = 1504.73 incongruity = 1504.73 ledger = 1504.73 rehearse = 1504.73 strictness = 1503.94 swede = 1503.94 acquittal = 1503.15 distrustful = 1503.15 savoury = 1503.15 seaboard = 1503.15 unlock = 1503.15 diffident = 1502.36 levant = 1502.36 prototype = 1502.36 sa = 1502.36 spike = 1502.36 supra = 1502.36 lavishly = 1501.57 archipelago = 1499.99 laymen = 1499.20 rosary = 1499.20 aground = 1498.40 dwelling-place = 1498.40 fount = 1498.40 inequalities = 1498.40 insulated = 1497.61 filing = 1496.03 observatory = 1496.03 zulu = 1496.03 ashen = 1495.24 nominative = 1495.24 assigning = 1494.45 trickery = 1494.45 libya = 1493.66 veda = 1493.66 honeysuckle = 1492.87 wick = 1492.87 broadest = 1492.07 complicity = 1492.07 singularity = 1492.07 vouch = 1491.28 intangible = 1490.49 priority = 1490.49 seduce = 1490.49 replete = 1489.70 deserter = 1488.91 fiddler = 1488.91 offset = 1488.91 redoubtable = 1488.91 stretcher = 1488.91 'un = 1488.12 refutation = 1488.12 unbridled = 1488.12 ya = 1488.12 admixture = 1487.33 cascade = 1487.33 docility = 1487.33 hew = 1487.33 tasteful = 1487.33 vanguard = 1487.33 premier = 1486.54 remoteness = 1486.54 warder = 1486.54 stefan = 1485.75 mandy = 1484.95 frieze = 1484.16 nutrition = 1484.16 protoplasm = 1484.16 quartermaster = 1484.16 restrict = 1484.16 tick = 1484.16 bishopric = 1482.58 dispirited = 1482.58 gibbet = 1482.58 pedestrian = 1482.58 swerve = 1482.58

14601 - 14700[தொகு]

abdication = 1481.79 jumble = 1481.79 lameness = 1481.79 landmark = 1481.79 supersede = 1481.79 axle = 1481.00 hasan = 1481.00 reputable = 1480.21 swoop = 1480.21 vat = 1480.21 furtherance = 1479.42 mendicant = 1479.42 superlative = 1479.42 judiciary = 1478.63 reappearance = 1478.63 rape = 1477.83 atheism = 1476.25 ind. = 1476.25 ariel = 1475.46 franc = 1475.46 stockholm = 1475.46 deferential = 1474.67 abstractions = 1473.88 doughty = 1473.88 monitor = 1473.88 rip = 1473.88 womankind = 1473.88 repudiate = 1473.09 abstractedly = 1472.30 bi = 1472.30 condensation = 1472.30 greyhound = 1472.30 loser = 1472.30 statuary = 1472.30 411 = 1471.51 allege = 1471.51 junk = 1471.51 luster = 1471.51 torpid = 1471.51 unexplained = 1471.51 woodlands = 1471.51 viscount = 1470.71 extortion = 1469.92 grandpa = 1469.92 terminus = 1469.92 constituency = 1469.13 detecting = 1469.13 husbandman = 1469.13 tsp = 1469.13 grouping = 1468.34 uncontrolled = 1468.34 paraguay = 1467.55 severn = 1467.55 spaniel = 1467.55 aeschylus = 1466.76 befriend = 1466.76 dissemble = 1466.76 fresco = 1465.97 lar = 1465.97 marcel = 1465.97 null = 1465.97 immature = 1465.18 reactionary = 1465.18 sweeten = 1465.18 thessaly = 1465.18 blockhead = 1464.39 conditional = 1464.39 emulate = 1464.39 theoretically = 1464.39 toothache = 1464.39 turnip = 1463.59 coxcomb = 1462.80 cultural = 1462.80 unaltered = 1462.80 upheaval = 1462.80 aw = 1462.01 blizzard = 1462.01 goldsmith = 1461.22 palisades = 1461.22 retention = 1461.22 stupefaction = 1461.22 vermilion = 1461.22 braces = 1460.43 sophistry = 1460.43 technology = 1460.43 marketing = 1459.64 sorcerer = 1459.64 plucky = 1458.85 pun = 1458.85 transgress = 1458.85 vagueness = 1458.85 horus = 1458.06 sickle = 1457.26 404 = 1456.47 muff = 1456.47 virulent = 1456.47 gunner = 1455.68 sawdust = 1455.68 sim = 1455.68 temps = 1455.68

14701 - 14800[தொகு]

typewriter = 1455.68 adjournment = 1454.89 gunwale = 1454.89 sinning = 1454.89 vibrate = 1454.89 defines = 1454.10 necktie = 1454.10 warm-hearted = 1454.10 bloodshot = 1453.31 dyke = 1453.31 pallet = 1453.31 propagate = 1453.31 phial = 1452.52 probe = 1452.52 puppies = 1452.52 nag = 1451.73 sappho = 1451.73 sprig = 1451.73 tillage = 1451.73 twos = 1451.73 erst = 1450.94 quarterly = 1450.14 unravel = 1450.14 drowsiness = 1449.35 markings = 1449.35 sacrilegious = 1449.35 mussulman = 1448.56 reorganization = 1448.56 malevolent = 1447.77 tripoli = 1447.77 vernal = 1447.77 inimical = 1446.98 metamorphosis = 1446.98 open-mouthed = 1446.98 scandals = 1446.98 sumatra = 1446.98 untenable = 1446.98 debauch = 1446.19 endow = 1446.19 circumcision = 1445.40 economically = 1445.40 celibacy = 1444.61 drummer = 1444.61 gender = 1444.61 demeter = 1443.82 emissary = 1443.82 administrator = 1443.02 immobility = 1443.02 petite = 1443.02 presidents = 1443.02 tickle = 1443.02 barque = 1441.44 meager = 1441.44 cancelled = 1440.65 foreword = 1440.65 abruptness = 1439.86 almond = 1439.86 appendage = 1439.86 bullying = 1439.07 cleaner = 1439.07 rita = 1439.07 squeak = 1439.07 botanist = 1438.28 nausea = 1438.28 seventy-two = 1438.28 yule = 1438.28 matting = 1436.70 preferences = 1436.70 shirk = 1436.70 yolk = 1436.70 wend = 1435.90 devotedly = 1435.11 felon = 1435.11 intestine = 1435.11 characteristically = 1433.53 odorous = 1433.53 astrology = 1432.74 caribbean = 1432.74 pontiff = 1432.74 portray = 1432.74 viking = 1432.74 treasonable = 1431.95 xavier = 1431.95 mockingly = 1431.16 mediator = 1430.37 platinum = 1430.37 spades = 1430.37 bedclothes = 1429.58 grandchild = 1429.58 leer = 1429.58 luscious = 1429.58 blues = 1428.78 coldest = 1428.78 currant = 1428.78 quietude = 1428.78 th = 1428.78 tidal = 1428.78 eddie = 1427.99 incandescent = 1427.99 insurgent = 1427.99

14801 - 14900[தொகு]

posthumous = 1427.99 openness = 1427.20 pianoforte = 1427.20 dual = 1426.41 lassitude = 1426.41 adores = 1425.62 didactic = 1425.62 erin = 1425.62 unobtrusive = 1425.62 aggravate = 1424.83 penury = 1424.83 questioner = 1424.83 burgher = 1424.04 coy = 1424.04 layman = 1424.04 morass = 1424.04 reclaim = 1424.04 reminiscent = 1424.04 eye-witness = 1423.25 inc. = 1423.25 inferno = 1422.45 lawlessness = 1422.45 muslim = 1422.45 inserting = 1421.66 periodically = 1421.66 pickled = 1421.66 restive = 1421.66 synthesis = 1421.66 ulterior = 1420.08 bloated = 1419.29 darn = 1419.29 girth = 1419.29 knell = 1419.29 mulberry = 1419.29 propitiate = 1419.29 souvenir = 1419.29 taps = 1419.29 undeserved = 1419.29 amassed = 1418.50 burgomaster = 1418.50 vis = 1418.50 abides = 1417.71 clammy = 1417.71 con- = 1417.71 flippant = 1417.71 gainsay = 1417.71 specialty = 1417.71 townspeople = 1417.71 abeyance = 1416.92 hawthorn = 1416.92 nude = 1416.92 universality = 1416.92 interment = 1416.13 animating = 1415.33 aquiline = 1415.33 subsidiary = 1415.33 laddie = 1414.54 liveliness = 1414.54 disaffected = 1413.75 potentate = 1413.75 mart = 1412.96 phaeton = 1412.96 polygamy = 1412.96 unskilled = 1412.96 cossack = 1412.17 extravagantly = 1412.17 husk = 1412.17 analogies = 1411.38 vulcan = 1411.38 incognito = 1410.59 whore = 1410.59 bellow = 1409.80 bizarre = 1409.80 horny = 1409.80 lung = 1409.80 prithee = 1409.80 communal = 1409.01 dross = 1409.01 passively = 1409.01 puerile = 1409.01 uprightness = 1409.01 adele = 1408.21 dram = 1408.21 intrepidity = 1408.21 lackey = 1408.21 disjointed = 1407.42 repartee = 1407.42 commentaries = 1406.63 conducts = 1406.63 culinary = 1406.63 grooves = 1406.63 isa. = 1406.63 rheumatic = 1406.63 scouring = 1406.63 adulation = 1405.84 pheasant = 1405.84 graft = 1405.05 municipality = 1405.05 applicant = 1404.26 linguistic = 1404.26

14901 - 15000[தொகு]

undignified = 1404.26 contrite = 1403.47 degeneration = 1403.47 resin = 1403.47 stinking = 1403.47 tag = 1403.47 typhoid = 1403.47 pyre = 1402.68 shackles = 1402.68 super = 1402.68 forty-four = 1401.89 marlowe = 1401.89 christening = 1401.09 gloried = 1401.09 massy = 1401.09 illogical = 1400.30 malt = 1400.30 relay = 1400.30 epitome = 1399.51 fallacious = 1399.51 trolley = 1399.51 seafaring = 1398.72 astral = 1397.93 collaboration = 1397.93 immoderate = 1397.93 skylight = 1397.93 unsympathetic = 1397.93 alienation = 1397.14 flooring = 1397.14 humorously = 1397.14 dido = 1396.35 mushroom = 1396.35 aide = 1395.56 exploitation = 1395.56 keg = 1395.56 manifesto = 1395.56 obliterate = 1395.56 puissant = 1395.56 repellent = 1395.56 tatters = 1395.56 allure = 1394.77 endearing = 1394.77 paddock = 1394.77 rebuff = 1394.77 locally = 1393.18 poppy = 1393.18 slavish = 1393.18 incite = 1392.39 knocker = 1392.39 upshot = 1392.39 're = 1391.60 cistern = 1391.60 depreciation = 1391.60 hypotheses = 1391.60 io = 1391.60 gingerly = 1390.81 lioness = 1390.81 reprimand = 1390.02 sahara = 1390.02 weighted = 1390.02 belied = 1389.23 gills = 1389.23 indelible = 1389.23 malaria = 1389.23 devastating = 1388.44 funereal = 1388.44 inertia = 1388.44 stud = 1388.44 alertness = 1387.65 delineation = 1387.65 gasoline = 1387.65 peddler = 1387.65 caucasus = 1386.85 forte = 1386.85 gusto = 1386.85 jaunty = 1386.85 pumpkin = 1386.85 auctioneer = 1386.06 englishwoman = 1385.27 grog = 1385.27 lengthen = 1385.27 pate = 1385.27 storing = 1385.27 zurich = 1385.27 gruesome = 1384.48 kidney = 1384.48 badness = 1383.69 duet = 1383.69 unconcern = 1383.69 chills = 1382.90 factious = 1382.90 flabby = 1382.90 invidious = 1382.90 jena = 1382.90 mercedes = 1382.90 overlaid = 1382.90 possessive = 1382.90 canonical = 1382.11 cognition = 1382.11 culmination = 1382.11

15001 - 16000[தொகு]

egoism = 1382.11 garrulous = 1382.11 rueful = 1382.11 unattended = 1382.11 uplift = 1382.11 loot = 1381.32 quasi = 1381.32 tenn. = 1381.32 preventive = 1380.52 scion = 1380.52 thunderstorm = 1380.52 phenomenal = 1378.15 unconditional = 1378.15 clod = 1377.36 deuteronomy = 1377.36 cactus = 1376.57 siena = 1376.57 spectacular = 1376.57 assessment = 1375.78 genie = 1375.78 quaking = 1375.78 rift = 1375.78 tum = 1374.99 dynamic = 1374.20 bairn = 1373.40 barrow = 1373.40 clandestine = 1373.40 guiana = 1373.40 isthmus = 1373.40 revise = 1373.40 titled = 1373.40 atkins = 1372.61 overworked = 1372.61 suffocation = 1372.61 thrash = 1372.61 annex = 1371.82 breakdown = 1371.03 mediocre = 1371.03 ruffle = 1371.03 ryan = 1371.03 tiring = 1371.03 zola = 1371.03 expence = 1370.24 imprison = 1370.24 absent-minded = 1369.45 dole = 1369.45 fifty-two = 1369.45 middlesex = 1369.45 simplified = 1369.45 beaux = 1368.66 tinsel = 1368.66 abolitionists = 1367.87 arsenic = 1367.87 acacia = 1367.08 cellular = 1367.08 campus = 1365.49 misconception = 1365.49 behest = 1364.70 airing = 1363.91 canine = 1363.91 serial = 1363.91 vortex = 1363.91 ween = 1363.91 perplex = 1363.12 asparagus = 1362.33 trite = 1362.33 canteen = 1361.54 ooze = 1361.54 aden = 1360.75 adjourn = 1360.75 conditioned = 1360.75 fluently = 1360.75 viper = 1360.75 abolishing = 1359.96 commentator = 1359.96 sp = 1359.96 unopened = 1359.96 kurt = 1359.16 legate = 1359.16 lincolnshire = 1359.16 producers = 1359.16 snail = 1359.16 hawaiian = 1358.37 vessel's = 1358.37 cinderella = 1357.58 predicate = 1357.58 undertaker = 1357.58 mundane = 1356.79 godless = 1356.00 mo = 1356.00 sprite = 1356.00 algeria = 1355.21 obviate = 1355.21 siren = 1355.21 vedic = 1355.21 vented = 1355.21 jester = 1354.42 gleefully = 1353.63 sectarian = 1353.63 comedian = 1352.84

15101 - 15200[தொகு]

confluence = 1352.84 dissertation = 1352.84 infinitesimal = 1352.84 kong = 1352.84 plush = 1352.84 statistical = 1352.84 decipher = 1352.04 inadvertently = 1352.04 zanzibar = 1352.04 lynx = 1350.46 pittance = 1350.46 playground = 1350.46 promiscuous = 1350.46 sapling = 1350.46 spirituality = 1349.67 subject-matter = 1349.67 cuss = 1348.09 elaboration = 1348.09 facial = 1348.09 formulate = 1348.09 upstart = 1348.09 insecure = 1347.30 sandwich = 1347.30 stripling = 1346.51 subterfuge = 1346.51 thyme = 1346.51 abigail = 1345.71 buoy = 1345.71 regenerate = 1344.92 overpower = 1344.13 steerage = 1344.13 crested = 1343.34 potion = 1343.34 allison = 1342.55 clove = 1342.55 exterminate = 1342.55 pollyanna = 1342.55 porous = 1342.55 anthem = 1341.76 flaxen = 1341.76 mourner = 1341.76 prep = 1341.76 cuff = 1340.97 fm = 1340.97 grandma = 1340.97 grasshopper = 1340.97 stampede = 1340.97 unfeigned = 1340.97 roost = 1340.18 spurn = 1340.18 stimulation = 1340.18 censorship = 1339.39 parity = 1339.39 ornamentation = 1338.59 bleached = 1337.80 narrate = 1337.80 unabated = 1337.80 blink = 1337.01 sikkim = 1337.01 there'd = 1336.22 delude = 1335.43 equip = 1335.43 nitrate = 1335.43 organist = 1335.43 underhand = 1335.43 councillor = 1334.64 threshing = 1334.64 assimilate = 1333.85 home-made = 1333.85 hybrid = 1333.85 infantile = 1333.85 insubordination = 1333.85 joey = 1333.85 nominate = 1333.85 roguish = 1333.06 dos = 1332.27 equation = 1332.27 pigment = 1332.27 queens = 1332.27 sahib = 1331.47 samaritan = 1331.47 sidon = 1331.47 tinder = 1331.47 cloven = 1330.68 scour = 1330.68 thirtieth = 1330.68 commenting = 1329.89 gala = 1329.89 rill = 1329.89 segment = 1329.89 sharpen = 1329.89 socialist = 1329.89 vanquish = 1329.89 gull = 1329.10 robs = 1329.10 antiquary = 1328.31 broods = 1328.31 cancel = 1328.31 drastic = 1328.31 etymology = 1328.31

15201 - 15300[தொகு]

determinate = 1327.52 cherub = 1326.73 filter = 1326.73 meter = 1326.73 zulus = 1326.73 gnaw = 1325.94 trickle = 1325.94 etruscan = 1325.15 brigand = 1324.35 colonnade = 1324.35 fender = 1324.35 liabilities = 1324.35 mince = 1324.35 hostelry = 1323.56 welch = 1323.56 tumults = 1322.77 hump = 1321.98 libertine = 1321.98 sensed = 1321.98 copiously = 1321.19 decadence = 1321.19 subdivision = 1321.19 thoroughbred = 1321.19 accentuated = 1320.40 albania = 1320.40 dampness = 1320.40 sporadic = 1320.40 tut = 1319.61 widen = 1319.61 damaging = 1318.82 deduce = 1318.82 va. = 1318.82 illuminate = 1318.03 hurrah = 1317.23 meuse = 1317.23 braids = 1316.44 burma = 1316.44 egress = 1316.44 endurable = 1316.44 floral = 1316.44 thirty-nine = 1316.44 beck = 1315.65 diaphragm = 1315.65 disintegration = 1315.65 tablecloth = 1315.65 chalice = 1314.86 extraneous = 1314.86 proficient = 1314.86 astrologer = 1314.07 cheyenne = 1314.07 depress = 1314.07 gag = 1314.07 mister = 1314.07 disrespectful = 1313.28 paganism = 1313.28 richie = 1312.49 uncover = 1312.49 corsican = 1310.90 dirge = 1310.90 reconstruct = 1310.90 umpire = 1310.90 humans = 1310.11 surmount = 1310.11 amicably = 1309.32 atomic = 1309.32 commemoration = 1309.32 controversial = 1309.32 pianist = 1309.32 apples = 1308.53 genii = 1308.53 marvin = 1308.53 nunnery = 1308.53 wetting = 1308.53 sophisticated = 1307.74 curvature = 1306.95 infuse = 1306.95 deranged = 1306.16 emit = 1306.16 engrossing = 1306.16 queenly = 1306.16 sewn = 1306.16 alligator = 1305.37 kerosene = 1305.37 twitch = 1305.37 barrack = 1304.58 assimilation = 1303.78 bets = 1303.78 superfluity = 1303.78 uplifting = 1303.78 widowhood = 1303.78 bedouin = 1302.99 tart = 1302.99 forceful = 1302.20 forty-three = 1302.20 leash = 1302.20 ss = 1302.20 absolved = 1301.41 alderman = 1301.41 drone = 1301.41 locomotion = 1301.41

15301 - 15400[தொகு]

muddle = 1301.41 palisade = 1301.41 proffer = 1301.41 talmud = 1301.41 electrified = 1300.62 inappropriate = 1300.62 sediment = 1300.62 snub = 1300.62 mandarin = 1299.83 preaches = 1299.83 thistle = 1299.83 completes = 1299.04 mongrel = 1299.04 crumb = 1296.66 gird = 1296.66 unconventional = 1296.66 variant = 1296.66 wisp = 1296.66 articulation = 1295.87 tawdry = 1295.87 deathbed = 1295.08 eros = 1295.08 mirthful = 1295.08 offing = 1295.08 cerebral = 1294.29 footfall = 1294.29 shrapnel = 1294.29 distillation = 1293.50 georgian = 1293.50 specify = 1293.50 unsightly = 1293.50 galen = 1292.71 adherent = 1291.92 chubby = 1291.92 dislodge = 1291.92 espouse = 1291.92 itinerant = 1291.92 planetary = 1291.92 sorrel = 1291.92 tibetan = 1291.92 disparity = 1291.13 jockey = 1291.13 stubbornness = 1291.13 translucent = 1291.13 accrue = 1288.75 adobe = 1288.75 flagship = 1288.75 savor = 1288.75 welled = 1288.75 confessional = 1287.17 criticize = 1287.17 dependencies = 1287.17 plurality = 1287.17 remit = 1287.17 rooster = 1287.17 nomenclature = 1286.38 resonant = 1286.38 waterproof = 1286.38 passable = 1285.59 afire = 1284.80 boomed = 1284.80 discrepancy = 1284.80 orifice = 1284.80 boredom = 1284.01 cooperate = 1284.01 accuses = 1283.22 conclave = 1283.22 impurity = 1283.22 pneumonia = 1283.22 synod = 1283.22 forearm = 1282.42 ironic = 1282.42 ketch = 1282.42 stacked = 1282.42 unattractive = 1282.42 usurp = 1282.42 cross-examination = 1281.63 knotty = 1281.63 monologue = 1281.63 situate = 1281.63 trackless = 1281.63 mammoth = 1280.84 britannia = 1280.05 choral = 1280.05 fang = 1280.05 ob = 1280.05 conscription = 1279.26 dusting = 1279.26 overseas = 1279.26 swirling = 1279.26 mashed = 1278.47 noontide = 1277.68 timed = 1277.68 townships = 1277.68 fauna = 1276.89 flurry = 1276.89 orthography = 1276.89 preclude = 1276.89 upbraid = 1276.89 blackbird = 1276.10

15401 - 15500[தொகு]

mica = 1276.10 analyse = 1275.30 competing = 1275.30 wayfarer = 1275.30 elixir = 1274.51 vega = 1274.51 chandelier = 1273.72 evasive = 1273.72 gruel = 1273.72 insincere = 1273.72 instrumentality = 1273.72 loin = 1273.72 sewer = 1273.72 great-grandfather = 1272.93 handicapped = 1272.93 snore = 1272.93 unapproachable = 1272.93 unvarying = 1272.93 cathay = 1272.14 profligacy = 1272.14 rainfall = 1272.14 squalor = 1272.14 undisciplined = 1271.35 abatement = 1270.56 bellies = 1270.56 geologist = 1270.56 melodrama = 1270.56 sprout = 1270.56 curtsey = 1269.77 retrograde = 1269.77 vill = 1269.77 aircraft = 1268.97 intersection = 1268.97 dionysus = 1268.18 premeditated = 1268.18 brownish = 1267.39 cannibal = 1267.39 feint = 1267.39 trimmings = 1267.39 captor = 1266.60 czech = 1266.60 gorilla = 1266.60 malacca = 1266.60 ordination = 1266.60 pertinacity = 1266.60 ratify = 1266.60 spicy = 1266.60 outlive = 1265.81 preternatural = 1265.81 entirety = 1265.02 deadened = 1264.23 dis- = 1263.44 pumped = 1263.44 twenty-first = 1263.44 iniquitous = 1262.65 swims = 1262.65 waft = 1262.65 abby = 1261.85 argentine = 1261.85 certify = 1261.85 cynic = 1261.85 flexibility = 1261.85 insincerity = 1261.85 monica = 1261.85 paraphrase = 1261.85 solidarity = 1261.85 surreptitiously = 1261.85 watchword = 1261.85 enliven = 1261.06 garfield = 1261.06 consulate = 1260.27 scrawled = 1260.27 tasteless = 1259.48 contemporaneous = 1258.69 gash = 1258.69 reprehensible = 1258.69 guernsey = 1257.90 undid = 1257.90 avenger = 1257.11 reproductive = 1257.11 banjo = 1256.32 comeliness = 1256.32 fluffy = 1256.32 reilly = 1256.32 rocket = 1256.32 tractable = 1256.32 absolve = 1254.73 hinge = 1254.73 adverb = 1253.94 berkshire = 1253.94 brutish = 1253.94 dummy = 1253.94 portraiture = 1253.94 crypt = 1253.15 italics = 1253.15 ornate = 1253.15 subjecting = 1253.15 inorganic = 1252.36 jacky = 1252.36 longitudinal = 1252.36

15501 - 15600[தொகு]

stagnation = 1252.36 presage = 1251.57 pretender = 1251.57 brawl = 1250.78 hussy = 1250.78 kraal = 1250.78 assassinate = 1249.99 israelite = 1249.99 phonograph = 1249.99 brew = 1249.20 dividend = 1249.20 revisit = 1249.20 bibliography = 1248.41 craze = 1248.41 frenchwoman = 1248.41 homicide = 1248.41 lucknow = 1248.41 oratorical = 1248.41 abdullah = 1247.61 disinclination = 1247.61 gild = 1247.61 porphyry = 1247.61 tuneful = 1247.61 consumes = 1246.82 informer = 1246.82 cassandra = 1246.03 obtuse = 1246.03 samoa = 1246.03 skate = 1246.03 versatile = 1246.03 bermuda = 1245.24 unassuming = 1245.24 underworld = 1245.24 dorchester = 1244.45 fussy = 1244.45 locker = 1244.45 puddle = 1244.45 shire = 1244.45 unbound = 1244.45 hacking = 1243.66 eileen = 1242.87 instability = 1242.87 paraphernalia = 1242.87 garnish = 1242.08 journeyman = 1242.08 recognizable = 1242.08 syndicate = 1242.08 divulge = 1241.29 enquiring = 1240.49 hulk = 1240.49 nutriment = 1240.49 sinuous = 1240.49 croak = 1239.70 embarkation = 1239.70 honduras = 1239.70 vandals = 1238.91 auburn = 1238.12 satchel = 1238.12 serf = 1237.33 waxing = 1237.33 sou = 1236.54 apocryphal = 1235.75 bedlam = 1235.75 deprivation = 1235.75 forestall = 1235.75 heifer = 1235.75 earldom = 1234.96 fillet = 1234.96 foregone = 1234.96 voiceless = 1234.96 crouch = 1234.16 vengeful = 1234.16 drawl = 1233.37 heinz = 1233.37 montenegro = 1233.37 alienate = 1232.58 cramp = 1232.58 malign = 1232.58 pinkerton = 1231.79 salve = 1231.79 stenographer = 1231.79 motherless = 1231.00 exponent = 1230.21 bewail = 1229.42 generate = 1229.42 malevolence = 1229.42 unbidden = 1229.42 dorsal = 1228.63 dank = 1227.84 homespun = 1227.84 partaken = 1227.84 recumbent = 1227.84 abominably = 1227.04 burglary = 1227.04 commensurate = 1227.04 jessica = 1227.04 mop = 1227.04 putrid = 1227.04 tuning = 1227.04 virginity = 1227.04

15601 - 15700[தொகு]

wasp = 1227.04 hustle = 1226.25 infinitive = 1226.25 mauritius = 1226.25 thong = 1226.25 wiltshire = 1226.25 airily = 1225.46 approximation = 1225.46 bounteous = 1225.46 snout = 1225.46 suave = 1225.46 reconsider = 1224.67 artificers = 1223.88 disability = 1223.88 disposes = 1223.88 pentecost = 1223.88 romanticism = 1221.51 translators = 1221.51 doo = 1219.92 misshapen = 1219.92 morale = 1219.92 optimistic = 1219.92 reciprocity = 1219.92 caribou = 1219.13 reek = 1218.34 vicarage = 1218.34 wrongfully = 1218.34 ag = 1217.55 circumspect = 1216.76 dictatorship = 1216.76 nightcap = 1216.76 anthea = 1215.97 inalienable = 1215.97 musa = 1215.97 nauseous = 1215.97 bret = 1214.39 gradation = 1214.39 ill. = 1214.39 sc = 1214.39 thereunto = 1214.39 venal = 1214.39 abhorrent = 1213.60 acclamation = 1213.60 jeer = 1213.60 championship = 1212.80 forty-seven = 1212.01 savory = 1212.01 chimerical = 1211.22 scaffolding = 1211.22 trieste = 1211.22 albion = 1210.43 classify = 1210.43 gorse = 1210.43 twenty-fifth = 1210.43 unequivocal = 1209.64 cursory = 1208.06 ditty = 1208.06 emanuel = 1208.06 oneness = 1208.06 lasso = 1207.27 assuage = 1206.48 flutes = 1206.48 dreads = 1205.68 caracalla = 1204.89 expiate = 1204.89 obsession = 1204.89 rifled = 1204.89 breastplate = 1204.10 duval = 1204.10 giggling = 1204.10 goad = 1204.10 postponement = 1204.10 unproductive = 1204.10 conn. = 1202.52 etruria = 1202.52 ogre = 1202.52 palermo = 1202.52 ravage = 1202.52 berne = 1201.73 brusque = 1201.73 conjuring = 1201.73 noisome = 1201.73 sameness = 1201.73 cumbrous = 1200.94 reprieve = 1200.94 admonish = 1200.15 inflammatory = 1200.15 intrusive = 1200.15 shorthand = 1199.36 allotment = 1198.56 anoint = 1198.56 legitimately = 1198.56 rationally = 1198.56 eu = 1197.77 puberty = 1197.77 punjab = 1197.77 trice = 1197.77 sacerdotal = 1196.98 teas = 1196.98 convivial = 1196.19

15701 - 15800[தொகு]

craggy = 1196.19 pent-up = 1196.19 romany = 1196.19 alder = 1195.40 moisten = 1194.61 violinist = 1194.61 atrocity = 1193.82 conduce = 1193.82 dee = 1193.82 disproportionate = 1193.82 macaroni = 1193.82 parochial = 1193.82 curriculum = 1193.03 emigrate = 1193.03 forty-six = 1193.03 janitor = 1193.03 rancour = 1193.03 spontaneity = 1193.03 wince = 1193.03 enigmatical = 1192.23 outdoors = 1192.23 splinter = 1192.23 apathetic = 1191.44 experimenting = 1191.44 react = 1191.44 script = 1191.44 repine = 1190.65 well-worn = 1190.65 boarder = 1189.86 carbine = 1189.86 miscreant = 1189.86 profaned = 1189.86 stacy = 1189.86 good-for-nothing = 1188.28 irascible = 1188.28 pervade = 1188.28 sarcophagus = 1188.28 appealingly = 1187.49 augury = 1187.49 pelt = 1187.49 blackmail = 1186.70 pomegranate = 1186.70 pounce = 1186.70 torrid = 1186.70 pant = 1185.91 placard = 1185.91 erotic = 1185.11 concussion = 1184.32 converging = 1183.53 fireman = 1183.53 flinch = 1183.53 loki = 1183.53 provost = 1183.53 seduction = 1183.53 bonus = 1181.95 punctilious = 1181.95 screech = 1181.95 manchu = 1181.16 wetted = 1181.16 martian = 1180.37 examines = 1179.58 prate = 1179.58 speculator = 1179.58 a- = 1178.79 fifty-six = 1178.79 photographer = 1178.79 privateer = 1178.79 tepid = 1178.79 buxom = 1177.99 fetter = 1177.99 fornication = 1177.99 cupola = 1177.20 humanitarian = 1177.20 pointer = 1177.20 asset = 1176.41 evacuate = 1176.41 sith = 1176.41 opal = 1175.62 leggings = 1174.83 sedentary = 1174.83 supplant = 1174.83 texan = 1174.83 collation = 1174.04 corpulent = 1174.04 feudalism = 1174.04 bulgarian = 1173.25 cr. = 1173.25 excise = 1173.25 generating = 1173.25 materialistic = 1173.25 palsy = 1173.25 stingy = 1173.25 variability = 1173.25 butte = 1172.46 swish = 1172.46 typing = 1172.46 pedant = 1171.67 ser = 1171.67 labels = 1170.87 premonition = 1170.87

15801 - 15900[தொகு]

regency = 1170.87 descry = 1170.08 nome = 1170.08 curry = 1169.29 delta = 1169.29 digital = 1169.29 billiard = 1168.50 lugger = 1168.50 quorum = 1168.50 thieving = 1168.50 urns = 1168.50 graduation = 1167.71 illusory = 1167.71 refraction = 1167.71 second-rate = 1167.71 unpacked = 1167.71 brett = 1166.92 disengage = 1166.92 idealist = 1166.92 mammon = 1166.92 mort = 1166.92 wherewithal = 1166.92 deviate = 1166.13 inculcate = 1166.13 pentateuch = 1166.13 colloquial = 1165.34 mouthpiece = 1165.34 credits = 1164.55 dastardly = 1164.55 detrimental = 1164.55 inductive = 1164.55 ambiguity = 1163.75 bitch = 1163.75 brackish = 1163.75 confounding = 1163.75 itch = 1163.75 fawning = 1162.96 insular = 1162.96 obsequies = 1162.96 phlegmatic = 1162.96 trans = 1162.96 disks = 1162.17 neuter = 1162.17 wheresoever = 1162.17 bestial = 1161.38 billow = 1161.38 filament = 1161.38 weld = 1161.38 covertly = 1160.59 quicksilver = 1160.59 serpentine = 1160.59 stabbing = 1160.59 calibre = 1159.80 old-world = 1159.80 cheshire = 1159.01 eyelid = 1159.01 laconic = 1159.01 queensland = 1159.01 redolent = 1159.01 ethiopian = 1158.22 handicap = 1158.22 palette = 1158.22 relent = 1158.22 dispersing = 1157.42 indivisible = 1157.42 jolt = 1157.42 superficially = 1157.42 embryonic = 1156.63 plowing = 1156.63 alchemy = 1155.84 demur = 1155.84 highlander = 1155.84 stylish = 1155.84 windlass = 1155.84 adamant = 1155.05 diagonal = 1155.05 remorseful = 1155.05 compiler = 1154.26 lugubrious = 1154.26 proletariat = 1154.26 twang = 1154.26 photography = 1153.47 sharon = 1153.47 wally = 1153.47 boxed = 1152.68 brigadier = 1152.68 crucible = 1152.68 heracles = 1151.89 spellbound = 1151.89 slothful = 1151.10 subconscious = 1151.10 tactful = 1151.10 terse = 1151.10 eyebrow = 1150.30 indubitable = 1150.30 nil = 1150.30 shanghai = 1150.30 incorporation = 1149.51 shortage = 1149.51 sneeze = 1149.51

15901 - 16000[தொகு]

troupe = 1149.51 usefully = 1149.51 ven = 1149.51 beryl = 1148.72 cartilage = 1148.72 gape = 1148.72 archery = 1147.93 chancery = 1147.93 indigent = 1147.93 indus = 1147.93 ores = 1147.93 watt = 1147.93 passim = 1147.14 tingle = 1147.14 spurt = 1146.35 stave = 1146.35 crossly = 1145.56 earshot = 1145.56 fez = 1145.56 melodramatic = 1145.56 ailment = 1144.77 biblical = 1144.77 condolence = 1144.77 dime = 1144.77 displacement = 1144.77 turquoise = 1144.77 accords = 1143.98 messina = 1143.98 comprehensible = 1143.18 eighty-five = 1143.18 goblin = 1143.18 hilarious = 1143.18 loftiness = 1143.18 reg = 1143.18 roan = 1143.18 targets = 1143.18 transcript = 1143.18 fearsome = 1142.39 giggle = 1142.39 herculean = 1142.39 baptize = 1141.60 domineering = 1141.60 mistletoe = 1141.60 outlawed = 1141.60 nebulous = 1140.81 beholden = 1140.02 criticized = 1140.02 deafness = 1140.02 occupancy = 1140.02 winsome = 1140.02 augmentation = 1139.23 shingles = 1139.23 sonny = 1139.23 thankless = 1139.23 clink = 1138.44 connexions = 1138.44 evasively = 1138.44 fief = 1138.44 hygiene = 1138.44 presentable = 1138.44 jib = 1137.65 scarecrow = 1137.65 bastion = 1136.86 fungus = 1136.86 johannes = 1136.86 steadfastness = 1136.86 taboo = 1136.86 wording = 1136.86 canto = 1136.06 hinduism = 1136.06 holler = 1136.06 lathe = 1136.06 overalls = 1136.06 an't = 1135.27 archduke = 1135.27 jetty = 1135.27 mastiff = 1135.27 refugee = 1135.27 shuttle = 1135.27 twinge = 1135.27 vespers = 1135.27 interlude = 1134.48 kinswoman = 1134.48 protein = 1134.48 quinine = 1134.48 vibrant = 1134.48 artemis = 1133.69 estuary = 1133.69 passover = 1133.69 who'll = 1133.69 chi = 1132.90 dilate = 1132.90 dump = 1132.90 fortuitous = 1132.90 gaseous = 1132.90 lading = 1132.90 nonchalance = 1132.90 advocacy = 1132.11 abed = 1131.32 middling = 1131.32

16001 - 17000[தொகு]

mucous = 1131.32 outdone = 1131.32 rebound = 1131.32 tally = 1131.32 vaudeville = 1131.32 loco = 1130.53 smithy = 1130.53 films = 1129.74 loiter = 1129.74 mater = 1129.74 necessitate = 1129.74 cohesion = 1128.94 cauldron = 1128.15 centurion = 1128.15 crestfallen = 1128.15 shipment = 1128.15 swamped = 1128.15 tahiti = 1128.15 ups = 1128.15 holier = 1127.36 housework = 1127.36 refectory = 1127.36 brownie = 1126.57 gossamer = 1126.57 philemon = 1126.57 skeptical = 1126.57 macedonians = 1125.78 self-satisfied = 1125.78 aggrandizement = 1124.99 baptismal = 1124.99 bellingham = 1124.99 emoluments = 1124.99 esprit = 1124.99 evolve = 1124.99 execration = 1124.99 firemen = 1124.99 intimidate = 1124.99 refine = 1124.99 untie = 1124.99 cos = 1124.20 plenipotentiary = 1124.20 scrip = 1124.20 disown = 1123.41 disprove = 1123.41 mach = 1123.41 ruts = 1123.41 ambuscade = 1122.61 mausoleum = 1122.61 misuse = 1122.61 mongolia = 1122.61 semicircular = 1122.61 sentient = 1122.61 unscathed = 1122.61 vomit = 1122.61 actuality = 1121.82 analytical = 1121.82 disclaimed = 1121.82 demise = 1121.03 gene = 1121.03 silhouette = 1121.03 fifty-four = 1120.24 quizzical = 1120.24 cob = 1119.45 combustible = 1119.45 cracker = 1119.45 craftsmen = 1119.45 freshman = 1119.45 gaoler = 1119.45 liberia = 1119.45 lullaby = 1119.45 diplomat = 1118.66 elicit = 1118.66 nehemiah = 1118.66 proxy = 1118.66 rear-guard = 1118.66 badger = 1117.87 crochet = 1117.08 hauteur = 1117.08 operatic = 1117.08 phoenicia = 1117.08 unaccompanied = 1117.08 winnipeg = 1117.08 crackle = 1116.29 definitive = 1116.29 delinquent = 1116.29 facsimile = 1115.49 salvador = 1115.49 deceiver = 1114.70 initiate = 1114.70 merge = 1114.70 thunderstruck = 1114.70 affluent = 1113.91 furlough = 1113.12 maw = 1113.12 venial = 1113.12 piper = 1112.33 reversal = 1112.33 squander = 1112.33 zeeland = 1112.33 abduction = 1111.54

16101 - 16200[தொகு]

businesslike = 1111.54 cavernous = 1111.54 divergent = 1111.54 elf = 1111.54 felicitous = 1111.54 handcuffs = 1111.54 manoeuvring = 1111.54 margarita = 1111.54 resists = 1111.54 transference = 1111.54 debility = 1110.75 origins = 1110.75 punic = 1110.75 succulent = 1110.75 buttonhole = 1109.96 milliner = 1109.96 nape = 1109.96 titan = 1109.96 advocating = 1109.17 critter = 1109.17 promoter = 1109.17 tableau = 1109.17 wile = 1109.17 withers = 1109.17 decoy = 1108.37 disagreed = 1108.37 fella = 1108.37 nanny = 1108.37 accoutrements = 1107.58 coyote = 1107.58 pathological = 1107.58 wrangle = 1107.58 encamp = 1106.79 huntington = 1106.79 mallet = 1106.79 sceptic = 1106.79 seeker = 1106.79 shatter = 1106.79 ablutions = 1106.00 negligible = 1106.00 yemen = 1106.00 administrators = 1105.21 magnesia = 1105.21 ruff = 1105.21 granary = 1104.42 iced = 1104.42 illustrator = 1104.42 pell-mell = 1104.42 aver = 1103.63 eth = 1103.63 michaelmas = 1103.63 scaly = 1103.63 underfoot = 1103.63 brat = 1102.84 riven = 1102.84 thimble = 1102.84 downtown = 1102.05 heron = 1102.05 carp = 1101.25 interdict = 1101.25 jog = 1101.25 utilitarian = 1101.25 inhale = 1100.46 signet = 1100.46 jc = 1099.67 johannesburg = 1099.67 rectify = 1099.67 surplice = 1099.67 beleaguered = 1098.88 confidante = 1098.88 sociology = 1098.88 sorted = 1098.88 tit = 1098.88 untamed = 1098.88 cozen = 1098.09 defunct = 1098.09 gents = 1098.09 largeness = 1098.09 towing = 1098.09 como = 1097.30 crucifixion = 1097.30 imf = 1097.30 incorporate = 1097.30 pulley = 1097.30 rump = 1097.30 sid = 1097.30 bracken = 1096.51 mailing = 1096.51 skinny = 1096.51 squash = 1096.51 absorbs = 1095.72 derrick = 1095.72 neal = 1095.72 octave = 1095.72 voter = 1095.72 guatemala = 1094.93 intrust = 1094.93 perusing = 1094.93 teens = 1094.93 voracious = 1094.93

16201 - 16300[தொகு]

cad = 1094.13 cordon = 1094.13 elopement = 1094.13 federation = 1094.13 plaint = 1094.13 pus = 1094.13 unbending = 1094.13 urbanity = 1094.13 mobility = 1093.34 monsoon = 1093.34 sixty-four = 1093.34 clipping = 1092.55 sparse = 1092.55 trumpery = 1092.55 goth = 1091.76 tighten = 1091.76 armful = 1090.97 trapping = 1090.97 aspen = 1090.18 fisher = 1090.18 gymnastic = 1090.18 half-brother = 1090.18 midwife = 1090.18 oracular = 1090.18 scoop = 1090.18 spongy = 1090.18 alibi = 1089.39 apache = 1089.39 autocratic = 1089.39 honolulu = 1089.39 unload = 1089.39 aggregation = 1088.60 groceries = 1088.60 chirp = 1087.81 eater = 1087.81 snipe = 1087.81 substantive = 1087.81 almanac = 1087.01 dignitary = 1087.01 habitat = 1087.01 regional = 1087.01 pasty = 1086.22 squint = 1086.22 navigate = 1085.43 scrawl = 1085.43 alum = 1084.64 bergen = 1084.64 cornet = 1084.64 uphill = 1084.64 clamber = 1083.85 portent = 1083.85 stow = 1083.85 backwoods = 1083.06 evoke = 1083.06 exigency = 1083.06 groundwork = 1083.06 macon = 1083.06 sinew = 1083.06 stepfather = 1083.06 buffeted = 1082.27 scenic = 1082.27 silurian = 1082.27 arrant = 1081.48 be- = 1081.48 dilute = 1080.68 doer = 1080.68 nurture = 1080.68 ranger = 1080.68 simulated = 1080.68 tripod = 1080.68 myrrh = 1079.89 glum = 1079.10 goodbye = 1079.10 partakes = 1079.10 potter = 1079.10 suet = 1079.10 dragoon = 1078.31 expostulation = 1078.31 woof = 1078.31 adown = 1077.52 provisionally = 1077.52 retrospective = 1077.52 sooty = 1077.52 blister = 1075.94 ensemble = 1075.94 mote = 1075.94 tertiary = 1075.94 tornado = 1075.15 unfettered = 1075.15 agrarian = 1074.36 demolish = 1074.36 doric = 1074.36 harrow = 1074.36 inversion = 1074.36 parasitic = 1074.36 embargo = 1072.77 pervert = 1072.77 writs = 1072.77 closeted = 1071.98 fiftieth = 1071.98

16301 - 16400[தொகு]

acceptation = 1071.19 cyclone = 1071.19 dawns = 1071.19 leinster = 1071.19 tormentor = 1071.19 tv = 1071.19 cowl = 1070.40 poseidon = 1070.40 undefiled = 1070.40 crier = 1069.61 p.p. = 1069.61 saliva = 1069.61 congestion = 1068.82 cube = 1068.82 sawing = 1068.82 syntax = 1068.82 frosted = 1068.03 heart-rending = 1068.03 insecurity = 1068.03 playwright = 1068.03 thracian = 1068.03 detract = 1067.24 truculent = 1067.24 turbulence = 1067.24 downpour = 1066.44 kenny = 1066.44 locust = 1066.44 mas = 1066.44 abandons = 1065.65 annul = 1065.65 dimple = 1065.65 finesse = 1065.65 glean = 1065.65 incendiary = 1065.65 productivity = 1065.65 gi = 1064.86 hash = 1064.86 horseshoe = 1064.86 brunette = 1063.28 distortion = 1063.28 inexpensive = 1063.28 liner = 1063.28 namur = 1062.49 writhe = 1062.49 amelioration = 1061.70 arcadian = 1061.70 carrot = 1061.70 regimen = 1061.70 slam = 1061.70 vitiated = 1061.70 stanford = 1060.91 tactical = 1060.91 graceless = 1060.12 maudlin = 1060.12 narcotic = 1060.12 wormwood = 1060.12 bowling = 1059.32 sac = 1059.32 sulphurous = 1059.32 adage = 1058.53 overt = 1058.53 relevant = 1058.53 sycamore = 1058.53 cleaving = 1057.74 memento = 1057.74 senegal = 1057.74 whirring = 1057.74 concentric = 1056.95 entrap = 1056.95 melon = 1056.95 munificent = 1056.95 accented = 1056.16 peanuts = 1056.16 flog = 1055.37 humdrum = 1055.37 mapped = 1055.37 outing = 1055.37 relentlessly = 1055.37 stimuli = 1055.37 guerdon = 1054.58 escapade = 1053.79 gaza = 1053.79 competency = 1053.00 jul = 1053.00 madder = 1053.00 parsimony = 1053.00 fermented = 1051.41 functional = 1051.41 porcupine = 1051.41 indeterminate = 1050.62 versatility = 1050.62 adjunct = 1049.83 albanian = 1049.83 coffer = 1049.83 gill = 1049.83 entangle = 1049.04 ltd. = 1049.04 molecular = 1049.04 rattlesnake = 1049.04 barnaby = 1048.25

16401 - 16500[தொகு]

errant = 1048.25 testimonial = 1048.25 demagogue = 1047.46 irwin = 1047.46 pommel = 1047.46 slav = 1047.46 usa = 1047.46 combated = 1046.67 domicile = 1046.67 eastwards = 1046.67 harlem = 1046.67 cacique = 1045.87 craters = 1045.87 iceberg = 1045.08 leaked = 1045.08 agate = 1044.29 aloofness = 1044.29 bottled = 1044.29 construe = 1044.29 craftsman = 1043.50 juniper = 1043.50 pestilent = 1043.50 poodle = 1043.50 demarcation = 1042.71 millet = 1042.71 precursor = 1042.71 teller = 1042.71 alternation = 1041.92 argumentative = 1041.92 consumptive = 1041.92 dependency = 1041.92 displace = 1041.92 encroachment = 1041.92 humiliate = 1041.92 leave-taking = 1041.92 abbreviated = 1041.13 athena = 1041.13 conglomerate = 1041.13 harpoon = 1041.13 point-blank = 1041.13 bosnia = 1040.34 mitre = 1040.34 octavo = 1040.34 tattoo = 1040.34 tram = 1040.34 emanation = 1039.55 whack = 1039.55 resultant = 1037.96 larboard = 1037.17 autonomy = 1036.38 bodyguard = 1036.38 opus = 1036.38 textile = 1036.38 ultra = 1036.38 blubber = 1035.59 phosphorescent = 1035.59 settee = 1035.59 accountant = 1034.80 affray = 1034.80 arcade = 1034.80 indelicate = 1034.80 dauphin = 1033.22 fetid = 1033.22 uncivilized = 1033.22 forthright = 1032.43 stink = 1032.43 taxicab = 1032.43 anent = 1031.63 bilious = 1031.63 broken-down = 1031.63 cucumber = 1031.63 platoon = 1031.63 avon = 1030.84 disheartening = 1030.84 hackneyed = 1030.84 paragon = 1030.84 differentiation = 1030.05 mutilation = 1030.05 swirl = 1030.05 baton = 1029.26 ewe = 1029.26 mackerel = 1029.26 chafe = 1028.47 progenitor = 1028.47 retorts = 1028.47 ducking = 1027.68 frontal = 1027.68 nitric = 1027.68 loquacious = 1026.89 norma = 1026.89 topography = 1026.10 multifarious = 1025.31 shepherdess = 1025.31 volga = 1025.31 availability = 1024.51 colds = 1024.51 props = 1024.51 three-cornered = 1023.72 bison = 1022.93 fiat = 1022.93

16501 - 16600[தொகு]

gluttony = 1022.93 unabashed = 1022.14 undergraduate = 1022.14 vellum = 1022.14 ascension = 1021.35 bluster = 1021.35 circumcised = 1021.35 marc = 1021.35 stipend = 1021.35 orgy = 1020.56 repudiation = 1020.56 smuggler = 1020.56 apostasy = 1019.77 auditory = 1019.77 graph = 1019.77 skepticism = 1019.77 solvent = 1019.77 worldliness = 1019.77 jasper = 1018.98 jd = 1018.98 latium = 1018.98 loophole = 1018.98 phosphate = 1018.98 rime = 1018.98 sie = 1018.98 abbots = 1018.19 enlistment = 1018.19 fascinate = 1018.19 nomadic = 1018.19 yeh = 1018.19 adolescence = 1017.39 immersion = 1017.39 larvae = 1017.39 primordial = 1017.39 wills = 1017.39 argentina = 1016.60 fungi = 1015.81 mash = 1015.81 showman = 1015.81 sortie = 1015.81 impel = 1015.02 patchwork = 1015.02 petrograd = 1015.02 cute = 1014.23 lief = 1014.23 obtrusive = 1014.23 piecemeal = 1014.23 rapping = 1014.23 abdominal = 1013.44 clods = 1013.44 kindergarten = 1013.44 scorpion = 1013.44 tattooed = 1013.44 diploma = 1012.65 disputation = 1012.65 householder = 1012.65 mover = 1012.65 ner = 1012.65 stiffen = 1012.65 ticklish = 1012.65 vaunted = 1012.65 est = 1011.86 inkstand = 1011.86 rick = 1011.86 smear = 1011.86 woodpecker = 1011.86 aberration = 1011.06 baying = 1011.06 exactitude = 1011.06 lunacy = 1011.06 pueblo = 1011.06 strut = 1011.06 waive = 1011.06 wallis = 1011.06 churchman = 1010.27 scuttle = 1009.48 talkers = 1009.48 doubles = 1008.69 elucidation = 1008.69 literacy = 1008.69 parry = 1008.69 waitress = 1008.69 concubine = 1007.90 fume = 1007.90 oxidation = 1007.90 pavia = 1007.90 raspberry = 1007.90 certitude = 1007.11 hippopotamus = 1007.11 beadle = 1006.32 derbyshire = 1006.32 dynamo = 1006.32 self-reliant = 1006.32 espionage = 1005.53 penknife = 1005.53 spouting = 1005.53 taurus = 1005.53 tedium = 1005.53 clog = 1004.74 envelop = 1004.74

16601 - 16700[தொகு]

ferret = 1004.74 gavin = 1004.74 primer = 1004.74 luminary = 1003.94 nondescript = 1003.94 chamois = 1003.15 furze = 1003.15 macedon = 1003.15 spree = 1003.15 synthetic = 1003.15 weasel = 1003.15 aa = 1002.36 abyssinian = 1002.36 acropolis = 1002.36 cropping = 1002.36 damped = 1002.36 trainer = 1002.36 alkaline = 1001.57 magpie = 1001.57 brewed = 1000.78 conserve = 1000.78 homo = 1000.78 keynote = 1000.78 sec = 1000.78 transept = 1000.78 fabrication = 999.994 fatty = 999.994 garbage = 999.994 humidity = 999.994 photo = 999.994 topsy-turvy = 999.994 gazelle = 999.202 gory = 999.202 holocaust = 999.202 lag = 999.202 maya = 998.411 tyrolese = 998.411 beckon = 997.620 careworn = 997.620 unpretending = 997.620 galleon = 996.829 lama = 996.829 guys = 996.038 votive = 996.038 autocrat = 995.247 buffoon = 995.247 dysentery = 995.247 frontispiece = 995.247 lawgiver = 995.247 mesa = 995.247 decoction = 994.456 dweller = 994.456 overdone = 994.456 rating = 994.456 abdul = 993.665 acumen = 993.665 broil = 993.665 churlish = 993.665 jo. = 993.665 nothings = 993.665 azores = 992.873 eradicate = 992.873 jauntily = 992.873 suffix = 992.873 boor = 992.082 passageway = 992.082 scow = 992.082 suavity = 992.082 textbook = 992.082 transmitter = 992.082 contumely = 991.291 counterbalance = 991.291 nefarious = 991.291 friesland = 990.500 jh = 990.500 spoonfuls = 990.500 escutcheon = 989.709 harried = 989.709 intractable = 989.709 nostril = 989.709 apostate = 988.918 deride = 988.918 profanation = 988.918 aqueduct = 988.127 derogatory = 988.127 indianapolis = 988.127 cabal = 987.335 egotistical = 987.335 fatuous = 987.335 flinching = 987.335 gymnastics = 986.544 thoughtlessness = 986.544 chipped = 985.753 hectic = 985.753 subscriber = 985.753 tyrone = 985.753 basque = 984.171 causal = 984.171 corroboration = 984.171 journalistic = 984.171


16701 - 16800[தொகு]

lire = 984.171 eerie = 983.380 gripe = 983.380 khartoum = 983.380 onerous = 983.380 consolidate = 982.589 fen = 982.589 limply = 982.589 throttle = 982.589 wold = 982.589 bevy = 981.798 fake = 981.798 obloquy = 981.798 prism = 981.798 ridley = 981.798 adder = 981.006 lagging = 981.006 prig = 981.006 verbatim = 981.006 afterthought = 980.215 equatorial = 980.215 flatterer = 980.215 hypnotic = 980.215 non-commissioned = 979.424 sonata = 979.424 verification = 979.424 toothless = 978.633 mem = 977.842 stucco = 977.842 calamitous = 977.051 spawn = 977.051 swindler = 977.051 toga = 977.051 wheelbarrow = 977.051 busted = 976.260 derek = 976.260 ge = 976.260 glisten = 976.260 pout = 976.260 breech = 975.468 depreciate = 975.468 libyan = 975.468 yuan = 975.468 cavil = 974.677 dialectic = 974.677 elysium = 974.677 lateness = 974.677 pegasus = 974.677 present-day = 974.677 flighty = 973.886 manse = 973.886 overran = 973.886 vial = 973.886 capsule = 973.095 hesse = 973.095 participating = 972.304 stork = 971.513 bowsprit = 970.722 slave-girl = 970.722 han = 969.930 how's = 969.930 sen = 969.930 andalusia = 969.139 belgrade = 969.139 constrain = 969.139 economist = 969.139 papacy = 969.139 torah = 969.139 canning = 968.348 dunce = 968.348 niggardly = 968.348 strident = 968.348 undersigned = 968.348 waylaid = 968.348 finale = 967.557 tartar = 967.557 jocular = 966.766 whimper = 966.766 provocative = 965.975 skunk = 965.975 umbrage = 965.975 negress = 965.184 autocracy = 964.393 belie = 964.393 comma = 964.393 palatial = 964.393 saline = 964.393 slavic = 964.393 idyllic = 963.601 sat. = 963.601 southwark = 963.601 trollope = 963.601 kabul = 962.810 resourceful = 962.810 swindle = 962.810 ts = 962.810 aspirant = 962.019 athletics = 962.019 fatten = 962.019 inconsolable = 962.019

16801 - 16900[தொகு]

pessimistic = 962.019 retainer = 962.019 abnormally = 961.228 blacken = 961.228 erica = 961.228 miserly = 961.228 mush = 961.228 tacks = 961.228 wriggle = 961.228 blare = 960.437 animates = 959.646 corse = 959.646 eph. = 959.646 hoot = 959.646 perishes = 959.646 plait = 959.646 welkin = 959.646 scandinavia = 958.855 sicken = 958.855 mow = 958.063 unwashed = 958.063 vita = 958.063 lisp = 957.272 nepal = 957.272 o'reilly = 957.272 cookies = 956.481 forty-nine = 956.481 hoar = 956.481 iodine = 955.690 maltese = 955.690 skills = 955.690 existent = 954.899 irremediable = 954.899 unctuous = 954.899 depose = 954.108 legation = 954.108 selene = 954.108 squeal = 954.108 tulip = 954.108 micah = 953.317 asphalt = 952.526 bulldog = 952.526 filipino = 952.526 infect = 952.526 spiced = 952.526 aggressor = 951.734 incisive = 951.734 premise = 951.734 quondam = 950.943 stoical = 950.943 stunt = 950.943 assorted = 950.152 bumper = 950.152 downhill = 950.152 gage = 950.152 life-time = 950.152 looped = 950.152 miscarriage = 950.152 elocution = 949.361 saga = 949.361 chivalric = 948.570 defraud = 948.570 beavers = 947.779 janus = 947.779 tweed = 947.779 vesta = 947.779 affidavit = 946.988 apropos = 946.988 bolster = 946.988 pod = 946.988 soulless = 946.988 adverbs = 946.196 saunter = 946.196 undercurrent = 946.196 baptised = 945.405 coherence = 945.405 demented = 945.405 rhubarb = 945.405 vicarious = 945.405 chattel = 944.614 fane = 944.614 irreligious = 944.614 zeke = 944.614 consign = 943.823 designer = 943.823 firstly = 943.823 rivet = 943.823 strapping = 943.823 congregate = 943.032 protege = 943.032 cheapside = 942.241 laudanum = 942.241 laundress = 942.241 caucus = 941.450 chick = 941.450 colic = 941.450 coterie = 941.450 esquire = 941.450 holster = 941.450 iran = 941.450

16901 - 17000[தொகு]

paraffin = 941.450 rancor = 941.450 secrete = 941.450 unix = 941.450 bragging = 940.659 cuirass = 940.659 dune = 940.659 enigmatic = 940.659 incantation = 940.659 quiescent = 940.659 sirup = 940.659 abasement = 939.867 andover = 939.867 antigua = 939.867 bowled = 939.867 carnivorous = 939.867 donor = 939.867 manganese = 939.867 convocation = 939.076 formulae = 939.076 tel = 939.076 grandparents = 938.285 leaky = 938.285 thunderbolts = 938.285 victual = 938.285 apotheosis = 937.494 embellish = 937.494 psychologist = 937.494 spinach = 937.494 chlorine = 936.703 tarpaulin = 936.703 damper = 935.912 intensive = 935.912 operatives = 935.912 patronize = 935.912 purposeless = 935.912 racy = 935.912 tankard = 935.912 thetis = 935.912 transylvania = 935.912 uproarious = 935.912 demolition = 935.121 paramour = 935.121 whitewash = 935.121 oddity = 934.329 stratified = 934.329 assay = 933.538 hankering = 933.538 abbreviation = 932.747 academies = 931.956 brit = 931.956 chaplet = 931.956 emblazoned = 931.956 tirade = 931.956 diametrically = 931.165 synonym = 931.165 twenty-third = 931.165 visor = 931.165 waif = 931.165 cogent = 930.374 mitigation = 930.374 self-defense = 930.374 syllogism = 930.374 tarts = 930.374 absolutism = 929.583 apprise = 929.583 entities = 929.583 sullied = 929.583 app = 928.791 loon = 928.791 blindfold = 928.000 cronies = 928.000 dote = 928.000 ironing = 928.000 affably = 927.209 anathema = 927.209 croquet = 926.418 debut = 926.418 keyboard = 926.418 marmalade = 926.418 non-existent = 926.418 poniard = 926.418 tickling = 926.418 trenchant = 926.418 well-fed = 926.418 amethyst = 925.627 rabid = 925.627 totter = 925.627 od = 924.836 radiate = 924.045 sixty-two = 924.045 shotgun = 923.254 dutifully = 922.462 ec = 922.462 encircle = 922.462 pliable = 922.462 pristine = 922.462 superannuated = 922.462 telegraphy = 922.462 thousandth = 922.462

17001 - 18000[தொகு]

expeditious = 921.671 superstructure = 921.671 indoor = 920.880 intuitively = 920.880 revoke = 920.880 rusted = 920.880 whitening = 920.880 brigantine = 920.089 bigot = 919.298 drizzle = 919.298 fop = 919.298 miami = 919.298 slouch = 919.298 emancipate = 918.507 jig = 918.507 malachi = 918.507 parlance = 918.507 unchallenged = 918.507 de- = 917.716 derelict = 917.716 tittle = 917.716 unreliable = 917.716 cognizant = 916.924 deg = 916.924 diver = 916.924 hydraulic = 916.924 undeceive = 916.924 fahrenheit = 916.133 tiara = 916.133 acorn = 915.342 endearment = 915.342 juxtaposition = 915.342 mesh = 915.342 unsaid = 915.342 amen = 914.551 dizziness = 914.551 elite = 914.551 hearths = 914.551 knee-deep = 914.551 seamanship = 914.551 weakling = 914.551 bygones = 913.760 conformation = 913.760 cubit = 913.760 liaison = 913.760 putty = 913.760 ribald = 913.760 abridgment = 912.969 amplitude = 912.969 gon = 912.969 yen = 912.969 dimension = 912.178 infest = 912.178 usurer = 912.178 appurtenances = 911.387 bolivia = 911.387 congenital = 911.387 cram = 911.387 parenthesis = 911.387 roseate = 911.387 rugby = 911.387 concurrent = 910.595 dilatory = 910.595 plaudits = 910.595 abscess = 909.804 aggravation = 909.804 smock = 909.804 unalloyed = 909.804 genealogical = 909.013 immobile = 909.013 rebus = 909.013 slush = 909.013 stoicism = 909.013 vociferous = 909.013 bible = 908.222 eulogium = 908.222 harboured = 908.222 outrun = 908.222 prescience = 908.222 unwisely = 908.222 chequered = 907.431 tryst = 907.431 inexorably = 906.640 samos = 906.640 ww = 906.640 abjure = 905.849 adolph = 905.849 bremen = 905.849 causation = 905.849 cm = 905.849 encroach = 905.849 flagon = 905.849 ulcer = 905.849 uterus = 905.849 admissible = 905.057 combatant = 905.057 distaff = 905.057 dyspepsia = 905.057 gnat = 905.057 corroborate = 904.266

17101 - 17200[தொகு]

homesickness = 904.266 mid-air = 904.266 pied = 904.266 poetess = 904.266 vodka = 904.266 whaling = 904.266 catalogues = 903.475 celt = 903.475 jointed = 903.475 epirus = 902.684 inflected = 902.684 jos. = 902.684 lucerne = 902.684 nibble = 902.684 purl = 901.893 dab = 901.102 derisively = 901.102 inception = 901.102 jerky = 901.102 obelisk = 901.102 cleavage = 900.311 nonsensical = 900.311 roe = 900.311 yachts = 900.311 convertible = 899.520 disparage = 899.520 excruciating = 899.520 pave = 899.520 transcend = 899.520 caper = 898.728 capuchin = 898.728 quantum = 898.728 fuming = 897.937 idiocy = 897.937 pater = 897.937 ticked = 897.937 agone = 897.146 braggart = 897.146 lice = 897.146 maneuver = 897.146 objecting = 897.146 youse = 897.146 collie = 896.355 fy = 896.355 greenery = 896.355 mia = 896.355 officiating = 896.355 patois = 896.355 ailed = 895.564 breaker = 895.564 deflected = 895.564 guts = 895.564 incision = 895.564 mither = 895.564 poster = 895.564 accelerate = 894.773 churn = 894.773 intensify = 894.773 monotone = 894.773 nb = 894.773 warwickshire = 894.773 wean = 894.773 abortion = 893.982 sweater = 893.982 acquirement = 893.190 allie = 893.190 bouncing = 893.190 disembodied = 893.190 evolutionary = 893.190 hesitancy = 893.190 ionic = 893.190 kith = 893.190 notation = 893.190 tubular = 893.190 typically = 893.190 abstaining = 892.399 contamination = 892.399 esperanto = 892.399 hymen = 892.399 retina = 892.399 rockies = 892.399 bounce = 891.608 dwindle = 891.608 enunciation = 891.608 hd = 891.608 numbness = 891.608 absences = 890.817 fifty-three = 890.817 lichen = 890.817 penguin = 890.817 tish = 890.817 aqueous = 890.026 examiner = 890.026 fiji = 890.026 limousine = 890.026 riddled = 890.026 asian = 889.235 creeper = 889.235 glorification = 889.235 mermaid = 889.235

17201 - 17300[தொகு]

pox = 889.235 seattle = 889.235 vampire = 889.235 anointing = 888.444 commitment = 888.444 cornfield = 888.444 saber = 888.444 unimpeachable = 888.444 mongolian = 887.652 blaspheme = 886.861 glutton = 886.861 militarism = 886.861 coastal = 886.070 laps = 886.070 liturgy = 886.070 plover = 886.070 pyramidal = 886.070 randy = 886.070 unbelievable = 886.070 high-pitched = 885.279 ismail = 885.279 pres = 885.279 romp = 885.279 surfeit = 885.279 calabria = 884.488 cretaceous = 884.488 patio = 884.488 queue = 884.488 amaryllis = 883.697 articulated = 883.697 ashy = 883.697 brewer = 883.697 interstate = 883.697 cortege = 882.906 driveway = 882.906 martinique = 882.906 oblation = 882.906 bravo = 882.115 communism = 882.115 hilltop = 882.115 intimidation = 882.115 iridescent = 882.115 lascivious = 882.115 ovum = 882.115 shinto = 882.115 armature = 881.323 calvinist = 881.323 kaffir = 881.323 padlock = 881.323 seventy-four = 881.323 plantains = 880.532 shambles = 880.532 gambia = 879.741 ky. = 879.741 sacristan = 879.741 feline = 878.950 puddles = 878.950 salvage = 878.950 san = 878.950 trespassing = 878.950 bracket = 878.159 calyx = 878.159 ill-omened = 878.159 jocund = 878.159 amenities = 877.368 ladle = 877.368 lea = 877.368 peeps = 877.368 dictatorial = 876.577 dissection = 876.577 drinker = 876.577 elucidate = 876.577 intermediary = 876.577 angler = 875.785 animus = 875.785 glut = 875.785 what'll = 875.785 yelp = 875.785 angelina = 874.994 epilogue = 874.994 livestock = 874.994 disruption = 874.203 forty-one = 874.203 himalayas = 874.203 tuberculosis = 874.203 unleavened = 874.203 up-to-date = 874.203 corks = 873.412 law-abiding = 873.412 requital = 873.412 spa = 873.412 staffordshire = 873.412 anarchist = 872.621 fertilizer = 872.621 rem = 872.621 totality = 872.621 domino = 871.830 elegy = 871.830 ex- = 871.830 inverse = 871.830

17301 - 17400[தொகு]

lamentably = 871.830 provender = 871.830 wren = 871.830 deprecate = 871.039 neigh = 871.039 sacristy = 871.039 disorganized = 870.248 magnate = 870.248 prowl = 870.248 unlettered = 870.248 coupe = 869.456 icelandic = 869.456 varlet = 869.456 accost = 868.665 diurnal = 868.665 evaporate = 868.665 palliate = 868.665 encyclopedia = 867.874 europa = 867.874 storey = 867.874 exasperate = 867.083 hydrochloric = 867.083 tether = 867.083 aviation = 866.292 collusion = 866.292 correlation = 866.292 redundant = 866.292 sunless = 866.292 hygienic = 865.501 cache = 864.710 erudite = 864.710 extirpate = 864.710 freehold = 864.710 orchestral = 864.710 prank = 864.710 purplish = 864.710 squatter = 864.710 libels = 863.918 migratory = 863.918 brogue = 863.127 compute = 863.127 ethnic = 863.127 handicraft = 863.127 mick = 863.127 scorch = 863.127 anthology = 862.336 gastric = 862.336 jura = 862.336 sixty-six = 862.336 admiralty = 861.545 collegiate = 861.545 nonce = 860.754 pare = 860.754 tress = 860.754 epilepsy = 859.963 factitious = 859.963 kashmir = 859.963 linear = 859.963 maltreated = 859.963 masque = 859.963 riverside = 859.963 twenty-fourth = 859.963 benefice = 859.172 tot = 859.172 rood = 858.381 slur = 858.381 retaliate = 857.589 shear = 857.589 corolla = 856.798 enamored = 856.798 frankincense = 856.798 reedy = 856.798 beatitude = 856.007 broach = 856.007 floe = 856.007 philology = 856.007 staccato = 856.007 unauthorized = 856.007 bleaching = 855.216 counterpoise = 855.216 abdicated = 854.425 compress = 854.425 dapper = 854.425 egregious = 854.425 foremast = 854.425 amalgamation = 853.634 antimony = 853.634 profundity = 853.634 atop = 852.843 marital = 852.843 pertain = 852.843 slash = 852.843 tumor = 852.843 unripe = 852.843 imprecation = 852.051 snowstorm = 852.051 spalding = 852.051 specifications = 852.051 blots = 851.260 checkered = 851.260

17401 - 17500[தொகு]

encompass = 851.260 sambo = 851.260 gad = 850.469 hydra = 850.469 it'd = 850.469 miry = 850.469 optimist = 850.469 repository = 850.469 seedy = 850.469 erosion = 849.678 turnkey = 849.678 devolve = 848.887 idealized = 848.887 mete = 848.887 plantain = 848.887 tandem = 848.096 campania = 847.305 kegs = 847.305 mains = 847.305 serenade = 847.305 trellis = 847.305 cumbersome = 846.513 espy = 846.513 laconically = 846.513 movies = 846.513 sixty-three = 846.513 alpha = 845.722 condense = 845.722 outermost = 845.722 serbian = 845.722 smoker = 845.722 stuttgart = 845.722 indubitably = 844.931 jerkin = 844.931 tenaciously = 844.931 tricky = 844.931 aggressively = 844.140 esoteric = 844.140 pineapple = 844.140 sententious = 844.140 tigress = 844.140 disparaging = 843.349 ergo = 843.349 fulsome = 843.349 za = 843.349 zeb = 843.349 far-fetched = 842.558 mustang = 842.558 navel = 842.558 tempo = 842.558 vaunt = 842.558 beeves = 841.767 immune = 841.767 winnings = 841.767 bilateral = 840.976 colombo = 840.976 corduroy = 840.976 woodman = 840.976 com- = 840.184 coop = 840.184 encumbrance = 840.184 geranium = 840.184 irate = 840.184 gladiator = 839.393 thereabout = 839.393 vapid = 839.393 compost = 838.602 enacting = 838.602 faraday = 838.602 flinty = 838.602 pests = 838.602 pomerania = 838.602 trousseau = 838.602 battleship = 837.811 candelabra = 837.811 cocktail = 837.811 globular = 837.811 gotta = 837.811 mephistopheles = 837.811 rc = 837.811 reverting = 837.811 wallow = 837.811 amidships = 837.020 cockney = 837.020 hw = 837.020 recorder = 837.020 twitter = 837.020 venereal = 837.020 bated = 836.229 overcrowded = 836.229 endorsement = 835.438 jugs = 835.438 learner = 835.438 polo = 835.438 sanscrit = 835.438 sunder = 835.438 ce = 834.646 cobweb = 834.646 dike = 834.646 drier = 834.646


17501 - 17600[தொகு]

fickleness = 834.646 twenty-second = 834.646 aquila = 833.855 hunch = 833.855 announcements = 833.064 apostrophe = 833.064 characterization = 833.064 clarity = 833.064 ladylike = 833.064 miocene = 833.064 trumpeter = 833.064 affix = 832.273 babyhood = 832.273 mauve = 832.273 panacea = 832.273 pithy = 832.273 tumultuously = 832.273 uh = 832.273 baseless = 831.482 beautify = 831.482 casing = 831.482 daft = 831.482 foolhardy = 831.482 lanky = 831.482 subversive = 831.482 thane = 831.482 fewest = 830.691 froward = 830.691 grandiose = 830.691 inextricable = 830.691 metaphorical = 830.691 millinery = 830.691 molecule = 830.691 centaur = 829.900 disrepute = 829.900 heraldic = 829.900 roma = 829.900 chary = 829.109 imitator = 829.109 pincers = 829.109 choleric = 828.317 configuration = 828.317 foray = 828.317 foundry = 828.317 inconspicuous = 828.317 nutter = 828.317 undervalue = 828.317 automaton = 827.526 dappled = 827.526 dugout = 827.526 overweening = 827.526 agitator = 826.735 bowman = 826.735 breastwork = 826.735 bum = 826.735 fu = 826.735 hottentot = 826.735 libation = 826.735 soto = 826.735 uganda = 826.735 amputation = 825.944 choler = 825.944 jun = 825.944 whooping = 825.944 chas = 825.153 cop = 825.153 georgetown = 825.153 interaction = 825.153 masthead = 825.153 paternity = 825.153 stentorian = 825.153 influenza = 824.362 putrefaction = 824.362 recondite = 824.362 bramble = 823.571 fetish = 823.571 kidnapping = 823.571 slavonic = 823.571 caracas = 822.779 clockwork = 822.779 corollary = 822.779 discrepancies = 822.779 fusillade = 822.779 maori = 822.779 quantitative = 822.779 circlet = 821.988 modena = 821.988 dirk = 821.197 emanate = 821.197 gloaming = 821.197 introspection = 821.197 mislaid = 821.197 offhand = 821.197 dray = 820.406 tassel = 820.406 britannica = 819.615 garish = 819.615 orient = 819.615 vitriol = 819.615 abdicate = 818.824

17601 - 17700[தொகு]

denise = 818.824 fils = 818.824 aztec = 818.033 debonair = 818.033 typhus = 818.033 annunciation = 817.242 interlocutor = 817.242 lars = 817.242 narcissist = 817.242 omnipresent = 817.242 skein = 817.242 gratuity = 816.450 grenada = 816.450 obadiah = 816.450 pali = 816.450 pedagogue = 816.450 snob = 816.450 valparaiso = 816.450 chine = 815.659 disillusion = 815.659 outdo = 815.659 sperm = 815.659 tanker = 815.659 wanda = 815.659 clam = 814.868 conduit = 814.868 idioms = 814.868 scullery = 814.868 climatic = 814.077 filly = 814.077 scathing = 814.077 selfishly = 813.286 brazier = 812.495 brewery = 812.495 cashmere = 812.495 pulmonary = 812.495 squabble = 812.495 bolting = 811.704 bot = 811.704 bray = 811.704 embrasure = 811.704 glib = 811.704 kilt = 811.704 rant = 811.704 deprecation = 810.912 disquisition = 810.912 scamper = 810.912 citron = 810.121 inane = 810.121 shrew = 810.121 555 = 809.330 spans = 809.330 virtuoso = 809.330 curbed = 808.539 flawless = 808.539 hoarding = 808.539 improvident = 808.539 simplify = 808.539 switches = 808.539 whet = 808.539 infringe = 807.748 endorse = 806.957 genre = 806.957 gypsum = 806.957 petal = 806.957 remiss = 806.957 chippewa = 806.166 non- = 806.166 vin = 806.166 abridge = 805.374 punt = 805.374 wordy = 805.374 bestir = 804.583 credibility = 804.583 flounder = 804.583 haired = 804.583 heraldry = 804.583 dent = 803.792 dickie = 803.792 focused = 803.792 outweigh = 803.792 cranium = 803.001 dope = 802.210 durability = 802.210 forger = 802.210 illiberal = 802.210 sudan = 802.210 acclaim = 801.419 dorado = 801.419 garrett = 801.419 gloating = 801.419 pessimist = 801.419 subversion = 801.419 taciturnity = 801.419 beguiling = 800.628 durance = 800.628 lunge = 800.628 scurrilous = 800.628 womanish = 800.628 canvassing = 799.837

17701 - 17800[தொகு]

engross = 799.837 inst. = 799.837 isolate = 799.837 nc = 799.837 pulsation = 799.045 rut = 799.045 uno = 799.045 vaulting = 799.045 coasted = 798.254 flue = 798.254 indigence = 798.254 kennels = 798.254 truss = 798.254 bunting = 797.463 lac = 797.463 deflection = 796.672 haiti = 796.672 subvert = 796.672 totem = 796.672 captivate = 795.881 aviator = 795.090 unofficial = 795.090 acme = 794.299 flustered = 794.299 forsworn = 794.299 greatcoat = 794.299 impeach = 794.299 injection = 794.299 latticed = 794.299 margot = 794.299 protectorate = 794.299 sated = 794.299 benny = 793.507 canny = 793.507 gov. = 793.507 palaver = 793.507 albumen = 792.716 hives = 792.716 ill-advised = 792.716 sixty-eight = 792.716 avant = 791.925 bel = 791.925 co-operative = 791.925 flout = 791.925 labeled = 791.925 longevity = 791.925 lusitania = 791.925 cauliflower = 791.134 coerce = 791.134 ethan = 791.134 hogshead = 791.134 networks = 791.134 styx = 790.343 cinder = 789.552 evangelist = 789.552 inaccuracy = 789.552 lamely = 789.552 lucre = 789.552 artificer = 788.761 effeminacy = 788.761 harpsichord = 788.761 legitimacy = 788.761 navigating = 788.761 regrettable = 788.761 scribble = 788.761 shin = 788.761 woodsman = 788.761 adventitious = 787.970 elliptical = 787.970 emolument = 787.970 monaco = 787.970 quintessence = 787.970 sandal = 787.970 sock = 787.970 besotted = 787.178 chunk = 787.178 demi = 787.178 fecundity = 787.178 gangrene = 787.178 tenable = 787.178 anachronism = 786.387 dw = 786.387 garter = 786.387 karen = 786.387 organise = 786.387 syphilis = 786.387 dalliance = 785.596 excitation = 785.596 incursion = 785.596 servitor = 785.596 television = 785.596 unafraid = 785.596 ala. = 784.805 daunt = 784.805 huddle = 784.805 liqueur = 784.805 wizened = 784.805 impersonation = 784.014 snowdon = 784.014 spiritualism = 784.014


17801 - 17900[தொகு]

freshmen = 783.223 intertwined = 783.223 nascent = 783.223 untrustworthy = 783.223 uruguay = 783.223 clinch = 782.432 decrepitude = 782.432 detraction = 782.432 cereal = 781.640 liken = 781.640 captious = 780.849 advisability = 780.058 bethany = 780.058 container = 780.058 movie = 780.058 pointers = 780.058 secretive = 780.058 digs = 779.267 fortieth = 779.267 glaze = 779.267 mai = 779.267 sinecure = 779.267 cb = 778.476 formative = 778.476 lees = 778.476 malefactor = 778.476 petting = 778.476 shropshire = 778.476 variants = 778.476 zoology = 778.476 coupling = 777.685 fido = 777.685 incubus = 777.685 quito = 777.685 weedy = 777.685 abelard = 776.894 centralization = 776.894 cree = 776.894 hera = 776.894 lint = 776.894 lithuania = 776.894 pact = 776.894 shifty = 776.894 unprovoked = 776.894 aura = 776.103 bate = 776.103 fatalism = 776.103 documentary = 775.311 heartache = 775.311 unintentional = 775.311 bight = 774.520 peleus = 774.520 seducer = 774.520 emporium = 773.729 larceny = 773.729 chimera = 772.938 convinces = 772.938 hebe = 772.938 armory = 772.147 charlatan = 772.147 concomitant = 772.147 dropsy = 772.147 landward = 772.147 martians = 772.147 migrate = 772.147 snaps = 772.147 voluptuousness = 772.147 wort = 772.147 contralto = 771.356 hobble = 771.356 panoply = 771.356 puissance = 771.356 barnet = 770.565 cosmos = 770.565 crosswise = 770.565 hyena = 770.565 magisterial = 770.565 rutland = 770.565 asthma = 769.773 badinage = 769.773 burmese = 769.773 catacombs = 769.773 cherubim = 769.773 granny = 769.773 pollute = 769.773 quietest = 769.773 terminology = 769.773 whelp = 769.773 zoological = 769.773 blent = 768.982 coincident = 768.982 cranny = 768.982 effete = 768.982 engender = 768.982 inopportune = 768.982 jogging = 768.982 lewdness = 768.982 minion = 768.982 minx = 768.982 nixon = 768.982

17901 - 18000[தொகு]

ope = 768.982 seneschal = 768.982 uncut = 768.982 coon = 768.191 overloaded = 768.191 trinket = 768.191 auckland = 767.400 carinthia = 767.400 forefront = 767.400 gregarious = 767.400 gunshot = 767.400 promulgation = 767.400 reinstate = 767.400 cede = 766.609 components = 766.609 hiv = 765.818 innocuous = 765.818 lifelike = 765.818 mercurial = 765.818 citation = 765.027 hedgehog = 765.027 perugia = 765.027 sunderland = 765.027 transmutation = 765.027 buckwheat = 764.235 deaden = 764.235 diverge = 764.235 nitrogenous = 764.235 phonetic = 764.235 starred = 764.235 tanner = 764.235 winder = 764.235 blackboard = 763.444 breakwater = 763.444 lymph = 763.444 transmigration = 763.444 berber = 762.653 bogus = 762.653 circumvent = 762.653 noticeably = 762.653 snowball = 762.653 bald-headed = 761.862 electorate = 761.862 pandemonium = 761.862 penis = 761.862 tasmania = 761.862 unblemished = 761.862 worthiness = 761.862 erase = 761.071 mediate = 761.071 puns = 761.071 tyrannous = 761.071 augur = 760.280 booby = 760.280 branding = 760.280 gamut = 760.280 roumania = 760.280 travesty = 760.280 welding = 760.280 funk = 759.489 hertfordshire = 759.489 ie = 759.489 jiffy = 759.489 moiety = 759.489 muck = 759.489 nestle = 759.489 phrygian = 759.489 titular = 759.489 trowel = 759.489 angola = 758.698 capitalism = 758.698 grenadier = 758.698 ingress = 758.698 malthus = 758.698 postmark = 758.698 veldt = 758.698 vicenza = 758.698 academical = 757.906 admittedly = 757.906 capitol = 757.906 forestry = 757.906 insolvent = 757.906 lite = 757.906 loafer = 757.906 profitless = 757.906 propound = 757.906 aluminum = 757.115 erstwhile = 757.115 hosiery = 757.115 intersect = 757.115 lout = 757.115 minuet = 757.115 phlegm = 757.115 ski = 757.115 yawl = 757.115 zo = 757.115 abler = 756.324 correlative = 756.324 irruption = 756.324 melee = 756.324


18001 - 19000[தொகு]

weeding = 756.324 whaler = 756.324 alfalfa = 755.533 baize = 755.533 clearance = 755.533 ranking = 755.533 scald = 755.533 senile = 755.533 tang = 755.533 urania = 755.533 arian = 754.742 demoralization = 754.742 flagstaff = 754.742 gracefulness = 754.742 nevermore = 754.742 allegation = 753.951 confiscate = 753.951 counselor = 753.951 outwit = 753.951 quartet = 753.951 vise = 753.951 whisk = 753.951 balk = 753.160 omelet = 753.160 prune = 753.160 wainscot = 753.160 adverted = 752.368 auditorium = 752.368 denouement = 752.368 desecration = 752.368 ninety-five = 752.368 pagoda = 752.368 selective = 752.368 facilitating = 751.577 grafting = 751.577 hater = 751.577 impost = 751.577 korean = 751.577 ufo = 751.577 unpretentious = 751.577 demesne = 750.786 gibberish = 750.786 interrogate = 750.786 oscillation = 750.786 pertinacious = 750.786 recline = 750.786 yeomanry = 750.786 brescia = 749.995 carouse = 749.995 ingrained = 749.995 jestingly = 749.995 touchstone = 749.995 flake = 749.204 hoax = 749.204 mario = 749.204 navajo = 749.204 theoretic = 749.204 caption = 748.413 lv = 748.413 mir = 748.413 static = 748.413 vietnam = 748.413 wa = 748.413 zechariah = 748.413 cranks = 747.622 omniscient = 747.622 awe-inspiring = 746.831 rocker = 746.831 slum = 746.831 accomplishes = 746.039 cadaverous = 746.039 converge = 746.039 ovation = 746.039 adhesive = 745.248 caparisoned = 745.248 fad = 745.248 hearthstone = 745.248 incautious = 745.248 paunch = 745.248 sop = 745.248 tendon = 745.248 wampum = 745.248 alphabetical = 744.457 bandy = 744.457 exalts = 744.457 horoscope = 744.457 tokyo = 744.457 torpedoes = 744.457 abbeys = 743.666 cockade = 743.666 inquisitor = 743.666 joker = 743.666 loch = 743.666 puss = 743.666 pugnacious = 742.875 witless = 742.875 armoury = 742.084 fem = 742.084 malediction = 742.084 ostler = 742.084

18101 - 18200[தொகு]

problematical = 742.084 purging = 742.084 seedling = 742.084 global = 741.293 eject = 740.501 pennant = 740.501 puma = 740.501 workroom = 740.501 baboon = 739.710 childbirth = 739.710 economize = 739.710 scrimmage = 739.710 unshaven = 739.710 abhors = 738.919 bookkeeper = 738.919 contemn = 738.919 geordie = 738.919 mother-of-pearl = 738.919 satiric = 738.919 acknowledgement = 738.128 chaldean = 738.128 emblematic = 738.128 seacoast = 738.128 swooping = 738.128 trumps = 738.128 welling = 738.128 casualty = 737.337 leniency = 737.337 mountebank = 737.337 schoolgirl = 737.337 grime = 736.546 ok = 736.546 predicated = 736.546 sucker = 736.546 awe-struck = 735.755 beet = 735.755 cate = 735.755 expatiate = 735.755 immodest = 735.755 leviticus = 735.755 pragmatic = 735.755 sonya = 735.755 trudge = 735.755 innings = 734.964 pathology = 734.964 referee = 734.964 viewpoint = 734.964 -on = 734.172 democritus = 734.172 titter = 734.172 adduce = 733.381 equinoctial = 733.381 inclusion = 733.381 medusa = 733.381 quicksand = 733.381 qv = 733.381 riband = 733.381 croup = 732.590 demoniacal = 732.590 disfigure = 732.590 jap = 732.590 monosyllable = 732.590 slanderous = 732.590 amphibious = 731.799 basilica = 731.799 fifty-seven = 731.799 goggles = 731.799 ibm = 731.799 jocose = 731.799 smug = 731.799 staffs = 731.799 capitulate = 731.008 caucasian = 731.008 dukedom = 731.008 plagiarism = 731.008 quick-witted = 731.008 beneficiary = 730.217 depleted = 730.217 ell = 730.217 footprint = 730.217 north-western = 730.217 opprobrious = 730.217 sighting = 730.217 tacking = 730.217 viennese = 730.217 differential = 729.426 stitching = 729.426 winded = 729.426 farcical = 728.634 fifty-eight = 728.634 infraction = 728.634 manslaughter = 728.634 nazarene = 728.634 peroration = 728.634 south-eastern = 728.634 usenet = 728.634 barony = 727.843 bearable = 727.843 doggerel = 727.843 emetic = 727.843

18201 - 18300[தொகு]

gary = 727.843 locksmith = 727.843 pease = 727.843 shale = 727.843 somali = 727.843 exhale = 727.052 mating = 727.052 procedures = 727.052 seventy-three = 727.052 monopolize = 726.261 muslims = 726.261 sixty-seven = 726.261 helpfulness = 725.470 neutralize = 725.470 origination = 725.470 tussle = 725.470 dilettante = 724.679 halcyon = 724.679 nj = 724.679 upholstered = 724.679 watershed = 724.679 harbinger = 723.888 larynx = 723.888 tangent = 723.888 blazoned = 723.096 discursive = 723.096 haystack = 723.096 mural = 723.096 saltpetre = 723.096 expostulate = 722.305 flail = 722.305 nettle = 722.305 blackberry = 721.514 bystander = 721.514 carboniferous = 721.514 domesticity = 721.514 js = 721.514 scudding = 721.514 stilts = 721.514 altruistic = 720.723 fatima = 720.723 baste = 719.932 confounds = 719.932 elfin = 719.932 over- = 719.141 self-made = 719.141 urbane = 719.141 acrimony = 718.350 antipodes = 718.350 fixture = 718.350 limbo = 718.350 molding = 718.350 corrosive = 717.559 kiln = 717.559 lobe = 717.559 bewilder = 716.767 canister = 716.767 duct = 716.767 extenuation = 716.767 makeshift = 716.767 azalea = 715.976 dally = 715.976 epileptic = 715.976 masonic = 715.976 odoriferous = 715.976 algonquin = 715.185 expedite = 715.185 alpine = 714.394 banns = 714.394 boeotia = 714.394 debase = 714.394 ocular = 714.394 palanquin = 714.394 aqua = 713.603 dragoman = 713.603 hereupon = 713.603 hostler = 713.603 insides = 713.603 lustful = 713.603 octagonal = 713.603 buttermilk = 712.812 medallion = 712.812 warble = 712.812 dolphin = 712.021 forelock = 712.021 killer = 712.021 muffler = 712.021 abjured = 711.229 amulet = 711.229 inverness = 711.229 hu = 710.438 install = 710.438 liberating = 710.438 nutshell = 710.438 resonance = 710.438 schoolfellow = 710.438 traditionally = 710.438 dissemination = 709.647 exalting = 709.647 meteoric = 709.647

18301 - 18400[தொகு]

releases = 709.647 statuesque = 709.647 whitsuntide = 709.647 batman = 708.856 bulge = 708.856 cognac = 708.856 ellipse = 708.856 foal = 708.856 foremen = 708.856 omelette = 708.856 pantheism = 708.856 classroom = 708.065 decadent = 708.065 fader = 708.065 im- = 708.065 overrated = 708.065 tenet = 708.065 crux = 707.274 discs = 707.274 dumfounded = 707.274 effervescence = 707.274 procrastination = 707.274 smuggle = 707.274 stationery = 707.274 broadsword = 706.483 eighty-four = 706.483 imbibe = 706.483 mammal = 706.483 nh = 706.483 pawnbroker = 706.483 varuna = 706.483 ioc = 705.692 mined = 705.692 monogram = 705.692 opiate = 705.692 plash = 705.692 priory = 705.692 unequivocally = 705.692 dominoes = 704.900 marketplace = 704.900 pistil = 704.900 potentially = 704.900 scrutinize = 704.900 slake = 704.900 tutelage = 704.900 consanguinity = 704.109 ecuador = 704.109 garnered = 704.109 north-eastern = 704.109 persona = 704.109 swineherd = 704.109 transitional = 704.109 tusk = 704.109 declension = 703.318 etching = 703.318 remittance = 703.318 sucks = 703.318 tamper = 703.318 devonian = 702.527 esthetic = 702.527 mozambique = 702.527 quibble = 702.527 suckling = 702.527 compensating = 701.736 fiddling = 701.736 lacquer = 701.736 leathery = 701.736 rn = 701.736 wooer = 701.736 lapland = 700.945 lather = 700.945 thorax = 700.945 windpipe = 700.945 bloodhound = 700.154 conjunctions = 700.154 defensible = 700.154 jaffa = 700.154 laud = 700.154 propagating = 700.154 ventral = 700.154 walrus = 700.154 oncoming = 699.362 protestation = 699.362 protocol = 699.362 seventy-six = 699.362 caretaker = 698.571 impolite = 698.571 traditionary = 698.571 whey = 698.571 curtail = 697.780 hinged = 697.780 indicator = 697.780 lambent = 697.780 saturnine = 697.780 unmarked = 697.780 hawser = 696.989 milieu = 696.989 slink = 696.989 alimentary = 696.198 dioxide = 696.198

18401 - 18500[தொகு]

forswear = 696.198 horsehair = 696.198 impaled = 696.198 liz = 696.198 marksman = 696.198 rumania = 696.198 soothsayer = 696.198 calculus = 695.407 colon = 695.407 gram = 695.407 pap = 695.407 petrol = 695.407 polynesia = 695.407 tatiana = 695.407 unrequited = 695.407 ablution = 694.616 cataclysm = 694.616 crucify = 694.616 prosperously = 694.616 troubadour = 694.616 zephyr = 694.616 -oid = 693.825 bric-a-brac = 693.825 itu = 693.825 rotating = 693.825 bureaucracy = 693.033 consistence = 693.033 corkscrew = 693.033 dimmer = 693.033 distort = 693.033 midwinter = 693.033 nomad = 693.033 requiem = 693.033 vaporous = 693.033 whirr = 693.033 amorphous = 692.242 gibe = 692.242 hoover = 692.242 raucous = 692.242 browse = 691.451 ganymede = 691.451 nonplussed = 691.451 redound = 691.451 voltaic = 691.451 autobiographical = 690.660 icao = 690.660 overhaul = 690.660 postulate = 690.660 qualm = 690.660 unpremeditated = 690.660 acquaintanceship = 689.869 bedraggled = 689.869 dumbfounded = 689.869 histrionic = 689.869 sty = 689.869 devotedness = 689.078 galaxy = 689.078 liberalism = 689.078 tambourine = 689.078 uptown = 689.078 wrestler = 689.078 capsized = 688.287 disastrously = 688.287 frothy = 688.287 mango = 688.287 purr = 688.287 rotary = 688.287 sully = 688.287 basal = 687.495 chen = 687.495 clinical = 687.495 divisible = 687.495 migrant = 687.495 piedmontese = 687.495 squeamish = 687.495 storied = 687.495 adolf = 686.704 anglia = 686.704 carnation = 686.704 dervish = 686.704 foresail = 686.704 obtrude = 686.704 preservative = 686.704 rearguard = 686.704 remedial = 686.704 tantamount = 686.704 topsail = 686.704 trill = 686.704 adolescent = 685.913 dal = 685.913 testator = 685.913 bicycles = 685.122 extirpation = 685.122 outhouse = 685.122 ova = 685.122 succinct = 685.122 charon = 684.331 formosa = 684.331 good-fellowship = 684.331 marksmen = 684.331


18501 - 18600[தொகு]

swum = 684.331 thyroid = 684.331 antiseptic = 683.540 dogmatism = 683.540 incontrovertible = 683.540 virility = 683.540 decimal = 682.749 knead = 682.749 surreptitious = 682.749 fishy = 681.958 hard-boiled = 681.958 knuckle = 681.958 radium = 681.958 titania = 681.958 ukraine = 681.958 bawl = 681.166 bombast = 681.166 frankfurt = 681.166 jp = 681.166 lintel = 681.166 misrule = 681.166 portcullis = 681.166 vindictiveness = 681.166 agonised = 680.375 bituminous = 680.375 dominica = 680.375 townsman = 680.375 wafer = 680.375 welter = 680.375 aunty = 679.584 optics = 679.584 persephone = 679.584 lethargic = 678.793 nonchalant = 678.793 tarnish = 678.793 blatant = 678.002 crossroads = 678.002 regulus = 678.002 siddhartha = 678.002 washstand = 678.002 complementary = 677.211 fattening = 677.211 hindostan = 677.211 sikh = 677.211 codicil = 676.420 dignify = 676.420 falsetto = 676.420 quilted = 676.420 voyager = 676.420 lil = 675.628 recalcitrant = 675.628 abating = 674.837 accruing = 674.837 barb = 674.837 commercially = 674.837 equinox = 674.837 mumble = 674.837 rhapsody = 674.837 touchy = 674.837 meme = 674.046 nebula = 674.046 undeserving = 674.046 betrayer = 673.255 dislocation = 673.255 goody = 673.255 outstrip = 673.255 abstemious = 672.464 arras = 672.464 dudgeon = 672.464 loudness = 672.464 newborn = 672.464 pellucid = 672.464 rarefied = 672.464 staggers = 672.464 quaff = 671.673 rimini = 671.673 rosemary = 671.673 sark = 671.673 airplane = 670.882 astringent = 670.882 beaker = 670.882 ezek. = 670.882 fastness = 670.882 imperialism = 670.882 libretto = 670.882 omniscience = 670.882 sanitation = 670.882 smoldering = 670.882 weir = 670.882 wolfish = 670.882 deleterious = 670.090 essayist = 670.090 lingo = 670.090 losers = 670.090 lug = 670.090 paulo = 670.090 unformed = 670.090 copyist = 669.299 crate = 669.299 lunged = 669.299

18601 - 18700[தொகு]

optic = 669.299 scimitar = 669.299 well-founded = 669.299 curd = 668.508 lev. = 668.508 prolix = 668.508 salzburg = 668.508 trinity = 668.508 confronts = 667.717 dingle = 667.717 disband = 667.717 elegiac = 667.717 foolscap = 667.717 giuseppe = 667.717 hodge = 667.717 reaper = 667.717 robbie = 667.717 rosebud = 667.717 substratum = 667.717 bri = 666.926 cannibalism = 666.926 illegally = 666.926 jostle = 666.926 murderess = 666.926 realist = 666.926 swag = 666.926 usable = 666.926 windfall = 666.926 'til = 666.135 cringe = 666.135 ecclesiastes = 666.135 joust = 666.135 manitoba = 666.135 pedal = 666.135 tiberias = 666.135 unification = 666.135 wmo = 666.135 circa = 665.344 conjuncture = 665.344 houseless = 665.344 inscribe = 665.344 interrogatory = 665.344 peppermint = 665.344 pussy = 665.344 sedative = 665.344 sewage = 665.344 diphtheria = 664.553 mu = 664.553 subheading = 664.553 greener = 663.761 barbados = 662.970 contradistinction = 662.970 icing = 662.970 offal = 662.970 phosphoric = 662.970 bestowal = 662.179 bleat = 662.179 clayey = 662.179 inaugurate = 662.179 leaking = 662.179 borrower = 661.388 crusty = 661.388 debatable = 661.388 hatter = 661.388 sponsor = 661.388 unbalanced = 661.388 defilement = 660.597 experimentally = 660.597 flashlight = 660.597 iso = 660.597 phoenix = 660.597 accrued = 659.806 awesome = 659.806 mangrove = 659.806 prefecture = 659.806 twenty-sixth = 659.806 ail = 659.015 climber = 659.015 grandee = 659.015 magnum = 659.015 mahdi = 659.015 ochre = 659.015 ridiculing = 659.015 supernumerary = 659.015 vertebrate = 659.015 bowler = 658.223 mangy = 658.223 matins = 658.223 modulation = 658.223 officiate = 658.223 paralyze = 658.223 provencal = 658.223 sleight = 658.223 vaccination = 658.223 ancona = 656.641 modicum = 656.641 unrelated = 656.641 bun = 655.850 mildew = 655.850 plausibly = 655.850

18701 - 18800[தொகு]

pseudonym = 655.850 refrigerator = 655.850 suitcase = 655.850 discourteous = 655.059 jaunt = 655.059 wraith = 655.059 brawn = 654.268 fustian = 654.268 glowered = 654.268 neuralgia = 654.268 sprouted = 654.268 whir = 654.268 abased = 653.477 adamantine = 653.477 aides = 653.477 allurement = 653.477 inoculation = 653.477 jurist = 653.477 who've = 653.477 elate = 652.686 enervated = 652.686 iraq = 652.686 satyr = 652.686 sluice = 652.686 viscera = 652.686 abetted = 651.894 bauble = 651.894 conversely = 651.894 iota = 651.894 modifies = 651.894 perspicuity = 651.894 swap = 651.894 adventuress = 651.103 chaldea = 651.103 disable = 651.103 stub = 651.103 houseboat = 650.312 optional = 650.312 slut = 650.312 iteration = 649.521 monotheism = 649.521 quandary = 649.521 tableaux = 649.521 tun = 649.521 abrogated = 648.730 astuteness = 648.730 baldness = 648.730 fere = 648.730 harmonic = 648.730 magnanimously = 648.730 slighting = 648.730 subjugate = 648.730 ventricle = 648.730 cull = 647.939 loquacity = 647.939 peine = 647.939 tradespeople = 647.939 worcestershire = 647.939 blue-black = 647.148 clairvoyance = 647.148 combative = 647.148 dulcet = 647.148 fairy-tale = 647.148 pansies = 647.148 pontoon = 647.148 presbytery = 647.148 casuistry = 646.356 chunks = 646.356 discretionary = 646.356 heady = 646.356 insomnia = 646.356 safe-conduct = 646.356 apulia = 645.565 n' = 645.565 rutledge = 645.565 sedge = 645.565 vans = 645.565 wen = 645.565 encumber = 644.774 glinting = 644.774 gloat = 644.774 infra = 644.774 matrix = 644.774 portrayal = 644.774 pre = 644.774 vertigo = 644.774 wc = 644.774 advert = 643.983 alchemists = 643.983 aphorism = 643.983 archaeological = 643.983 borax = 643.983 compendium = 643.983 cultivates = 643.983 daze = 643.983 haw = 643.983 nozzle = 643.983 pecking = 643.983 perpetrator = 643.983 stoic = 643.983

18801 - 18900[தொகு]

tripe = 643.983 triste = 643.983 curtsy = 643.192 dredge = 643.192 left-handed = 643.192 ostracism = 643.192 warship = 643.192 attestation = 642.401 capstan = 642.401 eocene = 642.401 hello = 642.401 idiosyncrasy = 641.610 unacceptable = 641.610 campfire = 640.819 ilo = 640.819 loveless = 640.819 massage = 640.819 smarter = 640.819 stun = 640.819 whiten = 640.819 epistolary = 640.027 feeder = 640.027 imperil = 640.027 incidence = 640.027 outgoing = 640.027 polytheism = 640.027 spry = 640.027 orchid = 639.236 topple = 639.236 bahia = 638.445 coppice = 638.445 foamy = 638.445 sago = 638.445 subjunctive = 638.445 crayon = 637.654 magyar = 637.654 measurable = 637.654 rubicon = 637.654 scapegoat = 637.654 specification = 637.654 delineate = 636.863 linden = 636.863 oc = 636.863 parsimonious = 636.863 prospector = 636.863 veneer = 636.863 deep-rooted = 636.072 fidget = 636.072 gabble = 636.072 hypnotized = 636.072 sensory = 636.072 av = 635.281 chrysalis = 635.281 cog = 635.281 hyacinth = 635.281 lethe = 635.281 overshadow = 635.281 roped = 635.281 teacup = 635.281 baggy = 634.489 coeval = 634.489 consensus = 634.489 duo = 634.489 ile = 634.489 jackass = 634.489 lancet = 634.489 veterinary = 634.489 blends = 633.698 niggard = 633.698 opprobrium = 633.698 pusillanimous = 633.698 cocoon = 632.907 concupiscence = 632.907 frisky = 632.907 misdemeanor = 632.907 passer = 632.907 quaver = 632.907 stumped = 632.907 unbiased = 632.907 venerate = 632.907 domestication = 632.116 fag = 632.116 interpolation = 632.116 marche = 632.116 vixen = 632.116 brats = 631.325 leaflet = 631.325 literati = 631.325 magically = 631.325 pc = 631.325 rosette = 631.325 boding = 630.534 drachm = 630.534 editorials = 630.534 paired = 630.534 vacillation = 630.534 apse = 629.743 codfish = 629.743 contentious = 629.743 incompleteness = 629.743

18901 - 19000[தொகு]

leaks = 629.743 leguminous = 629.743 nugget = 629.743 seraglio = 629.743 supervise = 629.743 bootless = 628.951 sadden = 628.951 salubrious = 628.951 aesthetics = 628.160 bengali = 628.160 breviary = 628.160 crevasse = 628.160 lath = 628.160 linguist = 628.160 menstruation = 628.160 wainwright = 628.160 circumlocution = 627.369 scheduled = 627.369 antediluvian = 626.578 argent = 626.578 mickle = 626.578 morphine = 626.578 underlie = 626.578 cartoon = 625.787 colonist = 625.787 corfu = 625.787 pere = 625.787 scrubs = 625.787 tine = 625.787 tureen = 625.787 uranus = 625.787 dory = 624.996 humanities = 624.996 ideally = 624.996 rosewood = 624.996 transplant = 624.996 tutelary = 624.996 veined = 624.996 absinthe = 624.205 apricot = 624.205 chic = 624.205 crescendo = 624.205 desperado = 624.205 florin = 624.205 governance = 624.205 granular = 624.205 incest = 624.205 aluminium = 623.414 backsliding = 623.414 carver = 623.414 cobra = 623.414 cognate = 623.414 overtakes = 623.414 south-western = 623.414 topaz = 623.414 transversely = 623.414 fifty-one = 622.622 lender = 622.622 trends = 622.622 althea = 621.831 continence = 621.831 effusive = 621.831 madhouse = 621.831 ns = 621.831 spittle = 621.831 arran = 621.040 bugbear = 621.040 delos = 621.040 forensic = 621.040 gran = 621.040 nominee = 621.040 tights = 621.040 treacle = 621.040 whitby = 621.040 youthfulness = 621.040 correlated = 620.249 ding = 620.249 dynastic = 620.249 shrimp = 620.249 tannin = 620.249 vestal = 620.249 apoplectic = 619.458 cameo = 619.458 coconut = 619.458 eighty-two = 619.458 jubilation = 619.458 studios = 619.458 walloon = 619.458 cuckold = 618.667 organizer = 618.667 procures = 618.667 recognisable = 618.667 tricolor = 618.667 unpropitious = 618.667 woodcock = 618.667 zodiac = 618.667 bakery = 617.876 clairvoyant = 617.876 ep = 617.876 heirloom = 617.876

19001 - 20000[தொகு]

herbaceous = 617.876 homily = 617.876 nostrum = 617.876 anthropology = 617.084 lothario = 617.084 lush = 617.084 two-edged = 617.084 inauspicious = 616.293 oxfordshire = 616.293 steppe = 616.293 stilted = 616.293 tasty = 616.293 vane = 616.293 wart = 616.293 askew = 615.502 portend = 615.502 septuagint = 615.502 yr = 615.502 firebrand = 614.711 healer = 614.711 programming = 614.711 quagmire = 614.711 tongue-tied = 614.711 flippancy = 613.920 fluctuation = 613.920 introspective = 613.920 aureole = 613.129 igneous = 613.129 scraggy = 613.129 shrivel = 613.129 simulate = 613.129 abolitionist = 612.338 absented = 612.338 burrows = 612.338 chit = 612.338 demean = 612.338 mignonette = 612.338 shoemakers = 612.338 time-honored = 612.338 amanuensis = 611.547 deadlock = 611.547 reprisal = 611.547 rotunda = 611.547 slug = 611.547 warbler = 611.547 landau = 610.755 onyx = 610.755 wrack = 610.755 exemplar = 609.964 gaff = 609.964 gloucestershire = 609.964 griffiths = 609.964 milling = 609.964 overdue = 609.964 proximate = 609.964 throwed = 609.964 complicate = 609.173 durban = 609.173 gleeful = 609.173 solstice = 609.173 briar = 608.382 forceps = 608.382 hittite = 608.382 languorous = 608.382 bole = 607.591 corset = 607.591 dub = 607.591 leonine = 607.591 mentor = 607.591 petiole = 607.591 secede = 607.591 sedan = 607.591 transcending = 607.591 transitive = 607.591 typewritten = 607.591 unforgettable = 607.591 buzzard = 606.800 departures = 606.800 tardiness = 606.800 unmerciful = 606.800 awfulness = 606.009 functioning = 606.009 intermittently = 606.009 londoner = 606.009 recapitulate = 606.009 appertain = 605.217 prefatory = 605.217 bartender = 604.426 flaunt = 604.426 jennifer = 604.426 knickerbockers = 604.426 lariat = 604.426 ph.d. = 604.426 slot = 604.426 uninformed = 604.426 assimilating = 603.635 cower = 603.635 crystallization = 603.635 exhalation = 603.635 fakir = 603.635

19101 - 19200[தொகு]

fib = 603.635 glossary = 603.635 ingratiate = 603.635 muss = 603.635 pakistan = 603.635 palpitation = 603.635 sulphide = 603.635 unfashionable = 603.635 unlawfully = 603.635 dinghy = 602.844 fend = 602.844 rowdy = 602.844 shank = 602.844 solder = 602.844 transatlantic = 602.844 unicorn = 602.844 altruism = 602.053 blockhouse = 602.053 draper = 602.053 ephesians = 602.053 hypnotism = 602.053 orally = 602.053 rectum = 602.053 redden = 602.053 smirk = 602.053 synopsis = 602.053 carmine = 601.262 samurai = 601.262 acclaimed = 600.471 chute = 600.471 honeycomb = 600.471 rewritten = 600.471 unicameral = 600.471 analytic = 599.680 candied = 599.680 crispin = 599.680 deliberative = 599.680 disavow = 599.680 feldspar = 599.680 humped = 599.680 largesse = 599.680 perambulator = 599.680 sluggard = 599.680 adulterous = 598.888 catalonia = 598.888 composes = 598.888 eschew = 598.888 perspicacity = 598.888 sturgeon = 598.888 subsides = 598.888 tyson = 598.888 waylay = 598.888 bludgeon = 598.097 coerced = 598.097 convene = 598.097 debasement = 598.097 smelting = 598.097 therewithal = 598.097 twirl = 598.097 andromeda = 597.306 pickaxe = 597.306 uninterested = 597.306 unwound = 597.306 brier = 596.515 coolie = 596.515 kimono = 596.515 scab = 596.515 vim = 596.515 acrimonious = 595.724 appraised = 595.724 delectation = 595.724 engrave = 595.724 heliotrope = 595.724 rook = 595.724 upholstery = 595.724 contiguity = 594.933 manipulate = 594.933 nudity = 594.933 pleiades = 594.933 propitiatory = 594.933 rotund = 594.933 sepulture = 594.933 ares = 594.142 authorization = 594.142 bruit = 594.142 cabaret = 594.142 callow = 594.142 foible = 594.142 pro. = 594.142 purveyor = 594.142 vail = 594.142 vegetarian = 594.142 agape = 593.350 cremona = 593.350 crunch = 593.350 jeweler = 593.350 premeditation = 593.350 seventy-eight = 593.350 suzerainty = 593.350 unmanned = 593.350

19201 - 19300[தொகு]

arterial = 592.559 bah = 592.559 compatriot = 592.559 crowbar = 592.559 esdras = 592.559 larch = 592.559 laggard = 591.768 maligned = 591.768 onlooker = 591.768 oratorio = 591.768 porpoise = 591.768 reich = 591.768 cashed = 590.977 coiffure = 590.977 coitus = 590.977 protuberance = 590.977 quadrant = 590.977 bronchitis = 590.186 cacao = 590.186 croatia = 590.186 invisibly = 590.186 norm = 590.186 reiterate = 590.186 riga = 590.186 sunflower = 590.186 feat. = 589.395 ft = 589.395 hock = 589.395 lop = 589.395 louse = 589.395 mantilla = 589.395 pendulous = 589.395 pug = 589.395 sitter = 589.395 truism = 589.395 amalgamated = 588.604 paucity = 588.604 creased = 587.812 facetiously = 587.812 laplace = 587.812 torso = 587.812 giraffe = 587.021 subway = 587.021 vaunting = 587.021 angelus = 586.230 appropriateness = 586.230 epidemics = 586.230 imo = 586.230 acetic = 585.439 anglo-indian = 585.439 brothel = 585.439 cuisine = 585.439 curative = 585.439 trident = 585.439 ambergris = 584.648 lode = 584.648 respiratory = 584.648 rocco = 584.648 amass = 583.857 bewitch = 583.857 chatty = 583.857 diaphanous = 583.857 mit = 583.857 romania = 583.857 simulation = 583.857 akimbo = 583.066 butch = 583.066 diable = 583.066 pshaw = 583.066 cambrian = 582.275 syringe = 582.275 tee = 582.275 valerian = 582.275 agonising = 581.483 katrina = 581.483 rancid = 581.483 sophist = 581.483 arbitrator = 580.692 masturbation = 580.692 mathematically = 580.692 palmy = 580.692 recast = 580.692 seasick = 580.692 stephanie = 580.692 americas = 579.901 characterise = 579.901 godson = 579.901 phantasy = 579.901 prosy = 579.901 tardily = 579.901 agnostic = 579.110 distil = 579.110 reynard = 579.110 -s = 578.319 bern = 578.319 betaken = 578.319 disconcert = 578.319 jet-black = 578.319 obituary = 578.319 pestle = 578.319

19301 - 19400[தொகு]

pickpocket = 578.319 pigtail = 578.319 python = 578.319 ravenously = 578.319 uncritical = 578.319 aria = 577.528 backgammon = 577.528 dour = 577.528 duality = 577.528 educator = 577.528 mutation = 577.528 oman = 577.528 shad = 577.528 underwear = 577.528 vagina = 577.528 eighty-seven = 576.737 ion = 576.737 spoor = 576.737 vituperation = 576.737 -logy = 575.945 gesticulation = 575.945 minutiae = 575.945 time-honoured = 575.945 zebra = 575.945 caitiff = 575.154 extradition = 575.154 hard-headed = 575.154 hundredweight = 575.154 intermixture = 575.154 meddlesome = 575.154 oriole = 575.154 tourism = 575.154 all-embracing = 574.363 denudation = 574.363 hallow = 574.363 hessian = 574.363 hussar = 574.363 landlocked = 574.363 ringleader = 574.363 tabooed = 574.363 tapioca = 574.363 aliment = 573.572 gib = 573.572 man-at-arms = 573.572 somersault = 573.572 weathercock = 573.572 begrudge = 572.781 bruising = 572.781 darlington = 572.781 eighty-three = 572.781 eucalyptus = 572.781 gashed = 572.781 inelegant = 572.781 ravish = 572.781 sear = 572.781 siliceous = 572.781 befit = 571.990 incorporeal = 571.990 judicature = 571.990 leakage = 571.990 leicestershire = 571.990 seraphic = 571.990 teamster = 571.990 temperamental = 571.990 wildfire = 571.990 zeppelin = 571.990 hub = 571.199 ilk = 571.199 modem = 571.199 ofries = 571.199 sardinian = 571.199 smudge = 571.199 specter = 571.199 aberrations = 570.408 aphorisms = 570.408 clout = 570.408 importune = 570.408 misanthropy = 570.408 scud = 570.408 separable = 570.408 averil = 569.616 boa = 569.616 corvette = 569.616 jowl = 569.616 lean-to = 569.616 twaddle = 569.616 wrongdoing = 569.616 acceleration = 568.825 vats = 568.825 canticles = 568.034 dolt = 568.034 factotum = 568.034 incubation = 568.034 malleable = 568.034 percussion = 568.034 achieves = 567.243 consults = 567.243 deadening = 567.243 stipulate = 567.243 unconvinced = 567.243

19401 - 19500[தொகு]

differentiate = 566.452 faro = 566.452 inquisitiveness = 566.452 madcap = 566.452 transgressor = 566.452 vicissitude = 566.452 whiz = 566.452 comport = 565.661 eighty-six = 565.661 fumble = 565.661 muffin = 565.661 procreation = 565.661 rajah = 565.661 retracted = 565.661 spaulding = 565.661 tempering = 565.661 tenderfoot = 565.661 ws = 565.661 abnegation = 564.870 augustinian = 564.870 bombastic = 564.870 cajole = 564.870 chaparral = 564.870 declination = 564.870 falsify = 564.870 flaccid = 564.870 seasonal = 564.870 unveil = 564.870 obscenity = 564.078 quince = 564.078 tepee = 564.078 trigonometry = 564.078 bulkhead = 563.287 interjection = 563.287 pennon = 563.287 ref = 563.287 reopen = 563.287 triton = 563.287 argo = 562.496 dipper = 562.496 doug = 562.496 encomium = 562.496 gauzy = 562.496 nowt = 562.496 pico = 562.496 quartette = 562.496 recapitulation = 562.496 upbringing = 562.496 abysmal = 561.705 fractional = 561.705 galore = 561.705 open-hearted = 561.705 pinafore = 561.705 prompter = 561.705 protestant = 561.705 puncture = 561.705 barmaid = 560.914 emission = 560.914 fiasco = 560.914 go-between = 560.914 inquisitively = 560.914 lige = 560.914 mingo = 560.914 bayou = 560.123 impecunious = 560.123 tendril = 560.123 tiffany = 560.123 gnu = 559.332 kidnap = 559.332 litany = 559.332 mandolin = 559.332 mc = 559.332 villager = 559.332 wheaten = 559.332 bridesmaid = 558.541 denizen = 558.541 esplanade = 558.541 generative = 558.541 lapel = 558.541 moccasin = 558.541 mucus = 558.541 overlap = 558.541 primate = 558.541 sesame = 558.541 twenty-eighth = 558.541 -form = 557.749 blazon = 557.749 bunsen = 557.749 burdett = 557.749 castaway = 557.749 catarrh = 557.749 coma = 557.749 ignoramus = 557.749 jaguar = 557.749 northamptonshire = 557.749 pers = 557.749 plod = 557.749 proboscis = 557.749 terra-cotta = 557.749 buccaneer = 556.958

19501 - 19600[தொகு]

draughtsman = 556.958 instigator = 556.958 mauritania = 556.958 mown = 556.958 peacemaker = 556.958 radial = 556.958 zee = 556.958 americanism = 556.167 brainless = 556.167 bras = 556.167 czechs = 556.167 roulette = 556.167 tragedian = 556.167 assam = 555.376 broaden = 555.376 tags = 555.376 cops = 554.585 finder = 554.585 handmaiden = 554.585 marge = 554.585 steven = 554.585 unco = 554.585 wishful = 554.585 abase = 553.794 ahoy = 553.794 beatific = 553.794 breeder = 553.794 crease = 553.794 fertilisation = 553.794 huh = 553.794 invert = 553.794 nipple = 553.794 synonyms = 553.794 yokohama = 553.794 agog = 553.003 atrophy = 553.003 bulbous = 553.003 chan = 553.003 classmate = 553.003 dearborn = 553.003 galvanometer = 553.003 heyday = 553.003 penmanship = 553.003 pitchfork = 553.003 prudish = 553.003 vacate = 553.003 vendor = 553.003 arson = 552.211 bombard = 552.211 doff = 552.211 germination = 552.211 intoxicate = 552.211 purblind = 552.211 supernal = 552.211 twenty-seventh = 552.211 yearling = 552.211 adm. = 551.420 allot = 551.420 baiting = 551.420 bookish = 551.420 carbolic = 551.420 itinerary = 551.420 scapegrace = 551.420 supervisor = 551.420 almoner = 550.629 boorish = 550.629 microwave = 550.629 oust = 550.629 pyjamas = 550.629 residuum = 550.629 restorer = 550.629 tarn = 550.629 vistula = 550.629 'fraid = 549.838 audit = 549.838 canticle = 549.838 errol = 549.838 hairdresser = 549.838 indonesia = 549.838 laureate = 549.838 ramshackle = 549.838 statuette = 549.838 append = 549.047 crony = 549.047 deduct = 549.047 mesquite = 549.047 tocsin = 549.047 toothed = 549.047 yank = 549.047 abstention = 548.256 awestruck = 548.256 electrode = 548.256 flier = 548.256 gander = 548.256 marl = 548.256 silica = 548.256 unencumbered = 548.256 hoes = 547.465 nagasaki = 547.465 olfactory = 547.465

19601 - 19700[தொகு]

plenary = 547.465 samoan = 547.465 underrate = 547.465 genitive = 546.673 illiteracy = 546.673 jacobus = 546.673 mutable = 546.673 suffocate = 546.673 tartarus = 546.673 vom = 546.673 damps = 545.882 folklore = 545.882 gaslight = 545.882 hiatus = 545.882 machinist = 545.882 milestone = 545.882 ninety-two = 545.882 nullify = 545.882 overdo = 545.882 perceptive = 545.882 capillary = 545.091 nationalism = 545.091 warranty = 545.091 alumina = 544.300 casque = 544.300 frees = 544.300 hopper = 544.300 cowslip = 543.509 deciduous = 543.509 diabolic = 543.509 fertilizing = 543.509 filthiness = 543.509 fondle = 543.509 iambic = 543.509 num = 543.509 parvenu = 543.509 rancorous = 543.509 clandestinely = 542.718 double-barrelled = 542.718 gongs = 542.718 half-moon = 542.718 hike = 542.718 ltd = 542.718 physicist = 542.718 trestle = 542.718 viscid = 542.718 barrage = 541.927 casino = 541.927 improvise = 541.927 plumber = 541.927 routing = 541.927 speciality = 541.927 accoutred = 541.136 amatory = 541.136 blanch = 541.136 furlong = 541.136 incarceration = 541.136 popish = 541.136 pre- = 541.136 unadulterated = 541.136 unflagging = 541.136 vascular = 541.136 accumulates = 540.344 alsatian = 540.344 bemoan = 540.344 cherubs = 540.344 mayonnaise = 540.344 pitfall = 540.344 recrimination = 540.344 rubble = 540.344 scape = 540.344 strumpet = 540.344 topping = 540.344 unconcealed = 540.344 aniline = 539.553 constipation = 539.553 elope = 539.553 ensnare = 539.553 tulle = 539.553 condoned = 538.762 grinder = 538.762 linseed = 538.762 three-quarter = 538.762 charwoman = 537.971 diablo = 537.971 epidermis = 537.971 locus = 537.971 rhea = 537.971 seraph = 537.971 benin = 537.180 buttocks = 537.180 calabash = 537.180 chios = 537.180 dandelion = 537.180 enrichment = 537.180 ewer = 537.180 kat = 537.180 objectively = 537.180 pard = 537.180 priced = 537.180

19701 - 19800[தொகு]

suzerain = 537.180 theocracy = 537.180 transfiguration = 537.180 alto = 536.389 colossus = 536.389 disembark = 536.389 entree = 536.389 gelatinous = 536.389 hostel = 536.389 ccc = 535.598 controller = 535.598 conventual = 535.598 demerit = 535.598 drover = 535.598 dude = 535.598 eclat = 535.598 flop = 535.598 mew = 535.598 moira = 535.598 nudge = 535.598 rebirth = 535.598 serb = 535.598 sofia = 535.598 arroyo = 534.806 clematis = 534.806 conscripts = 534.806 dannie = 534.806 life-size = 534.806 ovary = 534.806 swart = 534.806 blunderbuss = 534.015 disinherit = 534.015 maidenhead = 534.015 rawhide = 534.015 braxton = 533.224 concerto = 533.224 primacy = 533.224 recession = 533.224 satrap = 533.224 taffrail = 533.224 terrorism = 533.224 ark. = 532.433 bosh = 532.433 conscript = 532.433 dangle = 532.433 disgorge = 532.433 fallible = 532.433 heterodox = 532.433 belittle = 531.642 budapest = 531.642 milkman = 531.642 autonomous = 530.851 commuted = 530.851 condone = 530.851 frankenstein = 530.851 mileage = 530.851 moraine = 530.851 underrated = 530.851 asbestos = 530.060 bevis = 530.060 broomstick = 530.060 celibate = 530.060 digger = 530.060 insulation = 530.060 liberals = 530.060 ninety-six = 530.060 pasha = 530.060 stellar = 530.060 tat = 530.060 dagon = 529.269 freud = 529.269 satiate = 529.269 waterman = 529.269 all-round = 528.477 baritone = 528.477 cc = 528.477 nigeria = 528.477 ur = 528.477 verger = 528.477 digressions = 527.686 emendation = 527.686 groin = 527.686 lumpy = 527.686 p.pr. = 527.686 probate = 527.686 ammonium = 526.895 bigamy = 526.895 connective = 526.895 looting = 526.895 malayan = 526.895 roth = 526.895 sextant = 526.895 bitumen = 526.104 bostonian = 526.104 copyrighted = 526.104 cramps = 526.104 exemplify = 526.104 major-domo = 526.104 piebald = 526.104 pyrites = 526.104


19801 - 19900[தொகு]

debater = 525.313 dietary = 525.313 ichabod = 525.313 motif = 525.313 ramrod = 525.313 rummage = 525.313 slogan = 525.313 accessions = 524.522 accordant = 524.522 anodyne = 524.522 batting = 524.522 leprous = 524.522 lexicon = 524.522 long-winded = 524.522 malaysia = 524.522 nubia = 524.522 cartel = 523.731 fetus = 523.731 integration = 523.731 linnet = 523.731 purposeful = 523.731 abaft = 522.939 appliance = 522.939 burman = 522.939 lynching = 522.939 so-and-so = 522.939 southernmost = 522.939 treadmill = 522.939 cameras = 522.148 dp = 522.148 dualism = 522.148 sealskin = 522.148 stewardess = 522.148 wuss = 522.148 effulgent = 521.357 hexameter = 521.357 kaleidoscope = 521.357 ar = 520.566 jaundice = 520.566 recant = 520.566 repertory = 520.566 sedimentary = 520.566 shakespearean = 520.566 slipshod = 520.566 undeviating = 520.566 conch = 519.775 corked = 519.775 exordium = 519.775 faggot = 519.775 fatherhood = 519.775 magenta = 519.775 minimize = 519.775 overtime = 519.775 residential = 519.775 topeka = 519.775 woodcut = 519.775 adorer = 518.984 deface = 518.984 grannie = 518.984 nite = 518.984 paprika = 518.984 prolixity = 518.984 twenty-ninth = 518.984 wheedle = 518.984 bahamas = 518.193 capriciously = 518.193 en- = 518.193 guano = 518.193 interloper = 518.193 phosphorescence = 518.193 seventy-seven = 518.193 absentee = 517.402 acidity = 517.402 andros = 517.402 concertina = 517.402 helter-skelter = 517.402 morphia = 517.402 unsociable = 517.402 wildcat = 517.402 fertilized = 516.610 golly = 516.610 indemnification = 516.610 magnolia = 516.610 numeral = 516.610 quire = 516.610 reciprocate = 516.610 salty = 516.610 ambrosia = 515.819 cuneiform = 515.819 indite = 515.819 pander = 515.819 pelvis = 515.819 seance = 515.819 specifying = 515.819 third-rate = 515.819 atrium = 515.028 cattleman = 515.028 coo = 515.028 invoice = 515.028 offshoot = 515.028

19901 - 20000[தொகு]

yugoslavia = 515.028 dissimilarity = 514.237 technological = 514.237 tobago = 514.237 witticism = 514.237 afflicts = 513.446 allspice = 513.446 contrariwise = 513.446 emotionally = 513.446 headgear = 513.446 infanticide = 513.446 polemical = 513.446 propulsion = 513.446 ave = 512.655 feasibility = 512.655 ignition = 512.655 sublimate = 512.655 swivel = 512.655 eighty-eight = 511.864 override = 511.864 pajamas = 511.864 presuppose = 511.864 stepdaughter = 511.864 unhindered = 511.864 candidacy = 511.072 duffer = 511.072 idiomatic = 511.072 joyance = 511.072 propel = 511.072 sawn = 511.072 scurry = 511.072 sloppy = 511.072 hyperbole = 510.281 lesions = 510.281 mink = 510.281 nimbus = 510.281 pelf = 510.281 truncheon = 510.281 buffer = 509.490 chromatic = 509.490 joiner = 509.490 abjectly = 508.699 ao = 508.699 cabriolet = 508.699 crossbow = 508.699 da = 508.699 fudge = 508.699 lien = 508.699 reborn = 508.699 911 = 507.908 beehive = 507.908 coalesce = 507.908 insidiously = 507.908 press-gang = 507.908 reunite = 507.908 sunstroke = 507.908 abbreviations = 507.117 cd = 507.117 desideratum = 507.117 engulf = 507.117 howitzer = 507.117 jt = 507.117 leavings = 507.117 median = 507.117 regalia = 507.117 saudi = 507.117 starling = 507.117 apposite = 506.326 excrement = 506.326 geographically = 506.326 kilometers = 506.326 priestcraft = 506.326 tagalog = 506.326 theorist = 506.326 americana = 505.534 frustration = 505.534 gp = 505.534 sawmill = 505.534 voicing = 505.534 aquarium = 504.743 boxer = 504.743 cryptic = 504.743 dowdy = 504.743 grill = 504.743 lotion = 504.743 palliation = 504.743 pcb = 504.743 traction = 504.743 whiting = 504.743 bromide = 503.952 freshet = 503.952 grovel = 503.952 harlequin = 503.952 jewry = 503.952 megaphone = 503.952 parallelogram = 503.952 plummet = 503.952 sublunary = 503.952 typographical = 503.952 ussr = 503.952